Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 194 din 22 februarie 2007

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

ACT EMIS DE: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 2 martie 2007Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să difuzeze la principalul buletin de ştiri din prime time, timp de 24 de ore, imaginile şi datele copiilor dispăruţi, pe care le primesc de la poliţie."

2.   Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(4) Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. f) pot fi retransmise digital numai cu respectarea următoarelor condiţii tehnice şi de informare a abonatului:

a)   receptorul abonatului trebuie să fie prevăzut cu un sistem de blocare a accesului, denumit în continuare sistem de control parental, diferit de sistemul de control al accesului la pachetele de servicii oferite;

b)   sistemul de control parental trebuie să permită accesul la serviciile de programe restricţionate copiilor, în baza unui cod personal format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării;

c)   sistemul de control parental trebuie să fie perfect sincronizat cu programele din această categorie, trebuie să rămână activ pe toată perioada în care se oferă aceste categorii de programe, iar accesul trebuie să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul vizionării (schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune);

d)  în cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice, în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului personal de acces şi păstrării confidenţialităţii acestuia;

e)   în momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul personal de acces pentru fiecare dintre serviciile de programe restricţionate copiilor; se recomandă evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeaşi cifră;

f)   introducerea în oferta de servicii a unui nou serviciu de programe restricţionat copiilor va fi adusă la cunoştinţă abonaţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de modificarea ofertei, precizându-se «Program interzis persoanelor sub 18 ani»."

3.   Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Emisiunile erotice interactive, publicitatea pentru convorbirile telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală se difuzează în aceleaşi condiţii cu cele stabilite pentru producţiile audiovizuale precizate la art. 18 lit. f)."

4.   La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Nu pot fi difuzate emisiuni de divertisment, gen camera ascunsă sau farse, care au ca obiect viaţa privată."

5.   Alineatul (3) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

„(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă."

6.  Articolul 73 va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - In vederea respectării şi garantării prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 71 din prezentul cod, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent."

7.  Articolul 74 va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - (1) In programele de ştiri, inclusiv ştirile sportive, din timpul total destinat exprimării oamenilor politici radiodifuzorii vor aloca un procent de 60% reprezentanţilor puterii (senatori, deputaţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale) şi, respectiv, un procent de 40% opoziţiei parlamentare, parlamentarilor independenţi şi partidelor politice neparlamentare, precum şi reprezentanţilor locali ai acestora.

(2)   Numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, participanţi la emisiunile de dezbatere, va fi egal.

(3)  In scopul unei informări corecte şi al liberei formări a opiniilor, radiodifuzorii vor ţine cont de ponderea partidelor parlamentare şi de importanţa temelor aflate în dezbatere.

(4)  Se exceptează de la prevederile alin. (1):

a)   timpul alocat primului-ministru, atunci când acesta reprezintă România la evenimente internaţionale oficiale, interne sau externe;

b)  timpul alocat unor relatări şi intervenţii referitoare la producerea de calamităţi naturale sau de epidemii, la măsurile de înlăturare a efectelor acestora; această excepţie nu anulează dreptul opoziţiei de a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu evenimentul în cauză şi cu măsurile stabilite de autorităţi."

8.  Articolul 75 va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Monitorizarea respectării dispoziţiilor alin. (1) şi (2) ale art. 74 se realizează lunar. In situaţia existenţei unui dezechilibru evident, radiodifuzorul are obligaţia să restabilească echilibrul în luna imediat următoare, în caz contrar urmând să se aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

9.  Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - In cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli:

a)   rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;

b)   între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;

c)   să asigure o distincţie clară între reconstituirea faptului cu ajutorul altor persoane şi imaginile şi/sau sunetul înregistrate la evenimentul real;

d)   în cazul prezentării de materiale audiovizuale provenind din surse externe redacţiei, să se precizeze acest lucru; fac excepţie materialele audiovizuale provenite de la agenţiile de presă;

e)   în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite şi un punct de vedere al unei persoane cu competenţă în domeniu;

f)   sondajele de opinie prezentate să fie însoţite de următoarele informaţii:

denumirea instituţiei care a realizat sondajul;

-   data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată;

-   dimensiunea eşantionului şi eroarea maximă de eşantionare;

-  solicitantul sondajului;

g)  televotul sau anchetele făcute pe stradă să nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic;

h) să se precizeze numărul mesajelor primite prin orice mijloace de comunicare, atunci când se prezintă opiniile publicului."

10.  La articolul 86 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) In emisiunile muzicale, radiodifuzorii au obligaţia de a înştiinţa publicul dacă interpretarea este play back."

11.   Alineatul (1) al articolului 99 va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - (1) Jocurile şi concursurile trebuie să respecte regulile informării corecte, iar regulamentul lor de desfăşurare trebuie să fie clar şi adus la cunoştinţă în mod corespunzător."

12.  La articolul 101, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Emisiunile de jocuri şi concursuri interactive, cu premii în bani, la care publicul este invitat să participe prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, pot fi difuzate numai în direct şi doar în intervalul orar 22,00-6,00.

(7) Este interzisă solicitarea insistent adresată publicului de a participa la astfel de jocuri şi de concursuri."

13.  Articolul 107 va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte."

14.  Articolul 109 va avea următorul cuprins:

„Art. 109. - (1) Este interzisă publicitatea care sugerează publicului să renunţe la consumul de fructe, legume sau la alimentele naturale.

(2)   Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul pentru produse de larg consum care invocă avize sau recomandări medicale; fac excepţie produsele destinate igienei.

(3)   Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul la produsele de igienă în care apar medici şi cabinete medicale."

15.   La articolul 114, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„(e) sugerării că produsul are caracteristici speciale, atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici."

16.   Alineatul (1) al articolului 121 va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) In mod excepţional, în cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza, în intervalul orar 20,00-6,00, în alte situaţii decât cele precizate la art. 120, două spoturi publicitare izolate."

17.  Articolul 123 se abrogă.

18.  Articolul 136 va avea următorul cuprins:

„Art. 136. - In cazul în care publicitatea pentru sucuri şi băuturi răcoritoare este ilustrată cu fructe şi/sau legume, se va preciza în procente cantitatea de fructe şi/sau legume."

19.  Articolul 137 va avea următorul cuprins:

„Art. 137. - (1) In cazul utilizării la fabricarea produselor alimentare numai a aromelor de fructe şi legume, se interzice ilustrarea, desenarea sau orice altă formă de reprezentare a fructelor şi a porţiunilor vegetale.

(2) In cazul utilizării exclusive a aromelor, acest fapt va fi menţionat în spoturile de publicitate, scris şi verbal, prin sintagma «cu gust de ...» sau, după caz, «cu aromă de ...»."

20.  Articolul 138 va avea următorul cuprins:

„Art. 138. - (1) Nu se vor atribui alimentelor şi suplimentelor alimentare proprietăţi de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor şi nu se vor face referiri la astfel de proprietăţi.

(2)   Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă.

(3)  In publicitatea pentru alimentele destinate copiilor este interzisă folosirea celebrităţilor, personalităţilor, medicilor sau a personajelor populare, cum ar fi cele din desenele animate, basme, povestiri şi altele asemenea; se exceptează publicitatea la alimentele naturale.

(4)   In publicitatea pentru produse alimentare este interzisă asocierea acestora cu alte produse nealimentare destinate copiilor, cum ar fi jucării, abţibilduri şi altele asemenea.

(5)  In cadrul fiecărei ore date din intervalul orar 6,00- 22,00, unul dintre calupurile publicitare va include, la sfârşitul acestuia, următoarea avertizare: «Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi.»"

21.   La articolul 143, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,d) avertizarea «Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Citiţi cu atenţie prospectul.»"

22.   Alineatul (3) al articolului 144 va avea următorul cuprins:

„(3) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, dacă prezentările conţin recomandări sau avize ale asociaţiilor medicale."

23.   Alineatul (1) al articolului 159 va avea următorul cuprins:

„Art. 159. - (1) Emisiunea de teleshopping constă în difuzarea către public a unor oferte de comercializare directă privind furnizarea contra cost a unor bunuri care pot fi dobândite numai printr-un contract la distanţă."

Art. II. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 101 alin. (6), art. 109 alin. (3) şi la art. 138 alin. (4), care intră în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2007 şi, respectiv, a dispoziţiilor art. 138 alin. (3), care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Ralu Filip


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 194/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 194 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu