Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1130 din 19 noiembrie 2008

privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 831 din 10 decembrie 2008In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, precum şi ale art. 27 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplică activităţii de arhivare electronică a documentelor efectuate în condiţiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică şi stabilesc procedura privind acordarea, suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare a administratorilor de arhive electronice de către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, denumită în continuare ANC, precum şi condiţiile privind desfăşurarea acestei activităţi.

Art. 2. - (1) In înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) beneficiar- persoana fizică sau juridică, care depune spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive electronice;

b) acreditare - constatarea de către ANC a îndeplinirii condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator al arhivei electronice;

c) sistem de administrare a documentelor electronice - aplicaţie informatică destinată recepţiei, clasării, utilizării şi selecţionării documentelor în formă electronică;

d) evidenţă de auditare - ansamblu de informaţii privind operaţiuni sau orice alte activităţi care au afectat sau modificat documentul, culese cu suficiente detalii astfel încât să permită reconstituirea unei activităţi anterioare;

e) nomenclator arhivistic - listă structurată, alcătuită din schema de clasare, termenele de păstrare corespunzătoare categoriilor de documente din schema de clasare şi acţiunile de dispoziţie asupra documentelor dintr-un sistem de administrare a documentelor electronice.

(2) In cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 15 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 237 primul marcator din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Autoritatea de reglementare şi supraveghere

Art. 3. - (1) Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniul arhivării electronice este ANC.

(2) ANC gestionează Registrul administratorilor de arhive electronice, denumit în continuare registru, care va fi actualizat permanent şi va fi disponibil spre consultare pe pagina sa de internet.

(3) Conţinutul şi structura registrului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) ANC face publice, spre consultare, următoarele date din registru:

a) tipul administratorului de arhive electronice, denumit în continuare administrator- persoană fizică sau juridică;

b) numele şi prenumele sau denumirea administratorului, după caz;

c) data la care şi-a început activitatea;

d) descrierea politicii administratorului privind arhivarea electronică;

e) domiciliul sau sediul - ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, telefon, fax, e-mail, pagină de internet;

f) cetăţenia, pentru persoană fizică, sau naţionalitatea, pentru persoană juridică;

g) situaţia activităţii administratorului: operaţională, suspendată, încetată, în curs de transferare.

Art. 4. - (1) Controlul respectării dispoziţiilor Legii nr. 135/2007, precum şi ale prezentei decizii revine ANC, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) ANC are dreptul de a efectua controale asupra administratorului, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, motivată corespunzător. Persoana interesată este acea persoană care ar putea suferi un prejudiciu în urma deteriorării, divulgării neautorizate, pierderii sau distrugerii documentelor aflate în arhiva electronică.

(3) Controalele din oficiu vor fi realizate periodic, la intervale care nu pot depăşi un an.

(4) In vederea exercitării atribuţiilor de control, personalul împuternicit în acest scop este autorizat, în limitele legii:

a) să verifice conformitatea dintre informaţiile declarate în cursul procesului de acreditare şi realitate;

b) să solicite orice document sau informaţie necesară în vederea verificării respectării obligaţiilor ce incumbă administratorului;

c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri utilizate de către administratorul supus controlului.

CAPITOLUL III

Acreditarea administratorului

Art. 5. - (1) Administratorul este persoana fizică ce are rolul de supervizare şi implementare a activităţii de management al unei arhive electronice pentru terţi, respectiv persoana juridică ce are rolul de supervizare şi implementare a activităţii de management al unei arhive electronice în nume propriu sau pentru terţi şi este responsabilă cu activitatea de administrare a sistemului electronic de arhivare şi a documentelor arhivate electronic.

(2) Orice persoană care intenţionează să devină administrator, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să transmită ANC o notificare în acest sens cu 30 de zile înainte de începerea activităţii.

(3) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (2), solicitantul are obligaţia de a transmite ANC următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) atestări pentru persoana fizică sau pentru angajatul/angajaţii persoanei juridice care intenţionează să devină administrator ori ai persoanei juridice subcontractate în acest scop (atestările pot fi deţinute cumulativ de mai mulţi angajaţi ai persoanei juridice):

1. diplomă de absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;

2. calificări/atestări care să certifice cunoaşterea standardelor ISO/IEC 27001 sau standardelor echivalente şi versiunilor ulterioare ale acestora;

3. certificări/atestări în domeniul administrării bazelor de date şi sistemelor de operare;

4. calificări/atestări în domeniul arhivistic;

b) documente din care să rezulte că sistemul electronic de arhivare îndeplineşte următoarele cerinţe funcţionale:

1. asigură mijloacele de control şi de securitate a documentelor şi a bazei de date;

2. menţine integritatea internă, funcţionarea şi coerenţa sistemului şi a bazei de date;

3. asigură conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent şi eliminarea definitivă a celor cu termen de păstrare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;

4. asigură procesele de introducere a documentelor în sistemul de administrare;

5. asigură funcţia de căutare a documentelor;

6. asigură accesul la documentele stocate în arhivă, cu respectarea regimului de acces stabilit, precum şi prezentarea indiferent de formă (afişare, printare etc.) a documentelor;

7. asigură funcţiile de administrare şi ştergere a documentelor, garantându-se controlul operaţiunilor în vederea înlăturării riscului accesului neautorizat la documente şi distrugerii necorespunzătoare de documente;

c) datele de identificare a centrului de date care găzduieşte arhiva electronică;

d) politica şi procedurile referitoare la securitatea şi conservarea datelor, inclusiv politica de protecţie a datelor cu caracter personal;

e) copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de operator de date cu caracter personal, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

f) în cazul în care solicitantul intenţionează să ofere servicii de arhivare electronică pentru terţi, va prezenta, pe lângă documentele prevăzute la lit. a)-e), o scrisoare de garanţie din partea unei instituţii financiare de specialitate sau o poliţă de asigurare de răspundere civilă generală la o societate de asigurări, în valoare cel puţin egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, prin care să acopere prejudiciile pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăşurării activităţilor de arhivare electronică.

Art. 6. - (1) Notificarea şi documentele anexate se transmit la sediul central al ANC în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul legal, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu poştal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANC, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANC printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 7. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul şi în condiţiile prevăzute de prezenta decizie dobândeşte calitatea de administrator de la data indicată în formularul-tip al notificării ca fiind data estimativă a începerii activităţii, însă nu mai devreme de 30 de zile de la data realizării notificării în condiţiile alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Notificarea este considerată realizată dacă au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul său.

(3) In cazul în care notificarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta decizie, ANC va solicita completarea documentaţiei. In acest caz, notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANC a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor.

(4) In cazul în care constată îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator, ANC emite şi comunică solicitantului decizia de acreditare, înscrie administratorul în registru şi emite codul de identificare a acestuia.

Art. 8. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată ANC în termen de 15 zile, prin transmiterea unei informări însoţite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) Administratorul are obligaţia de a comunica ANC, cu cel puţin 10 zile în avans, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de conservare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma, în termen de 24 de ore, modificarea efectuată.

(3) In cazurile urgente în care securitatea serviciilor de arhivare este afectată, administratorul poate efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de conservare, urmând să comunice ANC în termen de 24 de ore modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

Art. 9. - (1) In situaţia în care ANC constată că administratorul nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 5, acreditarea va fi suspendată. In acest caz, ANC transmite administratorului o notificare, stabilind un termen de maximum 30 de zile în care acesta trebuie să remedieze deficienţele semnalate.

(2) Pe perioada suspendării acreditării, administratorul nu poate primi în arhiva electronică documente noi, dar are obligaţia de a asigura operaţiunile de conservare a documentelor existente.

(3) ANC poate retrage decizia de acreditare în următoarele cazuri:

a) dacă administratorul nu remediază deficienţele constatate în termenul prevăzut la alin. (1);

b) la data dizolvării sau a intrării în faliment a administratorului persoană juridică, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Administratorul care intenţionează să îşi înceteze activitatea are obligaţia de a informa ANC, cu cel puţin 60 de zile în avans, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţii, completând formularul prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Administratorul este obligat să transfere activităţile sale unui alt administrator de arhive electronice, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) va înştiinţa fiecare beneficiar, cu cel puţin 30 de zile în avans, despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de arhivarea electronică către un alt administrator, menţionând şi identitatea administratorului căruia intenţionează să îi transfere activităţile sale;

b) va face cunoscută beneficiarilor săi posibilitatea de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi exercitat.

CAPITOLUL IV

Administrarea arhivei electronice

Art. 11. - (1) Administratorul are obligaţia de a creaşi opera un registru în formă electronică.

(2) Referinţa, în registrul arhivei electronice, la un document care nu este public sau care face parte din categoria documentelor clasificate în conformitate cu Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi obţinută în funcţie de drepturile de acces ale solicitantului.

(3) Conţinutul minimal şi structura acestui registru sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. - Arhivarea electronică a documentelor este guvernată de aceleaşi reguli ca şi în cazul documentelor pe suport de hârtie şi se supune prevederilor legislaţiei arhivistice în vigoare, cu următoarele precizări:

a) înregistrarea documentelor în formă electronică de către sistemul electronic de arhivare atestă existenţa oficială a documentelor respective. Numărul de înregistrare identifică în mod unic documentul în cadrul sistemului. Odată înregistrat, documentul nu mai poate suferi niciun fel de modificări de conţinut. Concomitent cu înregistrarea se completează fişa electronică a documentului, în condiţiile art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 135/2007;

b) în cazul în care documentele sunt transferate din sistem, respectiv migrate de pe suportul iniţial, evidenţa documentelor pe noile suporturi va include evidenţa suporturilor externe şi evidenţa conţinutului documentelor cuprinse. Pe un suport extern vor fi grupate documentele cu acelaşi termen de păstrare;

c) sistemul de administrare a documentelor electronice trebuie să genereze automat o evidenţă de auditare, în care sunt înregistrate, fără posibilitatea de a fi modificate, toate deciziile şi acţiunile care se produc asupra unui document din momentul înregistrării şi până la distrugerea sau transferul acestuia către Arhivele Naţionale;

d) documentele şi dosarele arhivate în formă electronică vor fi cuprinse în nomenclatorul arhivistic al organizaţiei, precizându-se la rubrica Observaţii „în formă electronică".

Art. 13. - (1) Arhivarea electronică a documentelor clasificate şi accesul la acestea se vor realiza cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Standardelor naţionale'de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

(2) Administratorul sau persoana împuternicită de acesta să realizeze şi să implementeze politica de securitate a informaţiilor clasificate'arhivate trebuie să deţină un certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme.

(3) Modalităţile şi măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în formă electronică sunt similare celor aplicate pentru informaţiile clasificate pe suport de hârtie.

(4) Măsurile INFOSEC acoperă securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, securitatea criptografică, precum şi depistarea şi prevenirea ameninţărilor la care sunt expuse datele şi sistemele.

(5) Sistemele de arhivare pot fi utilizate în vederea stocării, procesării sau transmiterii de informaţii clasificate numai dacă sunt autorizate în condiţiile Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Art. 14. -Activitatea de arhivare electronică se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.'

Art. 15. -Administratorii care oferă servicii de arhivare electronică pentru terţi au obligaţia de a face publice, prin intermediul paginii proprii de internet, cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de contact ale administratorului;

b) descrierea generală a politicilor, procedurilor şi tehnologiilor utilizate în activitatea de arhivare electronică;

c) limitări ale dreptului de acces la documentele arhivate;

d) obligaţiile beneficiarilor;

e) disponibilitatea serviciilor.

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor

Art. 16. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de servicii de arhivare electronică a documentelor.

(2) Pentru depunerea unui document în arhiva electronică, beneficiarul trebuie să îndeplinească atât condiţiile stabilite de prevederile art. 7 din Legea nr. 135/2007, cât şi următoarele condiţii:

a) să posede un certificat digital calificat pentru semnătura electronică;

b) certificatul digital calificat să fie valabil;

c) să comunice administratorului informaţiile necesare verificării valabilităţii certificatului folosit pentru semnarea electronică a documentelor stocate în arhiva electronică.

(3) Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) stabilirea regimului de acces la documentul arhivat, precum şi modificarea acestuia, în condiţiile art. 14 din Legea nr. 135/2007;

b) atestarea valorii de original sau copie a documentului arhivat;

c) accesul on-line la registrul în formă electronică al arhivei electronice;

d) accesul on-line la fişa electronică ataşată în mod obligatoriu fiecărui document intrat în arhiva electronică, conform regimului de acces stabilit;

e) accesul la programele utilizate de administrator în cadrul activităţii de arhivare, necesare pentru accesul la documentele personale care au fost arhivate.

(4) Accesul on-line la documentele arhivate care nu au regim de acces public şi la fişele electronice ale acestora se consideră asigurat atunci când persoanele care au drept de acces la documente şi la fişele electronice ale acestora le pot consulta printr-o reţea care nu este conectată la internet. Este necesar acordul scris al beneficiarului în ceea ce priveşte utilizarea respectivei reţele.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 17. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 18. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) Prezenta decizie a fost adoptată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii,

Dorin Liviu Nistoran

ANEXA Nr. 1

Conţinutul şi structura Registrului administratorilor de arhive electronice

1.

Numărul de ordine al înregistrării, generat automat

2.

Codul de identificare a administratorului

3.

Tipul administratorului: persoană fizică/juridică

4.

Numele şi prenumele (pentru persoana fizică)/Denumirea (pentru persoana juridică)

5.

Naţionalitatea/Cetăţenia

6.

Adresa (ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, telefon, fax, e-mail de internet)

adresă pagină

7.

Cod unic de Înregistrare/Cod de identificare fiscală (pentru persoana juridică)

8.

Data la care a început activitatea

9.

Tipul garanţiei administratorului

10.

Societatea de asigurări/Instituţia financiară care garantează capacitatea financiară a administratorului

11.

Suma asigurată/Suma acoperită prin scrisoarea de garanţie

12.

Descrierea politicii generale a administratorului

13.

Situaţii critice: câmp ce poate conţine referiri la ultima situaţie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activităţii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sancţiuni etc.)

14.

Data şi ora ultimei actualizări

15.

Data şi ora ultimei verificări

16.

Situaţia activităţii administratorului (operaţională, suspendată, încetată, în curs de transferare)

17.

Motivul suspendării/reluării/încetării activităţii (dacă este cazul)

18.

Administratorul care preia activitatea

ANEXA Nr. 2

NOTIFICARE

în vederea dobândirii calităţii de administrator al arhivei electronice

Către: Nr.*)........................

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII

Loc rezervat ANC

Denumire/Nume şi prenume:

Statut:

|_| persoană fizică

|_| persoană juridică

Sediu/Domiciliu:

Stradă:

Nr.

Bl.

Se.

Ap.

Localitate:

Cod poştal:

Judeţ/Sector:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Pagină de internet:

Cod de identificare fiscală/Cod unic de înregistrare (pentru persoane juridice):

CNP (pentru persoane fizice):

Reprezentant legal:

Nume:

Funcţia:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoană de contact:

Nume:

Funcţia:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Solicit acreditarea ca administrator de arhive electronice şi mă angajez să îmi desfăşor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia de către ANC, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere specializată în domeniul furnizării serviciilor de arhivare electronică.

Solicit acreditarea în scopul prestării de servicii de arhivare electronică

|_| în nume propriu

|_| pentru terţi

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

- diplomă de absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;

- calificări/atestări care să certifice cunoaşterea standardelor ISO/IEC 27001 sau a standardelor echivalente şi a versiunilor ulterioare ale acestora;

- certificări/atestări în domeniul administrării bazelor de date şi a sistemelor de operare;

- calificări/atestări în domeniul arhivistic;

- documente din care rezultă că sistemul de administrare a arhivei electronice îndeplineşte următoarele cerinţe funcţionale:

a) asigură mijloacele de control şi de securitate a documentelor şi a bazei de date;

b) menţine integritatea internă, funcţionarea şi coerenţa sistemului şi a bazei de date;

c) asigură conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent şi eliminarea definitivă a celor cu termen de păstrare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege;

d) asigură procesele de introducere a documentelor în sistemul de administrare;

e) asigură funcţia de căutare a documentelor;

f) asigură accesul la documentele stocate în arhivă, cu respectarea regimului de acces stabilit, precum şi prezentarea indiferent de formă (afişare, printare etc.) a documentelor;

g) asigură funcţiile de administrare şi ştergere a documentelor, garantându-se controlul operaţiunilor în vederea înlăturării riscului accesului neautorizat la documente şi distrugerii necorespunzătoare de documente;

- datele de identificare a centrului de date care găzduieşte arhiva electronică;

- politica şi procedurile referitoare la securitatea şi conservarea datelor, inclusiv politica de protecţie a datelor cu caracter personal;

- copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de operator de date cu caracter personal, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca modalitate asiguratorie pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-aş putea cauza cu prilejul desfăşurării activităţii, anexez (se va preciza una dintre următoarele variante) *):

|_| o scrisoare de garanţie în valoare de...........(cel puţin 300.000 euro) din partea...................(denumirea instituţiei financiare);

|_| o poliţă de asigurare în valoare de............(cel puţin 300.000 euro) la..................(denumirea societăţii de asigurare).

Data estimativă a începerii activităţii:......................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului..........................................

*) Se va completa în cazul în care solicitantul va oferi servicii de arhivare electronică pentru terţi şi se va anexa dovada măsurii asigurătorii pentru care administratorul a optat.

ANEXA Nr. 3

Conţinutul minimal al registrului arhivei electronice

A. Date privind beneficiarul:

- nume şi prenume/denumire;

- adresă;

- cod.

B. Date privind documentele stocate de către beneficiar:

- forma utilizată;

- cuvinte-cheie necesare identificării documentului în formă electronică (taguri);

- politica de acces la documentele arhivate;

- dimensiunea documentului arhivat;

- data introducerii în arhivă;

- data expirării perioadei de arhivare.

ANEXA Nr. 4

NOTIFICARE

în vederea încetării activităţii de administrator al arhivei electronice

Către: Nr.*)........................

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII

Loc rezervat ANC

Nume si prenume/Denumirea administratorului..........................................................................

Numărul din Registrul administratorilor de arhive electronice

Data încetării activităţii:...../...../.........(zi/lună/an)

Motivele încetării activităţii

Numele si prenumele/Denumirea administratorului care va prelua activitatea.......................

Numărul din Registrul administratorilor de arhive electronice..............

Documente anexate privitoare la preluarea activităţii

Măsuri luate referitoare la beneficiari

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila administratorului care îşi încetează activitatea

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila administratorului care preia activitatea


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1130/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1130 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu