Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA Nr

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA   Nr. 53972/14 din 28 iunie 2001

pe ramura electrotehnica, electronica, mecanica fina, utilaje si aparare pe anul 2001 - 2002, inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu nr. 53.972/14/28.06.2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL, Partea a V-a, Nr. 6 din 10 iulie 2001


SmartCity3


    PARTILE CONTRACTANTE

    In temeiul art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca pe ramura electrotehnica, electronica, mecanica fina si aparare, pentru unitatile cuprinse in Anexa nr. 1, intre:
    1. Salariatii reprezentati in conformitate cu art. 42 din Legea nr. 54/1991 si art. 14, lit. b), art. 17, alin. 1, lit. b), art. 18 si 19 din Legea nr. 130/1996, republicata, prin:
    - Federatia Nationala a Sindicatelor din Electronica, Electrotehnica, Mecanica, Masini-unelte si Aparare SOLIDARITATEA '90,
    si
    - Federatia Sindicatelor din Electronica, Electrotehnica, Automatizari si Mecanica Fina "ELECTRON",
    si
    2. Patronii*) reprezentati, in conformitate cu art. 14, lit. a), art. 15, alin. 1, lit. b), art. 16 din Legea nr. 130/1996, republicata, prin Organizatia patronala CONPIROM - APREL.
    In prezentul contract colectiv, pentru reprezentantii salariatilor se va folosi termenul "Federatia sindicala".

    *) In prezentul contract prin "patron" se intelege persoana fizica si persoana juridica (denumita in continuare unitate), care angajeaza salariati prin incheierea contractelor individuale de munca.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.
    (2) Contractele colective de munca la nivel de unitati se negociaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996, republicate. Fiecare parte va putea demonstra, daca este nevoie, conform statutului sau, modul in care raspunde la conditiile impuse in contract.
    Art. 2
    (1) Conform prevederilor art. 8, alin. (2) din Legea nr. 130/1996, republicata, prevederile contractului colectiv de munca pe ramura sunt obligatorii la incheierea contractelor colective de munca ale unitatilor din ramura, cuprinse in Anexa nr. 1, altfel ele sunt lovite de nulitate (conform art. 24 din legea sus-amintita).
    (2) In cazul in care, din diferite motive, partile au incheiat contracte colective de munca la un nivel inferior inaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta celor incheiate la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    (3) a. In contractele colective de munca si individuale (Anexa nr. 3, art. 8) incheiate la nivel de unitate, pe baza de negocieri colective, de catre sindicate, in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa, plata unei contributii lunare de catre salariati, altii decat membrii de sindicat, pentru desfasurarea negocierilor colective, dar care sa nu fie mai mica de 0,3% din venitul mediu pe salariat calculat pe ultimul trimestru premergator datei inceperii negocierilor si sa nu depaseasca valoarea contributiei sindicale.
    b. Angajatorii pot achita, in numele angajatilor, contravaloarea aferenta sustinerii negocierilor colective conform celor de mai sus.
    c. Sumele colectate conform alin. a. sau b. vor fi administrate de comisia paritara.
    Art. 3
    (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de 12 luni.
    (2) Daca nici una dintre parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
    (3) Prezentul contract colectiv de munca asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, precum si a contractelor individuale de munca.
    Art. 4
    (1) Prezentul contract colectiv de munca cuprinde drepturile si obligatiile patronilor si pe cele ale salariatilor cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca.
    (2) In ceea ce priveste conditiile speciale de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    Art. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare a contractului colectiv de munca pe ramura se comunica in scris celeilalte parti cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea negocierii iar pentru modificarea contractului colectiv de munca pe unitate, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte.
    (3) Negocierile cu privire la modificarea contractului nu vor putea incepe mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut de alin. (2).
    (4) Cererile de modificare vor fi depuse de catre reprezentantul patronilor la federatiile sindicale semnatare, iar ale federatiilor sindicale, la Organizatia patronala "CONPIROM - APREL".
    (5) Partile convin ca, in perioada de la depunerea cererii, prevazuta la alin. (2), si in perioada negocierii, care nu va dura mai mult de 15 zile, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive neimputabile salariatilor si sa nu declanseze conflicte de munca legate de modificarea contractului colectiv de munca.
    (6) Comisia semnatara a actelor aditionale la prezentul contract colectiv de munca, in cazul necesitatii intocmirii unor astfel de acte, va fi formata din cate un reprezentant dintre semnatarii prezentului.
    (7) In cazul sesizarii comisiei paritare, prevazuta in prezentul contract, partile sunt obligate sa astepte rezultatul acesteia.
    (8) Modificarile aduse prezentului contract produc aceleasi efecte ca si contractul, de la data convenita de parti.
    Art. 6
    (1) La cererea organizatiilor sindicale, patronul va pune la dispozitia acestora, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, informatiile si documentele necesare pentru a putea fi folosite la negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitati (preliminatul si realizatul trimestrial al indicatorilor privind veniturile, cheltuielile materiale, cheltuielile cu salariile precum si salariile medii realizate pe structuri de personal si alte informatii necesare, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Legea nr. 130/1996, republicata).
    (2) Pe durata negocierii si derularii contractului colectiv de munca in unitati sau a prezentului contract, partile semnatare isi vor pune la dispozitie reciproc, la cerere, elementele necesare controlului si sustinerii clauzelor contractului in vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende.
    Art. 7
    Suspendarea si incetarea prezentului contract au loc potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
    (2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.
    Art. 9
    (1) Pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii prezentului contract colectiv de munca si a altor situatii care pot interveni, partile convin sa instituie o comisie paritara.
    (2) Componenta, organizarea, functionarea si competenta comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul prezentat in Anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (3) Declansarea procedurii prevazute la alin. (1) nu constituie impediment pentru sesizarea instantei de judecata competente, potrivit prevederilor legii.
    (4) Adoptarea unei hotarari de catre comisia paritara, in conditiile prevazute in Anexa nr. 2, impiedica sesizarea instantei, iar daca sesizarea a avut loc, judecata inceteaza.
    Art. 10
    Patronii vor asigura multiplicarea si afisarea in unitati, la locurile de munca convenite cu organizatiile sindicale, a prezentului contract colectiv de munca, astfel incat salariatii sa ia cunostinta de continutul sau.
    Art. 11
    (1) Contractele individuale de munca ale salariatilor angajati in societatile cuprinse in Anexa nr. 1 se negociaza si se incheie in baza contractului de munca negociat la unitate sau in baza prezentului contract, cand acela lipseste.
    (2) Contractele colective de munca la nivel de unitate se negociaza in conformitate cu legea si prevederile prezentului contract.
    (3) Drepturile salariale nu pot fi mai mici decat cele prevazute in lege, dar ele nu pot constitui sub nici o forma un mijloc potential prin care patronul sa defavorizeze si sa descurajeze activitatea sindicala din unitate.
    Art. 12
    (1) Imputernicitii organizatiei patronale precum si cei ai federatiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate prevederile din prezentul contract. Administratiile vor asigura intrarea acestora in unitati, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara si protectie al unitatii, pe toata durata verificarii.
    (2) Litigiile aparute in procesul de negociere a contractului colectiv de munca la unitatile mentionate in Anexa nr. 1, avand ca obiect clauze din prezentul contract, vor fi aduse la cunostinta partilor semnatare ale prezentului contract. La cererea uneia dintre partile implicate in litigiu, partile semnatare ale prezentului contract vor face demersuri pentru constituirea si convocarea comisiei paritare de mediere a litigiului.
    Art. 13
    (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv de munca nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior, negociate la nivel national.
    (2) Daca prin reglementari sau acorduri anterioare au fost prevazute drepturi mai mari pentru salariati, se vor aplica acestea, in afara de cazul in care prin lege se dispune in mod expres altfel.
    (3) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
    (4) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative a caror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor salariatilor, ce decurg din contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost incheiate.
    (5) Partile convin sa faca interventiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 27, alin. 2 din Legea nr. 54/1991 si, respectiv, pentru consultarea organizatiilor sindicale si patronale semnatare, in toate cazurile in care se initiaza acte normative ce privesc relatiile de munca.
    (6) Partile convin ca, pentru aplicarea si derularea in conditii normale a prevederilor contractului colectiv de munca pe unitate, sa fie interzisa orice forma de propaganda politica.
    (7) Partile convin ca in unitatile in care se aplica prezentul contract, apartenenta politica, religioasa, etnica sau sindicala, precum si criteriile de sex si varsta sa nu poata constitui motiv de persecutii asupra salariatilor.

    CAP. 2
    Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

    Art. 14
    Pentru negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate, administratia va mandata, prin imputernicire, persoane cu putere decizionala (cel putin un membru al consiliului de administratie in societatile unde exista organe de conducere colectiva). In societatile unde exista conducere unipersonala (administrator unic, manager), la negociere va participa administratorul unic sau managerul.
    Art. 15
    In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului colectiv de munca.
    Art. 16
    (1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si numai pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.
    (2) Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor, conform fisei postului, cu 15 zile inainte de a se face publice, prin afisare la loc vizibil in incinta unitatii.
    (3) In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    Art. 17
    (1) Incheierea contractului individual de munca se va face pe o perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale, aceasta va fi acordata.
    (2) Contractele individuale se pot incheia si pe durata determinata, in cazurile si modalitatile prevazute de lege.
    (3) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr. 3.
    (4) Contractele individuale de munca se incheie in scris in trei exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte si unul care se va depune la Directia de Munca, locala, prin grija patronului.
    Art. 18
    (1) Contractul individual de munca se poate modifica, in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor, sau din initiativa uneia dintre parti, in cazurile prevazute de lege.
    (2) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv, cu exceptia cazului prevazut de art. 130, alin. 1, lit. d) din Codul Muncii.
    (3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege si cu drepturile prevazute in prezentul contract.
    Art. 19
    Contractul individual de munca se poate suspenda, in ceea ce priveste efectele sale, prin acordul partilor sau in cazurile prevazute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.
    Art. 20
    (1) Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege prin unul dintre urmatoarele moduri:
    a) cu acordul partilor;
    b) prin desfacerea sa din initiativa uneia dintre parti;
    c) la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul;
    d) in alte moduri prevazute de lege.
    (2) In cazurile in care desfacerea contractului individual de munca se face cu preaviz, unitatea este obligata sa acorde un preaviz a carui durata va fi de 30 de zile calendaristice.
    (3) In perioada preavizului salariatul are dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul in conditiile stabilite de patron.
    (4) In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara a i se acorda preavizul prevazut la alin. (2), aceasta are dreptul la o indemnizatie egala cu un salariu de baza pe o luna, avut la data desfacerii contractului de munca, pe langa celelalte drepturi cuvenite.
    Art. 21
    (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa patronului, in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca s-au prevazut asemenea interdictii.
    (2) In cazul disponibilizarilor de personal la competente egale va prevala calitatea de sindicalist, membru al unuia dintre sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 22
    (1) In vederea constituirii unei surse pentru plata salariatilor ce urmeaza a fi disponibilizati (in cazurile societatilor care nu au respectat prevederile din contractul colectiv de munca ale anului 2000 - 2001), patronul va constitui un fond de rezerva reprezentand pana la 12% din fondul total de salarii pe an; acest fond se recomanda a se constitui pana la finele anului 2001. Utilizarea fondului se va face prin negociere si acord patron-sindicat, in functie de situatia concreta a unitatii.
    (2) La desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatului, patronul va acorda acestuia, pe langa drepturile cuvenite la zi, un premiu egal cu un salariu de baza pentru salariatii cu vechimea cuprinsa intre 1 si 5 ani si cu doua salarii de baza pentru salariatii cu vechime mai mare de 5 ani. In functie de posibilitatile si situatiile concrete din societate, angajatorul poate acorda si alte niveluri de premiere.
    (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive:
    a) unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii sau restrangerii activitatii sau a retehnologizarii procesului de fabricatie;
    b) unitatea isi inceteaza activitatea;
    c) unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa isi asigure personalul necesar pe plan local;
    d) unitatea se muta in alta localitate iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s-a oferit posibilitatea trecerii intr-o munca corespunzatoare;
    f) in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat, pe baza hotararii organelor competente, cel care a detinut anterior acel post.
    (4) In situatia in care unitatile aplica programe de restructurare sau in alte situatii similare, salariatilor afectati li se vor acorda drepturile cele mai favorabile prevazute de lege.
    (5) Partile convin ca in unitatile in care se aplica prezentul contract sa nu se efectueze reduceri de personal cu o luna inainte de sarbatorile religioase mentionate in contract.

    CAP. 3
    Conditii de munca, organizarea, normarea si protectia muncii

    Art. 23
    (1) Cel care angajeaza se obliga sa institutionalizeze un sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
    (2) Pana la realizarea obiectivului prevazut la alineatul precedent, contractele colective de munca vor prevedea masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca la nivel de unitati, conform Legii nr. 90/1996; aplicarea acestor masuri va fi urmarita de partile semnatare.
    (3) La stabilirea masurilor vizand imbunatatirea conditiilor de munca, partile vor tine seama de urmatoarele principii de baza:
    a) masurile preconizate sa vizeze, mai intai, imbunatatirea reala a conditiilor de munca si, numai daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, sa se procedeze la compensari banesti sau de alta natura;
    b) masurile preconizate pentru imbunatatirea conditiilor de munca trebuie sa fie convenite impreuna cu reprezentantii sindicali, incheindu-se anexe speciale la contractele colective de munca.
    Art. 24
    Organizarea activitatii, prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati sunt atribute de competenta exclusiva a patronilor.
    Art. 25
    (1) Patronul va asigura organizarea rationala a muncii pentru fiecare loc de munca. Pe aceasta baza, se stabilesc sarcini si raspunderi sub forma de norme de munca; acestea pot fi: norme de timp, norme de productie, norme de personal, fisa postului, fisa de lucru, insotite de descrierea sferei de atributii si a zonei de deservire, menite sa asigure utilizarea integrala si eficienta a timpului de lucru.
    (2) Normele de munca vor fi stabilite in asa fel incat sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual si o tensiune nervoasa care sa nu conduca la oboseala excesiva a salariatilor.
    (3) Normele de munca, inclusiv modificarile aduse, aprobate de conducatorul unitatii, cu avizul sindicatelor, vor fi aduse la cunostinta salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.
    Art. 26
    (1) Activitatea de normare a muncii se refera la toate categoriile de salariati, potrivit specificului activitatii fiecaruia si se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile care au loc in organizarea si nivelul de dotare tehnica a locului de munca.
    (2) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi ceruta atat de patron, cat si de sindicate. In caz de divergenta in ceea ce priveste calitatea normelor de munca se va recurge la o expertiza tehnica stabilita de un institut specializat sau de experti in domeniu, agreati de ambele parti. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele parti.
    (3) Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor de munca vor fi suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (5) La normele produselor, se va indexa manopera aferenta operatiunilor, in aceeasi unitate de timp, in cazul oricarei cresteri salariale.
    Art. 27
    Patronul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut.
    Art. 28
    (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca normale, locuri de munca cu conditii deosebite si locuri de munca cu conditii speciale.
    (2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile, sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de munca la nivel de unitati in conformitate cu prevederile legii.
    (3) Locurile de munca cu conditii speciale sunt cele prevazute de art. 20 din Legea nr. 19/2000.
    Art. 29
    (1) Pentru prestarea activitatii in locurile de munca prevazute in art. 28, alin. (2), salariatii au dreptul, dupa caz, la sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevazute de contractele colective de munca la nivel de unitati prin negociere; duratele de reducere a varstei pentru pensionare sunt cele prevazute de lege.
    (2) In unitatile in care se realizeaza lucrari, indiferent de natura lor, destinate apararii si sigurantei nationale, locurile de munca in care se executa acestea vor fi considerate locuri de munca cu conditii exceptionale, care vor beneficia de protectia speciala corespunzatoare tehnologiilor aplicate.
    (3) Categoriile de salariati care lucreaza in locurile de munca prevazute la art. 28, alin. (2), vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, in conditiile si la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 30
    (1) In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza, salariatii vor beneficia, pentru refacerea capacitatii de munca, inca minimum doua luni, de unul dintre urmatoarele drepturi:
    - spor pentru conditii grele, exceptionale de munca;
    - spor pentru conditii nocive de munca;
    - alimentatie de intarire a rezistentei organismului.
    (2) De drepturile prevazute in alin. (1) beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile art. 28, alin. (2) si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile, daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici.
    Art. 31
    (1) Patronul are obligatia de a dispune masurarea periodica sau la sesizarea expresa a compartimentului de protectia muncii sau a sindicatului a parametrilor care caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu. La prelevarea probelor vor participa si reprezentantii sindicatelor.
    (2) In toate cazurile in care conditiile de munca se situeaza constant peste nivelul minim de noxe admis, determinand reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente.
    (3) Compartimentele de protectia muncii din unitati vor urmari permanent modul de respectare a clauzelor referitoare la conditiile de munca din contractul colectiv de munca si vor sesiza administratia unitatilor asupra nerespectarii acestora.
    Art. 32
    In afara prevederilor normelor generale si departamentale de protectia muncii, pe care partile le considera ca fiind minimale, in contractele colective de munca la nivel de unitate pot fi incluse clauze suplimentare de punere in aplicare.
    Art. 33
    (1) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectia muncii si PSI nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectia muncii si PSI. Contractele colective de munca la nivel de unitati vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile si raspunderile, controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Departamentul Protectiei Muncii din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se includ in timpul de lucru si este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectia muncii si PSI pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte.
    (4) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unei norme noi de protectia muncii si PSI, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent.
    Art. 34
    Patronul va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce ii revin din legislatia in domeniu si din contractele colective de munca din unitati, cheltuielile respective urmand a fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Art. 35
    (1) Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta in proportie de minimum 50% de unitati.
    (3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului de lucru prevazut de lege, patronul cere o anumita tinuta vestimentara speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de patron.
    (4) Stabilirea perioadelor de acordare a echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru se va face prin negociere intre parti, in functie de specificul locului de munca si de calitatea echipamentului la nivel de unitati.
    (5) Daca echipamentul de protectie sau echipamentul de lucru cerut si suportat de patroni implica modificari ce afecteaza particularitatile fizice personale sau intime ale salariatului, acest lucru va fi compensat prin negociere cu acesta.
    (6) In cazul in care, prin profilul si specialitatea sa, locul de munca necesita si alte materiale de lucru sau protectie, necuprinse in actele normative in vigoare, partile vor putea conveni completarea specificatiei materialelor necesare locului de munca prin stabilirea conditiilor tehnice si financiare de acordare si folosire a acestora.
    Art. 36
    La contractele colective la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca, in vederea luarii masurilor de protectia muncii specifice, precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite.
    Art. 37
    (1) In vederea mentinerii, refacerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, patronul va lua masuri de amenajare ergonomica a locului de munca prin:
    a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatura, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, sali repaos, cantina-restaurant);
    c) diminuarea pana la eliminarea totala a emisiunilor poluante.
    (2) Masurile concrete in sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin contractele colective de munca la nivel de unitati.
    (3) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile facute de patron, sa nu le deterioreze ori sa sustraga componente ale acestora.
    Art. 38
    (1) Patronul va organiza, cel putin o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate.
    (2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor alineatului (1).
    (3) In cazul cand dispozitiile legale specifice sau cele ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala organizata potrivit alin. (1) si (3) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, inclusiv pana la desfacerea contractului individual de munca.
    Art. 39
    (1) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si tinerilor in varsta de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
    (2) Tinerii incadrati cu contract individual de munca, in varsta de pana la 18 ani, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
    b) interzicerea de a lucra in locuri de munca cu conditii deosebite;
    c) interzicerea de a lucra peste durata normala a zilei de munca;
    d) concediu de odihna suplimentar.
    (3) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri.
    Art. 40
    (1) Patronul nu va refuza angajarea sau, dupa caz, mentinerea in munca a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    (2) Persoanele handicapate, incadrate in unitate, beneficiaza de urmatoarele facilitati in munca si drepturi:
    a) program redus de lucru;
    b) scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
    c) concediu de odihna suplimentar;
    d) alte drepturi si facilitati prevazute de lege.
    Art. 41
    In cazul recomandarilor medicale, patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si, dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile fiecarei unitati, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele.
    Art. 42
    (1) In cazul in care un salariat lipseste de la lucru din motive de incapacitate temporara de munca, patronul poate compensa diferenta dintre salariul de baza initial si ajutorul la care are dreptul salariatul conform legii, din fondul de salarii.
    (2) Situatiile in care se poate compensa diferenta prevazuta la alin. (1) vor fi stabilite in contractele colective de munca la nivel de unitate.
    Art. 43
    (1) Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca survenita ca urmare a unui accident de munca sau in legatura cu munca, ori a contactarii unei boli profesionale, patronul va plati acestuia o compensatie cel putin egala cu diferenta dintre salariul de baza avut la data ivirii incapacitatii si ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensatiei prevazute la alineatul precedent nu inlatura, nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de lege.
    (3) In cazul in care un salariat are o situatie de sanatate deosebita cum ar fi internare, urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale, necesita tratament de lunga durata sau cu medicamente scumpe etc., in afara ajutorului mentionat la alin. (1), angajatorul, la solicitarea celui in cauza si cu avizul sindicatului, va putea acorda un sprijin financiar suplimentar, temporar sau periodic, pana la depasirea situatiei critice a acestuia.
    Art. 44
    Patronul are obligatia suportarii cheltuielilor cu confectionarea protezelor impuse in urma accidentelor de munca (din fondul social).
    Art. 45
    In cazul in care boala generatoare de concediu medical intervine in timpul concediului de odihna, acesta se va prelungi cu un numar egal de zile ramase neefectuate ca urmare a efectuarii concediului medical si care se pot lua in continuarea acestuia.
    Art. 46
    Federatiile semnatare pot organiza si desfasura verificari privind respectarea normativelor, normelor si prevederilor din contractele colective cu privire la protectia si securitatea muncii.
    Art. 47
    (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in fiecare unitate se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca, avand atributiile prevazute de art. 34 din Normele Generale de Protectia Muncii (N.G.P.M.).
    (2) Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit paritar, cel putin din 4 persoane, conform grilei prevazute de art. 33 din N.G.P.M.
    (3) Timpul de munca afectat activitatii de Comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul la nivel de unitate.
    (4) Activitatea Comitetelor de securitate si sanatate in munca se desfasoara in baza regulamentelor proprii.

    CAP. 4
    Salarizarea si alte drepturi salariale

    Art. 48
    (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu de baza in lei, negociat la incheierea contractului individual de munca, pe baza complexitatii lucrarilor, evaluate conform indicatorului tarifar de calitate, fisei postului sau altor criterii, indiferent de natura unitatii in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Grilele de salarizare reflecta categoriile socioprofesionale si pregatirea profesionala necesara locului de munca nominalizat, iar venitul salarial reprezinta rezultatul obtinut din eficienta muncii efectiv prestate.
    (3) Salariul lunar cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
    (4) Sporurile se negociaza in contractul colectiv de munca, pe unitate.
    Art. 49
    (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele:
    a) in regie sau dupa timp;
    b) acord;
    c) pe baza de tarif sau cota procentuala din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unitatii.
    (2) Organizarea muncii si salarizarea in acord se pot face intr-una dintre urmatoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul (direct, progresiv sau indirect) se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Forma de organizare a muncii si de salarizare ce ar urma sa se aplice fiecarei activitati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 50
    (1) Fondul de salarii va fi reactualizat la valoarea reala de la ultima negociere anuala, compensand cel putin 100% inflatia comunicata de Institutul National de Statistica si Studii Economice (I.N.S.S.E.).
    (2) Castigul salarial mediu brut in societatile cuprinse in Anexa nr. 1 nu va fi mai mic decat castigul salarial mediu brut pe economie publicat in ultimul Buletin Statistic al I.N.S.S.E.
    (3) Coeficientii de ierarhizare se stabilesc la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitati, fara a putea fi mai mici decat coeficientii din Anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca.
    (4) Semestrial partile semnatare ale contractului colectiv de munca vor negocia cuantumul coeficientului de compensare a veniturilor salariale micsorate ca putere de cumparare prin efectul inflatiei.
    Art. 51
    (1) Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt urmatoarele:
    a) pentru conditii de munca grele, periculoase, de risc, vatamatoare sau penibile se acorda 10%;
    b) pentru conditii nocive de munca se acorda 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, si pentru orele lucrate in zilele libere si sarbatori legale se acorda 100%;
    d) pentru salariatii care nu pot fi incadrati in conditii deosebite sau speciale, conform Legii nr. 19/2000, pana la eliminarea completa a noxelor, valoarea sporului va fi majorata corespunzator negocierilor contractului colectiv de munca pe unitate.
    Munca prestata in zilele de repaus sau sarbatori legale sau religioase, suplimentar, peste durata normala a zilei de lucru, se va plati cu un spor suplimentar de 50% fata de prevederea de mai sus, cu exceptia cazurilor mentionate in art. 58, alin. (3).
    d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, conform tabelului (vechimea in munca se calculeaza in total vechime in munca calculata la salariul de baza si timpul efectiv lucrat):
____________________________
 Vechime in munca*)    Spor
____________________________
    3 -  5 ani          5%
    5 - 10 ani         10%
   10 - 15 ani         15%
   15 - 20 ani         20%
  peste 20 ani         25%
____________________________
    *) cu acordul partilor patronat - sindicat, vechimea in munca poate fi inclusa in salariul de baza negociat;

    e) pentru lucrul in timpul noptii se acorda 25%;
    f) sporul de santier reprezinta 1,5% din salariul de baza;
    g) pentru exercitarea unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite integral; cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul sporului se vor stabili prin negocieri in contractele colective de munca la nivel de unitati, cu conditia ca posturile neocupate sa fi fost scoase la concurs;
    h) spor pentru lucrul in ture de minimum 5% pentru cei care nu beneficiaza cel putin de o sambata si o duminica libere intr-o luna.
    (2) In unitatile vizate in art. 29, alin. (2) din prezentul contract colectiv de munca, in afara sporurilor expres prevazute in contractul colectiv de munca anterior incheiat, se va acorda tuturor salariatilor, datorita caracterului special al productiei, un spor de tehnicitate minim cuprins intre 7 - 30%, ierarhizat in functie de activitatea concreta depusa.
    (3) Partile convin ca in unitatile din Anexa nr. 1 sa se poata acorda un spor de firma salariatilor cu o vechime neintrerupta in unitatea respectiva, dupa cum urmeaza:
    - intre 5 - 10 ani, 3% din salariul de baza;
    - intre 10 - 20 ani, 8% din salariul de baza;
    - peste 20 ani, 12% din salariul de baza.
    (4) In unitatile cu caracter special al productiei, datorita limitarii unor drepturi constitutionale prin reglementari legale specifice, se va acorda tuturor salariatilor un spor special de minimum 20%, calculat asupra salariului de baza.
    (5) In contractele colective de munca la nivel de unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri specifice.
    (6) Sporurile prevazute mai sus se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza.
    Art. 52
    (1) Adaosurile la salariul de baza sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile;
    c) cota-parte din profitul net ce se repartizeaza salariatilor este in limita de 5 - 10%;
    d) alte adaosuri, convenite la nivelul unitatilor.
    (2) Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profitul net sau la fondul de premiere, precum si perioada la care se acorda cota de profit salariatilor, care nu poate fi mai mare de 1 an, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 53
    (1) Patronul trebuie sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului saptamanal si zilnic de munca stabilit.
    (2) In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, acesta este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
    (3) In cazurile exceptionale cand, din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual negociat, cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii.
    Prin negocieri la nivelul unitatii se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii prezenti in incinta, in asteptarea reluarii activitatii, sau la domiciliu, de unde sa poata fi convocati de unitate sau institutie.
    (4) In cazurile prevazute in alin. (3), salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii.
    (5) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea activitatii pentru maximum 30 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fara plata.
    Art. 54
    Ca urmare a cresterii salariale, patronul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica, corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate.
    Art. 55
    Plata salariilor se face periodic, la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii.
    Art. 56
    (1) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii sau institutiei.
    (2) In caz de faliment sau de lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati si drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.
    Art. 57
    Patronii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea.

    CAP. 5
    Timpul de munca si timpul de odihna

    Art. 58
    (1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, realizata prin saptamana de lucru de cinci zile, de luni pana vineri inclusiv.
    (2) Prin negociere la contractul colectiv de munca pe unitate se pot conveni, in anumite situatii, si alte sisteme.
    (3) Locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru sunt, dupa caz, in tura, tura continua, turnus, program fractionat, cu respectarea prevederilor legale specifice locurilor de munca in cauza.
    (4) Locurile de munca la care se aplica formele specificate de organizare a programului de lucru prevazute la alin. (3), precum si modalitatile concrete de organizare si evidenta a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
    Art. 59
    (1) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de munca de 6, de 4 sau 2 ore pe zi.
    Drepturile salariatilor care lucreaza in astfel de situatii se acorda proportional cu timpul lucrat.
    (2) Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, fara sa li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat, cum sunt concediul de odihna si vechimea.
    (3) La cerere, salariatii cu program partial de lucru vor fi incadrati cu program normal daca exista posturi vacante si daca intrunesc conditiile ocuparii acestor posturi.
    Art. 60
    (1) Salariatii care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Reducerea duratei timpului de munca in conditii deosebite nu afecteaza salariul si vechimea in munca aferente duratei normale a timpului de munca.
    (3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitati.
    Art. 61
    (1) Inceputul si sfarsitul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara intocmit de administratia unitatii, cu consultarea reprezentantilor sindicali.
    (2) In toate cazurile in care se dovedeste ca este posibil, patronul si sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru si modalitatile de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 62
    (1) Orele prestate peste programul normal de lucru si in zilele nelucratoare, la solicitarea patronului, sunt ore suplimentare.
    (2) Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor. Ceea ce depaseste 120 ore/an de persoana necesita si acordul sindicatelor din unitate.
    (3) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, ori ale altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel care angajeaza.
    Art. 63
    Compensarea orelor suplimentare se face cu timp liber corespunzator sau prin plata unor sporuri, conform art. 51, alin. (1), lit. c, potrivit intelegerii partilor.
    Art. 64
    (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara pe timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata timpului de munca prestata in timpul zilei, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore.
    (3) La unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru; de acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite, unde durata timpului de munca este mai mica de 8 ore/zi.
    (4) Se considera munca desfasurata in timpul noptii, munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22 - 6, cu posibilitatea abaterii in cazuri justificate cu o ora in plus sau in minus fata de una dintre aceste limite.
    (5) In cazul in care munca in timpul noptii va fi prestata intr-o zi de repaus sau sarbatoare, conform art. 51, alin. (1), lit. c), ea va fi platita ca in exemplul urmator:
    - tariful unei ore normale                100%
    - majorarea pentru ora lucrata intr-o
      zi de repaus sau sarbatoare             100%
    - majorare pentru ora lucrata in timpul
      noptii                                   25%
_____________________________________________________
    TOTAL: 125% fata de tariful orei normale.

    Art. 65
    (1) In fiecare saptamana salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal.
    (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.
    (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, intr-o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice.
    Art. 66
    (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si zilele de sarbatori legale si religioase, dupa cum urmeaza:

    - Anul Nou: 2 zile                    - 1, 2 ianuarie
    - Pastele: 2 zile                     - luni si marti
    - Ziua Internationala a Muncii: 1 zi  - 1 Mai
    - Ziua Ramurei (profesiei): 1 zi      - 9 August
    - Ziua Nationala: 1 zi                - 1 Decembrie
    - Craciunul: 2 zile                   - 25, 26 Decembrie.

    (2) Munca in zilele de sarbatoare este cea efectuata pe durata unei rotatii complete a schimburilor.
    (3) Daca zilele de sarbatoare se suprapun cu zilele lucratoare, nu vor fi retinute din salarii, cu exceptia celor salarizati in acord direct.
    (4) Pentru realizarea unor punti in ajunul sarbatorilor, de comun acord intre patroni si sindicat, se poate hotari a se lucra in zilele de sambata, munca respectiva nefiind considerata munca suplimentara.
    Art. 67
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul de 15 minute se include in programul de lucru, la nivelul unitatii, putandu-se conveni si un repaus mai mare pentru servirea mesei.
    Art. 68
    Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Administratia va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati.
    Art. 69
    (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minimum 21 de zile lucratoare, cu exceptia tinerilor sub 18 ani, care beneficiaza de minimum 24 de zile lucratoare.
    (2) Diferentierea duratei concediului de odihna in functie de vechime se va stabili prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei, pornind de la nivelul minimal din Anexa nr. 4.
    Art. 70
    (1) In fiecare an calendaristic, salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile lucratoare, iar salariatii nevazatori au dreptul la un concediu suplimentar cu o durata de 6 zile lucratoare.
    (2) Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile lucratoare pe an.
    Prin contractele de munca la nivel de unitati (cu exceptia celor finantate de la Bugetul public national) se pot negocia concedii suplimentare mai mari.
    Art. 71
    (1) In afara concediului de odihna normal, anumite categorii de salariati pot beneficia de concediu suplimentar platit.
    (2) Absolventii scolilor de maistri si ai institutiilor de invatamant superior vor beneficia, o singura data, de un concediu platit de 30 de zile calendaristice pentru pregatirea si sustinerea examenului de diploma. Aceste prevederi se aplica si absolventilor de la invatamantul seral si fara frecventa.
    (3) De drepturile prevazute in alin. (2) beneficiaza si doctoranzii inscrisi la doctorat, cu acordul unitatii, in vederea sustinerii tezei de doctorat.
    Art. 72
    (1) Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie conform prevederilor legale, la data plecarii in concediu, corespunzator numarului de zile de concediu la care au dreptul.
    (2) Pentru concediul de odihna se va acorda o prima de vacanta in afara indemnizatiei de concediu; cuantumul acesteia se va negocia la incheierea contractului colectiv de munca pe unitate, in raport cu posibilitatile economico-financiare ale unitatii.
    (3) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functii de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu.
    (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa doar in urmatoarele cazuri:
    a) contractul individual de munca a incetat;
    b) salariatul este chemat pentru satisfacerea serviciului militar;
    c) daca este prevazut in mod expres intr-o lege.
    (5) Salariatii au dreptul la un concediu de odihna proportional cu perioada lucrata in acel an.
    (6) Indemnizatia de concediu si, dupa caz, prima de vacanta se platesc cu minimum 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
    (7) Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la concediul de odihna este interzisa.
    (8) In cazul in care contractul individual de munca a incetat ca urmare a initiativei unitatii, din motive neimputabile salariatului, acesta avand efectuat concediul de odihna, unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului efectuat.
    Art. 73
    Concediul anual de odihna se efectueaza, de regula, integral. El va putea fi fractionat in transe, daca interesele serviciului o cer, sau la solicitarea salariatului daca nu este afectata desfasurarea normala a activitatii in unitate. Una dintre fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare. Cealalta parte va trebui acordata si efectuata pana la sfarsitul anului in curs.
    Art. 74
    (1) Programarea concediului de odihna se face de catre administratie, de regula la inceputul anului, de comun acord cu organizatiile de sindicat. Data inceperii concediului de odihna va fi comunicata salariatului cu cel putin 15 zile inainte.
    (2) In unitatile unde este posibil, se va acorda concediu de odihna, integral sau fractionat (cel putin 15 zile lucratoare) tuturor salariatilor in aceeasi perioada, intr-una din lunile de vara - iulie sau august.
    Art. 75
    Concediul anual de odihna poate fi intrerupt si/sau reprogramat in urmatoarele situatii:
    a) pe perioada incapacitatii temporare de munca;
    b) pe timpul concediului prenatal sau postnatal;
    c) pe timpul satisfacerii unor obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
    d) cand prezenta salariatului la serviciu este ceruta de administratie, cu acordul acestuia;
    e) in cazul in care salariatul solicita acest lucru si interesele serviciului o permit;
    f) in alte situatii prevazute de lege.
    Art. 76
    Salariatul chemat din concediu are dreptul la o compensatie din partea unitatii care consta din:
    a) plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;
    b) plata unei indemnizatii de intrerupere ce se va conveni cu salariatul chemat din concediu, in afara cazurilor de forta majora;
    c) despagubiri datorate cheltuielilor facute de salariat daca acesta se afla la odihna sau tratament;
    d) timpul consumat cu deplasarea dus-intors, care se considera timp lucrat si se adauga la concediul de odihna platit.
    Art. 77
    In situatia in care ambii soti lucreaza in aceeasi unitate, au dreptul la programarea in aceeasi perioada a concediului de odihna.
    Art. 78
    (1) In cazul in care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna in perioada pentru care are bilet.
    (2) Prevederile alin. (1) se pot aplica si in situatia in care salariatul are bilet de odihna prin sindicat, in functie de posibilitatile unitatii.
    Art. 79
    (1) Salariatii au dreptul la efectuarea concediului de odihna de la data angajarii lor.
    (2) Pentru salariatii care lucreaza cu fractiuni de norma, la cererea lor, durata concediului de odihna este integrala, iar indemnizatia va fi acordata proportional cu timpul lucrat.
    Art. 80
    (1) Salariatii au dreptul la zile libere consecutive platite pentru evenimente deosebite in familie, sau alte situatii, dupa cum urmeaza:
    a) casatoria salariatului - 5 zile;
    b) casatoria unui copil - 2 zile;
    c) nasterea sau adoptiunea - 2 zile;
    d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
    f) la schimbarea locului de munca, cu mutarea domiciliului, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate - 5 zile;
    g) obligatii cetatenesti (citatie, proces penal, comisariat, politie etc.) - 1 zi.
    Art. 81
    Salariatii au dreptul la concediu fara plata astfel:
    a) elevii de la invatamantul seral au dreptul la un concediu fara plata de 15 zile calendaristice, care se acorda o singura data, la cerere, pentru pregatirea si prezentarea la examenul de bacalaureat;
    b) studentii de la invatamantul seral sau fara frecventa beneficiaza de un concediu fara plata de 60 de zile calendaristice, la cerere, esalonat sau integral, pentru fiecare an de studiu;
    c) candidatii care se prezinta la examenul sau la colocviul de admitere sau la doctorat, in tara, beneficiaza de un concediu fara plata de 15 zile calendaristice. Doctoranzii beneficiaza o singura data de un concediu fara plata de 30 de zile calendaristice, la cerere, in vederea sustinerii tezei de doctorat;
    d) se acorda la cerere salariatului, o data pe an, 30 de zile calendaristice de concediu fara plata pentru vizitarea sotului (sotiei) detasat (detasate) in strainatate in interes de serviciu;
    e) pentru candidatii la examenul de admitere in invatamantul superior se acorda, o singura data, un numar de 30 de zile calendaristice, concediu fara plata, la cerere, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la concurs;
    f) pentru situatii deosebite, altele decat cele prevazute la lit. a) - e), salariatii pot beneficia de concediu fara plata de maximum 30 de zile calendaristice cumulat intr-un an.
    Art. 82
    La cererea salariatului, se acorda un numar de ore de invoire, fara plata, in urmatoarele situatii:
    a) efectuare de analize, tratament medical;
    b) citatie in fata instantei;
    c) alte situatii cand salariatul solicita si activitatea unitatii permite.

    CAP. 6
    Alte masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor

    Art. 83
    (1) In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrangerii activitatii, retehnologizarii, automatizarii si robotizarii procesului de productie, partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii:
    a) patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico-economica asupra masurilor privind posibilitatile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificarea sau reorientarea profesionala etc.;
    b) justificarea impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului de administratie sau, dupa caz, adunarii generale;
    c) concomitent, cel care angajeaza va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati, precum si asupra unor eventuale posibilitati de redistribuire a acestora. Anuntul se va face astfel:
    - cu 90 de zile calendaristice inainte, in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate;
    - cu 60 de zile inainte, daca reducerea se datoreaza retehnologizarii sau altor cauze, cu exceptia restrangerii de activitate;
    2) In situatia in care organele competente din unitati vizeaza masuri de reducere a activitatii sau de reorganizare a procesului de productie care ar determina desfaceri de contracte de munca, cel care angajeaza este obligat sa comunice in scris organizatiei sindicale numarul posturilor ce ar urma sa fie reduse, natura acestora, precum si cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor masuri. Anuntul trebuie sa se faca cu 15 - 30 de zile calendaristice inainte de inceperea scurgerii termenului de preaviz prevazut la art. 20, alin. (2) din prezentul contract colectiv de munca.
    (3) In perioada prevazuta la alin. (2), cel care angajeaza este obligat sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni:
    a) sa identifice posibilitatile de recalificare in vederea redistribuirii in cadrul unitatii;
    b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru, cu reducerea corespunzatoare a salariului, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.
    Art. 84
    In situatia in care disponibilizarea nu poate fi evitata, administratia va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza sa fie desfiintat, urmatoarele:
    a) daca ii ofera un alt loc de munca, ori cuprinderea intr-o forma de recalificare profesionala;
    b) termenul de preaviz, in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca.
    Art. 85
    (1) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta, in ordine:
    a) contractele de munca ale salariatilor care incalca prevederile Legii nr. 11/1991;
    b) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
    c) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor;
    d) contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii.
    (2) La luarea masurii de disponibilizare, simultan vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in unitate, se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
    b) masura sa afecteze, mai intai, persoanele care nu au copii sau alte persoane in intretinere;
    c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.
    (3) In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea sau institutia un act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, administratia nu ii va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului, daca masura desfacerii contractului de munca nu ii este imputabila.
    Art. 86
    Sindicatele au dreptul sa verifice modul de aplicare a prevederilor art. 85 iar, in ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
    Art. 87
    (1) Unitatea care isi extinde sau reia activitatea intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului de munca pentru motivele prevazute la art. 83 are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura. Unitatea va reangaja prioritar salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art. 83 care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului.
    (2) Patronii raspund material pentru prejudiciile aduse persoanelor ca urmare a nerespectarii prevederilor alin. (1), in conditiile ce se vor stabili prin contractele colective de munca de la nivelul unitatilor.
    Art. 88
    Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului de munca:
    a) situatiile prevazute la art. 13 (7) din prezentul contract;
    b) alte conditii prevazute de lege.
    Art. 89
    La cererea persoanei concediate, unitatea are obligatia sa elibereze referinte scrise asupra conditiilor de angajare, a perioadei de angajare si a modului de indeplinire a atributiilor de serviciu, precum si a comportamentului persoanei la locul de munca.
    Art. 90
    Salariatii care se pensioneaza la cerere sau pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna precedenta pensionarii, din fondul de salarii.
    Art. 91
    In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul, salariatii beneficiaza si de urmatoarele ajutoare din fondul social:
    a) in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, in suma egala cu un salariu mediu lunar pe unitate;
    b) un salariu de baza platit de unitate la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I;
    c) un salariu de baza platit de unitate mamei pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariat, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza.
    Art. 92
    (1) Fondul social constituit la nivelul unitatii va fi gestionat de comisia paritara patronat - sindicat care a negociat contractul colectiv de munca.
    (2) La nivelul unitatii, din fondul pentru actiuni sociale vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice, in care este inclus si transportul pe calea ferata (tren persoane clasa a II-a), repartizate pe baza acordului dintre sindicate si patroni, pentru salariati si membrii lor de familie. Cota de contributie ce urmeaza a fi suportata de catre beneficiarii de trimitere la tratament balnear si de odihna recuperatorie, cu bilete prin sindicat, indiferent de salariu, este de 50% .
    (3) Salariatii beneficiaza de bilete cu reducere, conform alin. (2), numai de la agentiile de bilete ale federatiilor semnatare sau le pot procura prin alte surse, cu negatia celor de mai sus.
    (4) In cazul semnarii unor protocoale intre federatiile semnatare si federatii similare din strainatate in vederea efectuarii de schimburi de persoane care isi petrec vacanta sau pentru activitati oficiale unitatile vor plati 50% din valoarea transportului in strainatate pentru delegatii romani.
    Art. 93
    Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale sau grave cu recomandarea medicului specialist se suporta integral de societatea comerciala in cauza, inclusiv costul transportului CFR clasa a II-a sau, acolo unde nu este posibil, al transportului auto in comun.
    Art. 94
    Repartizarea spatiilor de locuit aflate in patrimoniul sau administrarea societatilor comerciale, catre salariatii unitatilor, se va face de o comisie paritara administratie - sindicat.
    Art. 95
    Salariatii unitatilor, trimisi in delegatie in tara, vor beneficia de urmatoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate;
    b) decontarea costului efectiv al cazarii;
    c) diurna de deplasare de cel putin 50% din salariul de baza mediu/zi, indexabila trimestrial;
    d) salariatul se va putea deplasa cu acordul conducerii unitatii, cu autovehiculul proprietate personala; in acest caz se vor deconta cheltuieli pentru carburanti la pretul zilei, la un consum de 10 litri la 100 km.;
    e) in cazul in care delegatul nu poate prezenta acte de decontare contabile pentru cazare, se va acorda o suma egala cu diurna zilnica.
    Art. 96
    Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute de art. 95. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu cel putin 75% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depasesc durata neintrerupta de 30 de zile.
    Art. 97
    In functie de necesitatile serviciului, salariatii vor putea fi detasati in conditiile prevazute de legislatia in domeniu cu acordul salariatului respectiv si cu drepturile prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 98
    Vor fi precizate in scris termenul pentru care se face detasarea, conditiile oferite, obligatiile salariatului si ale unitatii in aceasta perioada. Aceste elemente se vor inscrie intr-un act ce se va anexa la contractul individual de munca.
    Art. 99
    Durata minima de detasare este de 90 de zile calendaristice, iar cea maxima este de 24 de luni.
    Art. 100
    Salariatul detasat isi mentine toate drepturile pe care le-a avut la data detasarii, cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde este detasat acestea nu se mai regasesc. Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari, sau se acorda si alte drepturi, persoana detasata beneficiaza de acestea.
    Art. 101
    Salariatul detasat este obligat ca pe perioada detasarii sa respecte regulamentul de ordine interioara, disciplina tehnologica de munca din sectia sau unitatea unde a fost detasat.
    Art. 102
    Unitatea va asigura salariatilor trimisi in strainatate toate drepturile prevazute de lege si de contractul extern.
    Art. 103
    (1) Femeile au dreptul, conform Constitutiei Romaniei, la tratament egal cu barbatii in situatii egale sau comparabile.
    (2) Este interzisa introducerea unor clauze discriminatorii; daca exista astfel de clauze ele vor fi abrogate.
    Art. 104
    (1) Femeile gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, nu vor fi trimise in deplasare in alte localitati.
    (2) Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara nu pot fi trimise in deplasare in alte localitati, pentru o durata mai mare de o zi, decat cu acordul lor.
    Art. 105
    (1) In anumite situatii, prevazute in contractele colective de munca, femeile au dreptul la lucru cu fractiuni de norma de 6, 4 sau 2 ore pe zi.
    (2) Pentru cazurile in care au in ingrijire copii mici de varsta prescolara, lucrul cu norma de 6 sau 4 ore se va considera ca activitate cu norma intreaga la calcularea vechimii in munca.
    (3) Salariata care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore/zi, fara sa ii fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.
    (4) La cererea lor, in situatiile prevazute in alin. (2), femeile pot opta pentru program decalat, cu alte ore de incepere si terminare a lucrului, cu exceptia cazurilor cand activitatea unitatii nu permite acest lucru.
    Art. 106
    (1) Femeile pot presta ore suplimentare in conformitate cu prevederile art. 62, alin. (2).
    Art. 107
    (1) Se va evita prestarea muncii in timpul noptii de catre femei.
    (2) Pentru femeile gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, munca in timpul noptii este interzisa.
    Art. 108
    (1) In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate, unitatea va compensa din fondul de salarii, pe o anumita perioada, diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia egala la care are dreptul.
    (2) Perioada pentru care se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitati dar nu mai putin de 6 saptamani.
    Art. 109
    (1) Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite, concedii pentru ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor, in conditiile legii.
    (2) In perioada prevazuta la alineatul precedent, daca se convin cresteri salariale sau indexari, de ele vor beneficia si salariatele aflate in concedii prenatale si postnatale.
    (3) Salariatele care au in intretinere copii de varsta prescolara si care nu beneficiaza de concediu medical platit pentru ingrijirea copiilor bolnavi, pot beneficia de 6 zile libere pe an, platite cu salariul de baza pentru ingrijirea copiilor internati in spital.
    (4) Zilele prevazute in alineatul precedent se acorda la cerere, dupa prezentarea actului medical care face dovada internarii.
    (5) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, salariata mama poate beneficia de inca doi ani de concediu fara plata.
    (6) In perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin. (5) nu i se va putea desface contractul de munca, iar pe postul sau nu va putea fi angajata alta persoana decat cu contract de munca pe durata determinata.
    (7) In cazul decesului mamei sau in alte situatii prevazute de lege, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    a) compensatia prevazuta la art. 108;
    b) concediul fara plata neutilizat de mama la data decesului, cu prevederile alineatelor 4 si 5.
    Art. 110
    (1) Incadrarea femeilor dupa incetarea perioadei de intrerupere pentru cresterea copilului se va face, pe cat posibil, in aceeasi functie sau intr-una echivalenta ca salariu.
    (2) Pe o perioada de o luna de la reincadrare, considerata perioada de readaptare, persoana reincadrata in conditiile alin. (1) va beneficia cel putin de salariul de baza.
    (3) In aceasta perioada concedierea este interzisa.
    Art. 111
    In perioada de sarcina, femeile au dreptul la invoiri in vederea efectuarii controalelor medicale periodice.
    Art. 112
    (1) Este interzisa femeilor gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, munca la locuri considerate cu conditii deosebite.
    (2) La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de munca iar, in limita posibilitatilor, intr-o alta functie echivalenta ca salariu.
    Art. 113
    In unitatile care folosesc personal de sex feminin vor fi asigurate obligatoriu conditiile sociale: vestiare si grupuri sociale la capacitatea corespunzatoare, amenajate cu o dotare specifica.
    Art. 114
    Femeile vor beneficia in conditiile art. 35 de echipament de lucru si de protectie specifice, precum si de materiale igienico-sanitare.
    Art. 115
    Prevederile cu caracter social din bugetul de venituri si cheltuieli, vor avea in vedere si rezolvarea problemelor de natura sociala ale femeilor.
    Art. 116
    (1) In vederea aniversarii zilelor de 1 Martie (ziua martisorului) si 8 Martie (Ziua Internationala a femeii) se poate constitui la nivelul unitatilor un fond destinat acordarii de cadouri pentru femei.
    (2) Patronul poate hotari acordarea unei zile libere platite in vederea sarbatoririi zilei de 8 Martie, daca aceasta este intr-o zi lucratoare.
    Art. 117
    Este interzisa concedierea persoanelor de sex feminin in perioada imbolnavirilor, graviditatii, maternitatii si in alte cazuri prevazute de lege.
    Art. 118
    Femeile cu copii in intretinere, precum si cele cu probleme sociale deosebite, vor fi protejate in cazul unor masuri de concediere.
    Art. 119
    Femeile vor participa in egala masura cu barbatii la programele stabilite in vederea perfectionarii, in cazul introducerii de noi tehnologii.
    Art. 120
    (1) In contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea actiuni cu caracter social, precum:
    a) alocarea de cheltuieli prevazute de art. 92;
    b) amenajarea si intretinerea de crese si gradinite pentru copiii salariatilor, precum si de cantine-bufet pentru salariati;
    c) construirea, amenajarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locurile de munca;
    d) formarea si perfectionarea pregatirii profesionale, inclusiv in domeniul relatiilor de munca;
    e) construirea de locuinte;
    f) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului si femeii.
    (2) Costul acestor actiuni se suporta si din fondul social, constituit potrivit legii.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la alin. (1) se face de catre administratie si sindicate.
    Art. 121
    Patronii stabilesc cu organizatiile sindicale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998, acordarea tichetelor de masa.
    Art. 122
    (1) In functie de posibilitati, unitatea contribuie anual cu o suma necesara sarbatoririi Craciunului si zilei copilului.
    (2) Contributia va fi echivalenta cel putin cu salariul mediu net pentru o zi lucratoare, pentru fiecare copil.
    Art. 123
    (1) In situatia in care patronii incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora salariatii din societatea comerciala vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de munca, salarizarea, celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati se vor stabili prin negocieri colective care se vor desfasura in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu partenerul extern.
    (2) Pentru buna desfasurare a acestor negocieri, patronii vor pune la dispozitia sindicatelor elementele referitoare la conditiile de munca in care urmeaza sa se execute lucrarile contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.
    Art. 124
    Prin grija patronului, salariatii care, in urma unor accidente din cauza si in timpul muncii, dar nu din vina lor, raman cu o incapacitate totala de munca, vor primi o singura data contravaloarea a 24 de salarii la nivelul celui avut in luna anterioara accidentului.
    In cazul accidentului care conduce la decesul salariatului, drepturile prevazute in alineatul de mai sus vor fi acordate urmasului indreptatit de lege.

    CAP. 7
    Formarea profesionala

    Art. 125
    (1) Prin termenul de "formare profesionala" partile inteleg sa desemneze orice fel de procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, precum si orice procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o diploma care atesta aceste situatii.
    (2) Formarea si perfectionarea profesionala cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, dreptul de asociere si libertati sindicale convenite intre sindicate si patron.
    (3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati, inclusiv a liderilor de sindicat scosi din productie. Cheltuielile necesare desfasurarii acestor cursuri vor fi suportate de unitate.
    Art. 126
    La incheierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati ori la nivel de unitati, pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele:
    a) nevoile de formare profesionala prevazute de art. 125, alin. (1), vor fi stabilite de catre patroni, iar cele de la art. 125, alin. (2), de catre patroni impreuna cu sindicatele;
    b) identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala, caile de realizare, adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala sau de recalificare a salariatilor se suporta de unitati sau de organele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    c) sindicatul asista, prin imputernicitii sai, la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii;
    d) in cazul in care unitatea urmeaza sa isi schimbe partial sau total profilul de activitate, ea va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara;
    e) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul, ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului;
    f) salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 86, alin. (3), daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de minimum 3 ani de la data absolvirii cursurilor, proportional cu timpul nelucrat.

    CAP. 8
    Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor

    Art. 127
    (1) Partile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele si pentru salariati in general, libera exercitare a dreptului sindical conform conventiilor nationale si internationale si libertatea de opinie a fiecarui salariat.
    (2) Patronul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de organizatiile sindicale si reprezentantii salariatilor din unitati.
    Art. 128
    (1) Patronii unitatilor si consiliile de administratie au obligatia de a invita reprezentantii sindicatului sa participe la sedinte conform prevederilor Legii nr. 54/1991. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fara drept de vot.
    (2) Incunostintarea reprezentantilor sindicali se face cu cel putin 72 de ore inainte de sedinta. Reprezentantilor sindicali li se vor comunica ordinea de zi si vor avea acces la documentele privind problemele puse in discutie.
    Art. 129
    Patronul va asigura, cu caracter confidential, la cererea sindicatelor, documentele necesare apararii intereselor sociale ale membrilor sai, astfel:
    - preliminatul si realizatul trimestrial al urmatorilor indicatori:
    a) numar de personal
    b) valoarea productiei
    c) cheltuieli cu personalul
    d) salariul mediu
    e) cheltuieli cu materiale
    f) datoriile societatii
    g) valoarea productiei pe stoc
    h) valoarea productiei vandute si neincasate
    - bilantul contabil; raportul de gestiune si al comisiei de cenzori; situatia lunara a salariilor negociate, a salariilor cu sporuri si a celor realizate, defalcate pe structuri de personal, bugetul de venituri si cheltuieli, balanta de verificare.
    Art. 130
    (1) Membrii alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, care lucreaza nemijlocit in unitate, in calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar cu pana la 5 zile lucratoare pentru activitati sindicale.
    (2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum si durata timpului de reducere, se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Reducerea programului de lucru nu afecteaza drepturile salariale, plata facandu-se de unitate sau institutie, fiind considerati ca indeplinesc obligatii cetatenesti.
    (3) In situatia in care activitatea sindicala necesita mai mult de 5 zile lunar, liderii vor fi salarizati de sindicate, unitatile contribuind la fondurile acestora conform prevederilor Anexei nr. 5.
    Art. 131
    (1) Reprezentantii sindicatelor au dreptul la protectie conform legii.
    (2) Patronul se va abtine de la orice forma de conditionare, constrangere sau limitare a executarii mandatului acestora.
    (3) De asemenea, patronul este obligat sa garanteze mentinerea locului de munca corespunzator pregatirii lor profesionale pe perioada detinerii functiei in cadrul sindicatului si 2 ani dupa expirarea mandatului, neputand denunta contractul de munca decat cu aprobarea organului de conducere al sindicatului, daca abaterea este grava si nu are legatura cu activitatea sindicala.
    (4) De prevederile alin. (1), (2) si (3) vor beneficia si membrii comisiei paritare la nivel de ramura si unitati, care 2 ani de zile nu pot fi retrogradati, schimbati din functie si carora nu li se poate desface contractul de munca individual; in caz de reducere de personal, li se asigura posturi la care nu vor avea pierderi salariale.
    Art. 132
    (1) Persoanele cu functii in conducerea sindicatului, salarizate de sindicat, isi pastreaza toate drepturile pe care le-au avut in calitate de angajati ai unitatii la revenirea acestora la locul de munca si salariul corespunzator pe care l-ar fi avut daca desfasurau activitate neintrerupta.
    (2) Persoanele care indeplinesc functii in conducerea sindicatului, salarizate de sindicat, au contractul de munca individual suspendat de drept conform art. 12 din Legea nr. 54/1991, iar administratia este obligata sa le pastreze functia si locul de munca pe perioada mandatului la sindicat si dupa expirarea mandatului, conform art. 131, alin. (3).
    Art. 133
    Pentru realizarea de catre federatie si confederatie a unor servicii comune in interesul unitatilor, privind relatiile de munca, prin contractele colective de munca de la aceste niveluri se vor stabili aceste servicii si contributia unitatii la fondurile sindicatului, realizate prin donatie sau alte forme legale.
    Art. 134
    (1) Unitatile vor asigura, in incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si dotarea necesare; prin contractele colective de munca se vor stabili conditiile de acces la utilizarea bazei materiale de care dispune unitatea.
    (2) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca, dar numai in interes propriu.
    Art. 135
    (1) La solicitarea sindicatului, conducerea administrativa poate facilita participarea salariatilor la actiuni sindicale prin acordarea dreptului de a se recupera orele nelucrate ulterior datei desfasurarii actiunii.
    (2) Conducerea administrativa va permite - la cererea liderului sindical - participarea reprezentantilor sindicali la diversele reuniuni sau actiuni sindicale, platindu-le celor in cauza salarii de baza in regie, fiind considerati in delegatie; cheltuielile suplimentare ocazionate de deplasarea respectiva vor fi suportate de sindicat.
    (3) Pe timpul derularii contractului, federatia sindicala va asigura pregatirea pentru actiuni sindicale a militantilor din unitati pe o durata de pana la 15 zile, numarul acestora calculandu-se cu raportul de 1/200 sindicalisti.
    Art. 136
    La cererea organizatiilor sindicale din unitati patronii vor dispune ca persoanele ce au ca sarcini de serviciu plata salariilor sa incaseze cotizatiile de sindicat si sa le vireze in contul sindicatului respectiv. Cotizatiile de sindicat se pot incasa numai cu acordul fiecarui membru de sindicat, pe baza listelor intocmite de sindicate. In unitatile unde operatiunile financiare de evidenta a salariilor se fac pe calculator, incasarea cotizatiei sindicale se va face pe statul de plata, prin grija administratiei. Operatiunile necesare se vor efectua fara a se percepe plata pentru aceasta.
    Art. 137
    Este interzis unitatilor sa desfaca din initiativa lor contractul individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala.
    Art. 138
    Administratia nu va angaja salariati permanenti, temporari sau cu program partial in perioada declansarii sau desfasurarii conflictelor colective de munca pe locurile de munca ale salariatilor aflati in conflict; conflictul va fi tratat ca mai jos:
    (1) Cu privire la medierea conflictelor de munca, prevazuta de Legea nr. 168/1999, daca partile convin printr-un proces-verbal semnat sa inceapa medierea, in termen de 48 de ore fiecare parte va propune o lista de candidati din lista de mediatori numiti de ministrul muncii si protectiei sociale la nivelul judetului unde isi are sediul unitatea in care s-a declansat conflictul de interese.
    (2) In situatia in care dupa prima intalnire nu vor reusi sa stabileasca un mediator de comun acord, procedura de mediere inceteaza, trecandu-se la urmatoarea etapa prevazuta de lege.
    (3) In cazul in care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi urmatoarele:
    a) partile implicate sunt obligate ca in termen de 48 de ore de la numirea mediatorului sa puna la dispozitia acestuia datele necesare; daca mediatorul are nelamuriri, acesta poate cere partilor, in maximum 72 de ore de la primirea actelor, relatii scrise cu privire la revendicarile formulate, actele depuse sau intocmite in timpul concilierii, precum si la rezultatele acesteia;
    b) in maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele parti implicate; partile implicate vor avea un numar egal de reprezentanti la mediere, de regula acelasi numar ca si la conciliere, si aceleasi persoane, daca este posibil;
    c) la fiecare intalnire se va incheia un proces-verbal, care va fi semnat de mediator si de partile aflate in conflict;
    d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit si a acceptat medierea; in caz contrar, medierea inceteaza si se trece la urmatoarea etapa legala de solutionare a conflictului.
    Art. 139
    Patronii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a verifica la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in contractul colectiv de munca.
    Art. 140
    Patronii se angajeaza ca in contractele de infiintare a unor societati mixte pentru activitati pe teritoriul Romaniei sa prevada o clauza prin care partile asociate se obliga sa respecte drepturile prevazute in legislatia muncii in vigoare, in contractul colectiv de munca pe ramura si la nivel de unitati, precum si in conventiile O.I.M. ratificate de Romania.
    Art. 141
    Partile semnatare se obliga sa urmareasca indeplinirea tuturor prevederilor din prezentul contract, astfel:
    a) nimic nu poate fi afisat in afara panourilor de afisaj;
    b) toate comunicarile afisate vor purta semnatura sau vor avea indicativul persoanei sau organizatiei care le-a emis;
    c) comunicarile organizatiilor sindicale trebuie sa se limiteze la cadrul activitatilor sindicatului, reglementat prin legislatia in vigoare si contractele colective de munca;
    d) toate comunicarile nu vor putea avea o forma sau un ton injurios si nici sa reprezinte atacuri la persoana;
    e) o copie a textului afisat va fi transmisa administratiei simultan cu afisarea.
    Art. 142
    (1) Federatiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau aduc prejudicii unitatii.
    (2) Federatiile sindicale recunosc dreptul patronilor de a stabili normele de disciplina a muncii cu consultarea organizatiilor sindicale si a disciplinei tehnologice.
    (3) Patronii si sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanenti. Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munca la toate nivelurile si ale regulamentelor de ordine interioara, precum si a drepturilor si intereselor sindicatelor si salariatilor.
    (4) Patronul se obliga sa reactualizeze regulamentul de ordine interioara cu prevederile cuprinse in contractul colectiv de munca negociat la nivelul unitatii in termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea acestuia.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 143
    (1) In aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3), din Legea nr. 130/1996, republicata, privind contractul colectiv de munca, unitatile vor prevedea in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevazute conform alin. (1) se vor calcula luand ca baza suma de 6.000 lei/salariat/an.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1) si (2) se vor distribui astfel:
    a. 1/3 din suma totala se retine de unitate ca fond destinat negocierii contractului colectiv de munca propriu;
    b. 1/3 din suma totala se vireaza federatiilor patronale care au negociat si incheiat contractul colectiv de munca la nivelul ramurii electrotehnica, electronica, mecanica fina si aparare;
    c. 1/3 din suma totala se vireaza confederatiilor patronale care au negociat si incheiat contractul colectiv de munca la nivel national;
    d. fondurile constituite conform lit. b. vor fi distribuite astfel:
    - 50% pentru federatiile patronale reprezentative si semnatare ale contractului colectiv de munca la nivelul ramurii;
    - 50% pentru federatiile sindicale reprezentative si semnatare ale contractului colectiv de munca la nivelul ramurii.
    e. fondurile destinate tinerii negocierilor colective se vor constitui si vira in termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentului contract colectiv de munca.
    (4) Unitatile economice care negociaza si semneaza contractele colective de munca dar nu sunt afiliate unor structuri patronale, reprezentative de ramura, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. (1), (2) si (3) si le vor vira catre federatiile patronale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de munca si catre contul national, mentionat in contractul colectiv de munca la nivel national.
    (5) In cazul in care, potrivit legii, se negociaza si se incheie contracte colective de munca la nivelul unor grupuri de unitati, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitatilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate intr-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea, defalcarea si virarea pe destinatii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de munca.
    (7) In aplicarea prevederilor acestui articol, in contabilitatea agentilor economici vor fi aplicate prevederile metodologice referitoare la operatiuni contabile, comunicate de Ministerul Finantelor conform Anexei nr. 5 la actul aditional al contractului colectiv de munca la nivel national.
    Art. 144
    (1) Patronatul si sindicatele se vor informa reciproc, in situatia in care detin informatii, in legatura cu modificarile ce urmeaza sa se produca in forma de proprietate a unitatii, cu consecintele previzibile asupra salariatilor si cu masurile ce se au in vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificari.
    (2) Ambele parti vor sustine participarea asociatiilor de salariati la privatizarea unitatilor in conditiile de preferinta prevazute in lege.
    Art. 145
    Prevederile prezentului contract se aplica tuturor unitatilor mentionate in Anexa nr. 1.
    Art. 146
    In contractele individuale de munca nu se pot prevedea clauze contrare contractelor colective de munca la nivel national, de ramuri, de grupuri de unitati, de unitati.
    Art. 147
    Prevederile contractelor individuale de munca existente la data intrarii in vigoare a contractelor colective vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
    Art. 148
    (1) In toate situatiile de divizare, fuziune, trecerea unitatilor in proprietatea altor persoane fizice sau juridice, prin actul ce se incheie, vechii proprietari vor mentiona faptul ca drepturile si obligatiile prevazute in contractul colectiv de munca al unitatii se vor transmite noilor subiecti de drept.
    (2) Unitatile nou rezultate au obligatia de a pastra profilul de activitate si numarul de personal avute la data efectuarii tranzactiei, pana la expirarea contractului colectiv de munca.
    Art. 149
    La incheierea contractelor colective, unitatile vor avea in vedere sa includa in contract asigurarea la societati specializate a salariatilor si cu prioritate a celor ce isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite sau expuse unui grad mare de risc.
    Art. 150
    Prezentul contract colectiv de munca produce efecte incepand cu data inregistrarii lui de catre una dintre parti.
    Art. 151
    Dupa inregistrarea prezentului contract colectiv de munca, partile semnatare il vor comunica unitatilor.
    Art. 152
    Preluarea si utilizarea prevederilor din prezentul contract de catre terti atrage raspunderea civila a acestora (cu exceptia celor din Anexa nr. 1).
    Art. 153
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul contract colectiv de munca.

                              PARTILE SEMNATARE

                              Organizatia patronala
                              CONPIROM-APREL
                              Ing. Virgil Popa
                              Ing. Eugen Scheusan
                              Ing. Aristide Buzuloiu
                              Jurist Daniela Floricel

                              Federatia Nationala Sindicala
                              "SOLIDARITATEA '90"
                              Bogdan Iuliu Hossu
                              Gheorghe Sora
                              Livia Gabriela Traciuc
                              Mircea Pancescu

                              Federatia Sindicala "ELECTRON"
                              Minel Ivascu
                              Stefan Pascal
                              Mircea Muscaliu

    ANEXA 1

    UNITATILE CARE BENEFICIAZA DE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

      1. S.C. ACUMULATORUL - S.A., Bucuresti
      2. S.C. AEM - S.A., Timisoara
      3. S.C. ARCTIC - S.A., Gaesti
      4. S.C. AUTOMATICA - S.A., Bucuresti
      5. S.C. BANEASA - S.A., Bucuresti
      6. S.C. CONTACTOARE - S.A., Buzau
      7. S.C. ELECTROMOTOR - S.A., Timis
      8. S.C. ELECTROARGES - S.A., Curtea de Arges
      9. S.C. ELARS - S.A., Ramnicu Sarat
     10. S.C. ELECTROTIMIS - S.A., Timis
     11. S.C. ELECTROMAGNETICA - S.A., Bucuresti
     12. S.C. ELECTROTEL - S.A., Alexandria
     13. S.C. FEA - S.A., Bucuresti
     14. S.C. FEPA - S.A., Barlad
     15. S.C. IPEE - S.A., Curtea de Arges
     16. S.C. IAME - S.A., Sfantu Gheorghe
     17. S.C. RELEE - S.A., Medias
     18. S.C. ROFEP - S.A., Urziceni
     19. S.C. STEAUA ELECTRICA - S.A., Fieni
     20. S.C. ELCOMP - S.A., Bucuresti
     21. S.C. ELECTROAPARATAJ - S.A., Bucuresti
     22. S.C. ELECTRONICA - S.A., Bucuresti
     23. S.C. ELECTROTEHNICA - S.A., Bucuresti
     24. S.C. IMSAT UMEB - S.A., Bucuresti
     25. S.C. NEI - S.A., Bucuresti
     26. S.C. VICTORIA - S.A., Arad
     27. S.C. IAMU - S.A., Blaj
     28. S.C. ELECTROPRECIZIA - S.A., Sacele
     29. S.C. IUS - S.A., Brasov
     30. S.C. ALCOR - S.A., Botosani
     31. S.C. PEROM - S.A., Bacau
     32. S.C. IPROEB - S.A., Bistrita
     33. S.C. MEBIS - S.A., Bistrita
     34. S.C. ELECTROCERAMICA - S.A., Turda
     35. S.C. SCUDAS - S.A., Pascani
     36. S.C. ITRD - S.A., Pascani
     37. S.C. TERMEX - S.A., Bals
     38. S.C. SAREX - S.A., Radauti
     39. S.C. ELECTROTURIS - S.A., Turnu Magurele
     40. S.C. ROMACOST - S.A., Timisoara
     41. S.C. STIMEL - S.A., Timisoara
     42. S.C. HERVIL - S.A., Ramnicu Valcea
     43. S.C. INSTA ELECTRIC - S.A., Focsani
     44. S.C. ROMSEH - S.A., Focsani
     45. S.C. AMC - S.A., Vaslui
     46. S.C. PROOPTICA - S.A., Bucuresti
     47. S.C. PLASTOR - S.A., Oradea
     48. S.C. METALICA - S.A., Oradea
     49. S.N. NUCLEAROELECTRICA, Cernavoda
     50. S.C. SUPREM - S.A., Iasi
     51. S.C. KOYO ROMANIA - S.A., Alexandria
     52. S.C. UMT - S.A., Timisoara
     53. S.C. MINET - S.A., Ramnicu Valcea
     54. S.C. TURBOMECANICA - S.A., Bucuresti
     55. R.A. RAMI DACIA, Bucuresti
     56. S.C. PARASUTE - S.A., Bucuresti
     57. S.C. VICTORIA - S.A., Bucuresti
     58. SIND. PROFESIONAL AL LUCRATORILOR DIN S.C. MECANICA FINA - S.A., Bucuresti
     59. S.C. AGMUS - S.A., Iasi
     60. S.C. CONECT - S.A., Bucuresti
     61. S.C. DR. KOCHER - S.R.L., Bucuresti
     62. S.C. ELBO INDUSTRIES - S.A., Bucuresti
     63. S.C. ELPROF - S.A., Bucuresti
     64. S.C. ICE - S.A., Bucuresti
     65. S.C. ICE FELIX FABRICA DE CALCULATOARE - S.A., Bucuresti
     66. S.C. IEMI - S.A., Bucuresti
     67. S.C. IIRUC - S.A., Bucuresti
     68. S.C. IMSAT - S.A., Bucuresti
     69. S.C. IPA - S.A., Bucuresti
     70. S.C. PROMEC - S.A., Bucuresti
     71. S.C. ROMFLUID - S.A., Bucuresti
     72. S.C. AFERRO - S.A., Bucuresti
     73. S.C. APARATAJ ELECTRIC - S.A., Titu
     74. S.C. AUROCON - S.R.L., Bucuresti
     75. S.C. AM.CO - S.A., Otopeni, Bucuresti
     76. S.C. ASCENSOARE - S.A., Bucuresti
     77. S.C. BALANTA - S.A., Sibiu
     78. S.C. CELULE ELECTRICE - S.A., Bailesti
     79. S.C. ELECTROCONTACT - S.A., Botosani
     80. S.C. ELECTROPUTERE - S.A., Craiova
     81. S.C. ELBA - S.A., Timisoara
     82. S.C. ELCOND - S.A., Zalau
     83. S.C. EL-CO - S.A., Targu Secuiesc
     84. S.C. ELECTROMURES - S.A., Targu Mures
     85. S.C. FSR - S.A., Rasnov
     86. S.C. FEPER - S.A., Bucuresti
     87. S.C. HANRO TELECOM - S.R.L., Bucuresti
     88. S.C. FAST SERVICE - S.A., Bucuresti
     89. S.C. HESPER - S.A., Bucuresti
     90. S.C. ITC - S.A., Bucuresti
     91. S.C. IOR - S.A., Bucuresti
     92. S.C. LINETRON - S.R.L., Cluj-Napoca
     93. S.C. LUXTEN - S.A., Bucuresti
     94. S.C. PROCETEL - S.A., Bucuresti
     95. S.C. ROM QUARZ - S.A., Bucuresti
     96. S.C. RELCO - S.A., Bucuresti
     97. S.C. ROMCAB - S.A., Targu Mures
     98. S.C. ROMLUX - S.A., Targoviste
     99. S.C. SAT-SYSTEM - S.R.L., Bucuresti
    100. S.C. SAMUS - S.A., Satu Mare
    101. S.C. SIAT - S.A., Bucuresti
    102. S.C. SUPORT LOGISTIC - S.R.L., Bucuresti
    103. S.C. TRION COMPANY - S.R.L., Curtea de Arges
    104. S.C. TMC - S.A., Filiasi
    105. S.C. ICMET - S.A., Craiova
    106. S.C. ECHIPAMENTE ELECTROEROZIUNE - S.A., Timisoara
    107. S.C. ELECTROMETAL - S.A., Timisoara
    108. S.C. ELIA - S.R.L., Galati
    109. S.C. ELMET - S.A., Cluj-Napoca
    110. S.C. EM-CO - S.A., Bucuresti
    111. S.C. ICME - S.A., Bucuresti
    112. S.C. DATA TIM - S.R.L., Timisoara
    113. S.C. ELECTROPLAST - S.A., Bistrita
    114. S.C. ELECTROSIGMA - S.A., Cluj-Napoca
    115. S.C. UVCP - S.A., Turnu Magurele
    116. S.C. LOTUS TELECOM - S.A., Bucuresti
    117. S.C. METCHIM - S.A., Ploiesti
    118. R.C. TELECOMUNICATII, Bucuresti
    119. S.C. ARSENAL - S.A.
    120. C.N. ROMARM - S.A.
    121. C.N. ROMARM SUCURSALA MIJA
    122. C.N. ROMARM SUCURSALA ORASTIE
    123. C.N. ROMARM SUCURSALA FILIASI
    124. C.N. ROMARM SUCURSALA BABENI
    125. C.N. ROMARM SUCURSALA DRAGASANI
    126. C.N. ROMARM SUCURSALA METROM
    127. C.N. ROMARM SUCURSALA VALENI DE MUNTE
    128. S.C. CUGIR - S.A., Alba
    129. S.C. TOHAN - S.A., Zarnesti
    130. S.C. CARFIL - S.A., Brasov
    131. S.C. MORENI - S.A.
    132. S.C. PLOPENI - S.A.
    133. S.C. GENERAL TURBO - S.A., Bucuresti
    134. S.C. SUMEL - S.A.
    135. S.C. ROMBAT - S.A., Bistrita
    136. S.C. AEROFINA - S.A., Bucuresti
    137. S.C. IIRUC DIGICOM GRUP - S.A., Bucuresti
    138. S.C. GALERIILE VICTORIA - S.A.
    139. S.C. RECOMPLAST - S.A., Buzau
    140. S.C. ABB ROMETRICS - S.R.L., Timisoara
    141. S.C. ANA IMEP - S.A., Pitesti
    142. S.C. ALCATEL NETWORK - S.A., Timisoara
    143. S.C. CARALUX PROD - S.R.L., Bucuresti
    144. S.C. CONTOR ZENNER - S.A., Arad
    145. S.C. COMTEC 2000 INC - S.R.L., Bucuresti
    146. S.C. ELECTROSISTEM - S.A., Baia Mare
    147. S.C. ELECTROECHIPAMENT IND - S.A., Resita
    148. S.C. ENERGOBIT - GRUP DE FIRME, Cluj-Napoca
    149. S.C. ELECTROUTILAJ - S.A., Campina
    150. S.C. EUROTEST - S.A., Bucuresti
    151. S.C. ELTEK INGINEERING - S.A., Bucuresti
    152. S.C. ELIT - S.A., Iasi
    153. S.C. FAMOS - S.A., Suceava
    154. S.C. FLACARA - S.A., Ploiesti
    155. S.C. FLAMINGO COMPUTERS - S.A., Bucuresti
    156. S.C. FLARO - S.A., Sibiu
    157. S.C. INTRAROM - S.A., Bucuresti
    158. S.C. ICPE - S.A., Bucuresti
    159. S.C. ICPE - S.A. TRAFIL, Iasi
    160. INSCE - ELECTROSTATICA - S.A., Bucuresti
    161. INST. NAT. DE MICROTEHNOLOGII, Bucuresti
    162. S.C. MILO TRADING - S.R.L., Bucuresti
    163. S.C. NIPPON GROUP PRODUCT - S.R.L., Bucuresti
    164. S.C. PERELLI ROMANIA CABLURI SI SISTEME - S.A., Slatina
    165. S.C. AMIRO - S.A., Bucuresti
    166. S.C. AMSA - S.A., Constanta
    167. S.C. AMPLO - S.A., Ploiesti
    168. S.C. ANA ELECTRONIC - S.R.L., Bucuresti
    169. S.C. ARADEANCA - S.A., Arad
    170. S.C. ARES - S.A., Bucuresti
    171. S.C. ASTAR - S.A., Bucuresti
    172. S.C. ASTEL - S.A., Bucuresti
    173. S.C. AUTOPREST - S.A., Bucuresti
    174. S.C. CERAMICA CRINUL - S.A., Timisoara
    175. S.C. CERAPLAST - S.A., Timisoara
    176. S.C. C.M.F., Bucuresti
    177. S.C. DIASFIN - S.A., Bucuresti
    178. S.C. ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR - S.A., Bucuresti
    179. S.C. FAPIRO - S.A., Bucuresti
    180. S.C. FELIX TELECOM - S.R.L., Bucuresti
    181. S.C. GEOROM SERVICE - S.A., Ploiesti
    182. S.C. ICOS - S.A., Ocna Sibiului
    183. ICPE - MASINI ELECTRICE Bucuresti
    184. S.C. INDUSTRIAL CEFIN - S.A., Bucuresti
    185. S.C. INFORMATICA PIPERA, Co Bucuresti
    186. S.C. MEFIN - S.A., Bucuresti
    187. S.C. METALOGLOBUS - S.A., Bucuresti
    188. S.C. OPTIUM - S.A., Arad
    189. S.C. PC BOARDS - S.A., Bucuresti
    190. S.C. PERIND - S.A., Oradea
    191. S.C. PRESINF - S.A., Ploiesti
    192. S.C. PROCETEL - S.A., Bucuresti
    193. S.C. ROMANEL UNIVERSAL COMPANY - S.A., Bucuresti
    194. S.C. SIGMA FINA - S.A., Bucuresti
    195. S.C. SINTEC, Constanta
    196. S.C. SOLECTRON ROMANIA - S.R.L., Timisoara
    197. S.C. SUPREM - S.A., Iasi
    198. S.C. TEHNOFINA - S.A., Bucuresti
    199. S.C. TEHNOTON - S.A., Iasi
    200. S.C. CERASIND - S.R.L., Turda
    201. S.C. MICROELECTRONICA - S.A., Bucuresti

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
    PRIVIND COMPONENTA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI PARITARE

    1. COMPONENTA
    Comisia paritara la nivel de ramura va fi compusa astfel, din:
    - 2 reprezentanti ai federatiei "ELECTRON";
    - 2 reprezentanti ai federatiei "SOLIDARITATEA '90";
    - 4 reprezentanti ai organizatiei patronale "COMPIROM - APREL".
    Reprezentantii vor fi desemnati in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.

    2. ORGANIZARE, FUNCTIONARE, COMPETENTA
    2.1. Desemnarea membrilor comisiei paritare se face de catre partile semnatare.
    2.2. Comisia se va intruni la cererea oricareia dintre partile semnatare, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la formularea cererii si va adopta hotarari valabile prin consens in prezenta a 3/4 din numarul total al membrilor, in termen de cinci zile de la intrunirea comisiei.
    2.3. Comisia va fi prezidata prin rotatie de cate un reprezentant al fiecarei parti, ales la sedinta respectiva.
    2.4. Hotararile comisiei paritare se comunica partilor, in scris, in termen de 5 (cinci) zile.
    2.5. Hotararea adoptata potrivit pct. 2.2. are putere obligatorie pentru partile contractante.
    2.6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    2.7. Comisia paritara va duce la indeplinire si alte prevederi care ii revin, stabilite prin contract.

    ANEXA 3

                      CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

    Contractul individual de munca nr. ................. a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca inregistrat cu nr. ............., convenit intre ................... si subsemnatul(a), .................., care doresc/nu doresc sa beneficiez de prevederile C.C.M.

    Intre:
    Unitatea (institutia) ................. cu sediul in ......................, reprezentata prin ................... in calitate de .............., si dl (dna) ........................ cu domiciliul in ................, posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ................ eliberat de ................... la data de .............., in varsta de ........... ani si cu o vechime de ........., avand ca pregatire profesionala ................., se incheie prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:
    1. Contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata/determinata, cu incepere de la data de .............. pana la data de .............. .
    2. Dl (dna) ................... va indeplini functia de ............... .
    3. Locul de munca este in (unitatea) ..............., sectia .............., atelierul/compartimentul ........................ .
    4. Conditii de incadrare: se incadreaza cu (o norma intreaga, o fractiune de norma) ..............................
    5. Conditiile de munca se incadreaza in (conditii grele, periculoase, vatamatoare, nocive, penibile, normale) ................................... .
    6. Salariul de baza brut lunar este de .................................
    La salariul de baza se adauga urmatoarele sporuri:
    ................ %
    ................ %
    ................ %
    ................ % .
    Drepturile salariale se platesc in chenzine lunare stabilite dupa cum urmeaza:
    a) chenzina I,      data ....................
    b) chenzina a II-a, data .................... .
    7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.
    8. Partile convin ca anumite obligatii banesti ale angajatului sa fie achitate direct, prin serviciile financiar-contabile ale unitatii, dupa cum urmeaza: ................................................................... .
    9. Durata concediului anual de odihna va fi de ...........; de asemenea, dl (dna) ............................ beneficiaza de un concediu suplimentar de ............. .
    10. Obligatiile generale ale partilor:
    Angajatorul se obliga:
    - sa ii asigure celui incadrat conditii corespunzatoare de lucru, conform fisei postului;
    - sa ii acorde celui incadrat toate drepturile ce i se cuvin in conditiile prevazute de lege;
    - sa respecte si sa indeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;
    - sa indeplineasca alte obligatii (in functie de specificul unitatii): .......................................
    Angajatul se obliga:
    - sa indeplineasca atributiile, sarcinile stabilite prin dispozitiile de lucru sau fisa postului care este anexa la contractul individual de munca;
    - sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si pe cele ale regulamentului de ordine interioara, normele de protectia muncii, normele P.S.I., angajamentele de confidentialitate sau alte norme sau prevederi speciale care vor fi supuse cunoasterii si acordului angajatului etc.;
    - sa indeplineasca alte obligatii specifice locului de munca respectiv ........................................... .
    Prezentul contract se incheie in doua exemplare dintre care unul se pastreaza la unitate iar celalalt revine angajatului.

                  ANGAJATOR,                    ANGAJAT,

    Am luat cunostinta de/si mi-am insusit prevederile prezentului contract.

    Modificarea prezentului contract are loc pe data de .............., prin schimbarea .............. pe baza ................. .

                  ANGAJATOR,                     ANGAJAT,

    In urma indeplinirii procedurii legale pe data de ..............., prezentul contract inceteaza prin ....................., pentru urmatoarele motive: ....................., avand la baza (decizie, hotarare) ...................... in temeiul articolului ........................

                  ANGAJATOR,

    ANEXA 4

    NUMARUL ZILELOR CONCEDIULUI DE ODIHNA, DIFERENTIAT IN FUNCTIE DE VECHIMEA IN MUNCA
_________________________________________________________________
Vechimea in munca    Durata minima a concediului de odihna normal
                               (in zile lucratoare)
_________________________________________________________________
 pana la 5 ani                     21 zile
 de la 5 la 10 ani                 22 zile
 de la 10 la 15 ani                23 zile
 de la 15 la 20 ani                24 zile
 peste 20 de ani                   25 zile
_________________________________________________________________

    Personalul din cercetare stiintifica atestat, incadrat in institute (sau sectii) de cercetare-dezvoltare, beneficiaza de un concediu de odihna diferentiat, pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
    a) cercetator stiintific             24 zile
    b) cercetator stiintific gradul III  26 zile
    c) cercetator stiintific gradul II   28 zile
    d) cercetator stiintific gradul I    29 zile.

    In cazul in care intre concediul de odihna corespunzator vechimii in munca si cel corespunzator gradului stiintific exista diferente, salariatul va beneficia de concediul de odihna mai mare.

    ANEXA 5

    CONTRIBUTIA MINIMA LUNARA A UNITATILOR LA FONDUL SINDICATELOR

______________________________________________________
Salariatii din unitate    Valoarea contributiei
                               la sindicat
______________________________________________________
    Sub 50                0,5 salarii medii/unitate
    50 - 100              1 salariu mediu/unitate
    100 - 200             2 salarii medii/unitate
    200 - 400             3 salarii medii/unitate
    400 - 800             4 salarii medii/unitate
    peste 800             cate 1 salariu mediu/unitate
                          pentru fiecare 400 salariati
______________________________________________________

    NOTA:
    Prin salariu mediu se intelege cheltuiala cu personalul, pe unitate.
    Pentru ceilalti lideri se va asigura de catre unitati plata urmatoarelor ore libere:
____________________________________________________________________
Sindicalisti din unitate   Ore platite atribuite sindicatului
____________________________________________________________________
    sub 100               cate 2 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
   101 - 250              cate 3 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
   251 - 300              cate 4 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
   peste 300              cate 5 ore/luna la fiecare 30 sindicalisti
____________________________________________________________________

    ANEXA 6

    COEFICIENTII DE IERARHIZARE A SALARIILOR DE BAZA MINIME PENTRU PERSONALUL AL CARUI LOC DE MUNCA PRESUPUNE NIVELURI DE PREGATIRE

_______________________________________________________________________
      Categorii de personal sau functii             Coeficienti minimi
                                                      de ierarhizare
_______________________________________________________________________
 A. Muncitori calificati                                       1
 B. Personalul administrativ incadrat pe functii
    pentru care conditia de pregatire este:
 a) liceala                                                    1
 b) postliceala                                                1,1
 C. Personalul de specialitate incadrat pe functii
    pentru care conditia de pregatire este:
 a) postliceala                                                1,2
 b) scoala de maistri                                          1,5
 c) subingineri                                                1,6
 D. Personalul incadrat pe functii pentru care
    conditia de pregatire este de studii superioare            1,7
 E. Directori executivi                                        3
_______________________________________________________________________

    NOTA:
    Pentru muncitorii necalificati, coeficientul este subunitar, avand valoarea de 0,8.SmartCity5

COMENTARII la Contract munca 53972/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Contract munca 53972 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Contract munca 53972/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu