Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 7 septembrie 2010

între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român pentru reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 741 din 5 noiembrie 2010Guvernul României (denumit în continuare partea româna) si Consiliul Federal Elvetian (denumit în continuare partea elvetiana), denumite în continuare parti,

- cunoscând importanta extinderii Uniunii Europene (denumita în continuare UE) pentru stabilitatea si prosperitatea din Europa;

- având în vedere solidaritatea partii elvetiene fata de eforturile UE de reducere a disparitatilor economice si sociale din UE;

- pornind de la cooperarea anterioara de succes dintre cele doua tari;

- având în vedere relatiile prietenesti dintre cele doua tari;

- dorind sa consolideze aceste relatii si cooperarea fructuoasa dintre cele doua tari;

- intentionând sa promoveze dezvoltarea sociala si economica viitoare în România;

- având în vedere ca Consiliul Federal Elvetian si-a exprimat, în Addendumul din 25 iunie 2008 (denumit în continuare Addendum) la Memorandumul de întelegere cu Comunitatea Europeana din 27 februarie 2006 (denumit în continuare Memorandum de întelegere), intentia ca partea elvetiana sa mareasca contributia sa pentru reducerea disparitatilor economice si sociale din UE extinsa de 1.000.000.000 CHF (un miliard de franci elvetieni) cu o contributie suplimentara de pâna la 257.000.000 CHF (doua sute cincizeci si sapte de milioane de franci elvetieni) pentru România si Bulgaria,

au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1

Definitii

In scopul acestui acord-cadru:

- contributie înseamna contributia financiara nerambursabila acordata de partea elvetiana;

- Programul de cooperare elvetiano-român înseamna programul bilateral pentru implementarea acestui acord-cadru;

- masura-suport înseamna un proiect, un fond tematic, facilitatea de pregatire a proiectului, asistenta tehnica sau alte activitati comune;

*) Traducere.

- proiect înseamna un proiect individual sau un program. Un program este format din proiecte componente legate între ele printr-o tema comuna sau prin obiective comune;

- fond tematic înseamna o schema pentru finantarea activitatilor ce se adreseaza unor domenii tematice specifice sau anumitor grupuri de beneficiari;

- activitate înseamna asistenta specifica pentru, printre altele, proiecte, burse, parteneriate si transfer de cunostinte, oferita în cadrul unui fond tematic;

- angajament înseamna alocarea unei anumite sume din contributie pentru o masura-suport convenita de parti;

- acord privind proiectul înseamna un acord între parti si, dupa caz, alte parti contractante, cu privire la implementarea unui proiect convenit de catre parti;

- acord privind fondul tematic înseamna un acord între parti si, dupa caz, alte parti contractante, cu privire la implementarea unui fond tematic convenit de catre parti;

- Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) înseamna unitatea româna însarcinata cu coordonarea Programului de cooperare elvetiano-român;

- organism intermediar înseamna orice persoana juridica publica sau privata desemnata de UNC, care actioneaza sub responsabilitatea UNC ori care îndeplineste sarcini în numele UNC cu privire la agentiile executive care implementeaza proiecte;

- organism intermediar elvetian înseamna orice persoana juridica publica sau privata mandatata de partea elvetiana pentru managementul unui fond tematic;

- autoritatea de plata înseamna unitatea stabilita în cadrul Ministerului Finantelor Publice, care asigura, pentru partea româna, controlul financiar corespunzator al Programului de cooperare elvetiano-român;

- autoritatea de audit înseamna unitatea stabilita în cadrul Ministerului Finantelor Publice responsabila, pentru partea româna, cu controlul utilizarii resurselor financiare ale Programului de cooperare elvetiano-român;

- agentie executiva înseamna orice persoana juridica publica ori privata sau orice organizatie recunoscuta de parti si mandatata sa implementeze masurile-suport;

- acord de implementare înseamna un acord între UNC si/sau organismul intermediar si agentia executiva pentru implementarea proiectului;

- acord de mandat înseamna un acord între partea elvetiana, organismul intermediar elvetian si/sau o posibila agentie executiva pentru implementarea unui fond tematic;

- acord de delegare înseamna un acord între UNC si organismul intermediar/agentia executiva/autoritatea de plata pentru a delega sarcini de la UNC catre organismul intermediar/agentia executiva/autoritatea de plata pentru implementarea proiectelor;

- facilitatea de pregatire a proiectului înseamna facilitatea prin care se acorda sprijin financiar pentru pregatirea propunerilor finale de proiecte;

- fondul pentru asistenta tehnica înseamna fondul înfiintat pentru finantarea sarcinilor îndeplinite de autoritatile române, aditional si exclusiv pentru implementarea contributiei;

- schema de grant înseamna un fond înfiintat în cadrul unui fond tematic pentru un scop clar definit, destinat finantarii activitatilor mici, într-un mod eficient.

ARTICOLUL 2

Obiective

1. Partile vor promova reducerea disparitatilor economice si sociale din UE extinsa prin masuri-suport convenite de comun acord de catre parti si în conformitate cu Memorandumul de întelegere si Addendumul la acesta, precum si cu Cadrul conceptual al Programului de cooperare elvetiano-român, detaliat în anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru.

2. Obiectivul prezentului acord-cadru este acela de a stabili un cadru de reguli si proceduri pentru planificarea si implementarea cooperarii între parti.

ARTICOLUL 3

Valoarea contributiei

1. Partea elvetiana convine sa acorde României o contributie nerambursabila pentru reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul unei UE extinse, de pâna la 181 milioane CHF (o suta optzeci si unu de milioane de franci elvetieni) pentru o perioada de angajament de 5 ani si o perioada de plata de pâna la 10 ani, începând de la data aprobarii contributiei de catre Parlamentul Elvetian, respectiv 7 decembrie 2009.

2. Partile vor accepta transmiterea de propuneri finale de masuri-suport pentru angajarea fondurilor, nu mai târziu de doua luni înainte de sfârsitul perioadei de angajament.

3. Fondurile neangajate în perioada de angajament nu vor mai fi disponibile pentru Programul de cooperare elvetiano-român.

ARTICOLUL 4

Sfera de aplicare

Prevederile acestui acord-cadru se vor aplica masurilor-suport nationale si transnationale finantate de partea elvetiana sau cofinantate de partea elvetiana cu institutii multilaterale si alti donatori, executate de catre o agentie executiva, convenita de ambele parti.

ARTICOLUL 5

Utilizarea contributiei

1. Contributia va fi folosita pentru finantarea masurilor-suport si poate avea urmatoarele forme:

a) asistenta financiara ce include granturi, linii de credit, scheme de garantare, participare la capital si la datorii si împrumuturi;

b) asistenta tehnica.

2. Contributia va fi folosita în conformitate cu obiectivele, principiile, strategiile, concentrarea geografica si tematica, potrivit prezentarii din cadrul conceptual din anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru.

3. Un cuantum de 5% din contributie va fi folosit de partea elvetiana pentru administrarea acestui acord-cadru. Acesta include, printre altele, cheltuielile cu personalul si consultantii, infrastructura administrativa, misiunile, monitorizarea si evaluarea.

4. Contributia, sub forma de finantare, nu poate depasi 60% din totalul costurilor eligibile aferente unei masuri-suport, cu exceptia cazului în care masurile-suport primesc o finantare suplimentara sub forma de alocatii bugetare din partea autoritatilor nationale, regionale sau locale, caz în care contributia nu poate depasi 85% din costurile eligibile totale. Masurile-suport pentru dezvoltare institutionala si asistenta tehnica, masurile-suport implementate de catre organizatii neguvernamentale, precum si asistenta financiara pentru sectorul privat (linii de credit, scheme de garantare, participare la capital si la datorii) pot fi finantate integral din contributie.

5. Urmatoarele costuri nu vor fi eligibile pentru finantare: cheltuieli realizate de catre toate partile înainte de semnarea acordului pentru respectiva masura-suport, asa cum se mentioneaza în paragraful 3 al art. 6, dobânda pentru datorii, achizitia de terenuri si cladiri, taxa pe valoarea adaugata de recuperat, conform celor prevazute în art. 7 al prezentului acord-cadru.

ARTICOLUL 6

Coordonare si proceduri

1. Pentru ca masurile-suport sa aiba cel mai mare impact posibil si pentru a evita paralelisme si suprapunerea cu proiecte finantate prin fonduri structurale si/sau de coeziune, precum si din orice alte surse de finantare, partile vor asigura coordonarea eficienta si vor pune la dispozitie toate informatiile necesare în acest scop.

2. Toata corespondenta dintre parti, inclusiv rapoarte si documente legate de masurile-suport, va fi redactata în limba engleza.

3. Fiecare masura-suport va face obiectul unui acord (de exemplu: Acord de proiect, Acord pentru fondul tematic), care va stabili termenii si conditiile asistentei financiare, precum si rolul si responsabilitatile partilor contractante.

4. In general, partea româna raspunde de identificarea proiectelor care urmeaza sa fie finantate din contributie, în timp ce fondurile tematice sunt în sarcina partii elvetiene. De asemenea, partea elvetiana poate sa propuna partii române proiecte care urmeaza sa fie finantate din contributie, inclusiv proiecte ale institutiilor multilaterale, nationale sau transnationale. Regulile si procedurile pentru selectia si implementarea masurilor-suport sunt stabilite în anexele la acest acord-cadru.

5. Toate masurile-suport vor fi aprobate de partea româna si de partea elvetiana. Partile acorda o importanta mare monitorizarii, evaluarii si auditarii masurilor-suport si a întregului Program de cooperare elvetiano-român. Partea elvetiana sau orice alta terta parte mandatata, actionând în numele sau, are dreptul sa ia cunostinta, sa monitorizeze, sa revizuiasca, sa auditeze ori sa evalueze toate activitatile si procedurile legate de implementarea masurilor-suport din contributie, dupa cum considera necesar partea elvetiana. Partea româna va pune la dispozitie toate informatiile cerute sau utile si va întreprinde ori va face sa fie întreprinse toate actiunile ce permit realizarea deplina a acestor mandate.

6. Dupa intrarea în vigoare a prezentului acord-cadru, partea româna va informa partea elvetiana despre deschiderea unui cont bancar separat în care vor fi depuse fondurile primite din contributia elvetiana. Dobânda neta acumulata va fi raportata anual partii elvetiene. Sumele pentru fondurile tematice care sunt gestionate direct de un organism intermediar elvetian sau de o agentie executiva, precum si costurile de administrare elvetiene mentionate la paragraful 3 al art. 5 din prezentul acord-cadru nu vor fi prelucrate prin acest cont.

7. Procedurile de plata pentru proiecte si fonduri tematice sunt prezentate în anexele nr. 3 si respectiv, nr. 4. Procedurile pentru fondul de asistenta tehnica si facilitatea de pregatire a proiectului sunt mentionate în anexa nr. 5.

8. UNC va constitui un comitet de monitorizare, responsabil cu monitorizarea implementarii Programului de cooperare elvetiano-român.

ARTICOLUL 7

Taxa pe valoarea adaugata si alte impozite si taxe

1. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) va fi considerata cheltuiala eligibila doar daca este suportata efectiv si definitiv de agentia executiva. TVA care poate fi recuperata prin orice mijloace nu va fi considerata eligibila, chiar daca nu este recuperata efectiv de agentia executiva sau de beneficiarii finali.

2. Alte comisioane, impozite si taxe, în special impozitele directe si contributiile de securitate sociala aferente salariilor si renumeratiilor eligibile, vor reprezenta cheltuieli eligibile doar daca sunt suportate efectiv si definitiv de catre agentia executiva sau de catre organismul intermediar.

ARTICOLUL 8

Reuniunile anuale si raportarile

1. Partile sunt de acord sa organizeze reuniuni anuale pentru a asigura implementarea eficienta a Programului de cooperare elvetiano-român. Prima întâlnire va avea loc în termen de cel mult 18 luni dupa începerea aplicarii acestui acord-cadru.

2. Partea româna va organiza reuniunile în cooperare cu partea elvetiana. Cu o luna înainte de reuniuni, UNC va prezenta un raport anual consolidat pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român. Acesta va include aspectele mentionate în anexa nr. 2, dar nu va fi limitat la acestea.

3. In termen de 3 luni de la plata finala în baza acestui acord-cadru, partea româna va transmite partii elvetiene un raport final pentru evaluarea îndeplinirii obiectivului acestui acord-cadru si o declaratie financiara finala privind folosirea contributiei, pe baza auditurilor financiare ale masurilor-suport.

ARTICOLUL 9

Autoritati competente

1. Partea româna autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa actioneze în numele sau, ca UNC pentru Programul de cooperare elvetiano-român. UNC va avea responsabilitatea generala pentru managementul contributiei în România. Partea româna autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa actioneze în numele sau ca autoritate de plata si ca autoritate de audit.

2. Partea elvetiana autorizeaza Departamentul Federal pentru Afaceri Externe, actionând prin Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC), si Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, actionând prin Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), sa actioneze în numele sau pentru implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Masurile-suport sunt alocate unei institutii sau alteia din cele desemnate mai sus, conform domeniilor lor de competenta.

3. Ambasada Elvetiei din Bucuresti va actiona ca punct de contact pentru UNC cu privire la informatiile oficiale referitoare la Programul de cooperare elvetiano-român. Comunicarea zilnica dintre autoritatile competente poate fi realizata în mod direct.

ARTICOLUL 10

Preocupari comune

Partile împartasesc o preocupare comuna: lupta împotriva utilizarii necorespunzatoare a fondurilor, care dauneaza bunei guvernari si utilizarii adecvate a resurselor necesare pentru dezvoltare, si, în plus, pune în pericol concurenta loiala si deschisa bazata pe pret si calitate. Prin urmare, acestea îsi declara intentia de a-si uni eforturile în lupta împotriva utilizarii necorespunzatoare a fondurilor si declara, în special, ca oricine solicita, accepta sa i se promita sau primeste un avantaj pentru a actiona ori a se abtine de la o actiune în contextul unui mandat sau contract din cadrul acestui acord-cadru va fi considerat ca a comis un act ilegal ce nu va fi acceptat. Orice situatie reala de acest fel va constitui un temei suficient pentru a justifica încetarea valabilitatii acestui acord-cadru, a acordurilor pentru masurile-suport respective, anularea achizitiilor sau a hotarârilor de adjudecare ori pentru luarea oricarei masuri de corectare prevazute de legislatia aplicabila.

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

1. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul acord-cadru.

2. Orice disputa ce ar putea rezulta din aplicarea acestui acord-cadru va fi rezolvata prin mijloace diplomatice.

3. Prezentul acord-cadru va intra în vigoare de la data ultimei notificari prin care se confirma îndeplinirea de catre ambele parti a procedurilor interne de aprobare. Acordul-cadru acopera o perioada de angajament de 5 ani si o perioada de plata de 10 ani. Aceasta se aplica pâna la depunerea raportului final de catre partea româna care evalueaza îndeplinirea obiectivului acestui acord-cadru, conform paragrafului 3 al art. 8. Perioada de angajament va începe conform paragrafului 1 al art. 3. Partile vor aplica provizoriu prezentul acord-cadru începând cu data semnarii acestuia.

4. Orice modificare a acestui acord-cadru se va face în scris, cu acordul reciproc al partilor si conform procedurilor interne respective. Orice modificare a anexelor nr. 1-5 la acest acord-cadru se va face în scris, cu acordul reciproc al autoritatilor competente mentionate la art. 9.

5. Prezentul acord-cadru îsi poate înceta valabilitatea în orice moment pe baza unei notificari scrise transmise de catre una dintre parti cu 6 luni înainte, care va cuprinde justificarea respectivei decizii. Inainte de luarea unei astfel de decizii, partile se vor consulta pentru a se asigura ca decizia mentionata se bazeaza pe fapte reale si corecte. In cazul încetarii valabilitatii în acest mod, prevederile acestui acord-cadru vor continua sa se aplice respectivelor acorduri pentru masurile-suport, încheiate înainte de încetarea acestui acord-cadru. Partile vor decide de comun acord în legatura cu orice alte consecinte ale încetarii valabilitatii.

Semnat la Berna la 7 septembrie 2010, in doua exemplare originale in limba engleza.

Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Consiliul Federal Elvetian,

Doris Leuthard,

presedintele Confederatiei Elvetiene

Micheline Calmy-Rey,

consilier federal al Confederatiei Elvetiene

ANEXA Nr. 1

CADRUL CONCEPTUAL

al Programului de cooperare elvetiano-român

Anexa nr. 1 este parte integranta a acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Orice modificare a prezentei anexe se va face în scris, cu acordul comun al autoritatilor competente mentionate la art. 9 din acordul-cadru.

Anexa nr. 1 defineste: obiective; principii; directia strategica; abordari; concentrare geografica si tematica, inclusiv portofoliul indicativ pentru masurile-suport si alocarile financiare indicative.

Regulile si procedurile sunt definite: în anexa nr. 2 pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român; în anexa nr. 3 pentru proiecte; în anexa nr. 4 pentru fondurile tematice; în anexa nr. 5 pentru facilitatea de pregatire a proiectului si fondul de asistenta tehnica.

1. Obiective

Programul de cooperare elvetiano-român urmareste doua obiective principale:

- sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale dintre România si tarile mai dezvoltate din Uniunea Europeana extinsa (UE); si/sau

- sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale, în România, dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.

In plus:

- contributia elvetiana constituie un element important al relatiilor bilaterale dintre Elvetia si România. Programul de cooperare elvetiano-român va îmbunatati continutul si vizibilitatea relatiilor bilaterale si va oferi ocazia de utilizare a cunostintelor si experientei elvetiene;

- masurile-suport din Programul de cooperare elvetiano-român vor urmari o dezvoltare sustenabila, echilibrata din punct de vedere economic si social.

2. Principii

Programul de cooperare elvetiano-român se bazeaza pe urmatoarele principii:

Transparenta. Transparenta si deschiderea sunt elementele-cheie ale tuturor activitatilor de cooperare si sunt obligatorii la toate nivelurile. O atentie sporita pentru transparenta va fi acordata la selectarea proiectului si activitatilor, atribuirea contractului si managementul financiar.

Incluziunea sociala. Activitatile de cooperare vor respecta necesitatea incluziunii grupurilor dezavantajate social si economic la sansele si beneficiile dezvoltarii.

Sanse si drepturi egale. Activitatile de cooperare vor creste sansele femeilor si barbatilor de a-si exercita drepturile în mod egal, prin intermediul unei abordari bazate pe egalitatea de sexe.

Sustenabilitatea mediului. Activitatile de cooperare vor respecta necesitatea încorporarii cerintelor de sustenabilitate a mediului.

Implicarea tuturor actorilor. Toti factorii de decizie si toate entitatile implicate în Programul de cooperare elvetiano-român se vor angaja în implementarea eficienta si eficace a masurilor-suport convenite.

Subsidiaritate si descentralizare. Activitatile de cooperare vor respecta nevoia de includere a aspectelor de subsidiaritate si descentralizare, în primul rând, în cadrul masurilor-suport, la nivel local si regional.

3. Directia strategica

Directia strategica a Programului de cooperare elvetiano-român este definita prin doua linii strategice:

- Nevoia României de dezvoltare economica si sociala, cu accent pe urmatoarele domenii: securitate; reforme si incluziunea grupurilor vulnerabile; mediu si infrastructura; promovarea sectorului privat; instruire vocationala, cercetare si burse;

- Combinarea necesitatilor României si a punctelor tari elvetiene pentru a beneficia de cunostintele si experienta elvetiana.

Directia strategica cuprinde:

Parteneri si beneficiari. Programul de cooperare elvetiano-român va cuprinde o mare varietate de parteneri si beneficiari, cum ar fi: din sectorul public si privat, organizatii neguvernamentale si organizatii ale societatii civile.

Parteneriate. Parteneriatele între partenerii elvetieni si români constituie un element ce îmbogateste Programul de cooperare elvetiano-român. Cooperarea si parteneriatele institutionale sunt încurajate în special în ariile de concentrare în care Elvetia contribuie cu experienta specifica, cunostinte si tehnologii.

Vizibilitate. Vizibilitatea Programului de cooperare elvetiano-român pentru publicul român si elvetian reprezinta un aspect important care trebuie luat în considerare atunci când sunt selectate si implementate masurile-suport. Ambele parti vor face proactiv informari cu privire la cooperarea lor.

Flexibilitate. In termen de 2 ani de la semnarea acordului-cadru va avea loc o revizuire a prioritatilor tematice si geografice si, daca este necesar, dupa caz, se va conveni redirectionarea alocarilor financiare initiale si vor fi determinate prioritatile pentru partea din contributie care nu a fost alocata.

Cooperare transnationala. Contributia poate fi folosita pentru finantarea masurilor-suport transnationale. Masurile-suport transnationale sunt masuri implementate în mai mult de o tara.

4. Abordari

Programul de cooperare elvetiano-român se bazeaza pe urmatoarele abordari:

Proiecte. Proiectul se refera la un proiect individual sau un program. O parte importanta a contributiei elvetiene este acordata sub forma de finantare de proiecte si programe. Regulile si procedurile corespunzatoare sunt prezentate în anexa nr. 3 la acordul-cadru.

-Abordarea proiectului individual se va aplica într-o arie de concentrare în care urmeaza sa fie implementate proiecte de sine statatoare. Pentru a asigura eficienta si eficacitatea, contributia pentru fiecare proiect prin abordarea proiectului individual va fi, în general, în valoare de minimum 1 milion CHF. Pot fi convenite limite financiare superioare minimale (a se vedea cap. 6 din prezenta anexa). In cazuri exceptionale, autoritatile competente mentionate la art. 9 din acordul-cadru pot conveni asupra unor limite financiare inferioare minimale.

- Programul consta din proiecte componente legate între ele printr-o tema comuna sau obiective comune. Abordarea prin program se va aplica în ariile de concentrare care au mai multe dintre urmatoarele caracteristici: angajamente financiare mari; interconectarea diverselor niveluri (national, regional, local); diversitatea actorilor; contributie la dezvoltarea politicii; contributii semnificative la dezvoltarea capacitatii; si aplicarea unui set comun de reguli si proceduri. Abordarea prin program implica delegarea autoritatii pentru luarea deciziilor în proiectele componente. Abordarea prin program include: o evaluare initiala a zonei de interes; definirea obiectivelor, instructiuni si bugete; un plan de implementare a proiectului; si un concept de monitorizare, coordonare si evaluare. Pentru a asigura eficienta si eficacitatea, contributia la un anumit program va fi de minimum 4 milioane CHF.

Fonduri tematice. Fondurile tematice se adreseaza unui anumit domeniu sau unui anumit grup de beneficiari. Fondurile tematice sunt create pentru implementarea eficienta a activitatilor. In general, volumul financiar al fiecarei activitati este mic. Insa, în cazuri exceptionale, volumul financiar poate atinge nivelul celui din proiectele individuale. Un fond tematic este gestionat de un organism intermediar elvetian, iar activitatile sunt implementate de o agentie executiva. Regulile si procedurile pentru fondurile tematice sunt prevazute în anexa nr. 4.

Fondul privind facilitatea de pregatire a proiectului. Pregatirea proiectelor si planificarea detaliata a proiectelor sunt de maxima importanta pentru eficienta si eficacitatea implementarii unui proiect. Sprijinul pentru pregatire poate fi cerut de partea româna sau poate fi recomandat de partea elvetiana si va fi finantat prin intermediul facilitatii de pregatire a proiectului (vezi anexa nr. 5).

Fondul pentru asistenta tehnica. Va fi creat un fond pentru asistenta tehnica pentru a contribui la unele costuri suplimentare suportate de partea româna în vederea implementarii eficiente si eficace a contributiei (vezi anexa nr. 5).

5. Concentrare geografica

O parte importanta a resurselor financiare ale Programului de cooperare elvetiano-român va fi cheltuita în zonele cu indicatori economici si sociali scazuti.

6. Concentrare tematica, portofoliul indicativ de masuri-suport si alocarile financiare indicative

In Programul de cooperare elvetiano-român, concentrarea tematica, portofoliul indicativ de masuri-suport si alocarile financiare indicative se vor aplica urmatoarelor:

1. Securitate, stabilitate si sprijin pentru reforme

Nr. crt.

Arie de concentrare

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

1.

Securitate

Abordare: Fond tematic

Obiectiv: Abordarea aspectelor legate de spatiul Schengen si de Prum, cresterea sigurantei

sociale, precum si intensificarea luptei împotriva coruptiei si a crimei organizate.

Activitati sub forma de proiecte deja identificate:

a) aspecte legate de spatiul Schengen si de Prum

- aspecte legate de azil;

- dezvoltarea capacitatii personalului oficiului pentru imigrari;

- dezvoltarea capacitatii cu privire la aspecte legate de spatiul Schengen;

- conformarea cu standardele Schengen pentru implementarea instrumentelor Prum;

b) cresterea securitatii sociale

- prevenirea traficului cu fiinte umane;

- politia comunitara în zonele rurale;

- siguranta publica în zonele montane;

- seminare privind serviciile în folosul comunitatii - eliberarea conditionata;

- dezvoltarea capacitatii judecatorilor si procurorilor cu privire la aplicarea legilor noi;

c) lupta împotriva coruptiei si a crimei organizate

- dezvoltarea capacitatii pentru combaterea coruptiei sistemice;

- cresterea nivelului de constientizare a pericolelor legate de coruptie;

- dezvoltarea capacitatii judecatorilor si procurorilor în lupta împotriva coruptiei. Partea româna si partea elvetiana pot propune si alte activitati sub forma de proiecte. Informatii suplimentare sunt prezentate în anexa nr. 4.

Pâna la

18 milioane

CHF

Nr. crt.

Arie de concentrare

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

2.

Reforme în domeniul sanatatii

Abordare: Fond tematic

Obiectiv: Cresterea accesului la servicii medicale si sociale, precum si îmbunatatirea calitatii

serviciilor medicale. Vor avea prioritate activitatile din medicina primara, medicina de urgenta si

perinatologie.

Activitati sub forma de proiecte identificate deja:

- servicii medicale si sociale integrate la nivelul comunitatii;

- îmbunatatirea unitatilor de terapie intensiva pediatrica;

- servicii de urgenta prespitalicesti;

- servicii medicale de urgenta si salvare aeriana. Informatii suplimentare se gasesc în anexa nr. 4.

Pâna la

10 milioane

CHF

3.

Reforme privind societatea civila si incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile

Abordare: Fond tematic

Obiectivul 1: Promovarea societatii civile ca actor în cadrul reformelor care se axeaza tematic pe protejarea naturii si a biodiversitatii, precum si pe serviciile sociale. (13,8 milioane CHF) Activitati sub forma de proiecte identificate deja:

- agricultura durabila în regiunile montane;

- Natura 2000 si dezvoltarea rurala;

- dezvoltarea rurala si terenul agricol cu valoare naturala ridicata;

- Carpatii de Sud, peisaj salbatic în inima Europei;

- dezvoltarea integrata si durabila a padurilor.

Alte activitati sub forma de proiecte vor putea fi propuse de partea româna sau de partea elvetiana. Activitati sub forma de proiecte mici finantate prin Schema de granturi:

- Schema de granturi pentru organizatii neguvernamentale pentru proiecte mici

Obiectivul 2: Promovarea incluziunii sociale a romilor si a altor grupuri vulnerabile (14 milioane CHF)

Vor fi urmarite doua linii strategice:

Linia 1: Imbunatatirea conditiilor de trai prin: îmbunatatirea accesului la servicii si la drepturi.

Linia 2: Abilitare si constientizare prin: întarirea identitatii culturale a romilor si integrarea acestora

(romii ca grup-tinta); cresterea nivelului de acceptare (majoritatea si romii ca grupuri-tinta); si

participarea mai larga a romilor la luarea deciziilor/institutiile de politica (majoritatea si romii ca

grupuri-tinta).

Informatii suplimentare se gasesc în anexa nr. 4.

Pâna la

27,8 milioane

CHF

2. Mediu si infrastructura

Nr. crt.

Arie de concentrare

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

4.

Imbunatatirea mediului înconjurator

Abordare: Proiecte

Obiectivul 1: Contribuirea la managementul „Energiei durabile" în orase, prin îmbunatatirea

infrastructurii publice, dezvoltarea capacitatii si cresterea gradului de constientizare privind

eficienta energetica si energia regenerabila, pentru a creste standardele de viata, a promova

dezvoltarea economica si a oferi un raspuns la schimbarile climatice.

Tipuri de proiecte eligibile:

- sectoarele prioritare si interventiile specifice identificate în orasele selectate care au planuri de actiune pentru energia durabila. Aceste proiecte se pot concentra pe o varietate de domenii, precum: reabilitarea termica a cladirilor publice, termoficare, furnizarea de energie (inclusiv regenerabila), iluminat public, transport public si planificare urbana.

Pâna la 4 orase selectate. Selectarea oraselor se face pe baza de criterii convenite, candidatura si angajament dovedit în managementul urban al eficientei energetice. Va fi selectat doar un numar redus de proiecte implementate pe oras. Numarul total al proiectelor nu va fi, în principiu, mai mare de 10.

Obiectivul 2 (pâna la 15 milioane CHF): Sprijinirea procesului de modernizare în domeniile-cheie legate de mediu, energie si transport public. Fondurile nealocate pot fi folosite pentru obiectivul 1. Tipuri de proiecte eligibile:

- pregatirea proiectelor cu prioritate ridicata (studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului etc), de exemplu, pentru reteaua de metrou din Bucuresti;

- elaborarea de strategii, planuri de actiune, note de concept si activitati de instruire în domenii-cheie la nivelul guvernamental central.

Pâna la 3 proiecte. Nu se aplica suma minima definita la sectiunea 4 din aceasta anexa. Obiectivul 3 (pâna la 0,5 milioane CHF): Promovarea si/sau dezvoltarea parteneriatelor institutionale dintre institutiile române si cele elvetiene la nivel local, regional sau national prin proiecte cu o valoare minima de 25.000 CHF. Fondurile nealocate pot fi folosite pentru obiectivul 1. Tipuri de proiecte eligibile:

Parteneriate institutionale pentru schimbul de cunostinte în domenii precum: mediul, energia sau transportul public, legate de îndeplinirea obiectivelor 1 si 2 din aceasta arie de concentrare.

Pâna la 52,5

milioane CHF

3. Sectorul privat

Nr. crt.

Arie de concentrare

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

5.

Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor

Abordare: Proiecte

Tipuri de proiecte eligibile:

- linii de credit sau fonduri de risc (de exemplu, prin Fondul transbalcanic) pentru IMM-uri

20,0 milioane CHF

6.

Imbunatatirea reglementarilor în sectorul financiar si întarirea pietelor financiare si a institutiilor

Abordare: Proiecte Tipuri de proiecte eligibile:

- raportare financiara corporatista (Banca Mondiala ca agentie executiva). Cresterea capacitatii institutionale si de reglementare pentru raportarea financiara si auditul la nivel national din sectorul corporatist (pâna la 2 milioane CHF)

Contribuirea la reducerea coruptiei si a delictelor conexe prin proiecte cu o suma minima de 100.000 CHF în urmatoarele arii:

- combaterea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului (CSB/CFT)

- prevenirea si detectarea coruptiei (de exemplu: sistemele de avertizori de integritate)

- asistenta tehnica pentru întarirea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din România

Pâna la

2,5 milioane

CHF

7.

Dezvoltarea sectorului privat si promovarea exportului IMM-urilor si/sau promovarea standardelor

Abordare: Proiecte

Cresterea cotelor de piata ale exporturilor de bunuri si servicii, acolo unde este posibil, prin luarea

în calcul a disparitatilor regionale

Tipuri de proiecte:

- promovarea exporturilor de bunuri si servicii si sustinerea finantarii comertului Contribuirea la promovarea standardelor prin proiecte cu o valoare minima de 100.000 CHF în ariile:

- promovarea standardelor si etichetelor (eco-etichetarea voluntara)

Pâna la

5,2 milioane

CHF

4. Dezvoltarea umana si sociala

Nr. crt.

Arie de concentrare

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

8.

Burse, cercetare si instruire vocationala

Abordare: Fonduri tematice

Obiectivul 1: Intarirea schimburilor academice între Elvetia si România (8 milioane CHF)

Activitate: Burse

Obiectivul 2: Promovarea activitatilor de cercetare comune elvetiano-române (9,75 milioane CHF)

Activitati sub forma proiectelor:

- proiecte comune de cercetare

Obiectivul 3: Sporirea nivelului de pregatire a studentilor pentru profesie (doua milioane CHF)

Activitati sub forma proiectelor deja identificate:

Instruire privind orientarea profesionala în afaceri si scoli

Informatii suplimentare sunt prevazute în anexa nr. 4.

Pâna la

19,75 milioane

CHF

5. Alocari speciale

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

Intensificarea parteneriatului si suport pentru experti

Abordare: Fond tematic

Obiectivul 1: Promovarea si/sau intensificarea parteneriatelor institutionale între partenerii români

si elvetieni pentru: a contribui la solutionarea provocarilor aferente dezvoltarii specifice;

a consolida capacitatile si structurile partenerilor institutionali români; a permite mobilizarea valorii

adaugate elvetiene; a contribui la consolidarea parteneriatelor.

Activitati sub forma parteneriatelor institutionale deja identificate:

- protectia indicatiilor geografice (200.000 CHF)

- promovarea conditiilor de lucru decente pentru angajati (600.000 CHF)

Alte activitati sub forma proiectelor pot fi propuse de partea româna sau partea elvetiana. Activitati sub forma proiectelor mici finantate prin schema de granturi:

- schema de granturi pentru activitati comune mici ale partenerilor institutionali Activitatile vor fi identificate pe baza unei cereri continue de propuneri.

Pentru un buget total de doua milioane CHF: activitati mai mici plecând de la 10.000 CHF la 100.000 CHF

Pâna la 8,0 milioane CHF

Portofoliul indicativ pentru masurile-suport

Alocare financiara indicativa

Pentru un buget total de 3 milioane CHF: activitati mai mari plecând de la 100.000 CHF la

250.000 CHF

Obiectiv 2: Mobilizarea expertizei elvetiene

Activitati sub forma proiectelor mici finantate prin schema de granturi:

Schema de granturi (un milion CHF) pentru misiuni pe termen scurt ale expertilor elvetieni

Activitatile se vor întinde de la câteva mii de franci elvetieni pâna la 35.000 CHF si vor fi

identificate pe baza unei cereri continue de propuneri.

Informatii suplimentare sunt prevazute în anexa nr. 4.

Facilitatea de pregatire a proiectului

Abordare: Facilitatea de pregatire a proiectului

Obiectiv: Sprijinirea pregatirii propunerilor finale de proiect

Pâna la 1,2 milioane CHF

Asistenta tehnica româneasca

Abordare: Fondul de asistenta tehnica

Obiectiv: Mobilizarea unei capacitati suplimentare pentru managementul Programului de

cooperare elvetiano-român, inclusiv pregatire, implementare, monitorizare, evaluare

Pâna la 2,5 milioane CHF

Managementul elvetian al programului

Administrarea elvetiana a Programului de cooperare elvetiano-român

9,05 milioane CHF

Prezentarea generala privind alocarile indicative

Linii de finantare

Alocare financiara indicativa (milioane CHF)

1. Securitate, stabilitate si suport pentru reforme

55,80

2. Mediu si infrastructura

52,50

3. Sectorul privat

27,7

4. Dezvoltare umana si sociala

19,75

5. Alocari speciale

20,75

6. Fonduri nealocate

4,5

Total alocari indicative

181,00

Fondurile nealocate, în cuantum de 4,5 milioane CHF, vor fi folosite pentru proiecte cu prioritate ridicata în ariile de concentrare acoperite de catre liniile de finantare „Mediu si infrastructura" si/sau „Sectorul privat" din Memorandumul de întelegere cu Comunitatea Europeana, semnat la 27 februarie 2006.

Alocarile fondurilor neutilizate si ale sumelor nefolosite din ariile de concentrare vor fi facute prin acord comun (de exemplu, confirmate în minutele reuniunilor sau prin corespondenta) între UNC si SDC/SECO în cursul implementarii operationale a Programului de cooperare elvetiano-român, în urma propunerilor venite din partea UNC.

ANEXA Nr. 2

Reguli si proceduri pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român

Anexa nr. 2 este parte integranta a acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian referitor la implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Orice modificare a acestei anexe va fi facuta în scris cu acordul comun al autoritatilor competente mentionate în art. 9 din acordul-cadru.

Anexa nr. 2 defineste regulile si procedurile pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român si descrie responsabilitatile si atributiile participantilor implicati, cu exceptia responsabilitatilor si atributiilor legate de auditarea fondurilor tematice.

Anexa nr. 1 defineste Cadrul conceptual al Programului de cooperare elvetiano-român. Regulile si procedurile sunt definite: în anexa nr. 3 pentru proiecte si programe; în anexa nr. 4 pentru fondurile tematice; în anexa nr. 5 pentru facilitatea de pregatire a proiectului si Fondul de asistenta tehnica.

1. Monitorizarea si supravegherea

Autoritatile române au responsabilitatea finala pentru monitorizarea si supravegherea întregului Program de cooperare elvetiano-român. Monitorizarea si supravegherea fondurilor tematice vor fi asigurate de partea elvetiana. Rezultatele monitorizarii vor fi comunicate autoritatilor române.

Indrumarile privind raportarea, monitorizarea si controlul vor fi furnizate de catre partea elvetiana timp de o luna de la semnarea acordului-cadru. Aceste îndrumari vor fi luate în considerare în sistemul de monitorizare si supraveghere aplicat de catre România.

Un comitet de monitorizare va fi înfiintat de UNC nu mai târziu de 3 luni dupa semnarea acordului-cadru. Comitetul de monitorizare va furniza îndrumare pe aspecte strategice si operationale. O selectie transparenta a membrilor comitetului va permite o reprezentare diversificata, complementara si echilibrata a diferitelor interese.

Comitetul de monitorizare va fi compus din maximum 12 membri reprezentând UNC, ministerele relevante, autoritatile locale si regionale relevante, organizatiile neguvernamentale, precum si partenerii sociali si economici. Elvetia va fi informata în legatura cu membrii comitetului. Ambasada Elvetiei va avea posibilitatea de a participa ca observator.

Comitetul de monitorizare se va întruni periodic, cel putin de doua ori pe an.

2. Raportarea si coordonarea

Pentru a asigura coordonarea eficienta a Programului de cooperare elvetiano-român, partile se vor reuni în mod regulat. Reuniunile pot fi solicitate de Elvetia sau de România. Reuniunile vor avea loc în 6 saptamâni de la data respectivei solicitari scrise.

Principalul eveniment de coordonare este reuniunea anuala. Unitatea Nationala de Coordonare (UNC) este responsabila cu organizarea reuniunii anuale. Va consulta Ambasada Elvetiei privind organizarea, continutul, agenda, participantii si alte probleme logistice si organizatorice. Procesele-verbale ale reuniunii anuale vor fi întocmite de catre UNC si transmise Elvetiei pentru aprobare în 15 zile lucratoare dupa reuniune.

Organismele intermediare, agentiile executive si alte institutii si persoane pot fi invitate la reuniunea anuala când acest lucru este considerat oportun de catre UNC sau de catre Elvetia.

Partile pot invita reprezentanti ai Comisiei Uniunii Europene sa participe ca observatori.

UNC va pregati un raport anual si îl va transmite Elvetiei cu o luna înainte de reuniunea anuala. Elvetia va trimite catre UNC, cu 3 luni înainte de reuniunea anuala, partea din raport ce acopera fondurile tematice.

Raportul anual va contine, printre altele:

- experienta generala si rezultatele obtinute;

- progresul facut în implementarea întregului Program de cooperare elvetiano-român în legatura cu cadrul conceptual;

- stadiul implementarii proiectului, inclusiv:

• declaratiile privind proiectele aprobate, stadiul identificarii/pregatirii proiectului si obligatiile prevazute;

• statistici privind licitatiile, atribuirea contractelor si ofertantii câstigatori;

• informatii despre probleme importante referitoare la proiecte specifice;

- stadiul privind fondurile tematice (raportari similare cu cele privind proiectele);

- stadiul privind facilitatea de pregatire a proiectului si a fondului de asistenta tehnica (raportari similare cu cele privind proiectele);

- declaratia financiara generala privind platile si angajamentele anterioare si cele estimate în viitor pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român;

- rezumatul si principalele concluzii ale auditurilor financiare;

- propuneri pentru alocarea fondurilor neangajate (daca este cazul);

- probleme administrative de implementare;

- strategia si activitatile de informare a publicului privind Programul de cooperare elvetiano-român si masurile-suport implementate;

- alte aspecte de discutat, recomandari, pasii urmatori. Intr-un document separat, UNC va pregati:

- planificarea anuala a implementarii;

- sugestii privind modificari ale anexelor la acordul-cadru (daca sunt necesare).

La 2 ani dupa semnarea acordului-cadru, partile vor analiza prioritatile tematice si geografice si, daca este necesar, vor redirectiona alocatiile financiare initiale asa cum s-a stabilit si vor determina prioritatile pentru partea contributiei ce nu a fost alocata înca.

3. Auditul de conformitate si de sistem

UNC, autoritatea de plata si organismele intermediare vor face subiectul unui audit de conformitate. Auditul de conformitate va examina printre altele: structurile, procedurile si controalele urmarite pentru aplicarea Programului de cooperare elvetiano-român. Auditul de conformitate va fi realizat în conformitate cu legislatia nationala. Elvetia poate avea cerinte specifice care sa fie luate în considerare.

Auditurile de conformitate realizate cu 2 ani înainte de semnarea acestui acord-cadru vor fi acceptate de Elvetia daca rezultatele auditului sunt considerate a fi satisfacatoare.

In fiecare an, vor fi pregatite un plan anual de audit si un raport de audit privind utilizarea fondurilor prezentând rezultatele auditurilor realizate de-a lungul anului calendaristic anterior. Programul de cooperare elvetiano-român va fi inclus în auditul anual de sistem al Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI). Elvetia poate avea cerinte specifice care sa fie luate în considerare.

Auditurile de conformitate si de sistem vor fi realizate de catre UCAAPI.

Rapoartele privind auditurile de conformitate si de sistem vor fi transmise Ambasadei Elvetiei în 3 luni de la încheierea auditurilor.

4. Analiza si evaluarea

In timpul implementarii Programului de cooperare elvetiano-român, România si/sau Elvetia pot/poate solicita o analiza privind, printre altele: procedurile aplicate, participantii implicati, rezultatele obtinute (mijloace, rezultate, impact).

La sfârsitul Programului de cooperare elvetiano-român, România si/sau Elvetia pot/poate solicita o evaluare finala a întregului program. Costurile vor fi suportate de autoritatea competenta care a facut solicitarea.

5. Responsabilitati si atributii

Responsabilitatile si atributiile implementarii întregului Program de cooperare elvetiano-român sunt, dupa cum urmeaza:

5.1. Unitatea Nationala de Coordonare

UNC este responsabila de asigurarea urmatoarelor actiuni:

- conditiile-cadru legale si financiare sunt stabilite pentru implementarea cu succes a Programului de cooperare elvetiano-român;

- masurile-suport sunt implementate într-un mod eficient si eficace, conform planurilor stabilite;

- monitorizarea operationala si strategica, supravegherea si coordonarea întregului Program de cooperare elvetiano-român, precum si utilizarea corecta a resurselor financiare sunt garantate;

- publicul din România este bine informat despre contributia elvetiana.

Principalele atributii ale UNC includ:

- asigurarea adoptarii documentelor legale nationale necesare pentru implementarea si monitorizarea întregului Program de cooperare elvetiano-român si pentru toate masurile-suport;

- relationarea contributiei elvetiene cu alte contributii, cu cadrul national strategic de referinta si cu programele operationale pentru a evita suprapunerile financiare;

- înfiintarea unui comitet de monitorizare pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român;

- dezvoltarea unui sistem de monitorizare si supraveghere, luând în considerare îndrumarile Elvetiei;

- asigurarea ca auditurile de conformitate si de sistem sunt realizate;

- asigurarea realizarii portofoliului de proiecte, conform anexelor nr. 1 si 3, prin consultarea cu ministerele de resort, organizarea cererilor de oferta pentru propuneri privind proiectul, evaluarea aplicatiilor pentru proiecte si selectarea proiectelor;

- informarea Elvetiei în legatura cu rezultatele auditului si neregulile detectate si notificate de autoritatea de audit.

- pregatirea raportului anual si planificarea implementarii anuale;

- organizarea reuniunii anuale si a altor reuniuni cerute de Elvetia si România;

- asigurarea publicitatii contributiei elvetiene.

5.2. Autoritatea de audit

UCAAPI din Ministerul Finantelor Publice actioneaza ca autoritate de audit pentru Programul de cooperare elvetiano-român. UCAAPI este responsabila pentru asigurarea functionarii eficiente si efective a sistemelor de management si control (audit de conformitate; audit de sistem).

Principalele atributii ale UCAAPI sunt efectuate în conformitate cu legislatia nationala sau cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor include:

- asigurarea unui cadru de reglementare adecvat pentru audit ce garanteaza acoperirea ariei solicitate de audit si raportarea catre autoritatile elvetiene;

- efectuarea auditurilor de conformitate la începutul implementarii Programului de cooperare elvetiano-român;

- efectuarea auditurilor periodice de sistem privind functionarea sistemelor de management si de control la toate nivelurile autoritatilor implicate în managementul Programului;

- stabilirea unui plan anual de audit pe baza evaluarii riscurilor si a recomandarilor Elvetiei;

- furnizarea de informatii într-un raport anual de audit, despre toate auditurile legate de sistemul de implementare al Programului de cooperare elvetiano-român realizate de-a lungul anului calendaristic anterior;

- controlul regularitatii cheltuielilor eligibile pe baza unui esantion reprezentativ de 5% din operatiunile aprobate.

UCAAPI va initia si va coordona auditurile operationale în cadrul organismelor intermediare (OI). Unitatile de audit public intern din cadrul OI-urilor vor efectua audituri operationale privind proiectele aprobate, atât pentru beneficiari aflati în coordonarea acestora, cât si pentru OI-uri, atunci când actioneaza ca beneficiari. Unitatile de audit public intern vor întocmi si vor trimite catre UCAAPI rapoartele privind auditurile operationale realizate si vor informa UCAAPI în legatura cu orice nereguli identificate;

- înstiintarea UNC privind orice nereguli detectate în timpul auditurilor;

- acordarea de asistenta în domeniul sau de competenta auditorilor împuterniciti de Elvetia.

5.3. Comitetul de monitorizare

Comitetul de monitorizare este responsabil cu monitorizarea implementarii Programului de cooperare elvetiano-român. Principalele atributii ale comitetului de monitorizare includ:

- stabilirea criteriilor de selectie a proiectelor luând în considerare comentariile Elvetiei;

- formularea de observatii privind criteriile de selectie pentru activitatile din fondurile tematice;

- formularea de observatii privind documentatia pentru cereri de propuneri;

- analizarea proceselor de selectie pentru masurile-suport;

- monitorizarea respectarii conformitatii cu reglementarile si procedurile;

- analiza periodica a progresului implementarii masurilor-suport si a îndeplinirii obiectivelor acestora;

- monitorizarea îndeplinirii obiectivelor la nivelul întregului Program de cooperare elvetiano-român;

- examinarea si formularea de observatii asupra raportului anual privind implementarea contributiei elvetiene pregatit de UNC;

- formularea de observatii privind eficienta si eficacitatea utilizarii resurselor financiare disponibile în contextul contributiei elvetiene.

5.4. Ambasada Elvetiei si Biroul contributiei elvetiene

Ambasada Elvetiei din Bucuresti va crea un birou al contributiei elvetiene si este responsabila pentru asigurarea ca:

- Programul de cooperare elvetiano-român este condus de catre parti într-un mod eficient si util;

- sunt furnizate datele cerute pentru luarea de decizii de partea elvetiana;

- masurile-suport propuse iau în considerare asteptarile Elvetiei;

- informatiile despre contributie sunt furnizate partilor interesate.

Principalele atributii ale Ambasadei Elvetiei includ:

- facilitarea contactelor, asigurarea legaturii si retelei între parteneri;

- informarea si consilierea partenerilor privind procedurile si conditiile contributiei;

- transmiterea informatiilor oficiale si a propunerilor catre si de la autoritatile elvetiene;

- explicarea pozitiei Elvetiei privind problemele strategice si operationale;

- organizarea, împreuna cu UNC, a misiunilor delegatiilor Elvetiei;

- participarea la întâlnirile privind Programul de cooperare elvetiano-român;

- furnizarea de informatii publicului general privind Programul de cooperare elvetiano-român si contributie;

- participarea la comitetul de monitorizare ca observator.

5.5. Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC) si Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO)

De partea Elvetiei, SDC si SECO sunt responsabile cu implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Principalele atributii ale SDC si SECO includ:

- asigurarea coordonarii strategice si operationale a întregului Program de cooperare elvetiano-român;

- participarea la întâlnirile anuale organizate de UNC;

- angajarea într-un dialog periodic cu UNC si alti parteneri implicati privind identificarea si implementarea masurilor-suport, precum si în ceea ce priveste progresul întregului Program de cooperare elvetiano-român;

- luarea deciziilor în privinta aspectelor aferente întregului Program de cooperare elvetiano-român;

- formularea de observatii privind criteriile de selectie pentru proiecte;

- luarea deciziilor privind criteriile de selectie pentru fondurile tematice, luând în considerare comentariile României;

- aprobarea documentatiei pentru cererile de propuneri;

- supravegherea evolutiei generale a Programului de cooperare elvetiano-român prin vizite la fata locului si analize;

- legatura cu partenerii relevanti nationali si internationali privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român;

- administrarea Programului de cooperare elvetiano-român din partea Elvetiei.

SDC si SECO pot delega unele dintre aceste atributii Ambasadei Elvetiei.

ANEXA Nr. 3

Reguli si proceduri pentru proiecte

Anexa nr. 3 este parte integranta a acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Orice modificare a acestei anexe va fi facuta în scris cu acordul comun al autoritatilor competente mentionate în art. 9 din partea principala a acordului-cadru.

Anexa nr. 3 defineste regulile si procedurile pentru proiecte. Din partea Elvetiei, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) este însarcinat cu proiectele din ariile de concentrare 4-7 definite în anexa nr. 1, sectiunea 6. Anexa nr. 3 defineste regulile si procedurile pentru proiectele finantate de SECO.

Anexa nr. 1 defineste Cadrul conceptual al Programului de cooperare elvetiano-român. Regulile si procedurile sunt definite: în anexa nr. 2 pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român; în anexa nr. 4 pentru fondurile tematice; în anexa nr. 5 pentru facilitatea de pregatire a proiectului si fondul de asistenta tehnica.

1. Proceduri pentru cererile de finantare a proiectelor

In principiu, cererea de finantare trece printr-o abordare în doua etape ce permite îndrumarea timpurie în procesul de luare a deciziilor. In prima etapa este transmisa o schita a proiectului si se ia o decizie de principiu. In cazul unei prime etape reusite este initiata a doua etapa. In cea de a doua etapa, propunerea finala de proiect este transmisa si este luata o decizie finala de catre partea elvetiana.

1.1. Prima etapa - Procedura de aplicare si aprobare a schitei de proiect

Nr. crt.

Pasi

Activitati si reguli specifice

Organizatii

1.

Initierea identificarii proiectului

Initierea, în conformitate cu cadrul conceptual (anexa nr. 1, sectiunea 6), pe baza urmatoarelor:

- listele cu proiectele prioritare furnizate de partea româna;

- o propunere de la UNC;

- o propunere de la un organism intermediar/agentie executiva;

- cereri de propuneri;

- o propunere de la partea elvetiana;

- o propunere de la o organizatie internationala.

Responsabila: UNC Implicati:

- organismul intermediar;

- agentia executiva;

- SECO.

2.

Elaborarea schitei de proiect

Pregatirea schitei de proiect pe baza cerintelor pentru schitele de proiecte (conform subsectiunii 1.2). Aceasta poate include o cerere pentru suport financiar pentru pregatirea unei propuneri finale de proiect prin intermediul facilitatii de pregatire a proiectului.

Responsabili:

- organismul intermediar;

- agentia executiva.

3.

Analiza initiala a schitei de proiect

Posibilitatea unor consultatii informale cu Ambasada Elvetiei

Responsabila: UNC

4.

Analiza

Analiza, pe baza unei evaluari detaliate, a relevantei schitei de proiect, andosate de catre UNC, în functie de cadrul conceptual, criteriile de selectie a proiectelor (a se vedea mai jos) si cerintele pentru schitele de proiecte (conform subsectiunii 1.2).

Responsabila: UNC Implicati:

- Comitetul de selectie a proiectelor;

- organismul intermediar

5.

Prezentarea schitei de proiect

Daca se accepta, transmiterea la Ambasada Elvetiei a schitelor de proiecte cu o scrisoare de intentie incluzând o descriere a procesului de selectie si raportul de evaluare. Verificarea formala de catre Ambasada Elvetiei si transmiterea schitei de proiect cu scrisoarea de intentie a UNC si cu raportul de evaluare al partii elvetiene

Responsabila: UNC Responsabila: Ambasada Elvetiei

6.

Decizia finala privind schita de proiect

Decizia finala privind schita de proiect (incluzând, daca este relevant, decizia privind cererea de finantare pentru pregatirea proiectului). Partea elvetiana îsi rezerva dreptul de a face o evaluare proprie. In principiu, 3 categorii de decizii sunt posibile:

1. aprobat fara conditii;

2. aprobat cu conditii;

3. neaprobat.

UNC va asigura îndeplinirea conditiilor elvetiene, daca exista. Daca este acceptata de catre partea elvetiana, cererea de pregatire a propunerii finale de proiect (conform cerintelor specificate în subsectiunea 1.4).

Responsabil: SECO

1.2. Cerinte pentru schitele de proiecte

Schita de proiect (aproximativ 5 pagini) va include toate informatiile necesare pentru a permite o evaluare generala a proiectului propus.

Elemente

Continut

Informatii generale

Titlul proiectului, durata planificata a proiectului, sectorul prioritar, locatia/regiunea, natura proiectului (proiect inovator, caracter pilot etc.)

Solicitant

Numele si detaliile de contact; experienta anterioara relevanta, daca exista; partenerii de proiect; legatura cu Elvetia, daca exista (cunostinte, tehnologie, parteneri sau orice alta cooperare cu Elvetia)

Context general

Problema de abordat, situatia prezenta, date-cheie social-economice si de mediu legate de problema, încercari facute pâna în prezent de a rezolva problema, alte initiative asociate etc.

Continutul proiectului

Descrierea, inclusiv obiectivele (impact), rezultatele asteptate (rezultate) si activitatile (componente); beneficiarii, grupul-tinta; riscuri si oportunitati; durabilitatea proiectului

Relevanta

Contributia la reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul tarii si/sau dintre tara si statele membre ale UE mai avansate (impact - a se vedea, de asemenea, setul de obiective specifice din anexa nr. 1, sectiunea 3), concordanta cu strategiile de dezvoltare ale tarii/regiunii si ale sectorului ales; strategia de interventie

Investitii anterioare

Investitiile anterioare în aceeasi problema/acelasi sector în ultimii 5 ani (titlul proiectului, suma, sursa finantarii)

Contributia la intensificarea relatiilor bilaterale

Oportunitatile de a folosi cunostintele si experienta Elvetiei

Organizarea proiectului

Graficul de organizare, responsabilitati, capacitatea agentiei executive etc.

Buget

Costurile eligibile/costurile neeligibile; contributia proprie, suma subventiei, cofinantarea, finantarea UE si orice alta sursa de finantare etc; aspecte privind eficienta costurilor versus alternative

Probleme orizontale

Aspectele de mediu, sociale si economice ale proiectului, egalitatea de sexe

Maturitatea proiectului

Stadiul proiectului (în elaborare sau pregatit în totalitate; cererea posibila pentru asistenta financiara pentru pregatirea propunerii finale de proiect prin facilitatea de pregatire a proiectului)

Anexe

Documente suplimentare considerate adecvate

1.3. A doua etapa - Procedura de aplicare si aprobare a propunerii finale de proiect

Nr. crt.

Pasi

Activitati si reguli specifice

Organizatii

1.

Elaborarea propunerii finale de proiect

Pregatirea propunerii finale de proiect pe baza cerintelor pentru propunerile finale de proiecte (conform subsectiunii 1.4) si comentariile Elvetiei

Responsabili: organismul intermediar, agentia executiva

2.

Analiza

Analiza pe baza unei evaluari detaliate a fezabilitatii propunerii finale de proiect, andosata de UNC

Responsabila: UNC

Implicati: organismul intermediar,

posibil comitetul de selectie a

proiectelor

3.

Decizia de transmitere a propunerii finale de proiect

Daca se accepta, transmiterea propunerii finale de proiect cu

o scrisoare de intentie, luând în considerare cerintele pentru

propunerile finale de proiecte si conditiile Elvetiei, precum si

raportul de evaluare catre Ambasada Elvetiei

Va confirma, de asemenea, conformarea agentiei executive

cu obligatiile legale si financiare

Verificarea oficiala de catre Ambasada Elvetiei si prezentarea

propunerii finale de proiect cu scrisoarea de intentie a UNC

si cu raportul de evaluare catre Elvetia

Responsabila: UNC Responsabila: Ambasada Elvetiei

4.

Decizia finala

Decizia finala privind cererea de finantare, luând în considerare propunerea finala de proiect, scrisoarea de intentie a UNC si documentul de proiect. Elvetia îsi rezerva dreptul de a face o evaluare proprie.

Responsabil: SECO

1.4. Cerinte pentru propunerile finale de proiect

Propunerea finala de proiect va furniza toate informatiile-cheie legate de implementarea proiectului. Va fi însotita de toate documentele necesare (documentul de proiect, matricea cadrului logic si, de exemplu, studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului) pentru a permite o evaluare detaliata. Propunerea finala de proiect (5-10 pagini; pentru proiectele mari de infrastructura 10-20 de pagini, plus anexele) va furniza informatii detaliate, adecvate, printre altele:

Elemente

Continut

Rezumatul proiectului (1 pagina)

Fisa: titlul proiectului, o scurta descriere, inclusiv obiectivele, bugetul, partenerii, durata

Solicitant

Numele si datele de contact; experienta anterioara relevanta, daca exista; partenerii de proiect; legatura cu Elvetia, daca exista (cunostinte, tehnologie, parteneri sau orice alta cooperare cu Elvetia)

Context general

Problema de abordat, situatia prezenta, date-cheie social-economice si de mediu legate de problema, încercari facute pâna în prezent de a rezolva problema, alte initiative asociate etc.

Continutul proiectului

Descrierea, inclusiv obiectivele, rezultatele si produsele asteptate (matricea cadrului logic), activitatile si indicatorii respectivi; beneficiarii, grupul-tinta; riscuri si oportunitati; sustenabilitatea proiectului

Concluziile principale ale studiului de fezabilitate (daca este cerut). Declaratia privind îndeplinirea conditiilor din decizia din prima etapa

Relevanta

Contributia la reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul tarii si/sau dintre tara si statele membre ale UE mai avansate (a se vedea, de asemenea, si setul de obiective specifice din anexa nr. 1, sectiunea 3); concordanta cu strategiile de dezvoltare ale tarii/regiunii si ale sectorului ales; strategia de interventie

Contributia la intensificarea relatiilor bilaterale

Oportunitati de a folosi cunostintele si experienta Elvetiei

Organizarea proiectului

Graficul de organizare, responsabilitati etc.

Programul detaliat de implementare

Inclusiv tintele si indicatorii pe baza carora se va face monitorizarea progresului

Buget

Costurile eligibile/costurile neeligibile; contributia proprie, suma finantata, cofinantarea, finantarea UE si orice alta sursa de finantare etc; aspecte privind eficienta costurilor

Achizitii

Proceduri de achizitii pentru bunuri si servicii

Impact de dezvoltare

Monitorizarea si evaluarea indicatorilor de rezultat/produs/impact

Probleme orizontale

Aspecte de mediu, sociale si economice ale proiectului, egalitatea de sexe

Anexe

Documentul de proiect, matricea cadrului logic si, de exemplu, studiul de fezabilitate, studiul de impact asupra mediului, autorizari (daca sunt disponibile)

2. Procedurile de implementare a proiectului

Procedurile de implementare a proiectului sunt dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Pasi

Activitati si reguli specifice

Organizatii

1.

Acordul privind proiectul

Pregatirea acordului privind proiectul dintre partea româna si partea elvetiana

Responsabili: UNC din partea României; SECO din partea Elvetiei

2.

Semnarea

Semnarea acordului privind proiectul. Acordul privind proiectul poate fi semnat de mai mult de doua parti contractante (de exemplu: contracte tripartite sau multipartite: SECO, UNC si organismul intermediar, agentia executiva).

Semnarea acordului de implementare

Responsabili: în mod normal

Ambasada Elvetiei în numele

SECO

Semnatarul sau semnatarii români

vor fi nominalizati de partea româna.

Responsabila: UNC

3.

Achizitia si atribuirea de contracte

Achizitia de bunuri si servicii trebuie sa fie facuta în conformitate cu legislatia româneasca. Confirmarea conformitatii cu procedurile relevante privind achizitiile va fi furnizata Elvetiei. Pentru a creste transparenta si a preveni coruptia, documentele privind licitatia vor contine o clauza de integritate. Toate persoanele care efectueaza actiuni în legatura cu o procedura de licitatie vor furniza o declaratie scrisa numita „clauza de impartialitate" sub raspundere

Responsabila: agentia executiva Implicati: UNC, organism intermediar

Nr. crt.

Pasi

Activitati si reguli specifice

Organizatii

penala, pentru fals în declaratii. Conform clauzei, persoanele vor fi excluse de la efectuarea de actiuni într-o procedura de licitatie, daca, de exemplu, ele ramân într-o astfel de relatie legala sau materiala cu contractorul ce ar putea ridica îndoieli justificate privind impartialitatea lor. In general, pentru licitatiile publice din sfera de aplicare a directivelor UE privind achizitiile publice (2004/17/CE si 2004/18/CE), o traducere în engleza a raportului oficial de evaluare al licitatiei va fi furnizata Elvetiei, pentru informare, cel mai târziu în 30 de zile calendaristice de la acordarea contractului.

In plus, fata de cele mentionate mai sus, pentru licitatii peste pragul de 500.000 CHF, Elvetia poate cere, pentru informare, si o copie a documentelor licitatiei si a contractelor. Aceste documente vor fi transmise cel mai târziu cu 20 de zile înainte de începerea licitatiei si, respectiv, cu 20 de zile calendaristice dupa semnarea contractului.

Mai mult, pentru licitatii peste pragul de 500.000 CHF, Elvetia poate cere si ca traducerile în engleza ale documentelor licitatiei si ale proiectelor de contracte sa fie puse la dispozitia ofertantilor si, respectiv, contractorilor. Costurile posibile ale traducerilor vor fi suportate de proiect si finantate conform Contributiei.

In conformitate cu art. 6 paragraful 5 al acordului-cadru, ambele parti au acceptat sa furnizeze toate aceste informatii referitoare la procesul de licitatie si în plus fata de documentele mentionate mai sus pe care cealalta parte le-ar putea cere în mod rezonabil. Elvetia va avea dreptul sa participe în comisia de licitatie ca observator. Elvetia va avea dreptul si de a efectua un audit al practicilor si procedurilor de achizitii, în general.

In cazul unor nereguli, cauzate în mod voit sau din neglijenta, în cadrul procesului de licitatie si/sau în executia contractului, Elvetia - dupa consultarea cu UNC - este îndreptatita sa opreasca imediat rambursarile, sa instruiasca UNC sa opreasca platile din contributia elvetiana si sa ceara rambursarea sumelor platite în mod nejustificat în orice stadiu al proiectului.

4.

Controlul (monitorizarea)

Procedurile de control sunt definite în acordul privind

proiectul. Descrierea procedurii include: periodicitatea

raportarii, sistemul de monitorizare (inclusiv implicarea

consultantilor), comitetele de coordonare, calendarul

actiunilor si al rezultatelor, auditul etc.

Elvetia îsi rezerva dreptul de a cere sau a face audituri

tehnice.

Responsabila: agentia executiva

Implicati:

UNC, organismul intermediar

Implicati:

UNC, organismul intermediar,

agentia executiva, SECO

5.

Raportarea

Rapoartele intermediare sustin cererile de plata si, prin

urmare, vor fi prezentate Elvetiei cu cererea de rambursare

corespunzatoare.

Cererile de plata includ costurile eligibile suportate în timpul

unei perioade date, cu copii ale facturilor.

Rapoartele intermediare acopera o perioada data si includ

informatii privind evolutia financiara si materiala, o comparatie

a cheltuielilor efective cu cele planificate, o actualizare a

stadiului evolutiei, în timp ce confirma cofinantarea. Orice

abatere trebuie sa fie justificata si trebuie sugerate masuri de

corectare.

Rapoartele intermediare trebuie prezentate Elvetiei cel putin

la fiecare 6 luni. Un raport intermediar va trebui, de

asemenea, prezentat în cazul în care nu se face nicio cerere

de plata pentru o perioada mai mare de 6 luni.

Rapoartele anuale de proiecte au o parte operationala ce

descrie evolutia proiectului si includ o parte financiara (raport

financiar) cu un rezumat al datelor privind evolutia financiara

pentru anul raportarii, precum si date cumulate la zi. Ele

compara evolutia si cheltuielile efective cu cele planificate,

pe baza tintelor cuantificate pentru rezultate si, unde este

Responsabila: agentia executiva

Implicati:

UNC, organismul intermediar

Nr. crt.

Pasi

Activitati si reguli specifice

Organizatii

posibil, indicatori de produs. Orice abatere trebuie sa fie justificata si trebuie sugerate masuri de corectare. Structura raportului va urma matricea cadrului logic. Va trebui sa contina si un program actualizat al executiei proiectului, precum si un buget actualizat pentru anul urmator. Rapoartele anuale de proiecte nu sunt legate de cererile de rambursare.

Raportul final al proiectului, împreuna cu ultimul raport intermediar si cu concluziile raportului final de audit financiar (conform pct. 6), este baza pentru plata rambursarii finale. Raportul final al proiectului are o parte operationala ce documenteaza si comenteaza realizarea generala a rezultatelor si produselor fata de planul initial, conformitatea cu principii, precum temele transversale si sustenabilitatea, si sugereaza lectiile învatate si concluziile. Ei contine o parte financiara (raport financiar final) cu un sumar al datelor financiare pentru întregul proiect si cu compararea cheltuielilor efective cu cele planificate.

6.

Auditul

Auditul financiar la nivel de proiect:

In timpul implementarii, auditul(urile) financiar(e) va fi/vor fi

realizat/e de un organism extern de audit atestat pentru

proiecte, asa cum se specifica în acordul privind proiectul

respectiv.

Organismul de audit va desfasura audituri ale proiectelor în

conformitate cu termenii de referinta si cu Standardele

Internationale de Audit (ISA). In acest sens, va verifica

utilizarea corecta a fondurilor, va face recomandari pentru a

consolida sistemul de control si va raporta orice frauda sau

neregula efectiva ori suspectata.

Rapoartele de audit sunt transmise catre UNC si UCAAPI.

Autoritatile române competente vor investiga cazurile

suspectate de fraude sau nereguli. Cazurile de frauda

demonstrate vor fi urmarite în justitie, conform reglementarilor

existente.

In principiu, un audit financiar final trebuie sa fie realizat pentru

fiecare proiect, la încheierea acestuia.

Pentru fiecare proiect ce dureaza mai mult de 2 ani si depaseste suma de 500.000 CHF, audituri financiare intermediare trebuie sa fie realizate suplimentar, daca nu se

specifica altfel în acordul privind proiectul.

Un raport financiar final si concluziile si recomandarile raportului final de audit financiar vor fi prezentate Elvetiei de catre UNC împreuna cu raportul final al proiectului (conform pct. 5).

Responsabila: agentia executiva Implicati: UNC, organismul intermediar

7.

Evaluarea

Dupa încheierea proiectului, partile pot cere o evaluare independenta. Costul va fi suportat de partea solicitanta.

Responsabili: UNC sau SECO

3. Procedura de plata si de rambursare

Ministerul Finantelor Publice din România este autoritatea de plata pentru contributie. In cazul agentiilor executive publice, toate platile pentru proiectele SECO vor fi efectuate din bugetul agentiei executive respective. Agentia executiva va trimite cererile de plata acoperind toate cheltuielile eligibile din perioada curenta organismului intermediar sau UNC-ului, împreuna cu copiile certificate ale tuturor documentelor de sustinere, si raportul intermediar. Organismul intermediar si/sau UNC/autoritatea de plata vor/va verifica integralitatea si vor/va atesta corectitudinea documentelor transmise. Autoritatea de plata va trimite cererile de rambursare Elvetiei pentru aprobare si plata. Autoritatea de plata va face rambursari conform fluxului de plati stabilit, definit în acordul de implementare.

Procedurile detaliate de rambursare sunt stabilite în acordurile privind proiectele si trebuie, daca nu este specificat altfel, sa se conformeze urmatoarelor reguli:

Nr. crt.

Pasi

Activitati

Organizatii

1.

Emiterea facturii în original

Emiterea facturii în original

Responsabili: furnizorul unui bun sau serviciu; contractorul, consultantul, organizatia (solicitantul)

Nr. crt.

Pasi

Activitati

Organizatii

2.

Examinarea facturii în original sau a unui document cu valoare echivalenta si pregatirea cererii de plata

- controlul facturii în original sau a documentului cu valoare echivalenta cu privire la specificatiile acordului privind proiectul, acordului de implementare, contractului de furnizare/servicii si tarifelor stabilite;

- verificarea conformitatii executiei lucrarii (cantitate si calitate), furnizarii de bunuri/servicii etc. si conditiile speciale etc;

- plata furnizorului(ilor) facturii în original;

- transmiterea cererii de plata si a copiilor facturilor, inclusiv un raport intermediar, catre organismul intermediar/UNC/ autoritatea de plata.

Responsabila: agentia executiva

3.

Certificarea cererilor de plata

- verificarea conformitatii cererii de plata cu acordul-cadru, acordul privind proiectul si acordul de implementare;

- asigurarea ca nu are loc o dubla finantare;

- verificarea caracterului complet al documentelor, de exemplu, copiile facturilor si alte documente contabile, si relevanta raportului intermediar. Daca este necesar, verificarea corectitudinii utilizarii fondurilor prin intermediul misiunilor de constatare;

- atestarea conformitatii si legalitatii cererilor de plata;

- transmiterea Elvetiei a copiilor documentatiei aferente, precum raporturile intermediare, anuale si finale [conform pct. 5 si 6 din sectiunea 3 (3.5 si 3.6)], rapoartele de audit sau rezumatele lor consolidate, asa cum sunt cerute în acordul privind proiectul.

Responsabile: UNC, autoritatea

de plata

Implicat: organismul intermediar

4.

Transmiterea cererii de rambursare Elvetiei

- verificarea conformitatii formale a cererilor de plata, inclusiv cofinantarea;

- transmiterea cererilor de rambursare Elvetiei si confirmarea conformitatii cu prevederile financiare ale contractelor;

- cursul de schimb pentru cererile de rambursare va fi cursul oficial al Bancii Nationale a României din ziua pregatirii cererii respective de rambursare.

Responsabila: autoritatea de plata

5.

Plata facuta de partea elvetiana catre partea româna

- verificarea conformitatii cererilor de rambursare si a documentelor-suport;

- transferul sumei cerute în franci elvetieni într-un cont distinct al Bancii Nationale a României si informarea autoritatii de plata despre sumele aprobate în cazul în care acestea difera de sumele cerute.

Responsabil: SECO Implicata: autoritatea de plata

6.

Plata catre agentia executiva

- asigurarea transferului sumelor primite din Elvetia catre organismele intermediare/agentiile executive

Responsabili: autoritatea de plata, organismul intermediar

In anumite cazuri particulare, alte proceduri de plata pot fi definite de catre parti în respectivele acorduri privind proiectele.

Data finala pentru eligibilitatea costurilor va fi specificata în acordul privind proiectul. Aceasta va fi dupa 12 luni de la data programata pentru finalizarea proiectului, dar nu mai mult de 10 ani dupa aprobarea extinderii contributiei în România si Bulgaria de catre Parlamentul Elvetian, conform art. 3 din acordul-cadru. Cererile finale de rambursare trebuie sa fie primite de catre Elvetia nu mai târziu de 6 luni dupa data finala de eligibilitate.

In cazul unor nereguli, voite sau din neglijenta, Elvetia este îndreptatita sa opreasca rambursarile imediat, dupa ce consulta UNC, sa instruiasca UNC pentru a opri platile din contributia elvetiana si sa ceara rambursarea sumelor platite în mod nejustificat, în orice stadiu al proiectului. Motivele pentru instructiunile respective vor fi comunicate în scris UNC-ului si altor entitati implicate.

4. Responsabilitati si atributii

Responsabilitatile si atributiile participantilor principali sunt prezentate mai jos. Acordurile privind proiectele vor contine responsabilitati si activitati mai detaliate, adaptate cazului individual.

4.1. Unitatea Nationala de Coordonare

UNC este responsabila cu identificarea, planificarea, implementarea, managementul financiar, controlul si evaluarea proiectelor, precum si cu utilizarea fondurilor din cadrul contributiei, în conformitate cu acordul-cadru. Aceasta presupune:

- sa asigure stabilirea portofoliului proiectului conform anexei nr. 1, prin consultarea ministerelor de resort si organizarea cererilor de oferta pentru propunerile de proiecte [conform pct. 1 al subsectiunii 1.1 (1.1.1)], precum si evaluarea aplicatiilor pentru proiect si selectarea comitetelor de selectie adecvate;

- sa transmita Elvetiei propunerile de proiecte selectate de UNC sub forma de schite de proiecte (conform subsectiunii 1.1), inclusiv rezultatul evaluarilor si al deciziilor comitetului de selectie;

- sa supervizeze pregatirea în termen a propunerii finale de proiect rezultate din schitele de proiect aprobate si sa evalueze calitatea lor si conformitatea lor cu conditiile exprimate de Elvetia dupa etapa 1 [conform pct. 1 al sectiunii 2 (2.1)];

- sa asigure faptul ca cofinantarea si prefinantarea proiectelor sunt garantate;

- sa trimita Elvetiei cereri de finantare de proiecte bine documentate sub forma propunerilor finale de proiecte [conform pct. 4 al sectiunii 2 (2.4)], rezultate din schitele de proiecte aprobate [conform pct. 3 al sectiunii 2 (2.3)];

- sa supervizeze si sa coordoneze implementarea proiectelor, în conformitate cu acordurile privind proiectele si acordurile de implementare, stabilind sistemele adecvate de monitorizare si audit;

- sa asigure verificarea corecta a facturilor sau a documentelor cu valoare echivalenta primite de la agentiile executive sau de la organismele intermediare si sa verifice ca documentele sunt suficiente;

- sa asigure ca nu exista finantare dubla, din orice alta sursa de fonduri, pentru nicio parte din proiect;

- sa confirme ca partea de cofinantare a fost furnizata conform acordului privind proiectul;

- sa transmita cererile de plata autoritatii de plata si sa certifice conformitatea si legalitatea lor;

- sa verifice în fiecare proiect daca taxa pe valoarea adaugata (TVA) poate fi recuperata de catre agentia executiva si sa informeze autoritatile elvetiene, în consecinta, sub forma unei declaratii a aplicantului, ca parte a documentatiei proiectului;

- sa confirme conformitatea cu reglementarile privind ajutorul de stat;

- sa asigure controlul financiar, inclusiv faptul ca pistele de audit sunt suficiente si complete, în toate institutiile implicate;

- sa elaboreze o declaratie financiara generala anuala privind toate platile dintre Elvetia si autoritatea de plata, pe de o parte, si între autoritatea de plata si toate organismele nationale implicate (de exemplu: UNC, organismul intermediar, agentia executiva), pe de alta parte;

- sa transmita, anual, un rezumat cu concluziile si recomandarile tuturor rapoartelor de audit ale proiectelor finantate. UNC prezinta într-o anexa toate concluziile si recomandarile initiale ale rapoartelor de audit;

- sa asigure discutarea cu partenerii implicati a rezultatelor auditurilor, inclusiv Elvetia, si implementarea deciziilor luate pe baza raportului de audit;

- sa asigure raportarea regulata catre Elvetia în ceea ce priveste implementarea proiectelor finantate din contributie, precum si raportarea imediata a oricaror nereguli;

- sa organizeze întâlniri anuale la nivelul întregului Program de cooperare elvetiano-român prin consultare cu Ambasada Elvetiei si sa prezinte un raport anual;

- sa asigure rambursarea catre Elvetia a sumelor platite nejustificat, finantate din contributie;

- sa asigure informarea si publicitatea privind Programul de cooperare elvetiano-român;

- sa asigure arhivarea tuturor documentelor relevante legate de proiectele implementate în cadrul Programului de cooperare elvetiano-român, timp de 10 ani de la finalizarea proiectelor.

UNC poate delega o parte dintre atributiile si responsabilitatile mentionate mai sus unuia/uneia sau mai multor organisme intermediare si agentii executive si autoritatii de plata.

4.2. Organism intermediar

Organism intermediar înseamna orice persoana juridica publica ori privata, numita de UNC, ce actioneaza sub responsabilitatea UNC sau care realizeaza sarcini în numele UNC, cu referire la agentiile executive ce implementeaza proiectele.

Principalele atributii ale organismelor intermediare sunt:

- sa solicite si sa colecteze propunerile de proiecte, sa analizeze conformitatea cu cerintele pentru propunerile de

proiecte (conform sectiunii 1) si sa evalueze calitatea aplicatiilor transmise în urma consultarii cu ministerele de resort;

- sa transmita propunerile de proiecte cu rapoartele de evaluare catre UNC;

- sa se asigure ca cofinantarea si prefinantarea sunt incluse în bugetul corespunzator, conform procedurilor nationale;

- sa confirme conformitatea cu reglementarile privind ajutorul de stat;

- sa supravegheze si sa coordoneze implementarea proiectelor, în conformitate cu acordurile privind proiectele si acordurile de implementare, si sa desfasoare controalele necesare;

- sa verifice facturile si documentele cu valoare echivalenta, primite de la agentiile executive, sa verifice autenticitatea si corectitudinea documentelor transmise, precum si eligibilitatea costurilor din cererile de plata;

- sa certifice facturile sau documentele cu valoare echivalenta si sa trimita facturile ori documentele cu valoare echivalenta, certificate, catre UNC sau catre autoritatea de plata;

- sa raporteze la UNC evolutia implementarii proiectului;

- sa verifice daca exista nereguli si sa le raporteze la UNC sau la autoritatea de plata;

- sa asigure arhivarea tuturor documentelor relevante legate de proiectele implementate în cadrul Programului de cooperare elvetiano-român, timp de 10 ani de la finalizarea proiectului;

- sa agreeze în scris, împreuna cu agentiile executive, acele modificari necesare privind implementarea proiectelor aprobate, în limitele definite în respectivele acorduri privind proiectele;

- sa monitorizeze îndeplinirea obiectivelor si rezultatelor;

- sa se asigure ca nu exista dubla finantare, dintr-o alta sursa de finantare, pentru orice parte a proiectului, verificând o declaratie emisa în acest scop de agentiile executive;

- sa asigure promovarea si informarea despre Programul de cooperare elvetiano-român si despre proiecte;

- sa verifice la fiecare proiect daca taxa pe valoarea adaugata (TVA) poate fi recuperata de catre agentia executiva si sa informeze UNC, în consecinta, sub forma unei declaratii a aplicantului ca parte a documentatiei proiectului;

- sa verifice daca partea de cofinantare a fost furnizata conform acordului privind proiectul.

4.3. Agentia executiva

O agentie executiva este orice entitate publica sau privata, precum si orice organizatie, recunoscuta de parti si mandatata sa implementeze masurile-suport.

Principalele atributii ale agentiei executive sunt:

- sa se asigure ca cofinantarea si prefinantarea proiectelor sale sunt garantate si sa informeze organismul intermediar si/sau UNC, în consecinta;

- sa implementeze proiectele;

- sa desfasoare procese de achizitii publice;

- sa raporteze organismului intermediar sau UNC-ului, pe baza cerintelor;

- sa îndeplineasca obiectivele si rezultatele.

Acordul de proiect va contine numele agentiei executive. Obligatiile si responsabilitatile sale vor fi definite în acordul de implementare.

4.4. Autoritatea de plata

Autoritatea de plata este responsabila cu asigurarea controlului financiar adecvat privind utilizarea contributiei elvetiene. Aceasta, în particular:

- va verifica conformitatea cererilor de plata cu prevederile financiare ale dispozitiilor contractuale;

- va confirma daca partea de cofinantare a fost furnizata conform acordului privind proiectul;

- va transmite cererile de rambursare respective Elvetiei, folosind rata de schimb a Bancii Nationale a României din ziua în care cererea de rambursare este pregatita;

- va elabora o declaratie financiara generala, anuala, privind toate platile dintre Elvetia si autoritatea de plata, pe de o parte, si între autoritatea de plata si toate organismele nationale implicate (de exemplu: organismul intermediar, agentia executiva), pe de alta parte;

- va pastra înregistrarile tuturor cererilor de rambursare facute catre Elvetia;

- va stabili si va revizui metodologia pentru fluxurile financiare legate de contributia elvetiana;

- va raporta periodic catre UNC fluxurile financiare.

Mai mult, autoritatea de plata se asigura ca standardele si procedurile uzuale valide pentru fondurile publice sunt aplicate în gestionarea contributiei elvetiene. Verifica aplicarea lor de catre UNC, organismele intermediare si agentiile executive. Autoritatea de plata asigura ca platile sunt facute catre agentiile executive în termenele specificate.

4.5. Organizatia de audit

In decursul implementarii proiectului, vor fi realizate audituri financiare la nivel de proiect [conform pct. 6 din sectiunea 2 (2.6)] de catre o organizatie de audit externa autorizata (organisme din afara sectorului de finante publice ce se ocupa de audituri) pentru proiecte, asa cum s-a specificat în acordul privind proiectul respectiv.

In plus, agentia executiva va asigura un audit financiar final al proiectului, dupa finalizarea acestuia, pe baze care vor fi prevazute în detaliu în acordul de proiect. Organizatia de audit va realiza audituri financiare ale proiectelor conform conditiilor de referinta si a Standardelor Internationale de Audit (ISA). In acest sens, va verifica utilizarea corecta a fondurilor, va face recomandari pentru a consolida sistemul de control si va raporta orice fraude sau nereguli efective ori suspectate.

Raporturile de audit vor fi transmise UNC si UCAAPI. Autoritatile române competente vor investiga cazurile suspectate de fraude sau nereguli. Cazurile demonstrate de frauda vor fi urmarite în justitie, conform reglementarilor existente.

Costurile auditurilor financiare externe sunt eligibile pentru rambursare si trebuie sa fie incluse în bugetul proiectului.

4.6. Comitetul de selectie a proiectelor

UNC va înfiinta comitete de selectie a proiectelor, care sunt responsabile din partea României cu selectia proiectelor.

Comitetul de selectie a proiectelor va fi constituit din experti numiti de organismele intermediare, precum si din parteneri sociali si ONG-uri, în calitate de observatori. Expertii, ca membri permanenti, vor lua o decizie privind recomandarea proiectelor pentru evaluarea ulterioara, în timp ce observatorii vor verifica si vor comenta transparenta si exactitatea întregului proces de luare a deciziilor. In cazul unor nereguli, observatorii pot raporta comitetului de monitorizare care va lua masurile corective.

Comitetul de selectie a proiectelor, operând pe baza unei liste cu clasamentul schitelor proiectelor, împreuna cu justificarea adecvata furnizata de catre organismul intermediar, ia o decizie pe baza recomandarilor din anumite proiecte si pe baza listei cu clasamentul. Comitetul de selectie a proiectelor, actionând prin organismul intermediar, prezinta UNC lista cu proiectele recomandate si a celor de rezerva.

4.7. Ambasada Elvetiei si Biroul contributiei elvetiene

La nivel de proiect, Ambasada Elvetiei si Biroul contributiei elvetiene sunt - în plus fata de obligatiile descrise în anexa nr. 2, subsectiunea 5.4 - responsabile cu:

- contributia la pregatirea si formularea cererilor deschise;

- participarea în evaluarea proiectelor prezentate de UNC, inclusiv analiza initiala a schitelor de proiecte;

- evaluarea rapoartelor proiectelor (operationale, financiare, altele);

- participarea la comitetele de coordonare a proiectelor, daca este necesar;

- informarea si comunicarea privind proiectele si rezultatele atinse (împreuna cu institutiile responsabile);

- suport pentru misiunile tehnice, de analiza si evaluare la nivel de proiect;

- participarea la pregatirea acordului privind proiectul;

- monitorizarea obiectivelor si rezultatelor, inclusiv vizite si evaluari pe teren.

4.8. Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO)

La nivel de proiect, principalele obligatii ale SECO sunt - în plus fata de obligatiile descrise în anexa nr. 2, subsectiunea 5.5:

- furnizarea de asistenta în identificarea si pregatirea proiectelor;

- evaluarea schitelor de proiecte si propunerilor finale de proiecte;

- deciderea privind finantarea proiectelor transmise pentru finantare;

- evaluarea rapoartelor de proiecte (operationale, financiare, altele).

5. Prevederi speciale pentru asistenta financiara

Rambursarile si rascumpararile din instrumentele financiare de care beneficiaza sectorul privat (inclusiv liniile de credit, schemele de garantare, participare la capital si la instrumente de datorii si împrumuturi) urmeaza sa fie tratate dupa cum urmeaza:

- In cazul în care contributia pentru asistenta financiara este rascumparata (linii de credite, participarea la capital si la instrumente de datorii si împrumuturi), valoarea capitalului va fi transferata la maturitate, la orice institutie având acelasi obiectiv general agreat între cele doua parti.

- Acelasi lucru se va aplica sumelor angajate ca garantii, daca fondurile nu au fost folosite pe durata de viata a instrumentului.

Modalitatile, inclusiv transferul de proprietate, vor fi stabilite în respectivul acord privind proiectul sau prin schimb de scrisori.

ANEXA Nr. 4

Reguli si proceduri pentru fondurile tematice

Anexa nr. 4 este parte integranta a acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal al Elvetiei cu privire la implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Orice modificare a prezentei anexe va trebui facuta cu acordul scris al autoritatilor competente mentionate la art. 9 din acordul-cadru.

Anexa nr. 4 defineste pentru fondurile tematice regulile si procedurile, precum si responsabilitatile si sarcinile partilor implicate.

Anexa nr. 1 defineste Cadrul conceptual al Programului de cooperare elvetiano-român. Regulile si procedurile sunt definite: în anexa nr. 2 pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român; în anexa nr. 3 pentru proiecte; în anexa nr. 5 pentru facilitatea de pregatire a proiectului si fondul de asistenta tehnica.

A. Prevederi generale pentru fondurile tematice

1. Definitie si scop

Fondurile tematice sunt destinate unui anumit domeniu sau unui anumit grup de beneficiari. Fondurile tematice sunt stabilite pentru implementarea eficienta a activitatilor.

Activitatea este o forma de asistenta specifica pentru, printre altele, proiecte, burse, parteneriate si transfer de cunostinte acordate în cadrul unui fond tematic. Alocarile financiare pentru o activitate pot varia de la câteva mii de franci elvetieni pâna la limita alocarilor prevazute pentru proiecte individuale.

Fondurile tematice sunt administrate de organisme intermediare elvetiene, iar activitatile sunt implementate de catre o agentie executiva.

2. Selectarea organismului intermediar elvetian

Eligibilitatea organismului intermediar elvetian. Organismul intermediar elvetian va fi un organism din sectorul public sau privat ori o organizatie neguvernamentala. Organismul intermediar elvetian va avea legaturi strânse cu sectorul si/sau cu regiunea geografica în care este implementat fondul tematic. Datorita cerintelor specifice privind transferul de cunostinte, organismul intermediar elvetian trebuie sa cunoasca know-how-ul elvetian si institutiile românesti si elvetiene care activeaza în domeniul tematic respectiv.

Cererea de oferte. Pentru selectia organismului intermediar elvetian, SDC va lansa o cerere deschisa ori restrictionata de oferte de management al fondurilor. Cererea va respecta regulile de achizitii publice elvetiene si internationale. In cazuri exceptionale, SDC va numi direct organismul intermediar elvetian. Tipul de selectie depinde de problematica vizata.

Criteriile de selectie a organismului intermediar elvetian si documentatia cererii vor fi elaborate de SDC si vor fi transmise UNC pentru observatii. Decizia finala privind criteriile de selectie si continutul documentatiei cererii va fi luata de SDC, tinând cont de observatiile UNC.

Evaluarea propunerii si formularea deciziei. Evaluarea propunerii va fi facuta de un expert independent mandatat de catre SDC, un membru al UNC si un membru al SDC. Rezultatele evaluarii vor fi discutate între SDC, UNC si - daca s-a convenit astfel anterior - ministerul de linie abilitat în domeniul vizat. Decizia finala va fi luata de SDC, tinând cont de opinia UNC si - daca este cazul - de opinia ministerului de resort.

Calendar. Cererile de oferte vor fi lansate în termen de 6 luni dupa semnarea acordului-cadru. Decizia finala privind organismul intermediar elvetian va fi luata în cel mult 12 luni de la semnarea acordului-cadru.

3. Acordul privind fondul tematic

Pregatirea. Pentru fiecare fond tematic, partile vor semna câte un acord privind fondul tematic. Acest acord va fi pregatit de SDC.

Continutul. Acordul privind fondul tematic va include, printre altele:

- obiectivele fondului tematic;

- structura organizatorica, responsabilitatile si sarcinile;

- procedurile de management al fondului tematic, inclusiv procedurile pentru evaluarea si selectarea activitatilor;

- activitatile identificate deja pentru implementare;

- regulile de cofinantare, sursele de cofinantare si procedurile;

- graficul de implementare;

- bugetul si planificarea financiara, inclusiv costurile de management;

- proceduri de audit si plati;

- procedurile de monitorizare si coordonare, inclusiv înfiintarea unui comitet de coordonare si aprobare a activitatilor;

- raportari;

- publicitate.

Semnarea. Acordul privind fondul tematic va fi semnat de UNC, ministerul de resort/institutia responsabila pentru domeniul respectiv - daca anterior s-a convenit astfel - si SDC sau Ambasada Elvetiei. Semnarea acordului privind fondul tematic nu este o conditie pentru procesul de selectare a organismului intermediar elvetian.

4. Acordul de mandat

SDC va semna cu organismul intermediar elvetian un acord de mandat pentru implementarea unui fond tematic. Acordul de mandat va lua în considerare prevederile acordului privind fondul tematic si va detalia, printre altele, proceduri privind selectarea activitatilor, implementarea activitatilor, platile, auditul financiar, monitorizarea, coordonarea, raportarea, revizuirea si evaluarea.

5. Selectarea activitatii si aprobarea

Alcatuirea portofoliului de activitati. Portofoliul de activitati poate include: activitati prevazute în acordul-cadru; activitati propuse de partea româna sau elvetiana într-o faza ulterioara; si activitatile identificate pe baza unei cereri.

Criterii de selectie a activitatii. Criteriile de selectie a activitatilor vor avea în vedere nevoile României si vor lua în considerare, printre altele, posibilitatea de transfer de cunostinte si experienta elvetiana, parteneriate institutionale între organisme române si elvetiene, posibilitatea de creare de retele; inovarea si vizibilitatea. Finantarea echipamentelor si/sau infrastructurii se va face în limita necesara pentru sprijinirea dezvoltarii capacitatii si a obiectivelor de consolidare institutionala.

Propunerile de activitati. Propunerile de activitati vor fi adresate organismului intermediar elvetian. Activitatile sub forma de proiecte si care nu sunt finantate printr-o schema de grant vor fi propuse de o agentie executiva prin intermediul unei schite de proiect si al unei propuneri finale de proiect.

Aprobarea activitatii. Propunerile de activitati - pentru schemele de granturi - vor fi:

- evaluate de organismul intermediar elvetian;

- respinse sau aprobate de comitetul de selectie.

Daca este cazul, comitetul de coordonare poate îndeplini rolul de comitet de selectie.

Propunerile de activitati sub forma de schite de proiecte care nu sunt finantate printr-o schema de granturi vor fi:

- evaluate de organismul intermediar elvetian;

- propuse de comitetul de coordonare spre a fi respinse ori aprobate de SDC;

- respinse ori aprobate de SDC.

Dupa aprobarea schitei de proiect, agentia executiva va depune propunerea finala de proiect cu documentatia de proiect detaliata si completa. Evaluarea si aprobarea propunerii finale de proiect vor urma aceeasi procedura ca si în cazul schitei de proiect.

La cererea agentiei executive poate fi acordata asistenta pentru pregatirea proiectului. Solicitarea trebuie depusa împreuna cu schita de proiect.

SDC va fi reprezentat în comitetul de selectie si va avea drept de obiectie privind aprobarea activitatii.

Acordul privind activitatea. Pentru fiecare activitate, organismul intermediar elvetian va încheia un acord privind activitatea.

6. Fluxul fondurilor, platile anticipate si auditul

Fluxul fondurilor. Organismul intermediar elvetian va deschide un cont bancar. Toate platile SDC vor fi efectuate direct în acest cont bancar. Toate platile efectuate de organismul intermediar elvetian direct catre agentia executiva vor fi facute din acest cont bancar.

Plati anticipate. SDC va acorda avansuri de capital de lucru pentru organismul intermediar elvetian. O conditie pentru aceste plati este ca rapoartele corespunzatoare de progres sa fie aprobate de SDC.

Pe baza cererii agentiei executive, organismul intermediar elvetian va face o plata initiala anticipata catre agentia executiva. Plata initiala va fi de maximum 20% din costurile eligibile totale si nu va depasi 50% din bugetul primului an.

Platile ulterioare vor lua în considerare cerintele agentiei executive cu privire la capitalul de lucru. Plata finala de aproximativ 5% din bugetul total se va face dupa aprobarea raportului final.

Orice dobânda bruta trebuie indicata în cont si scazuta din plata urmatoare.

Audit. Auditurile financiare vor fi realizate de o organizatie internationala de audit, asa cum este specificat în acordul privind fondul tematic. Rapoartele de audit vor fi transmise la SDC si apoi înaintate de SDC catre UNC.

In functie de structura fondurilor tematice, Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI) poate derula anumite misiuni de audit, la cererea SDC sau a organismului intermediar elvetian, care trebuie sa numeasca institutiile publice care vor fi auditate si sa stabileasca tematica si obiectivele misiunii. Misiunile de audit vor fi stabilite numai dupa aprobarea proiectelor. In plus, selectia proiectelor care urmeaza sa fie auditate va fi decisa integral de SDC sau de organismul intermediar elvetian si trebuie sa tina cont de resursele disponibile ale UCAAPI.

Cazurile în care exista suspiciuni de nereguli vor fi investigate de SDC, în cooperare cu UNC.

7. Monitorizarea, coordonarea si raportarea

Monitorizarea. Monitorizarea va fi facuta la nivelul întregului fond tematic si la nivelul activitatii. SDC va asigura monitorizarea la nivelul întregului fond. Organismul intermediar elvetian va raspunde de monitorizarea la nivelul activitatilor.

Coordonarea. Pentru fiecare fond tematic va fi înfiintat câte un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare va oferi îndrumare pentru probleme strategice în vederea îndeplinirii obiectivelor fondului tematic, precum si în ceea ce priveste aspectele etice, respectarea legilor aplicabile, politicile de reglementare, politicile de protectie a mediului si de sanatate, practicile financiare, divulgarea datelor si raportarea. Comitetul de coordonare este responsabil pentru supravegherea managementului si asigurarea faptului ca exista sisteme pentru gestionarea riscurilor aferente fondului tematic. Acesta va recomanda activitati pentru a fi aprobate de SDC. Criteriile de selectare a activitatilor vor fi specificate în acordul privind fondul tematic. Comitetul de coordonare raspunde direct în fata SDC si a UNC. Termenii de referinta privind comitetul de coordonare vor fi inclusi în acordul privind fondul tematic.

Raportarea. Raportarea va cuprinde raportarea intermediara, ca document doveditor al cererilor de plata, raportarea anuala si raportarea finala. La nivelul întregului fond tematic, raportarea va fi facuta de organismul intermediar elvetian si va fi transmisa SDC. La nivelul activitatilor, raportarea intra în sarcina agentiilor executive. Rapoartele vor fi transmise organismului intermediar elvetian.

Rapoartele anuale privind fondurile tematice vor include o declaratie financiara privind angajamentele si platile. Rapoartele anuale, inclusiv rapoartele de audit efectuate în timpul anului, vor fi transmise de SDC catre UNC cu 3 luni înainte de întâlnirea anuala.

8. Eligibilitatea costurilor si cofinantarea

Costurile eligibile. Costurile eligibile includ:

- managementul si administrarea fondului tematic;

- contributia la pregatirea activitatilor de catre agentia executiva;

- activitatile finantate din fond;

- auditul financiar;

- revizuirea si evaluarea;

- seminare si evenimente publice, cum ar fi pentru: lansarea cererilor de oferte de propuneri de activitati, informarea cu privire la proceduri, evaluarea si informarea privind progresul;

- publicitatea.

Cofinantarea. Vor fi aplicate cotele de cofinantare definite în partea principala a acordului-cadru, la art. 5 paragraful 4. Cofinantarea se va face ca finantare comuna sau ca finantare în paralel.

Sprijinul din partea fondului tematic nu va înlocui subventiile si împrumuturile bancare.

9. Sarcini si responsabilitati

Sarcinile si responsabilitatile pentru fondul tematic sunt urmatoarele:

9.1. Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC)

SDC raspunde de implementarea fondurilor tematice. Principalele sarcini ale SDC includ:

- lansarea unei cereri de oferta privind managementul fondului tematic de catre un organism intermediar elvetian;

- organizarea si participarea la evaluarea propunerilor de management al fondului tematic;

- discutarea evaluarii cu UNC si luarea deciziei cu privire la selectia organismului intermediar elvetian;

- adoptarea deciziei privind finantarea fondului tematic;

- transmiterea catre comitetul de monitorizare, pentru analiza, a criteriilor de selectie pentru activitati, propuse în documentul de proiect privind fondul tematic;

- pregatirea si încheierea acordului privind fondul tematic;

- pregatirea acordului de mandat si mandatarea organismului intermediar elvetian;

- supervizarea monitorizarii operationale si a controlului financiar pentru organismul intermediar elvetian;

- asigurarea coordonarii fondului tematic;

- participarea la comitetul de coordonare si de aprobare a activitatilor;

- analizarea raportarilor periodice ale organismului intermediar elvetian, discutarea rapoartelor cu UNC si asigurarea continuitatii;

- cererea unor rapoarte imediate în caz de nereguli si asigurarea continuitatii;

- evaluarea si discutarea evolutiei implementarii împreuna cu UNC pe baza rapoartelor anuale întocmite de organismul intermediar elvetian;

- organizarea de revizuiri si evaluari;

- publicitatea în Elvetia.

SDC poate delega o parte din aceste sarcini Biroului contributiei elvetiene din Bucuresti.

9.2. Organismul intermediar elvetian

Organismul intermediar elvetian raspunde de constituirea si managementul fondului tematic, pentru realizarea portofoliului de activitati, pentru contractarea si supervizarea agentiilor executive, pentru controlarea activitatilor si pentru raportarile cu privire la fondul tematic.

Principalele sarcini ale organismului intermediar elvetian includ:

- elaborarea proiectului de acord privind fondul tematic, inclusiv criteriile de selectie a activitatilor;

- realizarea aranjamentelor legale necesare pentru implementarea fondului tematic;

- crearea structurilor de implementare;

- managementul si administrarea fondului tematic;

- asigurarea presedintiei (daca se decide astfel de catre SDC si UNC) si participarea ca membru-secretar al comitetului de coordonare si aprobare a activitatilor;

- stabilirea unui sistem corespunzator de control financiar si operational cu privire la implementarea activitatilor;

- cererea si/sau primirea propunerilor de activitati, analizarea conformitatii cu cerintele pentru propuneri si elaborarea recomandarilor pentru selectie;

- pregatirea si încheierea contractelor cu agentiile executive ce implementeaza activitatile;

- aplicarea sistemelor de control si interventia în caz de nevoie; informarea imediata a SDC cu privire la nereguli;

- raportarea catre SDC. Raportarea presupune cel putin un raport anual privind evolutia, precum si raportarile financiare;

- asigurarea auditului financiar al fondului tematic, transmiterea rapoartelor de audit catre SDC si asigurarea urmaririi recomandarilor auditului;

- publicitatea în Elvetia si în România.

9.3. Unitatea Nationala de Coordonare

UNC raspunde de includerea fondului tematic în portofoliul masurilor-suport si - la nivel general - de monitorizarea implementarii fondului tematic.

Principalele sarcini ale UNC includ:

- participarea la evaluarea propunerilor privind managementul fondului tematic;

- discutarea cu SDC a rezultatelor evaluarii propunerilor;

- încheierea acordului privind fondul tematic;

- participarea la comitetul de coordonare si aprobare a activitatilor;

- monitorizarea implementarii fondului tematic la nivel general si transmiterea observatiilor catre SDC;

- formularea de observatii asupra raportarilor referitoare la fondul tematic pregatite de organismul intermediar elvetian;

- formularea de observatii asupra rapoartelor de audit;

- acceptarea platilor efectuate de SDC pe baza declaratiilor financiare transmise de SDC;

- participarea la analiza cauzelor si a solutiilor, în cazul în care apar nereguli;

- includerea principalelor elemente din rapoartele fondului tematic într-un raport anual general privind contributia elvetiana;

- discutarea cu SDC a evolutiei implementarii în cadrul întâlnirii anuale;

- asigurarea includerii fondului tematic în publicitatea referitoare la contributie.

Sarcinile si responsabilitatile vor fi revizuite si modificate periodic, daca e nevoie. O prima revizuire va avea loc în cadrul primei întâlniri anuale a partilor.

B. Prevederi specifice privind fondurile tematice

B.1. Fondul de securitate

Clauzele generale prevazute în cap. A din prezenta anexa se aplica, daca nu se specifica altfel la subcap. B.1.

1. Definitie si scop

Va fi înfiintat un fond de securitate. Fondul va trata aspecte referitoare la spatiul Schengen si va contribui la cresterea securitatii sociale, precum si la lupta împotriva coruptiei si a crimei organizate.

In cazuri justificate, partile pot conveni sa includa activitati care nu sunt incluse în domeniile mai sus mentionate.

2. Organismul intermediar elvetian

SDC va lansa o cerere restrictionata de oferte privind managementul fondului. Organismul intermediar elvetian trebuie sa dispuna de: cunostinte si experienta în domeniul securitatii, precum si de capacitatea de gestionare a fondurilor încredintate. Datorita conditiilor specifice privind transferul de cunostinte, organismul intermediar elvetian trebuie sa cunoasca institutiile elvetiene si românesti ce îsi desfasoara activitatea în domeniul tematic al securitatii.

3. Cuprinsul portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Activitati cuprinse în acordul-cadru

10.341.000

Activitati propuse ulterior de partea româna sau cea elvetiana

4.959.000

Managementul fondului tematic, finantarea pregatirii proiectului si rezerva

2.700.000

TOTAL:

18.000.000

Activitati cuprinse în acordul-cadru:

Informatiile privind continutul proiectului, partenerii si beneficiarii proiectului, durata si finantarea necesara sunt orientative. Planificarea detaliata a proiectului poate necesita adaptari ale elementelor proiectului sau poate duce la anularea întregului proiect.

a) Aspecte legate de spatiul Schengen si de Prum

Aspecte privind azilul. Proiectul va contribui la devoltarea capacitatii Oficiului Român pentru Imigrari (ORI). Activitatile din proiect vor include, printre altele: instruirea specialistilor; crearea de instrumente, standarde si proceduri de management pentru centrele de azil.

Partenerii proiectului: ORI, din partea româna; specialisti în domeniu, posibil autoritati competente federale si cantonale, din partea elvetiana.

Beneficiari: ORI si societatea civila.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 250.000 CHF; cofinantare româneasca acordata de Ministerul Administratiei si Internelor (MAI): 15%.

Dezvoltarea capacitatii operationale si programe de instruire pentru personalul Oficiului Român de Imigrari. Proiectul are ca scop instruirea personalului ORI cu privire la migratia ilegala. Activitatile proiectului cuprind cursuri de instruire în Bucuresti si schimbul de cunostinte si experienta cu autoritatile elvetiene.

Partenerii proiectului: ORI, din partea româna; specialisti în domeniu, posibil autoritati federale si cantonale competente, din partea elvetiana.

Beneficiari: ORI.

Durata: un an.

Finantare: contributie elvetiana: 150.000 CHF; cofinantarea româneasca furnizata de MAI: 15%.

Dezvoltarea capacitatii privind aspecte Schengen. Proiectul are ca scop dezvoltarea capacitatii personalului cu privire la aspecte legate de spatiul Schengen (implementarea SIS si SIRENE). Activitatile proiectului vor include, printre altele: oferirea de sesiuni de instruire, vizite de studiu, preevaluarea Schengen, brosura (daca este cazul), lista de transpunere în domeniul operational (introducerea corecta a numelor în SIS).

Partenerii proiectului: MAI, din partea româna; Politia Federala (FEDPOL), din partea elvetiana.

Beneficiari: politia si societatea civila.

Durata: un an.

Finantare: contributie elvetiana: 51.000 CHF; cofinantare româneasca furnizata de MAI: 15%.

Conformarea cu standardele UE pentru implementarea instrumentelor Prum. Proiectul are ca scop dezvoltarea capacitatilor institutionale de investigatii cu privire la implementarea instrumentelor Prum (ADN, amprente). Activitatile proiectului vor include programe de instruire, schimb de experienta si bune practici, ateliere de lucru si seminare, suport logistic.

Partenerii proiectului: MAI, din partea româna; specialisti în domeniu, din partea elvetiana.

Beneficiari: politia si cetatenii.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.275.000 CHF; cofinantare româneasca furnizata de MAI: 15%.

b) Cresterea securitatii sociale

Prevenirea traficului cu fiinte umane. Proiectul are ca scop îmbunatatirea luptei împotriva traficului cu fiinte umane. Prevenirea, reintegrarea si repatrierea vor fi îmbunatatite. Va fi folosita experienta dobândita în proiectul-pilot cu Oficiul Federal de Migrari. Activitatile proiectului vor include campanii de constientizare în România si Elvetia, instituirea unei linii telefonice de ajutor, dezvoltarea capacitatii de protectie a victimelor si finantarea structurilor de reabilitare.

Partenerii proiectului: MAI, din partea româna; autoritati federale competente si/sau ONG-uri, din partea elvetiana.

Beneficiari vor fi fortele române de politie si victimele traficului cu fiinte umane.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 600.000 CHF; cofinantare româneasca furnizata de MAI: 15%.

Conceptul de politie comunitara în zonele rurale. Proiectul are ca scop cresterea sigurantei în zonele rurale în mod sustenabil. In acest scop, politia comunitara si în special activitatea de preventie a politiei, precum si masurile antitrafic si de protectie a copilului urmeaza sa fie întarite. Activitatile proiectului vor include cursuri de formare a instructorilor de politie comunitara, cursuri de management, cursuri de analiza a tranzactiilor, cursuri de instruire în marketing în domeniul sigurantei si masuri organizatorice, precum si furnizarea de echipament. In cadrul instruirii pot fi incluse si fortele de politie din statiunile turistice.

Partenerii proiectului: MAI si IGPR, din partea româna; specialisti în domeniu, posibil politia cantonala, din partea elvetiana.

Beneficiari: populatia rurala.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.970.000 CHF; cofinantare româneasca furnizata de MAI: 15%.

Managementul masurilor de siguranta publica în zonele montane. Proiectul are ca scop cresterea sigurantei publice si protejarea mediului în zonele montane si înconjuratoare. Proiectul va beneficia de cunostintele si experienta elvetiana în domeniul sigurantei în zonele turistice si în locatiile izolate. Activitatile proiectului includ programe de instruire, seminare, vizite de studiu, realizarea de pliante.

Partenerii proiectului: din partea româna, jandarmeria, unitatile de politie, autoritatile locale, asociatia de salvamontisti (SALVAMONT), garda de mediu, administratia nationala silvica; din partea elvetiana, de exemplu, autoritatile locale si cantonale competente, Fundatia Elvetiana de Salvare Aeriana (REGA), specialisti în domeniu.

Beneficiari: comunitatile care traiesc în zonele montane, turistii români si straini din zonele montane.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 2.000.000 CHF; cofinantare româneasca furnizata de MAI: 15%.

Crearea de ateliere de lucru pentru executarea pedepsei privind munca în folosul comunitatii (probatiune). Munca în folosul comunitatii reprezinta o modalitate importanta de executare a pedepselor cu durata redusa. Munca în folosul comunitatii este folositoare societatii si în acelasi timp reduce la minimum costurile sociale si de alta natura aferente executarii pedepselor. Proiectul se bazeaza pe un proiect-pilot care este, în prezent, în curs de implementare. Acesta va oferi o noua abordare a conceptului de probatiune si va crea o întreaga retea de ateliere de lucru pentru munca în folosul comunitatii, în strânsa colaborare cu autoritatile si organizatiile din România.

Partenerii proiectului: din partea româna, Ministerul Justitiei (MJ), autoritatile si organizatiile locale; din partea elvetiana, FPSC/VEBO „Verein zur Entwicklung der Bewahrungshilfe in Osteuropa" (implicata deja în proiectul-pilot).

Beneficiari: societatea civila, penitenciarele.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.100.000 CHF; cofinantare din partea româna furnizata de MJ: 15%.

Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale în domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi. Noile legi, precum Codul penal, vor afecta activitatea profesionala a judecatorilor si procurorilor români în anii care urmeaza si din acest motiv acestia vor avea nevoie de formare profesionala continua. Institutul National al Magistraturii (INM) este cea mai importanta institutie capabila sa ofere cursurile de formare necesare în acest sens pentru toti judecatorii si procurorii. Acest proiect va contribui la îmbunatatirea capacitatilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor români cu privire la aplicarea noilor reglementari. Activitatile din cadrul proiectului pot include, printre altele: dezvoltarea conceptelor de formare profesionala, introducerea unor metode noi de formare profesionala, dezvoltarea modulelor de e-learning, organizarea de seminare cu implicarea formatorilor INM, organizarea de ateliere de lucru si conferinte.

Partenerii proiectului: din partea româna, Consiliul Superior al Magistraturii, INM, Ministerul Public; din partea elvetiana, specialisti în domeniu, posibil autoritati cu competente în domeniu.

Beneficiari: sistemul judiciar român, cetatenii, investitorii.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.800.000 CHF; cofinantarea din partea româna va fi asigurata de Consiliul Superior al Magistraturii si de Ministerul Public: 15%.

c) Lupta împotriva coruptiei si a crimei organizate

Cresterea eficientei operationale pentru a lupta eficient împotriva coruptiei sistemice. Intarirea capacitatii operationale a Directiei Generale Anticoruptie (DGA) din cadrul MAI de prevenire si combatere a cazurilor complexe de coruptie prin achizitionarea de echipamente specializate, necesare în principal pentru derularea investigatiilor operationale (IT si software). Imbunatatirea activitatilor de colectare a probelor, precum si dezvoltarea capacitatii de coordonare între ofiterii DGA în activitatea de urmarire si de investigatie.

Partenerii proiectului: DGA/MAI, din partea româna; specialisti în domeniu, din partea elvetiana.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 275.000 CHF; cofinantare româneasca prin MAI: 15%.

Cresterea nivelului de constientizare a pericolelor prezentate de coruptie. Proiectul are ca scop cresterea gradului de implicare a cetatenilor în lupta împotriva coruptiei si îmbunatatirea perceptiei publice fata de nivelul integritatii în cadrul MAI. Proiectul se refera la cerintele specifice anticoruptie din domeniul justitiei si afacerilor interne legate de dezvoltarea capacitatii administrative pentru prevenirea coruptiei, promovarea integritatii si cresterea gradului de constientizare asupra coruptiei, asa cum se prevede în Strategia nationala anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pentru perioada 2008-2010, Planul de actiune anticoruptie aferent, strategia MAI împotriva crimei organizate. Proiectul are, de asemenea, scopul de a completa rezultatele proiectelor anticoruptie anterioare. Acest proiect ofera sprijin pentru activitatile destinate sa creasca eficienta si eficacitatea organelor de aplicare a legii din cadrul MAI, deoarece coruptia submineaza suprematia legii si compromite lupta împotriva crimei organizate. Activitatile proiectului includ spoturi video anticoruptie, stickere, pliante, mesaje în presa.

Partenerii proiectului: din partea româna, MAI/DGA; din partea elvetiana, specialisti în domeniu.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 170.000 CHF; cofinantare româneasca prin MAI: 15%.

Imbunatatirea capacitatii judecatorilor si procurorilor români în lupta împotriva coruptiei si a criminalitatii economice si financiare. Proiectul are ca scop dezvoltarea capacitatii profesionale, precum si crearea de noi aptitudini ale judecatorilor si procurorilor români în lupta împotriva coruptiei si a criminalitatii economice si financiare. Activitatile proiectului pot include, de exemplu, dezvoltarea de concepte de formare profesionala, introducerea unor metode noi de formare profesionala, dezvoltarea unor module de e-learning, organizarea de seminare si ateliere de lucru, precum si alte activitati legate de abordarea problematicii privind lupta împotriva coruptiei, cum ar fi elaborarea de studii relevante în acest domeniu, schimbul de experienta si de bune practici.

Partenerii proiectului: din partea româna, INM, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si MJ; din partea elvetiana, specialisti în domeniu, posibil autoritati cu competente în domeniu.

Beneficiari: sistemul judiciar român, cetatenii, investitorii.

Durata: 2 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 700.000 CHF; cofinantare din partea româna asigurata de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, MJ: 15%.

Activitati propuse ulterior de partea româna sau cea elvetiana:

Organismul intermediar elvetian va propune un cadru conceptual pentru identificarea proiectelor si selectia acestora. Activitatile propuse de partea româna sau de cea elvetiana se vor desfasura în acest cadru conceptual.

4. Comitetul de coordonare

Va fi înfiintat un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare va fi format din reprezentanti ai MAI, MJ, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Directiei Nationale Anticoruptie, societatii civile, UNC si SDC. Acesta se va reuni de cel putin doua ori pe an.

Conducerea comitetului de coordonare va fi asigurata de organismul intermediar elvetian, care va fi si membru-secretar al comitetului de coordonare.

B.2. Fondul de reforma în probleme de sanatate

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazurilor în care se prevede altfel în subcap. B.2.

1. Definitie si scop

Va fi înfiintat un fond de reforma. Fondul va urmari obiectivele de îmbunatatire a accesului la servicii sociale si de sanatate, precum si de crestere a calitatii serviciilor medicale. Vor avea prioritate activitatile din medicina primara, medicina de urgenta si perinatologie.

In cazuri bine justificate, partile pot conveni sa includa activitati care nu sunt cuprinse în prioritatile mentionate mai sus.

2. Organismul intermediar elvetian

SDC va emite o cerere restrictionata de oferte pentru managementul fondului. Organismul intermediar elvetian va dispune de: cunostinte si experienta în domeniul sanatatii si capacitatea de gestionare a fondurilor încredintate. Datorita conditiilor specifice legate de transferul de cunostinte, organismul intermediar elvetian trebuie sa cunoasca institutiile românesti si elvetiene care actioneaza în domeniul sanatatii.

3. Componenta portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Activitati mentionate în acordul-cadru

8.500.000

Managementul fondului tematic, finantarea pregatirii proiectului si rezerva

1.500.000

TOTAL:

10.000.000

Activitatile vor beneficia de cunostintele si experienta dobândite pe parcursul îndelungatei colaborari dintre România si Elvetia în perioada 1992-2008.

Activitatile mentinute în acordul-cadru:

Informatiile privind cuprinsul proiectului, partenerii proiectului si beneficiarii, durata si finantarea necesara sunt orientative. Planificarea detaliata a proiectului poate necesita adaptari ale caracteristicilor proiectului sau poate duce la anularea întregului proiect.

a) Imbunatatirea accesului la servicii sociale si de sanatate

Servicii sociale si de sanatate integrate la nivelul comunitatii. Proiectul are scopul de a crea un model functional de servicii sociale si de sanatate integrate si gestionate la nivel local în una sau doua zone rurale (un oras si mai multe sate pe zona) care au indicatori slabi de dezvoltare. Va fi întarita capacitatea autoritatilor locale si a furnizorilor de servicii. Va fi acordata o atentie speciala accesului egal pentru întreaga comunitate si eficientei costurilor de furnizare a serviciilor. Vor fi promovate serviciile de îngrijire la domiciliu si vor putea fi înfiintate centre medicosociale comunitare. Proiectul poate include: transfer de cunostinte la nivelul sistemelor; cursuri de instruire pentru medicii de familie, asistente comunitare, mediatori romi, lucratori sociali, prestatori de îngrijire la domiciliu, autoritati locale; campanii de constientizare; vizite de studiu în Elvetia.

Organizarea proiectului: Pe baza cererii de oferta, proiectul va fi implementat de un consortiu format din ONG-uri românesti conduse de o agentie executiva elvetiana care se va angaja în transferul de cunostinte si va avea experienta necesara din punct de vedere legal, dar si în domeniile furnizorilor de servicii (medicina primara, asistente comunitare, mediatori romi, furnizori de îngrijire la domiciliu, furnizori de servicii sociale, psihologi etc).

Partenerii proiectului: Ministerul Sanatatii, eventual si altii.

Beneficiari: populatia rurala si din orasele mici cu indicatori slabi de dezvoltare, grupurile vulnerabile, persoanele care traiesc sub pragul saraciei.

Etapizare: proiectul va fi implementat în mai multe etape: mai întâi va fi elaborat un concept de proiect, urmat de o etapa-pilot. In functie de rezultate, se poate decide fie extinderea, fie realocarea fondurilor ramase pentru cresterea calitatii serviciilor medicale.

Durata: 5 ani, daca este implementat complet.

Finantare: contributie elvetiana: 5.000.000 CHF; cofinantarea partii române prin Ministerul Sanatatii: 15%.

b) Cresterea calitatii serviciilor medicale

îmbunatatirea unitatilor pediatrice de terapie intensiva. Proiectul se bazeaza pe cooperarea anterioara româno-elvetiana în domeniul medicinei de urgenta si al neonatologiei. Se va concentra pe instruirea medicilor si asistentelor din spitalele regionale. O atentie speciala poate fi acordata programelor de pregatire în domeniul toxicologiei, traumelor si terapiei cu oxigen.

Partenerii proiectului: din partea româna: Ministerul Sanatatii; din partea elvetiana: spitale si specialisti în medicina.

Beneficiari: copiii în vârsta de pâna la 15 ani (mai ales copiii din familii marginalizate care sunt victime ale accidentelor casnice).

Durata: de la 2 pâna la 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: între 500.000 si 1.000.000 CHF; cofinantarea partii române prin Ministerul Sanatatii: 15%.

Servicii medicale prespitalicesti si spitalicesti de urgenta. Proiectele se bazeaza pe cooperarea anterioara româno-elvetiana în domeniul medicinei de urgenta si are ca scop cresterea calitatii serviciilor medicale prespitalicesti si spitalicesti de urgenta. Proiectul va îmbunatati materialele de instruire si echipamentele centrelor de pregatire si va putea permite înfiintarea de noi centre. Continutul principal poate fi: managementul departamentelor de urgenta; cursuri neonatale de mentinere a vietii; îngrijire de urgenta pentru asistente. Partenerii proiectului: din partea româna: Ministerul Sanatatii; din partea elvetiana: specialisti în medicina.

Beneficiari: Medici pediatri, specialisti neonatologi, medici de urgenta, asistente.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.500.000 CHF; cofinantarea partii române prin Ministerul Sanatatii: 15%.

Servicii medicale de urgenta si salvare aeriana. Proiectul are ca scop transferul de cunostinte si experienta elvetiana în domeniul serviciilor medicale de urgenta si operatiuni de salvare aeriana. Proiectul va include instruire pentru piloti, echipe medicale de salvare aeriana si personal tehnic. Procedurile, regulile si instructiunile vor fi îmbunatatite. Este avuta în vedere cooperarea pe termen lung sub forma de program de twinning.

Partenerii proiectului: principalii parteneri sunt Ministerul Sanatatii, MAI/Inspectoratul General al Aviatiei si Fundatia Elvetiana de Salvare Aeriana (REGA).

Beneficiari: echipajele pentru operatiuni de salvare si pacientii.

Durata: 3 pâna la 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.000.000 CHF-1.500.000 CHF; cofinantarea partii române prin Ministerul Sanatatii: 15%. Partea româna va acoperi toate costurile de utilizare a elicopterelor.

4. Comitetul de coordonare

Va fi înfiintat un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare va include reprezentanti din Ministerul Sanatatii, reprezentanti din domeniul sanatatii de la nivel regional si/sau judetean, UNC si SDC. Acesta se va reuni de cel putin 2 ori pe an. Conducerea va fi asigurata de organismul intermediar elvetian/agentia executiva care poate actiona ca membru-secretar al comitetului de coordonare.

B.3. Fondul de reforma privind participarea societatii civile

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazurilor în care se prevede diferit în subcap. B.3.

1. Definitie si scop

Va fi creat un fond de reforma, având ca obiectiv promovarea contributiei organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare. Vor avea prioritate activitatile organizatiilor societatii civile/ONG-urilor care, în principal, se adreseaza problemelor de mediu, contribuie la furnizarea de servicii sociale si, de asemenea, permit dezvoltarea capacitatii organizationale.

In cazuri bine justificate, partile pot conveni sa includa activitati care nu au fost cuprinse în prioritatile mentionate anterior.

2. Organismul intermediar elvetian

SDC va emite o cerere de oferta pentru gestionarea fondului. Organismul intermediar va dispune de: cunostintele si experienta necesare în probleme de mediu si servicii sociale; competente în sprijinirea ONG-urilor în dezvoltarea acestora; capacitatea de gestionare a fondurilor încredintate. Datorita cerintelor specifice, în ceea ce priveste transferul de cunostinte, Organismul intermediar elvetian trebuie sa fie familiarizat cu know-how-ul elvetian din domeniu si cu organizatiile elvetiene ale societatii civile.

3. Componenta portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Activitati mentionate în acordul-cadru

5.000.000 pâna la 6.000.000

Activitati propuse ulterior de partea româna sau partea elvetiana

800.000 pâna la 2.800.000

Activitati identificate prin proceduri de cerere (schema de grant)

4.000.000 pâna la 5.000.000

Managementul fondului tematic, finantarea pregatirii proiectelor si rezerva

2.000.000

TOTAL:

13.800.000

Activitati mentionate în acordul-cadru

Activitatile mentionate în acordul-cadru sunt cele care contribuie la cresterea dezvoltarii durabile a zonelor cu valoare ecologica ridicata, care beneficiaza de o puternica implicare a ONG-urilor elvetiene în probleme de mediu în ceea ce priveste transferul de cunostinte si întarirea capacitatii partenerilor români în domeniul managementului integrat al resurselor naturale, precum si cele care, în acelasi timp, pot mobiliza o cofinantare substantiala si care corespund prioritatilor partilor române si elvetiene.

Informatiile despre continutul proiectului, partenerii si beneficiarii proiectului, durata si finantarea necesara sunt orientative. Planificarea detaliata a proiectului poate necesita adaptari ale caracteristicilor proiectului sau poate duce la anularea întregului proiect.

Prezentarea schitelor de proiect mentionate mai jos indica o rezervare din finantarea elvetiana disponibila. Procedura de selectie a proiectelor va identifica proiectele care vor fi implementate.

Dezvoltarea integrata si durabila a padurilor. Proiectul are ca scop dezvoltarea unei abordari integrate care se bazeaza pe conceptul de lanturi cu valoare adaugata pentru lemn prin: 1. dezvoltarea lantului cu valoare adaugata pentru produsele destinate pietei; 2. cresterea rolului padurilor din zonele montane pentru conservarea valorilor naturale si protejarea împotriva dezastrelor naturale; 3. analiza „serviciilor ecosistemului" pentru reducerea CO2

Printre partenerii proiectului se regasesc: din partea româna, CEFIDEC - Centrul de Instruire si Inovare pentru Dezvoltarea Carpatilor, Romontana -Asociatia nationala pentru dezvoltare rurala în zonele montane, Federatia Fermierilor din Vatra Dornei, AJDMM - Asociatia regiunilor montane din Mures, Asociatia AGROMRO - Centrul de Formare în Agricultura, Programul WWF Danubiano-Carpatic; din partea elvetiana: Grupul elvetian pentru regiunile montane (SAB), Agridea (serviciul de extindere agricola), Pro Natura, WWF, BirdLife.

Beneficiari: comunitatile care locuiesc în zonele forestiere, ONG-uri din domeniul mediului.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: aproximativ 1.500.000 CHF; cofinantare de minimum 10% din partea partenerilor.

Agricultura durabila în regiunile montane. Proiectul are scopul de a sprijini dezvoltarea rurala integrata în zonele montane prin aplicarea conceptului de lanturi valorice pentru dezvoltarea activitatilor destinate pietei, cum ar fi sisteme de productie, piete si vânzari, dezvoltare organizationala.

Printre partenerii proiectului: din partea româna: CEFIDEC - Centrul de Instruire si Inovare pentru Dezvoltarea Carpatilor, Romontana -Asociatia nationala pentru dezvoltare rurala în zonele montane, Federatia Fermierilor din Vatra Dornei, AJDMM - Asociatia regiunilor montane din Mures, Asociatia AGROMRO - Centrul de Formare în Agricultura, Programul WWF Danubiano-Carpatic; din partea elvetiana: Grupul elvetian pentru regiunile montane (SAB), Agridea (serviciul de extindere agricola), Pro Natura, WWF, BirdLife.

Beneficiari: comunitatile care locuiesc în zonele forestiere, ONG-uri din domeniul mediului.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: aproximativ 1.500.000 CHF; cofinantare de minimum 10% din partea partenerilor.

Natura 2000 si dezvoltarea rurala. Proiectul are ca scop promovarea protectiei pe termen lung si a folosirii durabile a capitalului natural al României prin implementarea eficienta a retelei UE Natura 2000 si a sistemelor nationale de zone protejate, prin implicarea si sprijinul partilor interesate la nivel local.

Proiectul: 1. sustine implicarea partilor interesate în planificarea si managementul zonelor protejate/Natura 2000; 2. vizeaza conflictele dintre zonele protejate/Natura 2000 si proiectele de infrastructura; si 3. dezvolta si promoveaza exemple pozitive de conservare a naturii si dezvoltare rurala.

Printre partenerii proiectului se regasesc: din partea româna: WWF-DCP/România, Fundatia Pro Park, Fundatia româna pentru parteneriat în domeniul mediului, Ecotur Sibiu, Centrul pentru resurse juridice, Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava, BirdLife România, Milvus, posibil si altii. Din partea elvetiana: Grupul elvetian pentru regiunile montane (SAB), posibil si altii.

Beneficiari: comunitatile care traiesc în zone rurale, ONG-uri pe probleme de mediu.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: aproximativ 1.000.000 CHF; cofinantare de minimum 10% de la parteneri.

Dezvoltare rurala si teren agricol cu valoare naturala ridicata: Proiectul are scopul sa promoveze protectia si mijloacele de trai locale în zonele agricole cu valoare naturala ridicata. Acesta: 1. ajuta politica româna pentru sustinerea protectiei si întretinerii terenurilor agricole cu valoare naturala ridicata; 2. ajuta la promovarea zonelor agricole cu valoare naturala ridicata si a produselor; si 3. creeaza mecanisme de promovare/sustinere a zonelor agricole cu valoare naturala ridicata.

Printre partenerii proiectului se regasesc: din partea româna: WWF-DCP/România, Fundatia Pro Park, Fundatia Româna de Parteneriat pentru Mediu, Ecotur Sibiu, Fundatia Adept, Slow Food Movement Romania, BirdLife Romania, Milvus, posibil altii; din partea elvetiana: Grupul Elvetian pentru Regiunile Montane (SAB), posibil altii, de exemplu, Groupement suisse pour les regions de montagne (Grupul elvetian pentru regiunile montane), Agridea (Serviciul de extindere agricola), Pro Natura, BirdLife.

Beneficiari: comunitatile din zonele rurale, ONG-uri în domeniul mediului.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: aproximativ 1.000.000 CHF; cofinantare de minimum 10% oferita de parteneri.

Carpatii Meridionali (România) - Peisaj salbatic în inima Europei. Proiectul are ca scop promovarea folosirii sustenabile a resurselor si a turismului în Carpatii Meridionali prin crearea si promovarea celui mai mare peisaj în conservare din Europa. Proiectul: 1. sprijina planificarea si coordonarea managementului pentru zonele protejate; 2. promoveaza implicarea si sprijinul partenerilor; si 3. promoveaza si dezvolta turismul.

Printre partenerii proiectului se regasesc: din partea româna: WWF-DCP/România, Asociatia Altitudini, Asociatia Renaturopa, Ecotur Sibiu, Fundatia Pro Park, autoritatile din zonele protejate (de exemplu: parcurile nationale Retezat si Domogled), consilii locale si judetene, agentii de dezvoltare regionala si de turism; din partea elvetiana: Grupul elvetian pentru regiunile montane (SAB), posibil altii.

Beneficiari: comunitatile din zonele rurale, ONG-uri în domeniul mediului.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: aproximativ 1.000.000 CHF; cofinantare de minimum 10% oferita de parteneri.

Activitati propuse ulterior de partea româna sau de partea elvetiana:

Organismul intermediar elvetian va propune un cadru conceptual. Activitatile propuse de partea româna sau elvetiana se vor înscrie în acest cadru conceptual.

Finantare: contributia elvetiana pentru aceste activitati: 1.800.000 CHF; cofinantarea partii române: conform regulilor de cofinantare.

Activitati identificate pe baza cererilor de propuneri:

Schema de granturi pentru finantarea activitatilor mici ale societatii civile/ONG-uri. Vor avea prioritate activitatile în domeniul protectiei mediului si cele sociale (de exemplu, îngrijirea copiilor, vârstnicilor si persoanelor cu probleme de dependenta). Vor fi favorizate activitatile care pot întari ONG-urile românesti si care permit participarea activa a acestora la procesele de politici, atât ca voce a societatii civile, cât si ca furnizor de servicii. Activitatile vor fi selectate dupa ce vor fi emise cereri de oferte de propuneri de proiecte. Costurile activitatilor se vor încadra între 10.000 si 250.000 CHF. Implementarea schemei de granturi poate fi concentrata geografic. Va fi înfiintat un comitet de selectie format din reprezentanti ai societatii civile, UNC si SDC.

Partenerii proiectului din partea româna: Organizatiile nonprofitcu personalitate juridica în România, independente de Guvern si alte autoritati publice, precum si de partide politice sau organizatii comerciale; si organizatii independente cu statut legal special (societatile nationale de cruce rosie etc).

Partenerii proiectului din partea elvetiana: ONG-uri care coopereaza cu partenerii lor români.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 4.000.000 CHF; cofinantarea partii române oferita de ONG-uri: 10%.

4. Comitetul de coordonare

Va fi înfiintat un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare va fi compus din reprezentanti ai Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, reprezentanti ai societatii civile, UNC, SDC. Acestia se vor întâlni de cel putin doua ori pe an. Conducerea comitetului de coordonare va fi asigurata de organismul intermediar elvetian care va avea si rolul de membru-secretar.

B.4. Fondul de reforma privind incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazurilor în care se prevede diferit la subcap. B.4.

1. Definitie si scop

Va fi înfiintat un fond cu obiectivul de a promova incluziunea sociala a romilor si a altor grupuri vulnerabile.

2. Organismul intermediar elvetian

Fondul tematic va fi implementat printr-o unitate româna de management al programului (UMP). UMP este o unitate distincta, cu personal recrutat cu implicarea SDC si incluzând membri SDC. Aceasta va ghida masurile-suport ale fondului tematic, incluzând propunerea de concentrare geografica, formularea unei cereri de propuneri de proiecte, acordarea de mandate pentru parteneriatele proiectului si monitorizarea activitatilor programului.

3. Compozitia portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Linia 1 „conditii de trai" (posibil 25% pentru faza-pilot si 75% pentru faza de extindere)

11.000.000

Linia 2 „împuternicire si constientizare"

1.000.000

Unitatea de management al programului si de asistenta, finantarea pregatirii proiectelor si rezerva

2.000.000

TOTAL:

14.000.000

Activitati mentionate în acordul-cadru:

Cu obiectivul de a promova incluziunea sociala si participarea la viata socioeconomica a romilor si a altor grupuri vulnerabile, vor fi urmarite doua linii strategice:

Linia 1 - îmbunatatirea conditiilor de trai. Din punct de vedere geografic, vor avea prioritate regiunile cu: populatie roma numeroasa; procente mari de abandon scolar; somaj ridicat, situatie precara a locuintelor si a accesului la servicii.

Din punct de vedere tematic, vor avea prioritate educatia pentru copii, precum si sanatatea copiilor si femeilor. Activitatile educationale vor include domeniul prescolar, primar si educatia extrascolara. Activitatile legate de sanatate vor include cresterea gradului de constientizare, educatia privind igiena, preventia si accesul la servicii medicale în cadrul comunitatilor. Ulterior, vor putea fi incluse activitati legate de locuri de munca si alte activitati generatoare de venit, precum si cele legate de locuinte (în conditii de cofinantare speciale).

Se va pune accent pe activitatile cu impact direct asupra nivelului individual si al gospodariei.

Activitatile vor fi implementate în mod coerent, aplicându-se o abordare integrata. Activitatile vor fi implementate pe acelasi teritoriu si vor fi gestionate de o echipa multidisciplinara.

Activitatile vor fi comasate în doua sau 3 proiecte. Aceste proiecte vor fi selectate pe baza unei cereri de propuneri. Propunerile de proiecte trebuie depuse de un consortiu româno-elvetian. In activitatile de implementare a proiectului poate fi inclusa o gama larga de parteneri locali, de exemplu: autoritati locale, intermediari în domeniul sanatatii, medici generalisti, centre medicale, scoli, gradinite, mediatori în domeniul scolar, învatatori pentru copiii romi, promotori comunitari si ONG-uri.

Serviciile vor fi oferite în mod nesegmentat, conform unei politici integrate.

Propunerile de proiecte trebuie sa identifice membrii consortiului si partenerii locali ce coopereaza cu consortiul. Criteriile de selectie a proiectelor vor include: indicatori socioeconomici din zona-tinta, calitatea si relevanta propunerii de proiect, capacitatea consortiului de implementare, coerenta parteneriatului cu partenerii locali, capacitatile în cadrul consortiului si în parteneriate, precum si posibilitatea de a contribui cu bani si în natura.

Beneficiari: populatia roma, alte minoritati, grupurile vulnerabile care nu fac parte din minoritati. Copiii si femeile rome vor fi beneficiari principali.

Faze: Proiectele pot începe cu o faza-pilot, urmata de o faza de extindere. Durata: Faza-pilot - 2 ani; Faza de extindere - 3-5 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 11.000.000 CHF; cofinantare furnizata de consortiu si partenerii locali: minimum 10% pâna la 15%, conform regulilor de cofinantare.

Control: programul va fi monitorizat operativ de unitatea de management al programului si va fi sprijinit prin activitati regulate de asistenta si evaluare desfasurate de SDC.

Linia 2 - împuternicire si cresterea constientizarii. Linia 2 va fi ancorata la nivel national. Aceasta va fi implementata de unitatea de management al programului.

Vor avea prioritate întarirea identitatii culturale si a integrarii romilor si a altor minoritati, cresterea nivelului de acceptare si cresterea participarii acestora la luarea deciziilor.

Activitatile pot include promovarea conducerii si a rolurilor model în cadrul romilor, întelegerea reciproca privind incluziunea sociala si participarea. Pot fi incluse campanii media.

Activitatile vor fi comasate în proiecte. Aceste proiecte vor fi implementate, preferabil, prin parteneriate româno-elvetiene.

Finantare: contributie elvetiana 1.000.000 CHF; cofinantare oferita de parteneriat: 10% pâna la 15%, conform regulilor de cofinantare.

4. Comitetul de coordonare

Va fi înfiintat un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare poate include reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Sanatatii, Departamentului pentru Relatii Interetnice, Agentiei Nationale pentru Romi, reprezentanti ai societatii civile, UNC si SDC. Acestia se vor întâlni de cel putin doua ori pe an. Conducerea comitetului de coordonare va fi asigurata de SDC, care poate delega aceasta functie unui organism intermediar elvetian. Organismul intermediar elvetian poate avea rol de membru-secretar.

B.5. Fondul pentru burse

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazului în care se prevede diferit la subcap. B.5.

1. Definitie si scop

Va fi creat un fond pentru burse care sa permita participarea studentilor si cercetatorilor români din învatamântul superior si institute de cercetare la Programul de schimburi stiintifice dintre Elvetia si noile state membre ale Uniunii Europene.

Programul de schimburi stiintifice (SciexNMSch) doreste sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale din Uniunea Europeana (UE) extinsa prin dezvoltarea capacitatii cercetatorilor din noile state ale UE si promovarea parteneriatelor durabile pentru cercetare dintre noile state membre ale UE si Elvetia.

Scopul principal al programului este sa stabileasca parteneriate stiintifice care:

(i) sa dezvolte pregatirea individuala a cercetatorilor (capital uman);

(ii) sa încurajeze progresul stiintific si inovarea (perspectivele stiintifice); si

(iii) sa creeze sau sa largeasca retele de cercetatori (networking) prin oferirea de burse de cercetare si vizite de cercetare pe termen scurt.

2. Organismul intermediar elvetian si organismul de coordonare pentru fondul pentru burse

Din partea elvetiana, mandatul acordat de SDC Conferintei Rectorilor Universitatilor Elvetiene (CRUS), ca organism intermediar elvetian pentru managementul fondului de burse cu 8 state membre noi ale UE, va fi extins si la fondul pentru România.

Din partea româna, activitatile de coordonare din cadrul fondului de burse vor fi sprijinite de Consiliul National pentru Cercetare (CNCSIS), în calitate de organism de coordonare ce va fi mandatat de UNC. Activitatile de coordonare urmeaza sa fie finantate de România. Finantarea va fi facuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ca finantare paralela, si va fi considerata cofinantare.

Finantarea oferita prin contributia elvetiana va fi transferata direct beneficiarilor prin intermediul CRUS si al institutiilor-gazda elvetiene.

3. Compozitia portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocare financiara elvetiana indicativa în CHF

Activitati mentionate în acordul-cadru

7.384.000

Managementul fondului tematic

616.000

TOTAL:

8.000.000

4. Acordul privind fondul pentru burse

Acordul privind fondul pentru burse va fi pregatit de SDC. Acesta va fi semnat de UNC, pentru partea româna, si de SDC, pentru partea elvetiana.

Va fi încheiat un memorandum de întelegere separat (MoU) între organismul de coordonare român si CRUS. MoU detaliaza aranjamentele de coordonare, mecanismul de punctaj si criteriile de evaluare, planificarea cererilor de oferta si calendarul, raportarea si monitorizarea, precum si aspectele legate de informare si comunicare.

5. Comitetul de coordonare

Comitetul de coordonare a programului SciexNMSch este responsabil pentru deciziile operative generale pentru program. Acesta dezbate si aproba bursele propuse.

Comitetul de coordonare este compus din factorii elvetieni interesati din cercetare, cum ar fi reprezentanti delegati ai urmatoarelor organizatii: CRUS (un delegat ca presedinte al comitetului de coordonare); secretariatul de stat pentru educatie si cercetare (un delegat ESKAS); Fundatia Nationala Elvetiana pentru Stiinta (un delegat pentru dezvoltarea carierei, un delegat pentru cooperare internationala); universitati din cantoanele elvetiene si institutele federale elvetiene pentru tehnologie (un delegat ales de CRUS); universitatile elvetiene pentru stiinte aplicate (un delegat ales de KFH); ETH-Domain (un delegat ales de ETH-Rat); Bridge to the Research Institutions outside the University Sector (un delegat ales de SER), precum si SDC (un delegat). România poate delega un observator în comitetul de coordonare.

B.6. Fondul pentru cercetare si proiecte în educatie

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazului în care se prevede diferit în subcap. B.6.

B.6.A Fondul pentru cercetare

1. Definitia si scopul fondului pentru cercetare

Va fi creat un fond pentru cercetare cu obiectivul de promovare a cercetarii comune româno-elvetiene. Vor avea prioritate proiectele comune de cercetare.

2. Organismul intermediar elvetian si organismul de coordonare pentru fondul pentru cercetare

SDC va numi direct Fundatia Nationala Elvetiana pentru Stiinta si Centrul National Român pentru Managementul Programelor din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ca organism intermediar elvetian. Organismul intermediar elvetian va avea competente si experienta în promovarea cercetarii, cunostinte despre institutele elvetiene de cercetare si capacitatea de gestionare a fondurilor încredintate.

3. Compozitia portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa pentru fondul pentru cercetare

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Proiecte comune de cercetare

8.300.000

Managementul fondului tematic, finantarea pregatirii proiectelor si rezerva

1.450.000

TOTAL:

9.750.000

Proiecte comune de cercetare (PCC). Cercetatorii români si elvetieni vor realiza proiecte comune de cercetare (PCC). PCC vor permite oamenilor de stiinta români si elvetieni sa se angajeze în activitati comune de cercetare. Vor avea prioritate urmatoarele domenii de cercetare: boli ale civilizatiei, mediu, securitate alimentara si agricultura, energie regenerabila, fizica nucleara, nanomateriale si de sinteza complexe, stiinta materialelor si nanotehnologie, alte domenii convenite de comun acord ulterior. Proiectele de cercetare cu un buget de pâna la 500.000 CHF vor fi identificate pe baza unei licitatii deschise.

Beneficiari: institute publice de cercetare si institutii academice din România si din Elvetia.

Finantare: contributie elvetiana: 8.300.000 CHF; cofinantarea partii române oferita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru institutele publice de cercetare si institutiile publice academice participante: 15%.

4. Comitetul de selectie

Va fi creat un comitet de selectie. Comitetul de selectie va fi condus în comun de câte un reprezentant al partilor româna si elvetiana. Organismul intermediar elvetian poate actiona ca membru-secretar al comitetului de selectie.

B.6.B. Proiect în educatie

1. Organismul intermediar elvetian pentru proiectul în educatie

SDC va numi direct ca organism intermediar elvetian Zurich University for Teacher Education (Universitatea din Zurich pentru Formarea Profesorilor) - Institutul pentru Proiecte Internationale în Educatie (IPE).

2. Compozitia portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Proiecte comune de cercetare

2.000.000

TOTAL:

2.000.000

Instruire pentru orientare profesionala în firme si scoli. Proiectul este o initiativa comuna a institutiilor de învatamânt elvetiene si române. Elevii vor fi pregatiti pentru carierele lor ocupationale prin combinarea cerintelor pietei muncii cu cele ale învatamântului. Proiectul se adreseaza elevilor din ultimul an (ultimii ani) de învatamânt obligatoriu (clasele a VIII-a, a IX-a sau a X-a) în ceea ce priveste alegerea viitoare a unei profesii sau a unei universitati (ultimul an de gimnaziu si ciclul inferior din liceu). Acest lucru îi ajuta la dezvoltarea carierei prin folosirea metodelor adecvate de predare si învatare. Elevii cauta contactul direct cu firmele alese. Profesorii primesc instruire la locul de munca pentru a implementa programul în clasele lor. Firmele primesc îndrumare si materiale despre cum sa îi asiste pe elevi. Profesorii selectati, în final, vor fi instruiti suplimentar pentru a deveni viitori instructori.

Proiectul cuprinde doua faze:

- faza 1 - implementarea într-o regiune-pilot (finantare elvetiana: 425.000 CHF; finantare din partea României prin Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului: 15%);

- faza 2 - repetarea în alte regiuni (finantare elvetiana: 1.575.000 CHF; finantare din partea României prin Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului: 15%);

Partenerii proiectului: din partea româna: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; Centrul National pentru Pregatire Vocationala si Instruire; comitete sectoriale; Universitatea din Bucuresti. Din partea elvetiana: Zurich University for Teacher Education - Institutul pentru Proiecte Internationale în Educatie (IPE).

Durata: aproximativ 5 ani.

B.7. Fondul pentru parteneriate si experti

Se vor aplica conditiile generale prevazute în cap. A din prezenta anexa, cu exceptia cazurilor în care se prevede diferit la subcap. B.7.

1. Definitie si scop

Va fi creat un fond pentru parteneriate si experti, cu doua obiective:

- sa promoveze si/sau sa consolideze parteneriatele institutionale dintre partenerii români si elvetieni pentru: a contribui la solutionarea provocarilor specifice dezvoltarii, întarirea capacitatii si structurilor partenerilor institutionali români; a beneficia de valoarea adaugata elvetiana; a contribui la întarirea parteneriatelor.

- sa mobilizeze expertiza elvetiana.

Parteneriate institutionale. Vor avea prioritate parteneriatele institutionale dintre organizatii nonprofit române si elvetiene, organizatii guvernamentale si alte organizatii publice, organisme teritoriale si parteneri sociali români si elvetieni care trebuie sa raspunda provocarilor dezvoltarii.

Mobilizarea expertizei. Expertiza va fi mobilizata în primul rând prin contributii pe termen scurt ale expertilor elvetieni.

Aceste contributii vor fi oferite institutiilor nonprofit, institutiilor guvernamentale si altor organizatii publice.

2. Organismul intermediar elvetian

SDC va lansa o cerere deschisa pentru propuneri de gestionare a fondului. Organismul intermediar elvetian va trebui sa aiba competentele pentru a sprijini dezvoltarea parteneriatelor româno-elvetiene, cunostintele pentru mobilizarea aportului expertilor pe termen scurt din Elvetia si capacitatea de a gestiona fondurile încredintate.

3. Compozitia portofoliului de activitati si alocarea financiara indicativa

Elementul din portofoliu

Alocarea financiara elvetiana indicativa în CHF

Activitati mentionate în acordul-cadru

800.000

Activitati identificate pe baza unei proceduri de licitatie (Schema de granturi)

5.000.000

Aportul expertilor pe termen scurt

1.000.000

Managementul fondului tematic, finantarea pregatirii proiectului si rezerva

1.200.000

TOTAL:

8.000.000

Activitati mentionate în acordul-cadru:

Informatiile privind: continutul proiectului, partenerii proiectului si beneficiarii, durata si finantarea necesare sunt orientative. Planificarea detaliata a proiectului poate necesita modificari ale caracteristicilor proiectului sau poate duce la anularea proiectului în întregime.

Protejarea indicatiilor geografice. Obiectivul parteneriatului institutional este de a dezvolta cunoasterea sistemelor oficiale de evaluare a calitatii produselor agricole si alimentare, cresterea nivelului de constientizare a consumatorilor cu privire la calitatea produselor si întelegerea modalitatilor de organizare a grupurilor de producatori.

Partenerii institutionali includ: din partea româna: Oficiul National pentru Produse Românesti Traditionale si Organice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Fundatia ADEPT, altii; din partea elvetiana: AGRIDEA, altii.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 200.000 CHF pentru parteneriat; cofinantare din partea Guvernului României, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: 15%.

Promovarea conditiilor decente de lucru pentru angajati. Parteneriatul institutional urmareste sa îmbunatateasca mecanismele de dialog social în domeniul protectiei sanatatii si sigurantei, precum conditiile de munca ale lucratorilor români si imigranti din România. Proiectul va sprijini dialogul structurat dintre sindicate, patronate, Inspectia Muncii si alte institutii publice din acest domeniu: schimb de experienta între sindicatele si patronatele române si elvetiene; promovarea structurilor bipartite si a fondurilor paritare.

Partenerii proiectului: din partea româna: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Inspectia Muncii, Institutul de Cercetare în Domeniul Protectiei Muncii, sindicate regionale si nationale, patronate etc; din partea elvetiana: Asistenta Muncii din Elvetia (SLA); altii.

Durata: 3 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 600.000 CHF; cofinantare de 10% pâna la 15% oferita conform regulilor de cofinantare.

Activitati identificate pe baza de cerere de oferta:

Schema de granturi pentru finantarea activitatilor comune ale parteneriatelor institutionale. Schema de granturi va promova si/sau va consolida parteneriatele institutionale dintre partenerii elvetieni si români. Schema de granturi va avea doua parti:

- pentru un buget total de 2 milioane CHF: activitati mai mici, cuprinse între 10.000 CHF si 100.000 CHF; si

- pentru un buget total de 3 milioane CHF: activitati mai mari, cuprinse între 100.000 CHF si 250.000 CHF.

Activitatile vor fi identificate pe baza unei cereri continue de propuneri. Va fi creat un comitet de selectie, care va include reprezentanti ai asociatiilor municipalitatilor din România, societatea civila, UNC si SDC.

Parteneri din partea româna: organizatii non-profit cu personalitate juridica în România, cum sunt organizatiile neguvernamentale, retele, asociatii, federatii, think-tanks, institutii de învatamânt, institutii culturale; organizatii guvernamentale si alte organizatii publice; entitati teritoriale, precum regiuni, orase si municipii; parteneri sociali, respectiv sindicate si patronate reprezentative si recunoscute la nivel national.

Parteneri din partea elvetiana: parteneri institutionali care sa coopereze cu partenerii lor români.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 5.000.000 CHF; cofinantare de 10% pâna la 15% oferita de parteneri institutionali, conform regulilor de cofinantare.

Schema de granturi pentru finantarea contributiei pe termen scurt a expertilor elvetieni. Schema de granturi este destinata sa permita partenerilor români sa beneficieze de expertiza elvetiana. Cererile de finantare a expertilor pot fi depuse oricând, într-o perioada data (cerere continua). Costurile activitatilor vor varia de la câteva sute de franci elvetieni, la 35.000 CHF. In cazuri bine justificate, limita superioara poate creste usor. UNC si SDC vor aviza împreuna aprobarile date de organismul intermediar elvetian.

Aplicantii eligibili pentru asistenta expertilor pot include organizatii guvernamentale si organizatii non-profit cu personalitate juridica în România.

Durata: 4 ani.

Finantare: contributie elvetiana: 1.000.000 CHF; cofinantarea partii române (de exemplu: transportul local al expertului, interpretariat) oferita de beneficiarul contributiei expertului.

4. Comitetul de coordonare

Va fi constituit un comitet de coordonare. Comitetul de coordonare va fi format din reprezentanti ai asociatiei municipalitatilor din România, reprezentanti ai societatii civile, UNC si SDC. Acestia se vor întâlni de cel putin doua ori pe an. Conducerea va fi asigurata de organismul intermediar elvetian, care va actiona si ca membru-secretar al comitetului de coordonare.

ANEXA Nr. 5

REGULI SI PROCEDURI

pentru facilitatea de pregatire a proiectului si pentru fondul de asistenta tehnica

Anexa nr. 5 este parte integranta a acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian referitor la implementarea Programului de cooperare elvetiano-român. Orice modificare la prezenta anexa va fi facuta în scris, cu acordul comun al autoritatilor competente mentionate la art. 9 al partii principale din acordul-cadru.

Anexa nr. 5 defineste regulile si procedurile pentru Facilitatea de pregatire a proiectului si pentru Fondul de asistenta tehnica.

Anexa nr. 1 defineste cadrul conceptual al Programului de cooperare elvetiano-româna. Regulile si procedurile sunt definite: în anexa nr. 2 pentru întregul Program de cooperare elvetiano-român; în anexa nr. 3 pentru proiecte si programe; în anexa nr. 4 pentru fondurile tematice.

A. Facilitatea de pregatire a proiectului

1. Definitie si scop

Facilitatea de pregatire a proiectului furnizeaza asistenta financiara pentru pregatirea propunerilor finale de proiect (de exemplu, studii de fezabilitate, evaluari de impact asupra mediului etc).

2. Procedurile de cerere si aprobare

O cerere pentru asistenta financiara în cadrul facilitatii de pregatire a proiectului trebuie sa fie parte a schitei de proiect (conform anexei nr. 3 sectiunea 1.2).

SECO va evalua daca asistenta ceruta pentru pregatirea proiectului este adecvata pentru asistenta financiara.

Decizia privind furnizarea de asistenta financiara pentru pregatirea proiectului este parte din decizia finala a Elvetiei privind schita de proiect.

3. Managementul facilitatii de pregatire a proiectului

Facilitatea de pregatire a proiectului este gestionata de UNC.

4. Acordul privind facilitatea de pregatire a proiectului

Acordul privind facilitatea de pregatire a proiectului va fi pregatit si semnat de UNC din partea României si de SECO din partea Elvetiei. Continutul facilitatii de pregatire a proiectului va include printre altele:

- obiectivele facilitatii de pregatire a proiectului;

- roluri si responsabilitati;

- descrierea detaliata a costurilor eligibile pentru finantare;

- cofinantarea;

- procedurile de audit, monitorizare si raportare.

5. Cofinantarea

Mijloacele financiare furnizate de facilitatea de pregatire a proiectului necesita o cofinantare minima de 15% din partea destinatarului sau a unei parti terte. Procentul de cofinantare va fi determinat de la caz la caz.

B. Fondul de asistenta tehnica

1. Definitie si scop

Un fond de asistenta tehnica poate fi înfiintat pentru a contribui la unele costuri suplimentare suportate de România pentru implementarea eficienta si efectiva a contributiei.

2. Costuri eligibile

Costurile suportate de autoritatile române pentru obligatiile efectuate în mod suplimentar si exclusiv pentru implementarea contributiei sunt eligibile pentru finantare, daca ele apartin uneia dintre urmatoarele categorii:

a) costurile de monitorizare si ale comitetelor de selectie a proiectelor pentru Programul de cooperare elvetiano-român;

b) pregatirea pentru potentialele agentii executive cu obiectivul de a le pregati pentru Programul de cooperare elvetiano-român;

c) angajarea de consultanti pentru elaborarea procedurilor si îndrumarilor pentru implementarea contributiei elvetiene;

d) angajarea de consultanti si experti pentru identificarea si analiza propunerilor de proiecte adresate UNC si pentru pregatirea cererilor de finantare catre Elvetia;

e) angajarea de consultanti si experti pentru monitorizare, auditare si pentru analiza masurilor-suport finantate prin contributie si a întregului Program de cooperare elvetiano-român;

f) audituri si verificari la fata locului ale operatiunilor legate de contributie, când acestea sunt legate de activitati care depasesc obligatiile normale ale României;

g) masurile de publicitate legate de contributie;

h) costurile pentru participarea la întâlnirile cu autoritatile elvetiene care au loc în afara României;

i) costurile de traducere ale UNC si ale organismelor intermediare la nivelul managementului contributiei elvetiene;

j) echipamentul suplimentar, inclusiv software-ul, achizitionat în mod special pentru implementarea contributiei;

k) costurile suportate de autoritatile române pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul contributiei, daca:

- nu este disponibila o alta sursa de finantare;

- o evaluare detaliata a cerintelor personalului este disponibila si convenita de catre parti;

- finantarea acestui personal este decisiva pentru implementarea eficienta a contributiei elvetiene;

- exista un sistem de raportare si monitorizare a costurilor pentru salariati;

- salariile si costurile sunt conforme politicii de angajare a personalului administrativ si corespunde standardelor;

- cofinantarea româneasca a costurilor cu personalul, suportate din fondul de asistenta tehnica, este de 25%.

3. Organismul intermediar pentru fondul de asistenta tehnica

Fondul de asistenta tehnica este gestionat de UNC.

4. Acordul privind fondul de asistenta tehnica

Acordul privind fondul de asistenta tehnica va fi pregatit si semnat de catre UNC din partea României si de catre SDC/SECO din partea Elvetiei. Continutul Acordului privind fondul de asistenta tehnica va include, printre altele:

- obiectivele fondului de asistenta tehnica;

- descrierea detaliata a costurilor eligibile pentru finantare;

- structura organizationala, rolurile si responsabilitatile;

- procedurile;

- planificarea bugetara si financiara;

- procedurile de audit;

- monitorizarea si coordonarea;

- raportarea.


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu