Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 13 noiembrie 2009

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 22 ianuarie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,

pornind de la dorinţa dezvoltării în continuare a colaborării bilaterale,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,

având în vedere faptul că este în interesul Uniunii Europene să se asigure că frontierele cu vecinii săi nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale sau în calea cooperării regionale,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1

(1) Prezentul acord reglementează regimul juridic al micului trafic la frontiera comună a statelor părţilor contractante.

(2) In sensul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi astfel:

a)   zona de frontieră cuprinde teritoriul statelor părţilor contractante, care nu depăşeşte 30 de km de la frontiera de stat şi se află de o parte şi de alta a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova.

Unităţile administrativ-teritoriale care sunt situate parţial în zona de 30 de km şi parţial în zona cuprinsă între 30 şi 50 de km de la frontiera comună vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră.

Zona de frontieră cuprinde unităţile administrativ-teritoriale menţionate în anexa nr. 1;

b)  rezidenţi în zona de frontieră sunt persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin un an, în zona de frontieră a statului unei părţi contractante.

In cazuri excepţionale şi temeinic justificate - căsătorii, naşteri sau adopţii -, pentru membrii de familie poate fi considerată adecvată o perioadă de reşedinţă mai mică de un an;

c)  mic trafic de frontieră înseamnă trecerea frecventă a frontierei comune a statelor părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei părţi contractante, care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă, calculată de la data trecerii frontierei;

d) permisul de mic trafic de frontieră reprezintă documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră.

ARTICOLUL 2

(1) Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor părţilor contractante, în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră, în următoarele condiţii:

a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;

b) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante.

Autorităţile române competente se vor asigura că solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Din momentul în care România va deveni membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen, autorităţile române competente nu vor da curs solicitărilor de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră persoanelor pentru care au fost emise alerte în Sistemul de informare Schengen (SIS);

c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

(2) Autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante efectuează controale la intrare şi la ieşire asupra rezidenţilor în zona de frontieră, pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3)   Nu se vor aplica ştampile de intrare sau ieşire pe permisele de mic trafic de frontieră eliberate în cadrul regimului privind micul trafic de frontieră.

ARTICOLUL 3

(1) Permisul de mic trafic de frontieră conţine:

a) titlul „Permis de mic trafic de frontieră" şi numărul acestuia;

b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontieră;

c) numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia şi domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontieră;

d)  autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, data şi locul eliberării, perioada de valabilitate, semnătura şi ştampila;

e) zona de frontieră în care titularul permisului de mic trafic de frontieră este autorizat să circule;

f) seria şi numărul paşaportului titularului;

g) menţiunea că titularul nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi că orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor art. 8;

h) după caz, detalii privind locul şi circumstanţele în care trecerea frontierei comune este autorizată prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare.

(2) In cazul în care nu sunt titulari de paşapoarte individuale, datele minorilor în vârstă de până la 14 ani pentru rezidenţii în zona de frontieră a României şi până la 16 ani pentru rezidenţii în zona de frontieră a Republicii Moldova pot fi înscrise în paşaportul unuia dintre părinţi.

(3) Permisul de mic trafic de frontieră conţine elementele de securitate şi specificaţiile tehnice potrivit reglementărilor specifice statelor părţilor contractante.

ARTICOLUL 4

(1) Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului, în următoarele condiţii:

a) sunt în posesia unui paşaport valabil;

b) prezintă documente care atestă că sunt rezidenţi în zona de frontieră şi dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, conform prevederilor anexei nr. 2 ;

c)   nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante.

Autorităţile române competente se vor asigura că solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

d)  nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

(2)  Taxa pentru permisul de mic trafic de frontieră nu va depăşi taxa pentru emiterea vizelor de scurtă şedere, în conformitate cu acordurile bilaterale în materie.

(3) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante eliberează permisul de mic trafic de frontieră în cel mai scurt timp de la data primirii cererii cu toate documentele doveditoare necesare.

(4) Permisele de mic trafic de frontieră se eliberează de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, menţionate în anexa nr. 3.

(5)   Părţile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră cu 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie. In cazul introducerii unor noi specimene sau al modificării celor existente, părţile contractante notifică imediat pe cale diplomatică şi remit noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră.

ARTICOLUL 5

(1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante se declară fără întârziere de către titular la autoritatea de frontieră competentă.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de frontieră competentă eliberează un certificat din care să reiasă faptul că frontiera comună a fost trecută pe baza unui permis de mic trafic de frontieră valabil. Părţile contractante recunosc de comun acord că un asemenea certificat este un document care dă dreptul titularului său să treacă neîntârziat frontiera comună pentru a se reîntoarce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.

(3) In cazul găsirii documentelor furate/pierdute, acestea vor fi înaintate cât mai curând posibil autorităţii emitente.

ARTICOLUL 6

(1) Trecerea frontierei comune a statelor părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră în regim de mic trafic de frontieră se face prin punctele deschise de trecere a frontierei.

(2) Trecerea frontierei comune a statelor părţilor contractante în condiţiile alin. (1) se realizează în conformitate cu programul de lucru convenit de către autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante.

(3) In situaţii excepţionale, autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei comune în regim de mic trafic de frontieră să se desfăşoare şi prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare.

ARTICOLUL 7

(1) Rezidenţii în zona de frontieră care trec frontiera comună a statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră se supun controlului de frontieră în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante.

(2) Autorităţile de frontieră ale statului fiecărei părţi contractante, în conformitate cu legislaţia internă a acestui stat, au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului său a rezidenţilor în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante care trec frontiera comună în regim de mic trafic de frontieră. Atât persoana vizată, cât şi autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante respective vor fi informate cu privire la hotărârea luată.

ARTICOLUL 8

(1)  Pe timpul şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cadrul regimului de mic trafic de frontieră, rezidenţii în zona de frontieră sunt obligaţi să respecte legislaţia statului respectiv.

(2) Incălcarea reglementărilor în vigoare referitoare la regimul de mic trafic de frontieră se sancţionează în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiilor statelor părţilor contractante şi poate determina, după caz, inclusiv revocarea sau anularea permisului de mic trafic de frontieră de către autorităţile naţionale competente.

(3)  Rezidenţii în zona de frontieră care încalcă regimul de mic trafic de frontieră stabilit prin prezentul acord şi faţă de care s-a luat hotărârea îndepărtării de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmişi pe teritoriul statului părţii contractante în care locuiesc legal, în baza prevederilor Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007.

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care decurg din tratatele internaţionale la care sunt parte.

ARTICOLUL 10

Părţile contractante, de comun acord, pot conveni eventuale modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 12.

ARTICOLUL 11

Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări între autorităţile competente ale părţilor contractante, iar în cazul în care acestea nu dau rezultate, pe cale diplomatică.

ARTICOLUL 12

(1) Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată şi intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2)   Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Denunţarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.

(3)   Oricare dintre părţile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia din motive legate de siguranţa naţională, apărarea ordinii publice sau de ocrotirea sănătăţii publice, printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică.

Suspendarea produce efecte în a 10-a (zecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.

Reluarea aplicării prevederilor acordului se va efectua la data primirii notificării privind încetarea motivelor care au dus la suspendarea acordului.

(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul acord.

Semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României,

Emil Boc,

prim-ministru

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Vladimir Filat,

prim-ministru

ANEXA Nr. 1

Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră pe teritoriul României

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

1

Adăşeni

Adăşeni

Sat

Botoşani

Zoiţani

Sat

Botoşani

2

Albeşti

Albeşti

Sat

Botoşani

Buimăceni

Sat

Botoşani

Costiugeni

Sat

Botoşani

Jijia

Sat

Botoşani

Măscăţeni

Sat

Botoşani

Tudor Vladimirescu

Sat

Botoşani

3

Avrămeni

Aurel Vlaicu

Sat

Botoşani

Avrămeni

Sat

Botoşani

Dimitrie Cantemir

Sat

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

Ichimeni

Sat

Botoşani

Panaitoaia

Sat

Botoşani

Timus

Sat

Botoşani

Tudor Vladimirescu

Sat

Botoşani

4

Băluşeni

Băluşeni

Sat

Botoşani

Băluşenii Noi

Sat

Botoşani

Buzeni

Sat

Botoşani

Coşuleni

Sat

Botoşani

Draxini

Sat

Botoşani

Zăiceşti

Sat

Botoşani

5

Blândeşti

Blândeşti

Sat

Botoşani

Cerchejeni

Sat

Botoşani

Soldăneşti

Sat

Botoşani

6

Călăraşi

Călăraşi

Sat

Botoşani

Libertatea

Sat

Botoşani

Pleşani

Sat

Botoşani

7

Conceşti

Conceşti

Sat

Botoşani

Movileni

Sat

Botoşani

8

Copălău

Cerbu

Sat

Botoşani

Copălău

Sat

Botoşani

Cotu

Sat

Botoşani

9

Cordăreni

Cordăreni

Sat

Botoşani

Griviţa

Sat

Botoşani

Slobozia

Sat

Botoşani

10

Corlăteni

Carasa

Sat

Botoşani

Corlăteni

Sat

Botoşani

Podeni

Sat

Botoşani

Vlădeni

Sat

Botoşani

11

Coţuşca

Avram Iancu

Sat

Botoşani

Cotu Miculinţi

Sat

Botoşani

Cotuşca

Sat

Botoşani

Crasnaleuca

Sat

Botoşani

Ghireni

Sat

Botoşani

Mihail Kogalniceanu

Sat

Botoşani

Nichiţeni

Sat

Botoşani

Nicolae Bălcescu

Sat

Botoşani

Puţureni

Sat

Botoşani

12

Cristineşti

Baranca

Sat

Botoşani

Cristineşti

Sat

Botoşani

Dragalina

Sat

Botoşani

Fundu Herţii

Sat

Botoşani

Poiana

Sat

Botoşani

13

Dângeni

Dângeni

Sat

Botoşani

Hulub

Sat

Botoşani

lacobeni

Sat

Botoşani

Strahotin

Sat

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

14

Darabani

Bajura

Sat

Botoşani

Darabani

Oraş

Botoşani

Eşanca

Sat

Botoşani

Lişmăniţa

Sat

Botoşani

15

Dobârceni

Bivolari

Sat

Botoşani

Brăteni

Sat

Botoşani

Cişmăneşti

Sat

Botoşani

Dobârceni

Sat

Botoşani

Livada

Sat

Botoşani

Murguţa

Sat

Botoşani

16

Dorohoi

Dealu Mare

Sat

Botoşani

Dorohoi

Oraş

Botoşani

Loturi Enescu

Sat

Botoşani

Progresul

Sat

Botoşani

17

Drăguşeni

Drăguşeni

Sat

Botoşani

Pod riga

Sat

Botoşani

Sarata-Drăguşeni

Sat

Botoşani

18

Durneşti

Bârsăneşti

Sat

Botoşani

Băbiceni

Sat

Botoşani

Broşteni

Sat

Botoşani

Cucuteni

Sat

Botoşani

Durneşti

Sat

Botoşani

Guranda

Sat

Botoşani

19

Flămânzi

Chiţoveni

Sat

Botoşani

Flămânzi

Oraş

Botoşani

Nicolae Bălcescu

Sat

Botoşani

Poiana

Sat

Botoşani

Prisăcani

Sat

Botoşani

20

Frumuşica

Boscoteni

Sat

Botoşani

Frumuşica

Sat

Botoşani

Rădeni

Sat

Botoşani

Storeşti

Sat

Botoşani

Şendreni

Sat

Botoşani

Vlădeni-Deal

Sat

Botoşani

21

George Enescu

Arborea

Sat

Botoşani

Dumeni

Sat

Botoşani

George Enescu

Sat

Botoşani

Popeni

Sat

Botoşani

Stânca

Sat

Botoşani

22

Gorbăneşti

Bătrâneşti

Sat

Botoşani

George Coşbuc

Sat

Botoşani

Gorbăneşti

Sat

Botoşani

Mihai Eminescu

Sat

Botoşani

Silişcani

Sat

Botoşani

Socrujeni

Sat

Botoşani

Vânători

Sat

Botoşani

Viforeni

Sat

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

23

Havârna

Balinţi

Sat

Botoşani

Galbeni

Sat

Botoşani

Gârbeni

Sat

Botoşani

Havârna

Sat

Botoşani

Niculcea

Sat

Botoşani

Tătărăşeni

Sat

Botoşani

24

Hăneşti

Borolea

Sat

Botoşani

Hăneşti

Sat

Botoşani

Moara Jorii

Sat

Botoşani

Sarata-Basarab

Sat

Botoşani

Slobozia Hăneşti

Sat

Botoşani

25

Hlipiceni

Dragalina

Sat

Botoşani

Hlipiceni

Sat

Botoşani

Victoria

Sat

Botoşani

26

Hudeşti

Alba

Sat

Botoşani

Baranca

Sat

Botoşani

Başeu

Sat

Botoşani

Hudeşti

Sat

Botoşani

Mlenăuţi

Sat

Botoşani

Vatra

Sat

Botoşani

27

Ibăneşti

Dumbrăviţa

Sat

Botoşani

Ibăneşti

Sat

Botoşani

28

Lunca

Lunca

Sat

Botoşani

Stroieşti

Sat

Botoşani

Zlătunoaia

Sat

Botoşani

29

Manoleasa

Bold

Sat

Botoşani

Flondora

Sat

Botoşani

lorga

Sat

Botoşani

Liveni

Sat

Botoşani

Loturi

Sat

Botoşani

Manoleasa

Sat

Botoşani

Manoleasa-Prut

Sat

Botoşani

Sadoveni

Sat

Botoşani

Şerpeniţa

Sat

Botoşani

Zahoreni

Sat

Botoşani

30

Mihălăşeni

Caraiman

Sat

Botoşani

Mihălăşeni

Sat

Botoşani

Năstase

Sat

Botoşani

Negreşti

Sat

Botoşani

Păun

Sat

Botoşani

Sărata

Sat

Botoşani

Slobozia Silişcani

Sat

Botoşani

31

Mileanca

Cod re ni

Sat

Botoşani

Mileanca

Sat

Botoşani

Scutari

Sat

Botoşani

Seliştea

Sat

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

32

Mitoc

Horia

Sat

Botoşani

Mitoc

Sat

Botoşani

33

Păltiniş

Cuzlău

Sat

Botoşani

Horodiştea

Sat

Botoşani

Păltiniş

Sat

Botoşani

Slobozia

Sat

Botoşani

34

Pomârla

Hulubeşti

Sat

Botoşani

Pomârla

Sat

Botoşani

Racovăţ

Sat

Botoşani

35

Prăjeni

Câmpeni

Sat

Botoşani

Lupăria

Sat

Botoşani

Miletin

Sat

Botoşani

Prăjeni

Sat

Botoşani

36

Rădăuţi-Prut

Miorcani

Sat

Botoşani

Rădăuţi-Prut

Sat

Botoşani

Rediu

Sat

Botoşani

37

Răuşeni

Doina

Sat

Botoşani

Pogorăşti

Sat

Botoşani

Răuşeni

Sat

Botoşani

Rediu

Sat

Botoşani

Stolniceni

Sat

Botoşani

38

Ripiceni

Cinghiniia

Sat

Botoşani

Lehneşti

Sat

Botoşani

Movila Ruptă

Sat

Botoşani

Popoaia

Sat

Botoşani

Raşca

Sat

Botoşani

Ripiceni

Sat

Botoşani

Ripicenii Vechi

Sat

Botoşani

39

Româneşti

Dămideni

Sat

Botoşani

Româneşti

Sat

Botoşani

Româneşti-Vale

Sat

Botoşani

Sărata

Sat

Botoşani

40

Santa Mare

Bădărăi

Sat

Botoşani

Berza

Sat

Botoşani

Bogdăneşti

Sat

Botoşani

Durneşti

Sat

Botoşani

llişeni

Sat

Botoşani

Rânghileşti

Sat

Botoşani

Rânghileşti-Deal

Sat

Botoşani

Santa Mare

Sat

Botoşani

41

Săveni

Bodeasa

Sat

Botoşani

Bozieni

Sat

Botoşani

Chişcăreni

Sat

Botoşani

Petri câni

Sat

Botoşani

Sat Nou

Sat

Botoşani

Săveni

Oraş

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

42

Suharău

Izvoare

Sat

Botoşani

Lişna

Sat

Botoşani

Oroftiana

Sat

Botoşani

Plevna

Sat

Botoşani

Smârdan

Sat

Botoşani

Suharău

Sat

Botoşani

43

Suliţa

Cheliş

Sat

Botoşani

Dracşani

Sat

Botoşani

Suliţa

Sat

Botoşani

44

Ştefăneşti

Bădiuţi

Sat

Botoşani

Bobuleşti

Sat

Botoşani

Stânca

Sat

Botoşani

Ştefăneşti

Oraş

Botoşani

Ştefăneşti-Sat

Sat

Botoşani

45

Ştiubieni

Ibăneasa

Sat

Botoşani

Neg reni

Sat

Botoşani

Ştiubieni

Sat

Botoşani

46

Todireni

Cerneşti

Sat

Botoşani

Floreşti

Sat

Botoşani

Gârbeşti

Sat

Botoşani

lureşti

Sat

Botoşani

Todireni

Sat

Botoşani

47

Truşeşti

Buhăceni

Sat

Botoşani

Ciritei

Sat

Botoşani

Drislea

Sat

Botoşani

Ionăşeni

Sat

Botoşani

Păsăteni

Sat

Botoşani

Truşeşti

Sat

Botoşani

48

Ungureni

Borzeşti

Sat

Botoşani

Călugăreni

Sat

Botoşani

Călugărenii Noi

Sat

Botoşani

Durneşti

Sat

Botoşani

Mândreşti

Sat

Botoşani

Mihai Viteazu

Sat

Botoşani

Plopenii Mari

Sat

Botoşani

Plopenii Mici

Sat

Botoşani

Tăuteşti

Sat

Botoşani

Ungureni

Sat

Botoşani

Vicoleni

Sat

Botoşani

49

Unţeni

Burla

Sat

Botoşani

Burleşti

Sat

Botoşani

Mânăstireni

Sat

Botoşani

Soroceni

Sat

Botoşani

Unţeni

Sat

Botoşani

Valea Grajdului

Sat

Botoşani

Vultureni

Sat

Botoşani

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

50

Viişoara

Cuza Vodă

Sat

Botoşani

Viişoara

Sat

Botoşani

Viişoara Mică

Sat

Botoşani

51

Vlăsineşti

Miron Costin

Sat

Botoşani

Sârbi

Sat

Botoşani

Vlăsineşti

Sat

Botoşani

52

Vorniceni

Davidoaia

Sat

Botoşani

Dealu Crucii

Sat

Botoşani

Vorniceni

Sat

Botoşani

53

Brăila

Brăila

Oraş

Brăila

54

Cazasu

Cazasu

Sat

Brăila

55

Siliştea

Cotu Lung

Sat

Brăila

Cotu Mihalea

Sat

Brăila

Mărtă ceşti

Sat

Brăila

Muchea

Sat

Brăila

Siliştea

Sat

Brăila

Vameşu

Sat

Brăila

56

Vădeni

Baldovineşti

Sat

Brăila

Pietroiu

Sat

Brăila

Vădeni

Sat

Brăila

57

Bălăbăneşti

Bălăbăneşti

Sat

Galaţi

Bursucani

Sat

Galaţi

Lungeşti

Sat

Galaţi

Zimbru

Sat

Galaţi

58

Bălăşeşti

Bălăşeşti

Sat

Galaţi

Ciureşti

Sat

Galaţi

Ciureştii Noi

Sat

Galaţi

Pupezeni

Sat

Galaţi

59

Băleni

Băleni

Sat

Galaţi

60

Băneasa

Băneasa

Sat

Galaţi

Roşcani

Sat

Galaţi

61

Bereşti

Bereşti

Oraş

Galaţi

62

Bereşti-Meria

Aldeşti

Sat

Galaţi

Balinteşti

Sat

Galaţi

Bereşti-Meria

Sat

Galaţi

Onciu

Sat

Galaţi

Pleşa

Sat

Galaţi

Prodăneşti

Sat

Galaţi

Puricani

Sat

Galaţi

Săseni

Sat

Galaţi

Slivna

Sat

Galaţi

Şipote

Sat

Galaţi

63

Braniştea

Braniştea

Sat

Galaţi

Lozova

Sat

Galaţi

Traian

Sat

Galaţi

Vasile Alecsandri

Sat

Galaţi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

64

Cavadineşti

Cavadineşti

Sat

Galaţi

Comăneşti

Sat

Galaţi

Găneşti

Sat

Galaţi

Vădeni

Sat

Galaţi

65

Corni

Corni

Sat

Galaţi

Măcişeni

Sat

Galaţi

Urleşti

Sat

Galaţi

66

Costache Negri

Costache Negri

Sat

Galaţi

67

Cuca

Cuca

Sat

Galaţi

68

Cudalbi

Cudalbi

Sat

Galaţi

69

Cuza Vodă

Cuza Vodă

Sat

Galaţi

70

Drăguşeni

Adam

Sat

Galaţi

Căuieşti

Sat

Galaţi

Drăguşeni

Sat

Galaţi

Fundeanu

Sat

Galaţi

Ghingheşti

Sat

Galaţi

Nicopole

Sat

Galaţi

Ştieţeşti

Sat

Galaţi

71

Fârţăneşti

Fârţăneşti

Sat

Galaţi

Viile

Sat

Galaţi

72

Folteşti

Folteşti

Sat

Galaţi

Stoicani

Sat

Galaţi

73

Frumuşiţa

Frumuşiţa

Sat

Galaţi

Ijdileni

Sat

Galaţi

Tămăoani

Sat

Galaţi

74

Galaţi

Galaţi

Oraş

Galaţi

75

Independenţa

Independenţa

Sat

Galaţi

76

Jorăşti

Jorăşti

Sat

Galaţi

Lunca

Sat

Galaţi

Zărneşti

Sat

Galaţi

77

Măstăcani

Chiraftei

Sat

Galaţi

Măstăcani

Sat

Galaţi

78

Oancea

Oancea

Sat

Galaţi

Slobozia Oancea

Sat

Galaţi

79

Pechea

Lupele

Sat

Galaţi

Pechea

Sat

Galaţi

80

Piscu

Piscu

Sat

Galaţi

Vameş

Sat

Galaţi

81

Rădeşti

Cruceanu

Sat

Galaţi

Rădeşti

Sat

Galaţi

82

Rediu

Plevna

Sat

Galaţi

Rediu

Sat

Galaţi

83

Scânteieşti

Fântânele

Sat

Galaţi

Scânteieşti

Sat

Galaţi

84

Schela

Negrea

Sat

Galaţi

Schela

Sat

Galaţi

85

Slobozia Conachi

Izvoarele

Sat

Galaţi

Slobozia Conachi

Sat

Galaţi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

86

Smârdan

Cişmele

Sat

Galaţi

Mihail Kogalniceanu

Sat

Galaţi

Smârdan

Sat

Galaţi

87

Smulţi

Smulţi

Sat

Galaţi

88

Suceveni

Rogojeni

Sat

Galaţi

Suceveni

Sat

Galaţi

89

Suhurlui

Suhurlui

Sat

Galaţi

90

Şendreni

Movileni

Sat

Galaţi

Şendreni

Sat

Galaţi

Şerbeştii Vechi

Sat

Galaţi

91

Târgu Bujor

Moscu

Sat

Galaţi

Târgu Bujor

Oraş

Galaţi

Umbrăreşti

Sat

Galaţi

92

Tuluceşti

Şiviţa

Sat

Galaţi

Tătarca

Sat

Galaţi

Tuluceşti

Sat

Galaţi

93

Valea Mărului

Mândreşti

Sat

Galaţi

Valea Mărului

Sat

Galaţi

94

Vânători

Costi

Sat

Galaţi

Odaia Manolache

Sat

Galaţi

Vânători

Sat

Galaţi

95

Vârlezi

Crăieşti

Sat

Galaţi

Vârlezi

Sat

Galaţi

96

Vlădeşti

Brăneşti

Sat

Galaţi

Vlădeşti

Sat

Galaţi

97

Andrieşeni

Andrieşeni

Sat

Iaşi

Buhăeni

Sat

Iaşi

Drăgăneşti

Sat

Iaşi

Fântânele

Sat

Iaşi

Glăvăneşti

Sat

Iaşi

lepureni

Sat

Iaşi

Spineni

Sat

Iaşi

98

Aroneanu

Aroneanu

Sat

Iaşi

Dorobanţ

Sat

Iaşi

Rediu Aldei

Sat

Iaşi

Şorogani

Sat

Iaşi

99

Bârnova

Bârnova

Sat

Iaşi

Cercu

Sat

Iaşi

Păun

Sat

Iaşi

Pietrăria

Sat

Iaşi

Todirel

Sat

Iaşi

Vişan

Sat

Iaşi

100

Belceşti

Belceşti

Sat

Iaşi

Liteni

Sat

Iaşi

Munteni

Sat

Iaşi

Satu Nou

Sat

Iaşi

Tansa

Sat

Iaşi

Ulmi

Sat

Iaşi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

101

Bivolari

Bivolari

Sat

Iaşi

Buruieneşti

Sat

Iaşi

Soloneţ

Sat

Iaşi

Tabăra

Sat

Iaşi

Traian

Sat

Iaşi

102

Ciorteşti

Ciorteşti

Sat

Iaşi

Coropceni

Sat

Iaşi

Deleni

Sat

Iaşi

Rotari a

Sat

Iaşi

Şerbeşti

Sat

Iaşi

103

Ciurea

Ciurea

Sat

Iaşi

Curaturi

Sat

Iaşi

Dumbrava

Sat

Iaşi

Hlincea

Sat

Iaşi

Lunca Cetăţuii

Sat

Iaşi

Picioru Lupului

Sat

Iaşi

Slobozia

Sat

Iaşi

104

Coarnele Caprei

Arama

Sat

Iaşi

Coarnele Caprei

Sat

Iaşi

Petroşica

Sat

Iaşi

105

Comarna

Comarna

Sat

Iaşi

Curagău

Sat

Iaşi

Osoi

Sat

Iaşi

Stânca

Sat

Iaşi

106

Costuleni

Costuleni

Sat

Iaşi

Covasna

Sat

Iaşi

Cozia

Sat

Iaşi

Hiliţa

Sat

Iaşi

107

Cozmeşti

Cozmeşti

Sat

Iaşi

Podolenii de Jos

Sat

Iaşi

Podolenii de Sus

Sat

Iaşi

108

Deleni

Deleni

Sat

Iaşi

Feredeni

Sat

Iaşi

Leahu-Nacu

Sat

Iaşi

Maxut

Sat

Iaşi

Poiana

Sat

Iaşi

Slobozia

Sat

Iaşi

109

Dobrovăţ

Dobrovăţ

Sat

Iaşi

110

Dolheşti

Brădiceşti

Sat

Iaşi

Dolheşti

Sat

Iaşi

Pietriş

Sat

Iaşi

111

Dumeşti

Banu

Sat

Iaşi

Chilişoaia

Sat

Iaşi

Dumeşti

Sat

Iaşi

Hoiseşti

Sat

Iaşi

Păuşeşti

Sat

Iaşi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

112

Erbiceni

Bârleşti

Sat

Iaşi

Erbiceni

Sat

Iaşi

Spinoasa

Sat

Iaşi

Sprânceana

Sat

Iaşi

Totoeşti

Sat

Iaşi

113

Fântânele

Fântânele

Sat

Iaşi

114

Focuri

Focuri

Sat

Iaşi

115

Golăieşti

Bran

Sat

Iaşi

Cilibiu

Sat

Iaşi

Cotu lui Ivan

Sat

Iaşi

Golăieşti

Sat

Iaşi

Grădinari

Sat

Iaşi

Medeleni

Sat

Iaşi

Petreşti

Sat

Iaşi

Podu Jijiei

Sat

Iaşi

116

Gorban

Gorban

Sat

Iaşi

Gura Bohotin

Sat

Iaşi

Podu Hagiului

Sat

Iaşi

Scoposeni

Sat

Iaşi

Zberoaia

Sat

Iaşi

117

Grajduri

Cărbunari

Sat

Iaşi

Corcodel

Sat

Iaşi

Grajduri

Sat

Iaşi

Lunca

Sat

Iaşi

Pădureni

Sat

Iaşi

Poiana cu Cetate

Sat

Iaşi

Valea Satului

Sat

Iaşi

118

Gropniţa

Bulbucani

Sat

Iaşi

Forăşti

Sat

Iaşi

Gropniţa

Sat

Iaşi

Mălăeşti

Sat

Iaşi

Sângeri

Sat

Iaşi

Săveni

Sat

Iaşi

119

Grozeşti

Colţu Cornii

Sat

Iaşi

Grozeşti

Sat

Iaşi

Sălăgeni

Sat

Iaşi

120

Holboca

Cristeşti

Sat

Iaşi

Dancu

Sat

Iaşi

Holboca

Sat

Iaşi

Orzeni

Sat

Iaşi

Rusenii Noi

Sat

Iaşi

Rusenii Vechi

Sat

Iaşi

Valea Lungă

Sat

Iaşi

121

Horleşti

Bogdăneşti

Sat

Iaşi

Horleşti

Sat

Iaşi

Scoposeni

Sat

Iaşi

122

Iaşi

Iaşi

Oraş

Iaşi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

123

Leţcani

Bogonos

Sat

Iaşi

Cogeasca

Sat

Iaşi

Cucuteni

Sat

Iaşi

Leţcani

Sat

Iaşi

124

Mironeasa

Mironeasa

Sat

Iaşi

Schitu Hadâmbului

Sat

Iaşi

Urşiţa

Sat

Iaşi

125

Miroslava

Balciu

Sat

Iaşi

Brătuleni

Sat

Iaşi

Ciurbesti

Sat

Iaşi

Corneşti

Sat

Iaşi

Dancaş

Sat

Iaşi

Găureni

Sat

Iaşi

Horpaz

Sat

Iaşi

Miroslava

Sat

Iaşi

Proselnici

Sat

Iaşi

Uricani

Sat

Iaşi

Valea Adâncă

Sat

Iaşi

Valea Ursului

Sat

Iaşi

Voroveşti

Sat

Iaşi

126

Mogoşeşti

Budeşti

Sat

Iaşi

Hadâmbu

Sat

Iaşi

Mânjeşti

Sat

Iaşi

Mogoşeşti

Sat

Iaşi

127

Moş na

Moşna

Sat

Iaşi

128

Movileni

Iepureni

Sat

Iaşi

Larga-Jijia

Sat

Iaşi

Movileni

Sat

Iaşi

Potângeni

Sat

Iaşi

129

Plugari

Borosoaia

Sat

Iaşi

Oneşti

Sat

Iaşi

Plugari

Sat

Iaşi

130

Podu lloaiei

Budăi

Sat

Iaşi

Cosiţeni

Sat

Iaşi

Holm

Sat

Iaşi

Podu lloaiei

Oraş

Iaşi

Scobâlţeni

Sat

Iaşi

131

Popeşti

Doroşcani

Sat

Iaşi

Hărpăşeşti

Sat

Iaşi

Obrijeni

Sat

Iaşi

Pădureni

Sat

Iaşi

Popeşti

Sat

Iaşi

Vama

Sat

Iaşi

132

Popricani

Cârlig

Sat

Iaşi

Cotu Morii

Sat

Iaşi

Cuza Vodă

Sat

Iaşi

Moimeşti

Sat

Iaşi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

Popricani

Sat

Iaşi

Rediu Mitropoliei

Sat

Iaşi

Ţipileşti

Sat

Iaşi

Vânători

Sat

Iaşi

Vulturi

Sat

Iaşi

133

Prisăcani

Măcăreşti

Sat

Iaşi

Moreni

Sat

Iaşi

Prisăcani

Sat

Iaşi

134

Probota

Bălteni

Sat

Iaşi

Perieni

Sat

Iaşi

Probota

Sat

Iaşi

135

Răducăneni

Bohotin

Sat

Iaşi

Isaiia

Sat

Iaşi

Răducăneni

Sat

Iaşi

Roşu

Sat

Iaşi

136

Rediu

Breazu

Sat

Iaşi

Horleşti

Sat

Iaşi

Rediu

Sat

Iaşi

Tăuteşti

Sat

Iaşi

137

Româneşti

Avântu

Sat

Iaşi

Româneşti

Sat

Iaşi

Ursoaia

Sat

Iaşi

138

Roşea ni

Rădeni

Sat

Iaşi

Roşcani

Sat

Iaşi

139

Scânteia

Bodeşti

Sat

Iaşi

Boroşeşti

Sat

Iaşi

Ciocârleşti

Sat

Iaşi

Lunca Rateş

Sat

Iaşi

Rediu

Sat

Iaşi

Scânteia

Sat

Iaşi

Tufeştii de Sus

Sat

Iaşi

140

Schitu Duca

Blaga

Sat

Iaşi

Dumitrestii Galaţii

Sat

Iaşi

Pocreaca

Sat

Iaşi

Poiana

Sat

Iaşi

Poieni

Sat

Iaşi

Satu Nou

Sat

Iaşi

Schitu Duca

Sat

Iaşi

Slobozia

Sat

Iaşi

141

Scobi nţi

Bădeni

Sat

Iaşi

Feteşti

Sat

Iaşi

Scobinţi

Sat

Iaşi

Sticlăria

Sat

Iaşi

Zagavia

Sat

Iaşi

142

Şcheia

Căueşti

Sat

Iaşi

Cioca-Boca

Sat

Iaşi

Poiana Şcheii

Sat

Iaşi

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

Satu Nou

Sat

Iaşi

Şcheia

Sat

Iaşi

143

Şipote

Chişcăreni

Sat

Iaşi

Hălceni

Sat

Iaşi

Iazu Nou

Sat

Iaşi

Iazu Vechi

Sat

Iaşi

Mitoc

Sat

Iaşi

Şipote

Sat

Iaşi

144

Tomeşti

Chicerea

Sat

Iaşi

Goruni

Sat

Iaşi

Tomeşti

Sat

Iaşi

Vlădiceni

Sat

Iaşi

145

Trifeşti

Hermeziu

Sat

Iaşi

Trifeşti

Sat

Iaşi

Vladomira

Sat

Iaşi

Zaboloteni

Sat

Iaşi

146

Ţigănăşi

Cârniceni

Sat

Iaşi

Mihail Kogalniceanu

Sat

Iaşi

Stejarii

Sat

Iaşi

Ţigănăşi

Sat

Iaşi

147

Ţuţora

Chipereşti

Sat

Iaşi

Oprişeni

Sat

Iaşi

Ţuţora

Sat

Iaşi

148

Ungheni

Boşi a

Sat

Iaşi

Coada Stâncii

Sat

Iaşi

Mânzăteşti

Sat

Iaşi

Ungheni

Sat

Iaşi

149

Valea Lupului

Valea Lupului

Sat

Iaşi

150

Victoria

Frăsuleni

Sat

Iaşi

Icuşeni

Sat

Iaşi

Luceni

Sat

Iaşi

Sculeni

Sat

Iaşi

Stânca

Sat

Iaşi

Şendreni

Sat

Iaşi

Victoria

Sat

Iaşi

151

Vlădeni

Alexandru cel Bun

Sat

Iaşi

Borşa

Sat

Iaşi

Broşteni

Sat

Iaşi

Iacobeni

Sat

Iaşi

Vâlcelele

Sat

Iaşi

Vlădeni

Sat

Iaşi

152

Voineşti

Lungani

Sat

Iaşi

Schitu Stavnic

Sat

Iaşi

Slobozia

Sat

Iaşi

Vocoteşti

Sat

Iaşi

Voineşti

Sat

Iaşi

153

Carcaliu

Carcaliu

Sat

Tulcea

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

154

Greci

Greci

Sat

Tulcea

155

Grindu

Grindu

Sat

Tulcea

156

Hamcearca

Balabancea

Sat

Tulcea

Căprioara

Sat

Tulcea

Hamcearca

Sat

Tulcea

Nifon

Sat

Tulcea

157

I. C. Brătianu

I. C. Brătianu

Sat

Tulcea

158

Isaccea

Isaccea

Oraş

Tulcea

Revărsarea

Sat

Tulcea

Tichileşti

Sat

Tulcea

159

Jijila

Garvăn

Sat

Tulcea

Jijila

Sat

Tulcea

160

Luncaviţa

Luncaviţa

Sat

Tulcea

Rachelu

Sat

Tulcea

161

Macin

Macin

Oraş

Tulcea

162

Niculiţel

Niculiţel

Sat

Tulcea

163

Smârdan

Smârdan

Sat

Tulcea

164

Văcăreni

Văcăreni

Sat

Tulcea

165

Albeşti

Albeşti

Sat

Vaslui

Corni-Albeşti

Sat

Vaslui

Crasna

Sat

Vaslui

Gura Albeşti

Sat

Vaslui

166

Arsura

Arsura

Sat

Vaslui

Fundătura

Sat

Vaslui

Mihail Kogalniceanu

Sat

Vaslui

Pâhneşti

Sat

Vaslui

167

Banca

1 Decembrie

Sat

Vaslui

Banca

Sat

Vaslui

Gara Banca

Sat

Vaslui

Ghermăneşti

Sat

Vaslui

Micleşti

Sat

Vaslui

Mitoc

Sat

Vaslui

Sârbi

Sat

Vaslui

Satu Nou

Sat

Vaslui

Sălcioara

Sat

Vaslui

Stoişeşti

Sat

Vaslui

Strâmtura-Mitoc

Sat

Vaslui

Ţifu

Sat

Vaslui

168

Berezeni

Berezeni

Sat

Vaslui

Muşata

Sat

Vaslui

Rânceni

Sat

Vaslui

Satu Nou

Sat

Vaslui

Stuhuleţ

Sat

Vaslui

169

Blăgeşti

Blăgeşti

Sat

Vaslui

Igeşti

Sat

Vaslui

Sipeni

Sat

Vaslui

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

170

Bogdăneşti

Bogdăneşti

Sat

Vaslui

Buda

Sat

Vaslui

Horoiata

Sat

Vaslui

Hupca

Sat

Vaslui

Orgoieşti

Sat

Vaslui

Ulea

Sat

Vaslui

Unţeşti

Sat

Vaslui

Vişinari

Sat

Vaslui

Vlădeşti

Sat

Vaslui

171

Boţeşti

Boţeşti

Sat

Vaslui

Găneşti

Sat

Vaslui

Gugeşti

Sat

Vaslui

Tălpigeni

Sat

Vaslui

172

Buneşti-Avereşti

Armăşeni

Sat

Vaslui

Avereşti

Sat

Vaslui

Buneşti

Sat

Vaslui

Plopi

Sat

Vaslui

Podu Oprii

Sat

Vaslui

Roşiori

Sat

Vaslui

Tăbălăeşti

Sat

Vaslui

173

Codăeşti

Codăeşti

Sat

Vaslui

Ghergheleu

Sat

Vaslui

Pribeşti

Sat

Vaslui

Rediu Galian

Sat

Vaslui

174

Costeşti

Chiţcani

Sat

Vaslui

Costeşti

Sat

Vaslui

Dinga

Sat

Vaslui

Pârveşti

Sat

Vaslui

Puntişeni

Sat

Vaslui

Rădeşti

Sat

Vaslui

175

Creţeşti

Budeşti

Sat

Vaslui

Creţeşti

Sat

Vaslui

Creţeştii de Sus

Sat

Vaslui

Satu Nou

Sat

Vaslui

176

Dăneşti

Bereasa

Sat

Vaslui

Boţoaia

Sat

Vaslui

Dăneşti

Sat

Vaslui

Emil Racoviţă

Sat

Vaslui

Răşcani

Sat

Vaslui

Tată răni

Sat

Vaslui

177

Dimitrie Cantemir

Grumezoaia

Sat

Vaslui

Guşiţei

Sat

Vaslui

Hurdugi

Sat

Vaslui

Plotoneşti

Sat

Vaslui

Urlaţi

Sat

Vaslui

178

Dodeşti

Dodeşti

Sat

Vaslui

Urdeşti

Sat

Vaslui

Nr. crt.

Unitatea administrativ- teritorială

Localitatea

Tipul

Judeţul

179

Drânceni

Albita

Sat

Vaslui

Băile Drânceni

Sat

Vaslui

Drânceni

Sat

Vaslui

Ghermăneşti

Sat

Vaslui

Râşeşti

Sat

Vaslui

Şopârleni

Sat

Vaslui

180

Duda-Epureni

Bobeşti

Sat

Vaslui

Duda

Sat

Vaslui

Epureni

Sat

Vaslui

Valea Grecului

Sat

Vaslui

181

Epureni

Bârlăleşti

Sat

Vaslui

Bursuci

Sat

Vaslui

Epureni

Sat

Vaslui

Horga

Sat

Vaslui

182

Fălciu

Bogdăneşti

Sat

Vaslui

Bozia

Sat

Vaslui

Copăceana

Sat

Vaslui

Fălciu

Sat

Vaslui

Odaia Bogdana

Sat

Vaslui

Rânzeşti

Sat

Vaslui

183

Fereşti

Fereşti

Sat

Vaslui

184

Fruntişeni

Fruntişeni

Sat

Vaslui

Grăjdeni

Sat

Vaslui

185

Găgeşti

Găgeşti

Sat

Vaslui

Giurcani

Sat

Vaslui

Peicani

Sat

Vaslui

Popeni

Sat

Vaslui

Tupilaţi

Sat

Vaslui

186

Griviţa

Griviţa

Sat

Vaslui

Odaia Bursucani

Sat

Vaslui

Trestiana

Sat