Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 14 mai 2008

între Romania si Republica Portugheza privind protectia reciproca a informatiilor clasificate

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 518 din 28 iulie 2009România şi Republica Portugheză, denumite în continuare părţi,

în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate schimbate între părţi prin intermediul unor instituţii publice sau persoane juridice de drept public sau privat care gestionează informaţii clasificate ale celeilalte părţi,

dorind să creeze un ansamblu de reglementări privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate între părţi,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Obiectul

Prezentul acord de securitate, denumit în continuare acord, stabileşte reglementările de securitate care vor sta la baza tuturor acordurilor sau contractelor privind schimbul de informaţii clasificate, încheiate ori care urmează să fie încheiate între instituţiile publice sau alte persoane juridice de drept public ori privat ale părţilor, autorizate corespunzător în acest sens.

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare

1. Prezentul acord va sta la baza tuturor activităţilor ce implică schimbul de informaţii clasificate între părţi referitor la:

a) cooperarea dintre părţi în domeniul apărării naţionale şi în orice alte aspecte legate de securitatea naţională;

b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat ori alte persoane juridice de drept public sau privat ale părţilor în domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte privind securitatea naţională;

c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.

2. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltă parte Ie-a primit de la un terţ.

ARTICOLUL 3

Definiţii

In sensul prezentului acord:

a) informaţie clasificată - orice informaţie, document sau material, indiferent de forma lor fizică, cărora li s-a atribuit o anumită clasificare de securitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi care vor fi protejate corespunzător;

b) document clasificat - orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de forma sau caracteristica sa fizică, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise ori tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de tipărit sau multiplicări efectuate prin orice mijloace ori metode, înregistrări audio, vocale, magnetice, electronice, optice sau video sub orice formă, cât şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile;

c) material clasificat - orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă sau altele asemenea, fabricate mecanic ori manual sau aflate în curs de fabricaţie şi cărora li s-a atribuit o clasificare de securitate;

d) clasificare de securitate - atribuirea unei clase sau a unui nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile în vigoare ale părţilor;

e) contract clasificat - un acord între doi sau mai mulţi contractanţi, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile acestora şi care conţine sau implică acces la informaţii clasificate;

f) contractant sau subcontractant- o persoană fizică sau juridică ce are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

g) incident de securitate - o acţiune sau inacţiune contrară legislaţiilor în vigoare ale părţilor, ce a determinat sau este de natură să determine compromiterea informaţiei clasificate;

h) compromiterea informaţiei clasificate - acea situaţie când, din cauza unui incident de securitate sau a unei activităţi ostile, informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori când serviciile şi resursele ajutătoare şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, divulgarea, parţială sau totală, modificarea ori distrugerea neautorizată sau repudierea serviciului;

i) anexă de securitate - un document emis de către autoritatea îndreptăţită ca parte a oricărui contract sau subcontract clasificat, ce identifică cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului care necesită protecţie;

j) lista clasificărilor de securitate - evidenţa informaţiilor clasificate, materialelor şi activităţilor aferente unui contract clasificat şi clasificările de securitate ale acestora, inclusă în anexa de securitate;

k) certificatul de securitate a personalului - documentul care atestă faptul că posesorul acestuia poate avea acces la informaţii clasificate cu o anumită clasificare de securitate, potrivit principiului necesităţii de a cunoaşte;

l) certificatul de securitate industrială - documentul prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să deruleze activităţi industriale care presupun accesul la informaţii clasificate cu o anumită clasificare de securitate;

m) necesitatea de a cunoaşte - principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă în mod individual numai persoanelor care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la acestea;

n) autoritatea competentă de securitate - instituţia învestită cu autoritate la nivel naţional care, conform legislaţiei în vigoare, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) autoritate desemnată de securitate - instituţia care, în conformitate cu legislaţia în vigoare a părţilor, coordonată de autoritatea competentă de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, este abilitată să stabilească propriile structuri şi măsuri pentru domeniul său de activitate şi conform competenţelor specifice;

p) partea emitentă - partea care transmite informaţiile clasificate celeilalte părţi;

q) partea primitoare - partea care primeşte informaţiile clasificate transmise acesteia de către partea emitentă;

r) terţ - orice organizaţie internaţională sau stat care nu este parte la prezentul acord.

ARTICOLUL 4

Autorităţile competente de securitate

1. Autorităţile competente de securitate responsabile, la nivel naţional, de implementarea şi controlul măsurilor prevăzute în prezentul acord sunt:

Pentru România:

Pentru Republica Portugheză:

Guvernul României Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) Bucureşti - str. Mureş nr. 4, sectorul 1

ROMÂNIA

Autoridade Nacional de Seguranga Presidencia do Conselho d e Ministros Rua da Junqueira, 69 1300-342 Lisboa

PORTUGAL

2. Pentru a menţine aceleaşi standarde de securitate, fiecare autoritate competentă de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea, procedurile sale de securitate, precum şi despre legislaţia în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

3. In vederea asigurării unei strânse cooperări privind implementarea prezentului acord, autorităţile competente de securitate îşi pot acorda asistenţă şi se pot consulta reciproc la solicitarea uneia dintre părţi.

ARTICOLUL 5

Echivalenţa clasificărilor de securitate

Părţile contractante au stabilit următoarea echivalenţă a clasificărilor naţionale de securitate:

România

Republica Portugheză

Echivalentul în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

MUITO SECRETO

TOP SECRET

STRICT SECRET

SECRETO

SECRET

SECRET

CONFIDENCIAL

CONFIDENŢIAL

SECRET DE SERVICIU

RESERVADO

RESTRICTED

ARTICOLUL 6

Protecţia informaţiilor clasificate

1. Protecţia şi utilizarea informaţiilor clasificate schimbate între părţi sunt guvernate de următoarele reguli:

a) partea primitoare va asigura tuturor informaţiilor clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate acelaşi grad de protecţie prevăzut pentru propriile informaţii clasificate cu o clasificare de securitate echivalentă;

b) accesul la informaţii clasificate este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai persoanelor care, în îndeplinirea funcţiilor, necesită acces la informaţii clasificate şi deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru acces la informaţiile clasificate SECRET/CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL' sau de nivel superior;

c) reprezentanţii unei părţi au acces la informaţiile clasificate SECRET DE SERVICIU/RESERVADO/RESTRICTED ale celeilalte părţi, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, dacă îndeplinesc cerinţele privind accesul la astfel de informaţii clasificate în conformitate cu legislaţia naţională a părţii pe care o reprezintă.

2. Partea primitoare va marca informaţiile clasificate primite cu propriul său echivalent al marcajului de clasificare de securitate conform echivalenţelor stabilite în art. 5 al prezentului acord.

3. Partea emitentă va informa partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate transmise.

4. Partea primitoare nu va utiliza un nivel mai scăzut de clasificare şi nici nu va declasifica informaţiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al părţii emitente.

5. Traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate se vor face conform următoarelor proceduri:

a) persoanele vor deţine certificate de securitate a personalului corespunzătoare;

b) traducerile şi multiplicările vor fi marcate cu acelaşi nivel de clasificare şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale;

c) traducerile şi numărul de copii se vor limita la numărul de exemplare necesare scopurilor oficiale;

d) traducerile vor fi însoţite de o notă în limba în care s-a efectuat traducerea, în care se va menţiona că documentul conţine informaţii clasificate primite de la partea emitentă.

6. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ/MUITO SECRETO/TOP SECRET vor fi traduse sau multiplicate numai cu acordul scris al autorităţii competente de securitate a părţii emitente, în conformitate cu legislaţia sa în vigoare.

7. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ/MUITO SECRETO/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci vor fi returnate părţii emitente.

8. Distrugerea informaţiilor clasificate marcate STRICT SECRET/SECRETO/SECRET şi SECRET/CONFIDENCIAL/ CONFIDENŢIAL se va face după obţinerea acordului prealabil scris al părţii emitente.

9. în cazul unei situaţii care face imposibilă protejarea şi returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în conformitate cu prezentul acord, informaţiile clasificate vor fi distruse imediat. Partea primitoare va informa cât mai repede posibil partea emitentă despre distrugerea informaţiilor clasificate.

ARTICOLUL 7

Transmiterea informaţiilor clasificate

1. Informaţiile clasificate se transmit pe canale diplomatice, prin curier militar sau prin alte mijloace aprobate de autorităţile competente de securitate.

2. Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni pentru fiecare caz în parte asupra modalităţilor de transport, rutei şi măsurilor de securitate.

3. Schimbul de informaţii clasificate prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii protejate se realizează conform procedurilor de securitate stabilite de comun acord de către autorităţile competente de securitate ale părţilor.

4. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.

ARTICOLUL 8

Diseminarea informaţiilor

1. Diseminarea informaţiilor clasificate către terţi sau către orice persoană juridică publică sau privată de naţionalitatea unui stat terţ poate avea loc după obţinerea acordului scris al autorităţii competente de securitate a părţii emitente, care poate impune noi limitări asupra diseminării.

2. Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte sunt folosite doar în scopul pentru care au fost transmise.

ARTICOLUL 9

Procedurile de verificare de securitate

1. Părţile vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise în conformitate cu legislaţia în vigoare a celeilalte părţi.

2. Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială.

3. La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, ţinând seama de legislaţia lor în vigoare, îşi vor acorda asistenţă reciprocă la procedurile de vetting a cetăţenilor săi care locuiesc pe teritoriul celeilalte părţi şi a obiectivelor localizate pe teritoriul celeilalte părţi, anterioare emiterii certificatului de securitate a personalului şi a certificatului de securitate industrială.

ARTICOLUL 10

Contractele clasificate

1. In cazul unor contracte clasificate ce urmează a fi încheiate şi derulate pe teritoriul uneia dintre părţi, autoritatea competentă de securitate a celeilalte părţi va obţine confirmarea prealabilă scrisă care să ateste deţinerea de către contractantul propus a unui certificat de securitate industrială de nivel corespunzător.

2. Contractantul se angajează:

a) să garanteze faptul că în locaţiile sale există condiţii adecvate pentru procesarea informaţiilor clasificate;

b) să deţină certificat de securitate industrială corespunzător pentru locaţiile respective;

c) să deţină certificat de securitate a personalului pentru persoanele care derulează activităţi ce necesită acces la informaţii clasificate;

d) să garanteze că toate persoanele care au acces la informaţii clasificate sunt informate despre responsabilităţile privind protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) să permită inspecţii de securitate în locaţiile sale efectuate de reprezentanţi ai autorităţilor competente de securitate.

3. Fiecare subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe de securitate ca şi contractantul.

4. Autoritatea competentă de securitate răspunde de urmărirea şi controlul respectării de către contractant a angajamentelor prevăzute în alin. 2.

5. Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţii părţilor, cu respectarea prevederilor prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care se vor regăsi cel puţin următoarele aspecte:

a) o listă a clasificărilor de securitate;

b) procedura de comunicare a modificărilor survenite în clasificarea de securitate;

c) canalele de comunicare şi mijloacele de transmisie electromagnetică;

d) procedura de transport al informaţiilor clasificate;

e) autorităţile competente pentru coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate aferente contractului;

f) obligaţia de a notifica orice compromitere reală sau posibilă a informaţiilor clasificate.

6. O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi înaintată autorităţii competente de securitate a părţii din statul în care se va derula contractul clasificat pentru a permite supravegherea şi controlul de securitate corespunzător.

7. Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra vizitelor reciproce efectuate în scopul analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant pentru protecţia informaţiilor clasificate cuprinse în contractul clasificat. Vizita va fi anunţată în scris înainte cu cel puţin 20 de zile lucrătoare.

ARTICOLUL 11

Vizitele

1. Vizitele ce presupun accesul la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii unei părţi pe teritoriul celeilalte părţi vor fi autorizate în scris, în prealabil, de către autorităţile competente de securitate sau autorităţile desemnate de securitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Cererea de vizită va fi înaintată prin autoritatea competentă de securitate a părţii din statul-gazdă.

3. Partea-gazdă va permite vizite ce presupun accesul la informaţii clasificate vizitatorilor din statul celeilalte părţi numai dacă aceştia:

a) deţin certificat de securitate a personalului de nivel corespunzător; şi

b) au fost autorizaţi să primească şi să aibă acces la informaţii clasificate cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Autoritatea competentă de securitate a părţii care solicită efectuarea vizitei va informa autoritatea competentă de securitate a părţii-gazdă despre vizita planificată printr-o cerere de vizită care trebuie primită înainte cu cel puţin 20 de zile lucrătoare.

5. In cazuri urgente, cererea de vizită va fi transmisă înainte cu cel puţin 5 zile lucrătoare.

6. Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa în timp util autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante despre decizia luată.

7. Vizitele persoanelor aparţinând unui terţ ce presupun acces la informaţiile clasificate ale părţii emitente vor fi autorizate doar cu acordul scris al autorităţii competente de securitate sau al autorităţii desemnate de securitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate sau autoritatea desemnată de securitate a părţii-gazdă va transmite o copie a cererii de vizită funcţionarului de securitate al instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmează a fi vizitată.

9. Valabilitatea autorizaţiei de vizită nu va depăşi 12 luni.

10. Pentru fiecare contract clasificat, părţile pot conveni să stabilească liste cu persoanele autorizate să efectueze vizite periodice. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de 12 luni.

11. După ce listele au fost aprobate de către părţi, detaliile ulterioare privind vizitele se vor stabili direct între reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.

12. Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, naţionalitatea, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate;

b) numele instituţiei, obiectivului sau organizaţiei de care aparţine ori al cărei reprezentant este vizitatorul;

c) numele şi adresa instituţiei, obiectivului sau organizaţiei care urmează să fie vizitată;

d) confirmarea faptului că vizitatorul deţine certificat de securitate a personalului, precum şi perioada de valabilitate a acestuia;

e) obiectul şi scopul vizitei/vizitelor;

f) data şi durata aproximativă a vizitei sau vizitelor solicitate, iar în cazul vizitelor periodice se va menţiona perioada totală a vizitelor;

g) numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, obiectivului sau organizaţiei ce urmează să fie vizitată, contacte anterioare şi orice alte informaţii utile pentru a justifica vizita/vizitele;

h) data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii competente de securitate sau a autorităţii desemnate de securitate corespunzătoare.

ARTICOLUL 12

Incidente de securitate

1. In cazul producerii unor incidente de securitate privind informaţiile clasificate emise sau primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate a părţii unde a avut loc incidentul de securitate va informa de îndată autoritatea competentă de securitate a celeilalte părţi şi va efectua o investigaţie corespunzătoare.

2. In cazul în care incidentul de securitate a avut loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii transmiţătoare va întreprinde acţiunile prevăzute în alin. 1.

3. Dacă este necesar, cealaltă parte va coopera la investigaţie.

4. In oricare dintre cazuri cealaltă parte va fi informată în scris asupra rezultatelor şi concluziilor investigaţiei, inclusiv despre motivele pentru care s-a produs incidentul de securitate, amploarea prejudiciului şi măsurile corespunzătoare întreprinse pentru limitarea acestuia.

ARTICOLUL 13

Costuri

Fiecare parte va suporta propriile costuri legate de aplicarea şi urmărirea îndeplinirii tuturor aspectelor din prezentul acord.

ARTICOLUL 14

Soluţionarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, dacă nu va fi soluţionat prin consultări între autorităţile competente de securitate, se va soluţiona prin negocieri pe canale diplomatice.

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi după primirea ultimei notificări în scris şi prin canale diplomatice, care va statua faptul că au fost îndeplinite toate procedurile legale interne ale ambelor părţi.

ARTICOLUL 16

Amendamente

1. Părţile pot modifica prezentul acord pe baza unui acord reciproc scris.

2. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 15 al prezentului acord.

ARTICOLUL 17

Durata şi denunţarea

1. Prezentul acord va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată de timp.

2. Oricare dintre părţi poate denunţa în orice moment prezentul acord.

3. Denunţarea va fi notificată în scris şi prin canale diplomatice şi va deveni efectivă la 6 luni de la data primirii respectivei notificări.

4. Fără a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate furnizate în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stabilite în prezentul acord până când partea emitentă eliberează partea primitoare de această obligaţie.

ARTICOLUL 18

Inregistrarea

După intrarea în vigoare a prezentului acord, partea pe teritoriul căreia a fost semnat îl va transmite spre înregistrare la Secretariatul Naţiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, şi va informa cealaltă parte despre încheierea acestei proceduri, menţionând numărul înregistrării.

Semnat la Bucureşti la 14 mai 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, portugheză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul divergenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru România,

Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Republica Portugheză,

Alexandre Vassalo,

ambasadorul Portugaliei


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu