Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 21 octombrie 2008

între Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperarii în domeniul administrarii fiscale

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din 22 aprilie 2009Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România (denumită în cele ce urmează ANAF) şi Administraţia de Control Fiscal şi Financiar din Ungaria (denumită în cele ce urmează APEH), denumite în cele ce urmează părţi,

conştientizând importanţa pe care o au cooperarea bilaterală şi nevoia permanentă de schimb de opinii în domeniul administrării fiscale,

recunoscând noile dimensiuni ale cooperării internaţionale odată cu aderarea ambelor ţări la Comunitatea Europeană,

având dorinţa de a îmbunătăţi şi intensifica asistenţa reciprocă între România şi Ungaria,

în temeiul dispoziţiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, ale Directivei Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din prevederile Directivei Consiliului 76/308/CEE privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, prevederile Directivei Consiliului 77/799/CEE din 19 decembrie 1977 cu privire la asistenţa reciprocă din partea autorităţilor competente ale statelor membre în domeniul impozitelor directe şi impozitelor primelor de asigurare (denumită în cele ce urmează Directiva 77/799/CEE), prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (denumit în cele ce urmează Regulamentul Consiliului nr. 1.798/2003/CE), ale Convenţiei dintre România şi Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (denumită în cele ce urmează Convenţia) şi luând în considerare amendamentele la aceste legi,

având ferma convingere că o cooperare strânsă în domeniul administrării fiscale va fi benefică pentru ambele părţi,

dorind să coopereze în domeniul impozitelor, taxelor şi altor măsuri aşa cum au fost definite prin Directiva Consiliului 2008/55/CE, Directiva Consiliului 77/799/CE şi Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, cu excepţia următoarelor:

1. taxe de import (aşa cum sunt definite în art. 2.c din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

2. taxe de export (aşa cum sunt definite în art. 2.d din Directiva Consiliului 2008/55/CE);

3. taxe privind accizele (aşa cum sunt definite în art. 2.f din Directiva Consiliului 2008/55/CE) pentru:

- tutun prelucrat;

- alcool şi băuturi alcoolice;

- uleiuri minerale,

în conformitate cu Declaraţia de intenţie privind cooperarea în domeniul administrării fiscale semnată de părţi la Sibiu, România, la 14 noiembrie 2007,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I

Schimbul de experienţă

ARTICOLUL 1

Schimb de experienţă şi opinii

(1) Părţile îşi propun să facă schimb de experienţă şi opinii în ceea ce priveşte managementul general al taxelor şi problemele tehnice legate de fiscalitate, în mod regulat. Asemenea probleme au ca scop analiza diferenţelor dintre România şi Ungaria privind sistemele de organizare, managementul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, metode şi proceduri utilizate de respectivele administraţii fiscale, probleme legate de resursele umane, metodele de evaluare a performanţei, managementul riscului, controlul fiscal şi relaţiile fiscale internaţionale, fără a se limita la acestea.

(2) Schimbul de experienţă şi opinii va fi realizat sub forma întâlnirilor la nivel managerial pe termen scurt, a seminariilor şi/sau a consultărilor tehnice, denumite în cele ce urmează evenimente. Evenimentele nu vor depăşi perioada de 5 zile lucrătoare consecutive şi se vor desfăşura în România sau în Ungaria.

(3) Părţile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de funcţionarii fiscali desemnaţi în acest sens de conducerea ANAF şi APEH.

(4)  Consultările cu privire la lista participanţilor, locaţia şi orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi şi aranjamentele practice legate de acestea vor fi coordonate la nivel central între persoanele de contact desemnate de părţi, prin corespondenţă scrisă. Orice modificări intervenite la nivelul informaţiilor de mai sus vor fi notificate de fiecare parte.

ARTICOLUL 2

Costuri

(1) Părţile vor acoperi toate cheltuielile legate de participarea la evenimente a reprezentanţilor proprii.

(2)  Cheltuielile legate de interpretariat şi traduceri vor fi suportate de către partea care asigură găzduirea evenimentului.

(3)  Documentele informative care se transmit între părţi în cadrul schimbului de experienţă şi opinii vor fi, de regulă, în limba engleză, costul traducerii lor revenind acelei părţi care le pune la dispoziţie. Prin excepţie, părţile pot să stabilească de comun acord transmiterea documentelor în limba în care acestea au fost create, costul traducerii în limba folosită în propria administraţie revenind destinatarului.

ARTICOLUL 3

Vizite de studiu

(1)  Părţile pot conveni realizarea unui program de vizite de studiu pentru funcţionarii fiscali proprii pe bază de reciprocitate.

(2)  Vizitele de studiu au o durată de maximum o lună. In cadrul vizitelor de studiu, funcţionarii fiscali ai uneia dintre părţi desfăşoară activităţi profesionale în administraţia fiscală a celeilalte părţi, cu respectarea tuturor restricţiilor impuse de legislaţia şi procedurile interne ale administraţiei-gazdă cu privire la accesul la anumite informaţii sau activităţi.

(3)  Fiecare parte suportă cheltuielile efectuate de proprii funcţionari fiscali privind vizita de studiu. Administraţia-gazdă pune la dispoziţia participanţilor la vizita de studiu, în mod gratuit, acces la un spaţiu de birouri şi echipamente de birou în condiţii similare celor pe care le oferă propriilor funcţionari.

CAPITOLUL II

Cooperarea directă dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale

ARTICOLUL 4

Obiectivele cooperării directe dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale

(1)  Părţile convin de comun acord să pună bazele unei comunicări şi cooperări directe între departamentele lor operaţionale şi structurile lor teritoriale, incluzând şi structurile din zonele/judeţele/departamentele de la graniţă.

(2)  Obiectivele cooperării dintre entităţile menţionate la paragraful (1) sunt: de a încuraja schimbul de experienţă şi bune practici în domeniul administrării fiscale, de a oferi o oportunitate pentru a se informa reciproc în mod direct asupra legilor şi procedurilor care guvernează activităţile lor şi pentru a evalua şi determina nevoile şi cerinţele lor referitoare la asistenţa administrativă reciprocă în conformitate cu acquis-ul comunitar, atât timp cât privesc contribuabilii aflaţi în competenţa acestora.

(3)  Cooperarea directă dintre departamentele operaţionale şi structurile teritoriale nu include şi dreptul de a realiza un schimb direct de informaţii, cu excepţia schimbului de informaţii în domeniul legislaţiei şi procedurilor la care se face referire în paragraful (2).

ARTICOLUL 5

Schimbul de experienţă dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale

(1)   Pentru atingerea obiectivelor menţionate la art. 4, departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale ale părţilor pot participa la evenimente, aşa cum sunt acestea definite la art. 1 paragraful (2).

(2)  Consultările cu privire la lista participanţilor, locaţia şi orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi şi aranjamentele practice legate de acestea sunt realizate între persoanele de contact desemnate la nivel operaţional sau teritorial, prin corespondenţă scrisă, cu informarea prealabilă a conducerii ANAF şi APEH.

(3) Părţile sunt reprezentate cu ocazia derulării evenimentelor de funcţionarii fiscali desemnaţi în acest sens de conducerea departamentelor operaţionale şi a structurii fiscale teritoriale respective.

ARTICOLUL 6

Programul de activitate privind cooperarea dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale

(1)   Pentru atingerea obiectivelor menţionate la art. 4, departamentele operaţionale şi structurile teritoriale pot participa la programul de activitate desfăşurat între unităţi de nivel similar.

(2)  Programul de activitate privind cooperarea dintre două departamente operaţionale sau structuri teritoriale, una din România şi una din Ungaria, se realizează prin semnarea de către conducătorii unităţilor respective şi de către conducerea ANAF şi APEH a unei declaraţii de înfrăţire, fără a crea obligaţii de natură juridică pentru părţi.

(3) Programul de activitate permite departamentelor operaţionale sau structurilor teritoriale fiscale realizarea unui program coerent de evenimente, asigurând un schimb intens de experienţă şi de bune practici. Punerea în practică a programului de evenimente se face cu informarea prealabilă a conducerii ANAF şi APEH.

(4)  Anual, conducerea departamentelor operaţionale şi a structurilor fiscale teritoriale implicate în programul de activitate realizează în comun un raport despre activităţile derulate în cadrul acestuia. Raportul se transmite conducerii ANAF şi APEH.

(5) Durata programului de activitate este de maximum 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii lui în condiţiile prevăzute la paragraful (2).

ARTICOLUL 7

Costuri în cazul cooperării directe dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale

Distribuirea costurilor în cazul cooperării directe dintre departamentele operaţionale şi structurile fiscale teritoriale intră sub incidenţa art. 2, care se aplică corespunzător.

CAPITOLUL III

Asistenţa administrativă între părţi

ARTICOLUL 8

Dispoziţii generale cu privire la asistenţa administrativă

(1) Părţile se vor strădui împreună să analizeze, să evalueze şi să îmbunătăţească continuu asistenţa administrativă între autorităţile lor competente, conform Directivei Consiliului 77/799/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, Directivei Consiliului 2008/55/CE şi Convenţiei.

(2)   Orice informaţie primită de una dintre părţi se va considera  confidenţială  şi  va fi  făcută  disponibilă  numai persoanelor părţii solicitante sau autorităţilor din ţara respectivă care sunt direct implicate în evaluarea impozitelor sau în controlul administrativ al acestei evaluări, în ceea ce priveşte impozitele prevăzute de prezentul acord. Informaţia dobândită va fi utilizată doar în procedurile juridice sau administrative care implică sancţiuni luate în vederea sau în legătură cu efectuarea ori analizarea evaluării respective. Informaţia nu poate fi dezvăluită niciunei alte persoane, entităţi, autorităţi sau jurisdicţii fără consimţământul scris al autorităţii competente a părţii care o furnizează.

ARTICOLUL 9

Dispoziţii generale privind schimbul de informaţii

(1)  Schimbul de informaţii se va realiza, de preferinţă, în format electronic şi în limba engleză.

(2) Autoritatea competentă a uneia dintre părţi poate solicita autorităţii competente a celeilalte părţi informaţiile necesare pentru a stabili în mod corect impozitul. Autoritatea competentă a părţii solicitate nu este obligată să răspundă unei astfel de solicitări dacă autoritatea competentă a părţii solicitante nu a epuizat sursele proprii de informaţii care puteau fi utilizate.

(3) Dacă informaţia furnizată este incompletă sau incorectă, autoritatea competentă care o primeşte o va aduce la cunoştinţa celeilalte autorităţi cât de curând posibil. In acelaşi fel se va proceda când există dificultăţi sau probleme tehnice pentru schimbul de date.

(4) Pentru persoane fizice, informaţia de schimbat va include nume, adresă şi număr de identificare fiscală (NIF) sau, în lipsa lui, codul personal de identificare în ţara de rezidenţă, precum şi data şi locul de naştere, dacă sunt cunoscute. O informaţie similară va trebui să fie furnizată şi când este vorba de persoane juridice şi de entităţi fără personalitate juridică.

ARTICOLUL 10

Schimbul de informaţii referitor la impozitele directe

(1) Schimbul de informaţii referitor la impozitele directe se va realiza în conformitate cu prevederile:

a) Directivei Consiliului 77/799/CE; şi

b) Convenţiei.

(2) Schimbul de informaţii referitor la impozitele directe se va putea realiza la cerere, în mod automat sau în mod spontan, aşa cum prevăd art. 2, 3 şi, respectiv, 4 din Directiva Consiliului 77/799/CE.

ARTICOLUL 11

Schimbul de informaţii la cerere referitor la impozitele directe

(1) Cererile de informaţii trebuie să întrunească prima facie condiţiile impuse de Directiva Consiliului 77/799/CE, precum şi de art. 28 din Convenţie.

(2) Autorităţile competente ale părţilor vor utiliza toate căile legale şi vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informaţii în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 3 luni de la primirea acestora.

(3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informaţia într-o perioadă de 3 luni sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă a celeilalte părţi cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informaţiei solicitate.

ARTICOLUL 12

Schimbul de informaţii automat referitor la impozitele directe

(1)  Prezentul acord va fi aplicabil impozitelor cuprinse în art. 2 din Convenţie în ceea ce priveşte impozitul pe venit şi pe capital şi în art. 1 din Directiva Consiliului 77/799/CE.

(2)  Conform prevederilor cuprinse în art. 3 din Directiva Consiliului 77/799/CE şi în art. 28 din Convenţie, autorităţile competente vor schimba, în mod automat şi fără solicitare prealabilă, informaţii cu privire la:

a) veniturile din proprietăţi imobiliare (la care se referă art. 6 din Convenţie);

b) profiturile întreprinderii (la care se referă art. 7 din Convenţie);

c) dividendele (la care se referă art. 10 din Convenţie);

d) comisioanele (la care se referă art. 12 din Convenţie);

e)  veniturile realizate din exercitarea unor profesii independente sau activităţi cu caracter independent (la care se referă art. 15 din Convenţie);

f)  salariile şi remuneraţiile pentru profesii dependente şi remuneraţiile membrilor consiliilor de administraţie (la care se referă art. 16 şi 17 din Convenţie);

g) veniturile obţinute din activităţile desfăşurate de artişti sau de sportivi (la care se referă art. 18 din Convenţie);

h) informaţii (notificarea pentru evaluare şi nota de calcul) cu privire la impozitele percepute de un stat pe veniturile rezidenţilor celuilalt stat.

(3) Informaţia automată se va furniza periodic, cât de repede va fi posibil, şi nu mai târziu de sfârşitul anului următor celui în care sunt generate taxele.

(4)  Informaţia automată va fi furnizată în format electronic, de preferinţă în format magnetic standard OCDE (ultima versiune). Formatul hârtie se va utiliza pentru a furniza informaţia spontană.

(5)  Dacă informaţia nu poate fi furnizată în mod automat, poate fi comunicată în formă spontană.

ARTICOLUL 13

Schimbul de informaţii privind impozitele indirecte

(1) Schimbul de informaţii referitor la impozitele indirecte se va realiza la cerere, în mod spontan, în mod automat sau automat structurat, în conformitate şi pe baza prevederilor:

a) Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE; şi

b)   Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.925/2004 din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziţii ale Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

(2) Autorităţile competente ale părţilor vor utiliza toate căile legale şi vor depune toate eforturile pentru a răspunde cererilor de informaţii în cel mai scurt timp posibil, dar nu în mai mult de 60 de zile de la primirea acestora.

(3) Dacă autoritatea competentă solicitată nu este în măsură să ofere informaţia într-o perioadă de 60 de zile sau refuză să o transmită, aceasta trebuie să informeze autoritatea competentă solicitantă cu privire la data la care răspunsul ar putea fi transmis, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul transmiterii informaţiei solicitate.

(4) Pentru transmiterea informaţiilor referitoare la impozitele indirecte se va folosi formatul standard SCAC sau orice alt format recomandat de către Comisia Europeană.

ARTICOLUL 14

Asistenţa la recuperare

(1)  Părţile vor colabora permanent în ceea ce priveşte asistenţa la recuperare reglementată de Directiva Consiliului 2008/55/CE din 26 mai 2008, precum şi de Directiva Comisiei 2002/94/CE din 9 decembrie 2002.

(2) Autorităţile competente vor schimba, ori de câte ori este necesar, informaţii în ceea ce priveşte legislaţia naţională în materie de colectare a creanţelor bugetare, precum şi în ceea ce priveşte modul de aplicare a dispoziţiilor Directivei Consiliului 2008/55/CE şi ale Directivei Comisiei 2002/94/CE.

ARTICOLUL 15

Controale simultane

(1)  Părţile pot conveni să efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul său, privind situaţia fiscală a uneia sau mai multor persoane plătitoare de impozit care prezintă un interes comun sau complementar, de fiecare dată când astfel de controale par a fi mai eficiente decât controalele realizate de o singură parte.

(2)  Prin controale simultane se va înţelege un acord între autorităţile competente ale celor două părţi cu scopul de a examina, în mod simultan şi independent, fiecare pe propriul său teritoriu, situaţia fiscală a contribuabililor sau a grupurilor de contribuabili care prezintă un interes comun sau complementar, în vederea schimbului de orice tip de informaţii relevante pe care le-ar putea obţine.

(3) In acest scop, autoritatea competentă a uneia dintre părţi va consulta autoritatea competentă a celeilalte părţi pentru a determina cazul selectat pentru verificarea simultană, furnizând informaţiile care au condus la propunerea sa, şi pentru orice alte informaţii relevante. Autoritatea consultată va decide dacă doreşte să participe la verificarea propusă.

(4)  Acceptarea propunerii de verificare simultană va fi comunicată în scris; fiecare autoritate competentă va desemna, în scris, un reprezentant care va fi responsabilul funcţional al coordonării verificării.

(5) Reprezentanţii desemnaţi de către părţi, de comun acord, vor decide pentru fiecare caz selectat locul şi perioada controlului.

(6) Controalele simultane se vor realiza în modul obişnuit de către fiecare parte, în cadrul propriilor activităţi de inspecţie. Fiecare parte îşi va asuma costul activităţilor desfăşurate.

(7)  Dacă vreuna dintre autorităţile competente ajunge la concluzia că verificarea simultană nu mai este avantajoasă, se va putea retrage de la efectuarea acesteia, notificând acest lucru în scris celeilalte părţi asupra acestei decizii.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 16

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data la care partea ungară primeşte de la partea română notificarea privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2009.

(2)  Prevederile art. 12 referitoare la schimbul de informaţii automat privind impozitele directe se vor aplica începând cu anul 2009 pentru informaţiile referitoare la impozitele generate în anul 2008.

ARTICOLUL 17

Amendamente la acord

Acordul poate fi amendat în scris în orice moment prin acordul părţilor. Amendamentele vor fi parte integrantă din prezentul acord.

ARTICOLUL 18

Durata acordului

Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. El poate fi denunţat în orice moment prin notificare scrisă de oricare dintre părţi. Notificarea scrisă va fi trimisă celeilalte părţi. Acordul va fi denunţat în ultima zi a lunii care urmează lunii în care una dintre părţi a trimis celeilalte părţi notificarea scrisă privind retragerea sa din acord.

Semnat la Szeged la 21 octombrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, maghiară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România,

Daniel Chiţoiu,

preşedinte

Pentru Administraţia de Control Fiscal şi Financiar din Ungaria,

Janos Szikora,

preşedinte


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu