Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 3 martie 2008

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 830 din 10 decembrie 2008Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi contractante,

în dorinţa de a dezvolta relaţiile şi de a întări cooperarea dintre părţile contractante în domeniul maritim, cu scopul de a contribui la dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre ele,

respectând principiul libertăţii navigaţiei comerciale internaţionale între statele lor,

observând importanţa siguranţei maritime şi protecţia mediului marin în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I

Scopul acordului

1. Scopurile prezentului acord sunt:

- să organizeze şi să dezvolte relaţiile bilaterale dintre cele două state în domeniul transportului maritim;

- să asigure cea mai bună coordonare a navigaţiei;

- să evite orice acţiune care ar putea dăuna dezvoltării normale a activităţilor maritime;

- să promoveze dezvoltarea relaţiilor comerciale şi economice dintre cele două state;

- să stimuleze schimbul de tehnologii moderne în transportul maritim.

2. Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriul României şi pe teritoriul Republicii Turcia.

Totuşi, prevederile prezentului acord:

a) nu se vor aplica porturilor care nu sunt deschise pentru intrarea navelor străine;

b) nu vor afecta reglementările privind intrarea şi şederea străinilor, care nu sunt membri ai echipajului, pe teritoriul statelor lor;

c) nu se vor aplica activităţilor care, în conformitate cu legislaţia naţională a oricărei părţi contractante, sunt rezervate propriilor companii şi organizaţii, cum ar fi cabotajul, transportul pe căile navigabile interioare, serviciile de remorcaj, pilotajul, serviciile portuare, asistenţa maritimă şi operaţiunile de pescuit, desfăşurate pe teritoriul statului oricărei părţi contractante.

ARTICOLUL II

Definiţii

In sensul prezentului acord:

1. teritoriul statului unei părţi contractante înseamnă întinderea de pământ şi ape, incluzând solul, subsolul şi apele interioare, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România sau, respectiv, Republica Turcia îşi exercită suveranitatea, în conformitate cu dreptul internaţional;

2. navă a statului unei părţi contractante înseamnă orice navă înregistrată în registrul naval al acelui stat şi care arborează pavilionul acestuia, în conformitate cu legislaţia şi reglementările sale naţionale.

Prevederile prezentului acord nu vor fi aplicate:

a) navelor militare şi navelor auxiliare utilizate în scopuri militare;

b) navelor de pescuit;

c) navelor care efectuează cercetări hidrografice, oceanografice şi ştiinţifice;

d) navelor care îndeplinesc exclusiv funcţii administrative sau de stat;

e) navelor care transportă reziduuri toxice;

f) navelor nucleare;

g) ambarcaţiunilor de agrement neangajate în comerţ;

h) navelor utilizate în scopuri necomerciale;

3. companie de transport maritim înseamnă o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislaţia naţională a unei părţi contractante şi care deţine sau operează nave;

4. membru al echipajului înseamnă orice persoană angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, care lucrează pentru funcţionarea sau serviciul navei şi care este inclusă în lista echipajului;

5. pasageri înseamnă acele persoane transportate cu o navă a statului oricărei părţi contractante, care nu sunt angajate în nicio funcţie la bord şi ale căror nume sunt incluse în lista pasagerilor acestei nave;

6. porturi ale statului unei părţi contractante înseamnă porturile şi locurile de acostare autorizate oficial, inclusiv radele portuare situate pe teritoriul statului unei părţi contractante, deschise transportului internaţional, pentru încărcare, descărcare sau transbordare de mărfuri şi/sau pasageri;

7. transport maritim internaţional înseamnă orice transport efectuat de o navă, cu excepţia cazului în care nava este operată exclusiv între porturile naţionale.

ARTICOLUL III

Autorităţi competente

Pentru punerea în aplicare a prezentului acord, autorităţile competente ale părţilor contractante sunt:

- pentru Guvernul României, Ministerul Transporturilor;

- pentru Guvernul Republicii Turcia, Subsecretariatul Primului-Ministru pentru Afaceri Maritime.

In cazul oricăror schimbări privind numele sau atribuţiile autorităţilor competente, părţile contractante vor face notificările necesare pe cale diplomatică.

ARTICOLUL IV

Măsuri privind punerea în aplicare

Părţile contractante au convenit să autorizeze autorităţile lor competente să întreprindă următoarele măsuri pentru punerea în aplicare a prezentului acord, în cooperare cu alte autorităţi relevante ale părţilor contractante, în limitele atribuţiilor acestora şi fără a aduce atingere obligaţiilor lor internaţionale:

a) să aibă consultări în vederea efectuării aranjamentelor necesare, în conformitate cu legislaţia lor naţională, care să asigure implementarea pe deplin a prezentului acord;

b) să promoveze contactele şi schimbul de informaţii dintre industriile de navigaţie din România şi Republica Turcia, cu scopul de a facilita cooperarea dintre ele şi companiile mixte în toate domeniile relevante.

c) să stabilească şi să promoveze cooperarea tehnică şi cooperarea în educarea şi schimbul de stagiari în activităţi referitoare la navigaţie, inclusiv acele activităţi legate de construcţia, repararea şi tăierea de nave;

d) să faciliteze transportul mărfurilor comerciale pe mare şi serviciile care se asigură în porturi;

e) să coopereze în cadrul forumurilor internaţionale relevante.

ARTICOLUL V

Principii care guvernează transportul maritim internaţional

1. Părţile contractante au convenit să urmeze principiile competiţiei libere şi corecte în transportul maritim internaţional, să se abţină de la măsuri care ar putea stânjeni dezvoltarea transportului maritim internaţional şi să evite orice restricţie unilaterală în legătură cu transportul maritim internaţional de mărfuri şi pasageri care sunt rezervate navelor ce arborează pavilion român sau turc.

2. Nicio prevedere a prezentului acord nu va împiedica părţile contractante să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea liberei participări a navelor comerciale la schimburile internaţionale pe o bază comercială competitivă.

ARTICOLUL VI

Tratamentul acordat navelor în porturi

1. Statul fiecărei părţi contractante va acorda, în condiţii de reciprocitate, navelor statului celeilalte părţi contractante, acelaşi tratament care este acordat navelor proprii angajate în transportul maritim internaţional, în ceea ce priveşte accesul liber în porturi, alocarea de dane şi utilizarea tuturor facilităţilor portuare pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor, transbordarea, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, folosind toate serviciile de navigaţie disponibile.

2. Părţile contractante vor face eforturi, în limitele legislaţiei lor naţionale şi a reglementărilor portuare, precum şi a obligaţiilor lor ce rezultă din dreptul internaţional, să faciliteze şi să urgenteze procedurile în porturile statelor lor şi să simplifice, atât cât este posibil, celelalte formalităţi portuare, respectând convenţiile internaţionale aplicabile.

3. Navele statului unei părţi contractante, când sosesc într-un port al statului celeilalte părţi contractante pentru a descărca o parte din încărcătură, pot să păstreze la bord, după conformarea cu legislaţia acelui stat, partea din încărcătură care este destinată altui port, aflat fie în acelaşi stat, fie în altul, sau să o transfere pe altă navă, fără plata altor tarife suplimentare în afara celor percepute în cazuri similare de către cealaltă parte contractantă pentru navele statului său. In acelaşi fel, navele statului unei părţi contractante pot intra în unul sau în mai multe porturi ale statului celeilalte părţi contractante pentru încărcarea întregii mărfi sau a unei părţi din aceasta, destinată porturilor străine, fără plata altor tarife decât a celor percepute în cazuri similare de către cealaltă parte contractantă pentru navele statului său.

ARTICOLUL VII

Documentele navelor

1. Documentele care certifică naţionalitatea sau înregistrarea, precum şi orice alte documente ale navei, în special cele necesare pentru siguranţa navigaţiei şi a mediului înconjurător, emise în conformitate cu legislaţia naţională a unei părţi contractante şi cu regulile şi reglementările internaţionale relevante, vor fi recunoscute de către cealaltă parte contractantă.

2. Navele statului unei părţi contractante care deţin certificate de măsurare a tonajului, emise în conformitate cu Convenţia Internaţională asupra Măsurării Tonajului Navelor (Londra, 1969), nu vor face obiectul remăsurării tonajului în porturile statului celeilalte părţi contractante.

3. In afara unei vânzări forţate rezultate dintr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti, orice navă a statului unei părţi contractante poate arbora pavilionul statului celeilalte părţi contractante, cu condiţia ca aceasta să se afle sub un contract de bareboat al unei companii de transport maritim a statului celeilalte părţi contractante şi ca dreptul de a arbora pavilionul statului său să fie suspendat. în acest caz, orice schimbare a pavilionului şi înregistrarea corespunzătoare vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare a ambelor state.

ARTICOLUL VIII

Documentele de identitate ale personalului navigant

1. Fiecare parte contractantă va recunoaşte documentele de identitate, emise în conformitate cu legislaţia naţională a celeilalte părţi contractante, ale membrilor echipajului sau ale pasagerilor de la bordul navelor. Aceste documente sunt:

- în cazul României, Seamăn's Book- Carnet de marinar sau paşaport;

- în cazul Republicii Turcia, Seamăn's Book - Gemiadami Cuzdani sau paşaport.

2. Pentru membrii echipajului unor terţe state, care lucrează la bordul navelor statului oricărei părţi contractante, documentele de identitate sunt cele emise în conformitate cu legislaţia naţională a acelor state.

ARTICOLUL IX

Drepturi şi obligaţii în portul de sosire

In conformitate cu prevederile Convenţiei nr. 108 privind documentele de identitate ale personalului navigant (Geneva, 13 mai 1958 - Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii), membrilor echipajului incluşi în lista echipajului unei nave a statului unei părţi contractante, care deţin documentele de identitate prevăzute la art. VIII din prezentul acord, li se va permite să debarce şi să circule fără viză în porturile statului celeilalte părţi contractante, în conformitate cu legislaţia naţională a acestei părţi contractante.

ARTICOLUL X

Drepturi de tranzit ale membrilor echipajului

Membrii echipajului sau pasagerii statului oricărei părţi contractante, care deţin documentele de identitate prevăzute la art. VIII din prezentul acord, pot intra sau călători pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în cazul unor calamităţi maritime sau al altor dezastre, cu scopul de a se îmbarca pe alte nave pentru repatriere sau orice alt motiv acceptat de către autoritatea competentă a acestei părţi contractante, cu respectarea legislaţiei naţionale a respectivei părţi contractante.

In astfel de cazuri, dacă legislaţia naţională a statului respectivei părţi contractante prevede acordarea vizei, autorităţile acestei părţi contractante vor elibera această viză în cel mai scurt timp posibil.

Fiecare parte contractantă va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei statului celeilalte părţi contractante, în baza legislaţiei naţionale a respectivei părţi contractante.

Membrii echipajului din statul unei părţi contractante, aflaţi sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pe perioada necesară tratamentului medical, în conformitate cu legislaţia naţională a acelei părţi contractante.

ARTICOLUL XI

Excepţii de la drepturile membrilor echipajului

1. Fără a afecta prevederile conţinute în art. IX şi X din prezentul acord, legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante privind intrarea, şederea şi plecarea spre/dinspre teritoriul statelor lor va prevala.

2. Fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului său a persoanelor care deţin documentele de identitate menţionate la art. VIII din prezentul acord, dacă aceste persoane sunt considerate indezirabile.

ARTICOLUL XII

Urmărirea penală a unui membru al echipajului

1. In cazul unei infracţiuni sau al unui delict comis la bordul unei nave a statului unei părţi contractante în timpul în care nava se află pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, autorităţile relevante ale acestei părţi contractante nu vor iniţia procedura judiciară de punere sub urmărire penală fără acceptul funcţionarilor diplomatici sau consulari competenţi ai statului al cărui pavilion îl arborează nava, decât în cazul în care:

a) comandantul navei solicită punerea sub acuzare a făptaşului; sau

b) consecinţele infracţiunii sau delictului se extind asupra teritoriului statului acestei părţi contractante; sau

c) infracţiunea ori delictul tulbură pacea sau ordinea publică în statul acestei părţi contractante; sau

d) iniţierea procedurii judiciare de urmărire penală este necesară pentru stoparea traficului ilicit de stupefiante ori substanţe psihotrope; sau

e) infracţiunea ori delictul a fost comis împotriva oricărei persoane, alta decât un membru al echipajului acelei nave.

2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu vor afecta dreptul statului oricărei părţi contractante de a lua orice măsură permisă de legislaţia naţională cu scopul de a aresta sau a investiga la bordul navelor străine care trec prin teritoriul său, chiar şi după părăsirea apelor interne.

3. Prevederile acestui articol nu se aplică în cazul paşapoartelor, al controlului vamal şi al sănătăţii publice, al salvării pe mare şi al prevenirii poluării marine.

ARTICOLUL XIII

Proceduri civile

Autorităţile judiciare şi/sau administrative ale oricărei părţi contractante nu vor întreprinde nicio procedură civilă referitoare la membrii echipajului sau referitoare la un contract de angajare a unui membru al echipajului unei nave a statului celeilalte părţi contractante decât dacă este solicitată de funcţionarii diplomatici sau consulari competenţi ai statului al cărui pavilion îl arborează nava.

ARTICOLUL XIV

Nave în pericol

1. Dacă o navă a statului unei părţi contractante eşuează sau suferă orice alt accident pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, acea navă şi încărcătura sa vor primi aceeaşi protecţie care este acordată navelor statului celeilalte părţi contractante şi încărcăturii acestora.

Căpitanului, membrilor echipajului şi pasagerilor de la bordul navei statului unei părţi contractante care au suferit un prejudiciu li se vor acorda în orice moment aceeaşi asistenţă, ajutor şi protecţie care sunt acordate persoanelor acelui stat pe al cărui teritoriu s-a produs incidentul.

2. Când încărcătura de la bordul unei nave a statului unei părţi contractante implicate într-un incident maritim trebuie să fie descărcată şi depozitată temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, înainte ca aceasta să se întoarcă în portul de plecare sau de transport către un stat terţ, acea parte contractantă va facilita această operaţiune, iar încărcătura respectivă va fi scutită de toate taxele vamale, cu condiţia ca aceasta să nu fie destinată consumului sau folosirii pe teritoriul statului acelei părţi contractante.

3. Prevederile paragrafului 2 al acestui articol nu vor prevala faţă de legislaţia aplicabilă pe teritoriul statului fiecărei părţi contractante privind depozitarea temporară a mărfurilor.

4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri apărute în legătură cu salvarea şi asistenţa acordate unei nave avariate, echipajului, pasagerilor, încărcăturii şi bunurilor sale, în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante.

ARTICOLUL XV

Transferul veniturilor şi alte încasări ale companiilor de navigaţie

Fiecare parte contractantă va acorda companiilor de transport maritim ale statului celeilalte părţi contractante, în conformitate cu legislaţia sa naţională, dreptul de transfer, la cursul de schimb al pieţei valutare internaţionale din ziua în care se face transferul, al profitului net realizat din operaţiunile de transport marfă şi pasageri.

ARTICOLUL XVI

Protecţia mediului marin

1. Navele statului unei părţi contractante vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător pe teritoriul, precum şi în zona economică exclusivă a statului celeilalte părţi contractante.

2. Navele statului unei părţi contractante, pe teritoriul, precum şi în zona economică exclusivă a statului celeilalte părţi contractante se vor supune legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului înconjurător a celeilalte părţi contractante.

3. In cazul unei poluări marine cauzate de o navă a statului unei părţi contractante pe teritoriul, precum şi în zona economică exclusivă a statului celeilalte părţi contractante, nava va fi considerată răspunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională a acelei părţi contractante şi convenţiile internaţionale relevante.

ARTICOLUL XVII

Cooperarea în construcţia de nave

Părţile contractante se vor strădui să extindă scopul cooperării lor în construcţia, întreţinerea şi repararea, precum şi tăierea navelor şi vor încuraja societăţile mixte în acest sens.

ARTICOLUL XVIII

Cooperarea în domeniul transportului pe căile navigabile interioare

Ţinând cont de importanţa crescândă a căilor navigabile transeuropene pentru intensificarea comerţului şi schimburilor în Europa şi fiind state de coastă la Marea Neagră, părţile contractante vor căuta posibilităţi pentru a dezvolta cooperarea dintre ele în domeniul transportului pe căile navigabile interioare din bazinul Dunării.

In privinţa navigaţiei pe Dunărea maritimă, prevederile prezentului acord se vor aplica, după cum este cazul, ţinând cont de regimul juridic al navigaţiei pe Dunăre, reglementat de Convenţia privind regimul navigaţiei pe Dunăre (Belgrad, 18 august 1948) şi de Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994) şi legislaţia relevantă a Uniunii Europene.

ARTICOLUL XIX

Alte măsuri privind punerea în aplicare

1. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navei statului celeilalte părţi contractante în timpul în care navele se află pe teritoriul statelor lor.

Aceste măsuri vor avea ca scop, în special, protecţia navelor împotriva oricăror acţiuni ilegale care pot pune în pericol siguranţa navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii şi a altor persoane şi bunuri aflate la bordul navelor, precum şi a operaţiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.

2. Dacă oricare parte contractantă anticipează, pe teritoriul statului său, orice acţiune ilegală îndreptată împotriva unei nave a statului celeilalte părţi contractante, va lua imediat toate măsurile necesare pentru a preveni acea acţiune ilegală, precum şi pentru a proteja nava, echipajul acesteia, încărcătura şi alte persoane şi bunuri aflate la bordul acestei nave.

3. In cazul unei acţiuni ilegale care are loc pe teritoriul statului unei părţi contractante, acea parte contractantă va lua imediat măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia sa naţională, pentru a pune capăt acelei acţiuni.

Această parte contractantă va informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomatică a statului celeilalte părţi contractante despre acţiunea comisă.

ARTICOLUL XX

Alte prevederi

Părţile contractante vor încuraja companiile de transport maritim din statele lor să stabilească şi să dezvolte, în condiţii de eficienţă economică, linii maritime regulate pentru pasageri, Ro-Ro şi marfă între porturile celor două state, care să fie folosite de navele şi navele charter care arborează pavilionul statelor lor, pe principiul egalităţii şi al avantajelor reciproce.

ARTICOLUL XXI

Obligaţii care rezultă din alte acorduri internaţionale

1. Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care rezultă din convenţiile internaţionale şi acordurile la care acestea sunt parte, precum şi poziţiile lor oficiale, politicile şi practica stabilite în probleme internaţionale.

2. Fiecare parte contractantă va lua în considerare oportunitatea ratificării instrumentelor internaţionale referitoare la siguranţa navelor, condiţiile sociale ale personalului navigant şi transportul mărfurilor periculoase, precum şi protecţia mediului marin.

3. Prezentul acord nu afectează obligaţiile României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

ARTICOLUL XXII

Comisia mixtă maritimă

Părţile contractante vor stabili o comisie mixtă maritimă în vederea:

- discutării aspectelor privind aplicarea şi implementarea prevederilor prezentului acord;

- schimbului de opinii pe probleme de interes comun privind transportul maritim;

- facilitării dezvoltării comerţului maritim între statele lor;

- realizării de studii comune privind introducerea de noi servicii în transportul maritim.

Comisia mixtă maritimă se va întruni la cererea oricărei părţi contractante.

Cu ocazia primei sale întruniri, Comisia mixtă maritimă va stabili şi va conveni asupra propriile reguli de procedură şi a activităţii.

Comisia mixtă maritimă este formată din reprezentanţii fiecărei părţi contractante, desemnaţi de autoritatea lor competentă.

Comisia mixtă maritimă se va întruni, alternativ, pe teritoriul statelor părţilor contractante.

Când este necesar, Comisia mixtă maritimă poate invita alţi experţi ai fiecărei părţi contractante pentru a participa la discuţii.

ARTICOLUL XXIII

Soluţionarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat de Comisia mixtă maritimă.

Dacă această Comisie nu poate ajunge la o concluzie, acest diferend va fi soluţionat pe cale diplomatică.

ARTICOLUL XXIV

Intrarea in vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care oricare parte contractantă a informat cealaltă parte contractantă asupra îndeplinirii procedurilor legale naţionale referitoare la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani şi se va prelungi, în mod automat, pe noi perioade succesive de un an, până în momentul în care una dintre părţile contractante îl va denunţa pe cale diplomatică.

La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind navigaţia maritimă, semnat la Ankara la 6 martie 1981, îşi va înceta valabilitatea, fără a afecta contractele sau acordurile existente între companiile de transport maritim din cele două state.

ARTICOLUL XXV

Amendamente

Prezentul acord poate fi amendat prin consimţământul reciproc al părţilor contractante.

Orice amendamente la acesta vor intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor stipulate la art. XXIV.

ARTICOLUL XXVI

Denunţarea

Denunţarea va deveni efectivă la 6 (şase) luni de la data primirii respectivei notificări scrise.

In alte aspecte, care nu sunt acoperite de prezentul acord, se va aplica legislaţia naţională a fiecărei părţi contractante.

Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător de guvernele lor, au semnat prezentul acord. Semnat la 3 martie 2008 la Bucureşti, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

In caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Ludovic Orban,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Binali Yildirim,

ministrul transporturilor


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu