Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 12.09.2012

între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 13 decembrie 2012SmartCity1


ÎntreMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către doamna Mariana Câmpeanu, ministru,şiMinisterul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către domnul Mircea Duşa, ministru,pe de o parte,şiOficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, instituţie publică cu caracter administrativ, cu sediul în str. Bargue 44, Paris 75015, denumit în continuare OFII, reprezentant de către domnul Philippe Gustin, ambasadorul Republicii Franceze în România, în prezenţa domnului Manuel Valls, ministrul de interne al Republicii Franceze, şi a domnului Bernard Cazeneuve, ministru delegat pe lângă ministrul francez al afacerilor externe, însărcinat cu afacerile europene,de cealaltă parte,denumite în continuare părţile,având în vedere dorinţa comună de a gestiona mai bine fluxurile bilaterale de migraţie,dornice de a-şi consolida şi dezvolta cooperarea şi de a acţiona împreună pentru a favoriza o mai bună incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor în dezvoltarea economiei şi a vieţii publice din România,recunoscând nevoia de a-şi coordona programele destinate sprijinirii reinserţiei sociale efective şi durabile a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor care revin din Franţa şi sunt beneficiari ai unui ajutor de revenire acordat de OFII,dorind să acţioneze în conformitate cu recomandările Uniunii Europene referitoare la incluziunea romilor prevăzute în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, COM (2011) 173, din data de 5 aprilie 2011,au convenit următoarele: Articolul 1Obiectul acordului-cadru Prezentul acord-cadru are ca obiect promovarea unui parteneriat consolidat între părţi, destinat implementării unui proiect experimental de sprijin pentru reinserţie în România a familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor care au revenit din Franţa şi sunt beneficiare ale unui ajutor de revenire acordat de OFII. Articolul 2Beneficiarii proiectului experimental Proiectul experimental se adresează unui grup-ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, domiciliaţi în următoarele judeţe: Alba, Bihor, Dolj, Mehedinţi sau Timiş, care doresc să revină din Franţa pentru a se restabili pe teritoriul României şi care vor beneficia de un ajutor de reinserţie pentru a pune în aplicare un proiect de reinserţie socială şi economică. Pentru a putea participa la proiectul experimental, familiile potenţial beneficiare trebuie să notifice în prealabil intenţia în acest sens către OFII, înainte de a părăsi teritoriul francez, şi să accepte, de asemenea, ca această intenţie să fie comunicată de către OFII autorităţilor locale competente din România. Articolul 3Obligaţia părţilor Prin prezentul acord-cadru, părţile se angajează să colaboreze în vederea mobilizării resurselor umane, financiare şi materiale disponibile, menite să asigure reuşita proiectului experimental. Acţiunile autorităţilor de la nivel central vor fi coordonate cu cele ale autorităţilor competente din judeţele implicate în proiect. 3.1. Obligaţiile OFII OFII se angajează să desfăşoare următoarele activităţi: În Franţa: • primirea cererilor de sprijin pentru revenire ale familiilor menţionate în articolul 2; • organizarea reîntoarcerii în România a familiilor menţionate în articolul 2, inclusiv prin suportarea costurilor biletului de transport aerian, a costurilor aferente bagajelor, şi sprijinirea acestora în vedere obţinerii documentelor de călătorie, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru reîntoarcere; • comunicarea coordonatelor familiilor menţionate în articolul 2 către autorităţile locale competente din judeţele româneşti de domiciliu. În România: • desemnarea unui consilier specializat în domeniul asistenţei sociale la Reprezentanţa OFII de la Bucureşti. Acest consilier va fi însărcinat să asigure legătura cu autorităţile locale şi partenerii sociali din judeţele pentru evaluarea şi monitorizarea: • situaţiei economice, sociale şi locative a familiilor menţionate în articolul 2; • posibilităţilor de formare profesională a membrilor acestor familii; • condiţiilor de acces pe piaţa muncii, precum şi la serviciile educaţionale; • programelor de prevenire din domeniul sănătăţii şi şcolarizare a copiilor; • utilizarea ajutoarelor pentru reinserţie economică pentru familiile beneficiare din cadrul programului experimental. Acestea vor cuprinde un ajutor financiar pentru înfiinţarea unei firme şi un program de instruire adaptat cerinţelor specifice ale proiectului de firmă. Înfiinţarea şi monitorizarea firmelor vor fi realizate cu sprijinul şi sfaturile furnizate de operatorii locali specializaţi în domeniu; • înfiinţarea, în judeţele implicate în programul experimental, a unui comitet de lucru, alcătuit din reprezentanţii OFII şi ai autorităţilor locale competente, care va evalua situaţia fiecărei familii beneficiare în vederea analizării oportunităţii acordării de către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti a ajutorului de reinserţie economică, în baza unui studiu de fezabilitate care va fi realizat şi finanţat de OFII. 3.2. Obligaţiile autorităţilor române În vederea implementării proiectului experimental, autorităţile române se angajează să mobilizeze şi să susţină autorităţile locale din judeţele implicate în programul experimental pentru ca acestea să desfăşoare activităţile următoare: • elaborarea, la solicitarea instituţiei prefectului, de către serviciile publice de asistenţă socială a unei anchete sociale cu privire la potenţialul de reuşită a proiectelor de reinserţie pentru fiecare familie potenţial beneficiară a unui ajutor din partea OFII. Această anchetă va evalua cu prioritate condiţiile materiale, sociale, economice şi locative ale familiilor potenţial beneficiare, modul în care este asigurată frecventarea cursurilor şcolare de către copiii lor, posibilităţile obiective ale membrilor acestor familii de a avea acces la un loc de muncă, la servicii de sănătate etc.; • concluziile anchetelor sociale, precum şi orice modificare apărută în situaţia familiilor beneficiare vor fi comunicate din 6 în 6 luni către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti de către instituţia prefectului din fiecare judeţ parte a programului experimental; • monitorizarea familiilor menţionate în articolul 2 şi acordarea serviciilor necesare, adaptate nevoilor identificate prin anchetele sociale. Autorităţile locale competente din judeţele implicate în proiect vor mobiliza diferiţii actori locali, care pot contribui la asigurarea reinserţiei sociale şi economice a familiilor menţionate la articolul 2, în special în ceea ce priveşte includerea copiilor în sistemul de învăţământ; • acordarea de sprijin familiilor menţionate în articolul 2 pentru facilitarea accesului acestora la locuinţe, precum şi la activul funciar legat de activitatea economică finanţată de către OFII, în virtutea şi în conformitate cu cadrul juridic naţional care guvernează acest domeniu, precum şi asigurarea monitorizării progreselor ulterioare în colaborare cu Reprezentanţa OFII de la Bucureşti; • identificarea altor surse de finanţare, în special din fonduri structurale europene, în scopul mobilizării de mijloace suplimentare destinate sprijinirii familiilor menţionate la articolul 2 şi adaptate dificultăţilor pe care acestea le întâmpină. Articolul 4Finanţarea acţiunilor Prezentul acord-cadru nu prevede niciun transfer financiar între părţi. Fiecare parte asigură finanţarea cheltuielilor necesare ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului acord-cadru. Articolul 5Încheierea protocoalelor locale de cooperare Părţile convin să sprijine încheierea de acorduri similare cu prezentul acord-cadru între instituţiile competente de la nivelul judeţelor ce fac parte din proiectul experimental şi reprezentanţii instituţiilor franceze. Dacă este cazul, autorităţile române se angajează să asigure asistenţă tehnică judeţelor implicate în proiectul experimental pentru elaborarea de acorduri locale de cooperare. Articolul 6Coordonarea Părţile convin să organizeze întâlniri periodice şi să constituie echipe de lucru în judeţele implicate în proiectul experimental, care să asigure o coordonare eficientă, precum şi o monitorizare şi o evaluare obiectivă a rezultatelor proiectului experimental. Articolul 7Domeniul de aplicare a acordului-cadru Prezentul acord-cadru se aplică fără a prejudicia acţiunile de cooperare ce pot exista între autorităţile franceze şi române, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Articolul 8Modificarea sau denunţarea acordului-cadru Prezentul acord-cadru poate fi modificat de comun acord de către părţi. Aceste modificări vor face obiectul unui protocol adiţional care va intra în vigoare în conformitate cu articolul 9 din prezentul acord-cadru şi va preciza noile modalităţi şi condiţii de realizare a acordului-cadru. Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea acordului-cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă prin consultări între părţi. Acordul-cadru poate fi denunţat în orice moment de către una dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă cu cel puţin două luni înainte, prin care se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi intenţia de a înceta valabilitatea acordului-cadru. Articolul 9Intrarea în vigoare şi durata acordului-cadru Prezentul acord-cadru se încheie pe o durată de 2 ani şi intră în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, prin care se comunică procedura pentru intrarea în vigoare prevăzută de legislaţia internă a părţilor. Semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012, în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză. Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România, Mariana Câmpeanu Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, Mircea Duşa Pentru Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, Philippe Gustin În prezenţa: Ministrului francez de interne, Manuel Valls Ministrului delegat pe lângă ministrul francez al afacerilor externe, însărcinat cu afacerile europene, Bernard Cazeneuve


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu