Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.9 din 22.04.2020

pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 27 aprilie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea prevederilor art. 31 şi 46 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1) lit. b) şi c), art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) şi (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) şi art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 22 aprilie 2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1082 din 20 decembrie 2018, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 9. Secţiunea 9 - Fonduri de investiţii alternative: a)Subsecţiunea 1 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR); b)Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP); c)Subsecţiunea 3 - Fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM); d)Subsecţiunea 4 - Fonduri de investiţii alternative dintr-un stat terţ ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAT). 2. La articolul 5, punctul 10 se abrogă . Articolul IIRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau fondurile de investiţii alternative (F.I.A.), al căror stat de origine este România şi care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.
(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiţii autoadministrată sau de către F.I.A. autoadministrat, după caz, şi certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ........ ................ ................ ................ ........ .........
(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. şi F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.
2. La articolul 28, alineatele (4)-(6) se abrogă . 3. La articolul 28, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 şi 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenţia de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează; 2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie. 4. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.7 şi 1.8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„1. Tarif/Taxă de soluţionare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare şi retragere autorizaţie/ atestat entităţi reglementate 1.7. autorizare fond deschis de investiţii/subfond al unui fond deschis de investiţii/fond de investiţii alternative de tip contractual/subfond al unui fond de investiţii alternative de tip contractual 10.000 lei
1.8. autorizare F.I.A. de tip societate de investiţii care: a) este administrată de un administrator de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.) extern b) se autoadministrează a) 15.000 lei b) 20.000 lei"

5. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.24 şi 1.25 se abrogă . 6. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„4. Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităţilor reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepţia societăţilor de investiţii 4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activităţii de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de fonduri de investiţii alternative din state membre (cu excepţia EuVECA şi EuSEF)/O.P.C. din state nemembre 4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiaşi O.P.C."

7. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.4 se abrogă . 8. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„4. 4. Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităţilor reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepţia societăţilor de investiţii: 4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activităţilor de administrare a F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an"

9. La anexa nr. 3 numărul curent 4, după punctul 4.5 se introduce un nou punct, punctul 4.6, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Categoria de venituri Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.) Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
„4. Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităţilor reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepţia societăţilor de investiţii 4.6. tarif perceput pentru monitorizarea activităţilor de administrare a O.P.C.V.M. din România de către societăţile de administrare de investiţii din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012 b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 161 din O.U.G. nr. 32/2012 a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an"

Articolul IIIRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate , alineatele (31)-(36), cu următorul cuprins: (31) În aplicarea dispoziţiilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, art. 42 alin. (1) lit. d) şi art. 43 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 se consideră că A.F.I.A. de dimensiuni semnificative sunt acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de F.I.A. cu o valoare a activelor de cel puţin 200 milioane euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puţin 30 de angajaţi permanenţi pe parcursul anului calendaristic anterior. (32) Comitetul de remunerare al A.F.I.A. de dimensiuni semnificative este format din cel puţin 2 membri neexecutivi, din care cel puţin unul este membru independent, în sensul că respectă principiul independenţei prevăzut la art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (33) În aplicarea prevederilor pct. 1 lit. c) şi pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, coroborate cu cele ale art. 60 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Comitetul de remunerare menţionat la alin. (32) avizează, anterior aprobării de către consiliul de administraţie/de supraveghere, şi monitorizează respectarea politicii de remunerare întocmite şi aplicate de conducerea superioară a A.F.I.A. (34) În cazul în care sesizează nereguli în elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare a A.F.I.A., membrii comitetului de remunerare comunică imediat în scris conducerii superioare a A.F.I.A. situaţiile constatate şi urmăresc îndreptarea acestora, informând în consecinţă membrii consiliului de administraţie/de supraveghere. Conducerea superioară a A.F.I.A. are obligaţia furnizării unui răspuns în scris către comitetul de remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii sesizării, care la rândul său va informa membrii consiliului de administraţie/de supraveghere. (35) În cazul în care conducerea superioară a A.F.I.A. refuză sau amână nejustificat aplicarea modificărilor solicitate de comitetul de remunerare în baza dispoziţiilor alin. (33), consiliul de administraţie/de supraveghere are obligaţia transmiterii către A.S.F. a unui raport constatator privind abaterile identificate în cadrul politicii de remunerare a A.F.I.A. (36) Raportul menţionat la alin. (35) se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării scrise realizate de către comitetul de remunerare conform alin. (34). 2. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăţi de administrare a investiţiilor/societăţi de investiţii sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiţii, cu excepţia altor entităţi care aparţin aceluiaşi grup; 3. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 111-113, cu următorul cuprins: Articolul 111
(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., după caz, şi în termen de maximum 10 zile de la data producerii, următoarele modificări ale condiţiilor semnificative avute în vedere la data autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) şi i) din Legea nr. 74/2015:a)numirea membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere; b)numirea membrilor conducerii A.F.I.A.; c)achiziţia şi/sau majorarea participaţiilor calificate în cadrul A.F.I.A.
(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare a A.F.I.A.
(3) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.
(4) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 60 de zile.
Articolul 112
(1) După obţinerea actului individual prevăzut la art. 111 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a A.F.I.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F., A.F.I.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.
(2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 111, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.
(3) Membrii organelor de conducere a A.F.I.A. îşi exercită mandatul în legătură cu activitatea specifică A.F.I.A. de la data autorizării acestora de către A.S.F.
Articolul 113
(1) În vederea autorizării de către A.S.F. a modificărilor prevăzute la art. 111 alin. (1), A.F.I.A. transmite la A.S.F. o cerere însoţită, după caz, de următoarele documente: a)hotărârea organului statutar al A.F.I.A.; b)actul adiţional la actul constitutiv al A.F.I.A., după caz, în original sau în copie legalizată; c)documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai A.F.I.A. care participă la achiziţia şi/sau majorarea participaţiilor acestora, pentru modificările prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. c); d)documentele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, în situaţia modificării prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul regulament; e)dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
(2) În termen de maximum 60 de zile de la data modificării obiectului de activitate al unei A.F.I.A. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiţii, acesta are obligaţia să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
(3) A.F.I.A. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (2).
4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Până la depunerea dovezii promovării testului privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare prevăzut la alin. (1) lit. c), directorii/membrii directoratului A.F.I.A. răspund solidar cu ofiţerul de conformitate cu privire la funcţia de conformitate din cadrul societăţii. 5. La articolul 13 alineatul (10), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)dovada obţinerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a); până la obţinerea certificării respective, directorii/membrii directoratului A.F.I.A., cu excepţia directorului din cadrul A.F.I.A. care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului, răspund solidar cu administratorul de risc cu privire la activitatea de administrare a riscurilor din cadrul societăţii; 6. La articolul 13, alineatele (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(14) Retragerea autorizaţiei ofiţerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod similar procedurii prevăzute pentru retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
(15) Retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
7. La articolul 13, alineatele (16)-(18) se abrogă . 8. La articolul 13, alineatele (19) şi (20) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(19) În situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de ofiţer de conformitate sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al A.F.I.A., dacă există, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoştinţele şi experienţa profesională adecvată, în cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, va prelua provizoriu atribuţiile persoanei indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic.
(20) În situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de administrator de risc sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoştinţele şi experienţa profesională adecvată va îndeplini provizoriu această funcţie până la momentul reocupării sale. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuţiile funcţiei de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplineşte provizoriu această funcţie este notificată A.S.F.
9. La articolul 17, alineatele (4) şi (6) se abrogă . 10. La articolul 17, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014. 11. La articolul 17, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
(11) În administrarea activelor F.I.A., A.F.I.A. respectă regulile de conduită privind prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese prevăzute la art. 30-37, 40, 43, 63, 80 şi 107 din Regulamentul (UE) 231/2013.
(12) Pot constitui conflicte de interese menţionate la alin. (10) următoarele situaţii, fără a se limita la acestea: a)tranzacţii efectuate de A.F.I.A. în numele şi/sau în legătură cu F.I.A. administrate cu entităţi care fac parte din acelaşi grup cu A.F.I.A., aşa cum «grupul» a fost definit în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; b)tranzacţii dintre A.F.I.A. şi societăţi cu care A.F.I.A., conducătorii, administratorii sau angajaţii acesteia au deja relaţii de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în acest sens, A.F.I.A. are obligaţia gestionării potenţialului conflict de interese în favoarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare ale F.I.A. Gestionarea şi măsurile întreprinse de A.F.I.A. sunt detaliate în politicile de remunerare ale A.F.I.A. şi este raportată trimestrial la A.S.F. situaţia deţinerilor directe şi indirecte în acţiuni, obligaţiuni necotate sau orice alte instrumente financiare emise de societăţi deţinute/controlate/cu care A.F.I.A. se află în relaţii de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare; c)obţinerea de către A.F.I.A. a unui comision din partea S.S.I.F./instituţiei de credit cu care are încheiat un contract de intermediere financiară, în funcţie de valoarea totală a ordinelor de tranzacţionare transmise de către A.F.I.A. în numele F.I.A., iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile F.I.A.
12. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) conţine o secţiune distinctă, aferentă tipurilor de remuneraţii stabilite conform art. 21 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 74/2015 şi art. 107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce are forma prezentată în anexa nr. 9.
(4) Anual, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de către A.S.F. şi sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează F.I.A. stabilite în România transmit A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a entităţii, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, după caz. În situaţia în care A.F.I.A. administrează şi active ale O.P.C.V.M., atunci acesta poate transmite A.S.F. un raport unic privind structura organizaţională, atât pentru O.P.C.V.M., cât şi pentru F.I.A.
13. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Orice modificare intervenită de la momentul avizării depozitarului F.I.A. de către A.S.F. asupra informaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) lit. f) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare, şi este însoţită de documentele referitoare la şi pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislaţiei pieţei de capital şi se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar. 14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a departamentului/serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare, precum şi informaţii privind numărul F.I.A. şi valoarea activelor depozitate. În cazul în care funcţia de depozitare este îndeplinită şi pentru O.P.C.V.M. şi depozitarului îi sunt aplicabile prevederile art. 80 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, atunci respectivul depozitar poate transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie un singur raport de activitate, ce cuprinde informaţiile solicitate atât pentru F.I.A., cât şi pentru O.P.C.V.M. ale căror active se află în depozitare. 15. La articolul 35 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale sau în baza liberei circulaţii, al cărui cuantum este prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014; c)lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul nr. 16/2014. 16. La articolul 46, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 17. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 9

Cuantum total remuneraţii pentru exerciţiul financiar, din care: Suma (lei sau valută) Număr beneficiari
a) Remuneraţii fixe plătite de A.F.I.A. către personalul său
b) Remuneraţii variabile plătite de A.F.I.A. către personalul său, exceptând comisioanele de performanţă
c) Remuneraţii variabile reprezentând comisioane de performanţă
TOTAL

Cuantum agregat al remuneraţiilor pentru exerciţiul financiar, din care: Suma (lei sau valută)
a) Remuneraţii plătite membrilor consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere, după caz
b) Remuneraţii plătite conducerii efective (superioare)
c) Remuneraţii plătite personalului cu atribuţii de control (conformitate, administrare a riscurilor, audit intern etc.)
d) Remuneraţii plătite personalului identificat ale cărui acţiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al F.I.A.

18. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail" se înlocuieşte cu sintagma „F.I.A. destinate investitorilor de retail". Articolul IVRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 16 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 183, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) În cazul investiţiilor efectuate într-un stat terţ, care anterior a deţinut calitatea de stat membru, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a expirării perioadei tranzitorii oferite cu prilejul dobândirii statutului de stat terţ în relaţia cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieţei reglementate stipulate la alin. (1). Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieţei reglementate, investiţiile deja existente ale O.P.C.V.M. se consideră eligibile, iar S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează nu poate efectua noi investiţii în respectivul stat terţ. 2. La articolul 183, alineatul (7) se abrogă . 3. La articolul 237, alineatele (3) şi (4) se abrogă .
Articolul V
(1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. şi depozitarii activelor F.I.A. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligaţi ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament.
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să transmită A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.
Articolul VI Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia articolelor I, II şi IV, care intră în vigoare la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Elena-Doina DascăluSmartCity5

COMENTARII la Regulament 9/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 9 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 9/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu