E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 9 din 27 august 1996

privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 276 din  6 noiembrie 1996


SmartCity3


    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. C.N.V.M. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    2. fondul deschis de investitii este fondul de investitii ce se constituie prin contract de societate civila, in conformitate cu dispozitiile speciale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994, cu dispozitiile generale ale Codului civil referitoare la societatea civila particulara (art. 1.499 si urmatoarele) si cu dispozitiile prezentului regulament. El cuprinde totalitatea atat a contributiilor banesti la acest fond, printr-o oferta publica continua de titluri de participare care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, cat si a activelor achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile;
    3. membru initial al unui fond deschis de investitii este persoana fizica si/sau persoana juridica semnatara (personal sau prin mandatar) a contractului de societate civila prin care se constituie fondul deschis de investitii;
    4. titlul de participare reprezinta o detinere de capital in activele nete ale unui fond deschis de investitii. Este emis in forma nominativa, nu este andosabil sau transferabil in alt mod si nu este inscris la cota bursei de valori;
    5. consiliul de incredere al unui fond deschis de investitii este organismul de reprezentare a fondului deschis de investitii in relatiile cu societatea de administrare;
    6. adunarea generala a investitorilor la fondul deschis de investitii este organismul de decizie al unui fond deschis de investitii, in situatiile prevazute de lege si de prezentul regulament;
    7. reglementarile interne ale unui fond deschis de investitii definesc obiectivele de investitii ale unui fond deschis de investitii si stabilesc procedurile de desfasurare a activitatii in vederea atingerii unor asemenea obiective;
    8. societatea de investitii colective in valori mobiliare este societatea pe actiuni constituita conform prevederilor speciale ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum si dispozitiilor prezentului regulament si care are ca unic obiect de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare, in conditiile legii;
    9. prospectul este documentul care contine toate informatiile necesare pentru ca investitorul potential sa poata evalua calitatile investitiei si pentru a ajunge la o decizie rationala privind oferta facuta. Prospectul va fi elaborat in forma si continutul prevazute in prezentul regulament;
    10. persoana de control a unui fond deschis de investitii sau a unei societati de investitii este o persoana fizica sau juridica, care:
    a) este membru al consiliului de incredere al fondului sau al consiliului de administratie, sau este director executiv in cadrul persoanei juridice;
    b) detine, direct sau indirect, sau are in alt mod puterea de a exercita controlul a peste 10% din valorile mobiliare, cu drept de vot, ale persoanei juridice;
    c) este societatea de administrare a unui fond deschis de investitii sau a unei societati de investitii, sau actionar al acesteia din urma;
    11. persoana afiliata este persoana fizica sau juridica care:
    a) este o persoana de control a unui fond deschis de investitii, a unei societati de investitii sau a unei societati de administrare de investitii;
    b) este o persoana juridica in cadrul careia un fond deschis de investitii, o societate de investitii sau o societate de administrare de investitii este o persoana de control;
    c) este o persoana juridica in care o persoana de control a unui fond deschis de investitii, a unei societati inchise de investitii sau a unei societati de administrare este o persoana de control;
    d) este sotul/sotia sau orice ruda pana la gradul al treilea sau afin pana la gradul al doilea a oricarei persoane care este afiliata unui fond deschis de investitii, unei societati de investitii sau unei societati de administrare de investitii, asa cum sunt definite la lit. a), b) si c);
    12. persoana de acces este persoana fizica ce are dreptul de a controla, este angajat, consultant sau are posibilitatea, in orice mod, de a obtine orice informatie cu privire la achizitionarea sau vanzarea de valori mobiliare si de alte instrumente financiare de catre astfel de societati de administrare, fonduri deschise de investitii sau societati de investitii;
    13. societate de administrare a investitiilor este societatea pe actiuni, constituita conform prevederilor speciale ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum si dispozitiilor prezentului regulament, si care are ca obiect de activitate exclusiv administrarea fondurilor deschise de investitii si/sau a societatilor de investitii;
    14. administrare de investitii constituie administrare de investitii toate si orice acte prin care:
    1) se utilizeaza resursele atrase de fondurile deschise de investitii si de societatile de investitii;
    2) se achizitioneaza, se folosesc valori mobiliare si/ori se exercita, se intretin (se protejeaza) drepturi ce decurg din acestea;
    3) se tranzactioneaza valori mobiliare din portofoliul fondurilor deschise de investitii si al societatilor de investitii administrate, cu caracter temporar sau definitiv, partial sau integral, inclusiv cele prin care se constituie drepturi reale;
    15. activitati auxiliare si adiacente reprezinta:
    a) indeplinirea procedurilor de autorizare pentru fondurile deschise de investitii si societatile de investitii administrate;
    b) contractarea, utilizarea si restituirea de imprumuturi pentru si in numele fondurilor deschise de investitii si/sau al societatilor de investitii administrate;
    c) analiza, consultanta financiara si de plasamente pentru fondurile deschise de investitii si societatile de investitii administrate;
    d) elaborarea politicii si a strategiilor de investitii;
    e) elaborarea, prezentarea, publicarea si difuzarea situatiilor si rapoartelor anuale, semestriale si trimestriale privind investitiile din portofoliu si situatia titlurilor de participare, respectiv a actiunilor;
    f) reprezentarea legala a entitatilor administrate, pentru si in legatura cu valorile mobiliare avute in portofoliu, si operatiunile efectuate pentru/cu acestea;
    g) obtinerea autorizatiei pentru initierea si desfasurarea ofertelor publice, elaborarea si obtinerea autorizarii prospectelor pentru oferte publice;
    16. societate de depozitare este societatea pe actiuni constituita conform prevederilor speciale ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum si dispozitiilor prezentului regulament, si care are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de depozitare pentru fonduri si/sau societati de investitii.
    17. activitati de depozitare pentru fondurile deschise de investitii si societati de investitii sunt urmatoarele:
    a) pastrarea in siguranta a tuturor activelor respectivelor fonduri si societati de investitii;
    b) decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare in contul entitatilor mai sus mentionate, in conformitate cu instructiunile primite de la societatea de administrare a investitiilor si confirmate de societatea de valori mobiliare implicata;
    c) colectarea dividendelor, dobanzilor si a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum si exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, in conformitate cu instructiunile primite de la societatea de administrare a investitiilor;
    d) calcularea si publicarea valorii activelor nete ale entitatilor mai sus mentionate;
    e) primirea fondurilor pentru subscriptiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii si actiunilor societatilor de investitii, precum si prelucrarea si emisiunea respectivelor valori mobiliare;
    f) prelucrarea documentelor de transfer pentru actiuni ale societatilor de investitii, altele decat cele care nu au incheiat contract de administrare;
    g) prelucrarea si plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite detinatorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investitii si, respectiv, actionarilor societatii de investitii;
    h) prelucrarea cererilor de rascumparare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii, anularea titlurilor si efectuarea platilor corespunzatoare catre detinatori;
    18. activele fondului inseamna numerarul, toate valorile mobiliare si alte active de investitii, detinute de un fond de investitii;
    19. instructiuni corespunzatoare sunt inscrisurile emise de consiliul de administratie al societatii de administrare sau de o alta persoana imputernicita in acest sens de catre consiliul de administratie, ce stabilesc directivele pe care societatea de depozitare este obligata sa le urmeze cu privire la activitatile pe care le indeplineste.
    Instructiuni corespunzatoare sunt fie instructiunile generale, care autorizeaza efectuarea de activitati specifice, de rutina sau care se repeta in mod general, fie comunicari efectuate intre dispozitive electronice, daca astfel de proceduri sunt considerate de cele doua parti ca oferind siguranta;
    20. lichiditatea este capacitatea de a vinde sau cumpara rapid si in volum mare un activ, fara ca pretul activului sa fie afectat substantial.

    I. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII

    CAP. 1
    Constituirea fondului deschis de investitii
    Continutul minim si forma contractului de societate civila

    Art. 1
    Fondurile deschise de investitii se constituie prin contract de societate civila, in conformitate cu dispozitiile speciale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994, dispozitiile generale ale Codului civil referitoare la societatea civila particulara (art. 1.499 si urmatoarele) si dispozitiile prezentului regulament.
    Art. 2
    Contractul de societate civila, prin care se constituie un fond deschis de investitii, va fi incheiat in forma scrisa, sub semnatura privata.
    Art. 3
    Contractul de societate civila va avea urmatorul continut minim:
    1. Date de identificare a membrilor initiali:
    - persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetatenia; domiciliul; actul de identitate (serie, numar, organ emitent, data emiterii);
    - persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului; datele de identificare a persoanei fizice imputernicite sa reprezinte societatea si sa semneze in numele acesteia contractul de societate civila; calitatea pe care o are aceasta persoana in cadrul persoanei juridice pe care o reprezinta; imputernicire speciala din partea consiliului de administratie al societatii - membru initial - pentru semnarea contractului de societate civila in numele ei.
    2. Denumirea fondului.
    3. Fundamentarea legala a constituirii fondului.
    4. Durata fondului.
    5. Obiectivele fondului.
    6. Capitalul social depus de membrii initiali in vederea constituirii fondului; cota de participare a fiecarui membru initial la constituirea capitalului social.
    7. Titluri de participare - denumirea agreata de membri; definitia; descrierea lor; valoarea; numarul titlurilor de participare detinute de fiecare membru initial in baza participarii la constituirea capitalului social.
    8. Adunarea generala a investitorilor - clauze care deroga, prin vointa partilor, de la prevederile generale ale prezentului regulament cu privire la adunarea generala a investitorilor.
    9. Reprezentarea fondului in relatiile cu societatea de administrare: consiliul de incredere:
    - numarul membrilor consiliului de incredere;
    - numele, prenumele, domiciliul membrilor consiliului de incredere;
    - durata de timp pentru care a fost ales primul consiliu de incredere;
    - modalitatea de revocare a reprezentantilor si cauzele de revocare a lor;
    - raspunderea membrilor;
    - modalitatea de luare a hotararilor in consiliul fondului;
    - indemnizatia pe care membrii consiliului de incredere o pot primi pentru activitatea prestata.
    Indemnizatia membrilor consiliului de incredere va fi stabilita sub forma unei sume fixe si nu ca procent din valoarea activelor nete ale fondului.
    10. Alegerea unei societati de administrare si stabilirea limitei maxime a comisionului de administrare.
    11. Imputernicirea societatii de administrare a fondului sa incheie contractul cu societatea de depozitare si limita maxima a comisionului de depozitare.
    12. Cheltuielile pe care le suporta fondul.
    13. Forta majora - definire.
    14. Clauzele de continuare a contractului cu mostenitori ai membrilor initiali sau cu membri ramasi in viata.
    15. Lichidarea, transformarea, fuziunea societatii - cauze; procedura; modalitati de protectie a investitorilor in asemenea cazuri.
    16. Litigii; mod de solutionare; competenta.

    Adunarea generala a investitorilor
    Art. 4
    Adunarea generala a investitorilor este formata din totalitatea detinatorilor de titluri de participare intr-un fond deschis de investitii.
    Art. 5
    Adunarea generala a investitorilor este organismul de decizie al unui fond deschis de investitii in probleme referitoare la:
    a) modificarea prevederilor contractului de societate civila (modificarea obiectivelor fondului, a duratei, a comisioanelor, etc.);
    b) rezilierea contractului de administrare;
    c) acceptarea unei noi societati de administrare;
    d) fuziunea cu un alt fond de investitii;
    e) lichidarea fondului;
    f) revocarea membrilor consiliului de incredere;
    g) inlocuirea unui membru al consiliului de incredere in caz de retragere sau deces.
    Art. 6
    Adunarea generala a investitorilor se convoaca la initiativa:
    a) detinatorilor a 30% din numarul titlurilor de participare;
    b) consiliului de incredere al fondului;
    c) Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 7
    (1) C.N.V.M. poate convoca adunarea generala a investitorilor, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) desi in activitatea fondului a aparut o problema asupra careia adunarea generala a investitorilor trebuie sa decida, consiliul de incredere al fondului sau detinatorii a 30% din numarul titlurilor de participare nu au convocat adunarea generala;
    b) de la aparitia respectivei probleme au trecut cel putin 10 zile;
    c) neconvocarea adunarii generale ar aduce prejudicii investitorilor.
    (2) In cazul in care decizia de a convoca adunarea generala apartine C.N.V.M., aceasta va comunica intentia sa societatii de administrare a fondului si consiliului de incredere.
    Art. 8
    In cazul in care decizia de a convoca adunarea generala apartine consiliului de incredere al fondului sau detinatorilor a 30% din numarul titlurilor de participare la respectivul fond, ordinea de zi a adunarii generale se comunica, imediat ce a fost stabilita si inainte de a fi publicata, C.N.V.M. spre informare, precum si societatii de administrare.
    Art. 9
    Indiferent cui apartine initiativa de convocare a adunarii generale a investitorilor, procedura efectiva de convocare, organizare si desfasurare a acesteia va fi indeplinita de catre consiliul de incredere al fondului.
    Art. 10
    (1) Convocarea, ordinea de zi si formularul special de vot vor fi aduse la cunostinta investitorilor, cu 15 zile inainte de data la care adunarea generala urmeaza a avea loc, intr-unul dintre urmatoarele moduri:
    a) transmiterea prin posta, prin scrisoare recomandata;
    b) publicarea in cel putin trei cotidiene nationale.
    (2) In convocare se vor mentiona data pana la care votul trebuie transmis, adresa pe care acesta trebuie transmis si se va prevedea modalitatea de centralizare si de numarare a voturilor.
    Art. 11
    (1) Prezenta fizica a investitorilor la adunarea generala nu este obligatorie. Ei isi pot exprima votul asupra problemelor aflate pe ordinea de zi si in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Contractul de societate civila poate prevedea obligativitatea prezentei fizice a investitorilor (personal sau prin mandatar cu procura speciala) in adunarea generala si, in acest caz, modalitatea de alegere a unui presedinte al adunarii, a unui secretar, precum si obligativitatea redactarii unui proces-verbal al sedintei, in baza caruia se va redacta hotararea adunarii generale.
    Art. 12
    (1) Hotararea asupra problemelor aflate pe ordinea de zi se ia cu votul majoritatii detinatorilor de titluri de participare.
    (2) In cazul in care detinatorii de titluri de participare sunt chemati sa decida asupra lichidarii fondului, hotararea se va lua cu respectarea prevederilor speciale aplicabile lichidarii.
    (3) Hotararea luata cu respectarea prevederilor prezentului capitol si a prevederilor contractului de societate civila este obligatorie si pentru investitorii care nu si-au exprimat votul sau au votat contra.
    (4) Hotararea se redacteaza, se semneaza si se publica in cel putin trei cotidiene nationale de catre consiliul de incredere.
    Art. 13
    Cheltuielile de convocare si de organizare a adunarii generale se suporta de catre fond.

    Consiliul de incredere al fondului
    Art. 14
    Fondul este reprezentat in relatiile cu societatea de administrare de catre consiliul de incredere.
    Art. 15
    (1) Primul consiliu de incredere se va alege de catre membrii initiali, din randul acestora, iar componenta sa va fi cuprinsa in continutul contractului de societate civila. Toti membrii ulteriori ai consiliului de incredere vor fi propusi de catre detinatorii de titluri si, apoi, alesi prin vot de catre adunarea generala. Propunerile vor fi acceptate daca au fost inaintate consiliului de incredere cu cel putin 30 de zile inaintea alegerilor si sunt semnate de 50 de detinatori de titluri de participare.
    (2) Daca, din indiferent ce motive, un membru al consiliului de incredere paraseste consiliul inaintea expirarii perioadei pentru care a fost ales, inlocuirea sa va fi facuta de membrii ramasi, iar consiliul isi va continua activitatea pana la alegerea, de catre adunarea generala, a unui nou membru.
    (3) Fiecare membru al consiliului de incredere este ales pentru o perioada de maximum 3 ani. Orice realegere pentru inca 3 ani trebuie sa fie aprobata prin votul detinatorilor de titluri de participare.
    Art. 16
    (1) Membrii consiliului de incredere vor fi persoane fizice (cetateni romani sau straini) si/sau persoane juridice. Persoanele juridice vor fi reprezentate in consiliul de incredere fie de catre reprezentantul lor legal, fie de catre o alta persoana imputernicita special in acest sens.
    (2) Numarul membrilor consiliului de incredere va fi de cel putin 3 si intotdeauna impar.
    (3) Nici un membru al consiliului de incredere nu poate fi o persoana afiliata societatii de administrare.
    Art. 17
    Membrii consiliului de incredere trebuie sa se bucure de o buna reputatie in societate, sa nu aiba cazier judiciar, sa nu fi fost implicati niciodata in scandaluri publice, de nici un fel, si sa aiba studii superioare.
    Art. 18
    Consiliul de incredere al fondului deschis de investitii are autoritatea:
    a) sa incheie contractul de administrare de investitii cu o societate de administrare autorizata;
    b) sa stabileasca limita maxima a comisioanelor ce se pot negocia cu societatea de administrare, precum si limita maxima a comisioanelor pe care societatea de administrare le poate negocia cu societatea de depozitare;
    c) sa primeasca rapoarte periodice de la societatea de administrare, in scopul urmaririi derularii contractului de administrare;
    d) sa actioneze in instanta de judecata, in numele fondului, societatea de administrare;
    e) sa convoace adunarea generala a investitorilor;
    f) sa revizuiasca registrele si insemnarile societatii de administrare sau ale societatii de depozitare, care privesc operatiunile fondului pe care-l reprezinta.
    Art. 19
    Consiliul de incredere va avea obligatia:
    a) sa revada periodic rapoartele tranzactiilor efectuate in numele fondului;
    b) sa revada rapoartele intocmite de catre cenzorii externi independenti;
    c) sa revada tranzactiile persoanelor afiliate, care sunt exceptate de la prevederile C.N.V.M. si care sunt efectuate de catre societatea de administrare, in numele fondului, pentru a se asigura ca tranzactiile sunt in interesul detinatorilor de titluri;
    d) sa cerceteze orice incalcare de reguli descoperita pe parcursul desfasurarii atributiilor sale. Orice asemenea incalcare descoperita trebuie imediat raportata la C.N.V.M.;
    e) sa se intalneasca, periodic, cu consiliul de administratie al societatii de administrare.
    Art. 20
    C.N.V.M. are dreptul sa propuna revocarea unui membru al consiliului de incredere, atunci cand are motive intemeiate sa creada ca acesta nu actioneaza in interesul fondului.
    Revocarea efectiva si inlocuirea sunt de competenta adunarii generale a investitorilor.

    Volumul minim al capitalului social al fondului la constituire
    Art. 21
    Volumul minim al capitalului social al unui fond deschis de investitii, la constituire, va fi diferentiat in functie de numarul membrilor initiali ai fondului, astfel:
    a) 2 - 5 membri: 100 milioane lei;
    b) 6 - 15 membri: 250 milioane lei;
    c) 16 - 25 membri: 400 milioane lei;
    d) peste 26 de membri: 500 milioane lei.
    Art. 22
    Dovada depunerii capitalului social se va prezenta la data solicitarii autorizarii fondului, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 23
    Este permisa membrilor initiali detinerea a mai mult de 5% din numarul titlurilor de participare, insa numai ca rezultat al participarii lor la constituirea capitalului social initial al fondului si numai pe perioada de un an de la data autorizarii fondului.

    Continutul minim al reglementarilor interne ale unui fond deschis de investitii
    Art. 24
    Reglementarile interne ale unui fond deschis de investitii se intocmesc si se semneaza de catre membrii initiali ai fondului si vor contine cel putin urmatoarele prevederi:
    1. Numele fondului.
    2. Nivelul maxim al comisionului pe care fondul il va plati societatii de administrare.
    3. Cheltuielile pe care le suporta fondul.
    4. Autorizarea societatii de administrare a fondului sa incheie un contract cu societatea de depozitare.
    5. Nivelul maxim al comisionului pe care fondul il plateste societatii de depozitare.
    6. Obiectivele de investitii ale fondului si procedurile de desfasurare a activitatii, in vederea atingerii lor.
    7. O clauza care sa ateste ca fondul nu va dobandi sau detine valori mobiliare care sa ii permita sa detina controlul efectiv sau exercitarea unei altfel de influente asupra conducerii oricarei societati ale carei valori mobiliare sunt detinute in portofoliul sau.
    8. Descrierea titlurilor de participare, a drepturilor si obligatiilor pe care le confera detinatorilor; conditiile de emitere si rascumparare a titlurilor de participare la fond.
    9. Durata fondului (daca este limitata sau nelimitata).
    10. Autorizarea societatii de administrare sa angajeze un cenzor extern independent pentru fond.
    11. Metoda de calculare a valorii activelor nete ale fondului (care trebuie sa fie in concordanta cu prevederile regulamentare emise de C.N.V.M.).
    12. Conditiile in care societatea de administrare a fondului poate imprumuta bani in numele fondului.
    13. Procedura pentru fuziune, transformare, dizolvare si lichidare a fondului.

    PROCEDURA DE AUTORIZARE A FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII

    Art. 25
    Fondul deschis de investitii se constituie si functioneaza in baza autorizarii C.N.V.M.
    Art. 26
    Autorizatia se elibereaza in baza unei cereri ce va fi insotita de documentele prevazute in art. 27 al prezentului capitol. Cererea de autorizare a fondului deschis de investitii va fi intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului.
    Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    Art. 27
    La cererea prin care se solicita autorizatia se vor anexa:
    a) contractul de societate civila - in original;
    b) dovada depunerii capitalului;
    c) reglementarile interne ale fondului - in original;
    d) contractul de administrare incheiat intre fond si societatea de administrare autorizata de catre C.N.V.M - in original;
    e) contractul incheiat intre societatea de administrare a fondului si societatea de depozitare (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii fondului si va intra in vigoare la data autorizarii acestuia) - in original;
    f) contractul de distribuire de titluri incheiat intre societatea de administrare si o societate de valori mobiliare autorizata sau o banca care nu indeplineste functia de societate de depozitare pentru respectivul fond (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii fondului si va intra in vigoare la data autorizarii acestuia) - in original;
    g) cazierele judiciare si curriculum vitae ale membrilor consiliului de incredere;
    h) prospectul (in doua exemplare);
    i) formularele de subscriere si de retragere ale fondului;
    j) certificatul de investitor si/sau carnetul de investitor (daca este cazul);
    k) materialul publicitar (daca este cazul);
    l) taxa de autorizare, in valoare de 300.000 lei. Taxa va fi platita la casieria C.N.V.M.
    Art. 28
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a fondului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor.
    Art. 29
    In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare de constituire si functionare a fondului deschis de investitii. Totodata, C.N.V.M. va aproba oferta publica de titluri, va aviza prospectul si materialul publicitar.
    Deciziile de autorizare a constituirii si functionarii fondului si de autorizare a ofertei publice de titluri, precum si avizele pentru prospect si materialul publicitar se vor transmite societatii de administrare a fondului cel mai tarziu in termen de 24 de ore de la data semnarii lor.
    Art. 30
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, pe care o va transmite societatii de administrare a fondului cel mai tarziu in termen de 24 de ore de la data semnarii ei.
    Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.

    REVOCAREA AUTORIZATIEI

    Art. 31
    Data autorizatiei de constituire si de functionare a fondului este data de la care incepe sa curga termenul de 60 de zile in care fondul trebuie sa ajunga la un numar de 50 de detinatori de titluri de participare si la o valoare totala a titlurilor de participare de cel putin 600.000.000 lei.
    Art. 32
    (1) Dovada indeplinirii cumulative de catre fond a celor doua conditii enuntate in articolul de mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a fondului.
    (2) Certificatul se va intocmi in doua exemplare si trebuie depus la C.N.V.M. cel mai tarziu in cea de-a 61-a zi de la data autorizatiei, prin grija societatii de administrare a fondului.
    Daca cea de-a 61-a zi cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa ziua a 61-a reprezinta termenul limita pentru depunerea certificatului.
    Art. 33
    In ziua urmatoare implinirii termenului de 60 de zile, din oficiu, C.N.V.M. analizeaza documentele inregistrate pana la acea data, conform reglementarilor sale.
    In functie de continutul dosarului si in baza analizei facute se va redacta, in aceeasi zi, o incheiere constatatoare a situatiei fondului.
    Art. 34
    (1) In cazul in care, prin incheiere, se constata neindeplinirea conditiilor, C.N.V.M. va emite decizia de revocare a autorizatiei de constituire si de functionare a fondului.
    (2) Decizia de revocare a autorizatiei de constituire si de functionare a fondului va fi motivata si va fi transmisa fondului, societatii de administrare si societatii de depozitare in termen de 24 de ore de la data emiterii ei.
    (3) Decizia de revocare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.
    Art. 35
    Societatea ce are in administrare fondul, a carui autorizatie a fost revocata, este obligata ca, in termen de 48 de ore de la primirea deciziei de revocare a autorizatiei fondului respectiv, sa publice aceasta decizie pe cheltuiala sa, in toate mediile de publicitate in care s-a formulat oferta publica de titluri de participare.
    Art. 36
    Societatea de administrare organizeaza, iar societatea de depozitare efectueaza rambursarea intregii valori platite de detinatorii titlurilor de participare. Rambursarea se va face in termen de 15 zile de la data primirii deciziei de revocare a autorizatiei, fara retinerea nici unui comision sau a altor speze. In termen de 5 zile de la data incheierii perioadei de rambursare, societatea de administrare va raporta C.N.V.M. rambursarea sumelor.
    Art. 37
    (1) La implinirea unui an de la data autorizarii fondului, acesta trebuie sa faca dovada existentei a cel putin 500 de investitori in titlurile sale de participare.
    (2) Dovada indeplinirii de catre fond a conditiei enuntate mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a fondului.
    (3) Certificatul se intocmeste in doua exemplare si se depune la C.N.V.M. cel mai tarziu a doua zi dupa ziua corespunzatoare datei de implinire a unui an de la data autorizarii, prin grija societatii de administrare a fondului.
    (4) Daca ziua urmatoare zilei corespunzatoare datei de implinire a unui an de la data autorizarii cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa aceasta zi reprezinta termenul limita pentru depunerea certificatului.
    Art. 38
    In ziua urmatoare implinirii termenului de un an, din oficiu, C.N.V.M. analizeaza documentele inregistrate pana la acea data, conform reglementarilor sale.
    In functie de continutul dosarului si in baza analizei facute, C.N.V.M. va redacta, in aceeasi zi, o incheiere constatatoare a situatiei fondului.
    Art. 39
    In cazul in care, prin incheiere se constata neindeplinirea conditiei, C.N.V.M.:
    a) va solicita fondului sa adopte una dintre cele 4 variante prevazute de art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993. Adoptarea de catre fond a uneia dintre cele 4 variante se va face urmand procedura de consultare a investitorilor descrisa in prezentul regulament; si,
    b) va emite si va transmite decizia de suspendare a emisiunii si rascumpararii de titluri de participare ale fondului pe o perioada de cel mult 90 de zile.

    MODIFICARI SUPUSE AUTORIZARII C.N.V.M.

    Art. 40
    Este supusa autorizarii C.N.V.M. orice modificare adusa documentelor avute in vedere la emiterea autorizatiei.
    Art. 41
    Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua, precum si de o nota informativa catre detinatorii de titluri de participare la respectivul fond, prin care acestia sunt informati cu privire la modificarea a carei autorizare se cere, daca decizia privind acceptarea modificarii nu este de competenta adunarii generale a investitorilor.
    Art. 42
    C.N.V.M. va solutiona cererea de modificare a autorizarii in termenele si conform procedurii prevazute de prezentul regulament pentru autorizarea fondurilor.
    Art. 43
    C.N.V.M. va autoriza si nota informativa catre detinatorii de titluri de participare la respectivul fond si va obliga societatea de administrare sa o publice in toate mediile de publicitate in care s-a formulat oferta publica, in termen de 5 zile de la data autorizarii modificarii.

    ALTE DOCUMENTE REFERITOARE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII, SUPUSE AVIZARII C.N.V.M.

    Art. 44
    Orice material publicitar, inainte de a putea fi publicat si distribuit oricarei persoane, trebuie supus avizarii C.N.V.M.
    Art. 45
    In termen de 10 zile de la primirea materialului publicitar, C.N.V.M. va comunica fie avizarea acestuia in scopul distribuirii catre public, fie va transmite obiectiile sale.
    Art. 46
    In situatia in care C.N.V.M. nu a transmis avizarea sau obiectiile sale in termenul mai sus mentionat, entitatea care a emis respectivul material publicitar va beneficia in mod automat de o audiere la comisie, in ziua urmatoare expirarii termenului. Daca, in termen de 3 zile de la audiere, comisia nu va transmite comentariile sale in scris, materialul publicitar se considera avizat si poate fi distribuit.

    CAP. 2
    Functionarea fondurilor deschise de investitii

    Suspendarea dreptului de rascumparare a titlurilor de participare ale unui fond deschis de investitii
    Art. 47
    In situatia in care C.N.V.M. va constata ca:
    a) valoarea activelor nete ale unui titlu de participare nu poate fi determinata corect sau poate fi determinata numai cu potentiale urmari negative pentru titlurile ramase;
    b) activitatea bursei de valori a fost suspendata si, in consecinta, valorile mobiliare cotate nu pot fi negociate;
    c) alte evenimente justifica suspendarea dreptului de rascumparare in protejarea interesului legitim al detinatorilor de titluri de participare ramasi intr-un fond deschis de investitii,
    aceasta va emite, imediat ce a luat cunostinta despre aparitia unuia dintre evenimentele descrise mai sus, o decizie de suspendare a drepturilor de rascumparare la fond. C.N.V.M. va transmite decizia sa societatilor de administrare ale fondurilor si societatilor de depozitare. Suspendarea se va extinde pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii instiintarii de catre societatea de depozitare. Pe perioada suspendarii dreptului de rascumparare nu vor fi emise titluri de participare suplimentare pentru respectivul fond de investitii.
    Art. 48
    In situatia in care C.N.V.M.:
    a) a primit instiintare despre existenta unei decizii de denuntare a contractului de administrare, notificata in conformitate cu prevederile legale;
    b) a acceptat o cerere a detinatorilor a mai mult de 30% din titlurile de participare la un fond pentru schimbarea societatii sale de administrare; sau
    c) a retras autorizatia acordata unei societati de administrare datorita nerespectarii unor prevederi legale,
    aceasta poate emite o decizie de suspendare a emisiunii si, respectiv a drepturilor de rascumparare a titlurilor de participare intr-un fond deschis de investitii pentru o perioada de 90 de zile de la data evenimentelor relevante descrise mai sus sau pana la data efectiva cand o noua societate de administrare isi asuma administrarea sau fondul fuzioneaza, sau este lichidat de catre detinatorii de titluri de participare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data aparitiei evenimentului.

    Distribuirea de titluri de participare ale fondului deschis de investitii
    Art. 49
    (1) Distribuirea de titluri de participare ale unui fond deschis de investitii se face prin societati de valori mobiliare sau prin banci, altele decat cele care indeplinesc functii de depozitare pentru respectivul fond deschis de investitii, in baza contractelor de distribuire pe care acestea le incheie cu societatea de administrare a fondului.
    (2) Societatea de valori mobiliare va avea inclus in obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare.
    (3) Bancile distribuitoare de titluri de participare vor avea expres inclus in obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii.
    (4) Comisionul de distribuire va fi suportat de catre societatea de administrare.

    Procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea si lichidarea fondurilor deschise de investitii
    Art. 50
    (1) Un fond deschis de investitii (numit in cele ce urmeaza fond) poate fi reorganizat sau lichidat in baza deciziei detinatorilor sai de titluri.
    (2) In scopul protejarii intereselor detinatorilor de titluri si pentru a preveni crize economice majore, procedura de reorganizare si/sau lichidare va fi precedata de consultarea detinatorilor de titluri de participare, sub supravegherea C.N.V.M.
    Art. 51
    Reorganizarea si lichidarea fondului poate avea loc in situatiile prevazute de lege.
    Art. 52
    In oricare dintre situatiile descrise in Procedura privind lichidarea fondurilor deschise de investitii, Consiliul de incredere al fondului va instiinta in scris C.N.V.M. asupra inceperii procesului de consultare chiar in acea zi. In plus, consiliul de incredere va face publica inceperea procesului de consultare, printr-un mijloc de comunicare in masa.
    Art. 53
    (1) In termen de 10 zile de la suspendarea rascumpararilor si emisiunii de titluri, consiliul de incredere, in urma consultarii cu C.N.V.M., va incheia un contract cu o societate de cenzori externi independenti (numiti in cele ce urmeaza cenzori), inregistrata de C.N.V.M., in scopul de a desfasura un audit complet al activitatii fondului. Contractul va prevedea indatoririle si responsabilitatile cenzorilor si celelalte clauze convenite intre consiliul de incredere si acestia, in concordanta cu prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, si cu toate instructiunile si regulamentele adoptate in baza acestora.
    (2) O copie de pe contractul incheiat va fi transmisa C.N.V.M. a doua zi dupa incheierea acestuia.
    (3) Nivelul cheltuielilor pentru consultarea investitorilor va fi aprobat de consiliul de incredere si va fi specificat in mod clar in contract. Acesta trebuie sa fie rezonabil. C.N.V.M. este autorizat sa nu avizeze contractul, daca constata ca nivelul cheltuielilor nu este rezonabil, iar alegerea cenzorului extern independent nu s-a facut in urma solicitarii si analizarii a cel putin trei oferte. Toate cheltuielile vor fi platite din activele fondului, respectiv din sumele obtinute prin lichidarea activelor fondului deschis de investitii, daca investitorii hotarasc lichidarea fondului.
    Art. 54
    In termen de 30 de zile lucratoare de la incheierea contractului de audit, cenzorul extern independent va intocmi un raport de audit care sa includa calcularea activelor totale si a obligatiilor si o evaluare generala a situatiei financiare a fondului. La elaborarea raportului de audit se va tine seama de reglementarile C.N.V.M. si copii de pe acesta vor fi inaintate consiliului de incredere, societatii de administrare si C.N.V.M.
    Art. 55
    Consiliul de incredere, la solicitarea C.N.V.M., va consulta detinatorii de titluri prin:
    1. organizarea unei adunari generale in conditiile mentionate in contractul de societate civila;
    2. transmiterea prin posta, detinatorilor de titluri, a buletinelor de vot si a informatiilor prevazute in art. 56; sau
    3. publicarea in ziare de larga circulatie a buletinelor de vot si a tuturor informatiilor prevazute in art. 56.
    Art. 56
    Consultarea printr-una dintre metodele de scrise la art. 55 trebuie sa ofere detinatorilor de titluri de participare informatii complete si exacte care sa permita luarea unei decizii in cunostinta de cauza. Informatiile trebuie sa includa - dar sa nu se limiteze la - evaluarea si concluziile raportului de audit.
    Consultarea detinatorilor de titluri de participare va fi desfasurata sub supravegherea consiliului de incredere, utilizand baza de date cu privire la detinatorii de titluri si resursele societatii de administrare care a administrat fondul sau ale celei ce a inlocuit-o.
    Art. 57
    Organizarea consultarii detinatorilor de titluri si validarea rezultatelor se vor face in termen de 30 de zile de la data primirii raportului de audit.
    Art. 58
    (1) Detinatorii de titluri de participare vor fi consultati pentru a decide daca:
    a) fondul va fi reorganizat intr-una dintre formele prevazute de lege sau lichidat;
    b) consiliul de incredere va continua sa-si exercite mandatul in timpul procedurii de lichidare/reorganizare a fondului sau daca, din motive intemeiate, va fi inlocuit de un altul. Daca detinatorii de titluri decid inlocuirea consiliului de incredere, noii membri vor fi alesi din randul celor propusi de detinatorii de titluri, conform prevederilor referitoare la alegerea acestora din cadrul contractului de societate civila.
    (2) Documentele care vor fi trimise detinatorilor de titluri de participare, in cadrul procedurii de consultare, trebuie sa fie depuse la C.N.V.M. In decurs de 3 zile lucratoare, C.N.V.M. va instiinta consiliul de incredere asupra oricaror modificari care trebuie aduse continutului documentelor. Daca consiliul de incredere nu respecta hotararea C.N.V.M. si aceasta are motive intemeiate sa considere ca documentele nu contin informatii exacte si ca ar putea induce in eroare detinatorii de titluri, C.N.V.M. poate suspenda procesul de consultare.
    Art. 59
    Consultarea detinatorilor de titluri de participare, efectuata conform modalitatilor descrise la art. 55, se va incheia prin votul acestora. Decizia va fi luata prin votul detinatorilor de titluri in modul urmator: solutia care este sprijinita de voturile detinatorilor reprezentand cel mai mare procent al activelor fondului, comparativ cu voturile acordate in favoarea celorlalte solutii, va fi solutia acceptata, indiferent de prevederile contractului de societate civila.
    Art. 60
    Validarea rezultatelor consultarii investitorilor:
    a) Rezultatele consultarii vor fi valabile daca prevederile acestui regulament au fost respectate.
    b) Solutia acceptata conform art. 59 este valabila chiar daca nu a fost luata de investitorii care detin majoritatea absoluta a activelor fondului.
    c) Majoritatea necesara luarii deciziei se va stabili pe baza totalitatii voturilor valabil exprimate, indiferent de numarul total al detinatorilor de titluri care au votat sau de ponderea totala a activelor detinute de acestia.
    d) Solutia acceptata este obligatorie pentru toti detinatorii, indiferent daca au votat impotriva sau s-au abtinut de la vot.

    Procedura privind lichidarea fondurilor deschise de investitii
    Art. 61
    Lichidarea fondurilor deschise de investitii se va realiza in conformitate cu normele C.N.V.M. din prezentul regulament.
    Art. 62
    Lichidarea fondului poate avea loc intr-una dintre urmatoarele situatii:
    a) la un an de la autorizarea finala de catre C.N.V.M., daca numarul detinatorilor de titluri este mai mic de 500 si C.N.V.M. solicita fondului sa initieze procedura de lichidare;
    b) intr-una dintre situatiile prevazute la art. 39 paragraful 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, daca detinatorii de titluri decid lichidarea fondului.
    Art. 63
    (1) In oricare dintre situatiile prevazute la art. 62, C.N.V.M. poate suspenda, la cererea societatii de administrare sau ex officio, rascumpararea si emisiunea de titluri pe o perioada de cel mult 90 de zile.
    (2) Decizia C.N.V.M. de suspendare a rascumpararilor si a emisiunii de titluri va preciza daca actuala societate de administrare isi va continua activitatea sau va fi inlocuita de o alta. Daca o noua societate de administrare va fi numita, predecesoarea sa ii va preda in cel mai scurt timp posibil toate inregistrarile si evidentele contabile ale fondului, incluzand pe cele tinute conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si ale regulamentelor si instructiunilor de mai jos, dar nefiind limitate la acestea.
    Art. 64
    In baza autoritatii sale de reglementare a activitatii fondurilor deschise de investitii, in special, si a pietelor pentru valori mobiliare din Romania, in general, C.N.V.M. va supraveghea procesul de lichidare si va pune in aplicare prevederile sale.
    Art. 65
    Dupa indeplinirea oricareia dintre cele trei conditii expuse la art. 66 si la art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, pentru inceperea lichidarii, consiliul de incredere al fondului deschis de investitii va notifica, in scris, C.N.V.M., in aceeasi zi, inceperea procesului de lichidare. In plus, in aceeasi zi, consiliul de incredere va face publica inceperea lichidarii printr-un mijloc de informare in masa.
    Art. 66
    Pe parcursul a 10 zile lucratoare de la notificare, consiliul de incredere al fondului deschis de investitii, consultandu-se cu C.N.V.M., va incheia un contract cu o firma de cenzori externi independenti, inregistrata la C.N.V.M., in baza cap. VII din Legea nr. 52/1994, desemnand firma ca administrator al lichidarii. Contractul va cuprinde obligatiile si responsabilitatile administratorului lichidarii, precum si clauzele dintre administratorul lichidarii si consiliul de incredere. Indatoririle si responsabilitatile expuse in contract trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Legii nr. 52/1994, ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, ale instructiunilor si regulamentelor emise in temeiul acestora.
    a) O copie de pe contractul incheiat va fi transmisa C.N.V.M. a doua zi dupa incheierea acestuia.
    b) Nivelul si structura cheltuielilor de lichidare vor fi aprobate de consiliul de incredere si specificate in mod clar in contract. C.N.V.M. este autorizat sa nu avizeze contractul, daca constata ca acestea nu sunt rezonabile, iar alegerea administratorului lichidarii nu s-a facut in urma solicitarii si analizarii a cel putin trei oferte. Toate cheltuielile vor fi platite din fondurile acumulate prin lichidarea activelor fondului deschis de investitii. Plata administratorului lichidarii se va face la termenele prevazute in contract.
    c) Subcontracte - Administratorul lichidarii poate subcontracta cu persoane fizice sau juridice in scopul obtinerii asistentei si expertizei in indeplinirea indatoririlor si obligatiilor sale. Toti acesti subcontractori, precum si indatoririle sau obligatiile lor trebuie sa fie mentionate in contractul initial incheiat intre consiliul de incredere si administratorul lichidarii. Administratorul lichidarii este raspunzator pentru plata comisioanelor si a cheltuielilor catre toti subcontractorii.
    Art. 67
    Obligatia fundamentala a administratorului lichidarii este de a actiona in interesul detinatorilor de titluri de participare, astfel incat acestia sa primeasca o valoare maxima in urma lichidarii activelor.
    Art. 68
    In urma incheierii contractului descris mai sus, administratorul lichidarii va pune imediat toate activele sub sigiliu si va lua masurile necesare pentru conservarea acestor active. Administratorul lichidarii va lua in custodie copii de pe toate inregistrarile si evidentele contabile referitoare la fondurile deschise de investitii si care sunt pastrate la zi de catre societatea de administrare a investitiilor si de catre depozitar, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 69
    In decurs de 20 de zile lucratoare de la data incheierii contractului, administratorul lichidarii este obligat sa intocmeasca un inventar complet al activelor si al obligatiilor. In timpul acestei perioade, administratorul lichidarii va pregati un raport privind inventarierea, inaintand copii de pe acest raport consiliului de incredere, C.N.V.M. si comitetului detinatorilor de titluri de participare, definit mai jos.
    a) Raportul de inventariere - Acest raport va include, fara a se limita la: (i) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piata si a obligatiilor prezente ale fondului; (ii) o lista a tuturor detinatorilor de titluri de participare, numarul si valoarea titlurilor detinute de fiecare anterior inceperii procesului de lichidare; (iii) achizitionarea de active de catre fondul deschis de investitii si rascumpararile efectuate de catre detinatorii de titluri de participare, intr-o perioada de 45 de zile anterioara inceperii lichidarii; si (iv) toate cheltuielile si platile efectuate in numele fondului, incluzand salariile, primele, imprumuturile, intr-o perioada de 45 de zile anterioara inceperii lichidarii.
    b) Administratorul lichidarii va revizui toata activitatea financiara care a fost efectuata pe parcursul celor 45 de zile anterioare procesului de lichidare, in scopul de a determina daca exista dovada unor acte de neglijenta, de rea-credinta sau ilegale. Daca administratorul lichidarii constata ca au existat acte de neglijenta, de rea-credinta sau ilegale, acesta este obligat ca, in decurs de 3 zile lucratoare de la data la care a facut constatarea, sa notifice C.N.V.M., in scris, informand-o asupra concluziei la care a ajuns. Aceasta nu exclude posibilitatea ca C.N.V.M. sa conduca in paralel o investigatie asupra acestor aspecte.
    c) Comitetul detinatorilor de titluri de participare va include cei mai importanti detinatori de titluri de participare in raport cu procentul de titluri detinute, in numar de 20, altii decat membrii consiliului de incredere. Comitetul detinatorilor de titluri de participare va fi organizat de catre administratorul lichidarii in decurs de 5 zile lucratoare de la terminarea raportului de inventariere. Singurul scop al comitetului detinatorilor de titluri de participare este de a actiona ca un organ consultativ pe langa consiliul de incredere si administratorul lichidarii, neavand drept de vot. In consecinta, comitetul va primi o copie de pe raportul de inventariere, in momentul organizarii sale, astfel incat acesta sa fie pe deplin informat cand isi indeplineste atributiile de consultant.
    Art. 70
    (1) In decurs de 15 zile lucratoare de la terminarea raportului de inventariere, administratorul lichidarii va pregati si intocmi planul de lichidare si distributie, ale carui copii vor fi inaintate consiliului de incredere, C.N.V.M. si comitetului detinatorilor de titluri de participare. Planul de lichidare si distributie va prezenta detaliat procesul si procedurile pentru lichidarea activelor fondului deschis de investitii si distributia ulterioara a sumelor obtinute din lichidare catre detinatorii de titluri de participare. Planul de lichidare si distributie va stabili o esalonare a datelor la care se face lichidarea activelor si la care va avea loc distributia sumelor rezultate din lichidare.
    (2) Contul bancar pentru lichidare - Administratorul lichidarii si consiliul de incredere, cu consultarea C.N.V.M., vor alege o banca romaneasca, care se bucura de o buna reputatie si de bonitate financiara, in scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidarii si consiliul de incredere vor exercita impreuna drepturile de operare asupra acestui cont si, pentru orice retrageri din cont, va fi necesara autorizarea atat din partea administratorului lichidarii, cat si a consiliului de incredere. Nu se permite depunerea in acest cont a altor fonduri decat a celor rezultate in urma lichidarii.
    Art. 71
    Consiliul de incredere si comitetul detinatorilor de titluri de participare pot adresa C.N.V.M. o sesizare scrisa cu privire la fezabilitatea si esalonarea in timp a planului propus, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea planului de lichidare si distributie. Orice sesizare scrisa inaintata C.N.V.M. dupa expirarea perioadei respective va fi respinsa.
    a) Daca sesizarea scrisa este transmisa C.N.V.M. in termen, C.N.V.M. va avea 15 zile lucratoare pentru a evalua temeinicia motivelor acesteia si pentru a face cunoscute observatiile sale. In timpul primelor 5 zile lucratoare ale acestei perioade, cel care inainteaza sesizarea va transmite in scris C.N.V.M. o explicatie cuprinzatoare asupra motivelor care l-au determinat sa ia aceasta masura.
    b) C.N.V.M. isi va face cunoscute observatiile si decizia asupra sesizarii, in decurs de 15 zile lucratoare. Prin decizie, C.N.V.M. poate hotari:
    (i) sa respinga sesizarea, acest fapt permitand administratorului lichidarii sa recurga la lichidare in conformitate cu planul de lichidare si distributie; sau
    (ii) sa oblige pe administratorul lichidarii sa modifice planul de lichidare si distributie intr-un mod care va remedia lipsurile acestuia. Atunci cand administratorul lichidarii este obligat sa modifice planul, acesta va avea o perioada de 10 zile lucratoare pentru a prezenta o alta varianta a planului de lichidare si distributie, pentru a fi inaintat consiliului de incredere, comitetului detinatorilor de titluri de participare si C.N.V.M.
    c) Criteriul in luarea deciziei - Exista o prezumtie relativa ca planul initial de lichidare si distributie este fezabil. Persoana care inainteaza sesizarea are sarcina de a rasturna prezumtia, demonstrand in scris C.N.V.M., conform procedurii prezentate la lit. a) a prezentului articol, ca planul de lichidare si distributie "nu raspunde cel mai bine intereselor detinatorilor de titluri de participare, asa incat ei sa primeasca maximumul sumei ce se poate obtine in urma procedurii de lichidare a activelor". C.N.V.M. va pastra o evidenta a observatiilor sale referitoare la motivele care l-au determinat pe apelant sa recurga la aceasta procedura.
    Art. 72
    Dupa incheierea elaborarii planului de lichidare si distributie, in cazul in care nu s-a recurs la apel in timpul permis, administratorul lichidarii va incepe punerea in aplicare a planului. Administratorul lichidarii va finaliza lichidarea in decurs de 30 de zile lucratoare de la data punerii in aplicare a planului. Toate fondurile provenite din lichidarea activelor trebuie depuse in contul mentionat la art. 70 alin. (2).
    a) Administratorul lichidarii va avea obligatia sa lichideze activele fondului deschis de investitii la valoarea maxima oferita de piata.
    b) Administratorul lichidarii poate solicita C.N.V.M. 30 de zile lucratoare, suplimentar fata de cele 30 de zile lucratoare mentionate la alin. (1), in care sa se procedeze la lichidarea activelor. C.N.V.M. poate aproba cererea pentru cele 30 de zile lucratoare suplimentare, daca aceasta este bine intemeiata.
    Art. 73
    Dupa ce incheie lichidarea tuturor activelor, administratorul lichidarii va incepe procesul de distributie a sumelor rezultate din lichidare, in conformitate cu planul de lichidare si distributie. Inaintea distribuirii acestor sume, administratorul lichidarii, impreuna cu consiliul de incredere va plati toate cheltuielile legate de lichidare, precum si orice alte costuri si datorii restante ale fondului deschis de investitii. Administratorul lichidarii va tine contabilitatea pentru toti banii retrasi in acest scop din sumele obtinute in urma lichidarii. Ulterior, administratorul lichidarii, impreuna cu consiliul de incredere, va separa, dar nu va retrage sumele datorate administratorului lichidarii, ca urmare a contractului mentionat la art. 66.
    a) In urma lichidarii, administratorul lichidarii impreuna cu consiliul de incredere vor distribui sumele rezultate din vanzarea activelor detinatorilor de titluri de participare in decursul a 10 zile lucratoare de la terminarea lichidarii. Sumele nete vor fi distribuite strict pe baza procentului detinut de fiecare posesor de titluri de participare in valoarea activelor nete ale fondului deschis de investitii la data inceperii lichidarii, pe baza principiului tratamentului egal, echitabil si nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data inregistrarii cererii de retragere, numarul de certificate detinute etc.). Administratorul lichidarii impreuna cu consiliul de incredere vor aplica metoda de distribuire, catre detinatorii de titluri de participare, a sumelor nete rezultate din lichidare. Metoda de distribuire utilizata va fi cea care a fost precizata in planul de lichidare si distributie.
    b) Administratorul lichidarii va intocmi raportul final, expunand rezultatele lichidarii si distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor. Raportul final va fi inaintat consiliului de incredere, comitetului detinatorilor de titluri de participare si C.N.V.M.
    Dupa incheierea raportului final, administratorul lichidarii si consiliul de incredere vor efectua platile ramase neachitate si se va proceda la inchiderea contului bancar.

    II. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATILOR DE INVESTITII COLECTIVE IN VALORI MOBILIARE

    CAP. 1
    Constituirea societatilor de investitii colective in valori mobiliare

    Art. 1
    Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atat societatile de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, cat si societatile de investitii care sunt administrate de o societate de administrare autorizata.
    Art. 2
    Societatile de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare trebuie sa se supuna in acelasi timp si prevederilor cu privire la constituirea si functionarea societatilor de administrare.

    Forma si continutul minim al contractului si statutului societatii
    Art. 3
    (1) Contractul si statutul unei societati de investitii colective in valori mobiliare vor fi intocmite in conformitate cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si cu prevederile speciale cuprinse in prezentul regulament.
    (2) Contractul si statutul societatii vor cuprinde, ca prevederi speciale, urmatoarele:
    - obiectul societatii este exclusiv si consta in "mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare";
    - capitalul social subscris si varsat este exclusiv in numerar;
    - actiunile emise de societatea de investitii vor fi exclusiv in forma nominativa si vor fi achitate integral in momentul subscriptiei;
    - primii administratori ai societatii, precum si comitetul de directie al acesteia vor fi numiti prin contractul de societate si vor trebui sa faca dovada calificarii lor profesionale, precum si a calitatilor lor (sa se bucure de o buna reputatie in societate, sa nu aiba cazier judiciar, sa nu fi fost implicati niciodata in scandaluri publice, de nici un fel);
    - specificarea modalitatii de functionare a societatii din punctul de vedere al administrarii sale, respectiv daca societatea de investitii nu isi va desfasura activitatea in baza unui contract de administrare sau va incheia un contract de administrare cu o societate de administrare autorizata; in acest din urma caz, trebuie sa se specifice societatea de administrare si persoana care este imputernicita sa negocieze din partea societatii de investitii contractul, precum si limitele puterilor sale;
    - precizarea ca, in cazul societatii care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, consiliul de administratie al societatii de investitii va avea, in ceea ce priveste relatia sa cu societatea de administrare, atat drepturile si obligatiile date lui prin Legea nr. 31/1990, precum si drepturile si obligatiile prevazute in regulamentele C.N.V.M. pentru consiliul de incredere al fondului deschis de investitii. In contract se vor prevedea aceste drepturi si obligatii speciale;
    - referiri cu privire la posibilitatea, cazurile si limitele in care societatea de investitii poate lua cu imprumut fonduri;
    - stabilirea obligativitatii incheierii unui contract de depozitare cu o societate de depozitare si alegerea acestei societati prin contract de societate; in cazul in care societatea de investitii isi va desfasura activitatea in baza unui contract de administrare, obligativitatea incheierii contractului de depozitare revine societatii de administrare;
    - clauze care sa interzica dobandirea sau detinerea (individual - de catre asociati sau colectiv - ca societate) de valori mobiliare care le-ar da posibilitatea controlului efectiv sau exercitarii unei influente materiale asupra conducerii oricarei societati ale carei valori mobiliare se afla in respectivul lor portofoliu;
    - clauze care sa interzica persoanelor fizice sau juridice detinerea a mai mult de 5% din totalul actiunilor subscrise si aflate in circulatie ori al drepturilor de vot in respectiva societate de investitii, cu exceptiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 si de prezentul regulament.

    Continutul reglementarilor interne ale unei societati de investitii colective in valori mobiliare
    Art. 4
    Reglementarile interne ale unei societati de investitii colective in valori mobiliare vor cuprinde urmatoarele:
    a) dispozitii referitoare la structura organizatorica de functionare a societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare;
    b) definirea si enumerarea obiectivelor de investitii ale societatii;
    c) procedurile de desfasurare a activitatii in vederea atingerii unor asemenea obiective;
    d) nivelul comisionului pe care il va plati societatii de administrare societatea de investitii administrata de o societate de administrare autorizata;
    e) dispozitii referitoare la incheierea contractului de depozitare.

    Procedura de autorizare a societatii de investitii colective in valori mobiliare
    Art. 5
    Infiintarea unei societati de investitii colective in valori mobiliare este supusa autorizarii prealabile din partea C.N.V.M.
    Art. 6
    (1) Autorizatia prealabila se elibereaza in baza unei cereri ce va fi insotita de documentele prevazute la art. 7 din prezentul capitol.
    (2) Cererea de autorizare a societatii de investitii administrate de o societate de administrare autorizata va fi intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare, iar in cazul unei societati de investitii ce nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, de catre reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    Art. 7
    La cererea prin care se solicita autorizatia se vor anexa:
    a) contractul si statutul societatii - autentificate, in original;
    b) dovada varsarii, in numerar, a capitalului social minim prevazut de Legea nr. 31/1990;
    c) reglementari interne ale societatii - in original;
    d) curriculum vitae al membrilor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    e) cazierul judiciar al membrilor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) contractul de administrare (daca este cazul) dintre societatea de investitii si societatea de administrare autorizata de catre C.N.V.M - in original; contractul de administrare va avea forma si continutul minime cuprinse in anexa nr. 3 la prezentul regulament;
    g) contractul dintre societatea de administrare a societatii de investitii si societatea de depozitare (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii societatii de investitii si va intra in vigoare la data autorizarii acesteia);
    h) in cazul societatilor care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare - contractul dintre ea si societatea de depozitare (va fi un contract incheiat sub conditia autorizarii societatii de investitii si va intra in vigoare la data autorizarii acesteia);
    i) taxa de autorizare, in valoare de 300.000 lei. Taxa va fi platita la casieria C.N.V.M.;
    j) proiectul prospectului de oferta publica, intocmit in conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare;
    k) materialul publicitar (daca este cazul).
    Art. 8
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare prealabila a societatii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere ce nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor.
    Art. 9
    In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite autorizatia prealabila de infiintare a societatii de investitii.
    Autorizatia se va transmite societatii de administrare a societatii de investitii sau societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare in cel mult 24 de ore de la data semnarii ei.
    Art. 10
    (1) In baza autorizatiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de investitii colective in valori mobiliare va urma procedura generala, prevazuta de Legea nr. 31/1990, de obtinere a personalitatii juridice.
    (2) Societatea de investitii, dupa obtinerea personalitatii juridice, va transmite la C.N.V.M.:
    a) sentinta civila de autorizare a infiintarii societatii;
    b) certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;
    c) codul fiscal emis de Ministerul Finantelor;
    d) certificatul de investitor strain (daca este cazul).
    Art. 11
    (1) Dupa infiintarea ca societate de investitii colective in valori mobiliare si avand personalitate juridica, societatea de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare sau societatea de administrare a societatii de investitii va incepe procedura de majorare a capitalului social prin oferta publica, in vederea ajungerii la un capital social subscris si integral varsat de 500.000.000 lei.
    (2) Majorarea capitalului se va face in baza hotararii adunarii generale a actionarilor societatii de investitii.
    (3) Actiunile vor fi emise exclusiv in forma nominativa si vor fi achitate integral in forma baneasca la momentul subscriptiei.
    Art. 12
    (1) Oferta publica se va initia pe baza prospectului de emisiune de actiuni (in forma finala), intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare.
    (2) Prospectul va fi inaintat C.N.V.M. in 2 exemplare.
    (3) C.N.V.M. va emite o decizie de autorizare a ofertei, va aviza prospectul de emisiune si materialul publicitar.
    (4) C.N.V.M. va transmite solicitantului, in termen de 24 de ore de la semnare, decizia de autorizare a ofertei, avizul prospectului, un exemplar al acestuia purtand viza C.N.V.M., precum si avizul materialului publicitar.
    Art. 13
    (1) In cazul respingerii cererii de autorizare prealabila, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, pe care o va transmite societatii de administrare a societatii de investitii sau societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare in cel mult 24 de ore de la data semnarii sale.
    (2) Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.

    Autorizatia definitiva. Revocarea autorizatiei prealabile

    Art. 14
    Autorizatia definitiva va fi emisa de C.N.V.M., dupa ce societatea de investitii face dovada ca a indeplinit conditiile prevazute in prezentul regulament privitor la capitalul social integral subscris si varsat.
    Art. 15
    (1) Dovada indeplinirii de catre societatea de investitii a conditiei enuntate in articolul de mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a acesteia.
    (2) Certificatul se va intocmi in doua exemplare si trebuie depus la C.N.V.M. cel mai tarziu in cea de-a 61-a zi de la data autorizatiei, prin grija societatii de administrare a societatii de investitii sau a presedintelui consiliului de administratie al unei societati de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare.
    (3) Daca cea de-a 61-a zi cade intr-o zi stabilita prin lege ca nelucratoare, prima zi lucratoare dupa ziua a 61-a reprezinta termenul limita pentru depunerea certificatului.
    Art. 16
    In ziua urmatoare implinirii termenului de 60 de zile, din oficiu, C.N.V.M. analizeaza documentele inregistrate pana la acea data, conform reglementarilor sale.
    In functie de continutul dosarului si in baza analizei facute, C.N.V.M. va redacta in aceeasi zi o incheiere constatatoare a situatiei societatii.
    Art. 17
    (1) In cazul in care prin incheiere se constata indeplinirea conditiilor, C.N.V.M. va autoriza definitiv functionarea societatii de investitii.
    (2) Autorizatia definitiva se va transmite societatii de administrare a societatii de investitii, societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, in termen de 24 de ore de la semnarea acesteia.
    Art. 18
    In termen de 90 de zile de la data inchiderii ofertei publice, societatea de investitii va solicita in mod obligatoriu inscrierea la cota bursei a actiunilor lor.
    Art. 19
    (1) In cazul in care, prin incheiere, se constata neindeplinirea conditiilor, C.N.V.M. va emite decizia de revocare a autorizatiei de infiintare, decizie prin care va dispune, totodata, si luarea masurilor legale in vederea dizolvarii societatii pentru "imposibilitatea realizarii obiectului de activitate" al acesteia.
    (2) Decizia de revocare a autorizatiei va fi motivata si va fi transmisa societatii de administrare a societatii de investitii, societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare si societatii de depozitare, in termen de 24 de ore de la data emiterii ei.
    (3) Decizia de revocare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.
    Art. 20
    Societatea ce are in administrare societatea de investitii a carei autorizatie a fost revocata, precum si societatea de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare sunt obligate ca, in termen de 48 de ore de la primirea deciziei de revocare a autorizatiei de infiintare, sa publice aceasta decizie pe cheltuiala lor, in toate mijloacele de comunicare in masa in care s-a formulat oferta publica de actiuni si, totodata, sa convoace adunarea generala a actionarilor in vederea dizolvarii societatii, in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 21
    (1) Societatea de administrare a societatii de investitii sau consiliul de administratie al societatii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare organizeaza, iar societatea de depozitare efectueaza, rambursarea intregii valori platite de subscriitori. Rambursarea se va face in termen de 15 zile de la data primirii deciziei de revocare a autorizatiei, fara retinerea nici unui comision sau a altor speze.
    (2) In termen de 5 zile de la data incheierii perioadei de rambursare, societatea de administrare a societatii de investitii sau consiliul de administratie al societatii de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare va raporta C.N.V.M. rambursarea sumelor.

    Modificari supuse autorizarii C.N.V.M.
    Art. 22
    Este supusa autorizarii C.N.V.M. orice modificare adusa documentelor avute in vedere la emiterea autorizatiei prealabile de infiintare.
    Art. 23
    Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua.
    Art. 24
    Procedura de solutionare a cererii de catre C.N.V.M. este procedura prevazuta pentru solutionarea cererii de autorizare a infiintarii societatii.

    III. DISPOZITII COMUNE APLICABILE FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII SI SOCIETATILOR DE INVESTITII

    CAP. 1
    Prospectul fondurilor deschise de investitii si al societatilor de investitii

    Art. 1
    Continutul prospectului
    (1) Prospectul va avea cel putin continutul minim prevazut, pentru un prospect, in anexa nr. 1 la acest regulament.
    (2) In plus fata de continutul stabilit in anexa nr. 1, prospectul va contine, incluse in text, urmatoarele:
    a) in cazul unui fond deschis de investitii, textul contractului de societate civila, reglementarile interne ale fondului si contractul de administrare;
    b) in cazul unei societati de investitii, contractul de societate, statutul si reglementarile interne ale societatii si, daca este cazul, contractul de administrare incheiat intre societatea de investitii si societatea sa de administrare.
    (3) Informatiile care sunt cuprinse in contractul de societate civila si reglementarile interne ale fondului pot sa nu mai fie repetate ca informatii separate in continutul prospectului.
    (4) Prospectul va avea, de asemenea, atasat cel mai recent raport anual sau semestrial, elaborat in conformitate cu art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993.
    (5) Toate prospectele de oferta publica de titluri de participare vor preveni investitorii potentiali, printr-o formula standard, tiparita pe coperta prospectului, ca:
    a) investitiile in fonduri nu sunt depozite bancare, iar bancile, in calitatea lor de actionar al unei societati de administrare sau ca membru initial al fondului, nu ofera nici o garantie investitorului;
    b) aprobarea prospectului de catre C.N.V.M. semnifica doar ca ofertantul s-a conformat obligatiilor sale legale de publicare a informatiilor cerute si nu implica in nici un fel aprobarea sau aprecierea de catre C.N.V.M. a calitatilor investitiei in valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite;
    c) fondurile comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie, fiind, de regula, proportionale cu riscul.
    (6) Oricarui investitor in titluri de participare i se va cere, obligatoriu, sa semneze pe formularul de subscriere ca a primit si a citit prospectul.
    Art. 2
    Reguli de publicare a prospectului
    (1) Prospectul va fi editat pe hartie de buna calitate, fiecare pagina neavand un format mai mic de A6.
    (2) Caracterele folosite pentru un text vor avea cel putin corp 10.
    (3) Situatiile financiare si alte date statistice (sau cele ce se scriu sub forma de tabel) pot fi dactilografiate cu litere corp 8.
    Art. 3
    Evaluarea si utilizarea datelor cu privire la realizari
    (1) Un prospect sau un material publicitar care contine date despre performantele unui fond deschis de investitii sau ale unei societati de investitii va include o mentiune in care se va arata ca performantele citate reprezinta performante trecute si ca venitul din investitii si valoarea initiala a unei investitii pot fluctua, astfel incat titlurile de participare la rascumparare sau actiunile sa valoreze mai mult sau mai putin decat suma initial investita.
    (2) Daca datele despre performante nu contin toate comisioanele sau alte speze, mentiunea prevazuta la alin. (1) trebuie sa precizeze ca realizarile nu reflecta deducerea acestora sau, daca o reflecta, comisioanele si spezele micsoreaza corespunzator realizarile citate.
    (3) Orice evaluare si enuntare a performantelor unui fond deschis de investitii, continute intr-un prospect sau material publicitar, se vor baza pe performante trecute, astfel incat:
    a) sa reflecte toate elementele performantei;
    b) sa contina rezultatul de ansamblu, asa cum este mentionat la alin. (4);
    c) sa nu scoata in evidenta, prin grafica sau caracterele utilizate, vreun element al acestei performante;
    d) sa precizeze perioada pentru care sunt calculate performantele si ultima zi a acestei perioade.
    (4) Referirea la performanta medie anuala se va face pe perioade de un an, 5 ani si 10 ani.
    Daca durata de functionare a unui fond de investitii sau a unei societati de investitii este mai mica de un an, 5 ani sau 10 ani, este luata in calcul perioada de functionare de la data autorizarii. Referirea la performanta medie anuala:
    a) va fi bazata pe metoda de calcul prezentata la alin. (5);
    b) va tine seama de ultimul trimestru calendaristic care precede momentul prezentarii anuntului publicitar sau al prospectului;
    c) va fi prezentata in aceeasi forma grafica si cu aceleasi caractere ca si celelalte performante ale fondului; si
    d) va fi prezentata, mentionandu-se ultima zi a perioadei de un an, 5 ani sau 10 ani, sau a oricarei alte perioade.
    (5) Performanta anuala totala se va calcula pe baza performantelor medii compuse, pe perioade de un an, 5 ani, 10 ani sau pe alte perioade permise, obtinandu-se valoarea finala de rascumparare conform urmatoarei formule:
           n
    S (1+R) = VRF,

    in care:
    S = suma ipotetica investita initial - 1.000 lei;
    R = rata medie anuala totala de variatie;
    n = numarul de ani;
    VRF = valoarea de rascumparare finala a sumei ipotetice, investite initial, de 1.000 lei, la inceputul unei perioade de un an, 5 ani sau 10 ani, sau al altei perioade permise.
    (6) Toate datele referitoare la performantele fondului sau ale societatii de investitii, continute in orice prospect sau material publicitar, trebuie sa fie cele mai recente date (avand in vedere tipul fondului sau al societatii de investitii, precum si mass-media prin care vor fi exprimate). Va fi considerat ca a indeplinit aceasta prevedere orice prospect sau anunt publicitar ce contine date privitoare la cota totala a profitului, daca profitul total este cel mai recent - raportat la sfarsitul ultimei zile calendaristice inaintea datei pentru distribuirea prospectului catre investitori sau inaintea depunerii anuntului pentru a fi publicat.
    CAP. 2
    Rapoartele periodice

    Art. 4
    (1) Societatea de administrare de investitii va intocmi, va publica si va transmite C.N.V.M., consiliului de incredere al fondului, precum si investitorilor, rapoarte trimestriale, semestriale si anuale privind fondurile avute in administrare. Rapoartele semestriale si cele anuale vor fi certificate de cenzori externi independenti.
    (2) In situatia publicarii in presa a raportarilor periodice, acestea nu vor contine alte informatii decat cele cerute in rapoarte si vor fi publicate numai la termenele prevazute in art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993.
    Art. 5
    Rapoartele societatilor de administrare vor cuprinde, in mod obligatoriu:
    (1) In ceea ce priveste obiectivele fondului:
    - strategia urmata de societatea de administrare pentru atingerea obiectivelor;
    - o trecere in revista a activitatilor de investitii desfasurate de societate in perioada de raportare, cu referire la normele in vigoare;
    - schimbarile semnificative in continutul prospectului in perioada la care se refera raportul;
    - evolutia valorii unitare a activului net de la constituirea fondului, evidentiind valoarea maxima si minima;
    - orice alta informatie semnificativa care le-ar putea oferi investitorilor posibilitatea de a judeca in cunostinta de cauza evolutia activitatilor fondului in timpul acestei perioade si rezultatul acestei activitati la sfarsitul perioadei respective.
    (2) Raportul cenzorului extern independent asupra activitatii fondului si asupra realitatii informatiilor prezentate in raportul societatii de administrare.
    (3) Raportul consiliului de incredere asupra activitatii fondului.
    (4) Situatia activelor si obligatiilor fondului, calculate pe trimestru, semestru, an, asa cum acestea sunt descrise in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    CAP. 3
    Reguli pentru publicitate

    Art. 6
    Prin publicitatea unui fond de investitii se intelege difuzarea oricarei informatii, circulare, reclame, scrisori, materiale de televiziune, radio sau orice material publicitar, in scopul atragerii de investitori.
    Art. 7
    Difuzarea oricarui material publicitar, de catre sau despre un fond de investitii, este permisa numai si cu conditia ca respectivul fond sa fi fost autorizat de catre C.N.V.M.
    Art. 8
    Orice material publicitar elaborat si distribuit pentru un fond de investitii autorizat de C.N.V.M. va contine numai informatiile de mai jos, care vor fi tiparite cu caractere de aceeasi marime:
    a) denumirea completa, sediul si numarul de telefon ale fondului de investitii, ale societatii de administrare si ale societatii de depozitare, precum si numarul de telefon la care pot suna persoanele interesate spre a obtine prospectul si formularul de subscriere;
    b) obiectivul fondului - va descrie tipurile de investitii, respectiv actiuni, obligatiuni pe termen scurt sau lung, instrumente ale pietei monetare sau combinatii ale acestora si, daca este cazul, zonele geografice in care va investi fondul.
    Daca obiectivul fondului este de a investi in mai multe domenii, atunci fondul trebuie sa declare ce procent din active va fi investit in fiecare domeniu in parte;
    c) concomitent cu precizarea obiectivului fondului se va face mentionarea posibilitatilor de risc;
    d) cheltuielile anuale trecute de catre societatea de administrare in sarcina fondului se vor exprima ca procent din valoarea activelor nete ale fondului;
    e) daca se plateste comision de catre investitor la achizitionarea titlurilor de participare, acesta se va exprima ca procent aplicat la suma investita;
    f) comisionul platit de catre investitor la rascumpararea titlurilor de catre fond se va exprima ca procent aplicat la valoarea titlurilor de rascumparare.
    Modalitatea de rascumparare trebuie sa mentioneze denumirea si sediul persoanei juridice la care se depun cererile de rascumparare si perioada maxima de timp in care aceasta trebuie onorata;
    g) daca sunt publicate performante anterioare ale fondului, acestea trebuie sa precizeze perioada de timp la care se refera, sursa datelor (bilanturi contabile, situatii financiare trimestriale sau anuale ale fondului), precum si adresa si numarul de telefon de unde se poate obtine un exemplar al acestor documente.
    In acest caz, se va adauga obligatoriu urmatoarea declaratie: "performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare".
    Art. 9
    In materialele publicitare sunt interzise:
    a) estimari sau pronosticuri privitoare la realizarile viitoare ale fondului;
    b) comparari intre realizari si orice alte aspecte ale diferitelor fonduri;
    c) utilizarea declaratiilor investitorilor anteriori, prezenti sau potentiali.
    Art. 10
    Orice anunturi publicitare vor mentiona categoria de risc a fondului.
    Art. 11
    Publicitatea prin intermediul televiziunii se va limita la mentionarea unor informatii generale cu privire la fond, ca de exemplu: denumirea, adresa, telefonul, fara nici un element de natura sa influenteze decizia investitorului.
    Art. 12
    Publicitatea prin intermediul radio se va face in conformitate cu prevederile articolelor de mai sus referitoare la difuzarea materialelor publicitare.

    CAP. 4
    Calcularea valorii activelor nete ale fondurilor deschise de investitii

    Art. 13
    Calculul valorii unitare a activelor nete ale unui fond deschis de investitii se realizeaza dupa urmatoarea relatie:

                         Valoarea activelor nete ale fondului
    Valoarea unitara  = ----------------------------------------------------
    a activelor nete    Numar total de titluri de participare in circulatie

    Art. 14
    Valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investitii se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a activelor:

    Valoarea activelor  =  Valoarea totala a  - Valoarea obligatiilor
    nete ale fondului      activelor fondului

    Art. 15
    Numarul de titluri de participare aflate in circulatie se stabileste ca diferenta intre numarul de titluri emise si numarul de titluri rascumparate.
    Art. 16
    Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza, zilnic, insumandu-se:
    a) totalitatea valorilor mobiliare din portofoliu (actiuni, obligatiuni, instrumente financiare ale administratiei publice centrale si locale, instrumente financiare derivate, instrumente financiare incadrate de C.N.V.M. in aceasta categorie);
    b) disponibilul din contul curent prin insumarea la soldul zilnic al contului a dobanzii de cont curent de la ultimul varsamant efectuat de banca;
    c) depozitele bancare, la valoarea fiecarui depozit, adaugandu-se dobanda cuvenita de la constituirea depozitului pana la data efectuarii calculului;
    d) numerarul din casa;
    e) valoarea altor active calificate de C.N.V.M. ca echivalente ale valorilor mobiliare;
    f) valoarea altor active reprezentate de titluri calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investitii ale fondurilor (certificate de depozit, bonuri de tezaur etc.).
    Art. 17
    Pentru valorile mobiliare mentionate la art. 16 lit. a) si e), valoarea se stabileste astfel:
    a) pentru cele cotate la bursa - cea mai mica dintre urmatoarele doua marimi: pretul mediu ponderat al valorii mobiliare respective la ultima sedinta in care au fost tranzactionate si pretul de inchidere din cadrul aceleiasi sedinte, cu conditia ca pretul de inchidere sa rezulte din tranzactionarea a cel putin 0,5% din valorile totale ale emitentului de acelasi tip si clasa, aflate in circulatie. In situatia in care aceasta cerinta cantitativa nu este indeplinita, valoarea de piata este data de pretul mediu ponderat al valorii mobiliare respective;
    b) pentru valorile mobiliare inca neinscrise la cota bursei de valori sau netranzactionate pe alte piete reglementate si supravegheate de C.N.V.M., valoarea se stabileste conform "Metodologiei de evaluare rapida a societatilor comerciale pe baza unui raport de evaluare simplificat" publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 14 noiembrie 1995 (anexa nr. 2);
    c) in cazul obligatiunilor si instrumentelor financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare, la valoarea de achizitie se adauga diferenta dintre valoarea de realizare (valoarea ce urmeaza a se incasa la scadenta titlului) si cea de achizitionare, impartita la numarul de zile existente intre momentul de achizitionare si cel de realizare. In cazul incasarilor periodice aferente acestor titluri, se ia in considerare valoarea urmatoarei incasari, diminuata proportional cu numarul de zile ramase pana la incasare.
    Art. 18
    (1) Pentru activele prevazute la art. 16 lit. f), valoarea acestora se inregistreaza la costul de achizitie plus venitul aferent pana la data scadentei sau a realizarii acestora.
    (2) In cazul in care, la termenul stabilit nu se incaseaza una dintre platile legate de valoarea acestor active, valoarea acesteia se considera egala cu zero, in cazul calcularii valorii activului net, pana la momentul la care platile devin curente.
    Art. 19
    Inregistrarea in portofoliu a valorilor mobiliare se face cu mentinerea metodei de inregistrare (FIFO, LIFO etc.).
    Art. 20
    Obligatiile unui fond sunt:
    a) cheltuieli de emisiune si de publicitate;
    b) cheltuieli de audit legal si contabil;
    c) cheltuieli pentru functionarea consiliului de incredere;
    d) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societatii de administrare;
    e) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societatii de depozitare;
    f) cheltuieli cu comisioane datorate societatii de intermediere de valori mobiliare;
    g) cheltuieli cu dobanzi, in cazul situatiei prevazute la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993;
    h) alte cheltuieli aprobate de C.N.V.M.
    Art. 21
    Obligatiile unui fond se inregistreaza zilnic, volumul fiind stabilit dupa cum urmeaza:
    a) durata totala de decontare este stabilita de societatea de administrare astfel incat sa nu existe variatii semnificative in valoare (in cazul costurilor legate de emisiune si publicitate, care sunt suportate impreuna cu societatea de administrare, al cheltuielilor de audit si al altor cheltuieli exceptionale);
    b) cheltuielile sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii activului net si reglate la sfarsitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);
    c) cheltuielile sunt estimate zilnic, inregistrate si reglate periodic la efectiv (cheltuieli de emisiune si publicitate, alte comisioane decat cele descrise mai sus).
    Art. 22
    Pretul de emisiune este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare (daca este cazul).
    Art. 23
    Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare din care se scade comisionul de rascumparare (daca este cazul).
    Art. 24
    Depozitarul va stabili zilnic valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investitii.
    Art. 25
    Societatile de administrare vor transmite saptamanal la C.N.V.M. structura de portofoliu, valoarea activelor nete ale fondului si valoarea unitara a activului net.
    Art. 26
    Publicarea valorii unitare a activului net se va face cel putin o data pe saptamana.

    CAP. 5
    Detinerea in exces de titluri de participare intr-un fond deschis de investitii sau de actiuni intr-o societate de investitii

    Art. 27
    Cazuri de interzicere a vanzarii de titluri de participare sau de actiuni
    (1) Daca in orice moment al perioadei urmatoare implinirii unui an de la data autorizarii fondului o societate de depozitare a unui fond deschis de investitii primeste o cerere de cumparare de titluri de participare care ar oferi cumparatorului mai mult de 5% din titlurile aflate in circulatie ale respectivului fond, atunci depozitara va informa cumparatorul intr-un termen de 5 zile despre un astfel de eveniment si va cere acestuia:
    a) sa rascumpere, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, titlurile care reprezinta depasirea limitei de 5%;
    b) sa anuleze operatiunea pentru partea de detineri de titluri care depaseste limita de 5% .
    Pretul de vanzare a titlurilor va fi cel din ziua in care a fost facuta oferta initiala.
    Daca cumparatorul nu raspunde, societatea de depozitare va anula cererea de cumparare pentru partea care depaseste limita de 5% si va returna banii depusi de cumparator.
    (2) Cand societatea de depozitare a unei societati de investitii va determina ca, din cumpararea unor actiuni ale respectivei societatii, sa rezulte detinerea de catre cumparator a mai mult de 5% din actiunile in circulatie ale respectivei societati de investitii. Daca din tranzactie ar rezulta detinerea de catre cumparator a mai mult de 5% din actiunile societatii de investitii, societatea va notifica acest fapt cumparatorului si ii va solicita ca in termen de 15 zile de la primirea notificarii sa vanda partea de actiuni care excede limita de 5% .
    Art. 28
    Exceptare de la interzicerea detinerii in exces de titluri de participare intr-un fond deschis sau de actiuni intr-o societate de investitii, ca rezultat al unor evenimente speciale.
    (1) In perioada de un an de la data autorizarii fondului, atat membrilor initiali cat si oricarui alt investitor in respectivul fond le este permisa detinerea de titluri de participare intr-o cota mai mare de 5% .
    (2) Detinerile de titluri de participare sau de actiuni dobandite prin succesiune sau fuziune sunt exceptate de la prevederile art. 27, cu conditia ca detinerile ce depasesc 5% sa fie reduse in termen de un an de la dobandire.
    (3) Dovada dobandirii de titluri sau actiuni intr-unul dintre modurile aratate la alin. (2) va fi prezentata societatii de depozitare, daca este cazul.
    Art. 29
    Un investitor (persoana fizica sau juridica, inclusiv persoane implicate) poate detine mai mult de 5% din titlurile de participare intr-un fond deschis de investitii, in urmatoarele cazuri:
    a) a dobandit titlurile in primul an de functionare a fondului;
    b) detinerea a intervenit ca rezultat al rascumpararilor de catre alti investitori.
    In aceste conditii, societatea de depozitare va notifica investitorului si nu va permite acestuia sa achizitioneze titluri aditionale atat timp cat detinerea continua sa depaseasca limita de 5% .

    CAP. 6
    Administrarea portofoliului. Standarde de revizuire a administrarii portofoliului

    Art. 30
    Diversificarea prudenta a portofoliului
    Politica de investitii si scopurile acestei politici, stabilite in regulile interne ale unui fond deschis de investitii sau ale unei societati de investitii si prevazute in prospect, vor fi masuri de evaluare la un nivel adecvat a diversificarii portofoliului.
    Art. 31
    Acumularea excesiva de risc
    Acumulare excesiva de risc va fi considerata ca fiind existenta unui risc in exces fata de cel prevazut in prospect (calculat conform formulei de calcul stabilite in prezentul capitol).
    Art. 32
    Riscul la care sunt supuse fondurile deschise de investitii se compune din urmatoarele doua marimi:
    a) riscul sistematic (nediversificabil) influentat de factori ca: evolutia generala a economiei nationale, riscul modificarii dobanzii de piata, riscul modificarii puterii de cumparare (intensitatea procesului inflationist), riscul ratei de schimb valutar etc.;
    b) riscul nesistematic (diversificabil) influentat de factori ca: riscul de plasament, riscul de management, riscul financiar etc.
    Art. 33
    (1) Societatile de administrare vor mentiona, pentru fiecare investitie din portofoliul fondului administrat, factorul de risc, tinand seama de urmatoarea clasificare:
    0. factor de risc 0 - numerar, disponibil in cont, titluri de stat (obligatiuni si bonuri de tezaur garantate de Guvernul Romaniei);
    1. factor de risc scazut - depozite bancare, certificate de depozit (cu conditia diversificarii prudente) si obligatiuni municipale.

    NOTA: absenta diversificarii si bonitatea institutiilor bancare pot antrena incadrarea acestor investitii intr-o categorie superioara de risc. Pentru societatile bancare aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei va fi mentionata clasificarea de risc ridicat;

    2. factor de risc intermediar - obligatiuni ale unor societati comerciale deschise, garantate cu garantii specifice;
    3. factor de risc mediu - valori mobiliare tranzactionate pe piete supravegheate;
    4. factor de risc ridicat - valori mobiliare emise de societati deschise, netranzactionate inca pe o piata supravegheata;
    5. factor de risc foarte ridicat - actiuni si obligatiuni ale societatilor inchise si alte active necalificate de C.N.V.M. ca instrumente de investitii (pentru fondurile care au la aceasta data investitii in asemenea active).
    (2) Fondurile deschise de investitii vor calcula, in functie de structura portofoliului si pe baza mediei aritmetice ponderate, in conformitate cu alin. (1), o masura comparativa a riscului intre fonduri, in functie de plasamentele fiecaruia. Media aritmetica ponderata a fondului respectiv va fi clasificata in una dintre urmatoarele categorii:
    a) risc scazut  - intre 0 - 2;
    b) risc mediu   - intre 2 - 3;
    c) risc ridicat - intre 4 - 5;
    d) risc foarte ridicat - 5.
    (3) Factorul de risc al diferitelor categorii de active, precum si categoria de risc a fondului se mentioneaza in rapoartele periodice si in materialele publicitare.
    (4) Masura comparativa a riscului fondului se calculeaza lunar, iar schimbarea categoriei de risc conform clasificarii de la alin. (2) va fi transmisa la C.N.V.M. si publicata in presa.

    TIPURI DE INVESTITII AUTORIZATE

    Art. 34
    Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii pot dobandi si detine investitii numai in:
    1. valori mobiliare inregistrate la C.N.V.M. pe baza faptului ca acestea au fost distribuite printr-o oferta publica, dovedind ca astfel de valori mobiliare au fost inscrise la cota unei burse de valori ori sunt tranzactionate pe alte piete supravegheate de C.N.V.M.;
    2. valori mobiliare dobandite pe piata primara sau pe piata noilor emisiuni, in termen de 90 de zile de la data emisiunii acestora, cat timp cererea lor de inscriere la cota bursei a fost anterioara unei astfel de dobandiri si cu conditia ca inscrierea la cota sa fie obtinuta in termen de 180 de zile de la data emisiunii;
    3. valori mobiliare neinscrise la cota bursei de valori, care nu sunt tranzactionate pe alte piete supravegheate, in sensul alin. (1) al prezentului articol, supuse insa limitarilor prevazute la art. 27 lit. d) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993;
    4. titluri de valoare ale societatilor persoane juridice romane (cecul, cambia, biletul la ordin etc.), numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) titlurile de valoare enumerate mai sus sa fie emise in conditiile prevazute de legea romana si de regulamentele C.N.V.M.;
    b) nici un titlu de valoare sa nu depaseasca 1% din activele fondului sau ale societatii;
    c) valoarea totala a acestor titluri sa nu depaseasca 30% din activele fondului sau ale societatii;
    d) nici un titlu de valoare sa nu depaseasca scadenta de 90 de zile;
    e) toate titlurile de valoare sa fie garantate;
    f) sa nu fie acceptat nici un titlu de valoare al unei societati in care fondul, societatea de investitii, societatea lor de administrare sau o persoana afiliata lor are o participare directa sau indirecta mai mare de 5%;
    5. instrumente de credit emise de administratia publica centrala si locala cu o perioada de scadenta mai mare de 60 de zile;
    6. certificate de depozit emise de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, cu o data de scadenta mai mare de 60 de zile;
    7. numerar si alte active lichide:
    a) depozite la vedere;
    b) certificate de depozit la o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, cu o scadenta mai mica de 60 de zile;
    c) instrumente de credit emise de administratia publica centrala si locala, cu o perioada de scadenta mai mica de 60 de zile.
    Art. 35
    In scopul asigurarii lichiditatii, fondurile vor mentine minimum 30% din valoarea totala a activelor in numerar si alte active lichide (mobilizabile in 15 zile). In categoria alte active lichide se incadreaza depozitele bancare si certificatele de depozit cu conditia diversificarii prudente a acestora.
    Art. 36
    Societatile de administrare nu au dreptul ca in contul fondului sa acorde imprumuturi sau sa actioneze ca garant in numele unor terte parti si nici sa investeasca in titluri sau active ce nu au fost calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investitii.

    CERINTE DE DIVERSIFICARE A PORTOFOLIULUI

    Art. 37
    Exercitarea dreptului de preemptiune
    (1) Daca din exercitarea dreptului de preemptiune asupra majorarilor de capital al societatilor catre care este indreptata investitia fondului deschis de investitii sau a societatii de investitii va rezulta o detinere ce depaseste limitele stabilite la art. 27 lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 cu maximum 50%, societatea de administrare a fondului sau a societatii de investitii, sau societatea de investitii care se autoadministreaza va notifica C.N.V.M. existenta acestei situatii in termen de 15 zile de la exercitarea dreptului de preemptiune, respectiv:
    a) data cand dreptul de preemptiune a fost exercitat; si
    b) marimea procentului cu care detinerea de titluri depaseste limitele legale.
    (2) Societatea de administrare de investitii sau societatea de investitii care se autoadministreaza va instiinta C.N.V.M. la data cand limita statutara a fost restabilita, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la prima zi a depasirii acesteia.
    Art. 38
    Proceduri de exceptare de la prevederile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993.
    (1) Societatea de administrare si societatea de investitii care se autoadministreaza pot solicita o exceptare de la prevederile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 prin depunerea la C.N.V.M. a unei cereri in acest sens, care:
    a) sa arate motivele care justifica cererea;
    b) sa arate durata pentru care exceptarea este ceruta, durata care nu va trebui sa depaseasca 180 de zile de la data initierii activitatii de investitii; si
    c) sa arate ca detinerea in exces nu va fi folosita pentru controlul sau exercitarea unei influente materiale asupra conducerii societatilor de investitii.
    (2) Societatea de administrare si societatea de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare pot cere pentru un fond deschis de investitii sau o societate de investitii o exceptare de la prevederile art. 30 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 prin depunerea la C.N.V.M. a unei astfel de cereri, care:
    a) sa arate piata sau sectorul de piata specific investitiei;
    b) sa arate motivele pentru care o astfel de investitie este singurul acces legal valabil pentru piata prevazuta la lit. a);
    c) sa arate ca nici o investitie, pentru care se solicita exceptare, nu ar conduce la sau nu ar implica, direct sau indirect, detineri reciproce la oricare emitent de acest fel; si
    d) sa arate ca nici un comision de administrare sau alte speze nu vor aparea ca urmare a detinerilor obtinute ca urmare a acestei exceptari.
    (3) C.N.V.M. va aproba sau va respinge cererile de exceptare solicitate, in termen de 30 de zile de la primirea lor, si va notifica imediat solicitantului.

    CAP. 7
    Comportamentul persoanelor afiliate

    Tranzactii ale persoanelor afiliate fondului deschis de investitii sau societatii de investitii
    Art. 39
    Tranzactii interzise
    Societatea de investitii care se autoadministreaza si societatea de administrare, operand in numele ei si in numele unui fond deschis de investitii sau al unei societati de investitii pe care o administreaza, nu poate:
    a) sa vanda valori mobiliare sau alta proprietate catre o parte afiliata fondului deschis de investitii sau societatii de investitii; persoana afiliata poate cumpara titluri de participare sau actiuni intr-un fond sau intr-o societate de investitii pana la limita permisa de lege;
    b) sa achizitioneze valori mobiliare sau alta forma de proprietate de la o persoana afiliata fondului deschis de investitii sau societatii de investitii;
    c) sa acorde imprumuturi, valori sau alte forme de proprietate unei persoane afiliate fondului deschis de investitii sau societatii de investitii;
    d) sa primeasca imprumuturi, valori sau alte forme de proprietate de la o persoana afiliata fondului deschis de investitii sau societatii de investitii;
    e) sa incheie nici o tranzactie in urma careia o persoana afiliata fondului deschis de investitii sau societatii de investitii va primi un comision sau alta compensatie pentru facilitarea achizitionarii sau vanzarii de catre fondul deschis de investitii sau catre societatea de investitii a valorilor mobiliare sau altor proprietati;
    f) sa permita nici unei entitati juridice controlate de fondul deschis de investitii sau de societatea de investitii sa desfasoare vreuna dintre activitatile descrise la lit. a) - e) de mai sus.
    Art. 40
    Exceptari
    O societate de investitii care se autoadministreaza sau o societate de administrare functionand in numele sau sau in numele unui fond deschis de investitii, sau al unei societati de investitii, in limitele legale, poate:
    a) sa vanda unei persoane afiliate fondului deschis de investitii sau societatii de investitii in aceleasi conditii oferite celorlalti cumparatori, valori mobiliare al caror emitent este fondul deschis de investitii sau societatea de investitii;
    b) sa achizitioneze de la o persoana afiliata valori mobiliare emise in cadrul unei oferte publice;
    c) sa achizitioneze bunuri sau sa inchirieze spatii de la o persoana afiliata, la pretul pietei;
    d) sa imprumute, in conditiile legii, de la o persoana afiliata, care este o banca.

    Tranzactii cu valori mobiliare ale persoanelor afiliate sau ale persoanelor de acces
    Art. 41
    Folosirea informatiilor
    Este interzisa folosirea de catre o persoana afiliata a unui fond deschis de investitii sau a unei societati de investitii sau de catre o persoana de acces a informatiilor confidentiale despre fond sau despre societate, in beneficiul sau.
    Art. 42
    Tranzactii interzise
    (1) Este interzis persoanei afiliate sau persoanei de acces a unui fond deschis de investitii sau a unei societati de investitii ca, pentru o valoare mobiliara sau alt activ in care o astfel de persoana are un interes, sa permita executarea unui ordin pentru cumpararea sau vanzarea de valori mobiliare sau optiuni in aceste valori, cand o astfel de persoana afiliata sau de acces are informatii confidentiale, nepublice cu privire la tranzactia iminenta a unui pachet intreg de valori mobiliare sau optiuni, inainte ca aceasta informatie sa fie data publicitatii.
    (2) Este interzis unei persoane afiliate sau unei persoane de acces a unei societati de administrare de investitii, unui fond deschis de investitii sau unei societati de investitii sa furnizeze in orice mod informatii confidentiale cu privire la tranzactia iminenta a unui pachet intreg de valori mobiliare catre orice alta persoana care nu este autorizata sa detina astfel de informatie, inainte ca informatia cu privire la tranzactia iminenta a unui pachet intreg de valori mobiliare sa fie data publicitatii.
    (3) Informatia despre o tranzactie va fi considerata ca fiind data publicitatii cand a fost transmisa prin serviciile de stiri sau printr-o linie rapida de comunicatii ale bursei de valori sau ale altei piete organizate supravegheata de catre C.N.V.M.
    Art. 43
    Cerinte de raportare
    (1) Fiecare persoana afiliata sau persoana care are acces la informatii in legatura cu achizitionarea sau vanzarea de valori mobiliare sau alte instrumente financiare ale unui fond deschis de investitii sau ale unei societati de investitii va raporta societatii de administrare sau unei societati de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare informatiile descrise la alin. (2) in legatura cu tranzactiile cu fiecare valoare mobiliara in care o astfel de persoana are sau dobandeste prin tranzactie orice avantaj direct sau indirect in valori mobiliare sau instrumente financiare.
    (2) Raportarea ce trebuie intocmita va fi facuta nu mai tarziu de 10 zile de la terminarea trimestrului calendaristic in care tranzactia la care se refera raportarea a fost efectuata si va contine urmatoarele informatii:
    a) data tranzactiei, titlul, numarul valorilor mobiliare si valoarea de cumparare a fiecarei valori implicate;
    b) natura tranzactiei (de exemplu: cumparare, vanzare sau alte tipuri de achizitie sau dispozitie);
    c) pretul de cumparare sau de vanzare la care s-a efectuat tranzactia;
    d) numele societatii de valori mobiliare prin care s-a efectuat tranzactia.
    (3) Fiecare societate de administrare de investitii si societate de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, catre care trebuie sa se faca raportarea prevazuta la alin. (1), va pastra la sediul sau principal urmatoarele:
    a) o copie de pe fiecare raportare intocmita va fi pastrata pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data incheierii anului fiscal (in primii 2 ani va fi pastrata intr-un loc usor accesibil);
    b) o lista, pastrata intr-un loc accesibil, a tuturor persoanelor carora li se cere sau li s-a cerut in ultimii 5 ani sa intocmeasca astfel de raportari.

    CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATILOR DE ADMINISTRARE DE INVESTITII

    CAP. 1
    Activitatea de administrare a fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii

    Art. 1
    (1) Activitatea de administrare a fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii care functioneaza in baza unui contract de administrare, constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994, se realizeaza numai de societati de administrare a investitiilor, constituite si functionand in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Administrarea de investitii se realizeaza sub controlul si supravegherea C.N.V.M.
    (3) Administrarea se realizeaza ca o activitate de sine statatoare si independenta de orice alta activitate.
    Art. 2
    Activitatea de administrare de investitii si activitatile adiacente si auxiliare acesteia se desfasoara in baza unui contract de administrare ce trebuie sa contina cel putin elementele prevazute in anexa nr. 3.

    CAP. 2
    Constituirea societatilor de administrare de investitii

    Art. 3
    Societatile de administrare de investitii se constituie si se inregistreaza ca societati pe actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si ale prezentului regulament.
    Art. 4
    In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, denumirea societatii va fi insotita de mentiunea "societate de administrare de investitii" si de numarul autorizatiei C.N.V.M.
    Art. 5
    Societatile de administrare de investitii au ca obiect exclusiv de activitate: administrarea fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii si activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare.
    Art. 6
    (1) Obiectul de activitate poate fi completat cu alte activitati, calificate ulterior de catre C.N.V.M. ca fiind activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare.
    (2) Completarea obiectului de activitate cu alte activitati trebuie autorizata de C.N.V.M. inainte de a fi inregistrata la Registrul comertului.
    Art. 7
    (1) Capitalul social al unei societati de administrare de investitii, integral subscris si varsat la momentul constituirii societatii, va fi de minimum 200.000.000 lei, in numerar.
    (2) Actiunile emise de societatea de administrare sunt nominative si se achita integral la data subscrierii.
    Art. 8
    Detinerea de actiuni la societatile de administrare de investitii este supusa restrictiilor prevazute in articolele de mai jos.
    Art. 9
    Societatile bancare pot detine in societati de administrare de investitii pana la limita a 20% din capitalul subscris si integral varsat al unei societati de administrare, cu conditia ca:
    a) totalul detinerilor de actiuni intr-o societate de administrare ale institutiilor reglementate de Legea nr. 33/1991, impreuna, sa nu depaseasca 40% din capitalul social al unei societati de administrare;
    b) nici o societate financiara reglementata de Legea nr. 33/1991 sa nu detina - direct sau indirect - actiuni la mai mult de o societate de administrare de investitii.
    Art. 10
    O societate de administrare, membrii consiliului sau de administratie si ai conducerii executive, inclusiv persoanele implicate nu pot detine actiuni ale unei/unor alte societati la societati de administrare de investitii.
    Art. 11
    Actionarii care detin 5% sau mai mult din capitalul social al unei societati de administrare, inclusiv persoanele implicate nu pot detine actiuni ale unei/unor alte societati la societati de administrare de investitii.
    Art. 12
    Intr-o societate de administrare nu poate detine actiuni societatea care indeplineste functii de depozitare pentru fondurile deschise de investitii si/sau pentru societatile de investitii aflate in administrarea respectivei societati de administrare. Nu pot detine actiuni ale societatii de administrare nici membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive ale societatii de depozitare, persoanele implicate sau detinatorii a 5% sau mai mult din capitalul social al respectivei societati de depozitare.
    Art. 13
    Intr-o societate de administrare, o societate de valori mobiliare, membrii consiliului sau de administratie, ai conducerii executive, precum si agentii ei de valori mobiliare nu pot detine mai mult de 5% din capitalul social.
    Art. 14
    Membrii consiliului de administratie sunt, in toate cazurile, persoane fizice. Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie ce nu poate fi mai mica decat valoarea a 20 de actiuni sau dublul remuneratiei lunare.
    Art. 15
    Persoanele alese in consiliul de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 si sa nu fie membre in alt consiliu de administratie al unei alte societati de administrare.
    Art. 16
    Nu pot indeplini functii de conducere intr-o societate de administrare: membrii consiliului de administratie al unei societati de depozitare, ai conducerii sale executive, detinatorii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelei societati de depozitare, inclusiv persoanele implicate.
    Art. 17
    Nu pot detine functii de conducere intr-o societate de administrare: membrii consiliului de administratie al unei societati de valori mobiliare, ai conducerii sale executive, detinatorii a 5% sau mai mult din actiunile unei societati de valori mobiliare, inclusiv persoanele implicate.
    Art. 18
    Comisia de cenzori se constituie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
    Art. 19
    (1) Comisia de cenzori are dreptul sa convoace adunarea generala a actionarilor ori de cate ori considera necesar.
    (2) Comisia de cenzori este obligata sa sesizeze C.N.V.M. asupra oricaror incalcari ale prevederilor legii, ale reglementarilor C.N.V.M., documentelor de constituire, reglementarilor interne.

    CAP. 3
    Reglementari interne

    Art. 20
    Activitatea societatii de administrare se desfasoara in baza si in conformitate cu reglementarile sale interne. Reglementarile interne ale societatii de administrare se intocmesc de catre consiliul de administratie si se adopta in prima adunare generala a actionarilor.
    Art. 21
    Reglementarile interne sunt supuse autorizarii C.N.V.M.
    Art. 22
    Reglementarile interne trebuie sa prevada cel putin urmatoarele elemente:
    a) structura organizatorica a societatii;
    b) atributiile, competentele si responsabilitatea fiecarui compartiment al structurii organizatorice;
    c) reguli si proceduri pentru desfasurarea activitatii fiecarui compartiment al structurii organizatorice;
    d) reguli de etica a angajatilor societatii de administrare, din care sa reiasa modalitatea in care se va actiona pentru a preveni incalcarea de catre acestia a prevederilor legii si ale prezentului regulament.

    CAP. 4
    Autorizarea societatilor de administrare de investitii

    Procedura de autorizare
    Art. 23
    Infiintarea si functionarea societatilor de administrare este supusa autorizarii C.N.V.M.
    Art. 24
    Pentru a se infiinta ca societati de administrare, acestea vor solicita C.N.V.M. autorizatia prealabila.
    Art. 25
    Autorizatia prealabila se elibereaza in baza unei cereri, ce va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) contractul de societate si statutul - autentificate;
    b) dovada varsarii capitalului social;
    c) documente privind sediul social;
    d) curriculum vitae al administratorilor si cenzorilor;
    e) cazierul judiciar al administratorilor si al cenzorilor;
    f) dovada depunerii garantiei.
    Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare.
    Art. 26
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a infiintarii societatii, in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor.
    Art. 27
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabila a societatii de administrare.
    (2) Decizia de autorizare prealabila se va transmite societatii de administrare in cel tarziu 24 de ore de la data semnarii ei.
    Art. 28
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite societatii de administrare in cel tarziu 24 de ore de la data semnarii ei.
    Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.
    Art. 29
    In baza autorizatiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de administrare va urma procedura generala, prevazuta de Legea nr. 31/1990, de obtinere a personalitatii juridice.
    Art. 30
    Societatile de administrare, constituite si inregistrate ca societati comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pot incepe activitatea numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
    Art. 31
    La cererea prin care se solicita autorizatia de functionare se vor anexa:
    a) sentinta judecatoreasca prin care se autorizeaza infiintarea societatii si se dispune inregistrarea acesteia - cu mentiunea "definitiva" - in original;
    b) certificatul de inmatriculare la Registrul comertului si codul fiscal - copie;
    c) reglementarile interne - in original;
    d) certificat de investitor strain (daca este cazul).
    Art. 32
    Procedura de solutionare a cererii este cea descrisa in prezentul capitol.

    Modificari supuse autorizarii C.N.V.M.
    Art. 33
    Orice modificare adusa documentelor avute in vedere la emiterea autorizatiilor de infiintare si de functionare a societatii de administrare este supusa autorizarii C.N.V.M. Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua.
    Art. 34
    C.N.V.M. este in drept sa ceara adoptarea de modificari la documentele supuse autorizarii sau care conditioneaza emiterea autorizatiei, potrivit legii.
    Art. 35
    Modificarile cerute de C.N.V.M. sunt obligatorii.
    Art. 36
    Procedura de autorizare a modificarilor de catre C.N.V.M. este cea descrisa in prezentul capitol.

    Retragerea autorizatiei
    Art. 37
    C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatiile emise, daca societatile de administrare de investitii nu respecta dispozitiile legale si/sau reglementarile C.N.V.M. privind activitatile unei societati de administrare.
    Art. 38
    Retragerea autorizatiei se dispune prin decizie a C.N.V.M., motivata.
    In decizie se desemneaza societatea de administrare care va prelua si va executa - cu caracter temporar - contractele de administrare ale societatii careia i s-a retras autorizatia.
    Art. 39
    Decizia de retragere a autorizatiei se comunica societatii de administrare, precum si consiliului de incredere al fondului administrat de aceasta si/sau consiliului de administratie al societatii de investitii - in scris si sub confirmare de primire - in termen de 24 de ore de la semnare.
    Art. 40
    Adunarea generala a investitorilor/actionarilor va decide cu privire la acceptarea unei noi societati de administrare si la incheierea in acest sens a unui nou contract de administrare.
    Art. 41
    Decizia de retragere a autorizatiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si poate fi atacata in conditiile legii.

    Efectele retragerii autorizatiei. Obligatiile societatii de administrare de investitii
    Art. 42
    Pe data comunicarii deciziei de retragere a autorizatiei, societatea de administrare de investitii:
    a) inceteaza orice activitati de administrare pentru fondurile deschise de investitii si/sau societatile de investitii aflate in administrarea sa;
    b) convoaca adunarea generala a actionarilor proprii, care va decide asupra viitorului societatii;
    c) incepe transferul administrarii fondului si/sau societatii de investitii catre societatea de administrare desemnata. Transferul trebuie sa se incheie in cel mult 10 zile de la data inceperii lui.
    Art. 43
    (1) In termen de 30 de zile de la retragerea autorizatiei, societatea de administrare de investitii elaboreaza si comunica fondului sau societatii de investitii avute in administrare, precum si C.N.V.M., un raport de incetare a activitatii si de transferare a atributiilor.
    (2) Raportul va avea continutul si anexele prevazute pentru raportul anual al fondului sau al societatii de investitii avute in administrare.

    CAP. 5
    Prevederi speciale privind societatile de administrare de investitii existente si care functioneaza la data prezentului regulament

    Art. 44
    Se supun prevederilor prezentului regulament societatile de administrare:
    a) existente si care functioneaza la data prezentului regulament;
    b) care sunt in curs de autorizare.
    Art. 45
    Societatile de administrare existente si functionand la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sunt obligate ca, in termen de 6 luni:
    a) sa-si adapteze documentele de constituire si functionare, precum si activitatea la prevederile prezentului regulament;
    b) sa solicite autorizarea modificarilor necesare si sa depuna cererile si documentatia necesara in acest sens.
    Art. 46
    (1) Autorizarea societatilor de administrare de investitii, care sunt in curs de autorizare, se face - in mod exceptional - in termen de 45 zile de la data depunerii cererii.
    (2) Societatilor de administrare aflate in situatia prevazuta la art. 44 si care nu dau curs obligatiilor instituite prin art. 45 sau 46 in termenul prevazut li se retrage autorizatia de functionare sau nu li se acorda, dupa caz.

    V. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATILOR DE DEPOZITARE

    CAP. 1
    Constituirea societatilor de depozitare

    Art. 1
    (1) Societatile de depozitare se constituie ca societati pe actiuni, in conformitate cu dispozitiile generale ale Legii nr. 31/1990 si cu prevederile speciale ale prezentului regulament.
    (2) Contractul si statutul societatii vor cuprinde, ca prevederi speciale, urmatoarele:
    a) obiectul de activitate al societatii este exclusiv si consta in desfasurarea de activitati de depozitare, asa cum sunt descrise acestea la art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 si in prezentul regulament;
    b) capitalul minim subscris va fi de 2 miliarde lei. La constituire capitalul social varsat nu va putea fi mai mic de 50% din capitalul subscris. Capitalul social subscris trebuie varsat integral in termen de pana la un an de la data inregistrarii societatii la Registrul comertului;
    c) valoarea bunurilor reprezentand aport in natura in societate si modul de evaluare. Aportul in natura la constituirea capitalului social va consta numai in bunuri necesare indeplinirii obiectului de activitate al societatii;
    d) capitalul va fi format dintr-un singur fel de actiuni emise exclusiv in forma nominativa;
    e) primii administratori ai societatii, precum si comitetul de directie al acesteia vor fi numiti prin contractul de societate si vor trebui sa faca dovada calificarilor lor profesionale, precum si a calitatilor lor personale (sa se bucure de o buna reputatie in societate, sa nu aiba cazier judiciar, sa nu fi fost implicati niciodata in scandaluri publice de nici un fel). Garantia ce trebuie depusa de administratori nu va putea fi mai mica decat valoarea a 20 de actiuni sau dublul remuneratiei lunare;
    f) clauze care sa interzica membrilor consiliului de administratie, comitetului de directie, actionarilor ce detin 5% sau mai mult din capitalul subscris si varsat (inclusiv persoanelor implicate) detinerea de actiuni sau pozitii echivalente intr-o societate de administrare de investitii fata de care societatea indeplineste functii de depozitare;
    g) clauze care sa permita sau sa interzica, dupa caz, transferarea partiala sau integrala a unei parti din activele fondurilor depozitate sau functiilor societatii de depozitare catre terte persoane juridice calificate.
    Art. 2
    In vederea infiintarii lor ca societati comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, societatile de depozitare vor solicita C.N.V.M. autorizatia prealabila.
    Art. 3
    (1) Autorizatia prealabila se elibereaza in baza unei cereri ce va fi insotita de documentele prevazute in prezentul regulament.
    (2) Cererea de autorizare prealabila a societatii de depozitare va fi semnata de catre reprezentantul legal al acesteia.
    (3) Cererea va fi intocmita in doua exemplare, unul dintre acestea fiind inapoiat depunatorului, cu numarul si data de inregistrare la C.N.V.M.
    (4) La cererea prin care se solicita autorizatia se vor anexa:
    a) contractul si statutul societatii - autentificate, in original;
    b) dovada varsarii a cel putin 50% din minimumul capitalului social prevazut de prezentul regulament;
    c) curriculum vitae al administratorilor si al cenzorilor;
    d) cazierul judiciar al administratorilor si al cenzorilor;
    e) taxa de autorizare, in valoare de 300.000 lei. Taxa va fi platita la casieria C.N.V.M.
    Art. 4
    (1) C.N.V.M. va solutiona cererea de autorizare a infiintarii societatii, in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M., intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii informatiilor sau modificarilor.
    Art. 5
    (1) In cazul aprobarii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabila a societatii de depozitare.
    (2) Decizia de autorizare prealabila se va transmite societatii de depozitare in cel tarziu 24 de ore de la data semnarii ei.
    Art. 6
    In cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivata pe care o va transmite societatii de depozitare in cel tarziu 24 de ore de la data semnarii ei.
    Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacata in fata curtilor de apel, in conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/1994.
    Art. 7
    In baza autorizatiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de depozitare va urma procedura generala prevazuta de Legea nr. 31/1990, pentru obtinerea personalitatii juridice.
    Art. 8
    (1) O data infiintate ca persoane juridice, societatile de depozitare vor solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare.
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, societatea de depozitare va anexa la cerere:
    a) certificatul de inmatriculare la Registrul comertului - copie;
    b) sentinta judecatoreasca - copie legalizata;
    c) un regulament de organizare a societatii in care vor fi incluse: denumirile, structura si functiile departamentelor operative ale societatii, precum si curriculum vitae al directorilor respectivelor departamente;
    d) procedurile de securitate si control care sa permita pastrarea in siguranta a tuturor activelor respectivelor fonduri si societati de investitii;
    e) asigurare impotriva riscului pieirii (din orice motiv) a activelor; asigurarea va fi incheiata cu o societate de asigurari autorizata sa isi desfasoare activitatea in Romania;
    f) acte doveditoare ale sediului (sediul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii specifice de depozitare);
    g) acte doveditoare ale patrimoniului societatii (societatea trebuie sa faca dovada capacitatilor tehnice si a echipamentelor de care dispune si care ii dau posibilitatea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice).
    Art. 9
    In baza analizei documentelor enumerate mai sus, C.N.V.M. va emite autorizatia de functionare a societatii de depozitare, urmand procedura descrisa in prezentul capitol.
    Art. 10
    (1) Societatile pe actiuni infiintate inaintea intrarii in vigoare a prezentului regulament pot desfasura activitati de depozitare in sensul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si ale prezentului regulament, in baza autorizarii C.N.V.M. si cu conditia modificarii obiectului de activitate si inregistrarii modificarii la Registrul comertului.
    (2) Autorizatia prealabila se va solicita inainte de inregistrarea modificarii obiectului de activitate si se va emite pe baza unei cereri insotite de urmatoarele documente:
    a) actul aditional la contractul si statutul societatii, prin care obiectul de activitate se modifica in sensul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si ale prezentului regulament - autentificat, original;
    b) certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;
    c) dovada capitalului social in valoare de minimum 2 miliarde lei;
    d) curriculum vitae al administratorilor si al cenzorilor;
    e) cazierul judiciar al administratorilor si al cenzorilor;
    f) taxa de autorizare in valoare de 300.000 lei. Taxa va fi platita la casieria C.N.V.M.
    (3) Procedura de autorizare este cea prevazuta in prezentul capitol.
    Art. 11
    Dupa inregistrarea modificarii obiectului de activitate, societatile vor solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare. In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, societatea de depozitare va anexa la cerere documentele prevazute la art. 8, precum si o copie de pe cererea de inscriere de mentiuni la Registrul comertului.
    Art. 12
    (1) Institutiile financiare ce desfasoara activitati in temeiul Legii nr. 33/1991, care doresc sa exercite functiile unei societati de depozitare, vor depune la C.N.V.M. o cerere in vederea obtinerii autorizatiei prealabile, cerere la care se vor atasa urmatoarele documente:
    a) dovada autorizarii lor ca banci;
    b) actul aditional de completare a obiectului lor de activitate - autentificat, in original.
    (2) Dupa obtinerea avizului Bancii Nationale a Romaniei de completare a obiectului de activitate si dupa inregistrarea modificarii la Registrul comertului, bancile vor solicita C.N.V.M. autorizarea functionarii lor ca societati de depozitare si vor depune, in vederea obtinerii autorizatiei:
    a) cererea de inscriere de mentiuni la Registrul comertului;
    b) un program de masuri ce descrie departamentele, spatiile, personalul si dotarea tehnica, alocate de catre banca in care se desfasoara activitatea de depozitare descrisa in art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 si in prezentul regulament.
    (3) Procedura de autorizare este cea descrisa in prezentul capitol.

    Modificari supuse autorizarii C.N.V.M.
    Art. 13
    Orice modificare adusa documentelor avute in vedere la emiterea autorizatiilor de infiintare si de functionare a societatii de depozitare este supusa autorizarii de catre C.N.V.M.
    Art. 14
    Cererea de autorizare a modificarii va fi insotita de documentele referitoare la si pe baza carora aceasta se va efectua.
    Art. 15
    Procedura de solutionare a cererii de catre C.N.V.M. este procedura cuprinsa in prezentul capitol.
    Art. 16
    Daca modificarile aduse documentelor sunt supuse inregistrarii la Registrul comertului, dovada inregistrarii va fi depusa la C.N.V.M. in cel mai tarziu 10 zile de la data obtinerii ei.

    Transferul functiilor si al activelor de catre societatea de depozitare
    Art. 17
    (1) O societate de depozitare poate transfera sau delega catre orice alta terta parte pe deplin calificata activele si/sau activitatile de depozitare cu privire la un fond deschis sau societate de investitii, cu prevederea ca alegerea unei asemenea societati de depozitare substitutive nu va elibera societatea de depozitare de responsabilitatile sau obligatiile ce ii revin conform acestui regulament.
    (2) Prin terta parte calificata se intelege orice alta entitate juridica care a fost in prealabil autorizata de catre C.N.V.M. sa desfasoare activitate de societate de depozitare.
    Art. 18
    Orice astfel de transfer sau delegare stabilita la art. 17 trebuie sa fie incheiata printr-un contract scris, iar o copie trebuie trimisa societatii de administrare de investitii, consiliului de incredere al fondului/consiliului de administratie al societatii de investitii care se autoadministreaza si C.N.V.M.
    Art. 19
    Contractul de depozitare dintre societatea de administrare sau societatea de investitii care se autoadministreaza si societatea de depozitare trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:
    a) conditiile in care societatea de depozitare poate transfera, partial sau integral, unei terte parti calificate activele sau functiile sale;
    b) conditiile si limitele in care raspunderea fiecareia dintre ele este antrenata.
    Art. 20
    Conventiile dintre societatile de depozitare si societatile de administrare se incheie in forma scrisa si trebuie:
    a) sa respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 si ale prezentului regulament;
    b) sa stabileasca un mandat pentru societatea de depozitare in vederea conservarii si protejarii activelor fondului sau ale societatii;
    c) sa prevada ca activele aflate la societatea de depozitare nu vor fi utilizate drept garantie in favoarea societatii de depozitare sau a unei alte persoane ce ar pretinde o astfel de garantie prin intermediul societatii de depozitare.
    Art. 21
    Activitatile stabilite la art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 vor fi desfasurate in numele fondurilor deschise sau al societatilor de investitii numai de catre societati de depozitare pe deplin autorizate de catre C.N.V.M., dupa cum este stabilit in prezentul regulament.
    Art. 22
    (1) Daca societatea de administrare indica societatii de depozitare transferarea activelor, aceasta are obligatia sa protejeze si sa transfere catre noua societate de depozitare activele fondului deschis sau ale societatii de investitii pentru care actioneaza ca societate de depozitare.
    (2) Societatea de depozitare nu va fi responsabila pentru activele care nu i-au fost transferate.

    CAP. 2
    Activitati de depozitare

    Primirea si pastrarea activelor
    Art. 23
    (1) Societatea de depozitare a unui fond deschis de investitii sau a unei societati de investitii va detine fizic toate activele fondului sau ale societatii, cu exceptia acelor active detinute de alte entitati juridice conform prezentului regulament.
    (2) Societatea de depozitare are obligatia sa depoziteze valorile mobiliare si titlurile echivalente, in conditii de deplina siguranta, la o societate a carei functionare este supravegheata de institutii autorizate ale statului.
    Aceasta prevedere se va aplica valorilor mobiliare in tranzit, aflate in legatura cu vanzarea, schimbul, rascumpararea, scadenta, exercitarea de drepturi de garantie in conformitate cu schimbarile valorilor mobiliare sau cu alte tranzactii necesare sau specifice in decursul normal al activitatii cu privire la administrarea de valori mobiliare.
    (3) Valorile mobiliare si alte titluri echivalente vor fi depozitate separat pentru fiecare entitate si vor fi marcate in asa fel, incat, dupa o inspectie si dupa o examinare a registrelor societatii de depozitare, sa fie identificate ca proprietatea fondului deschis de investitii sau a societatii de investitii. Separarea si marcarea valorilor mobiliare si a titlurilor echivalente pot fi facute prin separarea lor in conteinere diferite, purtand numele fondului de investitii sau al societatii de investitii sau prin atasarea de etichete.
    (4) Daca valorile mobiliare care sunt active ale unui fond deschis de investitii sau ale unei societati de investitii exista intr-o forma dematerializata, evidentiate si transferate intr-un registru independent al actionarilor, o societate de depozitare poate tine evidenta valorilor unui fond de investitii sau ale unei societati de investitii intr-un astfel de registru, cu prevederea ca astfel de valori mobiliare sa fie detinute intr-un cont al societatii de depozitare in beneficiul fondului de investitii sau al societatii de investitii si sa nu includa active ale societatii de depozitare.
    (5) Societatea de depozitare constituie conturi bancare separate in numele fiecarui fond deschis de investitii sau al societatii de investitii pentru care detine active, in care va pastra tot numerarul primit pentru fiecare fond sau societate. Banii vor fi depozitati si retrasi de societatea de depozitare numai in baza functiilor sale de societate de depozitare.
    Art. 24
    Societatea de depozitare inregistreaza, verifica, monitorizeaza si controleaza toate activele pe care le detine in numele fondului deschis de investitii sau al societatii de investitii.
    Art. 25
    Societatea de depozitare colecteaza toate veniturile in legatura cu activele detinute in numele unui fond deschis de investitii si al societatii de investitii si le crediteaza in contul fondului sau al societatii de investitii.
    Art. 26
    Societatea de depozitare primeste sumele rezultate din vanzarea titlurilor de participare intr-un fond deschis de investitii si crediteaza contul fondului.
    Art. 27
    Societatea de depozitare primeste sumele rezultate din vanzarea de actiuni ale unei societati de investitii si le crediteaza in contul societatii de investitii.

    Relatia cu societatea de administrare de investitii
    Art. 28
    Societatea de depozitare primeste copii de pe toate contractele cu privire la achizitionarea, vanzarea, detinerea si/sau transferul de actiuni facute de o societate de administrare in numele unui fond deschis de investitii si/sau al unei societati de investitii.
    Art. 29
    (1) Societatea de depozitare va informa societatea de administrare despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea fondurilor deschise de investitii si/sau a societatilor de investitii aflate in administrare.
    (2) Societatea de depozitare va transmite prompt societatii de administrare toate materialele scrise, primite de la emitentii de valori mobiliare, aflate in portofoliul fondului de investitii sau societatii de investitii. Societatea de depozitare va solicita societatii de administrare, atunci cand este cazul, instructiuni cu privire la reprezentarea in adunarea generala a emitentilor respectivi.
    (3) Societatea de depozitare trebuie sa furnizeze societatii de administrare copii de pe materialele primite de la registrul independent al actionarilor cu privire la valorile mobiliare detinute de fondurile deschise de investitii si/sau de societatile de investitii.
    Art. 30
    Societatea de depozitare va fi informata in scris de catre societatea de administrare despre toate schimbarile relevante cu privire la conducerea, organizarea si functionarea societatii de administrare, precum si cu privire la operatiunile clientilor fondului deschis de investitii si/sau ai societatii de investitii.

    Prelucrarea si evidenta titlurilor de participare
    Art. 31
    Activitatea de evidenta a titlurilor de participare, desfasurata de o societate de depozitare, consta in:
    a) mentinerea de registre separate cu privire la titlurile de participare intr-un fond deschis de investitii;
    b) mentinerea de conturi separate pentru fiecare detinator de titluri;
    c) anularea titlurilor de participare ca rezultat al rascumpararilor, prin:
    1. anularea certificatelor pentru titluri de participare in forma nominativa;
    2. retragerea titlurilor din conturile detinatorilor de titluri;
    d) verificarea numarului de titluri de participare aflate in circulatie;
    e) efectuarea platilor la rascumpararea titlurilor de participare, conform instructiunilor primite de la societatea de administrare.
    Art. 32
    Societatea de depozitare va calcula zilnic valoarea activului net pentru fiecare fond de investitii pentru care opereaza ca societate de depozitare.
    Societatea de depozitare va publica valoarea activelor nete conform prevederilor prezentului regulament.

    Prelucrarea si evidenta actiunilor societatii de investitii
    Art. 33
    (1) Societatea de depozitare a unei societati de investitii va prelucra documentele de transfer pentru achizitionarea si vanzarea tuturor valorilor mobiliare din portofoliul societatii de investitii, precum si documentele cu privire la subscrierea actiunilor proprii societatii de investitii, pe durata ofertei publice, pana la inscrierea la cota bursei.
    (2) La momentul inscrierii societatii de investitii la cota bursei, societatea de depozitare va delega operatiunile de decontare/depozitare sistemelor de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare, constituite.

    Eliberarea activelor
    Art. 34
    Societatea de depozitare va efectua plati din banii fondului deschis de investitii sau ai societatii de investitii numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare si numai in urmatoarele cazuri:
    a) pentru achizitionarea de catre un fond deschis de investitii sau de catre o societate de investitii a unor valori mobiliare. Plata poate fi facuta, in avans sau la primire, pe baza instructiunilor pe care depozitara le primeste;
    b) pentru rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii;
    c) pentru stingerea obligatiilor, inclusiv plata dobanzilor, taxelor, indemnizatiilor, comisioanelor si a cheltuielilor operationale ale fondului deschis de investitii sau ale societatii de investitii;
    d) pentru distribuirea dividendelor sau a altor venituri catre detinatorii de actiuni la o societate de investitii sau de titluri de participare la un fond deschis de investitii;
    e) pentru orice alt scop aratat in instructiunile corespunzatoare.
    Art. 35
    Societatea de depozitare elibereaza valori mobiliare sau titluri echivalente din portofoliul unui fond deschis de investitii si/sau al unei societati de investitii numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare si numai in urmatoarele cazuri:
    a) la primirea contravalorii acestora;
    b) la vanzarea unei valori mobiliare catre o societate de valori mobiliare (actionand ca dealer). O societate de depozitare va transfera valori ale unui fond deschis de investitii sau ale unei societati de investitii la primirea unei notificari ca astfel de plata pentru aceste valori a fost transferata in contul fondului sau al societatii, notificare primita de la un registru de actiuni si sistem de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare;
    c) ca urmare a oricarui plan de reorganizare, transformare, fuziune, lichidare.

    CAP. 3
    Activitati interzise

    Art. 36
    Societatea de depozitare nu va divulga nici un material confidential sau informatii despre fondurile deschise de investitii sau societatile de investitii ale caror active le detine, decat societatii de administrare a acestora.
    Art. 37
    Societatea de depozitare nu are autoritatea sa transfere, sa ipotecheze, sa gajeze sau sa dispuna, in orice alt mod, de orice valoare mobiliara sau titluri detinute pentru o societate de investitii sau un fond deschis de investitii, cu exceptia cazului in care exista instructiuni corespunzatoare ale acestor fonduri sau societati si numai in contul lor.
    Art. 38
    Societatea de depozitare nu va desfasura nici o alta activitate decat cea de depozitare, exceptand:
    a) activitatile adiacente necesare realizarii obiectului de activitate;
    b) activitatile permise a fi desfasurate de catre institutii financiare autorizate conform Legii nr. 33/1991.

    CAP. 4
    Incetarea activitatii societatii de depozitare

    Art. 39
    O societate de administrare poate schimba societatea de depozitare numai cu avizul prealabil al C.N.V.M.
    Art. 40
    Un contract de depozitare poate inceta prin vointa partilor contractante, in urmatoarele moduri:
    a) din initiativa unei parti, cu o notificare prealabila;
    b) prin acordul partilor.
    Art. 41
    C.N.V.M. poate retrage autorizatia pentru toate sau pentru o parte a operatiunilor de depozitare, in urmatoarele situatii:
    a) societatea de depozitare nu respecta prevederile legilor si regulamentelor care guverneaza activitatea de depozitare;
    b) societatea de depozitare nu respecta prevederile legilor si regulamentelor altor autoritati care ii guverneaza activitatea;
    c) C.N.V.M. considera ca societatea de depozitare nu mai este capabila sa-si indeplineasca obiectul de activitate;
    d) daca este in interesul detinatorilor de titluri de participare intr-un fond deschis de investitii sau intr-o societate de investitii.
    Art. 42
    (1) In cazul situatiilor prevazute la art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993, C.N.V.M. va instiinta imediat societatea de depozitare si toate societatile de administrare care au contracte de depozitare cu aceasta despre retragerea autorizatiei. Activele tuturor fondurilor de investitii si ale societatilor de investitii detinute de catre societatea de depozitare vor fi transferate catre societatea de depozitare succesoare, imediat ce aceasta a fost desemnata de catre societatea de administrare.
    (2) Fondul deschis de investitii sau societatea de investitii va plati societatii de depozitare care preda orice compensatie datorata de la data incetarii activitatii pana la transferul total al activelor catre societatea succesoare.

    CAP. 5
    Supraveghere si audit

    Art. 43
    (1) Fiecare societate de depozitare va fi verificata periodic, semestrial si anual de cenzori externi independenti.
    (2) Valorile mobiliare si alte active detinute de o societate de depozitare vor fi verificate la sfarsitul fiecarei perioade fiscale, semestriale sau anuale de catre un cenzor extern independent.
    (3) Rezultatele verificarii vor fi trimise la C.N.V.M. in termen de 10 zile de la data depunerii bilantului contabil la organele abilitate de Ministerul Finantelor.
    (4) In cazul in care societatea de depozitare constata o posibila incalcare a unei legi sau a unui regulament, are datoria sa informeze in scris C.N.V.M., cu instiintarea societatii de administrare.
    Art. 44
    C.N.V.M. are dreptul, in orice moment, sa inspecteze toate registrele, inregistrarile, conturile, operatiunile si incintele societatilor de depozitare.

    VI. RASPUNDERI SI SANCTIUNI

    Art. 1
    Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine sanctiuni contraventionale conform dispozitiilor cap. VII din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993.

    VII. DISPOZITII FINALE

    Art. 1
    (1) Fondurile deschise de investitii, societatile de administrare, societatile de investitii si societatile de depozitare care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, autorizate la data intrarii in vigoare a acestui regulament, vor avea la dispozitie 6 luni de la data inceperii tranzactionarii valorilor mobiliare in sistemul RASDAQ, pentru a se alinia la prevederile prezentului regulament cu privire la structura portofoliului si la cerintele de capital social minim.
    (2) Societatile de administrare au la dispozitie o perioada de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament pentru a incheia contracte de distribuire de titluri de participare in conditiile prevazute de prezentul regulament. Contractul de distribuire va fi transmis la C.N.V.M. spre avizare, imediat ce a fost incheiat. Dupa perioada de 90 de zile amintita mai sus, distribuirea de titluri de participare se va face numai in conditiile prezentului regulament.
    (3) Ulterior autorizarii unui fond deschis de investitii sau unei societati de investitii, C.N.V.M. este singura autoritate care poate excepta orice fond sau societate de la prevederile acestui regulament, daca aceasta exceptare este in interesul detinatorilor de titluri de participare sau de actiuni.
    Cererea prin care se solicita exceptarea va fi depusa la C.N.V.M., va specifica tipurile de investitii pentru care se solicita aceasta si va fi motivata.
    C.N.V.M. va solutiona cererea in termen de 30 de zile si va emite o decizie motivata.
    Art. 2
    Raportarile financiare ale societatilor de investitii, societatilor de administrare si ale societatilor de depozitare vor fi trimise la C.N.V.M. in termen de 10 zile de la data depunerii lor la organele abilitate ale Ministerului Finantelor.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara cu privire la fondurile deschise de investitii, societatile de investitii, societatile de administrare si la societatile de depozitare se abroga.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 5
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de catre presedintele C.N.V.M.

            PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE
                A VALORILOR MOBILIARE,
             prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

    ANEXA 1

                   CONTINUTUL MINIM
al prospectului fondului deschis de investitii

    1. Informatii despre societatea de administrare a fondului deschis de investitii
    1.1. Datele de identificare a societatii de administrare:
    a) denumirea societatii;
    b) data inmatricularii la Registrul comertului;
    c) sediul principal al societatii;
    d) sediile eventualelor filiale sau sucursale pe care le are societatea;
    e) codul fiscal;
    f) durata (daca este limitata);
    g) numele fondului sau fondurilor administrate de societatea de administrare pe care aceasta le are in administrare;
    h) numarul si data autorizatiei de la C.N.V.M.
    1.2. Capitalul social subscris si varsat de catre societatea de administrare.

    2. Informatii despre societatea de depozitare
    2.1. Datele de identificare a societatii de depozitare:
    a) denumirea societatii;
    b) sediul principal si sediile filialelor si sucursalelor, daca acestea exista.
    2.2. Orice alta activitate in care societatea de depozitare se angajeaza, pe langa cea de depozitare.
    2.3. Daca exista entitati carora societatea de depozitare le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitatile sale, prospectul va cuprinde urmatoarele informatii referitoare la acestea:
    a) denumirea entitatii;
    b) sediul principal al acesteia si sediile sucursalelor sau filialelor, daca acestea exista;
    c) responsabilitatile care au fost transferate.

    3. Informatii cu privire la fondurile deschise de investitii
    3.1. Identitatea fondului:
    a) denumirea;
    b) data infiintarii;
    c) durata de existenta;
    d) numele si domiciliul membrilor initiali;
    e) numarul si data autorizatiei de la C.N.V.M.
    3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi cresterea de capital, obtinerea de venit etc.;
    b) politica de investitii, daca este specializata in arii geografice sau sectoare industriale si orice limitari ale acestei politici;
    c) o descriere a oricaror instrumente tehnice care ar putea fi folosite in administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurari impotriva riscurilor (daca astfel de tehnici sunt autorizate de C.N.V.M.);
    d) o declaratie atestand ca toate politicile de investitii sunt schimbate numai prin votul majoritar al detinatorilor de titluri de participare la un fond deschis de investitii;
    e) durata minima recomandata a investitiilor, bazata pe natura fondului;
    f) riscul fondului de investitii.
    3.3. O descriere a caracteristicilor unui titlu de participare intr-un fond deschis de investitii:
    a) natura drepturilor conferite de un titlu;
    b) mijloace de evidenta a titlului - emise in cont sau materializate;
    c) caracteristicile titlului;
    d) denumirea titlului;
    e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.
    3.4. Informatii cu privire la emiterea si rascumpararea titlurilor de participare intr-un fond deschis de investitii:
    a) procedurile pentru subscrierea de titluri;
    b) procedurile pentru rascumpararea titlurilor;
    c) circumstantele in care emisiunea si rascumpararea de titluri pot fi suspendate de catre C.N.V.M.;
    d) daca fondul are o durata limitata, data finala pentru achizitionarea sau rascumpararea de titluri.
    3.5. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui titlu de participare intr-un fond deschis de investitii:
    a) metoda de calculare a valorii activelor nete;
    b) frecventa calcularii valorii activelor nete;
    c) mijloacele, locurile si frecventa publicarii valorii activelor nete;
    d) valoarea initiala a unui titlu.
    3.6. Comisioane si alte cheltuieli:
    a) comisioane suportate de investitori - comisioane de cumparare (daca este cazul);
    - comisioane de rascumparare (daca este cazul);
    b) comisioane si alte cheltuieli suportate de catre fond.
    3.7. Transformarea, fuziunea, lichidarea unui fond deschis de investitii:
    a) circumstantele in care un fond deschis de investitii poate fuziona cu alt fond sau societate, poate fi transformat sau lichidat.

    4. Prevederi diverse
    Prospectul trebuie sa contina tiparit intr-un loc vizibil:
    4.1. data intocmirii prospectului;
    4.2. locul de unde se pot obtine informatii relevante, cum ar fi: prospectul, statutul, rapoartele periodice.

    ANEXA 2

           Situatia activelor si a obligatiilor fondului ............
                       la ...........................
                           (trimestru, semestru, an)
______________________________________________________________________________
                                 |  Inceputul     | Sfarsitul     |           |
 Denumirea                       |  perioadei de  | perioadei de  | Diferente |
 elementului                     |  raportare     | raportare     |           |
_________________________________|________________|_______________|___________|
                      | Valoare  | (%) | Valoare  | (%) | Valoare |    (%)    |
                      |(mil. lei)|     |(mil. lei)|     |         |           |
---------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 I. Total active:     |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 1. Valori mobiliare  |          |     |          |     |         |           |
    in portofoliu     |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 2. Disponibil in     |          |     |          |     |         |           |
    cont curent       |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 3. Depozite bancare  |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 4. Numerar in        |          |     |          |     |         |           |
    casierie          |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 5. Valoarea altor    |          |     |          |     |         |           |
    active calificate |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 6. Titluri calificate|          |     |          |     |         |           |
    ca instrumente de |          |     |          |     |         |           |
    investitii        |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 II. Total obligatii: |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 1. Cheltuieli de     |          |     |          |     |         |           |
    emisiune si       |          |     |          |     |         |           |
    publicitate       |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 2. Cheltuieli de     |          |     |          |     |         |           |
    audit legal si    |          |     |          |     |         |           |
    contabil          |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 3. Cheltuieli pentru |          |     |          |     |         |           |
    functionarea      |          |     |          |     |         |           |
    consiliului de    |          |     |          |     |         |           |
    incredere         |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 4. Cheltuieli pentru |          |     |          |     |         |           |
    plata             |          |     |          |     |         |           |
    comisioanelor     |          |     |          |     |         |           |
    societatii de     |          |     |          |     |         |           |
    administrare, din |          |     |          |     |         |           |
    care: sume pentru |          |     |          |     |         |           |
    performante       |          |     |          |     |         |           |
    suplimentare      |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 5. Cheltuieli pentru |          |     |          |     |         |           |
    plata             |          |     |          |     |         |           |
    comisioanelor     |          |     |          |     |         |           |
    datorate          |          |     |          |     |         |           |
    societatii de     |          |     |          |     |         |           |
    depozitare        |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 6. Cheltuieli cu     |          |     |          |     |         |           |
    comisioanele      |          |     |          |     |         |           |
    datorate          |          |     |          |     |         |           |
    societatii de     |          |     |          |     |         |           |
    valori mobiliare  |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 7. Cheltuieli cu     |          |     |          |     |         |           |
    dobanzi (art. 11) |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 8. Alte cheltuieli   |          |     |          |     |         |           |
    aprobate          |          |     |          |     |         |           |
----------------------|----------|-----|----------|-----|---------|-----------|
 III. Valoarea        |          |     |          |     |         |           |
     activului net    |          |     |          |     |         |           |
     (I - II):        |          |     |          |     |         |           |
______________________|__________|_____|__________|_____|_________|___________|

    Situatia valorii unitare a activului net la .......................
__________________________________________________________________________
    Denumirea           | Perioada | Perioada corespunzatoare |           |
    elementului         | curenta  | a anului precedent       | Diferente |
------------------------|----------|--------------------------|-----------|
 Valoarea activului net |          |                          |           |
------------------------|----------|--------------------------|-----------|
 Numarul de titluri     |          |                          |           |
 aflate in circulatie   |          |                          |           |
------------------------|----------|--------------------------|-----------|
 Valoarea unitara a     |          |                          |           |
 activului net          |          |                          |           |
________________________|__________|__________________________|___________|

    Situatia detaliata a investitiilor la .........................
_______________________________________________________________________________
             |         |       Valori          |            |         |        |
Denumirea    |Emitentul|   mobiliare .....     |Dobanzile   |Scadenta |Valoare |
elementului  |         |-----------------------|sau         |         |        |
             |         |  % in     |% detinute |dividendele |         |        |
             |         |circulatie |  de fond  |aferente    |         |        |
             |         |           |           |titlurilor  |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
 Total       |         |           |           |            |         |        |
 valori      |         |           |           |            |         |        |
 mobiliare:  |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- actiuni    |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- obligatiuni|         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- obligatiuni|         |           |           |            |         |        |
  de stat    |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- titluri    |         |           |           |            |         |        |
  derivate   |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- alte       |         |           |           |            |         |        |
  titluri    |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
 Total       |         |           |           |            |         |        |
 depozite    |         |           |           |            |         |        |
 bancare:    |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- la ... luni|         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
 Total alte  |         |           |           |            |         |        |
 active      |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
 Total       |         |           |           |            |         |        |
 instrumente |         |           |           |            |         |        |
 de          |         |           |           |            |         |        |
 investitii: |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- certificate|         |           |           |            |         |        |
  de         |         |           |           |            |         |        |
  depozit    |         |           |           |            |         |        |
-------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|--------|
- bonuri     |         |           |           |            |         |        |
  de tezaur  |         |           |           |            |         |        |
_____________|_________|___________|___________|____________|_________|________|

    Situatia sumelor imprumutate de fond la ....................
__________________________________________________________________________
    Banca      |    Scopul    |    Suma    |   Scadenta   |    Dobanda    |
               | imprumutului |            | imprumutului |               |
_______________|______________|____________|______________|_______________|
_______________|______________|____________|______________|_______________|
_______________|______________|____________|______________|_______________|
_______________|______________|____________|______________|_______________|
_______________|______________|____________|______________|_______________|

    Situatia detinatorilor a mai mult de 5% din titlurile de participare aflate in circulatie la ..............
__________________________________________________________________________
 Numele si prenumele      |                     |    Data cand a aparut   |
 Denumirea/Sediu          |     Evenimentul     |        evenimentul      |
__________________________|_____________________|_________________________|
__________________________|_____________________|_________________________|}

    ANEXA 3

                      FORMA SI CONTINUTUL MINIM
al contractului de administrare de investitii

    Partile
    - Fondul deschis de investitii
    Nr. autorizatiei C.N.V.M. ..., reprezentat de consiliul sau de incredere, format din domnii: numele ...., prenumele ....., domiciliul ...., B.I. seria .... nr. ... sau
    - Societatea de investitii
    Sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, numarul autorizatiei C.N.V.M ..., reprezentata prin/numele ...., prenumele ...., functia ..., B.I. seria .... nr. ...
    In calitate de si numit in continuare MANDANT (MANDANTA)
    si
    - Societatea de administrare de investitii, cu sediul social ...., inmatriculata la Registrul comertului sub nr. ...., codul fiscal ..., nr. autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M. ....
    Reprezentata prin ... (numele, prenumele, domiciliul, functia, B.I. seria .... nr. ...,)
    In calitate de/si numita in continuare MANDATARA;

    1. Obiectul contractului
    Mandantul incredinteaza mandatarei, care accepta, administrarea ....
    Prin administrare, in sensul prezentului contract, partile inteleg ....:
    Mandantul acorda mandatarei toate puterile necesare realizarii obiectului contractului.
    Mandatara este obligata sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din prevederile prezentului contract.
    2. Obiectul si obiectivul administrarii
    Administrarea poarta asupra fondului .....
    Obiectivul administrarii este ....
    Pentru realizarea obiectului administrarii, mandatara se obliga sa deschida, sa tina si sa respecte o evidenta speciala, distincta si adaptata activelor administrate.
    3. Durata contractului
    Durata prezentului contract este de ... ani, incepand cu data (semnarii/autorizarii).
    Durata prezentului contract se prelungeste cu ... ani, daca partile nu-l denunta cu minimum 90 de zile inainte de data incetarii sale.
    4. Pretul contractului; modalitati de plata
    Pretul contractului este reprezentat de comisionul de administrare si este de ....% aplicat la .... .
    Modalitatile de plata (convenite de parti) ...... .
    5. Operatiuni autorizate
    Mandatara este autorizata sa realizeze din proprie initiativa si pe proprie raspundere urmatoarele operatiuni:
    Orice alte operatiuni se realizeaza in baza unei autorizari exprese emise in scris de catre mandant.
    Autorizarea se considera ca fiind emisa in executarea prezentului contract si va face parte componenta din acesta.
    In realizarea operatiunilor autorizate, mandatara actioneaza numai in interesul mandantei si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare si altor active din portofoliul administrat.
    Mandatara comunica mandantului orice informatii cerute de acesta si avand legatura cu portofoliul administrat.
    6. Depozitare
    7. Pierderi
    Mandantul declara ca a luat cunostinta despre caracterul aleatoriu al operatiunilor efectuate cu activele sale si cu valorile mobiliare administrate de catre mandatara, precum si despre riscurile unor asemenea operatiuni.
    Partile convin ca, prin prezentul contract, nu-si asuma obligatii de rezultat.
    Optional
    Mandatara se obliga sa restituie mandantei, la expirarea mandatului, o suma de cel putin ...
    Optional
    Ca urmare, pierderea maxima admisa este de ... per... Pierderile ce depasesc acest nivel nu-l privesc pe mandant.
    8. Rezilierea contractului
    Prezentul contract inceteaza de deplin drept si fara interventia instantei de judecata, in cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti. Oricare dintre parti poate denunta, in orice moment, prezentul contract, prin simpla scrisoare cu confirmare de primire.
    Denuntarea de catre mandant produce efecte si face sa curga termenele legale de la data primirii ei de catre mandatara.
    Denuntarea de catre mandatara produce efecte si face sa curga termenele legale din a ... zi de la data primirii ei de catre mandant.
    Denuntarea prezentului contract de catre mandatara trebuie motivata. La data stabilita in alin. 2 si 3 de mai sus, mandatara inceteaza orice operatiuni de administrare; ea se va abtine de a produce prejudicii mandantului.
    Pe aceeasi data mandatara declanseaza si indeplineste procedurile legale si regulamentare pentru transferul activitatii de administrare catre noua societate de administrare.
    9. Modificarea contractului
    Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de partile contractante.
    10. Responsabilitate
    Mandatara raspunde pentru orice prejudiciu produs mandantei prin:
    - incalcarea actelor normative si/sau a reglementarilor speciale in vigoare;
    - incalcarea reglementarilor interne ale mandantei;
    - dol;
    - culpa in executarea contractului;
    - neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
    11. Forta majora
    Forta majora inlatura raspunderea, daca este comunicata in termen de ... zile si demonstrata in termen de ... zile - ambele de la data aparitiei.
    12. Litigii
    Modul de rezolvare; instanta competenta.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 9/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 9 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 9/1996
Regulament 3 2003
privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor
Regulament 3 2000
cu privire la modificarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare
Regulament 1 2000
privind modificarea cuantumului taxelor percepute de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Regulament 5 1998
privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc
Ordin 10 1998
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc
Ordin 20 1996
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu