Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din  3 iulie 2003

privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a compensarii bilaterale a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontarii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, denumit in continuare TransFonD - S.A.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) participant*1) - orice banca, persoana juridica romana, sucursala din Romania a unei banci, persoana juridica straina, denumite in continuare banci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului care, prin unitatile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    b) unitate participanta - orice unitate operationala a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    c) unitate subparticipanta - orice unitate operationala teritoriala a unei banci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decat prin intermediul unei unitati participante.
------------
    *1) In aceasta categorie sunt incluse si bancile aflate in regim special de decontare sau in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.

    CAP. 2
    Compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

    Art. 3
    Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueaza prin intermediul unitatilor lor operationale, astfel:
    a) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) in cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;
    b) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) in cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;
    c) bancile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sediului sau central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) in cadrul centralei TransFonD - S.A.
    Art. 4
    In cadrul platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii sunt utilizate:
    a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hartie (OPHT)*2), emise in conformitate cu reglementarile comune ale Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei:
    - sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului);
    - indiferent de valoare (pentru platile intertrezorerii);
    b) dispozitiile de incasare pe suport hartie, insotite de copia certificata a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silita participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
    c) notele contabile, intocmite de participant pe propria raspundere, in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire, indiferent de valoare;
    d) dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie;
    e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe.
------------
    *2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine in mod obligatoriu, in original, stampila si semnatura participantului, precum si toate informatiile cuprinse in OPHT.

    Art. 5
    Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe, unitatile subparticipante destinatare/unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa remita biletele la ordin unitatilor subparticipante initiatoare/unitatilor participante platitoare, prin posta, insotite de borderouri de incasare, in vederea verificarii si, respectiv, acceptarii sau refuzului acestora;
    b) in cazul acceptarii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare va intocmi in nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, cate un OPHT care va contine la rubrica <<Reprezentand:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus in pachetul cu OPHT-uri destinate unitatii participante beneficiare;
    c) unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare are obligatia sa remita biletele la ordin refuzate total sau partial, insotite in mod obligatoriu de o justificare de refuz, in original, prin posta, unitatii participante beneficiare/unitatii subparticipante destinatare;
    d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de catre participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 6
    Pentru procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitatile participante platitoare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea platilor in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 1a) si 1b), calculate in zile bancare;
    b) sa remita aceste plati, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare;
    c) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a platilor componente si de un OPHT centralizator intocmit de unitatea participanta platitoare;
    d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitatii participante platitoare.
    Art. 7
    TransFonD - S.A. va accepta in vederea decontarilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de incasare intocmite de organele de executare silita, note contabile intocmite de participanti in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire sau dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie.
    Art. 8
    Pentru procesarea refuzurilor la incasare ale platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii, unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea refuzurilor la incasare pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 2a) si 2b), calculate in zile bancare;
    b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria raspundere, un OPHT insotit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa remita refuzurile, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
    d) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;
    e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
    Art. 9
    TransFonD - S.A. are obligatia sa refuze procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitatile participante platitoare, in situatia in care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta conditiile de forma si de continut stabilite conform reglementarilor in domeniu.
    Art. 10
    Intervalele de receptie si de procesare a platilor de mica valoare si a platilor intertrezorerii in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Bancii Nationale a Romaniei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 11
    TransFonD - S.A., in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, utilizeaza conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Nationala a Romaniei (anexa nr. 4), pentru:
    a) efectuarea compensarii bilaterale si decontarea pe baza neta a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii;
    b) initierea catre Banca Nationala a Romaniei a decontarii finale si irevocabile a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Pentru serviciile oferite in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decat Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
    Art. 13
    Participantii au obligatia sa sesizeze in scris Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate pentru eventualele erori aparute in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data inregistrarii erorii in extrasul de cont al acestora. Dupa expirarea acestui termen nu poate fi angajata raspunderea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    In data de 29 august 2003 unitatile participante platitoare vor remite platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si platile intertrezorerii, care urmeaza sa fie decontate final si irevocabil de Banca Nationala a Romaniei in data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritoriala.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.

                    Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z-1  | Sediul TransFonD S.A. |  Z
                     ---->|_______________________|----
                    |                                  |
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |        |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______         ^                                  |          _______v____
| Platitor |        |                                  |         | Beneficiar |
|__________|        | Z-2                              | Z       |____________|
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |        |        destinatara      |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______                                                        ______v_____
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |        Circuitul local maximal al platilor de mica valoare         |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)
    la regulament

                         ______________  :   ______________
                        |    Sediul    | :  |    Sediul    |
                   Z-1  |TransFonD S.A.| :  |TransFonD S.A.|  Z
    Jud. 1         ---->|  initiator   |-:->|  destinatar  |----       Jud. 2
                  |     |______________| :  |______________|    |
                  |                      :                      |
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |      : |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______       ^                      :                      |  ______V_____
| Platitor |      |                      :                      | | Beneficiar |
|__________|      | Z-2                  :                    Z | |____________|
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______                              :                         ______v_____
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |     Circuitul interjudetean maximal al platilor de mica valoare    |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 2a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z+2  | Sediul TransFonD S.A. |  Z+1
                     -----|_______________________|<----
                    |                                   |
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |        |       beneficiara       |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______         |                                   ^          ____________
| Platitor |        |                                   |         | Beneficiar |
|__________|        | Z+2                               | Z+1     |____________|
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |        |        destinatara      |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______                                                        ____________
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

   ___________________________________________________________________________
  | Circuitul local maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de mica   |
  | valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii |
  |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
    la regulament

                        ______________   :   ______________
                       |    Sediul    |  :  |    Sediul    |
                   Z+2 |TransFonD S.A.| Z+1 |TransFonD S.A.| Z+1
     Jud. 1         ---|  initiator   |<-:--|  destinatar  |<---      Jud. 2
                   |   |______________|  :  |______________|    |
                   |                     :                      |
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |      : |       beneficiara       |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______        |                     :                      ^  ____________
| Platitor |       |                     :                      | | Beneficiar |
|__________|       | Z+2                 :                  Z+1 | |____________|
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______                              :                         ____________
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de  |
|mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                            INTERVALUL DE PRELUCRARE
a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea activitatii              Ziua bancara          Orar
crt.                                         in care se
                                             efectueaza
                                             activitatea
________________________________________________________________________________
  1. Receptia platilor de mica valoare in        Z-1      11,00 a.m. - 3,30 p.m.
     relatia cu Trezoreria statului si a
     platilor intertrezorerii
  2. Calculul pozitiilor net-nete bilaterale     Z        9,30 a.m. - 10,00 a.m.
     ale participantilor
  3. Decontarea finala si irevocabila a          Z        11,00 a.m.
     pozitiilor net-nete bilaterale
  4. Eliberarea extraselor de cont               Z        incepand cu ora
                                                          12,00 a.m.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta

________________________________________________________________________________
Nr.      Tipul platii                    Denumirea                      Simbolul
crt.                                     contului analitic              contului
                                                                        analitic
________________________________________________________________________________
  1. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in          300
     cu Trezoreria statului             relatia cu Trezoreria statului
  2. Plata intertrezorerii, indiferent  Plati intertrezorerii             303
     de valoare
  3. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in regim special   - regim special                   530
     de decontare
  4. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in faliment*1)     - faliment                        539
  5. Penalizare aferenta bancilor in    Penalizari - regim special        593
     regim special de decontare
  6. Penalizare                         Penalizari                        903
________________________________________________________________________________
    *1) In aceasta categorie sunt incluse institutiile de credit aflate in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu