Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din  3 iulie 2003

privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a compensarii bilaterale a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontarii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, denumit in continuare TransFonD - S.A.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) participant*1) - orice banca, persoana juridica romana, sucursala din Romania a unei banci, persoana juridica straina, denumite in continuare banci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului care, prin unitatile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    b) unitate participanta - orice unitate operationala a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    c) unitate subparticipanta - orice unitate operationala teritoriala a unei banci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decat prin intermediul unei unitati participante.
------------
    *1) In aceasta categorie sunt incluse si bancile aflate in regim special de decontare sau in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.

    CAP. 2
    Compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

    Art. 3
    Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueaza prin intermediul unitatilor lor operationale, astfel:
    a) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) in cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;
    b) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) in cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;
    c) bancile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sediului sau central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) in cadrul centralei TransFonD - S.A.
    Art. 4
    In cadrul platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii sunt utilizate:
    a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hartie (OPHT)*2), emise in conformitate cu reglementarile comune ale Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei:
    - sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului);
    - indiferent de valoare (pentru platile intertrezorerii);
    b) dispozitiile de incasare pe suport hartie, insotite de copia certificata a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silita participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
    c) notele contabile, intocmite de participant pe propria raspundere, in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire, indiferent de valoare;
    d) dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie;
    e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe.
------------
    *2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine in mod obligatoriu, in original, stampila si semnatura participantului, precum si toate informatiile cuprinse in OPHT.

    Art. 5
    Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe, unitatile subparticipante destinatare/unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa remita biletele la ordin unitatilor subparticipante initiatoare/unitatilor participante platitoare, prin posta, insotite de borderouri de incasare, in vederea verificarii si, respectiv, acceptarii sau refuzului acestora;
    b) in cazul acceptarii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare va intocmi in nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, cate un OPHT care va contine la rubrica <<Reprezentand:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus in pachetul cu OPHT-uri destinate unitatii participante beneficiare;
    c) unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare are obligatia sa remita biletele la ordin refuzate total sau partial, insotite in mod obligatoriu de o justificare de refuz, in original, prin posta, unitatii participante beneficiare/unitatii subparticipante destinatare;
    d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de catre participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 6
    Pentru procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitatile participante platitoare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea platilor in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 1a) si 1b), calculate in zile bancare;
    b) sa remita aceste plati, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare;
    c) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a platilor componente si de un OPHT centralizator intocmit de unitatea participanta platitoare;
    d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitatii participante platitoare.
    Art. 7
    TransFonD - S.A. va accepta in vederea decontarilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de incasare intocmite de organele de executare silita, note contabile intocmite de participanti in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire sau dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie.
    Art. 8
    Pentru procesarea refuzurilor la incasare ale platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii, unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea refuzurilor la incasare pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 2a) si 2b), calculate in zile bancare;
    b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria raspundere, un OPHT insotit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa remita refuzurile, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
    d) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;
    e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
    Art. 9
    TransFonD - S.A. are obligatia sa refuze procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitatile participante platitoare, in situatia in care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta conditiile de forma si de continut stabilite conform reglementarilor in domeniu.
    Art. 10
    Intervalele de receptie si de procesare a platilor de mica valoare si a platilor intertrezorerii in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Bancii Nationale a Romaniei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 11
    TransFonD - S.A., in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, utilizeaza conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Nationala a Romaniei (anexa nr. 4), pentru:
    a) efectuarea compensarii bilaterale si decontarea pe baza neta a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii;
    b) initierea catre Banca Nationala a Romaniei a decontarii finale si irevocabile a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Pentru serviciile oferite in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decat Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
    Art. 13
    Participantii au obligatia sa sesizeze in scris Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate pentru eventualele erori aparute in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data inregistrarii erorii in extrasul de cont al acestora. Dupa expirarea acestui termen nu poate fi angajata raspunderea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    In data de 29 august 2003 unitatile participante platitoare vor remite platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si platile intertrezorerii, care urmeaza sa fie decontate final si irevocabil de Banca Nationala a Romaniei in data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritoriala.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.

                    Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z-1  | Sediul TransFonD S.A. |  Z
                     ---->|_______________________|----
                    |                                  |
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |        |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______         ^                                  |          _______v____
| Platitor |        |                                  |         | Beneficiar |
|__________|        | Z-2                              | Z       |____________|
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |        |        destinatara      |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______                                                        ______v_____
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |        Circuitul local maximal al platilor de mica valoare         |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)
    la regulament

                         ______________  :   ______________
                        |    Sediul    | :  |    Sediul    |
                   Z-1  |TransFonD S.A.| :  |TransFonD S.A.|  Z
    Jud. 1         ---->|  initiator   |-:->|  destinatar  |----       Jud. 2
                  |     |______________| :  |______________|    |
                  |                      :                      |
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |      : |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______       ^                      :                      |  ______V_____
| Platitor |      |                      :                      | | Beneficiar |
|__________|      | Z-2                  :                    Z | |____________|
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______                              :                         ______v_____
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |     Circuitul interjudetean maximal al platilor de mica valoare    |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 2a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z+2  | Sediul TransFonD S.A. |  Z+1
                     -----|_______________________|<----
                    |                                   |
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |        |       beneficiara       |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______         |                                   ^          ____________
| Platitor |        |                                   |         | Beneficiar |
|__________|        | Z+2                               | Z+1     |____________|
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |        |        destinatara      |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______                                                        ____________
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

   ___________________________________________________________________________
  | Circuitul local maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de mica   |
  | valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii |
  |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
    la regulament

                        ______________   :   ______________
                       |    Sediul    |  :  |    Sediul    |
                   Z+2 |TransFonD S.A.| Z+1 |TransFonD S.A.| Z+1
     Jud. 1         ---|  initiator   |<-:--|  destinatar  |<---      Jud. 2
                   |   |______________|  :  |______________|    |
                   |                     :                      |
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |      : |       beneficiara       |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______        |                     :                      ^  ____________
| Platitor |       |                     :                      | | Beneficiar |
|__________|       | Z+2                 :                  Z+1 | |____________|
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______                              :                         ____________
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de  |
|mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                            INTERVALUL DE PRELUCRARE
a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea activitatii              Ziua bancara          Orar
crt.                                         in care se
                                             efectueaza
                                             activitatea
________________________________________________________________________________
  1. Receptia platilor de mica valoare in        Z-1      11,00 a.m. - 3,30 p.m.
     relatia cu Trezoreria statului si a
     platilor intertrezorerii
  2. Calculul pozitiilor net-nete bilaterale     Z        9,30 a.m. - 10,00 a.m.
     ale participantilor
  3. Decontarea finala si irevocabila a          Z        11,00 a.m.
     pozitiilor net-nete bilaterale
  4. Eliberarea extraselor de cont               Z        incepand cu ora
                                                          12,00 a.m.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta

________________________________________________________________________________
Nr.      Tipul platii                    Denumirea                      Simbolul
crt.                                     contului analitic              contului
                                                                        analitic
________________________________________________________________________________
  1. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in          300
     cu Trezoreria statului             relatia cu Trezoreria statului
  2. Plata intertrezorerii, indiferent  Plati intertrezorerii             303
     de valoare
  3. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in regim special   - regim special                   530
     de decontare
  4. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in faliment*1)     - faliment                        539
  5. Penalizare aferenta bancilor in    Penalizari - regim special        593
     regim special de decontare
  6. Penalizare                         Penalizari                        903
________________________________________________________________________________
    *1) In aceasta categorie sunt incluse institutiile de credit aflate in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu