Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 1 din  3 iulie 2003

privind decontarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, precum si ale Conventiei nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, incheiata intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice,
    in temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 si al art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a compensarii bilaterale a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si a decontarii acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari - TransFonD - S.A., in calitatea sa de agent al Bancii Nationale a Romaniei, denumit in continuare TransFonD - S.A.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) participant*1) - orice banca, persoana juridica romana, sucursala din Romania a unei banci, persoana juridica straina, denumite in continuare banci, orice casa centrala a cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului care, prin unitatile sale operationale, are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    b) unitate participanta - orice unitate operationala a participantilor care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare;
    c) unitate subparticipanta - orice unitate operationala teritoriala a unei banci, cooperativa de credit sau trezorerie municipala, oraseneasca sau de comuna care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare decat prin intermediul unei unitati participante.
------------
    *1) In aceasta categorie sunt incluse si bancile aflate in regim special de decontare sau in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.

    CAP. 2
    Compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, si decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.

    Art. 3
    Accesul participantilor la sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A. se efectueaza prin intermediul unitatilor lor operationale, astfel:
    a) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivel teritorial), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului sau secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei sale teritoriale) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene) in cadrul sucursalelor TransFonD - S.A. din judetul respectiv;
    b) bancile (prin intermediul unei singure unitati desemnate la nivelul municipiului Bucuresti), casele centrale ale cooperativelor de credit (prin intermediul sediului lor secundar), Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sucursalei municipiului Bucuresti) si Trezoreria statului (prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti) in cadrul sucursalei municipiului Bucuresti a TransFonD - S.A.;
    c) bancile (prin intermediul centralelor lor), casele centrale ale cooperativelor de credit, Banca Nationala a Romaniei (prin intermediul sediului sau central) si Trezoreria statului (prin intermediul Ministerului Finantelor Publice) in cadrul centralei TransFonD - S.A.
    Art. 4
    In cadrul platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii sunt utilizate:
    a) ordinele de plata pentru Trezoreria statului pe suport hartie (OPHT)*2), emise in conformitate cu reglementarile comune ale Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei:
    - sub valoarea de 500 milioane lei exclusiv (pentru platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului);
    - indiferent de valoare (pentru platile intertrezorerii);
    b) dispozitiile de incasare pe suport hartie, insotite de copia certificata a titlului executoriu, prezentate de organele de executare silita participantului unde se afla deschis contul debitorului, indiferent de valoare;
    c) notele contabile, intocmite de participant pe propria raspundere, in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire, indiferent de valoare;
    d) dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie;
    e) bilete la ordin, indiferent de valoare, emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe.
------------
    *2) OPHT original (inclusiv generat prin utilizarea aplicatiei informatice a participantului) sau telex, care va contine in mod obligatoriu, in original, stampila si semnatura participantului, precum si toate informatiile cuprinse in OPHT.

    Art. 5
    Pentru procesarea biletelor la ordin emise de institutiile publice pentru garantarea platii anumitor sume la date fixe, unitatile subparticipante destinatare/unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa remita biletele la ordin unitatilor subparticipante initiatoare/unitatilor participante platitoare, prin posta, insotite de borderouri de incasare, in vederea verificarii si, respectiv, acceptarii sau refuzului acestora;
    b) in cazul acceptarii biletelor la ordin, unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare va intocmi in nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau partial, cate un OPHT care va contine la rubrica <<Reprezentand:>> toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat si va fi inclus in pachetul cu OPHT-uri destinate unitatii participante beneficiare;
    c) unitatea subparticipanta initiatoare/unitatea participanta platitoare are obligatia sa remita biletele la ordin refuzate total sau partial, insotite in mod obligatoriu de o justificare de refuz, in original, prin posta, unitatii participante beneficiare/unitatii subparticipante destinatare;
    d) operatiunile cu bilete la ordin se vor efectua de catre participanti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor Normelor-cadru nr. 6/1994 ale Bancii Nationale a Romaniei privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994.
    Art. 6
    Pentru procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii, indiferent de valoare, unitatile participante platitoare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea platilor in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 1a) si 1b), calculate in zile bancare;
    b) sa remita aceste plati, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare;
    c) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a platilor componente si de un OPHT centralizator intocmit de unitatea participanta platitoare;
    d) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator al unitatii participante platitoare.
    Art. 7
    TransFonD - S.A. va accepta in vederea decontarilor cu Trezoreria statului OPHT-uri centralizatoare la care sunt anexate si dispozitii de incasare intocmite de organele de executare silita, note contabile intocmite de participanti in baza dispozitiei de incasare initiale, in cazul decontarilor partiale privind executarea silita prin poprire sau dispozitiile de plata tip CAS pe suport hartie.
    Art. 8
    Pentru procesarea refuzurilor la incasare ale platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii, unitatile participante beneficiare au urmatoarele obligatii:
    a) sa ia toate masurile necesare pentru incadrarea refuzurilor la incasare pe circuitele maximale stabilite in anexele nr. 2a) si 2b), calculate in zile bancare;
    b) pentru fiecare refuz sa initieze, pe propria raspundere, un OPHT insotit de o comunicare de refuz la executare, care sa respecte prevederile art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) sa remita refuzurile, pe propria raspundere, la sediul TransFonD - S.A. din raza sa teritoriala, grupate in pachete, pe unitati participante beneficiare ale respectivelor refuzuri;
    d) pachetele vor fi insotite de o banda de control totalizatoare a refuzurilor componente si de un OPHT centralizator;
    e) totalul benzii de control trebuie sa fie identic cu valoarea OPHT-ului centralizator.
    Art. 9
    TransFonD - S.A. are obligatia sa refuze procesarea platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii receptionate de la unitatile participante platitoare, in situatia in care instrumentele de plata/documentele precizate la art. 4 aferente nu respecta conditiile de forma si de continut stabilite conform reglementarilor in domeniu.
    Art. 10
    Intervalele de receptie si de procesare a platilor de mica valoare si a platilor intertrezorerii in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare operat de TransFonD - S.A., precum si de punere la dispozitia participantilor a extraselor de cont sub sigla Bancii Nationale a Romaniei sunt prezentate in anexa nr. 3.
    Art. 11
    TransFonD - S.A., in calitate de agent al Bancii Nationale a Romaniei, utilizeaza conturile analitice/subconturile participantilor deschise la Banca Nationala a Romaniei (anexa nr. 4), pentru:
    a) efectuarea compensarii bilaterale si decontarea pe baza neta a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii;
    b) initierea catre Banca Nationala a Romaniei a decontarii finale si irevocabile a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si a platilor intertrezorerii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Pentru serviciile oferite in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul TransFonD - S.A., percepe automat comisioane participantilor, altii decat Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria statului, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.
    Art. 13
    Participantii au obligatia sa sesizeze in scris Banca Nationala a Romaniei - Directia contabilitate pentru eventualele erori aparute in cadrul sistemului de transfer de fonduri de mica valoare, intr-un interval de maximum 10 zile bancare de la data inregistrarii erorii in extrasul de cont al acestora. Dupa expirarea acestui termen nu poate fi angajata raspunderea Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 14
    In data de 29 august 2003 unitatile participante platitoare vor remite platile de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului, precum si platile intertrezorerii, care urmeaza sa fie decontate final si irevocabil de Banca Nationala a Romaniei in data de 1 septembrie 2003, la sediile TransFonD - S.A. din raza lor teritoriala.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 17
    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 septembrie 2003.

                    Presedintele Consiliului de administratie
                         al Bancii Nationale a Romaniei,
                             Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z-1  | Sediul TransFonD S.A. |  Z
                     ---->|_______________________|----
                    |                                  |
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |        |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______         ^                                  |          _______v____
| Platitor |        |                                  |         | Beneficiar |
|__________|        | Z-2                              | Z       |____________|
         ___________|_____________          ___________v_____________
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |        |        destinatara      |---
   |    |_________________________|        |_________________________|   |
 __|_______                                                        ______v_____
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |        Circuitul local maximal al platilor de mica valoare         |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)
    la regulament

                         ______________  :   ______________
                        |    Sediul    | :  |    Sediul    |
                   Z-1  |TransFonD S.A.| :  |TransFonD S.A.|  Z
    Jud. 1         ---->|  initiator   |-:->|  destinatar  |----       Jud. 2
                  |     |______________| :  |______________|    |
                  |                      :                      |
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-1 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   | Z (2)
    --->|       platitoare        |      : |       beneficiara       |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______       ^                      :                      |  ______V_____
| Platitor |      |                      :                      | | Beneficiar |
|__________|      | Z-2                  :                    Z | |____________|
         _________|_______________       :  ____________________v____
(1) Z-2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta | Z (2)
    --->|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |---
   |    |_________________________|      : |_________________________|   |
 __|_______                              :                         ______v_____
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

    Unde:
    (1) - data debitarii contului clientului platitor
    (2) - data creditarii contului clientului beneficiar

     ____________________________________________________________________
    |     Circuitul interjudetean maximal al platilor de mica valoare    |
    |  in relatia cu Trezoreria statului si al platilor intertrezorerii  |
    |____________________________________________________________________|

    ANEXA 2a)
    la regulament

                           _______________________
                     Z+2  | Sediul TransFonD S.A. |  Z+1
                     -----|_______________________|<----
                    |                                   |
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 |  Unitate participanta   |        |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |        |       beneficiara       |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______         |                                   ^          ____________
| Platitor |        |                                   |         | Beneficiar |
|__________|        | Z+2                               | Z+1     |____________|
         ___________v_____________          ____________|____________
    Z+2 | Unitate subparticipanta |        | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |        |        destinatara      |
   |    |_________________________|        |_________________________|
 __v_______                                                        ____________
| Platitor |                                                      | Beneficiar |
|__________|                                                      |____________|

   ___________________________________________________________________________
  | Circuitul local maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de mica   |
  | valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii |
  |___________________________________________________________________________|

    ANEXA 2b)
    la regulament

                        ______________   :   ______________
                       |    Sediul    |  :  |    Sediul    |
                   Z+2 |TransFonD S.A.| Z+1 |TransFonD S.A.| Z+1
     Jud. 1         ---|  initiator   |<-:--|  destinatar  |<---      Jud. 2
                   |   |______________|  :  |______________|    |
                   |                     :                      |
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 |  Unitate participanta   |      : |  Unitate participanta   |
    ----|       platitoare        |      : |       beneficiara       |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______        |                     :                      ^  ____________
| Platitor |       |                     :                      | | Beneficiar |
|__________|       | Z+2                 :                  Z+1 | |____________|
         __________v______________       :  ____________________|____
    Z+2 | Unitate subparticipanta |      : | Unitate subparticipanta |
    ----|       initiatoare       |      : |        beneficiara      |
   |    |_________________________|      : |_________________________|
 __v_______                              :                         ____________
| Platitor |                             :                        | Beneficiar |
|__________|                             :                        |____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Circuitul interjudetean maximal al refuzurilor la incasare ale platilor de  |
|mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si ale platilor intertrezorerii|
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                            INTERVALUL DE PRELUCRARE
a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a platilor intertrezorerii

________________________________________________________________________________
Nr.       Denumirea activitatii              Ziua bancara          Orar
crt.                                         in care se
                                             efectueaza
                                             activitatea
________________________________________________________________________________
  1. Receptia platilor de mica valoare in        Z-1      11,00 a.m. - 3,30 p.m.
     relatia cu Trezoreria statului si a
     platilor intertrezorerii
  2. Calculul pozitiilor net-nete bilaterale     Z        9,30 a.m. - 10,00 a.m.
     ale participantilor
  3. Decontarea finala si irevocabila a          Z        11,00 a.m.
     pozitiilor net-nete bilaterale
  4. Eliberarea extraselor de cont               Z        incepand cu ora
                                                          12,00 a.m.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la regulament

                              CONTURILE ANALITICE
utilizate pentru compensarea bilaterala a platilor de mica valoare in relatia cu Trezoreria statului si a celor intertrezorerii cu decontare pe baza neta

________________________________________________________________________________
Nr.      Tipul platii                    Denumirea                      Simbolul
crt.                                     contului analitic              contului
                                                                        analitic
________________________________________________________________________________
  1. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in          300
     cu Trezoreria statului             relatia cu Trezoreria statului
  2. Plata intertrezorerii, indiferent  Plati intertrezorerii             303
     de valoare
  3. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in regim special   - regim special                   530
     de decontare
  4. Plata de mica valoare in relatia   Plati de mica valoare in
     cu Trezoreria statului, aferenta   relatia cu Trezoreria statului
     participantilor in faliment*1)     - faliment                        539
  5. Penalizare aferenta bancilor in    Penalizari - regim special        593
     regim special de decontare
  6. Penalizare                         Penalizari                        903
________________________________________________________________________________
    *1) In aceasta categorie sunt incluse institutiile de credit aflate in procedura de faliment declarata inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 597/2002.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu