Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.0 din 02.05.2011

de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 02 mai 2011SmartCity1


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Necesitate Art. 1. - (1) Complexitatea procesului de protecţie a infrastructurii critice, generată de natura incertă a ameninţărilor, şi multitudinea instituţiilor angrenate impun multiple niveluri de coordonare şi construcţia de parteneriate cu particularităţi extrem de importante. (2) Activitatea Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, denumit în continuare G.L.I.P.I.C., se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
Scopul G.L.I.P.I.C. Art. 2. - Scopul G.L.I.P.I.C. este de a asigura coordonarea coerentă şi unitară a activităţii desfăşurate în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, a realiza evaluarea intersectorială a vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice şi a informa Guvernul României asupra stadiului realizării activităţilor desfăşurate, precum şi asupra măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniu.
Obiectivele G.L.I.P.I.C. Art. 3. - Întreaga activitate desfăşurată de G.L.I.P.I.C. va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: - monitorizarea procesului de identificare a infrastructurilor critice naţionale şi europene, denumite în continuare ICN/ICE, şi informarea factorilor de decizie referitor la stadiul realizării obiectivelor şi direcţiilor prioritare de acţiune; - coordonarea şi prioritizarea activităţilor autorităţilor publice responsabile în procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE; - îmbunătăţirea cadrului normativ specific domeniului, în special, prin transpunerea legislaţiei comunitare; - implementarea de proceduri de lucru pentru acţiunile comune şi schimbul de informaţii interinstituţional.
Principii Art. 4. - Activitatea G.L.I.P.I.C. se desfăşoară pe baza principiilor legalităţii, cooperării, coordonării unitare, predictibilităţii, responsabilităţii şi eficienţei.
CAPITOLUL II
Organizarea G.L.I.P.I.C.
SECŢIUNEA 1
Organizarea G.L.I.P.I.C.
Organigrama Art. 5. - Pentru coordonarea activităţii de protecţie a infrastructurilor critice se constituie: a) G.L.I.P.I.C. - principal for de decizie strategică la nivel naţional; b) Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. - structură de suport la nivel naţional.
Componenţa G.L.I.P.I.C. Art. 6. - (1) În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare, grupul de lucru format din experţi/specialişti desemnaţi de către autorităţile publice responsabile potrivit anexei nr. 1 la aceeaşi hotărâre. (2) Secretariatul general al Guvernului va fi reprezentat de un membru desemnat din cadrul Centrului de situaţii al Guvernului. (3) Membrii G.L.I.P.I.C. trebuie să deţină certificat de acces la informaţii clasificate de nivel secret de stat. (4) Activitatea G.L.I.P.I.C. este coordonată de un consilier desemnat de primul-ministru.
Atribuţiile G.L.I.P.I.C. Art. 7. - G.L.I.P.I.C. are următoarele atribuţii: a) realizează evaluarea intersectorială a vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice; b) analizează şi propune spre avizare proiectele de acte normative din domeniul protecţiei infrastructurilor critice; c) analizează trimestrial evoluţia procesului de identificare a infrastructurilor critice şi îl informează pe primul-ministru, prin consilierul de stat, cu privire la stadiul şi măsurile ce se impun în vederea îmbunătăţirii activităţii în domeniu; d) analizează şi propune măsuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie în domeniul infrastructurilor critice şi de îmbunătăţire a acestuia; e) avizează ghiduri/manuale de proceduri şi bune practici în domeniu; f) asigură promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale şi cercetării ştiinţifice specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice.
Hotărârile G.L.I.P.I.C. Art. 8. - (1) G.L.I.P.I.C. emite hotărâri ce au caracter obligatoriu pentru autorităţile publice responsabile. (2) Hotărârile G.L.I.P.I.C. se adoptă prin votul reprezentanţilor desemnaţi ai autorităţilor publice responsabile pe principiul majorităţii simple şi se supun aprobării primului-ministru.
Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. Art. 9. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, constituit în cadrul Direcţiei generale management operaţional. (2) Adresa de corespondenţă a Secretariatului tehnic este adresa Direcţiei generale management operaţional din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Gestionarea informaţiilor clasificate se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. (4) Documentele rezultate în urma activităţii Secretariatului tehnic se arhivează la nivelul Direcţiei generale management operaţional din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Atribuţiile Secretariatului tehnic Art. 10. - Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii: a) asigură legătura permanentă cu instituţiile reprezentate în G.L.I.P.I.C.; b) realizează proceduri de lucru cu incidenţă în activitatea G.L.I.P.I.C., precum şi a instituţiilor participante ce sunt supuse avizării G.L.I.P.I.C.; c) monitorizează şi informează G.L.I.P.I.C. asupra modului de realizare a deciziilor şi stadiul implementării activităţilor specifice fiecărei autorităţi publice responsabile, pe baza informărilor acestora; d) elaborează şi supune aprobării consilierului de stat care coordonează activitatea G.L.I.P.I.C. proiectul privind ordinea de zi a şedinţei, cu cel puţin 5 zile înaintea acesteia; e) asigură multiplicarea şi difuzarea ordinii de zi către participanţii la şedinţă cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţei; f) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele grupului de lucru şi le prezintă membrilor acestuia; g) constituie mapa cu documentele ce urmează a fi dezbătute/analizate; h) organizează şi participă la şedinţele G.L.I.P.I.C., întocmeşte procesul-verbal/minuta şedinţei şi redactează hotărârile adoptate în cadrul acestora, asigurând diseminarea documentelor tuturor instituţiilor angrenate; i) asigură legătura dintre G.L.I.P.I.C. şi organizaţiile internaţionale, neguvernamentale, precum şi cu sectorul privat din domeniul de incidenţă; j) asigură redactarea documentelor ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru, precum şi a proiectelor de acte normative care se supun adoptării/aprobării, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare; k) difuzează tuturor membrilor G.L.I.P.I.C. documentele elaborate şi asigură distribuirea informaţiilor relevante asupra infrastructurilor critice între autorităţile publice responsabile; l) asigură suportul logistic pentru desfăşurarea şedinţelor G.L.I.P.I.C.; m) coordonează activitatea de diseminare a oportunităţilor de pregătire profesională şi din sfera cercetării ştiinţifice în domeniu, pe componenta de securitate şi protecţie a infrastructurilor critice;
n) sprijină autorităţile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic şi organizaţiile neguvernamentale; o) asigură corespondenţa cu instituţiile reprezentate în cadrul G.L.I.P.I.C., organizează evidenţa, multiplicarea şi arhivarea acesteia cu respectarea reglementărilor în vigoare; p) desfăşoară orice alte activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor G.L.I.P.I.C.
SECŢIUNEA a 2-a
Activitatea G.L.I.P.I.C.
Ciclul activităţii G.L.I.P.I.C. Art. 11. - Principalele etape în activitatea G.L.I.P.I.C. sunt: a) stabilirea priorităţilor de acţiune; b) adoptarea/actualizarea calendarului activităţilor ce urmează să se desfăşoare în scopul identificării şi desemnării ICN/ICE; c) monitorizarea şi evaluarea activităţii.
Stabilirea priorităţilor de acţiune Art. 12. - (1) Şedinţele G.L.I.P.I.C. sunt legal constituite dacă sunt prezente două treimi din instituţiile nominalizate. (2) Şedinţele G.L.I.P.I.C. se realizează lunar sau ori de câte ori situaţia o impune. (3) Problemele ce fac obiectul analizelor şi punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor se consemnează în minuta şedinţei, iar hotărârile adoptate sunt semnate de către membrii G.L.I.P.I.C. (4) Principalul instrument strategic de lucru pentru G.L.I.P.I.C. este calendarul activităţilor.
Calendarul activităţilor Art. 13. - (1) Calendarul activităţilor stabileşte principalele repere în domeniu şi se întocmeşte conform machetei din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Prevederile calendarului activităţilor se transpun în planuri de acţiune elaborate la nivelul fiecărei autorităţi publice responsabile, documente ce se aprobă de şefii instituţiilor reprezentate în cadrul G.L.I.P.I.C.
Monitorizarea Art. 14. - (1) Monitorizarea se realizează asupra: a) modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce decurg din calendarul activităţilor şi deciziile G.L.I.P.I.C.; b) activităţii autorităţilor publice responsabile în domeniul identificării, desemnării şi protecţiei infrastructurilor critice; c) evoluţiei rezultatelor obţinute. (2) Monitorizarea se realizează de către Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice/Secretariatul tehnic.
Evaluarea Art. 15. - Evaluarea se realizează asupra modului în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite prin calendarul de activităţi, de către Secretariatul tehnic, pe baza rapoartelor şi informărilor transmise de autorităţile publice responsabile, conform competenţelor, la solicitarea Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.
Informarea autorităţilor statului Art. 16. - Rapoartele de monitorizare şi evaluare, în funcţie de necesităţi, sunt prezentate, spre informare, primului-ministru.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Protecţia datelor şi informaţiilor Art. 17. - Autorităţile publice responsabile asigură, la solicitarea G.L.I.P.I.C., furnizarea şi accesul la datele şi informaţiile gestionate, pe principiul „nevoii de a cunoaşte“ şi iau măsuri de respectare a legislaţiei în vigoare, în domeniul informaţiilor clasificate.
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Art. 18. - Prevederile prezentului regulament se modifică şi se completează, la propunerea reprezentanţilor autorităţilor publice responsabile adoptate prin consens sau la iniţiativa consilierului desemnat ce coordonează activitatea G.L.I.P.I.C., prin decizie a primului-ministru.
Aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Art. 19. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Asigurarea materială şi financiară Art. 20. - (1) Şedinţele G.L.I.P.I.C. se desfăşoară în spaţii special amenajate şi echipate prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, la sediul central. (2) Dotările cu mijloace tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţilor G.L.I.P.I.C. se includ în normele şi programele de înzestrare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Finanţarea cheltuielilor materiale şi a cheltuielilor de capital ale G.L.I.P.I.C. se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii.
Alte activităţi ale G.L.I.P.I.C. Art. 21. - (1) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind protecţia infrastructurilor critice, la recomandarea G.L.I.P.I.C. se pot constitui, la nivelul autorităţilor publice responsabile, grupuri tehnice formate din experţi, specialişti, cercetători sau cadre didactice din mediul public şi
privat, inclusiv academic, după caz. Suportul logistic necesar funcţionării grupurilor de suport tehnic se asigură de autorităţile publice responsabile la nivelul cărora se constituie. (2) G.L.I.P.I.C. iniţiază elaborarea de proiecte de acte normative, efectuarea de studii şi cercetări în domeniul protecţiei infrastructurilor critice. (3) G.L.I.P.I.C. elaborează Planul anual de proiecte şi studii necesare pentru etapa următoare, la propunerea autorităţilor publice responsabile. (4) Fluxul informaţional-decizional al G.L.I.P.I.C. este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1la regulament CALENDARUL principalelor activităţi ce se impun a fi desfăşurate de structurile responsabile pentru identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice în vederea implementării prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora

Nr. crt. Obiective Activitatea Termen de finalizare Structuri responsabile Observaţii
Etapa I
Etapa a II-a
Etapa a III-a

ANEXA Nr. 2la regulament*) FLUXUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL *) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu