Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.0 din 18.12.2009

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici
ACT EMIS DE: Agentia Nationala a Functionarilor Publici
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 06 ianuarie 2010SmartCity1


Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1
(1) În cazul absolvirii unei forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior care doresc să promoveze în clasă prezintă compartimentelor de resurse umane, în vederea aprobării de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, însoţită de diploma de licenţă, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor.
(2) După primirea documentelor prevăzute la alin. (1), la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, prin compartimentele de resurse umane, se analizează dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea sau dacă sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.
(3) Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe baza propunerii compartimentului de resurse umane, formulată ulterior analizei în condiţiile prevăzute la alin. (2).
Articolul 2
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să organizeze examenul de promovare în clasă pentru funcţionarii publici cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), luând în considerare şi prevederile art. 107 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici pot participa funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior şi cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.
(3) Examenul de promovare în clasă se organizează de către autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici, în condiţiile prezentului regulament.
(4) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:a)componenţa comisiei de examen, precum şi persoana care asigură secretariatul; b)data susţinerii examenului; c)bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care participă la examen.
(5) Compartimentul de resurse umane are obligaţia să afişeze la sediul autorităţii sau instituţiei publice, cu 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, data, ora, locul desfăşurării şi bibliografia examenului.
(6) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării examenului de promovare în clasă, compartimentul de resurse umane are obligaţia de a afişa la sediul autorităţii sau instituţiei publice modificările intervenite în desfăşurarea acestuia.
Secţiunea a 2-aAtribuţiile membrilor şi ale secretarului comisiei de examen Articolul 3
(1) Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează:a)verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3); b)proba scrisă; c)interviul.
(2) Pot participa la probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) funcţionarii publici admişi de comisia de examen, pe baza verificării în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a).
Articolul 4
(1) Probele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) se notează cu puncte de la 1 la 100.
(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în prezenţa comisiei de examen.
(3) Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
(4) Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute.
Articolul 5
(1) Comisia de examen este formată din 3 funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică de clasa I.
(2) Preşedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, de regulă funcţionar public în cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(4) Nu pot fi membri în comisia de examen persoanele care au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
(5) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului de promovare în clasă sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care îndeplineşte condiţiile cerute.
Articolul 6Comisia de examen are următoarele atribuţii principale: a)verifică existenţa cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, şi transmite spre afişare secretarului comisiei lista funcţionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile înainte de data organizării acestuia; b)stabileşte subiectele pentru proba scrisă; c)stabileşte planul interviului şi realizează interviul; d)notează fiecare probă a examenului; e)transmite compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidaţilor. Articolul 7Secretarul comisiei de examen are următoarele atribuţii principale: a)veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului; b)întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de examen întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia; c)asigură transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaţilor; d)îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului.
Secţiunea a 3-aProcedura de desfăşurare a examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici Articolul 8
(1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului.
(2) Comisia de examen stabileşte două seturi de subiecte pentru proba scrisă şi punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu două ore înainte de începerea acestei probe.
(3) Seturile de subiecte se semnează de membrii şi de secretarul comisiei de examen.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
(5) Ieşirea din sală pe durata desfăşurării examenului atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de examen sau de secretarul comisiei.
(6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia de examen prezintă candidatului seturile de subiecte şi îl invită să extragă un plic cu subiectele de examen.
(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
Articolul 9
(1) Interviul se susţine, de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi originea socială.
(3) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la raportul final întocmit de secretarul comisiei de examen, semnată de membrii comisiei şi de candidat.
Articolul 10
(1) La finalizarea examenului de promovare în clasă se întocmeşte un raport final care conţine modul de desfăşurare a probelor şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii şi de secretarul comisiei de examen.
(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.
Secţiunea a 4-aNotarea probelor şi comunicarea rezultatelor Articolul 11
(1) Notarea probei scrise şi a interviului se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probei.
(2) Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(3) Se consideră admis la examenul de promovare în clasă funcţionarul public care a obţinut punctajul minim necesar promovării.
(4) Punctajele finale cu menţiunea „Admis“ sau „Respins“ se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a examenului de promovare în clasă, în termen de 3 zile de la susţinerea interviului.
Articolul 12Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul examenului de promovare în clasă se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 13Funcţionarii publici declaraţi respinşi se pot prezenta la următorul examen de promovare în clasă organizat de autoritatea sau instituţia publică.
Secţiunea a 5-aPromovarea în clasă a funcţionarilor publici Articolul 14
(1) Promovarea funcţionarilor publici care au fost admişi la examenul de promovare în clasă se face prin transformarea postului pe care sunt încadraţi într-o funcţie publică de execuţie de grad profesional asistent sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în condiţiile prevăzute de legislaţia privind salarizarea unitară a personalului din administraţia publică.
(2) În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transformarea postului în condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se poate face într-o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea sau instituţia publică are obligaţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice, în condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (1) lit. b) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor documente:a)solicitarea privind avizul de funcţii publice, cu indicarea temeiului legal prevăzut de art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)proiectul actului administrativ pentru aprobarea structurii de funcţii publice; c)referatul de aprobare al actului administrativ prevăzut la lit. b), care trebuie să cuprindă motivarea în fapt şi în drept a modificării intervenite în structura de funcţii publice, cu identificarea denumirii, a clasei şi a gradului profesional ale funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi ale funcţiei publice pe care urmează a fi promovat, precum şi salariul stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; d)raportul final al examenului de promovare în clasă a funcţionarului public, în original; e)alte documente necesare în această situaţie, stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea listei documentelor necesare obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice.
(4) În cazul în care autoritatea sau instituţia publică solicită şi alte modificări decât cele prevăzute la alin. (1) în structura de funcţii publice, solicitarea avizului privind funcţiile publice se face prin indicarea expresă a situaţiilor prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă avizul privind funcţiile publice în condiţiile prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) După primirea avizului privind funcţiile publice, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite, în termen de 5 zile lucrătoare, actul administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.
Secţiunea a 6-aDispoziţii finale Articolul 15Examenele de promovare în clasă pentru care a fost demarată procedura de organizare şi desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament se finalizează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data demarării procedurii.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu