Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 12.10.2011

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 02 noiembrie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, ce funcţionează în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică înainte de încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 255 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.(3) Consiliul are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime invocate în cererile ce îi sunt supuse soluţionării, fără privilegii şi fără discriminări. Articolul 2(1) Competenţele Consiliului se realizează cu respectarea principiilor independenţei şi stabilităţii în funcţie a membrilor săi, ale transparenţei şi imparţialităţii în luarea deciziilor.(2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.(3) În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul stabileşte contacte şi cooperează cu alte autorităţi publice, cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare. Articolul 3Sediul Consiliului este în municipiul Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3. Capitolul IIOrganizarea Consiliului Articolul 4(1) Personalul Consiliului este compus din membrii acestuia, denumiţi în continuare consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, care îşi desfăşoară activitatea în complete, şi personal tehnic-administrativ.(2) Fiecare complet de soluţionare a contestaţiilor este format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte al completului.(3) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept. Articolul 5(1) Structura organizatorică a Consiliului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Consiliului, se pot organiza şi alte servicii, birouri, oficii sau compartimente.(3) Structura personalului şi numărul salariaţilor, pentru fiecare serviciu, birou, oficiu sau compartiment, se stabilesc în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Consiliului.(4) Atribuţiile individuale ale membrilor Consiliului şi ale personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin fişa postului. Articolul 6(1) Conducerea Consiliului este asigurată de un preşedinte, ales prin vot secret, cu majoritate absolută, de către membrii Consiliului reuniţi în plen. În exercitarea atribuţiilor sale, acesta este ajutat de un colegiu, constituit în condiţiile art. 258 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Preşedintele este ales pentru o perioadă de 3 ani, mandatul său putând fi reînnoit o singură dată. Articolul 7(1) Preşedintele Consiliului se alege dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice licenţiaţi în drept care şi-au exprimat public intenţia de a candida.(2) La propunerea Colegiului Consiliului, preşedintele Consiliului stabileşte prin ordin data la care vor avea loc alegerile. Candidaturile se depun începând cu ziua următoare celei în care s-a stabilit data alegerilor, la comisia constituită în acest scop, formată din 3 persoane, alese din rândul membrilor Consiliului, în ordinea descrescătoare a clasamentului voturilor obţinute. Procedura de alegere a comisiei cuprinde un singur tur.(3) Din comisia de organizare a alegerilor, a cărei constituire are loc în prima lună a anului în care expiră mandatul preşedintelui, nu pot face parte membrii Consiliului care şi-au exprimat public intenţia de a candida la preşedinţia acestuia. În această situaţie, vor deveni membri ai comisiei persoanele aflate pe locurile următoare în clasamentul prevăzut la alin. (2).(4) Perioada de depunere a candidaturilor se încheie cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.(5) Modalitatea de desfăşurare a alegerilor, inclusiv formatul buletinului de vot, se stabilesc de către comisia de organizare a alegerilor, regulile fiind aduse la cunoştinţa plenului, în şedinţă şi prin afişare la sediul Consiliului, cu 48 de ore înainte de data alegerilor.(6) Candidaţii pot contesta rezultatul alegerii preşedintelui într-un termen de 24 de ore de la validarea votului. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor de către comisia de organizare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului.(7) Desfăşurarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de organizare a alegerilor, ce constituie actul de învestire a preşedintelui.(8) În situaţia în care unul dintre termenele prevăzute la alin. (2) şi (4)-(6) se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător. Articolul 8(1) În caz de vacantare a funcţiei de preşedinte, precum şi în cazul suspendării raporturilor de serviciu, cel mai vârstnic membru al Colegiului Consiliului va îndeplini atribuţiile acestuia până la alegerea noului preşedinte. Procedura alegerii noului preşedinte va fi demarată într-un termen de cel mult 7 zile de la intervenirea situaţiei ce a determinat-o.(2) În situaţia în care preşedintele Consiliului nu îşi poate îndeplini atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 zile, acesta are obligaţia de a le delega, prin ordin, unuia dintre membrii Colegiului Consiliului. Articolul 9(1) Preşedintele reprezintă Consiliul şi îl angajează patrimonial prin semnătura sa, în calitate de ordonator principal de credite, în raporturile cu terţii. În scopul organizării eficiente a activităţii, preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii manageriale:a)întocmeşte regulamentul de ordine internă al Consiliului şi îl supune aprobării plenului acestuia; b)ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a Consiliului; c)înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice; d)asigură şi verifică respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor, atât de către membrii Consiliului, cât şi de personalul tehnic-administrativ; e)asigură şi răspunde de repartizarea aleatorie a contestaţiilor către completele de soluţionare a contestaţiilor; f)aprobă, la propunerea Colegiului Consiliului, componenţa completelor şi desemnarea preşedinţilor acestora; g)desemnează membrii Consiliului care urmează să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii; h)răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă; i)convoacă plenul Consiliului, Colegiul Consiliului sau sesizează Comisia de disciplină, ori de câte ori este cazul; j)numeşte în funcţie personalul tehnic-administrativ, aprobă delegarea, detaşarea, dispune promovarea şi aplică sancţiunile pentru această categorie de personal, conform dispoziţiilor legale în vigoare; k)ia măsuri pentru respectarea de către întreg personalul Consiliului a tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin reglementările legale în vigoare şi a regulamentelor interne, sens în care aprobă şi fişele de post ale personalului; l)răspunde de organizarea arhivei Consiliului; m)numeşte consilierul de serviciu, stabilind locul, atribuţiile şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia; n)prezintă Parlamentului şi susţine, după caz, în faţa acestuia raportul de activitate anual, pe care îl transmite concomitent, spre informare, primului-ministru şi Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; o)coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului; p)asigură constituirea de baze de date privind contestaţiile cu care a fost sesizat spre soluţionare Consiliul; q)reprezintă Consiliul în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi cu alte instituţii/organisme cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în scopul promovării unor politici unitare în domeniul achiziţiilor publice; r)dispune măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare; s)elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezintă ca anexă la situaţia financiară a exerciţiului bugetar încheiat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului emite ordine.(3) Îndeplinirea atribuţiilor manageriale prevăzute la alin. (1) nu conduce la restrângerea sarcinilor care decurg din calitatea de membru al Consiliului. Articolul 10(1) Colegiul Consiliului este format din 3 membri aleşi prin vot secret, cu majoritate absolută, de toţi membrii Consiliului, dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care şi-au exprimat public intenţia de a candida.(2) Procedura de alegere a membrilor Colegiului Consiliului se desfăşoară cu respectarea procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului, prevăzută la art. 7.(3) La şedinţele Colegiului Consiliului pot participa, ca invitaţi, şi reprezentanţi ai altor instituţii sau organisme publice ori private, naţionale sau internaţionale, ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul de interes al acestuia. Articolul 11În caz de vacantare a funcţiei de membru al Colegiului Consiliului, precum şi în cazul suspendării raporturilor de serviciu, se procedează la alegerea noului membru într-un termen de cel mult 15 zile de la apariţia acestei situaţii, fiind aplicabile dispoziţiile art. 8. Articolul 12Colegiul Consiliului are următoarele atribuţii: a)asigură efectuarea evaluării performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 2; b)susţine activitatea preşedintelui, conform prevederilor prezentului regulament; c)întocmeşte procedura de repartizare aleatorie a cauzelor înscrise pe rolul Consiliului; d)propune preşedintelui măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Consiliului, inclusiv pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi; e)formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative în domeniul achiziţiilor publice înaintate Consiliului, pe care le supune avizării plenului, prin intermediul preşedintelui; f)propune preşedintelui componenţa completelor de soluţionare a contestaţiilor la începutul fiecărui an calendaristic sau în alte situaţii ce impun acest demers, urmărind pe cât posibil asigurarea continuităţii acestora; g)propune preşedintelui schimbarea membrilor completelor de soluţionare a contestaţiilor, în cazurile în care, potrivit legii, se impune acest lucru; h)propune preşedintelui membrii Consiliului ce vor fi desemnaţi preşedinţi ai completelor de soluţionare a contestaţiilor; i)soluţionează cererile membrilor Consiliului formulate în legătură cu activitatea Consiliului şi le supune spre aprobare preşedintelui; j)avizează proiectul de buget al Consiliului. Articolul 13(1) Personalul tehnic-administrativ al Consiliului îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor structuri:a)Serviciul registratură, arhivă şi bibliotecă, ce include Biroul registratură, arhivă şi bibliotecă şi Biroul de statistică şi IT; b)Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice, ce include Biroul resurse umane, Biroul de informare şi relaţii publice, Compartimentul financiar-contabilitate şi Compartimentul achiziţii publice; c)Direcţia juridică, ce include Serviciul juridic, contencios-administrativ şi Serviciul juridic de pe lângă completele de soluţionare a contestaţiilor; d)Serviciul tehnic de pe lângă completele de soluţionare a contestaţiilor; e)Compartimentul audit public intern. (2) Conducerea structurilor organizatorice din aparatul propriu al Consiliului este asigurată prin directori/şefi serviciu/de birou, după caz, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea acestora. Articolul 14Serviciul registratură, arhivă şi bibliotecă are următoarele atribuţii: a)organizează şi asigură activitatea de registratură a Consiliului; b)primeşte şi înregistrează actele de sesizare a Consiliului, dosarele de la instanţe, precum şi orice altă corespondenţă; c)ţine evidenţa actelor de sesizare, precum şi a circulaţiei acestora în cadrul Consiliului; d)analizează petiţiile înregistrate, altele decât contestaţiile şi cererile conexe, înaintate pe cale administrativ-jurisdicţională, şi face propuneri preşedintelui Consiliului în legătură cu modul de soluţionare; e)face menţiuni în registrul de petiţii, înregistrând cererile şi răspunsurile privind accesul la informaţiile publice; f)gestionează fondul arhivistic al Consiliului; g)expediază curţilor de apel dosarele în care s-a formulat plângere; h)asigură întocmirea şi păstrarea în bună stare a registrului general de intrare-ieşire a corespondenţei, a registrului general de contestaţii, a opisului alfabetic şi a oricăror alte registre speciale; i)asigură întocmirea de statistici referitoare la activitatea Consiliului şi accesul la acestea, prin publicarea pe pagina web; j)informează periodic Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra necesarului de carte sau de alte publicaţii; k)asigură funcţionarea echipamentelor electronice şi a programelor aferente aflate în dotarea Consiliului şi informează Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra nevoii de actualizare sau înnoire a acestora. Articolul 15(1) Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice are următoarele atribuţii:a)răspunde de aprovizionarea cu materialele necesare desfăşurării activităţii Consiliului; b)asigură gestionarea şi administrarea resurselor materiale şi băneşti ale Consiliului; c)verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta Consiliului; d)întocmeşte corespondenţa cu caracter administrativ a Consiliului; e)duce la îndeplinire/verifică măsurile pentru asigurarea pazei şi igienei sediului Consiliului, pentru securitatea bunurilor, paza contra incendiilor şi protecţia muncii; f)îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter administrativ dispuse de preşedintele Consiliului; g)asigură gestionarea, administrarea şi utilizarea creditelor bugetare puse la dispoziţia Consiliului de la bugetul de stat, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a veniturilor şi a cheltuielilor pe bază de numerar şi, respectiv, pe bază de angajamente, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale; h)întocmeşte documentaţia privind bugetul anual al Consiliului, conform metodologiei Ministerului Finanţelor Publice; i)urmăreşte execuţia bugetului de cheltuieli aprobat anual pentru Consiliu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte legi, acte şi reglementări cu caracter normativ în domeniu, şi întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul următor celui în execuţie; j)întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice. De asemenea, înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică; k)evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, consemnate în procese-verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în evidenţa contabilă. Datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale; l)urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale; m)efectuează plata cheltuielilor din bugetul Consiliului pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite. Întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii; n)ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii; o)verifică şi avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare. Asigură efectuarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul Consiliului, conform legislaţiei în domeniu. Exercită aplicarea vizei de control financiar-preventiv după realizarea controlului de legalitate, regularitate şi bugetar; p)întocmeşte listele anuale pentru cheltuielile de capital finanţate de la bugetul de stat, pe baza programelor de dezvoltare a activităţilor specifice instituţiei; q)întocmeşte şi transmite lunar, trimestrial şi anual către forurile abilitate stabilite prin lege raportările privind modul de utilizare, administrare şi gestionare a creditelor bugetare avute la dispoziţie. (2) Biroul resurse umane are următoarele atribuţii:a)organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în cadrul Consiliului, colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care îi acordă asistenţă de specialitate şi coordonare metodologică; b)ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului, potrivit formatului stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi transmite acestei instituţii toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora; c)asigură constituirea unei baze de date referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Consiliului; d)anual întocmeşte lucrările privind planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici spre avizare; e)anual transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele personale ale funcţionarilor publici, precum şi modificările intervenite; f)întocmeşte documentaţia necesară avizării funcţiilor publice din cadrul Consiliului; g)organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare; h)reactualizează baza de date în funcţie de modificările apărute în structura ei, cum ar fi: angajări, încetări/suspendări ale raporturilor de muncă/serviciu, modificări ale sporului de vechime, avansări în clase şi grade profesionale, respectiv în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, indexări, majorări, pe care le supune spre aprobare; i)respectă legislaţia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului şi a altor drepturi de personal; j)anual întocmeşte lucrările privind avansarea în funcţii, promovarea în categorie, clasă şi grad pentru funcţionarii publici, respectiv grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual; k)întocmeşte lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea temporară cu delegaţie în funcţii de conducere, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor de muncă, pentru personalul din cadrul Consiliului, redactând, în funcţie de situaţie, o informare, un referat de aprobare şi/sau ordin; l)întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru reluarea activităţii persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 sau 3 ani, după caz; m)întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul salariaţilor şi cheltuielile instituţiei cu forţa de muncă; n)asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod eşalonat pe baza propunerilor direcţiilor/serviciilor/birourilor; o)întocmeşte şi prezintă preşedintelui referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituţiei; p)întocmeşte şi poartă răspunderea pentru completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor personale ale angajaţilor cu contract de muncă din cadrul Consiliului; q)asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Consiliului; r)organizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a membrilor Consiliului şi a personalului tehnic-administrativ; s)organizează procedurile legale privind recrutarea, încadrarea, numirea, promovarea, transferul, detaşarea, delegarea ori încetarea din funcţie a membrilor Consiliului şi a personalului tehnic-administrativ; t)fundamentează şi întocmeşte deciziile de stabilire a drepturilor salariale ale membrilor Consiliului şi ale personalului tehnic-administrativ, pe care le supune aprobării preşedintelui; u)coordonează activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei fişelor de post din cadrul Consiliului; v)coordonează activitatea de completare, actualizare şi de ţinere a evidenţei declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru membrii Consiliului, potrivit legii. (3) Biroul de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:a)asigură îndeplinirea obligaţiei de furnizare a informaţiilor cu caracter public cu privire la activitatea de soluţionare a contestaţiilor, prin afişare în locuri vizibile, la sediul Consiliului ori prin publicarea pe pagina web a acestuia; b)identifică ştirile difuzate în mass-media care au un impact asupra activităţii Consiliului, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice; c)redactează comunicate şi participă la conferinţe de presă, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; d)sprijină membrii Consiliului în exercitarea dreptului la replică, după caz; e)asigură legătura Consiliului cu mass-media, în vederea garantării transparenţei activităţii desfăşurate, în condiţiile legii; f)organizează şi gestionează pagina web a Consiliului; g)redactează Buletinul Oficial al Consiliului; h)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina biroului de conducere a Consiliului. (4) Compartimentul achiziţii publice răspunde de achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări prevăzute în programul anual al Consiliului şi are următoarele atribuţii principale:a)întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor de specialitate ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobării ordonatorului principal de credite. Identifică codurile aplicabile din vocabularul comun al achiziţiilor publice, cunoscute şi sub denumirea de codurile CPV; b)efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului de achiziţii; c)efectuează achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice, aprobat potrivit competenţelor, prin procedurile prevăzute de lege; d)întocmeşte contractele de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări; derulează contractele de bunuri, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau a altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrări utilizatorilor, pentru derulare şi executare; e)întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie; f)întocmeşte dosarul achiziţiei publice, pentru fiecare contract; g)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; h)asigură primirea, înregistrarea şi arhivarea ofertelor pentru procedurile organizate; i)înregistrează contestaţiile şi le comunică membrilor comisiei pentru a fi transmise Consiliului spre soluţionare; j)asigură publicitatea procedurilor de achiziţii publice; k)asigură comunicarea rezultatelor achiziţiilor publice către ofertanţi; l)operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului financiar- contabil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m)întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice raportul anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent; Articolul 16Serviciul tehnic de pe lângă completele de soluţionare a contestaţiilor desfăşoară următoarele activităţi: a)întocmeşte actele de comunicare/solicitare date şi documente către părţi şi toate celelalte acte de procedură dispuse de completele Consiliului; b)completează borderourile şi predă corespondenţa privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor pentru expediere; c)tehnoredactează deciziile completelor de soluţionare a contestaţiilor sau orice alte lucrări repartizate de preşedintele Consiliului; d)întocmeşte adresele de înaintare a deciziilor emise de completele de soluţionare a contestaţiilor în termenul prevăzut de lege; e)ţine evidenţa dosarelor aflate în soluţionare la nivelul completelor şi întocmeşte documente statistice, după caz; f)face menţiuni în registrul de evidenţă a redactării deciziilor; g)asigură, după caz, asistenţă de specialitate completelor, în cauze ce privesc aspecte de natură tehnică. Articolul 17Direcţia juridică are următoarele atribuţii: a)reprezintă Consiliul în toate procesele, procedurile şi demersurile în care este implicat, conform împuternicirii primite; b)emite avize de legalitate şi contrasemnează documentele emise la nivelul Consiliului, ori de câte ori este necesar; c)analizează petiţiile înregistrate şi face propuneri preşedintelui Consiliului în legătură cu modul de soluţionare; d)înaintează Serviciului registratură, arhivă şi bibliotecă dosarele în care s-a formulat plângere, în vederea transmiterii lor curţilor de apel; e)asigură evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi a doctrinei; f)informează periodic Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice asupra necesarului de carte sau de alte publicaţii; g)informează periodic membrii Consiliului cu privire la actele normative în domeniu, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; h)asigură activitatea de secretariat a Colegiului Consiliului; i)asigură accesul părţilor la dosarele în curs de soluţionare; j)asigură, după caz, asistenţă de specialitate completelor, în cauze ce privesc aspecte de natură juridică. Articolul 18Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii: a)elaborează norme metodologice de audit specifice Consiliului cu avizul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; b)elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c)efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d)informează Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; e)raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; f)elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g)în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. Articolul 19(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Consiliu, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.(2) Compartimentul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a)angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b)plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c)vânzarea, gajarea, ipotecarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; d)concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului; e)alocarea creditelor bugetare; f)sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; g)sistemul de luare a deciziilor; h)sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; i)sistemele informatice. Capitolul IIIStatutul membrilor Consiliului Articolul 20Membrii Consiliului sunt numiţi în funcţie prin decizie a primului-ministru, pe baza promovării concursului organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 21(1) Pot participa la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice prevăzute la art. 261 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Experienţa de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice se poate demonstra prin prezentarea unor documente din care să rezulte îndeplinirea unora dintre următoarele activităţi:a)participarea la organizarea, în mod regulat, a unor proceduri de achiziţie publică; b)întocmirea, în mod regulat, a unor documentaţii pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; c)participarea, în mod regulat, la evaluarea ofertelor, în calitate de membru al comisiei de evaluare; d)participarea în cauze privind soluţionarea unor contestaţii la procedura de atribuire a unor contracte de achiziţie publică; e)desfăşurarea activităţii în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului; f)desfăşurarea de activităţi de reglementare, supraveghere, control sau verificare în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), documente doveditoare sunt considerate, fără a se limita la acestea, fişa postului din care să rezulte atribuţiile exprese în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei, ordinele de numire în comisiile de evaluare a ofertelor sau de soluţionare a contestaţiilor, diplomele obţinute în urma absolvirii unor cursuri în domeniul achiziţiilor publice/concurenţei şi altele asemenea. Articolul 22(1) Membrii comisiei de concurs, precum şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cel puţin aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru înscrierea candidaţilor la concurs.
(2) Numărul membrilor fiecărei comisii este stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile statutului funcţionarului public.
Articolul 23Membrii Consiliului au următoarele îndatoriri: a)să soluţioneze în termen contestaţiile repartizate, dând dovadă de imparţialitate şi obiectivitate; b)să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi independenţa Consiliului; c)să aducă la cunoştinţa preşedintelui Consiliului şi a instituţiilor abilitate orice ingerinţă în activitatea de soluţionare a contestaţiilor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; d)să participe la şedinţele de soluţionare a contestaţiilor şi să respecte secretul deliberărilor; e)să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform cerinţelor de specializare; f)să dea dovadă de competenţă profesională, calm, politeţe şi imparţialitate faţă de persoanele cu care intră în contact în calitate oficială; g)să asigure securitatea şi confidenţialitatea tuturor datelor din dosarele cauzelor cu care aceştia sunt învestiţi; h)să îndeplinească, în limitele funcţiei şi competenţei indicate în fişa postului, alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor, stabilite de preşedintele Consiliului; i)să respecte normele de conduită stabilite prin Regulamentul de ordine internă, de codul deontologic al funcţionarilor publici, obligaţiile stabilite în sarcina funcţionarilor publici prin Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Colegiului Consiliului şi ale Comisiei de disciplină. Articolul 24(1) Membrii Consiliului sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de soluţionarea unei contestaţii, în cazurile în care se presupune existenţa unui conflict de interese, aşa cum acesta este definit la art. 264 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 79 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Desfăşurarea de activităţi didactice ori în domeniul cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice de către membrii Consiliului este posibilă numai în afara programului de lucru. Articolul 25Membrii Consiliului beneficiază de drepturile rezultând din statutul de funcţionar public, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26(1) Membrii Consiliului au obligaţia soluţionării contestaţiilor cu celeritate, înaintea oricăror alte obligaţii.(2) Completul de soluţionare a contestaţiei este independent, deciziile pronunţate fiind bazate pe stricta aplicare şi respectare a legii.(3) Completul de soluţionare a contestaţiei poate fi considerat răspunzător pentru decizia pronunţată în următoarele cazuri:a)nu ia în considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei; b)se demonstrează reaua-credinţă, respectiv soluţionarea contestaţiei cu părtinire; c)interpretează în sens contrar dispoziţiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei. (4) Constatarea existenţei unuia dintre cazurile prevăzute la alin. (3) se face de Comisia de disciplină şi de alte organe abilitate, potrivit legii, după caz. Articolul 27(1) Membrii Consiliului au obligaţia formării profesionale continue.(2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a domeniilor conexe, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniu.(3) Responsabilitatea pentru organizarea activităţii de formare profesională continuă revine preşedintelui Consiliului, în calitatea sa de conducător al instituţiei, precum şi fiecărui membru, prin pregătire individuală. Articolul 28(1) Membrii Consiliului au obligaţia de a participa anual la programe de formare profesională continuă organizate de instituţii de formare profesională specializate din ţară sau din străinătate, cel puţin 15 zile pe an.(2) Complementar activităţilor de formare profesională, în cadrul Consiliului se organizează lunar sau ori de câte ori este necesar activităţi constând în dezbateri şi consultări privind soluţiile pronunţate, în scopul aplicării unitare a legislaţiei. Articolul 29(1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, membrii Consiliului sunt supuşi anual unei evaluări privind eficienţa şi calitatea activităţii, integritatea, absolvirea unor cursuri de specializare şi de formare continuă şi, după caz, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizează în conformitate cu Procedura pentru evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 30(1) Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile membrilor Consiliului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Constatarea abaterilor disciplinare ale membrilor Consiliului se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 31(1) Membrii Consiliului pot fi suspendaţi din funcţie în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Încetarea raporturilor de serviciu ale membrilor Consiliului poate avea loc în condiţiile dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a primului-ministru.
Capitolul IVStatutul personalului tehnic-administrativ al Consiliului Articolul 32(1) Personalul tehnic-administrativ al Consiliului este angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare.(2) Angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului tehnic-administrativ se aprobă prin ordin al preşedintelui Consiliului, în condiţiile legii.(3) Drepturile şi obligaţiile specifice personalului tehnic-administrativ, decurgând din prevederile legislaţiei muncii şi din specificul activităţii, se stabilesc prin contractul individual de muncă şi fişa postului, în condiţiile legii. Articolul 33(1) Personalul tehnic-administrativ răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu.(2) Pot constitui abateri disciplinare următoarele:a)nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; b)manifestările care aduc atingere probităţii şi demnităţii profesionale; c)întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; d)absenţele nemotivate de la serviciu; e)nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; f)refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; g)desfăşurarea în timpul programului de lucru a altor activităţi decât cele profesionale; h)alte fapte contrare intereselor Consiliului, prevăzute în Regulamentul de ordine interioară. Articolul 34Concursul pentru angajarea personalului tehnic-administrativ este organizat de Consiliu, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Capitolul VModul de întocmire a evidenţei activităţii desfăşurate de Consiliu Articolul 35În concordanţă cu obiectul său de activitate, Consiliul întocmeşte şi păstrează următoarele registre: a)Registrul general de contestaţii: în acest registru se trec contestaţiile primite, în ordinea intrării. Toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul aferent vor fi înregistrate sub acelaşi număr. Rubricile acestuia mai cuprind informaţii privind data intrării/ieşirii dosarului şi persoana/completul căreia/căruia i s-a predat, data intrării în arhivă, numărul, data deciziei şi soluţia pe scurt, data trimiterii dosarului către instanţa competentă şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea acestuia; b)Opisul alfabetic: în acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în procedura de soluţionare, precum şi numărul dosarului; c)Registrul de evidenţă a redactării deciziilor: în acest registru se trec, în ordine numerică, toate deciziile pronunţate şi se notează numărul dosarului şi numele membrului Consiliului care a redactat decizia; d)Registrul de evidenţă a căilor de atac şi a practicii instanţelor: în acest registru se trec, în ordinea datei introducerii plângerii, denumirea părţii care a introdus plângerea, numărul dosarului, data declarării căii de atac şi data înaintării dosarului către curtea de apel, soluţiile pronunţate în căile de atac şi toate dosarele sosite de la curtea de apel; e)Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative. Articolul 36Înregistrările în registrele existente la nivelul Consiliului se ţin, de regulă, în sistem informatizat. Articolul 37Evidenţa în sistem informatizat se păstrează şi pe suport hârtie. Capitolul VIRelaţia cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi alte instituţii publice sau organisme private Articolul 38(1) Relaţiile de cooperare în domeniul de activitate dintre Consiliu şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se stabilesc şi printr-un protocol semnat de preşedinţii celor două instituţii.(2) În vederea desfăşurării optime a activităţii sale, Consiliul poate încheia protocoale de colaborare/convenţii cu alte instituţii publice sau cu organisme private, naţionale ori internaţionale, de interes în domeniul de activitate.(3) Conţinutul protocoalelor de colaborare este adus la cunoştinţa plenului Consiliului, înainte de semnarea lor. Articolul 39Consiliul poate fi implicat, prin personal propriu, în programe de cooperare sau în proiecte derulate în vederea îmbunătăţirii activităţii sale ori a întăririi capacităţii instituţional-administrative sau profesionale. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 40(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Consiliului se asigură integral de la bugetul de stat.(2) Responsabilitatea privind angajarea Consiliului în relaţii financiare sau administrativ-funcţionale ori de colaborare revine preşedintelui acestuia, în calitate de ordonator principal de credite. Articolul 41Consiliul utilizează un parc propriu de mijloace de transport dotat cu două autoturisme. Articolul 42(1) Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile din fişele de post.(2) Regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, cele privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor în raporturile dintre aceştia, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, disciplina muncii în instituţie, regulile referitoare la procedura disciplinară, calificarea, recalificarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a angajaţilor, precum şi alte modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al Consiliului, ce va fi întocmit în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a). Articolul 43Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la regulament STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Numărul de consilieri de soluţionare a contestaţiilor, inclusiv preşedintele - 36 Personal tehnic-administrativ - 64 * Se organizează la nivel de compartiment. ANEXA Nr. 2la regulament PROCEDURA pentru evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Articolul 1(1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul, sunt supuşi anual unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii, integritatea şi obligaţia de formare profesională continuă şi, după caz, unei evaluări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.(2) Criteriile de evaluare aplicabile sunt cele prevăzute în fişa postului, în condiţiile prezentei proceduri. Articolul 2(1) Evaluarea membrilor Consiliului se face în luna ianuarie a fiecărui an şi are în vedere perioada cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului anterior.(2) În mod excepţional, evaluarea membrilor Consiliului se poate realiza şi în cursul anului, în situaţia în care raporturile de serviciu ale celui evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii; în acest caz, persoana în cauză va fi evaluată pentru toată perioada, până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. Articolul 3(1) În condiţiile în care în cursul unui an preşedintele Consiliului sau membrii Colegiului Consiliului renunţă ori este/sunt revocat/revocaţi din funcţia deţinută, se efectuează, în mod excepţional, o evaluare a acestora, ţinânduse cont de specificul activităţii desfăşurate până la acel moment.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se efectuează în termen de 15 zile de la data revocării din funcţia deţinută sau de la data la care a fost depusă cererea de transfer ori de demisie. Articolul 4Evaluarea membrilor Consiliului se efectuează după cum urmează: a)se alcătuiesc 3 grupuri, formate dintr-un număr egal de membri ai Consiliului. În fiecare dintre cele 3 grupuri se regăseşte câte un membru al Colegiului Consiliului, care deţine şi calitatea de coordonator al grupului respectiv; b)fiecare dintre grupurile constituite efectuează evaluarea unui grup, astfel încât niciunul dintre grupuri să nu se evalueze reciproc; c)fiecare dintre membrii unui grup efectuează evaluarea individuală a membrilor celuilalt grup, potrivit criteriilor de evaluare prevăzute în Fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională care sunt avute în vedere pentru evaluarea anuală a activităţii membrilor Consiliului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, denumită în continuare fişă; d)evaluarea fiecărui membru este rezultatul mediei aritmetice a evaluărilor individuale realizate de membrii grupului evaluator; e)în cazul preşedintelui Consiliului şi al membrilor Colegiului Consiliului se ţine cont în evaluarea efectuată şi de criteriile specifice prevăzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională, prevăzută la lit. c). Articolul 5Evaluatorii au în vedere în cursul procedurii de evaluare verificarea criteriilor prevăzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională şi pot utiliza orice lucrare îndeplinită în perioada avută în vedere, precum şi dosarul profesional al persoanei evaluate. Articolul 6Procedura de evaluare cuprinde completarea raportului de evaluare de către evaluatori şi contrasemnarea raportului de evaluare final de către persoana evaluată. Articolul 7În vederea completării raportului de evaluare, evaluatorii: a)notează criteriile de performanţă profesională în funcţie de importanţa acestora; b)stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; c)consemnează rezultatul final al evaluării în fişa de evaluare şi rezultatele persoanei evaluate, dificultăţile obiective întâmpinate de aceasta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. Articolul 8(1) Pentru membrii Consiliului, criteriile prevăzute în fişa pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională au următoarea pondere:a)pentru criteriile prevăzute la pct. 1 din fişă, ponderea acestora este de 25% din nota finală; în măsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluată, se vor lua în considerare doar criteriile prevăzute la pct. 2 din fişă; b)pentru criteriile prevăzute la pct. 2 din fişă, ponderea acestora este de 75% din nota finală, după cum urmează: obiectivele prevăzute la lit. A din fişă au o pondere de 60% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, iar criteriile prevăzute la lit. B din fişă au o pondere de 40% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile prevăzute la lit. a) 20%, criteriile prevăzute la lit. b) 15% şi criteriile prevăzute la lit. c) 5%. (2) Pentru preşedintele Consiliului sau pentru membrii Colegiului Consiliului, criteriile prevăzute în fişă au următoarea pondere:a)pentru criteriile prevăzute la pct. 1 din fişă, ponderea acestora este de 25% din nota finală; în măsura în care, din motive independente de voinţa persoanei evaluate, programele de instruire sau de perfecţionare nu au putut fi urmate în perioada evaluată, ponderea prevăzută pentru acest punct se va lua în considerare la ponderea acordată pentru criteriile prevăzute la pct. 3 din fişă; b)pentru criteriile prevăzute la pct. 2 din fişă, ponderea acestora este de 60% din nota finală, după cum urmează: obiectivele prevăzute la lit. A au o pondere de 60% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, iar criteriile prevăzute la lit. B au o pondere de 40% din ponderea acordată criteriilor de la pct. 2, astfel: criteriile prevăzute la lit. a) 20%, criteriile prevăzute la lit. b) 15% şi criteriile prevăzute la lit. c) 5%; c)pentru criteriile prevăzute la pct. 3 din fişă, ponderea acestora este de 15% din nota finală. Articolul 9Raportul de evaluare a activităţii profesionale se întocmeşte separat, pentru fiecare dintre persoanele evaluate şi de către fiecare dintre membrii grupului de evaluare. Articolul 10Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a persoanei evaluate, întocmit de evaluatori, se poate acorda unul dintre calificativele prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11(1) Notarea criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:a)fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea activităţii; b)pentru fiecare criteriu de performanţă se stabileşte ponderea individuală, astfel încât suma totală a ponderilor să fie 100%; c)nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se obţine prin însumarea notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu, ţinându-se cont de ponderea acordată fiecărui criteriu. (2) Semnificaţiile notelor prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. Articolul 12Raportul final de evaluare se înaintează pentru semnare şi luare la cunoştinţă persoanei evaluate. Acest raport se semnează şi de membrul Colegiului Consiliului coordonator al grupului. Articolul 13Persoana evaluată care este nemulţumită de calificativul obţinut poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului final al evaluării la instanţa competentă. Articolul 14(1) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor care la evaluare a primit calificativul „Nesatisfăcător“ este eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, raportul de serviciu al acestuia încetând în condiţiile legii.(2) Consilierul de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care la evaluare a primit calificativul „Satisfăcător“ este obligat să urmeze cursurile de formare specializată indicate de preşedintele Consiliului. Articolul 15(1) Evoluţia persoanei evaluate se consemnează în fişa din dosarul profesional care se întocmeşte şi se păstrează la Serviciul economic-administrativ şi achiziţii publice.(2) Datele conţinute în dosarul profesional sunt confidenţiale, în condiţiile prevăzute de lege.(3) Fiecare persoană are acces la propriul dosar profesional şi poate obţine copii de pe actele existente la dosar. ANEXĂla procedură FIŞA pentru stabilirea criteriilor de performanţă profesională care sunt avute în vedere pentru evaluarea anuală a activităţii membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Numele: ........ ................ ................ ................ ......... Prenumele: ........ ................ ................ ........ .............. Funcţia ocupată: ........ ................ ................ ........ ........ Perioada evaluată: ........ ................ ................ ............... 1. Programele de instruire sau de perfecţionare urmate în perioada evaluată: (Pondere 25% din total) A. Programe de formare continuă organizate la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliul: Tematica: ........ ................ ................ ........ ............... Rezultatul obţinut: ........ ................ ................ .............. B. Programe de perfecţionare sau de instruire organizate prin intermediul formelor centralizate de pregătire: Instituţia formatoare: ........ ................ ................ ........... Perioada desfăşurării: ........ ................ ................ ........... Tematica: ........ ................ ................ ........ ............... Rezultatul obţinut: ........ ................ ................ .............. C. Alte forme de perfecţionare sau de instruire urmate în perioada evaluată (instituţii de învăţământ ori de formare din ţară sau din străinătate): Tematica: ........ ................ ................ ........ ............... Diploma obţinută: ........ ................ ................ ................ Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 1: 2. Activitatea profesională a membrilor Consiliului (Pondere 75% din total, respectiv pondere 60% din total în cazul preşedintelui/colegiului de conducere) A. Obiective (Pondere 60% din total)
Nr. crt. Indicatori Pondere obiectiv (%) Număr Nota acordată
Exemple:
1. Nr. decizii casate/desfiinţate 50%
2. Nr. decizii modificate în tot 30%
3. Nr. decizii modificate în parte 15%
4. Alte activităţi* 5%

* Evaluarea va avea în vedere lista privind implicarea unor membri ai Consiliului în alte activităţi, potrivit art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2011. Lista va fi pusă la dispoziţia Colegiului Consiliului, de către preşedintele Consiliului. Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor: ........ ........ ........... Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. B. Criteriile referitoare la performanţa profesională (Pondere 40% din total) a)Competenţa profesională(Pondere 20% din total)

Nr. crt. Criteriu Nota acordată
1. Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului de activitate
2. Capacitatea de interpretare şi aplicare a legii
3. Capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu un grad de complexitate ridicat
4. Capacitatea de organizare a timpului propriu de lucru pentru rezolvarea lucrărilor la termenele planificate
5. Capacitate de sinteză şi analiză în redactarea lucrărilor specifice domeniului de activitate
6. Capacitate de rezolvare a problemelor
7. Flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor suplimentare: adaptarea programului de lucru în funcţie de necesităţi

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de competenţă profesională: ........ ................ .............. Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. b)Calităţi ale persoanei evaluate(Pondere 15% din total)

Nr. crt. Criteriu Nota acordată
1. Capacitatea de a lucra în echipă
2. Capacitatea de a lucra independent
3. Iniţiativa în muncă
4. Asumarea responsabilităţilor
5. Conduita în timpul orelor de serviciu (în relaţiile cu colegii şi în relaţiile cu justiţiabilii)
6. Respectarea normelor de deontologie
7. Capacitatea de adaptare la noi reguli sau la noi sarcini în timpul serviciului
8. Rezistenţa la stres

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului: ........ ........ ............ Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. c)Alte cunoştinţe de specialitate(Pondere 5% din total)

Nr. crt. Criteriu Nota acordată
1. Abilităţi în utilizarea calculatorului şi a echipamentelor informatice
2. Abilităţi de comunicare în limbi de circulaţie internaţională, în măsura în care acestea sunt cerute în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriului: ........ ................ ................ ................ ............... Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 2: ........ ................ ................ ........ ............ Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. 3. Criterii avute în vedere pentru evaluarea performanţelor preşedintelui/colegiului de conducere al Consiliului (Pondere 15% din total)

Nr. crt. Criteriu Nota acordată
1. Capacitatea de organizare a activităţilor specifice prin repartizarea echilibrată a sarcinilor, în funcţie de obiectivele individuale ale fiecărui angajat
2. Capacitatea de decizie în organizarea activităţilor specifice
3. Capacitatea de monitorizare a activităţii desfăşurate
4. Capacitatea de coordonare şi gestionare a resurselor umane existente, în sensul motivării acestora, a dezvoltării abilităţilor profesionale şi personale, a identificării nevoii de perfecţionare individuală
5. Gradul de comunicare cu persoanele aflate în subordonare
6. Atitudinea în relaţiile cu:
- subordonaţii;
- petiţionarii;
- alte instituţii
7. Obiectivitatea în aprecierea referitoare la munca subalternilor şi în evaluarea anuală a acestora
8. Gradul de complexitate al activităţii desfăşurate
9. Capacitatea de gestionare a resurselor materiale şi financiare disponibile, în scopul bunei desfăşurări a activităţii
10. Capacitatea de delegare obiectivă a atribuţiilor în funcţie de obiectivele individuale
11. Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză
12. Abilităţi de mediere şi negociere
13. Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic
14. Capacitatea de îndrumare
15. Capacitate şi spirit de iniţiativă

Nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de la pct. 3: ........ ................ ................ ........ ............. Comentarii: ........ ................ ................ ........ ............. Rezultate deosebite: ........ ................ ................ ............. Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: ........ ............ Alte observaţii: ........ ................ ................ ........ ........ Comentariile persoanei evaluate: ........ ................ ........ ......... Nota finală a evaluării: ........ ................ ................ ......... Nota finală a evaluării după contestaţie: ........ ................ ......... Calificativul final al evaluării: ........ ................ ........ ........ Calificativul final al evaluării după contestaţie: ........ ........ ........ Semnătura evaluatorului: ........ ................ ................ ......... Data: ........ ................ ................ ................ ........... Semnătura persoanei evaluate: ........ ................ ........ ............ Data: ........ ................ ................ ................ ...........SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu