Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 06.10.2010

de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 28 octombrie 2010SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. Articolul 2CIAS asigură la nivel naţional şi internaţional investigarea accidentelor şi/sau incidentelor din aviaţia civilă română care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori aparţin operatorilor înregistraţi în România. Articolul 3(1) În realizarea scopului său, CIAS colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române ori străine specializate.(2) CIAS cooperează cu instituţii similare din alte ţări pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate, precum şi cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. Capitolul IIStructura organizatorică Articolul 4În cadrul CIAS funcţionează compartimente specializate, care sunt organizate şi structurate în funcţie de următoarele criterii: a)rolul şi responsabilităţile CIAS prevăzute de lege; b)volumul, complexitatea şi specificul activităţilor de investigaţie tehnică aflate într-un proces evolutiv continuu; c)frecvenţa şi amploarea situaţiilor care necesită intervenţia CIAS; d)caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate; e)nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. Articolul 5Atribuţiile structurilor şi compartimentelor specializate ale CIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere. Capitolul IIIAtribuţiile CIAS Articolul 6În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, şi în afară de atribuţiile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, CIAS îndeplineşte următoarele atribuţii: a)asigură exercitarea activităţilor de investigaţie tehnică la nivel naţional şi internaţional în domeniul aviaţiei civile, în scopul creşterii şi menţinerii siguranţei aeriene la un nivel ridicat; b)asigură creşterea şi menţinerea unui coeficient ridicat de siguranţă prin emiterea de recomandări pentru siguranţa zborului; c)urmăreşte modul de implementare a recomandărilor de siguranţă a zborului; d)transpune la nivel naţional reglementările europene şi internaţionale privind investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă; e)asigură organizarea şi administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviaţie de pe teritoriul României şi participă la schimbul de date specifice cu organizaţii internaţionale de aviaţie civilă; f)elaborează strategia de comunicare internă şi externă privind activităţile specifice CIAS; g)organizează şi realizează comunicarea permanentă cu publicul; h)utilizează instrumente şi metodologii specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informaţii; i)asigură pentru domeniul său de competenţă difuzarea şi publicarea materialelor informative şi a rapoartelor finale de investigaţie tehnică; j)desfăşoară orice alte activităţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei; k)stabileşte strategia de formare continuă în vederea perfecţionării sau specializării personalului propriu şi elaborează planul de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia; l)stabileşte cadrul tehnic şi logistic pentru formarea continuă a personalului; m)coordonează şi controlează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului propriu; n)cooperează cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate în vederea creşterii calităţii actului de investigaţie tehnică; o)reprezintă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul său de activitate; p)asigură apărarea şi reprezentarea intereselor proprii la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii; q)reprezintă şi, după caz, îşi apară interesele patrimoniale în relaţiile cu terţii; r)administrează fondurile pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă; s)elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului transportului şi infrastructurii, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; t)achiziţionează sau închiriază, în condiţiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfăşurării activităţii proprii. Capitolul IVPersonalul CIAS Articolul 7(1) Personalul CIAS este constituit din:a)inspectori CIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, care are calitatea de investigator accidente de aviaţie; b)personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăşurării activităţii instituţiei. (2) Condiţiile specifice de ocupare a posturilor de inspector CIAS sunt următoarele:a)pentru inspectorul CIAS operaţional:să deţină diploma de absolvire specialitatea personal navigant pilotsă deţină diploma de absolvire studii superioare;să deţină o experienţă de zbor de minimum 10 ani;să deţină sau să fi deţinut calitatea de comandant de echipaj şi/sau pilot instructor; b)pentru inspectorul CIAS inginer:să deţină diplomă de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent;să deţină o experienţă în exploatare în domeniul aviaţiei de minimum 10 ani; c)pentru inspectorul CIAS decodificare şi analiză date înregistratoare de zbor:să deţină diploma de absolvire a Facultăţii de Inginerie Aerospaţială sau echivalent specialitatea Instalaţii şi echipamente de bord sau să deţină diploma de absolvire a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei cu minimum 8 ani experienţă în domeniul aviaţiei. Articolul 8Salarizarea personalului CIAS se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare. Articolul 9(1) Personalul CIAS este supus prevederilor regulamentului intern şi celorlalte prevederi legale în domeniu.(2) Angajarea personalului pe funcţii de execuţie se face prin concurs.(3) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(4) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului CIAS se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către directorul general. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.(5) Personalul CIAS nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici. Articolul 10(1) Inspectorii CIAS sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice în exercitarea atribuţiilor ce le revin, beneficiind de protecţie potrivit legii.(2) Inspectorii CIAS sunt independenţi în derularea activităţii de investigaţie tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, faţă de operatori aerieni şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS.(3) Inspectorii CIAS vor utiliza legitimaţia şi insigna cu sigla specifică CIAS numai pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi potrivit competenţelor stabilite prin lege şi prezentul regulament.(4) Sigla, modelul legitimaţiei şi insigna de inspector CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(5) Inspectorii CIAS se pot constitui sau pot face parte din organizaţii profesionale şi sindicale, cu respectarea dispoziţiilor legale. Capitolul VOrganele de conducere Articolul 11(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.(2) Directorul general al CIAS este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(3) Directorul general al CIAS trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a)experienţă în funcţie de conducere în domeniul aviaţiei civile de minimum 3 ani; b)studii superioare de aviaţie sau studii superioare cumulate cu deţinerea unei licenţe de personal aeronautic pentru o perioadă de minimum 5 ani. (4) Directorul CIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate şi nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau entitate naţională.(5) Membrii consiliului de conducere se numesc şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani şi poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii din 4 în 4 ani.(7) Directorul şi membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructură de transport aerian, la autorităţi de reglementare sau de siguranţă aeriană, la operatori aerieni şi la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS; b)să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la lit. a); c)să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la lit. a). (8) Directorul şi membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.(9) Mandatul preşedintelui şi al membrilor consiliului de conducere încetează în următoarele situaţii:a)dacă nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (7); b)în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; c)în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; d)prin demisie; e)prin deces; f)la expirarea sa; g)în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate prevăzut la alin. (8); h)prin revocare de către ministrul transporturilor şi infrastructurii pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001. (10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau la instanţele competente de drept comun, potrivit legii.(11) Salarizarea directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Articolul 12Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, extraordinare şi în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 13(1) Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:a)aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă regulamentul intern al CIAS; c)propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a CIAS, precum şi modificările la aceasta; d)aprobă statul de funcţii; e)aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a CIAS; f)numeşte şi revocă personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al CIAS; g)aprobă colaborarea cu specialişti din ţară şi din străinătate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia; h)avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii; i)avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aprobă contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către CIAS; j)aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, pe care le poate derula în condiţiile legii; k)aprobă contractele încheiate de CIAS; l)aprobă situaţiile financiare periodice ale CIAS privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m)analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor; n)aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CIAS; o)aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea CIAS; p)stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CIAS, în conformitate cu reglementările în vigoare; q)aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul CIAS; r)aprobă participarea CIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană; s)aprobă propunerile de premiere anuale şi trimestriale pentru persoanele din conducerea CIAS; t)avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a CIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Consiliul de conducere exercită orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Articolul 14(1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii CIAS de către preşedintele consiliului de conducere. Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condiţiile legii. Articolul 16(1) Directorul general al CIAS îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, următoarele atribuţii principale:a)conduce activitatea CIAS, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege; b)organizează, coordonează şi îndrumă activitatea CIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege; c)avizează strategia activităţii de investigaţie tehnică, precum şi toate procedurile operaţionale, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii CIAS; d)emite decizii de investigaţie pentru realizarea activităţilor de investigaţie tehnică; e)aprobă componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori CIAS care realizează investigaţii tehnice; f)coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul CIAS; g)aprobă planul anual de audit intern; h)angajează şi concediază personalul CIAS, potrivit prevederilor legale în materie; i)aprobă promovarea şi sancţionarea personalului CIAS, cu respectarea prevederilor legale; j)propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul CIAS; k)coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CIAS la sfârşitul fiecărui an de activitate; l)aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; m)aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului CIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri; n)elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul CIAS şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare; o)reprezintă CIAS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; p)reprezintă CIAS în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă; q)reprezintă CIAS în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce îl angajează faţă de aceştia; r)exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul CIAS.3) Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale CIAS, directorul general emite decizii de investigaţie tehnică, metodologii si instrucţiuni.(4) Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din compartimentele de specialitate ale CIAS. Capitolul VIProcedurile privind activitatea de investigaţie tehnică Articolul 17(1) Activitatea de investigaţie tehnică se desfăşoară potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001.(2) În activitatea CIAS, precum şi la redactarea unei notificări privind producerea unui eveniment de aviaţie şi a rapoartelor de investigaţie tehnică preliminare şi finale, se utilizează limba română şi, în funcţie de situaţie, limba engleză. Articolul 18(1) Activitatea de investigaţie tehnică se desfăşoară numai în baza unei dispoziţii de investigaţie tehnică scrisă, aprobată de directorul general, al cărei model se aprobă prin dispoziţie a acestuia.(2) În situaţia în care CIAS efectuează investigaţia tehnică a unui eveniment de aviaţie civilă, preşedintele comisiei de investigaţie tehnică va fi numit doar din rândul inspectorilor CIAS.(3) Pentru realizarea investigaţiei tehnice stabilite prin ordin de investigaţie, inspectorii CIAS acţionează în comisii de minimum două persoane. În cadrul acestor comisii de investigaţie tehnică pot fi cooptaţi specialişti din cadrul altor instituţii.(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din ţară şi din străinătate specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.(5) Pe tot parcursul desfăşurării activităţii de investigaţie tehnică, inspectorii CIAS trebuie să aibă asupra lor legitimaţia de serviciu, precum şi copia deciziei de investigaţie tehnică, prevăzută la art. 16. alin. (3).(6) Inspectorii CIAS desfăşoară activitatea de investigaţie tehnică, după caz, pe tot teritoriul ţării şi/sau în străinătate, în condiţiile legii. Articolul 19Metodologia şi procedurile interne de investigaţie tehnică detaliate în funcţie de specificul evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi instrucţiunile şi ghidurile metodologice se aprobă prin decizie a directorului general CIAS. Capitolul VIIBugetul de venituri şi cheltuieli Articolul 20(1) CIAS întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al CIAS şi se aprobă în condiţiile legii.(3) CIAS propune consiliului de conducere modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, în lei şi în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii. Articolul 21Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al CIAS rămân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 22CIAS poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. Articolul 23(1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării CIAS, precum şi a celor generate de investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă se asigură din venituri proprii.(2) Sursele proprii CIAS se constituie potrivit legii.(3) În cazul catastrofelor aeriene Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului. Articolul 24(1) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigaţii transport aerian din cadrul Direcţiei generale de control, la data intrării în vigoare a prezentului regulament.(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare CIAS în condiţiile legii.(3) Patrimoniul ce urmează a fi preluat de CIAS este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(4) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.(5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se diminuează cu valoarea bunurilor preluate de CIAS. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 25CIAS poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 26Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de serviciu, CIAS foloseşte mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată şi alte mijloace de lucru necesare, în condiţiile legii. ANEXĂ*)la regulament Patrimoniul Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile *) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu