Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 27.02.2017

(Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 18 iulie 2017SmartCity1

Împrumut Nr. 8695-RO (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareAcord datat la data semnării, încheiat între România („Împrumutat") şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca"). Prin prezentul, Împrumutatul şi Banca convin următoarele: Articolul ICondiţii generale. Definiţii 1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord. 1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord. Articolul IIÎmprumutul 2.01. Banca convine să acorde Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau menţionate în prezentul acord, suma de şaizeci milioane euro (60.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită ocazional printr-o conversie valutară în conformitate cu prevederile secţiunii 2.08 la prezentul acord („împrumut"), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 la prezentul acord („Proiect"). 2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord. 2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare. 2.04. Comisionul de angajament plătibil de Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut. 2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus marja variabilă; cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de treizeci de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale. 2.06. Datele de plată sunt 15 ianuarie şi 15 iulie ale fiecărui an. 2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit prin anexa 3 la prezentul acord. 2.08. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile: (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului, trasă şi nerambursată, de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori asupra ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia, trasă şi nerambursată, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă. (b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o „conversie", aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie. Articolul III Proiectul 3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va realiza Proiectul prin MJ, în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale. 3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este realizat prin MJ în conformitate cu prevederile anexei 2 la prezentul acord. Articolul IVIntrare în vigoare. Încetare 4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare este următoarea: şi anume, Împrumutatul, prin MJ, a adoptat Manualul operaţional al Proiectului într-o formă şi un conţinut acceptabile pentru Împrumutat şi Bancă. 4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord. Articolul VReprezentare. Adrese 5.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor Publice. 5.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti, România Telex Fax: 11239 40213126792 5.03. Adresa Băncii este: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii Telex Fax: 248423(MCI) sau 1-202-477-6391 64145 (MCI) Convenit la Bucureşti, România, în numele Băncii, la 17 februarie 2017 şi în numele Împrumutatului la 27 februarie 2017. România Prin: Reprezentant autorizat Nume: Viorel Ştefan Poziţia: ministrul finanţelor publice Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Prin: Reprezentant autorizat Nume: Elisabetta Capannelli Poziţia: director de ţară Anexa 1 Descrierea Proiectului Obiectivul Proiectului este îmbunătăţirea eficienţei şi accesibilităţii instituţiilor de justiţie vizate. Proiectul constă în următoarele părţi: Partea 1: Îmbunătăţirea funcţionării instanţelor şi instituţiilor aflate sub autoritatea MJ (a) Realizarea de investiţii în tehnologia de informaţii şi comunicaţii pe teritoriul Împrumutatului pentru a îmbunătăţi funcţionarea instanţelor prin, între altele: (i) îmbunătăţirea infrastructurii LAN, (ii) furnizarea de echipamente IT şi programe informatice care să asigure funcţionarea sigură şi fiabilă a ECRIS şi extinderea e-filing şi (iii) furnizarea de instruire privind tehnologiile informatice şi de comunicaţie pentru utilizatorii reţelelor instanţelor. (b) Îmbunătăţirea capacităţii sistemului judiciar al Împrumutatului de a furniza servicii, în special în regiunile sărace şi defavorizate, prin: (i) construirea şi reabilitarea clădirilor instanţelor prevăzute în Manualul operaţional al Proiectului; (ii) finalizarea lucrărilor de construcţii civile la Tribunalul Sibiu şi la Tribunalul Prahova şi Palatul de Justiţie Prahova; (iii) finalizarea principalelor standarde de proiectare a sediilor de instanţe pe teritoriul Împrumutatului; şi (iv) realizarea unor activităţi şi studii pregătitoare pentru implementarea activităţilor din Planul de acţiuni, care sunt acceptabile Băncii şi care nu sunt finanţate sau sunt insuficient finanţate din orice alte surse de finanţare. (c) Creşterea conştientizării comunităţii asupra serviciilor judiciare prin, între altele: (i) realizarea unor campanii de informare, elaborarea de ghiduri, instrumente care să faciliteze accesul la justiţie şi evenimente educaţionale pentru a îmbunătăţi înţelegerea de către cetăţeni, în special de către cei din grupurile vulnerabile, a drepturilor şi obligaţiilor legale şi pentru a reduce barierele privind accesul la justiţie; (ii) organizarea unor evenimente de tipul ziua porţilor deschise, mese rotunde şi ateliere pentru comunităţi în sediile instanţelor vizate de proiect, cu teme relevante pentru comunităţile locale; şi (iii) acordarea de sprijin Direcţiei de probaţiune din MJ prin: elaborarea unei strategii de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni, evaluarea statutului persoanelor private de libertate şi îmbunătăţirea serviciilor pentru victimele infracţiunilor. Partea 2: Îmbunătăţirea activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (a) Realizarea de investiţii în tehnologie informatică şi de comunicaţii pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătăţirea funcţionării ONRC la nivel central, dar şi la nivelul locaţiilor descentralizate ale acestuia, prin, între altele: (i) înlocuirea echipamentelor IT şi a programelor informatice standard; (ii) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unui sistem electronic de arhivare; şi (iii) furnizarea de asistenţă tehnică pentru pregătirea actualizărilor necesare buletinului insolvenţei şi buletinului electronic al ONRC în vederea conformării cu regulamentele Uniunii Europene. (b) Realizarea unei evaluări detaliate a organizării funcţionale pentru a permite ONRC planificarea investiţiilor viitoare. (c) Realizarea unor campanii de informare şi a unor activităţi de implicare a cetăţenilor pentru a îmbunătăţi informarea utilizatorilor finali asupra serviciilor oferite de ONRC, cu orientarea în special către afacerile micro şi mici şi organizaţiile societăţii civile, care să acopere subiecte cum ar fi, printre altele, insolvenţa, demararea afacerilor, e-services şi interconectarea registrelor comerţului şi afacerilor din statele membre ale Uniunii Europene. Partea 3: Îmbunătăţirea activităţii parchetelor (a) Realizarea de investiţii în tehnologie informatică şi de comunicaţii pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătăţirea funcţiilor principale ale serviciului de urmărire penală prin, între altele: (i) furnizarea de echipamente IT şi programe informatice care să asigure funcţionarea sigură şi fiabilă a ECRIS; (ii) reconfigurarea reţelei locale şi cablajului LAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi (iii) achiziţia de echipamente IT pentru centrele de date principal şi secundar ale Parchetului general. (b) Achiziţionarea şi instalarea unui sistem integrat de securitate, inclusiv echipamente de securitate, supraveghere video şi carduri de acces, la sediul Parchetului general. (c) Îmbunătăţirea conştientizării comunităţii asupra serviciilor de urmărire penală prin, între altele: (i) realizarea de campanii de informare pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul juridic în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv al grupurilor expuse riscului de a intra în sistemul de justiţie penală şi al victimelor infracţiunilor; şi (ii) furnizarea de instruire procurorilor şi personalului relevant din MP pentru îmbunătăţirea capacităţii acestora de a utiliza reacţia locală şi de a răspunde la nevoile grupurilor vulnerabile, incluzând populaţia de etnie romă, şi a aborda stereotipurile şi discriminarea. Partea 4: Managementul Proiectului (a) Sprijinirea DIPFIE în managementul şi implementarea Proiectului, incluzând atribuţii fiduciare, de monitorizare şi evaluare, şi raportare, prin: (i) furnizarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi training, (ii) realizarea de audituri şi (iii) finanţarea costurilor operaţionale. (b) Realizarea şi diseminarea rezultatelor sondajelor şi studiilor cu privire la experienţele şi percepţia utilizatorilor instituţionali, utilizatorilor finali şi a utilizatorilor potenţiali asupra serviciilor judiciare. Anexa 2 Realizarea Proiectului Secţiunea IAranjamente de implementare A. Aranjamente instituţionale 1. Împrumutatul va atribui întreaga responsabilitate pentru implementarea Proiectului MJ şi, în acest scop, prin MJ:

(i) va operaţionaliza şi menţine DIPFIE în cadrul MJ până la finalizarea Proiectului;
(ii) se va asigura că DIPFIE funcţionează tot timpul într-o manieră şi cu personal adecvat şi resurse bugetare, toate acceptabile Băncii; şi
(iii) în scopul realizării părţilor 2 şi 3 ale Proiectului: (A) va asigura de-a lungul implementării Proiectului coordonarea tehnică cu ONRC şi, respectiv, MP şi (B), dacă nu va fi convenit altfel cu Banca, va menţine prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările în vigoare la data semnării, referitoare la înfiinţarea DIPFIE şi care reglementează coordonarea dintre MJ şi ONRC şi dintre MJ şi MP.

B. Manualul operaţional al Proiectului 1. Împrumutatul, prin MJ, va adopta şi va realiza Proiectul în conformitate cu un manual (Manualul operaţional al Proiectului) acceptabil Băncii, care va include, printre altele: (i) descrierea detaliată a activităţilor referitoare la implementarea Proiectului şi aranjamentele instituţionale detaliate ale Proiectului; (ii) procedurile administrative, contabile, de audit, de raportare, financiare (incluzând aspecte legate de fluxul fondurilor în legătură cu acestea), de achiziţii şi de tragere ale Proiectului; (iii) indicatorii de monitorizare a Proiectului; şi (iv) PCMMS şi PMM. 2. Cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca ar conveni altfel în scris, Împrumutatul, prin MJ, nu va abroga, amenda, suspenda, deroga de la sau în orice împrejurare nu va renunţa la punerea în aplicare a Manualului operaţional sau a oricărei prevederi a acestuia. 3. În cazul în care orice prevedere a Manualului operaţional intră în conflict cu acest acord, termenii acestui acord vor prevala. C. Anticorupţie Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie. D. Măsuri asigurătorii 1. Împrumutatul, prin MJ, va implementa Proiectul [cu excepţia părţii 1(b) (ii)] în conformitate cu PCMMS. 2. Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că: (i) termenii de referinţă pentru orice serviciu de consultanţă solicitat în cadrul părţii 1 (b) a Proiectului sunt satisfăcători pentru Bancă în urma revizuirii de către aceasta şi (ii) în acest scop, aceşti termeni de referinţă trebuie să includă în mod corespunzător cerinţele politicilor asigurătorii ale Băncii în vigoare la data respectivă, aşa cum acestea se vor aplica în urma unei astfel de asistenţe tehnice, incluzând diseminarea şi consultarea publică a rezultatului evaluărilor impactului de mediu şi social, în conformitate cu politicile asigurătorii ale Băncii. 3. Împrumutatul, prin MJ, înainte de a executa lucrări în cadrul Proiectului:

(i) va realiza o evaluare de impact asupra mediului specifică pentru locaţia respectivă, conform termenilor de referinţă acceptabili Băncii, pentru lucrările relevante;
(ii) va pregăti, va consulta şi va face cunoscut PMM-ul corespunzător, specific pentru locaţia respectivă, întro manieră acceptabilă Băncii şi aşa cum este stabilit în PCMMS;
(iii) înainte de a se emite documentaţia de licitaţie pentru orice contract de lucrări, va pregăti şi trimite Băncii pentru aprobare: proiectarea propusă şi locaţia finală a lucrărilor şi PMM-ul aferent, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii; şi
(iv) se va asigura că propunerea de contract pentru astfel de lucrări include dispoziţiile PMM-ului aferent.

4. Împrumutatul, prin MJ, va realiza lucrările Proiectului în concordanţă cu PMM-urile aferente. 5. Împrumutatul, prin MJ, se va asigura că nicio relocare nu va fi efectuată drept consecinţă a implementării Proiectului. Secţiunea a II-aMonitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului A. Rapoartele Proiectului 1. Împrumutatul, prin MJ, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoartele Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unui set de indicatori acceptabil Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport. B. Management financiar, rapoarte financiare şi audit 1. Împrumutatul, prin MJ, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale. 2. Împrumutatul, prin MJ, va pregăti şi va transmite Băncii, în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă. 3. Împrumutatul, prin MJ, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult şase (6) luni de la sfârşitul perioadei respective. Secţiunea a III-aAchiziţii A. Regulamentele privind achiziţiile Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, precum şi serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect [cu excepţia celor menţionate în partea 1 (b) (ii) şi 1 (b) (iii) a Proiectului] şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele stabilite sau menţionate în regulamentele privind achiziţiile, precum şi cu prevederile planului de achiziţii. B. Ghidul privind achiziţiile şi Ghidul privind consultanţii Informaţii generale 1. Lucrări. Toate lucrările necesare în conformitate cu partea 1(b)(ii) a Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului trebuie să fi fost achiziţionate în conformitate cu cerinţele stabilite sau menţionate în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu dispoziţiile prezentei secţiuni B. 2. Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare în conformitate cu partea 1 (b)(iii) a Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului trebuie să fi fost achiziţionate în conformitate cu cerinţele stabilite sau menţionate în secţiunile I şi IV ale Ghidului privind consultanţii şi cu dispoziţiile prezentei secţiuni. 3. Definiţii. Termenii scrişi cu majuscule utilizaţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie anumite metode de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte se referă la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunea a II-a din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II şi IV din Ghidul privind consultanţii, după caz. Metode specifice de achiziţie a lucrărilor 4. Licitaţie internaţională competitivă. Lucrările trebuie să fi fost achiziţionate prin contracte atribuite în baza unei licitaţii internaţionale competitive. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă 5. Selecţie pe bază de calitate şi cost. Serviciile de consultanţă trebuie să fi fost achiziţionate prin contracte atribuite în baza unei selecţii bazate pe calitate şi cost. Revizuirea de către Bancă a deciziilor referitoare la achiziţii 6. Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor fi supuse analizei ulterioare a Băncii. Secţiunea a IV-aTragerea sumelor împrumutului A. Generalităţi 1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, cu cele ale prezentei secţiuni şi ale altor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le va specifica prin notificare Împrumutatului (incluzând „Ghidul Băncii Mondiale privind tragerile pentru proiecte" din mai 2006, astfel cum a fost revizuit ocazional de către Bancă şi aşa cum este aplicabil prezentului acord în baza unor astfel de instrucţiuni), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum se prevede în tabelul de la paragraful 2 de mai jos. 2. Următorul tabel specifică categoriile de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului („categorie"), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

Categorie Suma alocată din împrumut (exprimată în EUR) Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanţat (inclusiv taxe)
(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, şi alte servicii de consultanţă (inclusiv de audit), instruire, costuri operaţionale ale Proiectului 60.000.000 100%
Suma totală 60.000.000

B. Condiţii de tragere. Perioadă de tragere 1. Fără a contraveni prevederilor părţii A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere: (a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata integrală a comisionului iniţial; sau (b) pentru plăţi efectuate înainte de data semnării. 2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2023. Anexa 3 Graficul de rambursare 1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului şi procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului („rata de capital"). Dacă sumele împrumutului vor fi fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulţirea: (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital exprimată ca procent pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma respectivă de rambursat urmând să fie ajustată, după caz, pentru a se deduce orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.

Data de plată a sumei împrumutului Rata de capital (exprimată ca procentaj)
La fiecare 15 ianuarie şi 15 iulie cu începere de la 15 iulie 2023 până la 15 ianuarie 2027 12,5 %

2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate până la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează: (a) În măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase până la prima dată de plată a sumei împrumutului, Împrumutatul va rambursa soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă. (b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară unei astfel de trageri, în sume determinate de către Bancă prin înmulţirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracţie, al cărei numărător este rata de capital iniţială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului („rata de capital iniţială") şi numitorul este suma tuturor ratelor de capital iniţiale rămase de plătit la datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume de rambursat urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume menţionate în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară. 3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valoarea sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase şi scadente la cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii şi vor fi plătibile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii. (b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, dacă în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare la scadenţă în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica niciunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare. 4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 şi 2 din prezenta anexă, în cazul conversiei valutare a întregii sau oricărei părţi din soldul tras al împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită în valuta aprobată care este plătibilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulţirea sumei respective în valuta sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valuta aprobată, plătibile de către Bancă în cadrul tranzacţiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (ii) dacă Banca determină astfel în conformitate cu Ghidul de conversie, cu componenta de schimb valutar a ratei de referinţă. 5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic de rambursare separat pentru fiecare astfel de sumă. Document ataşat Secţiunea IDefiniţii 1. „Planul de acţiune" înseamnă Planul de acţiune al Împrumutatului pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar (2015-2020), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 2016. 2. „Politici asigurătorii ale Băncii" înseamnă politicile şi procedurile asigurătorii operaţionale ale Băncii, stabilite în Manualul operaţional al Băncii conform OP/BPs 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 şi 7.60, sau orice astfel de politici şi proceduri în vigoare la data respectivă. 3. „Ghidul anticorupţie" înseamnă „Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi" din data de 15 octombrie 2006 şi revizuit în ianuarie 2011 şi la 1 iulie 2016. 4. „Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti" înseamnă Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti înfiinţat în temeiul Legii nr. 304 a Împrumutatului, din data de 28 iulie 2004, cu modificările şi completările în vigoare la data semnării. 5. „Categorie" înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord. 6. „Ghidul privind consultanţii" înseamnă „Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale", datat mai 2004, revizuit la 1 octombrie 2006 şi 1 mai 2010. 7. „DIPFIE" înseamnă Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe din cadrul MJ, înfiinţată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009, din data de 27 mai 2009, cu modificările şi completările în vigoare la data semnării. 8. „ECRIS" înseamnă Sistemul informatic de management electronic al dosarelor pentru sistemul judiciar, sistemul reproiectat integrat de management al dosarelor Împrumutatului. 9. „PMM" înseamnă: (a) Planul de management de mediu pentru reabilitarea şi restaurarea Tribunalului Prahova din 26 septembrie 2016 şi publicat în mod corespunzător pe 3 octombrie 2016; (b) Planul de management de mediu pentru lucrări civile pentru Palatul de Justiţie Prahova din 26 septembrie 2016 şi publicat în mod corespunzător pe 3 octombrie 2016, (c) Planul de management de mediu pentru reabilitarea, amenajarea şi extinderea sediului Tribunalului Sibiu din 26 septembrie 2016 şi publicat în mod corespunzător pe 3 octombrie 2016; şi (d) orice alte planuri specifice derivate din PCMMS care vor fi elaborate în timpul implementării Proiectului şi înainte de începerea oricăror lucrări de construcţii civile în cadrul Proiectului, toate într-o manieră acceptabilă pentru Bancă şi în mod colectiv denumite „PMM"-uri. 10. „PCMMS" înseamnă Planul-cadru de management de mediu şi social din data de 26 septembrie 2016, publicat în mod corespunzător la data de 3 octombrie 2016, acceptabil Băncii, care conţine, între altele, liniile directoare pentru realizarea evaluărilor de mediu şi sociale şi pentru pregătirea şi implementarea planurilor de management de mediu şi planurilor de responsabilitate socială specifice pentru locaţia respectivă, ca şi măsurile de protecţie a mediului cu privire la Proiect, incluzând descoperiri întâmplătoare ale patrimoniului cultural şi potenţialul impact de mediu direct sau indirect generat prin realizarea Proiectului, recomandări privind măsurile de diminuare a riscurilor pentru fiecare impact negativ identificat, ca şi măsurile pentru consolidarea fiecărui impact pozitiv identificat, aşa cum acesta poate fi modificat ocazional, cu acordul prealabil al Băncii. 11. „Condiţii generale" înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite prin secţiunea a II-a a acestui document ataşat. 12. „Parchetul General" înseamnă Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, înfiinţat în temeiul Legii nr. 304 din data de 28 iulie 2004, cu modificările şi completările în vigoare la data semnării. 13. „Costuri operaţionale" înseamnă costuri operaţionale efectuate de către DIPFIE pentru implementarea, managementul şi monitorizarea Proiectului, cum ar fi, pentru: chiria birourilor, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, întreţinerea clădirilor şi echipamentelor, cheltuieli de publicitate, traduceri, combustibil, diurne, cazare, transport şi supervizare. 14. „LAN" înseamnă reţea informatică locală. 15. „MJ" înseamnă Ministerul Justiţiei din ţara Împrumutatului. 16. „ONRC" înseamnă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din ţara Împrumutatului, înfiinţat în temeiul Legii nr. 29/1990, din 9 noiembrie 1990, aşa cum a fost aceasta modificată şi completată până la data semnării. 17. „MP" înseamnă Ministerul Public din ţara Împrumutatului, înfiinţat în temeiul Legii nr. 304 din data de 28 iulie 2004, astfel cum a fost modificată şi completată până la data semnării. 18. „Ghidul privind achiziţiile" înseamnă „Ghidul: Achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID" datat mai 2004, revizuit la 1 octombrie 2006 şi 1 mai 2010. 19. „Plan de achiziţii" înseamnă planul de achiziţii al Împrumutatului aferent Proiectului, datat 29 septembrie 2016 şi prevăzut în secţiunea a IV-a regulamentului privind achiziţiile, aşa cum acesta va fi actualizat ocazional în acord cu Banca. 20. „Regulamentul privind achiziţiile" înseamnă „Regulamentul Băncii Mondiale privind achiziţiile pentru împrumutaţi în cadrul finanţării proiectelor de investiţii", datat 1 iulie 2016. 21. „Manualul operaţional al Proiectului" înseamnă manualul menţionat în secţiunea I.B.1 a anexei 2 la prezentul acord, aşa cum poate fi acesta modificat ocazional de o manieră şi cu un conţinut acceptabile Băncii. 22. „Relocare" înseamnă impactul unei preluări involuntare de teren în cadrul Proiectului, care preluare determină ca persoanele afectate să aibă: (a) standardul de viaţă afectat în mod negativ; sau (b) dreptul, titlul sau interesul în orice casă, teren (incluzând clădiri, terenuri agricole şi de păşunat) sau orice alt bun fix sau mobil achiziţionat sau deţinut, temporar sau permanent; sau (c) accesul la mijloacele de producţie afectat în mod negativ, temporar sau permanent; sau (d) afacerea, ocupaţia, munca sau locul de rezidenţă sau habitatul afectat negativ, temporar sau permanent. 23. „Data semnării" înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat Acordul de împrumut. 24. „Instruire" înseamnă cheltuielile (altele decât cele pentru servicii de consultanţă) efectuate pentru instruire sau activităţi legate de instruire din cadrul Proiectului, incluzând seminare, grupuri de lucru, stagii de studiu, conferinţe, cursuri, costuri de transport şi diurne pentru participanţii la instruire, închirieri de dotări de instruire, pregătirea şi multiplicarea materialelor de instruire şi alte activităţi incidentale pentru pregătirea şi implementarea activităţilor de instruire. Secţiunea a II-aModificarea Condiţiilor generale Prin prezentul Condiţiile generale sunt modificate după cum urmează: 1. În cuprins, referinţa la secţiuni, numele secţiunilor şi numărul secţiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos. 2. Secţiunea 3.01.(Comision iniţial) se modifică pentru a se citi după cum urmează: Secţiunea 3.01. Comision iniţial; Comision de angajament a)Împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut („comisionul iniţial"). b)Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul stabilit în Acordul de împrumut („comisionul de angajament"). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a şaizecea zi de la data Acordului de împrumut până la datele respective la care sumele sunt trase de către Împrumutat din contul împrumutului sau sunt anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual în arierate la fiecare dată de plată. 3. În anexă, Definiţii, toate referinţele relevante la numerotarea şi paragrafele secţiunilor se modifică după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus. 4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 şi a unui nou paragraf 88 cu următoarele definiţii pentru „Comision de angajament" şi „Data semnării", cu renumerotarea corespunzătoare a paragrafelor următoare: 19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în Acordul de împrumut pentru scopurile secţiunii 3.01(b). 88. «Data semnării» înseamnă ultima dintre cele două date la care Împrumutatul şi Banca au semnat Acordul de împrumut. 5. În paragraful 49 renumerotat din anexă (paragraful 48 iniţial), definiţia „Comisionului iniţial" se modifică prin înlocuirea trimiterii la secţiunea 3.01 cu trimiterea la secţiunea 3.01 (a). 6. În paragraful 68 renumerotat din anexă (paragraful 67 iniţial), definiţia termenului „Plata împrumutului" se modifică pentru a se citi după cum urmează: 68. «Plata împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile Împrumutului către Bancă în baza acordurilor legale sau în baza acestor Condiţii generale, incluzând (dar fără a se limitata la) orice sumă din soldul tras al împrumutului, dobânda, comisionul iniţial, comisionul de angajament, dobânda la rata dobânzii în caz de neplată a obligaţiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacţionare pentru o conversie sau pentru terminarea unei conversii înainte de termen, taxa de fixare a marjei variabile (dacă există), orice primă plătibilă la stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii şi orice sumă de lichidare datorată de către Împrumutat 7. În paragraful 73 renumerotat din anexă (paragraful 72 iniţial), definiţia termenului „Dată de plată" se modifică prin eliminarea cuvântului „este" şi prin adăugarea cuvintelor „şi Comisionul de angajament sunt" după cuvântul „dobândă". 8. Orice referire la „data Acordului de împrumut" va fi modificată cu termenul „Data semnării".


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu