Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1013 din 6 octombrie 2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 720 din 28 octombrie 2010In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 10 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 55/2010,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - (1) Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, denumit în continuare CIAS, este organism tehnic permanent specializat, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care se organizeaza si functioneaza ca institutie publica finantata integral din venituri proprii, potrivit prevederilor legale si Regulamentului de organizare si functionare, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigatii transport aerian din cadrul Directiei generale de control, la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 2. - Structura organizatorica a CIAS se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea consiliului de conducere, prevazut la art. 3.

Art. 3. - (1) Conducerea CIAS este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 5 persoane.

(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al CIAS.

(3) Atributiile membrilor consiliului de conducere si ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a CIAS.

Art. 4. - Personalul de conducere din cadrul CIAS este numit de catre consiliul de conducere la propunerea directorului general al CIAS.

Art. 5. - (1) Veniturile proprii ale CIAS se constituie dupa cum urmeaza:

a) din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor;

b) surse atrase;

c) donatii.

(2) In cazul catastrofelor aeriene, Guvernul aloca CIAS sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru investigatii tehnice ale evenimentului.

(3) Valoarea tarifului prevazut la alin. (1) lit. a) si procedura de colectare si distribuire a acestuia se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 6. - Salarizarea personalului CIAS se face potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 7. - CIAS poate desfasura si alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrari, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le are în administrare, pe baza de tarife stabilite în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Manoiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

ANEXA

REGULAMENT

de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, denumit în continuare CIAS, înfiintat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 55/2010, este organizat si functioneaza în conformitate cu legislatia nationala aplicabila si prezentul regulament.

Art. 2. - CIAS asigura la nivel national si international investigarea accidentelor si/sau incidentelor din aviatia civila româna care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori apartin operatorilor înregistrati în România.

Art. 3. - (1) In realizarea scopului sau, CIAS colaboreaza cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu alte ministere, alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organisme private si, dupa caz, poate contracta, în conditiile legii, serviciile unor experti sau ale unor organisme române ori straine specializate.

(2) CIAS coopereaza cu institutii similare din alte tari pe baza tratatelor internationale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe baza de reciprocitate, precum si cu institutiile din cadrul Uniunii Europene.

CAPITOLUL II

Structura organizatorica

Art. 4. - In cadrul CIAS functioneaza compartimente specializate, care sunt organizate si structurate în functie de urmatoarele criterii:

a) rolul si responsabilitatile CIAS prevazute de lege;

b) volumul, complexitatea si specificul activitatilor de investigatie tehnica aflate într-un proces evolutiv continuu;

c) frecventa si amploarea situatiilor care necesita interventia CIAS;

d) caracterul operativ, tehnic si administrativ al activitatilor desfasurate;

e) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare/perfectionare ale personalului.

Art. 5. - Atributiile structurilor si compartimentelor specializate ale CIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotarâre a consiliului de conducere.

CAPITOLUL III

Atributiile CIAS

Art. 6. -In scopul îndeplinirii responsabilitatilor ce îi revin, prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 55/2010, si în afara de atributiile prevazute la art. 7 din acelasi act normativ, CIAS îndeplineste urmatoarele atributii:

a) asigura exercitarea activitatilor de investigatie tehnica la nivel national si international în domeniul aviatiei civile, în scopul cresterii si mentinerii sigurantei aeriene la un nivel ridicat;

b) asigura cresterea si mentinerea unui coeficient ridicat de siguranta prin emiterea de recomandari pentru siguranta zborului;

c) urmareste modul de implementare a recomandarilor de siguranta a zborului;

d) transpune la nivel national reglementarile europene si internationale privind investigatia tehnica a evenimentelor de aviatie civila;

e) asigura organizarea si administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviatie de pe teritoriul României si participa la schimbul de date specifice cu organizatii internationale de aviatie civila;

f) elaboreaza strategia de comunicare interna si externa privind activitatile specifice CIAS;

g) organizeaza si realizeaza comunicarea permanenta cu publicul;

h) utilizeaza instrumente si metodologii specifice comunicarii prin internet în vederea facilitarii schimbului de informatii;

i) asigura pentru domeniul sau de competenta difuzarea si publicarea materialelor informative si a rapoartelor finale de investigatie tehnica;

j) desfasoara orice alte activitati care contribuie la promovarea imaginii institutiei;

k) stabileste strategia de formare continua în vederea perfectionarii sau specializarii personalului propriu si elaboreaza planul de masuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;

l) stabileste cadrul tehnic si logistic pentru formarea continua a personalului;

m) coordoneaza si controleaza activitatea de instruire si perfectionare a personalului propriu;

n) coopereaza cu institutii de formare profesionala din tara si din strainatate în vederea cresterii calitatii actului de investigatie tehnica;

o) reprezinta Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în relatia cu organismele interne si internationale similare si conexe pentru domeniul sau de activitate;

p) asigura apararea si reprezentarea intereselor proprii la instantele judecatoresti competente, potrivit legii;

q) reprezinta si, dupa caz, îsi apara interesele patrimoniale în relatiile cu tertii;

r) administreaza fondurile pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare si/sau în folosinta;

s) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobarii ministrului transportului si infrastructurii, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, în conditiile legii;

t) achizitioneaza sau închiriaza, în conditiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfasurarii activitatii proprii.

CAPITOLUL IV

Personalul CIAS

Art. 7. - (1) Personalul CIAS este constituit din:

a) inspectori CIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de munca, în conditiile legii, care are calitatea de investigator accidente de aviatie;

b) personal angajat cu contract individual de munca, în conditiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfasurarii activitatii institutiei.

(2) Conditiile specifice de ocupare a posturilor de inspector CIAS sunt urmatoarele:

a) pentru inspectorul CIAS operational:

- sa detina diploma de absolvire specialitatea personal navigant pilot;

- sa detina diploma de absolvire studii superioare;

- sa detina o experienta de zbor de minimum 10 ani;

- sa detina sau sa fi detinut calitatea de comandant de echipaj si/sau pilot instructor;

b) pentru inspectorul CIAS inginer:

- sa detina diploma de absolvire a Facultatii de Inginerie Aerospatiala sau echivalent;

- sa detina o experienta în exploatare în domeniul aviatiei de minimum 10 ani;

c) pentru inspectorul CIAS decodificare si analiza date înregistratoare de zbor:

- sa detina diploma de absolvire a Facultatii de Inginerie Aerospatiala sau echivalent specialitatea Instalatii si echipamente de bord sau sa detina diploma de absolvire a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei cu minimum 8 ani experienta în domeniul aviatiei.

Art. 8. - Salarizarea personalului CIAS se stabileste potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 9. - (1) Personalul CIAS este supus prevederilor regulamentului intern si celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Angajarea personalului pe functii de executie se face prin concurs.

(3) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

(4) Atributiile si responsabilitatile individuale ale personalului CIAS se stabilesc prin fisa postului, care se aproba de catre directorul general. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si se semneaza de salariat si de seful ierarhic al acestuia.

(5) Personalul CIAS nu se încadreaza în categoria functionarilor publici.

Art. 10. - (1) Inspectorii CIAS sunt învestiti cu exercitiul autoritatii publice în exercitarea atributiilor ce le revin, beneficiind de protectie potrivit legii.

(2) Inspectorii CIAS sunt independenti în derularea activitatii de investigatie tehnica a evenimentelor de aviatie civila fata de orice structura juridica, autoritate de reglementare sau de siguranta aeriana, administrator de infrastructura de transport aerian, fata de operatori aerieni si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS.

(3) Inspectorii CIAS vor utiliza legitimatia si insigna cu sigla specifica CIAS numai pe timpul si în legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, în limitele si potrivit competentelor stabilite prin lege si prezentul regulament.

(4) Sigla, modelul legitimatiei si insigna de inspector CIAS se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(5) Inspectorii CIAS se pot constitui sau pot face parte din organizatii profesionale si sindicale, cu respectarea dispozitiilor legale.

CAPITOLUL V

Organele de conducere

Art. 11. - (1) Conducerea CIAS este asigurata de catre un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al carui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general al CIAS este numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) Directorul general al CIAS trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:

a) experienta în functie de conducere în domeniul aviatiei civile de minimum 3 ani;

b) studii superioare de aviatie sau studii superioare cumulate cu detinerea unei licente de personal aeronautic pentru o perioada de minimum 5 ani.

(4) Directorul CIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigatia tehnica a evenimentelor de aviatie civila fata de orice structura juridica, autoritate de reglementare sau de siguranta aeriana, administrator de infrastructura de transport aerian, operator aerian, precum si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredintate si nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau entitate nationala.

(5) Membrii consiliului de conducere se numesc si sunt revocati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani si poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii din 4 în 4 ani.

(7) Directorul si membrii consiliului de conducere trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructura de transport aerian, la autoritati de reglementare sau de siguranta aeriana, la operatori aerieni si la orice parte ale carei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS;

b) sa nu faca parte din consiliul de administratie si/sau adunarea generala a actionarilor ale entitatilor prevazute la lit. a);

c) sa nu desfasoare activitati remunerate pentru oricare dintre entitatile prevazute la lit. a).

(8) Directorul si membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se afla în una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (7) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.

(9) Mandatul presedintelui si al membrilor consiliului de conducere înceteaza în urmatoarele situatii:

a) daca nu este îndeplinita oricare dintre conditiile prevazute la alin. (7);

b) în situatia imposibilitatii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

c) în caz de condamnare penala prin hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

d) prin demisie;

e) prin deces;

f) la expirarea sa;

g) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate prevazut la alin. (8);

h) prin revocare de catre ministrul transporturilor si infrastructurii pentru încalcarea prevederilor prezentului regulament, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 55/2010, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1999 privind investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 794/2001.

(10) Ordinul de revocare din functie a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instantele de contencios administrativ sau la instantele competente de drept comun, potrivit legii.

(11) Salarizarea directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în conditiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 12. - Consiliul de conducere îsi desfasoara activitatea în sedinte ordinare, extraordinare si în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.

Art. 13. - (1) Consiliul de conducere îndeplineste, în conformitate cu legislatia în vigoare, urmatoarele atributii principale:

a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aproba regulamentul intern al CIAS;

c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii structura organizatorica a CIAS, precum si modificarile la aceasta;

d) aproba statul de functii;

e) aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a CIAS;

f) numeste si revoca personalul cu functii de conducere, la propunerea directorului general al CIAS;

g) aproba colaborarea cu specialisti din tara si din strainatate si stabileste conditiile de încheiere a contractului cu acestia;

h) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;

i) avizeaza programele de investitii, stabileste sursele proprii de finantare, aproba contractarea de credite bancare, precum si constituirea de alte sume pentru finantarea investitiilor si prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii investitiile ce urmeaza a se realiza de catre CIAS;

j) aproba modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, pe care le poate derula în conditiile legii;

k) aproba contractele încheiate de CIAS;

l) aproba situatiile financiare periodice ale CIAS privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii în conditii de echilibrare a bugetului;

m) analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;

n) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CIAS;

o) aproba închirierea de cladiri, spatii, terenuri si de alte bunuri aflate în proprietatea CIAS;

p) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privata a statului, aflate în administrarea CIAS, în conformitate cu reglementarile în vigoare;

q) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul CIAS;

r) aproba participarea CIAS ca partener în cadrul unor proiecte internationale, în cooperare cu institutii similare din alte tari, în special din Uniunea Europeana, ca parte a programului de integrare europeana;

s) aproba propunerile de premiere anuale si trimestriale pentru persoanele din conducerea CIAS;

t) avizeaza raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executiva a CIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Consiliul de conducere exercita orice atributii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 14. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

(2) Hotarârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal si direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajatii CIAS de catre presedintele consiliului de conducere.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora sa fie remunerata în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Directorul general al CIAS îndeplineste, în conformitate cu legislatia în vigoare, urmatoarele atributii principale:

a) conduce activitatea CIAS, având calitatea de ordonator tertiar de credite în conditiile prevazute de lege;

b) organizeaza, coordoneaza si îndruma activitatea CIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;

c) avizeaza strategia activitatii de investigatie tehnica, precum si toate procedurile operationale, instructiunile si ghidurile specifice activitatii CIAS;

d) emite decizii de investigatie pentru realizarea activitatilor de investigatie tehnica;

e) aproba componenta si repartizarea echipelor de inspectori CIAS care realizeaza investigatii tehnice;

f) coordoneaza elaborarea proiectelor si programelor internationale în domeniul CIAS;

g) aproba planul anual de audit intern;

h) angajeaza si concediaza personalul CIAS, potrivit prevederilor legale în materie;

i) aproba promovarea si sanctionarea personalului CIAS, cu respectarea prevederilor legale;

j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea si revocarea personalului de conducere din cadrul CIAS;

k) coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului CIAS la sfârsitul fiecarui an de activitate;

l) aproba si coordoneaza implementarea planului anual de formare profesionala si perfectionare a personalului propriu;

m) aproba deplasarea în tara si în strainatate a personalului CIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinte, scolarizare, expozitii din domeniul specific de activitate, precum si pentru organizarea si sustinerea de cursuri;

n) elaboreaza propuneri de îmbunatatire a cadrului legislativ din domeniul CIAS si le înainteaza Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru promovare, precum si altor autoritati ale administratiei publice centrale spre informare;

o) reprezinta CIAS în raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice publice sau private, cu organismele internationale în domeniu, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia în vigoare;

p) reprezinta CIAS în relatiile cu mass-media si cu societatea civila;

q) reprezinta CIAS în relatiile cu tertii si semneaza actele ce îl angajeaza fata de acestia;

r) exercita orice atributii care îi revin din regulamentul de organizare si functionare, din hotarârile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.

(2) Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul CIAS.

(3) Pentru îndeplinirea functiilor specifice ale CIAS, directorul general emite decizii de investigatie tehnica, metodologii si instructiuni.

(4) Atributiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu functie de conducere din compartimentele de specialitate ale CIAS.

CAPITOLUL VI

Procedurile privind activitatea de investigatie tehnica

Art. 17. - (1) Activitatea de investigatie tehnica se desfasoara potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 55/2010, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 794/2001.

(2) In activitatea CIAS, precum si la redactarea unei notificari privind producerea unui eveniment de aviatie si a rapoartelor de investigatie tehnica preliminare si finale, se utilizeaza limba româna si, în functie de situatie, limba engleza.

Art. 18. - (1) Activitatea de investigatie tehnica se desfasoara numai în baza unei dispozitii de investigatie tehnica scrisa, aprobata de directorul general, al carei model se aproba prin dispozitie a acestuia.

(2) In situatia în care CIAS efectueaza investigatia tehnica a unui eveniment de aviatie civila, presedintele comisiei de investigatie tehnica va fi numit doar din rândul inspectorilor CIAS.

(3) Pentru realizarea investigatiei tehnice stabilite prin ordin de investigatie, inspectorii CIAS actioneaza în comisii de minimum doua persoane. In cadrul acestor comisii de investigatie tehnica pot fi cooptati specialisti din cadrul altor institutii.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din tara si din strainatate specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii.

(5) Pe tot parcursul desfasurarii activitatii de investigatie tehnica, inspectorii CIAS trebuie sa aiba asupra lor legitimatia de serviciu, precum si copia deciziei de investigatie tehnica, prevazuta la art. 16. alin. (3).

(6) Inspectorii CIAS desfasoara activitatea de investigatie tehnica, dupa caz, pe tot teritoriul tarii si/sau în strainatate, în conditiile legii.

Art. 19. - Metodologia si procedurile interne de investigatie tehnica detaliate în functie de specificul evenimentelor de aviatie civila, precum si instructiunile si ghidurile metodologice se aproba prin decizie a directorului general CIAS.

CAPITOLUL VII

Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 20. - (1) CIAS întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de consiliul de conducere al CIAS si se aproba în conditiile legii.

(3) CIAS propune consiliului de conducere modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, în lei si în valuta, rambursabile din veniturile proprii prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Art. 21. - Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al CIAS ramân la dispozitia acestuia si se folosesc în anul urmator cu aceeasi destinatie, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 22. - CIAS poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în lei si în valuta, în conditiile prevazute de actele normative în vigoare.

Art. 23. - (1) Finantarea cheltuielilor necesare functionarii CIAS, precum si a celor generate de investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor de aviatie civila se asigura din venituri proprii.

(2) Sursele proprii CIAS se constituie potrivit legii.

(3) In cazul catastrofelor aeriene Guvernul aloca CIAS sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului si Infrastructurii, pentru investigatii tehnice ale evenimentului.

Art. 24. - (1) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigatii transport aerian din cadrul Directiei generale de control, la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.

(2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date în administrare CIAS în conditiile legii.

(3) Patrimoniul ce urmeaza a fi preluat de CIAS este prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

(4) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.

(5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se diminueaza cu valoarea bunurilor preluate de CIAS.

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

Art. 25. - CIAS poate sa încheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu operatori economici din tara si din strainatate, în vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international în domeniul sau de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atributiilor specifice de serviciu, CIAS foloseste mijloace de transport, aparatura tehnica adecvata si alte mijloace de lucru necesare, în conditiile legii.

ANEXA*)

la regulament

Patrimoniul Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

GESTIUNE Q4 CAM 78

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6022519

ÎNCARCATOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

1

52,09

52,09

6020440

STINGATOR TIP P3

BUC

2

65,45

130,9

6020457

BIROU 402-03

BUC

1

71,15

71,15

6020458

BIROU 403-03

BUC

2

82,22

164,44

6020459

COLTAR 401-03

BUC

1

79,85

79,85

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020463

MASINA CALCUL LOGOS 82

BUC

2

10,68

21,36

6020465

POLITA CULISANTA 520-01

BUC

1

23,72

23,72

6020548

COMODA CALCULATOR 301-01

BUC

1

78,27

78,27

6020561

STAMPILA SECRET SERVICIU

BUC

1

7,9

7,9

6020565

SCAUN VIZITATOR 5012 C11

BUC

3

79,85

239,55

6020591

LEGISLATIA ROMANIEI 1/2000

BUC

1

15

15

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

3

96,45

289,35

6020928

COLECTIE HG.

BUC

7

3

21

6020980

REPERT. LEGISLATIV AL ROMANIEI-EVID.OFIC.-31 DEC.20

BUC

1

40

40

6021390

DISTRUGATOR HARTIE - TURISM

BUC

1

789

789

6021552

SCAUN VICTORIA GRI - TURISM

BUC

1

118,41

118,41

6022549

TRUSA INDIVIDUALA DE PRIM AJUTOR

BUC

3

71,4

214,2

6022550

LANTERNA 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROSII, 4LEDURI

BUC

3

368,9

1106,7

6030132

COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

468,86

1406,58

6030133

SAC DE DORMIT-CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

316,54

949,62

6030134

CASCA DE PROTECTIE ANTISOC CULOARE GALBENA

BUC

3

19,04

57,12

6030135

COSTUM PROTECTIE TIVEX

BUC

3

35,7

107,1

6030136

MANUSI PROTECtIE ANTICHIMICE-PETROLIERE CULOARE RO

PERECHI

3

8,33

24,99

6030137

MASCA PROTECtIE

BUC

3

107,1

321,3

6030138

MASCA DE GAZE CU FILTRU

BUC

3

416,5

1249,5

6030139

OCHELARI DE PROTECTIE ANTIPARTICULE-FIXLUX

BUC

3

17,85

53,55

6030140

CACIULA TIP CAGULA

BUC

3

29,75

89,25

6030141

SALTEA DE DORMIT IZOPREM

BUC

3

33,32

99,96

6030142

SAPCA CU CATARAMA MODEL 1265

BUC

3

23,8

71,4

6030143

VESTA INSCRIPTIONATA D.I.TA

BUC

3

32,13

96,39

6030144

COSTUM IMPOTRIVA INTEMPERIILOR

BUC

3

536,69

1610,07

6030145

BOCANCI PIELE-CULOARE NEAGRA

BUC

3

216,58

649,74

6030146

CENTURA CORDURA CULOARE NEAGRA

BUC

3

40,46

121,38

6030147

PATENT MULTIFUNCTIONAL SURGE CU TEACA DE PIELE

BUC

3

297,5

892,5

6030148

RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRA

BUC

3

178,5

535,5

6030149

LANTERNA FRONTALA PETZEL-MODEL MYO XP

BUC

3

267,75

803,25

6030150

MANUSI PILOTI NOMEX-CULOARE OLIVE CU GRI

PERECHI

3

64,26

192,78

6030151

COMBINEZON VARA PILOTI-NOMEX-CULOARE BLEUMARIN

BUC

3

690,2

2070,6

GESTIUNE H4 CAM 125

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

2

52,09

104,18

6020458

BIROU 403-03

BUC

3

82,22

246,66

6020464

MICROINFORMATICA 302-01

BUC

1

91,71

91,71

6020466

SCAUN STOFA 560 C11

BUC

2

32,41

64,82

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

2

96,45

192,9

6020603

FOTOLIU 5012 C31

BUC

1

79,85

79,85

6020804

CUIER POM NEGRU

BUC

1

98,18

98,18

*) Anexa este reprodusa în facsimil.

6021280

DULAP METALIC

BUC

3

744,82

2234,46

6022268

DVD RW/CD RW EXTERN-MODEL FUJITSU SIEMENS FREECOM

BUC

1399,84

1399,84

6022460

CAMERA FOTO DIGITALA-OLYMPUS SP-5102

BUC

1456

1456

6022461

BINOCLU OLYMPUS 8-16X40 DPS1

BUC

359,36

718,72

6022462

PDA-GPS MYO C510

BUC

1475,24

1475,24

60224S1

M-XD 1GB HIGH SPEED PICTURE CARD

BUC

223,15

223,15

6022482

SD 2GB CARD MEMORIE PT.PDA

BUC

209,91

209,91

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

2

1791,98

3583,96

6022519

INCARCATOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6022549

TRUSA INDIVIDUALA DE PRIM AJUTOR

BUC

4

71,4

285,6

6022550

LANTERNA 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROSII, 4LEDURI

BUC

4

368,9

1475,6

6030093

USB FLASH DRIVE

BUC

2

97,83

195,66

6030095

INCARCATOR GP NI MH ULTRA RAPID

BUC

1

116,03

116,03

6030099

REPORTOFON OLIMPUS

BUC

1

910,8

910,8

6030132

COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

468,86

1875,44

6030133

SAC DE DORMIT-CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

316,54

1266,16

6030134

CASCA DE PROTECTIE ANTISOC CULOARE GALBENA

BUC

4

19,04

76,16

6030135

COSTUM PROTECTIE TIVEX

BUC

4

35,7

142,8

6030136

MANUSI PROTECTIE ANTICHIMICE-PETROLIERE CULOARE RO

PERECHI

4

8,33

33,32

6030137

MASCA PROTECTIE

BUC

4

107,1

428,4

6030138

MASCA DE GAZE CU FILTRU

BUC

4

416,5

1666

6030139

OCHELARI DE PROTECTIE ANTIPARTICULE-FIXLUX

BUC

4

17,85

71,4

6030140

CACIULA TIP CAGULA

BUC

4

29,75

119

6030141

SALTEA DE DORMIT IZOPREM

BUC

4

33,32

133,28

6030142

SAPCA CU CATARAMA MODEL 1265

BUC

4

23,8

95,2

6030143

VESTA INSCRIPTIONATA D.I.T.A.

BUC

4

32,13

128,52

6030144

COSTUM IMPOTRIVA INTEMPERIILOR

BUC

4

536,69

2146,76

6030145

BOCANCI PIELE-CULOARE NEAGRA

BUC

4

216,58

866,32

6030146

CENTURA CORDURA CULOARE NEAGRA

BUC

4

40,46

161,84

6030147

PATENT MULTIFUNCTIONAL SURGE CU TEACA DE PIELE

BUC

4

297,5

1190

6030143

RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRA

BUC

4

178,5

714

6030149

LANTERNA FRONTALA PETZEL-MODEL MYO XP

BUC

4

267,75

1071

6030150

MANUSI PILOTI NOMEX-CULOARE OLIVE CU GRI

PERECHI

4

64,26

257,04

6030151

COMBINEZON VARA PILOTI-NOMEX-CULOARE BLEUMARIN

BUC

4

690,2

2760,8

GESTIUNE Q5 CAM78A

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020549

DULAP MIC 412-03

BUC

1

89,33

89,33

6020603

FOTOLIU 5012 C31

BUC

6

79,85

479,1

6022301

TRODAT 4924 (00019)

BUC

1

76

76

6022378

STEMA RO 25 X 20

BUC

1

351,05

351,05

6022383

STINGATORTIP P6

BUC

1

82,11

82,11

6022409

MEMORY FLASH USB

BUC

1

358,48

358,48

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

1

1791,98

1791,98

6022519

INCARCATOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

1

93,74

93,74

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

1

109

109

GESTIUNE Q5 CAM78B

cod_mat

denumire

um

cantitate

pret

valoare

6020436

TELEFON ALCATEL 2110

BUC

2

52,09

104.18

6020458

BIROU 403-03

BUC

4

82,22

328,88

6020460

COMODA 3 SERTARE 407-03

BUC

1

96,45

96,45

6020461

CUIER C24 NEGRU

BUC

1

41,11

41,11

6020601

COMODA 3 SERTARE 407-07

BUC

3

96,45

289,35

6021280

DULAP METALIC

BUC

1

744,82

1489,64

6021431

FOTOLIU PIELE SPATAR MIJLOCIU -TURISM

BUC

1

659,56

659,56

6022383

STINGATOR TIP P6

BUC

1

82,11

82,11

6022517

TELEFON MOBIL HTC DIAMOND

BUC

2

1791,98

3583,96

6022519

INCARCATOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMON

BUC

2

93,74

187,48

6022521

SUPORT AUTO CU VENTUZA JUST MOBILE

BUC

2

109

218

6030093

USB FLASH DRIVE

BUC

1

97,83

97,83

CAMERA 125

denumire

nr_inventa

U/M

cantitate

pret

valoare

WORKSTATION PIV-FUJITSU SIEMENS SCENI

30698

BUC

5525

5525

IMPRIMANTA LASER KYOCERA FS 6020N A3

30790

BUC

4954

4954

SCANNER COLOR HP 8200

30799

BUC

2144

2144

COPIATOR TOSHIBA E STUDIO 160(314620)

62281

BUC

7461

7461

FAX CANON B 160

62298

BUC

927

927

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 301-427

20091

BUC

3777

3777

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212107

BUC

5672,95

5672,95

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212109

BUC

5672,95

5672,95

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212284

BUC

5831

5831

IMPRIM.A4 ALB-NEGRU KYOCERA FS 1030D

212438

BUC

2344,3

2344,3

Dulap inalt 414-03

60563

BUC

718

636

Dulap inalt 414-03

60564

BUC

718

636

Dulap inalt 414-03

60565

BUC

718

636

Scaun 696 B C11

60572

BUC

533

480

Scaun 696 B C11

60573

BUC

533

480

Scaun 696 B C11

60575

BUC

533

480

Dulap metalic A10

60578

BUC

1511

1171

Dulap metalic A10

60579

BUC

1511

1171

Masa discutii 120-03

60582

BUC

678

605

Jaluzele

61842

BUC

476

476

Jaluzele

61843

BUC

476

476

CAMERA 78

FAX CANON B 160

62311

BUC

927

927

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 400-308

20092

BUC

3777

3777

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212285

BUC

5831

5831

NOTEBOOK ACER ELSACO

212466

BUC

4956,03

4406

PC CPQ DESKPRO UNIT CENTRALA

30212

BUC

5320

5320

MONITOR 17 CPQ V 720 99-2

30287

BUC

1493

1493

Dulap mediu 413-03

60561

BUC

478

426

Scaun 696 B C11

60566

BUC

533

480

Dulap inalt 414-03

60583

BUC

738

656

Dulap inalt 414-03

60584

BUC

738

656

Jaluzele

61836

BUC

476

476

Jaluzele

61837

BUC

476

476

Aparat secret. ALCATEL 5101

62046

BUC

1157

1157

Frigider ARCTIC 240 1401

92001

BUC

1

1

CAMERA 78A

CALCULATOR NEC-PC PENTIUM IV 18230007

30537

BUC

1

5403

5403

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 365-360

20093

BUC

1

3777

3777

WORKSTATION PIVCU CD-CDRW,FUJITSU

212108

BUC

1

5672,95

5672,95

CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340

212283

BUC

1

5831

5831

Birou profil 3116-10

60548

BUC

1

851

754

Coltar profil 3090-10

60549

BUC

1

598

531

Birou profil 3098-10

60550

BUC

1

549

487

Comoda 3 sert. 3205-10

60551

BUC

1

817

728

Retur inalt 3102-10

60552

BUC

1

503

451

Dulap mediu 3206-10

60553

BUC

1

987

875

Vitrina 3112-10

60554

BUC

1

829

733

Dulap inalt 3213-10

60555

BUC

1

1579

1407

Dulap mic 3214-10

60556

BUC

1

789

707

Scaun 696 B C11

60576

BUC

1

533

480

Scaun 1111 RENO negru

60577

BUC

1

1193

1066

Masa discutii 120-03

60581

BUC

1

678

605

Jaluzele

61834

BUC

1

476

476

Jaluzele

61835

BUC

1

476

476

Aparat secret. ALCATEL 5101

62045

BUC

1

1157

1157

CAMERA 78B

P.C. FUJITSU SCENIC

30351

BUC

1

5647

5647

HAS-120HG-ECHP AER CONDITIONAT 347-324

20095

BUC

1

3777

3777

WORKSTATION PIV CU CD-CDRW,FUJITSU

212176

BUC

1

5672,95

5672,95

Dulap inalt 414-03

60560

BUC

1

718

636

Scaun 696 B C11

60567

BUC

1

533

480

Scaun 696 B C11

60571

BUC

1

533

480

Fotoliu stofa 3001 C11

61360

BUC

1

599

532

Jaluzele

61840

BUC

1

476

476

Jaluzele

61841

BUC

1

476

476


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1013/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1013 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu