E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 11.11.2010

de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 02 decembrie 2010SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Masa lemnoasă stabilită, potrivit legii, pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare RNP - Romsilva, se vinde, de către aceasta sau prin direcţiile silvice/Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS), prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţă, în conformitate şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(2) Masa lemnoasă care face obiectul vânzării prin modurile prevăzute la alin. (1) provine din produse principale, produse secundare, produse accidentale şi produse de igienă, precum şi din orice material lemnos rezultat în urma efectuării lucrărilor de regenerare şi de îngrijire a arboretelor.(3) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (2) se vinde ca „lemn pe picior“ sau ca „lemn fasonat“.(4) Modul de vânzare a masei lemnoase prin modalităţile prevăzute la alin. (3) se hotărăşte de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, la propunerea ocolului silvic şi pe baza unei fundamentări economice riguroase.(5) Vânzătorul - RNP - Romsilva, direcţiile silvice/şi ICAS - este denumit în continuare organizator, în cazul vânzării masei lemnoase prin modurile prevăzute la alin. (1). Articolul 2(1) În perioada august - octombrie, cu cel puţin 45 de zile înaintea anunţării licitaţiei principale prevăzute la art. 6 alin. (1), pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, comitetul director al direcţiei silvice/ICAS aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor.(2) Lista partizilor de masă lemnoasă poate fi modificată, la acelaşi nivel de aprobare, în timpul anului în cazuri justificate de:a)precomptările efectuate potrivit legii; b)inaccesibilitatea masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, prin: distrugerea podurilor ori a platformelor drumurilor auto de viituri şi alunecări de teren, de inundaţii; avalanşe; cutremure; incendii; avarii la construcţii hidrotehnice din zona de acces; căderi masive de zăpadă care nu permit deszăpezirea; c)stocurile de masă lemnoasă, pe picior şi în curs de exploatare, existente la sfârşitul anului din lista partizilor anului calendaristic încheiat; d)fluctuaţia cererii pe piaţa lemnului determinată de specii sau sortimente, cu condiţia respectării regimului silvic; e)modificarea regimului juridic al fondului forestier administrat. Articolul 3Din lista aprobată a partizilor de produse principale ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor se stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul total al acestora şi care constituie rezerva pentru efectuarea precomptărilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) Face obiectul vânzării, prin licitaţie şi negociere, masa lemnoasă pe picior rămasă disponibilă după asigurarea necesarului pentru aplicarea unor prevederi din: Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 654/2002, a celui pentru consumul propriu al persoanelor fizice şi al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al RNP - Romsilva, respectiv al unităţilor acesteia. (2) Volumul de lemn pe picior stabilit a fi exploatat în regie proprie de unităţile RNP - Romsilva nu se ia în calcul la determinarea volumului de masă lemnoasă rămasă disponibilă pentru a face obiectul vânzării prevăzut la alin. (1) decât ca lemn fasonat rezultat în urma exploatării. Capitolul IIVânzarea masei lemnoase prin licitaţie Articolul 5(1) Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: licitaţie cu strigare, licitaţie în plic închis şi licitaţie mixtă.(2) Pentru fiecare licitaţie organizată şi pentru fiecare partidă/lot/piesă, tipul de licitaţie se stabileşte de conducerea RNP - Romsilva/comitetul director al unităţii organizatoare, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire a licitaţiei, şi va fi făcut cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie. Articolul 6(1) Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzută a se recolta în anul calendaristic următor, denumită în continuare licitaţia principală, se organizează şi are loc în perioada octombrie-decembrie a fiecărui an, licitaţiile ulterioare fiind licitaţii intermediare.(2) La licitaţia principală prevăzută la alin. (1) se oferă spre vânzare minimum 65% din volumul total de lemn cuprins în lista de partizi aprobată pentru anul calendaristic următor, volum stabilit în conformitate cu prevederile art. 2-4.(3) Pentru respectarea prevederilor art. 2-4, nivelul minim de 65% prevăzut la alin. (2) se va diminua corespunzător.(4) La stabilirea volumului de masă lemnoasă care se oferă spre vânzare la licitaţia principală se are în vedere situaţia raportului cerere-ofertă de pe piaţa lemnului, situaţie în care sunt consultate şi structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatărilor forestiere şi ale celor din domeniul industriei lemnului.(5) În perioada august-septembrie a anului în curs se organizează licitaţii pentru vânzarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 3, neutilizată până la acea dată.(6) Licitaţiile intermediare se organizează pentru volumul de masă lemnoasă pe picior din partizile de produse principale neoferite la licitaţia principală, pentru volumul din partizile neadjudecate sau necontractate în urma desfăşurării licitaţiei principale, pentru volumul din partizile constituite ulterior licitaţiei principale, precum şi pentru partizile ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost reziliate. Articolul 7(1) Au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior atât persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră, cât şi persoanele juridice care nu sunt atestate.(2) Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru activitatea de exploatări forestiere pot participa la licitaţie dacă prezintă antecontracte de prestări de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate, încheiate cu persoane juridice atestate, iar ulterior adjudecării, contracte de prestări de servicii cu persoane juridice atestate. După licitaţie, antecontractele devin contracte încheiate pentru volumul de masă lemnoasă adjudecat.(3) Contractele prevăzute la alin. (2) trebuie încheiate în intervalul de timp acordat pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate.(4) Persoana juridică/persoanele juridice cu care se încheie antecontractul/contractul pentru exploatarea masei lemnoase adjudecate trebuie să aibă atestatul de exploatare a masei lemnoase valabil, cu anexa şi cazierul tehnic completate la zi şi o rezervă de exploatat cel puţin egală cu volumul solicitat/adjudecat de cealaltă parte contractantă.(5) Contractele de prestări servicii vor avea prevederi prin care se împuternicesc pentru exploatări forestiere persoanele juridice atestate să reprezinte titularul de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă în relaţiile cu direcţia silvică/ICAS, cu ocolul silvic la care se exploatează masa lemnoasă şi cu autorităţile statului abilitate pentru respectarea prevederilor legale referitoare la exploatarea masei lemnoase, normelor privind regimul silvic, şi provenienţa şi circulaţia materialului lemnos.(6) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (2) devin anexe la contractul de vânzare-cumpărare.(7) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul persoanelor juridice atestate pentru exploatări forestiere, în situaţia în care solicită să cumpere şi li se adjudecă un volum de masă lemnoasă mai mare decât diferenţa dintre volumul de masă lemnoasă pentru care a fost atestat şi volumul efectiv exploatat. Articolul 8(1) Masa lemnoasă fasonată provenită din exploatarea în regie proprie de către unităţile RNP - Romsilva şi din prestări servicii se vinde din depozit, de la drumul auto forestier, de la altă cale permanentă de transport sau de la punctul naval.(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru sau pe piese personalizate, în cazul sortimentelor de furnir şi în cazul tuturor sortimentelor industriale de lemn din speciile valoroase: nuc, cireş şi sorb şi din sortimentul lemn de foc.(3) Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), în baza hotărârii comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.(4) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de lemn rotund şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este „lemn de foc“, care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari; diverse specii moi şi răşinoase.(5) Sortimentele de lemn rotund sunt cele definite conform standardelor naţionale în vigoare sau pot fi stabilite conform cerinţelor pieţei. Articolul 9Pregătirea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia, realizându-se în mod obligatoriu următoarele: a)stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b)aprobarea în comitetul director a preţului de pornire a licitaţiei; c)întocmirea de către ocolul silvic a fişei tehnico-economice a fiecărei partizi/lot/piesă; d)elaborarea anunţului pentru licitaţie; e)elaborarea proiectului contractului de vânzare-cumpărare; f)întocmirea/actualizarea listei persoanelor juridice care au datorii restante faţă de RNP - Romsilva şi faţă de unităţile acesteia; g)elaborarea caietului de sarcini. Articolul 10(1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă se publică, înainte de data desfăşurării acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice, pentru licitaţia principală, şi cu cel puţin 10 zile calendaristice, pentru celelalte licitaţii. (2) Anunţul se publică obligatoriu pe site-ul RNP - Romsilva, în cel puţin un cotidian local şi se afişează la sediul organizatorului.(3) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul RNP - Romsilva, în afara datelor din anunţul pentru licitaţie, vor mai cuprinde:a)lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b)preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot/piesă, preţ exprimat în lei şi fără TVA. (4) Preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior se fundamentează pe nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva.(5) În cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire a licitaţiei se fundamentează pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare.(6) Preţurile prevăzute la alin. (4) şi (5) se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS şi se exprimă în:a)lei/metru cub sau lei/UM, volum fără coaja lemnului de lucru, în cazul lemnului pe picior şi al sortimentelor industriale de lemn; b)lei/metru cub sau lei/UM, lemn cu coajă, în cazul lemnului despicat pentru industrializare şi al lemnului de foc. Articolul 11(1) Pentru admiterea la licitaţie sau la negociere a operatorilor economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, în cazul celorlalte licitaţii.(2) Comisia de preselecţie este formată din 3 până la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducătorului organizatorului licitaţiei.(3) Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice:a)actul constitutiv al persoanei juridice; b)certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine; c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are datorii restante faţă de RNP - Romsilva şi faţă de unităţile acesteia; d)atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, după caz; e)în cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestări de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice atestate. (4) Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri legalizate ale acestora, în limba română. Articolul 12(1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte:a)admiterea cererii de participare la licitaţie, cu precizarea volumului maxim de lemn pe picior ce va putea fi adjudecat de persoana juridică; b)respingerea motivată a cererii de participare la licitaţie, dacă solicitantul se regăseşte în vreuna dintre următoarele situaţii:b1) nu a depus în termen documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (4) al art. 11; b2) depăşeşte rezerva din volumul de masă lemnoasă pentru care deţine atestatul de exploatare şi nu a depus antecontractul de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase cu care depăşeşte rezerva din volumul prevăzut din atestat; b3) are datorii restante faţă de unităţile RNP - Romsilva. (2) La sfârşitul şedinţei de preselecţie se încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, persoanele juridice care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, condiţiile de participare la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.(3) Hotărârea comisiei de preselecţie se comunică de organizatorul licitaţiei persoanelor interesate, în termen de 24 de ore de la data încheierii acesteia. Articolul 13(1) Persoanelor juridice admise la licitaţie care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată le va fi pusă la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentaţia tehnică necesară.(2) În situaţia în care persoanele juridice admise la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens. Articolul 14(1) Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire a licitaţiei pentru partizile/loturile/piesele/volumul de masă lemnoasă pentru care sunt admise, precum şi un tarif de participare la licitaţie. (2) Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie.(3) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) determină interzicerea participării la licitaţie a persoanei juridice în cauză.(4) Garanţia de contractare depusă pentru o partidă/lot/piesă neadjudecată de către ofertant poate deveni garanţie de contractare pentru o altă partidă/lot/piesă supusă vânzării prin aceeaşi licitaţie sau pentru negocierea ulterioară, dar cu o valoare cel mult egală.(5) Garanţia de contractare se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, persoanei juridice care nu a adjudecat masa lemnoasă pentru care a constituit garanţia respectivă sau care se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (3).(6) Garanţia de contractare nu se restituie în cazul persoanei juridice în următoarele situaţii:a)a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauţiunii de minimum 5% din valoarea contractului, prin întregirea sumei; b)nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din culpa adjudecatarului. (7) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (6) lit. b) se face venit al organizatorului licitaţiei.(8) Persoanele juridice admise la licitaţie sunt obligate să achite tariful de participare, anterior începerii licitaţiei, printr-un instrument legal de plată sau în numerar la casieria organizatorului licitaţiei.(9) Tariful de participare la licitaţie este stabilit de organizatorul licitaţiei, fundamentat pe baza cheltuielilor aferente pregătirii şi organizării licitaţiei, fără ca acest tarif să fie prohibitiv sau să constituie sursă de profit. Articolul 15(1) Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.(2) Licitaţia se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a ofertanţilor în aceeaşi sală. Articolul 16(1) Comisia de licitaţie este alcătuită din 3 până la 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului licitaţiei.(2) Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi alte informaţii necesare.(3) Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor săi.(4) Poate fi numită o singură comisie, cu aceeaşi componenţă, pentru preselecţie şi pentru licitaţie/şi pentru negocierea vânzării masei lemnoase pe picior/fasonate.(5) Directorul general şi directorul general adjunct ai RNP - Romsilva, directorul direcţiei silvice şi directorul ICAS nu pot face parte din comisia de preselecţie, din comisia de licitaţie sau din comisia de negociere pentru vânzarea masei lemnoase pe picior/fasonate. Articolul 17(1) În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe în ordinea stabilită de comisia de licitaţie.(2) Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare stabilite de organizatorul licitaţiei, prin caietul de sarcini, pentru partida/lotul/piesa în cauză.(3) Pentru fiecare partidă/lot/piesă participanţii pot face opţiuni şi supralicitări faţă de preţul de pornire a licitaţiei.(4) Este declarat adjudecatar licitantul care după 3 strigări succesive a oferit preţul cel mai mare.(5) Dacă se prezintă un singur ofertant, partida/lotul/piesa i se poate adjudeca acestuia, numai dacă în caietul de sarcini al licitaţiei există o prevedere în acest sens. Articolul 18În cazul licitaţiei cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, se procedează astfel: a)participanţii la licitaţie confirmă intrarea în licitare prin depunerea ofertei, pentru fiecare partidă/lot/piesă de masă lemnoasă, într-un plic închis marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, plic ce se introduce în urna amplasată în sala de desfăşurare a licitaţiei, la loc vizibil, în faţa comisiei de licitaţie; b)participanţii la licitaţie şi observatorii prezenţi au dreptul să verifice dacă toate plicurile sunt sigilate şi nedesfăcute; c)comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publică oferta, înregistrează în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă; d)este declarat adjudecatar pentru fiecare partidă/lot/piesă licitantul care, în plic închis, a oferit preţul cel mai mare. Articolul 19(1) Licitaţia publică mixtă se organizează şi se desfăşoară după metodologia prezentată mai jos.(2) Etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publică oferta, înregistrează în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care vor fi supuse licitaţiei cu strigare.(3) Etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis:a)procedura de strigare, pasul de licitare şi condiţia de adjudecare sunt similare licitaţiei publice cu strigare, prevăzută la art. 17; b)pentru partizile/loturile/piesele pentru care nu s-au depus oferte în plic închis, etapa a doua a licitaţiei mixte nu se organizează, acestea făcând obiectul unei noi proceduri de adjudecare, conform hotărârii comitetului director. Articolul 20(1) După fiecare licitaţie se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează în mod obligatoriu: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, persoanele juridice care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partidă/lot/piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, calitatea, preţul de pornire a licitaţiei, pasul de licitare, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei etc.(2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi de reprezentanţii persoanelor juridice, inclusiv de cei care au obiecţii, observaţii sau contestaţii, dacă este cazul.(3) Pentru cei care refuză să semneze, secretarul comisiei de licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.(4) În cazul participanţilor care nu au semnat procesul-verbal din alte motive decât refuzul se vor consemna respectivele motive. Articolul 21(1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării persoana juridică adjudecatară constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei.(2) Contestarea cantităţii şi/sau calităţii masei lemnoase adjudecate îl obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în prezenţa contestatarului, finalizată cu întocmirea unei documentaţii, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.(3) În situaţia în care conducătorul unităţii organizatoare a licitaţiei concluzionează că se confirmă aspectele contestate va proceda, după caz, la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare, remedierea deficienţelor semnalate şi oferirea masei lemnoase la o nouă licitaţie. Capitolul IIIVânzarea masei lemnoase prin negociere Articolul 22(1) Masa lemnoasă pe picior/fasonată care nu se vinde în urma organizării şi desfăşurării licitaţiilor se poate vinde prin negociere.(2) Masa lemnoasă pe picior/fasonată poate fi oferită spre vânzare, prin negociere, numai după ce aceasta a făcut obiectul cel puţin al unei licitaţii.(3) La vânzarea prin negociere pot participa numai persoanele juridice care au fost admise pentru licitaţie.(4) Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafaţa de pădure unde este constituită o partidă contractată cu o persoană juridică, se pun în valoare, cu prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare. Vânzarea acestora se negociază cu titularul de contract al partizii în a cărei suprafaţă au apărut acestea, fără a fi supuse vreunei licitaţii.(5) Preţul masei lemnoase prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin negociere în funcţie de specie, de structura dimensională şi de calitatea lemnului, dar nu va fi mai mic decât nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva, şi nici mai mic decât preţul de contractare a partizii pe suprafaţa căreia au apărut produsele accidentale respective.(6) Dacă titularul de contract al partizii în a cărei suprafaţă au apărut produsele accidentale refuză contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariţiei produsului accidental, acesta va fi oferit la licitaţie altor persoane juridice. Articolul 23Negocierea poate avea loc în aceeaşi zi cu licitaţiile intermediare organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior/fasonată sau poate avea loc şi în alte zile, cu respectarea aceloraşi condiţii de anunţare ca şi în cazul licitaţiei. Articolul 24(1) Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de participare specifice licitaţiei.(2) Nu este admisă la negociere persoana juridică participantă la licitaţia la care a fost oferită partida/lotul/piesa şi pentru care a depus o ofertă sub preţul de pornire la licitaţie sau a adjudecat, dar nu a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din culpa sa. Articolul 25Comisia de negociere este formată din 3 până la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducătorului organizatorului negocierii. Articolul 26(1) Preţul de adjudecare a masei lemnoase pe picior rezultat în urma negocierii nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitaţie, calculat în baza nivelului preţului pe specii, natură de produse şi sortimente dimensionale, aprobat de directorul general al RNP - Romsilva. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai după cel puţin două licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.(2) În cazul negocierii vânzării masei lemnoase fasonate, preţul de adjudecare nu poate fi mai mic decât suma dintre preţul prevăzut la alin. (1) şi totalul cheltuielilor efectuate pentru exploatarea, fasonarea, sortarea şi depozitarea masei lemnoase. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai după cel puţin două licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS. Articolul 27Cu ocazia şedinţei de negociere se încheie un proces-verbal în care se consemnează: membrii comisiei de negociere prezenţi, reprezentanţii oficiali ai celor înscrişi la negociere pentru fiecare partidă/lot/piesă, menţionându-se numele, prenumele şi funcţia acestora, numărul şi data împuternicirii, preţul de pornire a negocierii, valoarea ofertelor făcute de participanţi, valoarea ofertei câştigătoare, titularul ofertei adjudecate, data până la care se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate. Capitolul IVVânzarea directă a masei lemnoase Articolul 28(1) RNP - Romsilva, unităţile şi subunităţile acesteia pot vinde în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, persoanelor fizice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat - şcoli, grădiniţe, creşe, cămine de bătrâni, unităţi sanitare, unităţi militare şi de poliţie, primării şi altele asemenea -, pentru consumul propriu, la preţul aprobat de comitetul director, lemnul de foc, precum şi lemnul de lucru fasonat cu diametrul la mijloc mai mic de 24 cm, iar alte sortimente de lemn de lucru fasonat numai după ce au făcut obiectul unei licitaţii.(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se poate vinde şi livra numai din depozite, de la drumul auto forestier şi alte căi permanente de transport sau din punctul naval.(3) Pentru extragerea arborilor de răşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau zăpadă, cu sau fără infestări produse de gândacii de scoarţă, dar dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum şi a arborilor - cursă şi de control, se vor aplica măsurile prevăzute de Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pădurilor, în scopul combaterii şi prevenirii extinderii atacurilor acestor dăunători. În cazul arborilor de răşinoase aflaţi în această situaţie se admite şi modul de valorificare a masei lemnoase „fasonat la cioată“, asigurându-se respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.(4) Preţurile de vânzare directă a masei lemnoase se fundamentează pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă şi se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS. Articolul 29RNP - Romsilva şi unităţile acesteia pot oferi masă lemnoasă fasonată la oricare dintre procedurile de achiziţie organizate de autorităţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) sau la achiziţiile directe practicate de autorităţile contractante. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 30(1) La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât şi grupe de partizi amplasate în acelaşi bazinet sau bazin forestier, constituite pe principiul teritorialităţii sau al accesibilităţii.(2) Grupele de partizi se constituie atât din produse principale, cât şi din produse secundare, igienă, accidentale, se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, sunt evidenţiate în anunţul de licitaţie/negociere şi nu pot depăşi volumul de 15.000 m3.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot constitui grupe de partizi cu un volum mai mare de 15.000 m3, în cazul produselor accidentale provenite din doborâturi şi rupturi în masă cauzate de fenomene naturale.(4) Preţul de pornire a licitaţiei/negocierii se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderată a preţurilor şi volumelor partizilor componente. Articolul 31Loturile de masă lemnoasă fasonată care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie şi la cel puţin o negociere se pot modifica în loturi mai mici, cu aceleaşi sortimente, în baza unei justificări aprobate de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS. Articolul 32(1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie sau negociere are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii.(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivă a persoanei juridice adjudecatare, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.(3) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivă a organizatorului, se sancţionează potrivit dreptului comun şi potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse. Articolul 33Caietele de sarcini şi contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase elaborate, respectiv încheiate de organizatorul licitaţiei/negocierii vor respecta prevederile prezentului regulament, precum şi legislaţia specifică în vigoare. Articolul 34(1) Persoanele juridice înscrise la licitaţie/negociere, care consideră că din motive neîntemeiate nu au fost admise să participe sau că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament şi ale caietului de sarcini, pot face contestaţie.(2) Contestaţia se formulează în scris şi se adresează spre soluţionare organizatorului licitaţiei/negocierii, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preselecţiei şi, respectiv licitaţiei/negocierii.(3) Conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii ei, în cazul neadmiterii participării la licitaţie/negociere, şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul contestării desfăşurării licitaţiei/negocierii.(4) Modul de analizare şi de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un document însuşit în acest sens de către conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii, iar soluţia se comunică în scris contestatarului.(5) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune, după caz, admiterea contestatarului la licitaţie/negociere sau anularea licitaţiei/negocierii pentru partida/lotul/piesa respectivă şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii/negocieri.(6) Contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pentru partida/lotul/piesa pentru care a avut loc adjudecarea se va semna de reprezentanţii legali ai organizatorului licitaţiei/negocierii numai după expirarea termenului legal de contestare, iar în cazul înregistrării de contestaţii, numai după soluţionarea legală a acestora. Articolul 35Partizile de masă lemnoasă pe picior şi loturile/piesele de lemn fasonat care au făcut obiectul unor contracte care au fost reziliate vor fi supuse unei noi proceduri de licitaţie/negociere, după caz. Articolul 36(1) În cazul în care la nivelul unui ocol silvic nu există masă lemnoasă fasonată, în depozite/la drum auto/la punct naval, care să satisfacă cererea de pe piaţa lemnului rotund fasonat, se pot constitui loturi previzionate, în baza prevederilor actelor de punere în valoare.(2) Loturile previzionate prevăzute la alin. (1) se pot constitui în baza prevederilor actelor de punere în valoare ale partizilor din lista aprobată şi se pot vinde, prin licitaţie sau negociere, numai cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS şi numai din masa lemnoasă din partiziile prevăzute la exploatare prin prestări de servicii şi în regie proprie, urmând ca livrarea masei lemnoase să se facă în baza recepţiilor efective şi în cadrul graficelor de eşalonare.(3) De la prevederile alin. (1) şi (2) fac excepţie sortimentele de furnir de la toate speciile şi toate sortimentele de lemn de lucru de la speciile: nuc, cireş şi sorb, precum şi alte specii stabilite prin hotărâre a comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.(4) Nu este supusă excepţiilor de la alin. (3) masa lemnoasă din specii de plop şi salcie din zona dig-mal şi a ostroavelor. Articolul 37(1) Preţurile de vânzare a masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate nu pot fi modificate după adjudecarea la licitaţie/negociere.(2) Garanţia de contractare aferentă participării la licitaţie/negociere se poate constitui şi la nivelul RNP - Romsilva, dar persoana juridică trebuie să depună la comisia de licitaţie/negociere dovada constituirii acesteia şi a disponibilului la data licitaţiei/negocierii. Articolul 38La licitaţiile de vânzare a masei lemnoase organizate potrivit prezentului regulament pot asista reprezentanţi ai organizaţiilor patronale din domeniile silviculturii, exploatării, prelucrării primare şi industrializării lemnului, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei. Articolul 39(1) Prevederile prezentului regulament se aplică şi celorlalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzuţi la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate şi pentru vânzarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier altul decât proprietate publică a statului, pentru care unităţile RNP - Romsilva au încheiate contracte de administrare sau de prestări servicii silvice şi care conţin clauze în acest sens. Articolul 40Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către organizatorii licitaţiilor/negocierilor se sancţionează potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă şi ale legislaţiei în vigoare. Articolul 41Vânzările de masă lemnoasă, prin licitaţii şi prin negocieri, anunţate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament se vor desfăşura în conformitate cu reglementările în baza cărora acestea s-au organizat. Articolul 42Prezentul regulament se completează cu prevederile actelor normative în vigoare care se referă la vânzarea masei lemnoase şi la circulaţia materialelor lemnoase. Articolul 43În cazul adoptării unor noi acte normative privind standardizarea şi valorificarea masei lemnoase care se recoltează din pădurile aflate în fondul forestier proprietate publică a statului, prezentul regulament se completează şi se modifică corespunzător.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament -/2010
Ordin 1460 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010
Ordin 89 2011
pentru modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.898/2010
Ordin 1898 2010
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu