E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1898 din 11 noiembrie 2010

pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 804 din 2 decembrie 2010Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.872 din 12 august 2010 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 122 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

ANEXĂ

REGULAMENTUL

de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Masa lemnoasă stabilită, potrivit legii, pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare RNP- Romsilva, se vinde, de către aceasta sau prin direcţiile silvice/Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS), prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţă, în conformitate şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Masa lemnoasă care face obiectul vânzării prin modurile prevăzute la alin. (1) provine din produse principale, produse secundare, produse accidentale şi produse de igienă, precum şi din orice material lemnos rezultat în urma efectuării lucrărilor de regenerare şi de îngrijire a arboretelor.

(3) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (2) se vinde ca „lemn pe picior" sau ca „lemn fasonat".

(4) Modul de vânzare a masei lemnoase prin modalităţile prevăzute la alin. (3) se hotărăşte de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, la propunerea ocolului silvic şi pe baza unei fundamentări economice riguroase.

(5) Vânzătorul - RNP - Romsilva, direcţiile silvice/şi ICAS - este denumit în continuare organizator, în cazul vânzării masei lemnoase prin modurile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) In perioada august - octombrie, cu cel puţin 45 de zile înaintea anunţării licitaţiei principale prevăzute la art. 6 alin. (1), pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, comitetul director al direcţiei silvice/ICAS aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor.

(2) Lista partizilor de masă lemnoasă poate fi modificată, la acelaşi nivel de aprobare, în timpul anului în cazuri justificate de:

a) precomptările efectuate potrivit legii;

b) inaccesibilitatea masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, prin: distrugerea podurilor ori a platformelor drumurilor auto de viituri şi alunecări de teren, de inundaţii; avalanşe; cutremure; incendii; avarii la construcţii hidrotehnice din zona de acces; căderi masive de zăpadă care nu permit deszăpezirea;

c) stocurile de masă lemnoasă, pe picior şi în curs de exploatare, existente la sfârşitul anului din lista partizilor anului calendaristic încheiat;

d) fluctuaţia cererii pe piaţa lemnului determinată de specii sau sortimente, cu condiţia respectării regimului silvic;

e) modificarea regimului juridic al fondului forestier administrat.

Art. 3. - Din lista aprobată a partizilor de produse principale ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor se stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul total al acestora şi care constituie rezerva pentru efectuarea precomptărilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Face obiectul vânzării, prin licitaţie şi negociere, masa lemnoasă pe picior rămasă disponibilă după asigurarea necesarului pentru aplicarea unor prevederi din: Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 654/2002, a celui pentru consumul propriu al persoanelor fizice şi al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al RNP - Romsilva, respectiv al unităţilor acesteia.

(2) Volumul de lemn pe picior stabilit a fi exploatat în regie proprie de unităţile RNP - Romsilva nu se ia în calcul la determinarea volumului de masă lemnoasă rămasă disponibilă pentru a face obiectul vânzării prevăzut la alin. (1) decât ca lemn fasonat rezultat în urma exploatării.

CAPITOLUL II

Vânzarea masei lemnoase prin licitaţie

Art. 5. - (1) Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: licitaţie cu strigare, licitaţie în plic închis şi licitaţie mixtă.

(2) Pentru fiecare licitaţie organizată şi pentru fiecare partidă/lot/piesă, tipul de licitaţie se stabileşte de conducerea RNP - Romsilva/comitetul director al unităţii organizatoare, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire a licitaţiei, şi va fi făcut cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.

Art. 6. - (1) Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzută a se recolta în anul calendaristic următor, denumită în continuare licitaţia principală, se organizează şi are loc în perioada octombrie-decembrie a fiecărui an, licitaţiile ulterioare fiind licitaţii intermediare.

(2) La licitaţia principală prevăzută la alin. (1) se oferă spre vânzare minimum 65% din volumul total de lemn cuprins în lista de partizi aprobată pentru anul calendaristic următor, volum stabilit în conformitate cu prevederile art. 2-4.

(3) Pentru respectarea prevederilor art. 2-4, nivelul minim de 65% prevăzut la alin. (2) se va diminua corespunzător.

(4) La stabilirea volumului de masă lemnoasă care se oferă spre vânzare la licitaţia principală se are în vedere situaţia raportului cerere-ofertă de pe piaţa lemnului, situaţie în care sunt consultate şi structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatărilor forestiere şi ale celor din domeniul industriei lemnului.

(5) In perioada august-septembrie a anului în curs se organizează licitaţii pentru vânzarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 3, neutilizată până la acea dată.

(6) Licitaţiile intermediare se organizează pentru volumul de masă lemnoasă pe picior din partizile de produse principale neoferite la licitaţia principală, pentru volumul din partizile neadjudecate sau necontractate în urma desfăşurării licitaţiei principale, pentru volumul din partizile constituite ulterior licitaţiei principale, precum şi pentru partizile ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost reziliate.

Art. 7. - (1) Au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior atât persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră, cât şi persoanele juridice care nu sunt atestate.

(2) Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru activitatea de exploatări forestiere pot participa la licitaţie dacă prezintă antecontracte de prestări de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate, încheiate cu persoane juridice atestate, iar ulterior adjudecării, contracte de prestări de servicii cu persoane juridice atestate. După licitaţie, antecontractele devin contracte încheiate pentru volumul de masă lemnoasă adjudecat.

(3) Contractele prevăzute la alin. (2) trebuie încheiate în intervalul de timp acordat pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate.

(4) Persoana juridică/persoanele juridice cu care se încheie antecontractul/contractul pentru exploatarea masei lemnoase adjudecate trebuie să aibă atestatul de exploatare a masei lemnoase valabil, cu anexa şi cazierul tehnic completate la zi şi o rezervă de exploatat cel puţin egală cu volumul solicitat/adjudecat de cealaltă parte contractantă.

(5) Contractele de prestări servicii vor avea prevederi prin care se împuternicesc pentru exploatări forestiere persoanele juridice atestate să reprezinte titularul de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă în relaţiile cu direcţia silvică/ICAS, cu ocolul silvic la care se exploatează masa lemnoasă şi cu autorităţile statului abilitate pentru respectarea prevederilor legale referitoare la exploatarea masei lemnoase, normelor privind regimul silvic, şi provenienţa şi circulaţia materialului lemnos.

(6) Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (2) devin anexe la contractul de vânzare-cumpărare.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul persoanelor juridice atestate pentru exploatări forestiere, în situaţia în care solicită să cumpere şi li se adjudecă un volum de masă lemnoasă mai mare decât diferenţa dintre volumul de masă lemnoasă pentru care a fost atestat şi volumul efectiv exploatat.

Art. 8. - (1) Masa lemnoasă fasonată provenită din exploatarea în regie proprie de către unităţile RNP - Romsilva şi din prestări servicii se vinde din depozit, de la drumul auto forestier, de la altă cale permanentă de transport sau de la punctul naval.

(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru sau pe piese personalizate, în cazul sortimentelor de furnir şi în cazul tuturor sortimentelor industriale de lemn din speciile valoroase: nuc, cireş şi sorb şi din sortimentul lemn de foc.

(3) Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), în baza hotărârii comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.

(4) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de lemn rotund şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este „lemn de foc", care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari; diverse specii moi şi răşinoase.

(5) Sortimentele de lemn rotund sunt cele definite conform standardelor naţionale în vigoare sau pot fi stabilite conform cerinţelor pieţei.

Art. 9. - Pregătirea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia, realizându-se în mod obligatoriu următoarele:

a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b) aprobarea în comitetul director a preţului de pornire a licitaţiei;

c) întocmirea de către ocolul silvic a fişei tehnico-economice a fiecărei partizi/lot/piesă;

d) elaborarea anunţului pentru licitaţie;

e) elaborarea proiectului contractului de vânzare-cumpărare;

f) întocmirea/actualizarea listei persoanelor juridice care au datorii restante faţă de RNP - Romsilva şi faţă de unităţile acesteia;

g) elaborarea caietului de sarcini.

Art. 10. - (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă se publică, înainte de data desfăşurării acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice, pentru licitaţia principală, şi cu cel puţin 10 zile calendaristice, pentru celelalte licitaţii.

(2) Anunţul se publică obligatoriu pe site-ul RNP - Romsilva, în cel puţin un cotidian local şi se afişează la sediul organizatorului.

(3) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul RNP - Romsilva, în afara datelor din anunţul pentru licitaţie, vor mai cuprinde:

a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b) preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot/piesă, preţ exprimat în lei şi fără TVA.

(4) Preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior se fundamentează pe nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva.

(5) In cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire a licitaţiei se fundamentează pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare.

(6) Preţurile prevăzute la alin. (4) şi (5) se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS şi se exprimă în:

a) lei/metru cub sau lei/UM, volum fără coaja lemnului de lucru, în cazul lemnului pe picior şi al sortimentelor industriale de lemn;

b) lei/metru cub sau lei/UM, lemn cu coajă, în cazul lemnului despicat pentru industrializare şi al lemnului de foc.

Art. 11. - (1) Pentru admiterea la licitaţie sau la negociere a operatorilor economici, preselectia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, în cazul celorlalte licitaţii.

(2) Comisia de preselecţie este formată din 3 până la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducătorului organizatorului licitaţiei.

(3) Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu are datorii restante faţă de RNP - Romsilva şi faţă de unităţile acesteia;

d) atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, după caz;

e) în cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestări de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice atestate.

(4) Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri legalizate ale acestora, în limba română.

Art. 12. - (1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte:

a) admiterea cererii de participare la licitaţie, cu precizarea volumului maxim de lemn pe picior ce va putea fi adjudecat de persoana juridică;

b) respingerea motivată a cererii de participare la licitaţie, dacă solicitantul se regăseşte în vreuna dintre următoarele situaţii:

b1) nu a depus în termen documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (4) al art. 11;

b2) depăşeşte rezerva din volumul de masă lemnoasă pentru care deţine atestatul de exploatare şi nu a depus antecontractul de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase cu care depăşeşte rezerva din volumul prevăzut din atestat;

b3) are datorii restante faţă de unităţile RNP - Romsilva.

(2) La sfârşitul şedinţei de preselecţie se încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, persoanele juridice care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, condiţiile de participare la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.

(3) Hotărârea comisiei de preselecţie se comunică de organizatorul licitaţiei persoanelor interesate, în termen de 24 de ore de la data încheierii acesteia.

Art. 13. - (1) Persoanelor juridice admise la licitaţie care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată le va fi pusă la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentaţia tehnică necesară.

(2) In situaţia în care persoanele juridice admise la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens.

Art. 14. - (1) Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire a licitaţiei pentru partizile/loturile/piesele/ volumul de masă lemnoasă pentru care sunt admise, precum şi un tarif de participare la licitaţie.

(2) Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie.

(3) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) determină interzicerea participării la licitaţie a persoanei juridice în cauză.

(4) Garanţia de contractare depusă pentru o partidă/lot/piesă neadjudecată de către ofertant poate deveni garanţie de contractare pentru o altă partidă/lot/piesă supusă vânzării prin aceeaşi licitaţie sau pentru negocierea ulterioară, dar cu o valoare cel mult egală.

(5) Garanţia de contractare se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, persoanei juridice care nu a adjudecat masa lemnoasă pentru care a constituit garanţia respectivă sau care se află în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (3).

(6) Garanţia de contractare nu se restituie în cazul persoanei juridice în următoarele situaţii:

a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauţiunii de minimum 5% din valoarea contractului, prin întregirea sumei;

b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din culpa adjudecatarului.

(7) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (6) lit. b) se face venit al organizatorului licitaţiei.

(8) Persoanele juridice admise la licitaţie sunt obligate să achite tariful de participare, anterior începerii licitaţiei, printr-un instrument legal de plată sau în numerar la casieria organizatorului licitaţiei.

(9) Tariful de participare la licitaţie este stabilit de organizatorul licitaţiei, fundamentat pe baza cheltuielilor aferente pregătirii şi organizării licitaţiei, fără ca acest tarif să fie prohibitiv sau să constituie sursă de profit.

Art. 15. - (1) Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.

(2) Licitaţia se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a ofertanţilor în aceeaşi sală.

Art. 16. - (1) Comisia de licitaţie este alcătuită din 3 până la 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului licitaţiei.

(2) Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi alte informaţii necesare.

(3) Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Poate fi numită o singură comisie, cu aceeaşi componenţă, pentru preselectie şi pentru licitaţie/şi pentru negocierea vânzării masei lemnoase pe picior/fasonate.

(5) Directorul general şi directorul general adjunct ai RNP - Romsilva, directorul direcţiei silvice şi directorul ICAS nu pot face parte din comisia de preselectie, din comisia de licitaţie sau din comisia de negociere pentru vânzarea masei lemnoase pe picior/fasonate.

Art. 17. - (1) In cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe în ordinea stabilită de comisia de licitaţie.

(2) Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare stabilite de organizatorul licitaţiei, prin caietul de sarcini, pentru partida/lotul/piesa în cauză.

(3) Pentru fiecare partidă/lot/piesă participanţii pot face opţiuni şi supralicitări faţă de preţul de pornire a licitaţiei.

(4) Este declarat adjudecatar licitantul care după 3 strigări succesive a oferit preţul cel mai mare.

(5) Dacă se prezintă un singur ofertant, partida/lotul/piesa i se poate adjudeca acestuia, numai dacă în caietul de sarcini al licitaţiei există o prevedere în acest sens.

Art. 18. -In cazul licitaţiei cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, se procedează astfel:

a) participanţii la licitaţie confirmă intrarea în licitare prin depunerea ofertei, pentru fiecare partidă/lot/piesă de masă lemnoasă, într-un plic închis marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, plic ce se introduce în urna amplasată în sala de desfăşurare a licitaţiei, la loc vizibil, în faţa comisiei de licitaţie;

b) participanţii la licitaţie şi observatorii prezenţi au dreptul să verifice dacă toate plicurile sunt sigilate şi nedesfăcute;

c) comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publică oferta, înregistrează în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă;

d) este declarat adjudecatar pentru fiecare partidă/lot/piesă licitantul care, în plic închis, a oferit preţul cel mai mare.

Art. 19. - (1) Licitaţia publică mixtă se organizează şi se desfăşoară după metodologia prezentată mai jos.

(2) Etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publică oferta, înregistrează în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care vor fi supuse licitaţiei cu strigare.

(3) Etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis:

a) procedura de strigare, pasul de licitare şi condiţia de adjudecare sunt similare licitaţiei publice cu strigare, prevăzută la art. 17;

b) pentru partizile/loturile/piesele pentru care nu s-au depus oferte în plic închis, etapa a doua a licitaţiei mixte nu se organizează, acestea făcând obiectul unei noi proceduri de adjudecare, conform hotărârii comitetului director.

Art. 20. - (1) După fiecare licitaţie se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează în mod obligatoriu: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, persoanele juridice care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partidă/lot/piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, calitatea, preţul de pornire a licitaţiei, pasul de licitare, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei etc.

(2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi de reprezentanţii persoanelor juridice, inclusiv de cei care au obiecţii, observaţii sau contestaţii, dacă este cazul.

(3) Pentru cei care refuză să semneze, secretarul comisiei de licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.

(4) In cazul participanţilor care nu au semnat procesul-verbal din alte motive decât refuzul se vor consemna respectivele motive.

Art. 21. - (1) In cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării persoana juridică adjudecatară constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei.

(2) Contestarea cantităţii şi/sau calităţii masei lemnoase adjudecate îl obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în prezenţa contestatarului, finalizată cu întocmirea unei documentaţii, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

(3) In situaţia în care conducătorul unităţii organizatoare a licitaţiei concluzionează că se confirmă aspectele contestate va proceda, după caz, la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare, remedierea deficienţelor semnalate şi oferirea masei lemnoase la o nouă licitaţie.

CAPITOLUL III

Vânzarea masei lemnoase prin negociere

Art. 22. - (1) Masa lemnoasă pe picior/fasonată care nu se vinde în urma organizării şi desfăşurării licitaţiilor se poate vinde prin negociere.

(2) Masa lemnoasă pe picior/fasonată poate fi oferită spre vânzare, prin negociere, numai după ce aceasta a făcut obiectul cel puţin al unei licitaţii.

(3) La vânzarea prin negociere pot participa numai persoanele juridice care au fost admise pentru licitaţie.

(4) Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafaţa de pădure unde este constituită o partidă contractată cu o persoană juridică, se pun în valoare, cu prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare. Vânzarea acestora se negociază cu titularul de contract al partizii în a cărei suprafaţă au apărut acestea, fără a fi supuse vreunei licitaţii.

(5) Preţul masei lemnoase prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin negociere în funcţie de specie, de structura dimensională şi de calitatea lemnului, dar nu va fi mai mic decât nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva, şi nici mai mic decât preţul de contractare a partizii pe suprafaţa căreia au apărut produsele accidentale respective.

(6) Dacă titularul de contract al partizii în a cărei suprafaţă au apărut produsele accidentale refuză contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariţiei produsului accidental, acesta va fi oferit la licitaţie altor persoane juridice.

Art. 23. - Negocierea poate avea loc în aceeaşi zi cu licitaţiile intermediare organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior/fasonată sau poate avea loc şi în alte zile, cu respectarea aceloraşi condiţii de anunţare ca şi în cazul licitaţiei.

Art. 24. - (1) Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de participare specifice licitaţiei.

(2) Nu este admisă la negociere persoana juridică participantă la licitaţia la care a fost oferită partida/lotul/piesa şi pentru care a depus o ofertă sub preţul de pornire la licitaţie sau a adjudecat, dar nu a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din culpa sa.

Art. 25. - Comisia de negociere este formată din 3 până la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducătorului organizatorului negocierii.

Art. 26. - (1) Preţul de adjudecare a masei lemnoase pe picior rezultat în urma negocierii nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitaţie, calculat în baza nivelului preţului pe specii, natură de produse şi sortimente dimensionale, aprobat de directorul general al RNP - Romsilva. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai după cel puţin două licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS. '

(2) In cazul negocierii vânzării masei lemnoase fasonate, preţul de adjudecare nu poate fi mai mic decât suma dintre preţul prevăzut la alin. (1) şi totalul cheltuielilor efectuate pentru exploatarea, fasonarea, sortarea şi depozitarea masei lemnoase. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai după cel puţin două licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.

Art. 27. - Cu ocazia şedinţei de negociere se încheie un proces-verbal în care se consemnează: membrii comisiei de negociere prezenţi, reprezentanţii oficiali ai celor înscrişi la negociere pentru fiecare partidă/lot/piesă, menţionându-se numele, prenumele şi funcţia acestora, numărul şi data împuternicirii, preţul de pornire a negocierii, valoarea ofertelor făcute de participanţi, valoarea ofertei câştigătoare, titularul ofertei adjudecate, data până la care se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate.

CAPITOLUL IV

Vânzarea directă a masei lemnoase

Art. 28. - (1) RNP - Romsilva, unităţile şi subunităţile acesteia pot vinde în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, persoanelor fizice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat - şcoli, grădiniţe, creşe, cămine de bătrâni, unităţi sanitare, unităţi militare şi de poliţie, primării şi altele asemenea -, pentru consumul propriu, la preţul aprobat de comitetul director, lemnul de foc, precum şi lemnul de lucru fasonat cu diametrul la mijloc mai mic de 24 cm, iar alte sortimente de lemn de lucru fasonat numai după ce au făcut obiectul unei licitaţii.

(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se poate vinde şi livra numai din depozite, de la drumul auto forestier şi alte căi permanente de transport sau din punctul naval.

(3) Pentru extragerea arborilor de răşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau zăpadă, cu sau fără infestări produse de gândacii de scoarţă, dar dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum şi a arborilor - cursă şi de control, se vor aplica măsurile prevăzute de Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pădurilor, în scopul combaterii şi prevenirii extinderii atacurilor acestor dăunători. In cazul arborilor de răşinoase aflaţi în această situaţie se admite şi modul de valorificare a masei lemnoase „fasonat la cioată", asigurându-se respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.

(4) Preţurile de vânzare directă a masei lemnoase se fundamentează pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă şi se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS.

Art. 29. - RNP - Romsilva şi unităţile acesteia pot oferi masă lemnoasă fasonată la oricare dintre procedurile de achiziţie organizate de autorităţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) sau la achiziţiile directe practicate de autorităţile contractante.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 30. - (1) La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât şi grupe de partizi amplasate în acelaşi bazinet sau bazin forestier, constituite pe principiul teritorialităţii sau al accesibilităţii.

(2) Grupele de partizi se constituie atât din produse principale, cât şi din produse secundare, igienă, accidentale, se aprobă de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, sunt evidenţiate în anunţul de licitaţie/negociere şi nu pot depăşi volumul de 15.000 m3.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot constitui grupe de partizi cu un volum mai mare de 15.000 m3, în cazul produselor accidentale provenite din doborâturi şi rupturi în masă cauzate de fenomene naturale.

(4) Preţul de pornire a licitaţiei/negocierii se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderată a preţurilor şi volumelor partizilor componente.

Art. 31. - Loturile de masă lemnoasă fasonată care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie şi la cel puţin o negociere se pot modifica în loturi mai mici, cu aceleaşi sortimente, în baza unei justificări aprobate de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS.

Art. 32. - (1) Incheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie sau negociere are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii.

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivă a persoanei juridice adjudecatare, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

(3) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivă a organizatorului, se sancţionează potrivit dreptului comun şi potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse.

Art. 33. - Caietele de sarcini şi contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase elaborate, respectiv încheiate de organizatorul licitaţiei/negocierii vor respecta prevederile prezentului regulament, precum şi legislaţia specifică în vigoare.

Art. 34. - (1) Persoanele juridice înscrise la licitaţie/negociere, care consideră că din motive neîntemeiate nu au fost admise să participe sau că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament şi ale caietului de sarcini, pot face contestaţie.

(2) Contestaţia se formulează în scris şi se adresează spre soluţionare organizatorului licitaţiei/negocierii, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preselecţiei şi, respectiv licitaţiei/negocierii.

(3) Conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii ei, în cazul neadmiterii participării la licitaţie/negociere, şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul contestării desfăşurării licitaţiei/negocierii.

(4) Modul de analizare şi de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un document însuşit în acest sens de către conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii, iar soluţia se comunică în scris contestatarului.

(5) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune, după caz, admiterea contestatarului la licitaţie/ negociere sau anularea licitaţiei/ negocierii pentru partida/lotul/piesa respectivă şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii/ negocieri.

(6) Contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pentru partida/lotul/piesa pentru care a avut loc adjudecarea se va semna de reprezentanţii legali ai organizatorului licitaţiei/negocierii numai după expirarea termenului legal de contestare, iar în cazul înregistrării de contestaţii, numai după soluţionarea legală a acestora.

Art. 35. - Partizile de masă lemnoasă pe picior şi loturile/piesele de lemn fasonat care au făcut obiectul unor contracte care au fost reziliate vor fi supuse unei noi proceduri de licitaţie/negociere, după caz.

Art. 36. - (1) In cazul în care la nivelul unui ocol silvic nu există masă lemnoasă fasonată, în depozite/la drum auto/la punct naval, care să satisfacă cererea de pe piaţa lemnului rotund fasonat, se pot constitui loturi previzionate, în baza prevederilor actelor de punere în valoare.

(2) Loturile previzionate prevăzute la alin. (1) se pot constitui în baza prevederilor actelor de punere în valoare ale partizilor din lista aprobată şi se pot vinde, prin licitaţie sau negociere, numai cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS şi numai din masa lemnoasă din partiziile prevăzute la exploatare prin prestări de servicii şi în regie proprie, urmând ca livrarea masei lemnoase să se facă în baza recepţiilor efective şi în cadrul graficelor de eşalonare.

(3) De la prevederile alin. (1) şi (2) fac excepţie sortimentele de furnir de la toate speciile şi toate sortimentele de lemn de lucru de la speciile: nuc, cireş şi sorb, precum şi alte specii stabilite prin hotărâre a comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.

(4) Nu este supusă excepţiilor de la alin. (3) masa lemnoasă din specii de plop şi salcie din zona dig-mal şi a ostroavelor.

Art. 37. - (1) Preţurile de vânzare a masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate nu pot fi modificate după adjudecarea la licitaţie/negociere.

(2) Garanţia de contractare aferentă participării la licitaţie/negociere se poate constitui şi la nivelul RNP - Romsilva, dar persoana juridică trebuie să depună la comisia de licitaţie/negociere dovada constituirii acesteia şi a disponibilului la data licitaţiei/negocierii.

Art. 38. - La licitaţiile de vânzare a masei lemnoase organizate potrivit prezentului regulament pot asista reprezentanţi ai organizaţiilor patronale din domeniile silviculturii, exploatării, prelucrării primare şi industrializării lemnului, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.

Art. 39. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică şi celorlalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzuţi la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate şi pentru vânzarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier altul decât proprietate publică a statului, pentru care unităţile RNP - Romsilva au încheiate contracte de administrare sau de prestări servicii silvice şi care conţin clauze în acest sens.

Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către organizatorii licitaţiilor/negocierilor se sancţionează potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă şi ale legislaţiei în vigoare.

Art. 41. -Vânzările de masă lemnoasă, prin licitaţii şi prin negocieri, anunţate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament se vor desfăşura în conformitate cu reglementările în baza cărora acestea s-au organizat.

Art. 42. - Prezentul regulament se completează cu prevederile actelor normative în vigoare care se referă la vânzarea masei lemnoase şi la circulaţia materialelor lemnoase.

Art. 43. -In cazul adoptării unor noi acte normative privind standardizarea şi valorificarea masei lemnoase care se recoltează din pădurile aflate în fondul forestier proprietate publică a statului, prezentul regulament se completează şi se modifică corespunzător.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1898/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1898 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1898/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu