Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 17 februarie 1978

privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 805 din 26 noiembrie 2007Părţile la prezentul protocol,

fiind părţi la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974,

recunoscând contribuţia însemnată care poate fi adusă de convenţia mai sus menţionată la promovarea siguranţei navelor şi a proprietăţii pe mare şi a vieţilor persoanelor de la bordul navelor,

recunoscând de asemenea necesitatea îmbunătăţirii în continuare a siguranţei navelor, îndeosebi a petrolierelor,

considerând că acest obiectiv poate fi realizat cel mai bine prin încheierea unui protocol privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,

au căzut de acord după cum urmează:

ARTICOLUL I

Obligaţii generale

Părţile la prezentul protocol se angajează să pună în vigoare prevederile prezentului protocol şi ale anexei care face parte integrantă din prezentul protocol. Orice referire la prezentul protocol implică în acelaşi timp şi o referire la anexa acestuia.

ARTICOLUL II

Aplicare

1. Prevederile art. II, III [altele decât paragraful (a)], IV, VI (b), (c) şi (d), VII şi VIII ale Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare Convenţia) sunt incluse în prezentul protocol, cu condiţia ca referirile la aceste articole ale Convenţiei şi la guvernele contractante să fie considerate referiri la prezentul protocol şi, respectiv, la părţile la prezentul protocol.

2. Orice navă căreia i se aplică prezentul protocol va corespunde prevederilor Convenţiei, sub rezerva modificărilor şi completărilor stabilite în prezentul protocol.

3. Cu privire la navele guvernelor care nu sunt părţi la Convenţie şi la prezentul protocol, părţile la prezentul protocol vor aplica cerinţele Convenţiei şi ale prezentului protocol în măsura în care se asigură că acestor nave nu li se aplică un tratament mai favorabil.

ARTICOLUL III

Comunicarea informaţiilor

Părţile la prezentul protocol se angajează să comunice şi să depună   la   secretarul general al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale (denumită în continuare Organizaţia) o listă a inspectorilor numiţi sau a organizaţiilor recunoscute care sunt autorizate să acţioneze în numele părţilor pentru aplicarea măsurilor privind ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în vederea informării părţilor, care o vor aduce la cunoştinţa ofiţerilor lor. In consecinţă, Administraţia va notifica Organizaţiei responsabilităţile organizaţiilor recunoscute.

*) Traducere.

ARTICOLUL IV

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea

1. Prezentul protocol rămâne deschis pentru semnare la sediul Organizaţiei de la 1 iunie 1978 la 1 martie 1979, dată după care rămâne deschis pentru aderare. Conform prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, statele pot deveni părţi la prezentul protocol prin:

(a) semnare fără rezerve în ceea ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau

(b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau

(c) aderare.

2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general al Organizaţiei.

3. Prezentul protocol poate fi semnat fără rezervă, ratificat, acceptat, aprobat sau se poate adera la acesta numai de către statele care au semnat fără rezerve, au ratificat, au acceptat, au aprobat sau au aderat la Convenţie.

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare

1.  Prezentul protocol intră în vigoare la 6 luni după data la care cel puţin 15 state, ale căror flote comerciale reprezintă cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părţi la acesta în conformitate cu art. IV al prezentului protocol, cu condiţia ca prezentul protocol să nu intre în vigoare înaintea intrării în vigoare a Convenţiei.

2. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depozitat după data la care prezentul protocol intră în vigoare va avea efect la 3 luni după data depozitării.

3. După data la care un amendament la prezentul protocol este considerat că a fost acceptat conform art. VIII din Convenţie, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depozitat se referă la prezentul protocol amendat.

ARTICOLUL VI

Denunţarea

1. Prezentul protocol poate fi denunţat de orice parte în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care prezentul protocol intră în vigoare pentru acea parte.

2. Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general al Organizaţiei.

3.  O denunţare intră în vigoare după un an sau după o perioadă mai lungă, specificată în instrumentul de denunţare, de la data la care secretarul general al Organizaţiei a primit acest instrument.

4. O denunţare a Convenţiei de către o parte va fi considerată denunţare şi a prezentului protocol de către acea parte.

ARTICOLUL VII

Depozitarea

1.  Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al Organizaţiei (denumit în continuare Depozitar).

2.  Depozitarul:

(a) va informa toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta în ceea ce priveşte:

(i) fiecare nouă semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, împreună cu data acestuia;

(ii) data intrării în vigoare a prezentului protocol;

(iii) depozitarea  oricărui   instrument de denunţare  a prezentului protocol împreună cu data la care a fost primit şi data la care denunţarea intră în vigoare;

(b) va transmite copii certificate conforme ale prezentului protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.

3. De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, o copie certificată conformă va fi transmisă de către Depozitar la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL VIII

Limbi

Prezentul protocol este întocmit într-un singur exemplar, în limbile chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă, fiecare text având aceeaşi valabilitate. Se vor întocmi şi depune la originalul semnat traduceri oficiale în limbile arabă, germană şi italiană.

Drept care subsemnaţii, împuterniciţi legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.

Incheiat la Londra la 17 februarie 1978.

ANEXA

MODIFICĂRI  ŞI COMPLETĂRI

la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

CAPITOLUL I

Prevederi generale

PARTEA A -Aplicare, definiţii etc.

Regula 2

Definiţii

Următorul paragraf se adaugă la textul existent:

(n) Vârsta unei nave înseamnă perioada de timp scursă, determinată începând cu anul de construcţie indicat în actele de înmatriculare a navei.

PARTEA B - Inspecţii şi certificate

Regula 6

Inspecţii

Textul existent al regulii 6 se înlocuieşte cu următorul:

(a) Inspecţia navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentelor reguli şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuată de ofiţerii Administraţiei. Administraţia poate totuşi încredinţa inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de către aceasta.

(b) Administraţia trebuie să stabilească măsuri pentru ca inspecţiile neplanificate să fie efectuate în timpul perioadei de valabilitate a certificatului. Aceste inspecţii trebuie să asigure că nava şi echipamentul său vor rămâne în toate privinţele satisfăcătoare pentru serviciul căruia nava îi este destinată. Aceste inspecţii pot fi efectuate de serviciile proprii ale Administraţiei, de inspectori numiţi, de organizaţii recunoscute sau de alte părţi, la cererea Administraţiei. Dacă Administraţia, conform prevederilor regulilor 8 şi 10 ale acestui capitol, stabileşte inspecţiile obligatorii anuale, inspecţiile neplanificate menţionate mai sus nu vor fi obligatorii.

(c) O Administraţie care numeşte inspectori sau care recunoaşte organizaţii pentru a conduce inspecţiile menţionate în paragrafele (a) şi (b) din această regulă trebuie să împuternicească orice inspector numit sau organizaţie recunoscută pentru ca, cel puţin:

(i) să solicite reparaţii la o navă; şi

(ii) să efectueze inspecţii, dacă sunt cerute de autorităţile corespunzătoare ale statului portului. Administraţia va notifica Organizaţiei   responsabilităţile specifice şi condiţiile autorităţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute.

(d) Dacă un inspector numit sau o organizaţie recunoscută stabileşte că starea navei şi a echipamentului său nu corespunde de fapt caracteristicilor din certificat sau că se prezintă astfel încât nava nu este aptă pentru a ieşi în mare fără pericol pentru navă sau persoanele de la bord, inspectorul sau organizaţia respectivă trebuie să se asigure imediat că se iau măsuri de remediere şi trebuie să informeze Administraţia la timpul cuvenit. Dacă nu se iau măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras şi Administraţia trebuie să fie informată imediat; dacă nava se află în portul unei alte părţi, autorităţile corespunzătoare ale statului portului trebuie de asemenea informate imediat. Dacă un ofiţer al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscută a informat autorităţile respective ale statului portului, guvernul statului portului interesat trebuie să acorde orice sprijin necesar acelui funcţionar, inspector sau acelei organizaţii pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu această regulă. Dacă este cazul, guvernul statului portului interesat trebuie să se asigure că nava nu va ieşi în mare sau nu va părăsi portul în scopul îndreptării către un şantier de reparaţii, decât în cazul în care nu există pericol pentru navă sau persoanele de la bord.

(e) In fiecare caz, Administraţia trebuie să garanteze efectuarea şi eficienţa inspecţiei şi să se angajeze să asigure măsurile necesare pentru a îndeplini această obligaţie.

Regula 7

Inspecţia navelor de pasageri

Textul existent la paragraful (b) (iii) se înlocuieşte cu următorul:

(iii) O inspecţie, fie generală, fie parţială, după caz, trebuie să fie efectuată după o reparaţie, care rezultă din investigaţiile prevăzute de regula 11 din acest capitol, sau ori de câte ori se fac reparaţii sau înlocuiri importante. Inspecţia va fi efectuată astfel încât să se asigure că reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost realizate efectiv, că materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau înlocuiri sunt în toate privinţele satisfăcătoare şi că nava corespunde în toate privinţele prevederilor Convenţiei, ale prezentului protocol şi celor ale regulilor internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare, precum şi prevederilor legilor, decretelor, hotărârilor şi regulilor promulgate ca un rezultat al acestora de către Administraţie.

Regula 8

Inspecţia mijloacelor de salvare si a altor echipamente ale navelor de mărfuri

Textul existent al regulii 8 se înlocuieşte cu următorul:

(a) Mijloacele de salvare, cu excepţia instalaţiei radiotelegrafice a bărcii de salvare cu motor sau a aparatului de radio portabil pentru bărcile şi plutele de salvare, sonda ultrason, compasul giroscopic, mijloacele de stingere a incendiilor şi instalaţia de gaz inert de la navele de mărfuri cărora li se aplică prevederile cap. II-1, II-2, III şi V din Convenţie şi din prezentul protocol vor fi supuse inspecţiei iniţiale şi celor ulterioare, aşa cum se prevede pentru navele de pasageri în regula 7 din cap. I al Convenţiei şi în prezentul protocol, înlocuindu-se 12 luni prin 24 de luni în alin. (ii) al paragrafului (a) al acestei reguli. Planurile de combatere a incendiilor de la navele noi şi scările de pilot, mijloacele mecanice de ridicare a pilotului la bord, luminile, figurile şi mijloacele de semnalizare sonoră aflate la bordul navelor noi şi existente vor fi incluse în cadrul inspecţiilor, în scopul de a se asigura că acestea corespund în totalitate cerinţelor Convenţiei şi prezentului protocol, precum şi ale regulilor internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare.

(b) Inspecţiile intermediare trebuie efectuate la petrolierele cu o vechime de 10 ani şi mai mult, în timp de 3 luni înainte sau după data de emitere a Certificatului de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri, pentru a asigura că echipamentul prevăzut în paragraful (a) al acestei reguli a fost întreţinut în conformitate cu regula 11 a acestui capitol şi că se află în stare de funcţionare bună. Aceste inspecţii intermediare trebuie înregistrate în Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri, emis în conformitate cu regula 12 paragraful (a) alin. (iii) al cap. I din Convenţie.

Regula 10

Inspecţia corpului, maşinilor si echipamentului navelor de mărfuri

Textul existent al regulii 10 este înlocuit cu următorul:

(a) Corpul, maşinile şi echipamentul (altele decât cele pentru care a fost emis Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranţă radiotelegrafică pentru nava de mărfuri sau Certificatul radiotelegrafic pentru nava de mărfuri) unei nave de mărfuri trebuie inspectate la terminarea construcţiei şi ulterior, în condiţiile în care Administraţia consideră necesar, pentru a se încredinţa că starea lor este în toate privinţele satisfăcătoare, şi la următoarele intervale:

(i) la intervale specificate de Administraţie, dar care să nu depăşească 5 ani (inspecţii periodice);

(ii) în afară de aceste inspecţii periodice, un petrolier cu o vechime de 10 ani sau mai mult trebuie să suporte cel puţin o inspecţie intermediară în timpul perioadei de valabilitate a certificatului său de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri. In cazurile în care numai o singură inspecţie intermediară este efectuată în oricare perioadă de valabilitate a unui certificat, aceasta trebuie să aibă loc nu mai devreme de 6 luni înainte şi nu mai târziu de 6 luni după data perioadei de valabilitate a certificatului.

(b) Inspecţia iniţială şi periodică trebuie să fie efectuată astfel încât să se asigure că dispunerea, materialul şi eşantionajul structurii, căldările şi alte recipiente sub presiune, accesoriile lor, maşinile principale şi auxiliare, inclusiv instalaţia de guvernare şi sistemele de comandă aferente, instalaţia electrică şi alte echipamente sunt în toate privinţele satisfăcătoare pentru serviciul căruia îi este destinată nava. Aceste inspecţii trebuie, în cazul petrolierelor, să includă şi inspectarea exteriorului fundului navei, compartimentelor pompelor, instalaţiilor de tubulaturi pentru buncheraj şi marfă, tubulaturilor de aerisire, supapelor de refulare şi a ecranelor de protecţie contra flăcărilor.

(c) Inspecţia intermediară a petrolierelor cu o vechime de 10 ani şi mai mult trebuie să includă inspectarea echipamentului instalaţiei de guvernare şi a sistemelor de comandă aferente, a compartimentului pompelor, instalaţiilor de tubulaturi pentru buncher şi marfă pe punte şi din compartimentul pompelor, tubulaturilor de aerisire, supapelor de refulare şi ecranelor de protecţie contra flăcărilor, instalaţiilor electrice din zonele periculoase şi a exteriorului fundului navei. In afară de inspecţia vizuală a instalaţiei electrice, urmează să fie încercată rezistenţa izolaţiei echipamentului electric din zonele periculoase. Dacă la examinare există dubiu asupra stării tubulaturilor, vor fi luate măsurile suplimentare care se consideră a fi necesare, cum ar fi încercarea la presiune şi determinarea grosimii. Aceste inspecţii intermediare trebuie menţionate sub semnătură în Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri, emis în conformitate cu regula 12 paragraful (a) alin. (ii) al cap. I din Convenţie.

(d) O inspecţie, fie generală, fie parţială, în funcţie de circumstanţe, trebuie efectuată, dacă e necesar, după o investigaţie prevăzută la regula 11 din acest capitol sau ori de câte ori se efectuează reparaţii sau înlocuiri importante. Inspecţia trebuie să fie efectuată astfel încât să se asigure că reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost realizate efectiv, că materialul şi calitatea acestor reparaţii sau înlocuiri sunt în toate privinţele satisfăcătoare şi că nava este pregătită să iasă în mare fără a prezenta pericol pentru navă sau persoanele de la bord.

Regula 11

Menţinerea condiţiilor după inspecţie

Textul existent al regulii 11 este înlocuit cu următorul:

(a) Starea navei şi a echipamentului său trebuie menţinută pentru a corespunde prevederilor Convenţiei şi prezentului protocol, ca să se asigure că nava va fi în siguranţă în toate privinţele pentru a ieşi în mare fără pericol pentru navă sau persoanele de la bord.

(b) După încheierea oricărei inspecţii a navei, prevăzută în regula 6, 7, 8, 9 sau 10 din cap. I din Convenţie şi din prezentul protocol, nu trebuie făcută nicio modificare la structura, maşinile, echipamentul sau alte componente care au făcut obiectul inspecţiei fără autorizaţia Administraţiei.

(c) Ori de câte ori se produce un accident la o navă sau este descoperită o defecţiune care afectează siguranţa navei ori eficienţa sau integralitatea mijloacelor sale de salvare ori a unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie să informeze cu prima ocazie Administraţia, inspectorul numit ori organizaţia recunoscută răspunzătoare pentru emiterea certificatului respectiv, care trebuie să iniţieze cercetări pentru a determina dacă este necesară o inspecţie conform prevederilor regulii 6, 7, 8, 9 sau 10 din cap. I din Convenţie şi din prezentul protocol. Dacă nava se află în portul unei alte părţi, comandantul sau armatorul trebuie să raporteze imediat autorităţilor corespunzătoare ale statului portului, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscută trebuie să confirme că un astfel de raport a fost făcut.

Regula 14

Durata si valabilitatea certificatelor

Textul existent al regulii 14 se înlocuieşte cu următorul: (a) Certificatele, altele decât Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri, Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri şi orice Certificat de scutire, trebuie să fie emise pentru o perioadă de timp care nu depăşeşte 12 luni. Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri trebuie emis pentru o perioadă care nu depăşeşte 5 ani. Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri trebuie emis pentru o perioadă care nu depăşeşte 24 de luni. Certificatele de scutire nu trebuie să fie valabile pentru o perioadă mai mare decât aceea din certificatele la care se referă ele.

(b) Nu trebuie permisă nicio prelungire a perioadei de valabilitate de 5 ani pentru Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri.

(c) Dacă o inspecţie are loc în cadrul a două luni înaintea expirării perioadei pentru care un certificat de siguranţă radiotelegrafică pentru nava de mărfuri sau un certificat de siguranţă radiotelefonică pentru nava de mărfuri a fost emis iniţial unei nave de mărfuri având 300 TRB şi mai mult, însă mai puţin de 500 TRB, acel certificat poate fi retras şi emis un nou certificat, care trebuie să expire la 12 luni după încheierea perioadei menţionate.

(d)  Dacă la data expirării certificatului, altul decât acela la care se referă paragraful (b) din această regulă, nava nu se află într-un port al ţării în care ea este înmatriculată sau urmează să fie inspectată, Administraţia poate prelungi certificatul, dar această prelungire trebuie acordată numai în scopul permiterii navei de a-şi continua voiajul către ţara în care este înmatriculată sau în care urmează să fie inspectată, şi aceasta numai în cazurile în care această măsură apare oportună şi raţională.

(e) Niciun certificat nu trebuie prelungit, conform prevederilor paragrafului (d) din această regulă, pentru o perioadă mai mare de 5 luni, iar o navă căreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în ţara în care este înmatriculată sau în care urmează să fie inspectată, să se creadă îndreptăţită, ca urmare a unei astfel de prelungiri, să părăsească portul sau ţara respectivă fără să fi obţinut un certificat nou.

(f) Un certificat, altul decât acela la care se referă paragraful (b) din această regulă, care nu a fost prelungit conform prevederilor anterioare ale acestei reguli poate fi prelungit de Administraţie pentru o perioadă de graţie de până la o lună de la data de expirare înscrisă pe certificat.

(g) Un certificat trebuie să-şi înceteze valabilitatea:

(i) dacă inspecţiile nu sunt efectuate în cadrul perioadelor specificate conform regulilor 7 (a), 8, 9 şi 10 (a) din cap. I la Convenţie şi la protocol sau după cum au putut fi prelungite în conformitate cu paragrafele (d), (e) sau (f) din această regulă; sau

(ii) la trecerea navei sub pavilionul unui alt guvern. Un certificat nou trebuie emis numai dacă guvernul emitent al noului certificat este pe deplin satisfăcut că nava corespunde cerinţelor regulii 11 paragrafele (a) şi (b) din acest capitol. In cazul unui transfer între părţi, dacă se cere în termen de 3 luni după ce a avut loc transferul, guvernul părţii sub al cărei pavilion nava a navigat anterior trebuie, cât mai curând posibil, să trimită Administraţiei copii ale certificatelor posedate de navă înainte de transfer şi, dacă există, copii ale rapoartelor inspecţiilor respective.

Regula 19

Control

Textul existent al regulii 19 se înlocuieşte cu următorul:

(a) Fiecare navă atunci când se află într-un port al unei părţi este supusă controlului de către ofiţerii autorizaţi legal de acel guvern, în măsura în care acest control are ca obiect verificarea valabilităţii certificatelor emise conform regulii 12 sau 13 a cap. I din Convenţie.

(b) Aceste certificate, dacă sunt valabile, trebuie acceptate dacă nu există motive clare pentru a crede că starea navei sau a echipamentului său nu corespunde caracteristicilor vreunuia dintre certificate sau că nava şi echipamentul său nu corespund prevederilor regulii 11 paragrafele (a) şi (b) din acest capitol.

(c) In situaţia prezentată în paragraful (b) al acestei reguli sau dacă un certificat a expirat ori şi-a încetat valabilitatea, ofiţerul care efectuează controlul trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că nava nu va pleca până când nu va putea să iasă în mare sau să părăsească portul în scopul îndreptării către şantierul de reparaţii, fără a prezenta pericol pentru navă sau persoanele de la bord.

(d) In cazul în care acest control dă naştere unei intervenţii de orice fel, ofiţerul care efectuează controlul trebuie să informeze imediat, în scris, pe consul sau, în absenţa acestuia, pe cel mai apropiat reprezentant diplomatic al statului sub al cărui pavilion se află nava asupra tuturor împrejurărilor în care intervenţia a fost considerată necesară. In afară de aceasta, trebuie înştiinţaţi şi inspectorii numiţi sau organizaţiile recunoscute care răspund de emiterea certificatelor. Faptele care privesc intervenţia trebuie raportate Organizaţiei.

(e) Autoritatea interesată a statului trebuie să transmită toate informaţiile importante despre navă autorităţilor următorului port de escală, în afara părţilor menţionate în paragraful (d) al acestei reguli, dacă nu poate să ia măsurile specificate în paragrafele (c) şi (d) ale acestei reguli sau dacă navei i s-a permis să se îndrepte către următorul port de escală.

(f)  Dacă se exercită un control în conformitate cu această regulă, trebuie să se facă toate eforturile pentru a se evita reţinerea sau întârzierea nejustificată a navei. Dacă o navă este reţinută sau întârziată nejustificat ca urmare a controlului, aceasta va avea dreptul la compensaţie pentru orice pierdere sau discreditare suferită.

CAPITOLUL II-1

Construcţie - compartimentare şi stabilitate,  maşini şi instalaţii electrice

PARTEA A- Generalităţi

Regula 1

Aplicare

Următoarele alineate se adaugă la textul existent al paragrafului (b):

(iii) In pofida prevederilor alin. (ii) din acest paragraf şi ale alin. (iii) al paragrafului (a) din această regulă, în sensul paragrafului (d) din regula 29 din acest capitol, un petrolier nou înseamnă un petrolier:

(1) pentru care contractul de construcţie este încheiat după 1 iunie 1979; sau

(2) în lipsa unui contract de construcţie, a cărui chilă este pusă sau care se află într-un stadiu echivalent de construcţie după 1 ianuarie 1980; sau

(3) a cărui livrare are loc după 1 ianuarie 1982; sau

(4) care a suportat o transformare sau modificare de importanţă majoră:

(a) pentru care contractul este încheiat după 1 iunie 1979; sau

(b) în lipsa unui contract, a cărui lucrare de construcţie este începută după 1 ianuarie 1980; sau

(c) care se termină după 1 iunie 1982.

(iv) In sensul paragrafului (d) din regula 29 a acestui capitol, un petrolier existent este un petrolier nou ca cel definit la alin. (iii) al acestui paragraf.

(v) In sensul alin. (iii) al acestui paragraf, transformarea unui petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult, pentru a corespunde cerinţelor prezentului protocol sau Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de la nave, nu trebuie considerată ca reprezentând o schimbare sau modificare de importanţă majoră.

Regula 2

Definiţii

Următoarele paragrafe se adaugă la textul existent:

(k) Sistemul de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare este un mijloc prin care mişcările necesare ale cârmei se transmit de la puntea de comandă la comenzile agregatului instalaţiei de guvernare.

(l) Instalaţia principală de guvernare este reprezentată de maşini, agregatele de putere ale instalaţiei de guvernare, dacă există, echipamentul auxiliar şi mijlocul pentru aplicarea cuplului la axul cârmei (de exemplu, eche sau sector dinţat) necesare pentru punerea în mişcare a cârmei în scopul guvernării navei în condiţii de exploatare normale.

(m) Agregatul de putere al instalaţiei de guvernare este:

(i) în cazul instalaţiei de guvernare electrice, un motor electric şi echipamentul electric aferent;

(ii) în cazul instalaţiei de guvernare electrohidraulice, un motor electric aferent şi pompa conectată;

(iii) în cazul altei instalaţii de guvernare hidraulice, un motor de acţionare şi pompa conectată, (n) Instalaţia de guvernare auxiliară este echipamentul care este prevăzut pentru a pune în mişcare cârma în scopul guvernării navei în cazul unei avarii la instalaţia principală de guvernare.

PARTEA C - Maşini şi instalaţii electrice

Regula 29

Instalaţia de guvernare

Următorul paragraf se adaugă la textul existent:

(d) Numai petroliere

(i) Fiecare petrolier nou de 10.000 TRB şi mai mult şi nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, precum şi fiecare petrolier existent de 10.000 TRB şi mai mult vor corespunde următoarelor cerinţe:

(1) vor fi prevăzute două sisteme de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare, fiecare dintre acestea putând fi pus în funcţiune separat de la puntea de comandă. Aceasta nu implică existenţa unei dublări a timonei sau a manetei de guvernare. In cazul defectării sistemului de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare în funcţiune, celălalt sistem va putea fi pus în funcţiune imediat, dintr-un loc de pe puntea de comandă. Fiecare sistem de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare, dacă este electric, trebuie deservit de propriul său circuit separat alimentat de la circuitul de forţă al instalaţiei de guvernare dintr-un punct din interiorul compartimentului instalaţiei de guvernare. In cazul avarierii alimentării cu energie electrică a unui sistem de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare, aceasta trebuie semnalizată pe puntea de comandă. Semnalele de avertizare cerute în acest alineat trebuie să fie atât sonore, cât şi vizuale şi amplasate într-o poziţie pe puntea de comandă, de unde să poată fi observate imediat;

(2) comanda instalaţiei principale de guvernare trebuie prevăzută şi în compartimentul maşinii cârmei;

(3) trebuie prevăzute mijloace în compartimentul maşinii  cârmei,  pentru  a deconecta sistemul  de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare de la circuitul de alimentare;

(4) trebuie prevăzut un mijloc de comunicaţie de la puntea de comandă la compartimentul maşinii cârmei;

(5) poziţia unghiulară exactă a cârmei trebuie să fie indicată pe puntea de comandă. Indicarea unghiului cârmei trebuie să fie independentă de sistemul de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare; şi

(6) poziţia unghiulară a cârmei trebuie să poată fi recunoscută în compartimentul maşinii cârmei.

(ii) La fiecare petrolier nou de 10.000 TRB şi mai mult, în afara cerinţelor din paragraful (a) şi alin. (i) al paragrafului (d) din această regulă, se aplică următoarele:

(1) instalaţia principală de guvernare trebuie să cuprindă două sau mai multe agregate identice şi trebuie să poată pune în funcţiune cârma conform cerinţelor paragrafului (d) alin. (ii) pct. (2) din această regulă, în timp ce funcţionează cu unul sau mai multe agregate. In măsura în care este raţional şi posibil, instalaţia principală de guvernare trebuie să fie dispusă astfel încât o singură avarie a tubulaturii sale sau a unuia din agregatele de putere să nu afecteze integritatea celeilalte părţi a instalaţiei de guvernare. Toate cuplajele mecanice care fac parte din instalaţia de guvernare şi cuplajele mecanice cu orice sistem de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare, dacă există, trebuie să fie de o construcţie robustă şi trainică, după cum consideră Administraţia;

(2) instalaţia principală de guvernare trebuie să asigure manevra de trecere a cârmei de la 35 grade într-un bord la 35 grade în celălalt bord, cu nava la pescaj maxim în marş înainte la viteza maximă de serviciu. Cârma trebuie să poată fi manevrată de la 35 grade într-un bord la 30 grade în celălalt bord în cel mult 28 secunde, în aceleaşi condiţii ca cele mai sus menţionate;

(3)  instalaţia principală de guvernare trebuie să fie pusă în funcţiune de o sursă de energie dacă este necesar să se îndeplinească cerinţele paragrafului (d) alin. (ii) pct. (2) din această regulă;

(4) agregatele de forţă ale instalaţiei de guvernare principale trebuie prevăzute să pornească automat atunci când alimentarea cu energie electrică este restabilită după o avarie a circuitului electric;

(5) în cazul unei defecţiuni la oricare dintre agregatele instalaţiei de guvernare, trebuie să se dea un semnal de avertizare pe puntea de comandă; şi

(6) se va prevedea o sursă de curent alternativ suficientă pentru a alimenta cel puţin un agregat de acţionare a instalaţiei de guvernare, astfel încât să permită acestuia să manevreze cârma, aşa cum se arată mai jos, precum şi pentru a alimenta sistemul de comandă de la distanţă aferent instalaţiei de guvernare şi axiometrul în mod automat şi într-un interval de 45 secunde de la sursa de curent de avarie sau de la o altă sursă de curent independentă amplasată în compartimentul maşinii cârmei. Această sursă independentă de energie trebuie folosită numai în acest scop şi trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru o funcţionare continuă de jumătate de oră. Dacă agregatul instalaţiei de guvernare este alimentat de sursa de curent alternativ, aceasta trebuie să asigure cel puţin manevrarea cârmei de la 15 grade într-un bord la 15 grade în celălalt bord într-un interval de 60 secunde, cu nava la pescajul maxim şi la jumătate din viteza sa maximă de serviciu de marş înainte sau cu 7 noduri, care din acestea este mai mare.

CAPITOLUL II-2

Construcţie - Protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului

PARTEA A- Generalităţi

Regula 1

Aplicare

Următoarele   alineate   se   adaugă   textului  existent  al paragrafului (a):

(iv) In pofida prevederilor alin. (ii) şi (iii) ale acestui paragraf, în sensul paragrafului (a) alin. (ii) din regula 55 şi regula 60 din acest capitol, un petrolier nou înseamnă un petrolier:

(1) pentru care contractul de construcţie este încheiat dupa 1 iunie 1979; sau

(2) în lipsa unui contract de construcţie, a cărui chilă este pusă sau care se află într-un stadiu echivalent de construcţie după 1 ianuarie 1980; sau

(3) a cărui livrare este după 1 iunie 1982; sau

(4)  care a suferit o transformare sau modificare de importanţă deosebită:

(a) pentru care contractul este încheiat după 1 ianuarie 1979; sau

(b)  în lipsa unui contract, a cărei construcţie este începută după 1 ianuarie 1980; sau

(c) care este terminată după 1 iunie 1982.

(v) In sensul paragrafului (a) alin. (ii) din regula 55 şi regula 60 din acest capitol, un petrolier existent nu este un petrolier nou după cum este definit în alin. (iv) din acest paragraf.

(vi) In sensul alin. (iv) din acest paragraf, transformarea unui petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult, pentru a corespunde cerinţelor prezentului protocol sau Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de la nave, nu trebuie considerată o schimbare sau modificare de importanţă majoră.

Regula 3

Definiţii

Textul existent al paragrafului (v) se înlocuieşte cu următorul:

(v) Deplasamentul navei goale înseamnă deplasamentul unei nave exprimat în tone metrice fără încărcătură, combustibil, ulei lubrifiant, apă de balast, apă potabilă şi apă de alimentare în tancuri, provizii alimentare, pasageri şi echipaj cu efectele lor. Următorul paragraf se adaugă la textul existent:

(x) Ţiţei înseamnă orice hidrocarbură care se găseşte în mod natural în pământ, indiferent că este sau nu tratată pentru a o face adecvată transportului, şi include:

(i) ţiţei din care să fi fost eliminate anumite produse de distilare; şi

(ii) ţiţei căruia se poate să i se fi adăugat anumite produse de distilare.

PARTEA E - Măsuri de protecţie contra incendiului pentru navele petroliere

Regula 55

Aplicare

Textul existent al acestei reguli se înlocuieşte cu următorul:

(a) Dacă nu se prevede în mod expres altfel:

(i) această parte se aplică tuturor navelor petroliere noi care transportă ţiţei şi produse petroliere care au un punct de aprindere ce nu depăşeşte 60°C (140°F), determinat cu un aparat aprobat (proba în creuzet închis), şi o presiune a vaporilor REID mai mică decât presiunea atmosferică, precum şi alte produse lichide prezentând un risc de incendiu similar; şi

(ii) în plus, toate navele vizate de această parte trebuie să îndeplinească cerinţele regulilor 52, 53, 54 din cap. II-2 din Convenţie, exceptând faptul că instalaţiile fixe de stingere a incendiilor cu gaz pentru spaţiile de marfă nu trebuie să fie folosite pentru petrolierele noi şi pentru acele petroliere existente care corespund regulii 60 din acest capitol. Pentru petrolierele existente cărora nu li se cere să corespundă regulii 60, Administraţia, aplicând cerinţele paragrafului (f) al regulii 52, poate accepta o instalaţie cu spumă capabilă să debiteze spumă în interiorul şi exteriorul tancurilor. Componentele instalaţiei trebuie să fie satisfăcătoare pentru Administraţie.

(b) Dacă se intenţionează să se transporte mărfuri, alte decât acelea la care se face referire în alin. (i) paragraful (a) din această regulă şi care prezintă risc de incendiu suplimentar, trebuie cerute măsuri suplimentare de protecţie considerate satisfăcătoare de către Administraţie.

(c) Navele mixte de transport nu trebuie să transporte mărfuri solide decât dacă toate tancurile de marfă sunt golite de ţiţei şi degazate sau numai dacă, în fiecare caz, Administraţia consideră că sunt îndeplinite măsurile prevăzute.

Regula 60

Protecţia tancurilor de marfă

Textul existent al acestei reguli se înlocuieşte cu următorul:

(a) Pentru petrolierele noi de 20.000 tdw şi mai mult, protecţia punţii din zona tancurilor de marfă şi a tancurilor de marfă trebuie asigurată printr-o instalaţie fixă cu spumă pe punte şi o instalaţie fixă cu gaz inert în conformitate cu cerinţele regulilor 61 şi 62 din cap. II-2 din Convenţie, exceptând faptul că, în locul instalaţiilor de mai sus, Administraţia, după ce a luat în consideraţie amenajările şi dotările navei, poate accepta alte combinaţii de instalaţii fixe, cu condiţia ca acestea să ofere acelaşi grad de protecţie, în conformitate cu regula 5 din cap. I din Convenţie.

(b) Pentru a fi considerată echivalentă, instalaţia propusă în locul instalaţiei fixe cu spumă pe punte trebuie:

(i) să poată stinge incendiile produse datorită deversărilor şi să preîntâmpine aprinderea ţiţeiului împrăştiat care nu s-a aprins încă; şi

(ii) să poată combate incendiile din tancurile avariate.

(c) Pentru a fi considerată echivalentă, instalaţia propusă în locul instalaţiei fixe cu gaz inert trebuie:

(i) să poată preîntâmpina acumulările periculoase de amestecuri explozive în tancurile intacte de marfă în timpul exploatării normale de-a lungul întregului voiaj în balast şi al operaţiilor necesare din interiorul tancurilor; şi

(ii) să fie proiectată astfel încât să reducă riscul unui incendiu datorită electricităţii statice produse chiar de instalaţie.

(d) Orice petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al ţiţeiului trebuie prevăzut cu o instalaţie de gaz inert, care să corespundă cerinţelor paragrafului (a) din această regulă, nu mai târziu de:

(i) pentru un petrolier de 70.000 tdw şi mai mult, 2 ani după data intrării în vigoare a prezentului protocol; şi

(ii) pentru un petrolier mai mic de 70.000 tdw, 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, exceptând faptul că pentru petroliere mai mici de 40.000 tdw care nu sunt prevăzute cu maşini de spălare a tancurilor cu un debit individual mai mare de 60 m3/h, Administraţia poate scuti petrolierele existente de cerinţele acestui paragraf, dacă s-ar dovedi neraţională şi nerealistă aplicarea acestor cerinţe, luând în considerare caracteristicile de proiectare a navei.

(e) Orice petrolier existent de 40.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al produselor petroliere, altele decât ţiţei, şi orice astfel de petrolier de 20.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al produselor petroliere, altele decât ţiţei, prevăzute cu maşini de spălare a tancurilor care au un debite individual mai mare de 60 m3/h, trebuie prevăzute cu o instalaţie de gaz inert, care să corespundă cerinţelor paragrafului (a) din această regulă, nu mai târziu de:

(i) pentru un petrolier de 70.000 tdw şi mai mult, 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol; şi

(ii) pentru un petrolier mai mic de 70.000 tdw, 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

(f) Orice petrolier care utilizează un procedeu de curăţare a tancurilor de marfă folosind spălarea cu ţiţei trebuie prevăzut cu o instalaţie de gaz inert care să corespundă cerinţelor regulii 62 din cap. II-2 din Convenţie şi cu maşini de spălare a tancurilor.

(g) Toate petrolierele prevăzute cu o instalaţie fixă de gaz inert trebuie prevăzute cu un sistem închis de ulaj.

(h) Orice petrolier nou de 2.000 TRB şi mai mult care nu este cuprins în paragraful (a) al acestei reguli trebuie prevăzut cu o instalaţie cu spumă, capabilă să refuleze spumă în interiorul sau exteriorul tancurilor.

Componentele unei astfel de instalaţii trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Administraţie.

CAPITOLUL V

Siguranţa navigaţiei

Regula 12

Echipamentul de navigaţie al navei

Textul existent al paragrafului (a) se înlocuieşte cu următorul:

(a) Toate navele de 1.600 TRB şi mai mult, dar mai puţin de 10.000 TRB, trebuie să fie dotate cu cel puţin un radar. Toate navele de 10.000 TRB şi mai mult trebuie să fie dotate cu cel puţin două radare, fiecare putând funcţiona independent unul faţă de celălalt. Toate radarele montate în conformitate cu această regulă trebuie să fie de un tip aprobat de Administraţie şi trebuie să corespundă normelor de funcţionare, care să nu fie inferioare acelora adoptate de Organizaţie. Pe puntea de comandă a acestor nave trebuie prevăzute mijloace pentru trasarea citirilor radarului.

Regula 19

Utilizarea pilotului automat

Următorul paragraf se adaugă la textul existent:

(d) Guvernarea manuală trebuie încercată după folosirea îndelungată a pilotului automat şi înainte de a intra în zone unde navigaţia solicită o atenţie specială.

La acest capitol se adaugă următoarele reguli noi:

Regula 19-1

Funcţionarea instalaţiei de guvernare

In zonele în care navigaţia necesită o atenţie deosebită, navele trebuie să aibă mai mult decât un agregat de acţionare a instalaţiei de guvernare în funcţiune, dacă asemenea agregate pot să funcţioneze simultan.

Regula 19-2

Instalaţia de guvernare - Incercare si exerciţii de roluri

(a)  In cadrul celor 12 ore dinaintea plecării, instalaţia de guvernare a navei trebuie verificată şi încercată de echipajul navei. Procedura de încercare trebuie să includă, după caz, funcţionarea următoarelor:

(i) instalaţia principală de guvernare;

(ii) instalaţia de guvernare auxiliară;

(iii) sistemele de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare;

(iv) locurile de guvernare situate pe puntea de comandă;

(v) sursa de energie de avarie;

(vi) axiometrele în raport cu poziţia reală a cârmei;

(vii) semnalele de alarmă în caz de avarie la sursa de energie a sistemului de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare; şi

(viii) semnalele de alarmă în caz de avarie a agregatului de acţionare a instalaţiei de guvernare.

(b) Verificările şi încercările trebuie să includă:

(i) mişcarea completă a cârmei în conformitate cu performanţele cerute de instalaţia de guvernare;

(ii) o inspecţie vizuală a instalaţiei de guvernare şi a articulaţiilor de legătură; şi

(iii) funcţionarea mijloacelor de comunicaţie dintre puntea de comandă şi compartimentul maşinii cârmei.

(c) (i) Instrucţiunile simple de funcţionare, cu o schemă-bloc care indică procedeele de comutare pentru sistemele de comandă de la distanţă a instalaţiei de guvernare şi agregatele de acţionare a instalaţiei de guvernare, trebuie să fie permanent expuse pe puntea de comandă şi în compartimentul maşinii cârmei,

(ii) Toţi ofiţerii implicaţi în funcţionarea şi/sau întreţinerea instalaţiei de guvernare trebuie să cunoască funcţionarea sistemelor de guvernare montate pe navă şi procedeele de comutare de la un sistem la altul.

(d)  Suplimentar faţă de verificările şi încercările de rutină prevăzute în paragrafele (a) şi (b) din această regulă, trebuie ca cel puţin o dată la fiecare 3 luni să aibă loc exerciţii de roluri privind instalaţia de guvernare pentru a exersa procedeele de guvernare în caz de avarie. Aceste exerciţii trebuie să includă comanda directă din interiorul compartimentului maşinii cârmei, procedura de comunicare cu puntea de comandă şi, dacă se aplică, funcţionarea surselor de curent alternativ.

(e) Administraţia poate să renunţe la cererea de a efectua verificările şi încercările prevăzute în paragrafele (a) şi (b) din această regulă pentru navele care efectuează regulat voiaje de scurtă durată. Aceste nave trebuie să efectueze aceste verificări şi încercări cel puţin o dată la fiecare săptămână.

(f)   Data la care verificările şi încercările prevăzute la paragrafele (a) şi (b) din această regulă sunt efectuate, precum şi data şi detaliile exercitiilor de roluri privind guvernarea în caz de avarie, efectuate conform paragrafului (d) din această regulă, trebuie înregistrate în jurnalul de bord după cum este prevăzut de Administraţie.

APENDICE

Formularul Certificatului de siguranţă pentru construcţia navelor de mărfuri

Următorul formular se adaugă la formularul existent:

SUPLIMENT

la Certificatul de siguranţă pentru construcţia navei de mărfuri

(Sigiliul oficial)                                                                                            (Ţara)

Emis în virtutea prevederilor Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

Numele navei

Numărul sau indicativul navei

Portul de înmatriculare

Deadweight (tone metrice)

Anul de construcţie

Tipul navei:

Petrolier angajat în activitatea de transport de ţiţei*)

Petrolier angajat în activitatea de transport de produse petroliere, altele decât ţiţei*)

Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei/alte produse petroliere*)

Navă de mărfuri, alta decât petrolier, angajată în activitatea de transport de produse petroliere*)

Data de contract pentru construcţie sau schimbare ori modificare majoră......................................................................................................................

Data la care a fost pusă chila sau la care nava se află într-un stadiu similar de construcţie ori la care a fost începută o schimbare sau modificare majoră....................................................................................................................................................................................................................................

Data livrării sau încheierii unei schimbări sau modificări majore.....................................................................................................................................

Acest supliment va fi ataşat permanent la Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri. Prin prezenta se certifică faptul că:

- nava a fost inspectată în conformitate cu regula 10 din cap. I al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare; şi

- inspecţia arată că starea corpului, a maşinilor şi a echipamentului, aşa cum sunt definite în regula de mai sus, este în toate privinţele satisfăcătoare şi că nava este conformă cu prevederile protocolului.

Acest certificat este valabil până la................., sub rezerva inspecţiei/inspecţiilor intermediare la intervale de.................

Emis la..........................................................19.......       ................................................................................................................................

              (locul de emitere a certificatului)                    (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite certificatul)

 (sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

*) Se elimină, după caz.

Inspecţie intermediară

Prin prezenta se certifică că la inspecţia intermediară cerută de regula 10 a cap. I la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare nava a fost găsită în conformitate cu prevederile respective ale acestui protocol.

Semnat  ...........................................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul ...............................................................................................................

Data.................................................................................................................

Următoarea inspecţie intermediară la..................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat ..............................................................................................................

               (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul.................................................................................................................

Data..................................................................................................................

Următoarea inspecţie intermediară la..................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat ............................................................................................................

                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul................................................................................................................

Data.................................................................................................................

Următoarea inspecţie intermediară la.................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat ............................................................................................................

                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul................................................................................................................

Data.................................................................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Formularul certificatului de siguranţă a echipamentului pentru navele de mărfuri

Următorul formular se adaugă la formularul existent:

SUPLIMENT

la certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri

(Sigiliul oficial)                                                                            (Ţara)

Emis în virtutea prevederilor Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

Numele navei

Numărul sau indicativul navei

Portul de înmatriculare

Deadweight (tone metrice)

Anul de construcţie

Tipul navei:

Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei*)

Petrolier angajat în activitatea de transport de produse petroliere, altele decât ţiţei*)

Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei/alte produse petroliere*)

Navă de mărfuri, alta decât petrolier, angajată în activitatea de transport de produse petroliere*)

Data de contract pentru construcţie sau schimbare ori modificare majoră......................................................................................................................

Data la care a fost pusă chila sau la care nava se află într-un stadiu similar de construcţie ori la care a fost începută o schimbare sau modificare majoră........................................................................................................................................................................ ..........................................................

Data livrării sau încheierii unei schimbări sau modificări majore.....................................................................................................................................

Acest supliment va fi ataşat permanent la certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri.

*) Se elimină, după caz.

Prin prezenta se certifică:

Că nava a fost inspectată în conformitate cu regula 8 din cap. I din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi că inspecţia arată că starea materialului de echipament de siguranţă, aşa cum s-a definit în regula mai sus menţionată, este în toate privinţele satisfăcătoare şi că nava este conformă cu prescripţiile protocolului.

Acest certificat este valabil până la............, sub rezerva inspecţiei/inspecţiilor intermediare la intervale de......................

Emis la ........................................................ la..........19..........    ..............................................................................................................................

             (locul de emitere a certificatului)                                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător care emite certificatul)

(sigiliul sau ştampila autorităţii care emite certificatul, după caz)

Inspecţie intermediară

Prin prezenta se certifică că la inspecţia intermediară cerută de regula 8 a cap. I la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare nava a fost găsită în conformitate cu prevederile pertinente ale acestui protocol.

Semnat ............................................................................................................

                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul................................................................................................................

Data.................................................................................................................

Următoarea inspecţie intermediară la.................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Semnat ............................................................................................................

                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul................................................................................................................

Data.................................................................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

Conform prevederilor regulii 14 a cap. 1 din protocol, valabilitatea acestui certificat este prelungită până la.....................

Semnat ............................................................................................................

                  (semnătura persoanei oficiale autorizate corespunzător)

Locul................................................................................................................

Data.................................................................................................................

(sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz)

REZOLUŢIA MSC.2 (XLV)

adoptată la 20 noiembrie 1981

AMENDAMENTELE DIN 1981

la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

Comitetul Siguranţei Maritime,

notând art. II din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, denumit în continuare Protocol, conform căruia Protocolul, cu excepţia prevederilor cap. I, poate fi amendat prin procedura specificată în art. Vlll(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, denumită în continuare Convenţia,

notând şi funcţiile conferite de Protocol Comitetului Siguranţei Maritime în vederea examinării şi adoptării amendamentelor la Protocol,

luând în considerare în cadrul celei de a patruzeci şi cincea sesiuni amendamentele la Protocol propuse şi difuzate în conformitate cu art. Vlll(b)(i) din Convenţie,

1. adoptă, în conformitate cu art. Vlll(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la regula 29(d)(i) din cap. II-1, ale căror texte sunt prevăzute în anexa la prezenta rezoluţie;

2. hotărăşte, în conformitate cu art. Vlll(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, ca amendamentele mai sus menţionate să fie considerate ca acceptate, în afară de cazul în care, înainte de 1 martie 1984, mai mult de o treime din părţile la Protocol sau părţile ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele să noteze că, în conformitate cu art. Vlll(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele la Protocol, după acceptarea lor conform paragrafului 2 de mai sus, vor intra în vigoare la 1 septembrie 1984;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. Vlll(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale tuturor părţilor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare;

5.  solicită în plus secretarului general să transmită copii ale rezoluţiei şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt Parti la Protocol.

ANEXA

AMENDAMENTELE   DIN   1981

la Protocolul din 1978 privind Convenţia SOLAS 1974

Regula 29 din cap. II-1

Instalaţia de guvernare

A patra frază din alin. (d)(i)(1) se înlocuieşte cu următoarele:

„Fiecare sistem de comandă a instalaţiei de guvernare, dacă este electric, va fi deservit de circuitul său separat propriu, alimentat de la circuitul electric al instalaţiei de guvernare sau direct de la barele tabloului electric de distribuţie care alimentează acel circuit electric al instalaţiei de guvernare, într-un punct al tabloului electric de distribuţie adiacent alimentării circuitului electric al instalaţiei de guvernare."

Alin. (d)(i)(3) se înlocuieşte cu următoarele:

„(3) în compartimentul instalaţiei de guvernare se vor prevedea mijloace pentru deconectarea oricărui sistem de comandă acţionat de pe puntea de comandă de la instalaţia de guvernare pe care o deserveşte;".


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/1978

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 1978
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 0/1978
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu