Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  5 februarie 1996

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 29 din 12 februarie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie, prevazut in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul industriilor,
                           Alexandru Stanescu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

                           Ministrul lucrarilor publice si
                           amenajarii teritoriului,
                           Marin Cristea


    ANEXA 1

                   REGULAMENT
de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in functiune. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu autorizatiile, avizele, prevederile contractului, ale documentatiei de executie, precum si cu reglementarile tehnice aplicabile.
    Art. 2
    In intelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice, urmareste indeplinirea lui si preia lucrarea.
    Executantul este partea contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.
    Art. 3
    Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, extinderi, modernizari, retehnologizari, mentineri de capacitati etc.), si se realizeaza in urmatoarele etape:
    - receptia la terminarea lucrarilor;
    - receptia punerii in functiune a capacitatilor de productie, care se face la terminarea probelor tehnologice, si verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor, astfel incat sa se asigure calitatea produselor si realizarea indicatorilor tehnico - economici aprobati;
    - receptia finala la expirarea perioadei de garantie, daca este prevazuta in contract;
    - receptia definitiva a obiectivelor de investitii, care se face, la data convenita prin contract, intre investitor si executant si are drept scop confirmarea realizarii performantelor tehnice proiectate.
    Receptia lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice se face concomitent sau dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
    Art. 4
    Pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice, indiferent de sursa de finantare si forma de proprietate, receptiile se vor organiza de catre ordonatorii de credite sau proprietarii care, in sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori.
    Art. 5
    Receptia se poate face prin acordul partilor sau, in cazul cand partile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neintelegerilor ivite cu ocazia incheierii procesului-verbal de receptie, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente.

    CAP. 2
    Receptia la terminarea lucrarilor

    Art. 6
    Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris, confirmat de investitor. O copie de pe comunicare va fi transmisa, de catre executant, si reprezentantului investitorului pe santier.
    Art. 7
    Comisiile de receptie se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, vor face parte, obligatoriu, un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata investitia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu.
    Pentru lucrarile de mare importanta definite astfel de catre consiliul interministerial sau de ordonatorul principal de credite, avand in vedere gradul de risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrarilor care fac obiectul receptiei, comisiile de receptie vor fi alcatuite din cel putin 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5. Intre acesti specialisti, in functie de specificul si importanta obiectivului de investitii, trebuie sa se gaseasca si reprezentanti ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, ai Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, ai ISCIR, INSEMEX Petrosani (pentru domeniul mineritului) etc. Daca acesti reprezentanti nu sunt cuprinsi in componenta comisiei, la receptie se vor prezenta avizele obtinute de la aceste organe abilitate.
    Art. 8
    Investitorul va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
    a) membrilor comisiei de receptie;
    b) executantului;
    c) proiectantului.
    Reprezentantii executantului, proiectantului, furnizorilor de utilaje si ai agentilor economici, care au participat direct la realizarea obiectivului de investitii, nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de invitati.
    Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii, comisia de receptie se numeste de catre organele proprii ale acestora.
    Art. 9
    Proiectantul, in calitate de autor al proiectului lucrarii, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia lucrarii.
    Art. 10
    La receptia obiectivelor de investitii care reprezinta surse mari de risc, investitorii sunt obligati ca, in comisiile de receptie, sa includa si o persoana desemnata de catre inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri si care va fi solicitata in scris de catre investitor.
    Numele persoanei desemnate de catre inspectiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat in scris investitorului in intervalul de timp de la primirea solicitarii pana la data intrunirii comisiei de receptie.
    Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor prevazute in documentatia de executie, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, fara de care receptia nu este acceptata.
    Art. 11
    In cazul in care investitorul nu stabileste, in urma comunicarii primite, o data pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut la art. 8 sau daca la data fixata nu se prezinta la locul receptiei direct sau prin imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie in conditiile prevederilor art. 8.
    Daca nici pana la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixeaza receptia sau daca comisia de receptie nu se prezinta la data fixata, direct sau prin imputernicit legal, executantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului in timp util termenul pe care l-a fixat. Daca investitorul, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul fixat si nici nu a convenit cu executantul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, executantul va modifica in scris investitorului ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie.
    In notificare, executantul va preciza, totodata, ca investitorul va raspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de receptie.
    Art. 12
    Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care va fi facuta receptia.
    Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiti ai acesteia. Hotararile comisiei se iau cu majoritatea simpla.
    In cazul in care comisia nu se intruneste in totalitatea ei, presedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrari pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen in vederea efectuarii receptiei la termen, ce nu va depasi 4 zile lucratoare de la data fixata initial.
    In vederea desfasurarii in bune conditii a receptiei, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum si documentele si explicatiile care li sunt necesare.
    Art. 13
    Comisia de receptie examineaza:
    a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.
    Examinarea se va face prin:
    - cercetarea vizuala a lucrarii;
    - analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei sau a utilajului;
    b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale conform legii;
    c) referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;
    d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexata la contract.
    In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei sau a utilajului, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste.
    Art. 14
    La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie, model prezentat in anexa nr. 1 la regulament, si il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.
    Art. 15
    Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei, in cazul in care nu exista obiectii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.
    Art. 16
    Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand:
    - se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a lucrarilor din punct de vedere al exigentelor esentiale;
    - lucrarea prezinta vicii a caror remediere este de durata si care, daca nu ar fi facuta, ar diminua considerabil utilitatea ei;
    - exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel pentru a le clarifica;
    - se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a utilajului, echipamentului si a instalatiei tehnologice sau capacitatea de productie prevazuta;
    - nu au fost respectate conditiile cerute de catre organele de avizare abilitate in acest scop.
    Art. 17
    Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei, daca constata vicii care nu pot fi inlaturate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari etc.
    Art. 18
    Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amanarea actului de receptie. In cazul in care executantul nu se prezinta la receptie, investitorul poate solicita asistenta pentru receptie unui atestat, care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.
    Art. 19
    Situatiile de absenta a unor persoane sau delegati convocati vor fi consemnate in procesul-verbal de receptie.
    Art. 20
    Presedintele comisiei de receptie va prezenta investitorului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, investitorul hotaraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotararea sa, in interval de 3 zile lucratoare, executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.
    Art. 21
    In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depasi, de regula, 90 de zile calendaristice de la data receptiei, daca, datorita conditiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen.
    Art. 22
    Daca executantul nu-si indeplineste obligatiile prevazute la art. 21, dupa trecerea termenului de remediere convenit, investitorul il va soma in acest sens, iar daca executantul nu da curs somatiei, investitorul este in drept sa execute remedierile pe cheltuiala si pe riscul executantului in culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs.
    Art. 23
    Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie se consemneaza in cadrul acestuia.
    Art. 24
    Dupa executarea remedierilor, executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor. Daca, in decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anuleaza obiectiile, se recurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevazuta in contract si, in cazul ramanerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 25
    Data receptiei este cea a incheierii, de catre comisia de receptie, a procesului-verbal de receptie a lucrarilor, cu sau fara obiectii.
    Art. 26
    Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de receptie, amanare sau de respingere a receptiei, pentru a contesta obiectiile sau respingerea. Litigiul se rezolva prin arbitraj, daca aceasta forma de conciliere a fost prevazuta in contract, sau prin actiune inaintata la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 27
    Investitorul preia lucrarea la data prevazuta la art. 25, in afara cazului in care receptia este amanata sau respinsa.
    Art. 28
    In cazul depasirii de catre investitor a termenului de 30 de zile prevazut la art. 24, fara a cadea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apeleaza la conciliere, iar apoi la instanta judecatoreasca.
    Art. 29
    Dupa acceptarea receptiei de catre investitor, cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remedieri de lucrari, penalizari, diminuari de valori si alte asemenea, decat cele consemnate in procesul-verbal de receptie. Fac exceptie viciile ascunse, descoperite in termenul stabilit, conform prevederilor contractuale referitoare la termenul de garantie.
    Art. 30
    In cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre executant si investitor, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporar asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din executarea necorespunzatoare.
    Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un proces-verbal de receptie pentru partea de lucrare in cauza, dar investitorul poate cere inscrierea in procesul-verbal de receptie, intocmit la terminarea lucrarii in intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii si le-a consemnat in procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluata de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta lucrarii incepe de la data terminarii remedierilor.

    CAP. 3
    Receptia punerii in functiune

    Art. 31
    Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris, confirmat de investitor.
    Art. 32
    Comisiile de receptie pentru lucrarile de montaj utilaje, instalatii tehnologice si puneri in functiune se vor numi de catre:
    - investitorul cu capital privat;
    - consiliile de administratie ale agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, pentru investitiile finantate din fondurile proprii ale acestora sau din credite negarantate de stat;
    - ordonatorii de credite pentru obiectivele de investitii a caror finantare se asigura integral sau in completare de la bugetul de stat, bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, din credite externe contractate sau garantate de stat.
    Comisiile de receptie vor fi constituite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, va face parte, obligatoriu, un reprezentant al investitorului, restul fiind specialisti.
    Art. 33
    Investitorul va organiza inceperea receptiei de punere in functiune (P.I.F.) in maximum 15 zile calendaristice de la data notificarii terminarii lucrarilor si va comunica data stabilita:
    a) membrilor comisiei de receptie;
    b) executantului;
    c) proiectantului;
    d) principalilor furnizori de utilaje si echipamente aferente instalatiilor tehnologice.
    Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de invitati.
    Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de informatii, comisia de receptie se numeste de catre organele proprii ale acestora.
    Art. 34
    Proiectantul, in calitate de autor al proiectului tehnologic, va intocmi si prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia probelor de punere in functiune.
    Art. 35
    In cazul in care investitorul nu stabileste, in urma comunicarii primite, o data pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut la art. 33 sau daca, la data fixata, nu se prezinta la locul receptiei, direct sau prin imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie intr-un interval de 10-15 zile de la data primei convocari.
    Daca nici la expirarea acestui al doilea termen, investitorul nu fixeaza un termen de receptie, direct sau prin imputernicit legal, executantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului, in timp util, termenul pe care l-a fixat. Daca investitorul, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul fixat si nu a convenit cu executantul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, executantul va notifica, in scris, investitorului ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie.
    In notificare, executantul va preciza, totodata, ca investitorul va raspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de receptie.
    Art. 36
    Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabileste programul dupa care va fi facuta punerea in functiune.
    Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii numiti ai acesteia. Hotararile comisiei se iau cu majoritatea simpla.
    In vederea desfasurarii in bune conditii a punerii in functiune, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia de executie, precum si alte documente si explicatii ce-i sunt necesare.
    Art. 37
    Comisia de receptie efectueaza verificarea realizarii lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si indeplinirea tuturor conditiilor pentru punerea in functiune a capacitatilor de productie. La receptia punerii in functiune a capacitatilor de productie se verifica efectuarea prealabila a probelor tehnologice, existenta conditiilor pentru exploatarea normala a instalatiilor si utilajelor tehnologice, astfel incat sa se asigure calitatea produselor si atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobati.
    Proiectantul va prezenta comisiei de receptie un referat cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare.
    Comisia de receptie va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor avizelor tuturor organelor de avizare abilitate in acest scop.
    Art. 38
    La terminarea tuturor verificarilor, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie a punerii in functiune (modelul prezentat in anexa nr. 2) pe care il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.
    Art. 39
    Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale.
    Art. 40
    Comisia de receptie recomanda amanarea receptiei cand:
    - se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza capacitatea de productie;
    - exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari pentru a le clarifica;
    - nu au fost respectate conditiile prevazute in avizele organelor de avizare in acest scop.
    Art. 41
    Comisia de receptie recomanda respingerea receptiei daca se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care, prin natura lor, nu realizeaza una sau mai multe dintre exigentele esentiale refacerii de lucrari etc.
    Art. 42
    Absenta executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amanarea si/sau anularea actului de receptie. In cazul in care executantul nu se prezinta la receptie, investitorul poate solicita asistenta unor experti tehnici neutri, la receptie, care sa consemneze separat de procesul-verbal starea de fapt constatata.
    Art. 43
    Situatiile de absenta a unor persoane sau delegatii convocate vor fi consemnate in procesul-verbal de receptie.
    Art. 44
    Presedintele comisiei de receptie va prezenta investitorului procesul-verbal de receptie cu observatiile participantilor si cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de receptie, investitorul hotaraste admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotararea sa in interval de 3 zile lucratoare executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.
    Art. 45
    In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul-verbal de receptie se vor indica in mod expres acele lucrari care trebuie sa fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depasi de regula 90 de zile calendaristice de la data receptiei. Dupa receptia punerii in functiune pot fi continuate numai lucrarile si pot fi angajate numai cheltuielile din devizul general, precizate in procesul-verbal de receptie, care nu au nici o influenta asupra functionarii normale a capacitatii sau obiectivului.
    Art. 46
    Daca executantul nu-si indeplineste obligatiile de la art. 45, dupa trecerea termenului de remediere convenit, investitorul il va soma in acest sens, iar daca executantul nu da curs somatiei investitorul este in drept sa execute remedieri pe cheltuiala si pe riscul executantului in culpa si sa pretinda plata prejudiciului produs.
    Art. 47
    Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de receptie se consemneaza in cadrul acestuia.
    Art. 48
    Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, investitorului, anularea obiectiilor. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului investitorul nu anuleaza obiectiile, se recurge la procedura de conciliere, daca ea a fost prevazuta in contract si, in cazul ramanerii in dezacord, poate sa-l actioneze la instanta de judecata competenta.
    Art. 49
    Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie a procesului-verbal de receptie a lucrarilor, cu sau fara obiectii.
    Art. 50
    Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de receptie, de amanare sau de respingere a receptiei pentru a contesta obiectiile sau respingerea. Litigiul se rezolva prin conciliere, daca aceasta a fost prevazuta in contract, sau prin actiune la instanta judecatoreasca.
    Art. 51
    Investitorul preia lucrarea la data prevazuta la art. 49, in afara cazului in care receptia este amanata sau respinsa.
    Art. 52
    In cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti de lucrare (o parte a fluxului tehnologic, un grup separat de utilaje etc.), inainte de terminarea totalitatii lucrarilor prevazute in contract, se va incheia intre executant si investitor un proces-verbal de predare-primire in care se vor consemna starea partii de lucrare in cauza si masurile de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporar asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din executarea necorespunzatoare. Pentru partea de lucrare preluata de investitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta functionarii utilajelor si instalatiilor tehnologice va curge incepand cu data terminarii remedierilor.

    CAP. 4
    Receptia finala

    Art. 53
    Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.
    Art. 54
    La receptia finala participa:
    a) investitorul;
    b) comisia de receptie, numita de investitor;
    c) proiectantul lucrarii;
    d) executantul.
    Art. 55
    Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele:
    a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
    b) finalizarea lucrarilor cerute prin procesele-verbale incheiate la terminarea lucrarilor;
    c) referatul investitorului privind comportarea lucrarilor in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.
    Art. 56
    Comisia de receptie finala poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.
    Art. 57
    La terminarea receptiei, comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie finala (modelul prezentat in anexa nr. 3) pe care-l va inainta investitorului, in termen de 3 zile lucratoare, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de anulare sau de respingere a ei.
    Art. 58
    In cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate.
    Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei in cazul in care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.
    Art. 59
    Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.
    Investitorul se va putea indrepta, pentru recuperarea pagubelor, impotriva factorilor implicati in executarea lucrarilor, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei finale, cat si pentru nefunctionarea acestora.
    Investitorul hotaraste admiterea receptiei, pe baza recomandarii comisiei de receptie finala, si notifica executantului hotararea sa in termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie finala.
    Art. 60
    Data receptiei finale este data notificarii de catre investitor a hotararii sale.

    CAP. 5
    Receptia definitiva

    Art. 61
    Receptia definitiva se convoaca de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei convenite prin contract pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectati.
    Art. 62
    La receptia definitiva participa:
    - comisia de receptie numita de investitor;
    - proiectantul lucrarilor;
    - executantul;
    - principalii furnizori de utilaje si echipamente tehnologice.
    Art. 63
    Comisia de receptie definitiva examineaza urmatoarele:
    - finalizarea lucrarilor cerute la receptia privind terminarea lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice;
    - referatul investitorului privind comportarea utilajelor tehnologice si a instalatiilor tehnologice pe perioada de la preluarea lucrarilor, inclusiv viciile aferente si remedierea lor;
    - realizarea performantelor tehnice proiectate.
    Art. 64
    Comisia de receptie definitiva poate cere, in cazuri foarte bine justificate si al aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.
    Art. 65
    La terminarea receptiei comisia isi va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie definitiva (modelul prezentat in anexa nr. 4), pe care-l va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, amanarea sau respingerea ei.
    Art. 66
    In cazul in care comisia de receptie definitiva recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate.
    Art. 67
    Lucrarea a carei receptie definitiva a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe cheltuiala investitorului.
    Investitorul se va putea indrepta, pentru recuperarea pagubelor, impotriva factorilor implicati in executia lucrarilor sau/si livrarea utilajelor si a instalatiilor cu ocazia receptiei.
    Investitorul hotaraste admiterea receptiei definitive, pe baza recomandarii comisiei de receptie, si notifica executantului hotararea sa in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de receptie definitiva.
    Art. 68
    Data receptiei definitive este data notificarii de catre investitor a hotararii sale.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 69
    Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament constructiile si instalatiile aferente, acestea urmand sa fie receptionate potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994.
    Art. 70
    Cheltuielile de orice natura, necesitate de activitatea comisiei de receptie, cad in sarcina investitorului.
    Membrii comisiei de receptie finala vor fi angajati prin contract de colaborare de catre investitor, daca este cazul.
    Cheltuielile ocazionate de incercari, altele decat cele care decurg din prevederile contractuale, se platesc de catre partea care a avut initiativa efectuarii lor. In situatiile in care, in urma rezultatelor nefavorabile ale incercarilor, se stabileste o culpa, cheltuielile respective se suporta de catre partea in culpa.
    Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenta unui expert se platesc de partea care a avut initiativa convocarii expertului si se suporta de partea in culpa.
    Art. 71
    Daca partile nu ajung la incheierea unui proces-verbal de receptie finala pe cale amiabila, ele se pot adresa instantei judecatoresti competente.
    Art. 72
    Partile in litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj potrivit legii.
    Art. 73
    Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului:
    a) executantului;
    b) proiectantului;
    c) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire.
    Art. 74
    Procesele-verbale de receptie a punerii in functiune se difuzeaza prin grija investitorului:
    a) executantului;
    b) proiectantului;
    c) organului administratiei publice locale care a emis autorizatia de construire;
    Art. 75
    Procesele-verbale de receptie finala se difuzeaza prin grija investitorului:
    a) organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire;
    b) executantului.
    Art. 76
    Procesele-verbale de receptie definitiva se difuzeaza prin grija investitorului:
    a) organului administratiei publice locale care a emis autorizatia de construire;
    b) executantului.
    Art. 77
    Cartile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si instalatiilor tehnologice se pastreaza de catre investitor pe toata durata existentei acestora.
    Art. 78
    In toate situatiile, investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea in cauza.
    Art. 79
    Termenii folositi in cadrul regulamentului sunt definiti in anexa nr. 5 la acesta.
    Art. 80
    Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii se excepteaza de la prevederile art. 73, 74, 75 si 76.
    Art. 81
    Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

    INVESTITOR

                  PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
                             Nr.....................

    privind lucrarea ............., executata in cadrul contractului nr. ......
din ..........., incheiat intre ............ pentru lucrarile de ..............
    1. Lucrarile au fost executate le baza autorizatiei nr. ......., eliberata
de ........... la ..............cu valabilitate pana la .......................
    2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .......... ..............., fiind formata din: ........................................... ................................................................................
                           (numele si prenumele)
    3. Au mai participat la receptie:
................................................................................
             (numele si prenumele)                  (calitatea)
    4. Constatarile comisiei de receptie:
    4.1. Din documentatia scrisa si desemnata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1.
    4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate.
    4.3. Lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
    5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
 ...............................................................................
    6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
................................................................................................................................................................
    7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
    8. Prezentul proces-verbal continand ......... file si ............. anexe numerotate, cu un total de ........... file, a fost incheiat astazi ...........
la .................. in ............. exemplare.

    Comisia de receptie*)                       Specialisti*)
    Presedinte .......................        .......................
    Membri     .......................        .......................

------------------------------
*) Numele si prenumele, semnatura.

    ANEXA 2
    la regulament

    INVESTITOR
    Obiectivul de investitii:
    Capacitatea de productie:
    Concluzie:

                PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A PUNERII IN FUNCTIUNE
                              Nr.................

    I. Date generale:
    1. Comisia de receptie convocata la data de: .................... si-a desfasurat activitatea in intervalul:......................................
    II. Constatari:
    In urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:
    1. Documentatia tehnico-economica prevazuta in Regulamentul de efectuare a receptiei punerii in functiune a obiectivelor de investitii a fost (nu a fost) prezentata integral comisiei de receptie, lipsind:
    2. In perioada .............. au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a instalatiilor si utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform documentatiei tehnico-economice.
    3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii aprobati este urmatorul:
    4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezulta din documentele prezentate, este de ......... lei.
    5. Valoarea de inregistrare a fondurilor fixe ce se pun in functiune (sau se dau in folosinta) este la data receptiei de ................ lei:
    6. Alte constatari: ......................................... III.
    Concluzii:
    1. Pe baza constatarilor si a concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, in unanimitate cu majoritate de pareri, hotaraste:
    Admiterea receptiei punerii in functiune a capacitatii:
    2. Comisia de receptie stabileste ca pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in functiune mai sunt necesare urmatoarele masuri:
    3. Prezentul proces-verbal care contine ............ file si ............... anexe numerotate, cu un total de ....................... file care fac parte integranta din cuprinsul lui, a fost incheiat astazi, ........................, in .................  exemplare originale.

       Comisia de receptie*)                   Specialisti*)
       Presedinte ................            ....................
       Membri     ................            ....................

--------------------
    *) Numele si prenumele, semnatura.

    ANEXA 3
    la regulament

    INVESTITOR

                 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
                 Nr. ............ din  ..........

    privind lucrarea ................, autorizata cu nr. ....... din ........, cu valabilitate pana la ............, de catre ..........................
    1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ...................., fiind formata din:
...............................................................................
                       (numele si prenumele)
    2. Au mai participat la receptie:
................................................................................
               (numele si prenumele)                 (calitatea)
    3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
    3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1.
    3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de .....................
    3.3. Cartea tehnica a lucrarii si fisa sintetica a obiectivului au fost (nu au fost) completate.
    3.4. Observatiile facute de catre comisia de receptie finala sunt prezentate in lista-anexa nr. 2.
    3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectivului (nu) sunt in posesia utilizatorului.
    3.6. Obiectivul s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de .......... pana in prezent, respectiv pe o durata de .............. luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.
    3.7. Valoarea obiectivului este de ............ lei, conform listei-anexa nr. 1.
    4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: .......
 ...............................................................................
    5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: ..........................................................................
    6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
 ...............................................................................
    7. Prezentul proces-verbal, continand ............... file si .............. anexe numerotate cu un total de ................ file, a fost incheiat astazi, ....................., la ............... in ............... : exemplare.

   Comisia de receptie*)                               Specialisti*)
   Presedinte .........................         ........................
   Membri     .........................         ........................

------------------------
    *) Numele si prenumele, semnatura.

    ANEXA 4
    la regulament

    INVESTITOR
    Obiectivul de investitii

                PROCES-VERBAL DE RECEPTIE DEFINITIVA
                        Nr..........

    I. Date generale:
    1. Comisia de receptie convocata la data de ............... si-a desfasurat activitatea in intervalul ......................
    II . Constatari
    In urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:
    1. Documentatia tehnico-economica prevazuta in Regulamentul de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii a fost prezentata comisiei de receptie cu urmatoarele exceptii:
    Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu impiedica efectuarea receptiei.
    2. La data receptiei definitive a obiectivului de investitii nu este admisa receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj la urmatoarele obiective:
................................................................................
    3. Nu este admisa receptia la lucrarile de constructii-montaj la urmatoarele obiective:
................................................................................
    4. Receptia punerii in functiune a fost efectuata la data de pana la receptia definitiva a obiectivului; de la data punerii in functiune au trecut ............ luni.
    5. Valoarea lucrarilor supuse receptiei definitive, conform documentelor de decontare verificate de Banca ................ este de .............. lei.
    6. La data receptiei definitive, nivelul atins de indicatorii tehnico - economici aprobati se prezinta astfel:
    7. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat:
    8. La data receptiei definitive se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale utilajelor tehnologice si de spatii construite, care pot conduce la imbunatatirea indicatorilor tehnico-economici.
    9. S-a constatat ca sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste:
    a) asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (se vor arata cele ce nu sunt asigurate);
    b) lucrari conexe, utilitati, alte servicii;
    c) forta de munca;
    d) alte masuri.
    III. Concluzii:
    1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie hotaraste, cu majoritate de pareri:
    Admiterea receptiei definitive a obiectivului de investitii:
................................................................................
    Se acorda calificativul :.....................................
    2. Comisia de receptie stabileste ca pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a capacitatilor ce se receptioneaza mai sunt necesare urmatoarele masuri: ................................................................................
    3. Prezentul proces-verbal care contine ............. file si .............. anexe, numerotate cu un total de ............. file care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi ........... in .................... exemplare originale.

    Presedinte,                                   Specialisti consultanti:
    (numele si prenumele)                         (numele si prenumele)
    Vicepresedinte,
    Membri:                                         Asistenti:
    (numele si semnatura)                         (numele si semnatura)
    Secretar,


    ANEXA 5
    la regulament

                DEFINITII PRIVIND TERMENII UTILIZATI IN REGULAMENT
    1. Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice - actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de montaj in conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice, reglementari tehnice, cartea tehnica a obiectivului etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi pregatite pentru probele de punere in functiune.
    2. Receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiectiv industrial de investitii sau a unei instalatii sau utilaj independent care poate fi utilizat separat.
    3. Receptia punerii in functiune - receptia efectuarii probelor tehnologice, a existentei conditiilor pentru exploatarea normala a instalatiilor si a utilajelor tehnologice, astfel incat sa se asigure calitatea produselor si atingerea parametrilor proiectati.
    4. Receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.
    5. Receptia definitiva - receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie.
    6. Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei de punere in functiune si cea a receptiei definitive, a carei durata se stabileste prin contract, si, in cadrul careia, antreprenorul sau furnizorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor, specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.
    7. Cartea tehnica a instalatiei utilajului sau echipamentului tehnologic- ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, exploatarea si perioada de garantie, cuprinzand toate datele, documentele si plansele necesare pentru buna cunoastere, scolarizare, deservire si depanare a utilajului si a tehnologiei aferente.
    8. Proprietar   dupa incheierea procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu