Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Procedura Nr.0 din 07.03.2011

privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 10 martie 2011SmartCity1


I. Completarea şi certificarea înscrisurilor efectuate, în termenul prevăzut de lege, a carnetelor de muncă pe care inspectoratele teritoriale de muncă le au în păstrare şi completare Articolul 1Carnetele de muncă vor fi completate la zi (cu date aferente până la 31 decembrie 2010), ultima înregistrare fiind cea prevăzută în anexa nr. 1. Carnetele astfel completate vor fi certificate de inspectoratul teritorial de muncă. Articolul 2
(1) Carnetele de muncă păstrate şi completate de către inspectoratele teritoriale de muncă se predau angajatorilor sau titularilor/împuterniciţilor legali pe bază de proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 2, respectiv anexei nr. 3, până la data de 30 iunie 2011.
(2) Carnetele de muncă păstrate şi completate de către inspectoratele teritoriale de muncă se predau angajatorilor conform programării postate pe site-ul acestora şi afişate la sediu, iar titularilor/împuterniciţilor legali pe baza unei cereri.II. Certificarea şi contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-au aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediu
Articolul 3
(1) Angajatorii care au obţinut aprobare de păstrare şi completare a carnetelor de muncă la sediu le vor completa la zi (cu date aferente până la 31 decembrie 2010), ultima înregistrare fiind cea prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Inspectoratele teritoriale de muncă vor programa angajatorii prevăzuţi la alin. (1) în vederea certificării şi contrasemnării carnetelor de muncă pentru care aceştia au obţinut aprobare de păstrare şi completare la sediu. Programul întocmit la nivel de inspectorat teritorial de muncă va fi postat pe site-ul acestuia şi afişat la sediu.
(3) Până la data programată de către inspectoratul teritorial de muncă, aşa cum se prevede la alin. (2), pentru verificarea, certificarea şi contrasemnarea înscrierilor din carnetele menţionate în procesul-verbal de predare-primire, angajatorii prevăzuţi la alin. (1) se vor asigura că:a)în ceea ce priveşte carnetele de muncă pe care le gestionează, acestea au fost completate în baza contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, a actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie etc.); b)înscrierile eronate sau efectuate fără respectarea prevederilor legale au fost rectificate de unitatea care păstrează carnetul de muncă, rectificările certificându-se la cap. VII din carnetul de muncă.
Articolul 4Inspectorul din cadrul inspectoratului teritorial de muncă va verifica înainte să certifice înscrierile efectuate în carnetele de muncă dacă: a)statele de plată şi declaraţiile fiscale lunare au fost înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, inclusiv statele de plată şi declaraţiile fiscale aferente lunii decembrie 2010; b)există debite la plata comisionului; c)înscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de muncă. Articolul 5
(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) vor preda inspectoratului teritorial de muncă carnetele de muncă completate la zi pe baza unui proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 4.
(2) La rubrica „Observaţii“, inspectorul va indica eventualele deficienţe constatate la data predării carnetelor de muncă de către angajatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi va stabili o dată certă de remediere a acestora. Procesul-verbal de predare-primire astfel întocmit va fi returnat angajatorului împreună cu carnetele de muncă în care s-au constatat deficienţe.
(3) În situaţia în care, ca urmare a verificării documentelor existente în arhiva inspectoratului teritorial de muncă, se constată alte deficienţe, se va comunica angajatorului situaţia constatată şi se va proceda la înscrierea acesteia la rubrica „Observaţii“ din procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 4, respectiv se vor returna carnetele de muncă operatorilor economici în vederea remedierii deficienţelor şi se va repeta procedura de predare-primire a acestora la o dată ulterioară stabilită de inspectoratul teritorial de muncă.
Articolul 6Operatorii economici vor completa procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 4 cu informaţiile solicitate, în 3 exemplare, dintre care două pentru inspectoratul teritorial de muncă. Articolul 7Procesul-verbal de predare-primire prevăzut în anexa nr. 5 se va întocmi în două exemplare şi se va completa de către inspectoratul teritorial de muncă. După verificarea, certificarea şi contrasemnarea carnetelor de muncă, un exemplar dintre cele două se va restitui operatorului economic odată cu carnetele de muncă. Articolul 8Persoana desemnată de reprezentanţii legali ai angajatorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) să reprezinte unitatea în relaţiile cu inspectoratul teritorial de muncă în scopul respectării prezentei proceduri va fi persoana care a fost împuternicită în mod expres să desfăşoare această activitate de predare-primire a carnetelor de muncă. Articolul 9Inspectoratele teritoriale de muncă vor preda angajatorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) carnetele de muncă ale salariaţilor, certificate şi contrasemnate pentru valabilitatea înscrierilor efectuate, până la data de 31 martie 2011. Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură de lucru. ANEXA Nr. 1la procedura de lucru

Nr. crt. Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează Mutaţia intervenită Anul Meseria sau funcţia şi locul de muncă cu condiţii deosebite Salariul de bază lunar Denumirea unităţii, nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea Parafa şi semnătura persoanei care face înscrierea
luna
ziua
1 2 3 4 5 6 7 8
Se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. 2011 - - Art. 298 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
01
01

Rubricile nr. 1, 2 şi 8 se completează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă şi ale Ordinului nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidenţă a carnetului de muncă. ANEXA Nr. 2la procedura de lucru Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ................ ........ ............ S.C. ........ .......... - S.R.L. (S.A.) J ../.../......, CUI ............... Adresa: PROCES-VERBAL de predare-primire a carnetelor de muncă Încheiat astăzi, ................, între dl/dna ........ ........ ............ (Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ..............), care predă, (data) şi dl/dna ........ ............., CNP ........ .........., CI/BI seria .... nr. .........., în calitate de .......... al S.C. ............... - S.R.L./S.A., care primeşte un număr de ........ ........ ........ (........ ................ ........ ...........) carnete de muncă ale salariaţilor, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele salariatului Seria/Numărul carnetului de muncă

Am predat. ........ .............. (numele şi prenumele) ........ ................ (funcţia) ........ ........ ........ (semnătura) Am primit. ........ ........ .......... (numele şi prenumele) ........ ................ ........ (funcţia) ........ ........ ............... (semnătura) ANEXA Nr. 3la procedura de lucru Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ................ ................ Numele ........ ............... Prenumele ........ ......... Adresa: PROCES-VERBAL de predare-primire a carnetelor de muncă Încheiat astăzi, ........ ........ ........, între dl/dna ........ ........ ........... (Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............), care predă, (data) şi dl/dna ........ ........., CNP ........ ........ .............., CI/BI seria ............... nr. ........ ................, în calitate de titular/împuternicit al ........ ................ ........., care primeşte carnetul de muncă seria .......... nr. ........ ........ ............... . Am predat. ........ .............. (numele şi prenumele) ........ ................ (funcţia) ........ ........ ........ (semnătura) Am primit. ........ ........ .......... (numele şi prenumele) ........ ................ ........ (funcţia) ........ ........ ............... (semnătura) ANEXA Nr. 4la procedura de lucru S.C. ........ ........ ............ Nr. ........ din ........ ......... Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ............. Nr. ......... din ........ ........ PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Subsemnatul, ........ ........ .............., angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă ........ ........ .........., am primit de la S.C. ........ ................ ................ ........ ............., CUI ........ ................ ................, reprezentată de ........ ................ ................ .............., un număr de ........ ................ ........ carnete de muncă, în vederea certificării, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele titularului carnetului de muncă Seria/Numărul carnetului de muncă

1. Observaţii* la primirea carnetelor de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ........... 2.* Se returnează S.C. ........ ........ ........, în vederea remedierii deficienţelor constatate, următoarele carnete de muncă:

Nr. crt. Numele şi prenumele titularului carnetului de muncă Seria/Numărul carnetului de muncă

3.* Termenul de remediere a deficienţelor şi de predare către Inspectoratul Teritorial de Muncă este data de ............ . Am predat. ........ .............. (numele şi prenumele) ........ ................ (funcţia) ........ ........ ........ (semnătura) Am primit. ........ ........ .......... (numele şi prenumele) ........ ................ ........ (funcţia) ........ ........ ............... (semnătura) * Rubricile se vor completa de către Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ........... . ANEXA Nr. 5la procedura de lucru Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ................ ........ ......... S.C. ........ ................ ........... - S.R.L. (S.A.) J../.../......, CUI ............... Adresa: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Subsemnatul, ........ ................ .............., reprezentant al S.C. ........ ................ .............. - S.R.L./ S.A., am primit de la ........ ................ ................ ........ ............., angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă ........ ................ ................ ................, un număr de ........ ................ ................ ........... carnete de muncă, certificate conform prevederilor legale, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele titularului carnetului de muncă Seria/Numărul carnetului de muncă

Observaţii la primirea carnetelor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă ........ ........ ............ Am predat. ........ .............. (numele şi prenumele) ........ ................ (funcţia) ........ ........ ........ (semnătura) Am primit. ........ ........ .......... (numele şi prenumele) ........ ................ ........ (funcţia) ........ ........ ............... (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Procedura 0/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura 0 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu