Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.9 din 23.08.2018

privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 28 august 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul I Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 2. La articolul 9, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Finanţarea de bază pentru antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, începând cu anul şcolar 2019-2020. 3. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ care şcolarizează pe filiera vocaţională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcţiona cu efective mai mici de elevi şi cu menţinerea personalităţii juridice. 4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 6. La articolul 96, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educaţiei naţionale se stabileşte, provizoriu, un consiliu de administraţie şi se numeşte un director până la ocuparea funcţiei prin concurs naţional conform art. 257, ce va fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unităţile de învăţământ înfiinţate conform prevederilor art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de administraţie stabilit provizoriu funcţionează pentru o perioadă de maximum 6 luni de la înfiinţarea unităţii de învăţământ. 7. La articolul 99, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 99
(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor.
8. La articolul 99, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 9. La articolul 101, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 10. La articolul 158, alineatele (4) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:a)evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) în cadrul IOSUD-ului; b)evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD. (41) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali. 11. La articolul 158, după alineatul (41) se introduc două noi alineate , alineatele (42) şi (43), cu următorul cuprins: (42) ARACIS poate solicita rapoarte de la: a)Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (3); b)Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1). (43) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Fiecare şcoală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului. 12. La articolul 201, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 201
(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi studenţii-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale universităţilor şi al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.
13. La articolul 201, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de către Academia Română se realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoţia respectivă. Lipsa acestor informaţii reprezintă o nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 124 şi conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate. 14. La articolul 201, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează şi se păstrează evidenţa diplomelor universitare emise în România. Universităţile acreditate şi Academia Română înregistrează seriile şi numerele actelor de studii întocmite şi eliberate. 15. La articolul 207 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universităţii; 16. La articolul 216 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii şi a documentelor şcolare, prin avizarea necesarului acestor formulare şi prin comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, şi controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituţiile de învăţământ superior şi Academia Română; 17. La articolul 263, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: (71) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. 18. La articolul 263, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat total sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică. 19. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular. 20. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 2941, cu următorul cuprins: Articolul 2941
(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcţiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universităţii, în acest scop.
(2) Consiliul de administraţie al universităţii aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică.
(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcţiei didactice şi a postului pentru care se depune candidatura.
(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.
(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor.
(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.
(7) Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(8) Universităţile au obligaţia să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) şi să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
(9) Prevederile art. 298 şi 299 sunt incidente şi în ceea ce priveşte organizarea, desfăşurarea şi ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.
(10) Prevederile art. 287 alin. (15) şi (16) se aplică şi cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică.
21. La articolul 361 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020-2021;
Articolul II Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă şi masterat didactic pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar de orice nivel. 2. Alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile. 3. După alineatul (10) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
(11) Creditele obţinute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masteratul didactic.
(12) Planul-cadru pentru studiile universitare de masterat didactic se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Burnete Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa VasilescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 9/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 9 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu