E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 29 ianuarie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 30 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

........................................................................................................................................................................ .......................................................

j) rovinietă - documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii;".

2.  La articolul 1 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,,n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR."

3.  La articolul 1 alineatul (11), litera a) se abrogă.

4.  La articolul 1 alineatul (11), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) rovinietă matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului, In cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:

(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;

(ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul»;".

5.  La articolul 1 alineatul (11), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) rovinietă electronică ce atestă existenţa în baza de date a   SIEGMCR,   denumită  în   continuare   bază  de  date,   a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea."

6.  După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Incepând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR."

7.  La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare."

8.  La articolul 1, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) In cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinietă îşi menţine valabilitatea."

9. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Incepând cu data de 1 august 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinietă îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

10. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:

a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

(i)   unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

(ii)   unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

(iii)   serviciile de ambulanţă;

(iv) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

(v) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;

b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi;

c) istorice.

(2) Incepând cu data de 1 august 2010, vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.

(3)  Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora.

(4)   Documentele necesare şi condiţiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului."

12.  La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4."

13. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar."

14.  La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

(6) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinieta valabilă li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire conform prevederilor alin. (3)."

15.  La articolul 9, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Incepând cu data de 1 august 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(3) In cazurile prevăzute la alin. (2) procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini."

16.   La articolul 12, alineatul (6) se abrogă.

17.  Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă.

18.  După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.

19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."

Art. II. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de „90 de zile" prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.

Art. III. - In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)

NIVELUL

tarifului de utilizare a drumurilor naţionale

Tipul vehiculului

Durata de utilizare

a reţelei de drumuri

naţionale din România

Tariful

[euro]

(TVA inclus)

A

Autoturisme

1 zi

-

7 zile

3

30 de zile

7

90 de zile

13

12 luni

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

1 zi

-

7 zile

6

30 de zile

16

90 de zile

36

12 luni

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b)  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

4

7 zile

20

30 de zile

52

90 de zile

120

12 luni

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7

7 zile

35

30 de zile

91

90 de zile

210

12 luni

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

9

7 zile

45

30 de zile

117

90 de zile

270

12 luni

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

11

7 zile

55

30 de zile

143

90 de zile

374

12 luni

1.210

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)

CUANTUMUL

amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contravenţionale

(lei)

minim

maxim

Vehicule de transport marfă cu MTMAmai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

3.000

4.500

Vehicule de transport marfă cu MTMAmai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

2.750

3.000

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1.750

2.250

Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contravenţionale

(lei)

minim

maxim

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1.250

1.750

Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

750

1.250

Autoturisme

250

500

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)

CUANTUMUL

tarifului de despăgubire aplicabil în cazul lipsei rovinietei valabile

Tipul vehiculului

Tarif de despăgubire - euro -

A

Autoturisme

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1.210


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu