Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 47 din 21 august 2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: "Intreprinderi mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II", "Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: "Intreprinderi mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II", "Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000.
    Art. 2
    In executarea contractelor incheiate in cadrul memorandumului de finantare cu contractantii locali pentru executarea de lucrari, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Andrei Popescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu


                         MEMORANDUM DE FINANTARE*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Masura la care se face referire la art. 1 va fi executata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, conform prevederilor cuprinse in prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ in care va fi pusa in aplicare masura la care se face referire la art. 1 este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru incheiat [la 12 martie 1991] intre Comisie si Beneficiar si completat cu prevederile prezentului memorandum si cu Prevederile speciale anexate la acesta.

    Art. 1
    Natura si obiectul
    In virtutea programului sau de asistenta, Comunitatea va contribui, sub forma unei finantari nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri:
    Numarul programului: RO0009
    Titlul:
    Participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: "Intreprinderi mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II" si "Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase"
    Durata: pana la 30 iunie 2001
    Art. 2
    Angajamentul Comunitatii
    Contributia financiara din partea Comunitatii este fixata la nivelul maxim de 281.368 euro, denumita in continuare finantare gratuita.
    Art. 3
    Durata si data de expirare
    Pentru prezenta masura finantarea gratuita este disponibila pentru contractare pana la 30 iunie 2001, facand obiectul reglementarilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate pana la aceasta data. Fondurile ramase din finantarea gratuita, care nu au fost contractate pana la aceasta data, vor fi anulate. Termenul limita pentru efectuarea platilor din finantarea gratuita este 31 decembrie 2001. Toate platile trebuie sa fie efectuate pana la expirarea termenului limita. Comisia poate totusi, in imprejurari exceptionale, sa fie de acord cu o prelungire corespunzatoare a perioadei de contractare sau de plati, daca aceasta este ceruta in timp util si justificata in mod adecvat de catre Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expira perioada de efectuare a platilor din finantarea gratuita. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi restituite Comisiei.
    Art. 4
    Adrese
    Corespondenta legata de executarea masurii, avand mentionate numarul si titlul masurii, va fi adresata la:
    Pentru Comunitate:
    Domnul Fokion Fotiadis
    seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania
    Str. Grigore Mora nr. 11, sectorul 1
    71278 Bucuresti
    Romania

    Pentru Beneficiar:
    Doamna Hildegard Carola Puwak
    ministrul integrarii europene,
    coordonator national al asistentei
    Ministerul integrarii Europene
    Bucuresti
    Romania

    Art. 5
    Numarul de exemplare originale
    Prezentul memorandum este redactat in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 6
    Intrarea in vigoare
    Prezentul memorandum va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Orice cheltuiala care are loc inaintea acestei date nu este eligibila pentru finantarea gratuita.
    Anexele vor fi considerate parte integranta a prezentului memorandum.
    Semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000.

                             Pentru Beneficiar,
                           Hildegard Carola Puwak,
                        ministrul integrarii europene,
                      coordonator national al asistentei

                             Pentru Comunitate,
                              Fokion Fotiadis,
                seful Delegatiei Comisiei Europene in Romania

    Anexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A si B)
    Anexa nr. 2: Prevederi speciale (anexa C, cu anexele nr. I - VIII)
    Anexa nr. 3: Informare si publicitate pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Uniunii Europene (anexa D)

    ANEXA 1 (A si B)

                               ACORD-CADRU

    Comisia Comunitatilor Europene, denumita in cele ce urmeaza Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene, denumita in cele ce urmeaza Comunitatea, pe de o parte, si Romania, de cealalta parte, si impreuna denumite parti contractante,
    avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
    avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii, au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Pentru a promova cooperarea dintre partile contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, partile contractante sunt de acord sa implementeze masuri in domeniul cooperarii financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in acest acord. Detaliile specifice ale fiecarei masuri (sau set de masuri) vor fi introduse intr-un memorandum ce va fi convenit intre partile contractante (denumit in continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model in anexa nr. 2(C).
    Romania intreprinde toate actiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
    Art. 2
    Fiecare masura finantata in cadrul acestui acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare memorandum de finantare.
    Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, dupa cum va fi necesar pentru implementarea masurii in discutie.
    Art. 3
    Pentru problemele legate de masurile finantate in cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentata de delegatia sa, imediat ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca masura este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
    Art. 4
    Cand partile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei masuri catre o terta parte, stat sau agentie.
    In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionati in acordul ce urmeaza sa fie incheiat intre Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
    Art. 5
    Orice divergenta legata de acest acord, care nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
    Art. 6
    Acest acord este intocmit in doua exemplare in limba engleza.
    Art. 7
    Acest acord va intra in vigoare la data la care partile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti. Acordul va continua sa fie in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu isi inceteaza valabilitatea prin notificarea scrisa a uneia dintre partile contractante catre cealalta.
    La incheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice masura aflata inca in curs de executie va fi adusa la indeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperarii tehnice si altor cooperari convenite intre partile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE, la cererea Guvernului Romaniei.
    Anexele vor fi considerate parte integranta a acestui acord.
    Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

                           Eugen Dijmarescu,
                           ministru de stat
                                ROMANIA

                           Frans Andriessen,
                  vicepresedinte al Comisiei Europene
                              COMUNITATEA

    ANEXA A

                           CONDITII GENERALE
                privind memorandumurile de finantare

    In aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

    Titlul I
    Finantarea proiectelor

    Art. 1
    Obligatia Comunitatii
    Angajamentul Comunitatii, denumit in cele ce urmeaza finantarea gratuita a CEE, a carei valoare este mentionata in memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se vor desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
    Orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a CEE vor fi suportate de Beneficiar.
    Art. 2
    Disponibilitatea finantarii gratuite a CEE
    Acolo unde executia unei masuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuita a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in memorandumul de finantare.
    Art. 3
    Cheltuirea
    Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data expirarii memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data expirarii memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
    In cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuita a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre Beneficiar, conform agendei stabilite in memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile facute pentru realizarea unei anumite masuri vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
    Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul masurii poate fi prevazuta plata direct de catre Comisie catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
    Pentru partea de program implementata de Beneficiar Autoritatea de implementare va inainta un program de lucru cu cel putin 9 luni inainte de data expirarii memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie a contractelor ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare gratuita a CEE sa fi fost angajata anterior.
    In ceea ce priveste masurile executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuata in favoarea Beneficiarului, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

    Titlul II
    Achizitionarea

    Art. 4
    Generalitati
    Procedura ce trebuie urmata pentru incheierea contractelor de lucrari, livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in memorandumul de finantare, conform principiilor de mai jos.
    Art. 5
    Conditii de participare
    1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua masurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare, in jurnalul oficial corespunzator.
    2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele din uzanta internationala, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
    Art. 6
    Derogarea de la procedurile standard
    Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor masuri (de exemplu: operatiuni de finantare in doua etape, operatiuni multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sa autorizeze in mod exceptional:
    - acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
    - incheierea contractelor prin acord direct;
    - realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
    O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in memorandumul de finantare.
    Art. 7
    Acordarea contractelor de lucrari si livrari
    Comisia si Beneficiarul se vor asigura ca pentru fiecare operatiune oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
    Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat mai repede posibil.
    Art. 8
    Contractele de cooperare tehnica
    1. Contractele de cooperare tehnica, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrarilor sau de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
    2. Contractele vor trebui sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci cand se prevede astfel in memorandumul de finantare.
    3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de Beneficiar, Comisia va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in chestiune.
    4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
    5. Cand exista recurs la o procedura de licitare contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

    Titlul III
    Acordarea de facilitati

    Art. 9
    Privilegii generale
    Personalului care participa la masurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul Beneficiarului, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
    Art. 10
    Facilitati de stabilire, instalare, intrare si rezidenta
    In cazul contractelor de lucrari de livrari sau de servicii persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie, va servi personalului necesar in vederea efectuarii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o luna dupa desemnarea contractantului.
    Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre in statul Beneficiarului, sa se stabileasca in stat, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
    Art. 11
    Importul si reexportul de echipament
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea masurii, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale Beneficiarului.
    Beneficiarul va acorda in plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, livrari sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.
    Art. 12
    Controlul importurilor si schimburilor valutare
    Pentru executarea masurilor Beneficiarul se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea masurii, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul Beneficiarului.
    Art. 13
    Impozitare si vama
    1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea gratuita a CEE.
    2. Importurile in baza contractelor de livrari, incheiate de autoritatile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuita a CEE, vor putea intra in statul Beneficiarului fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
    Beneficiarul va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor sau a impozitelor mentionate mai sus.
    3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe sau romanesti, finantate din finantarea gratuita a CEE, nu vor fi supuse in statul Beneficiarului platii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
    4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul Beneficiarului.
    5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decat cele recrutate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul Beneficiarului, dupa terminarea contractului.
    6. Persoanele fizice si juridice care importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a Beneficiarului in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

    Titlul IV
    Executarea contractelor

    Art. 14
    Originea livrarilor
    Beneficiarul se declara de acord ca, atunci cand Comisia nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate - Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Art. 15
    Proceduri de efectuare a platilor
    1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuita a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in unitati europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, in valuta Beneficiarului ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
    2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate in mod corespunzator in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
    3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

    Titlul V
    Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

    Art. 16
    Inspectie si evaluare
    1. Comisia va avea dreptul sa isi trimita propriii agenti sau reprezentantii corespunzator autorizati pentru a aduce la indeplinire orice misiune tehnica sau financiara ori de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia masurii. In orice caz, Comisia va comunica din timp autoritatilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
    Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa aduca la indeplinire evaluarile sau inspectiile.
    2. Beneficiarul:
    a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau serviciilor finantate in baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
    b) va asigura ca agentii sau reprezentantii sus-mentionati ai Comisiei sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la cele finantate in baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea evaluarii contabile privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
    Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si o evaluare contabila finala a programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
    Evaluarea contabila finala va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabila va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
    Art. 17
    Urmarirea masurilor
    In urmarirea executarii masurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientari in ceea ce priveste masura, care sa fie considerata mai bine adaptata obiectivelor avute in vedere.
    Beneficiarul va face rapoarte catre Comisie, conform planului mentionat in memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a masurii si dupa terminarea acesteia.
    Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

    Titlul VI
    Prevederi generale si finale

    Art. 18
    Consultari - divergente
    1. Orice problema legata de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare intre Beneficiar si Comisie, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.
    2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in memorandumul de finantare si in aceste Conditii generale, care nu a fost subiect al unor masuri de remediere luate in timp util, Comisia va putea suspenda finantarea masurii dupa consultarea cu Beneficiarul.
    3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia masurii. Partile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
    Art. 19
    Anunt - adrese
    Orice anunt si orice acord intre parti prevazute aici trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul masurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in memorandumul de finantare.

    ANEXA B

                                ARBITRAJ

    Orice divergenta intre partile contractante, rezultand din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
    Partile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de alta parte.
    Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
    - un arbitru va fi numit de Beneficiar;
    - un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
    - al treilea arbitru, denumit in continuare conducator, va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
    Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de conducator.
    Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

    ANEXA 2 (C)

                           PREVEDERI SPECIALE

    1. Rezumat

    Cele 10 tari candidate din Europa Centrala si de Est (ECE) au continuat in anul 1999 sa participe din ce in ce mai mult la diferite programe comunitare deschise in mod curent pentru aceste tari, pe baza deciziilor relevante ale Consiliului de asociere ce definesc termenii si conditiile pentru participare.
    Pentru a participa la aceste programe tarile ECE vor trebui sa plateasca in fiecare an o contributie financiara care este stabilita in deciziile Consiliului de asociere. Aceasta contributie va fi adaugata la bugetul programelor. Cele mai multe tari ECE si-au exprimat dorinta de a folosi o parte din alocatiile PHARE national ce le revin ca o completare a bugetelor nationale, pentru a-si finanta contributia ca bilet de intrare in majoritatea acestor programe.
    Aceasta este a doua propunere de finantare trimisa anul acesta catre Comitetul de gestiune PHARE pentru participarea tarilor ECE la programele comunitare in anul 2000. Prima propunere, aprobata la data de 30 martie 2000, se referea la participarea celor 10 tari ECE in 4 dintre cele mai costisitoare programe (Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice si 3 programe din domeniul invatamantului, formarii profesionale si tineretului). Propunerea de fata acopera cele 8 programe care au mai ramas, pentru care acest tip de participare va avea loc anul acesta.
    In plus fata de interventia PHARE obisnuita se propune acum, pentru prima data, alocarea unor fonduri speciale pentru a pregati participarea viitoare a celor 10 tari ECE in cateva agentii comunitare.

    2. Cadru general

    Consiliul European de la Helsinki (decembrie 1999) a confirmat procesul de extindere lansat la intalnirea din decembrie 1997 de la Luxemburg. Strategia intarita de preaderare, definita in 1997, a fost reiterata si include participarea celor 13 state candidate la programele si agentiile comunitare, ca parte importanta a unei astfel de strategii.

    Referitor la programele comunitare
    In ceea ce priveste cele 10 tari candidate ECE, participarea la programele comunitare este stabilita prin respectivele acorduri europene.
    Potrivit acestor prevederi specifice,
    - aceste state pot participa la programele comunitare intr-o gama larga de domenii, stabilite de o maniera nelimitativa;
    - va depinde de fiecare consiliu de asociere sa decida termenii si conditiile participarii;
    - tarile ECE vor suporta, fiecare in parte, costul participarii. Totusi Comunitatea ar putea decide sa asigure sprijin financiar suplimentar din alocarile PHARE national.
    In acest context Consiliul European de la Luxemburg a precizat ca statele candidate trebuie sa isi sporeasca continuu contributia financiara, dar a fost de acord ca PHARE, in cazul in care este necesar, trebuie sa continue sa participe la finantarea contributiilor financiare ale acestor tari pana la aproximativ 10% din alocarile PHARE, "fara a include participarea la programul-cadru din domeniul cercetarii si dezvoltarii".
    Cele 10 tari ECE participa din ce in ce mai mult la diferitele programe comunitare deschise in mod curent pentru aceste tari, pe baza a mai mult de 100 de decizii ale Consiliului de asociere, care definesc termenii si conditiile pentru astfel de participari.
    La 30 martie 2000 a fost aprobata de catre Comitetul de gestiune PHARE o suma totala de 82.465.556 euro pentru sprijinirea participarii tarilor ECE in anul 2000 la 4 programe comunitare (programele "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth" si Al cincilea program-cadru (PC.5) in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice).
    In ceea ce priveste programele "Intreprinderile mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II", "Combaterea cancerului", "Combaterea toxicomaniei", "Promovarea sanatatii" si "Prevenirea SIDA", cele mai multe tari ECE au participat la acestea in anul 1999. Participarea tarilor ECE va continua, pe baza deciziilor relevante ale Consiliului de asociere (vezi anexa nr. I), pana la sfarsitul anului 2000, care este data de expirare fixata pentru aceste programe ("SAVE II" a fost extins pana in anul 2002).
    Ca urmare a negocierilor cu Bulgaria privind participarea acesteia la programul "Media II", a fost inaintata recent Consiliului UE de catre Comisie o propunere de decizie a Consiliului de asociere, care se afla in dezbatere.
    (In anexa nr. II se prezinta un tabel privind situatia participarii tarilor candidate la programele comunitare.)

    Referitor la agentiile comunitare
    Cele 10 acorduri europene cu tarile candidate ale ECE nu stabilesc participarea la agentiile comunitare (lista agentiilor este data in anexa nr. III).
    Cu toate acestea, ca urmare a concluziilor Consiliului European de la Luxemburg si Helsinki, Comisia a propus Consiliului, in comunicarea din 20 decembrie 1999 privind "Participarea statelor candidate la programele, agentiile si comitetele Comunitatii", sa fie incheiate acorduri bilaterale cu tarile ECE, prin care sa se defineasca termenii participarii lor depline (dar fara drept de vot) la activitatile acelor agentii ale caror caracteristici le recomanda pentru o asemenea participare cat mai curand posibil. In functie de constrangerile respective si de natura agentiilor si in vederea pregatirii acestui tip de participare, aceasta ar trebui sa fie, initial, sub forma participarii la cateva intalniri ad-hoc, grupuri de experti si alte activitati specifice de interes comun, efectuate de agentiile respective.
    Deoarece actiunile pregatitoare de acest tip, care anticipeaza viitoarea participare deplina, necesita o munca in plus chiar pentru agentiile in cauza, ceea ce duce la costuri administrative suplimentare, Comisia recomanda alocarea, temporar, catre aceste agentii de fonduri PHARE pentru acest scop specific. In prezent 6 agentii comunitare sunt foarte avansate in pregatirea formelor initiale de participare a tarilor ECE mentionate mai sus.
    Urmatoarele agentii au cerut sprijin PHARE in acest scop specific:
    - Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Vocationale (Salonic);
    - Agentia Europeana pentru Mediu (Copenhaga);
    - Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicinale (Londra);
    - Biroul pentru Armonizare in domeniul Pietei Interne (Alicante);
    - Agentia pentru Securitate si Sanatate in Munca (Bilbao);
    - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Luxemburg).
    Aceasta finantare PHARE specifica trebuie oferita direct acestor 6 agentii din alocarile PHARE multi-tara.

    3. Evaluarea politicii

    Participarea tarilor candidate ECE la programele si agentiile comunitare a fost considerata de catre Consiliul European drept una dintre caracteristicile principale ale strategiei intarite de preaderare. Participarea acestor tari nu numai ca va contribui la implementarea prevederilor cu privire la cooperarea economica, stiintifica si culturala din cadrul acordurilor europene, dar totodata ofera posibilitatea acestor state sa se familiarizeze cu politicile Uniunii si cu metodele de lucru.

    Referitor la programele comunitare
    Toate statele candidate si-au manifestat interesul deosebit de a participa la aceste programe, pe cat posibil la egalitate cu statele membre.
    Confirmarea interesului real privind aceasta participare se pune in evidenta la nivel guvernamental, asa cum este cazul alocarilor bugetare care trebuie destinate acestui scop.
    Anexa nr. IV ofera o situatie de ansamblu atat asupra contributiei financiare totale a tarilor ECE la toate programele (inclusiv la cele mentionate mai sus in domeniul cercetarii si in cel educational), solicitate in anul 2000, cat si asupra partii PHARE din aceasta contributie, asa cum este stipulata in deciziile relevante ale Consiliului de asociere (cu exceptia celor ce privesc PC.5).
    Participarea la aceste programe va permite cetatenilor si administratiilor nationale ale tarilor ECE si statelor membre sa dezvolte cooperarea si retelele de schimb si trebuie sa conduca la accelerarea integrarii acestor tari intr-o Europa a cunoasterii si la sprijinirea pregatirii pentru aderarea la Uniunea Europeana. De o participare deplina vor beneficia atat tarile ECE, cat si Uniunea Europeana. Aceasta va sprijini dezvoltarea economica in tarile ECE. De asemenea, aceasta va contribui la realizarea progresiva a obiectivului privind formarea profesionala a personalului din administratia publica implicata in programele comunitare, ceea ce corespunde de altfel "constructiei institutionale", o prioritate majora pentru PHARE in contextul strategiei de preaderare.

    Referitor la agentiile comunitare
    Pregatirea pentru participarea deplina la cateva agentii comunitare este un pas fundamental pentru familiarizarea statelor candidate cu acquisul comunitar, in cel mai larg sens al cuvantului. In cazul programelor comunitare, aceasta ar putea servi atat intereselor Uniunii, cat si intereselor statelor candidate, in vederea participarii celor din urma la toate agentiile comunitare cat de curand posibil, pe o baza ce ia in considerare constrangerile si circumstantele respective ale acestora.

    4. Costuri si planul de finantare

    Referitor la programele comunitare
    Dupa cum s-a anuntat de catre Comisie in comunicarea sa catre Consiliu din 20 decembrie 1999, mentionata mai sus, se vor aplica noi modalitati financiare pentru a se simplifica managementul participarii statelor candidate la aceste programe. In fiecare an fondurile vor fi transferate direct statului implicat, pentru a-l sprijini sa isi plateasca contributia pana la termenul limita cerut de program.
    Cele mai multe tari ECE si-au exprimat dorinta de a folosi o parte din alocatiile PHARE pentru a suplimenta propria contributie financiara la programele comunitare care fac obiectul acestei propuneri de finantare. Defalcarea intre propriile eforturi financiare si sprijinul financiar din alocatiile PHARE national ale acestor tari, in limita a 10%, a fost definita in deciziile relevante ale Consiliului de asociere, care acopera perioada de existenta a programelor comunitare la care participa fiecare dintre aceste tari. Aceasta defalcare difera uneori substantial de la tara la tara. Cateva tari au optat sa plateasca in fiecare an parti mai mult sau mai putin egale de la bugetul lor de stat si din bugetul PHARE. Alte tari trag foarte mult, in primul an de participare, din alocarea PHARE, urmand sa isi sporeasca in mod continuu propriul efort financiar pe parcursul urmatorilor ani. In toate cazurile costurile administrative vor fi suportate de aceste tari din propriile bugete de stat.
    Contributia financiara ceruta de la fiecare tara pentru a-si acoperi costurile participarii la fiecare dintre aceste programe a fost calculata de catre Comisie pe baza unor parametri obiectivi, cum ar fi PIB si populatia, si alti parametri specifici, cu un grad inalt de relevanta pentru programul respectiv.
    Dupa cum s-a mentionat mai sus, tarile ECE au participat in anul 1999 si vor continua sa participe pana la sfarsitul anului 2000 la urmatoarele programe care apartin "generatiei" trecute: "Intreprinderi mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II", "Combaterea cancerului", "Combaterea toxicomaniei", "Promovarea sanatatii" si "Prevenirea SIDA". Participarea tarilor ECE are la baza deciziile Consiliului de asociere, care stipuleaza ca contributiile financiare de la tarile ECE si posibilele fonduri PHARE complementare vor acoperi subventiile sau orice alt sprijin financiar din partea acestor programe pentru participantii din tarile ECE interesate (principiul "juste retour").
    Aceasta implica faptul ca fondurile (atat cele din bugetul national de stat, cat si cele din PHARE) ramase din angajamentele 1999 si necontractate sunt transferate exercitiului bugetar 2000 si apoi deduse din contributiile tarilor respective stipulate pentru anul 2000. Fondurile PHARE necheltuite in 1999 sunt prezentate in anexa nr. V.
    Prevederile noi din deciziile Consiliului de asociere privind participarea la noua "generatie" de programe stipuleaza ca contributiile financiare ale unei tari candidate, daca nu vor fi utilizate de participantii din acea tara, nu vor fi nici rambursate tarii respective, nici deduse din contributiile sale pentru anul urmator. In consecinta, eventualele fonduri necheltuite ar putea fi folosite pentru a acoperi costurile subventiilor sau pentru alt sprijin financiar din partea programelor pentru participanti individuali sau institutionali din orice alta tara. In mod similar nivelul participarii fiecarei tari ECE va depinde de rezultatele selectiei proiectelor, dar nu va fi limitat la suma exacta a contributiei sale financiare, cum se intampla in trecut. Posibilul sprijin PHARE complementar va urma aceleasi reguli.
    Aceasta schema a fost aplicata tarilor ECE pentru prima data in cadrul participarii lor la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, care a inceput in anul 1999. In comunicarea sa din decembrie 1999 comisia a propus ca schema sa fie extinsa si aplicata in toate programele noi. A fost aprobata inca o data de catre Comitetul de gestiune PHARE in decizia sa din 30 martie 2000 cu privire la participarea la acelasi program-cadru si la inca 3 programe educationale ("Socrates", "Leonardo", "Youth"). Totusi, desi Bulgaria va participa la programul "Media II" in anul 2000 pentru prima data, proiectul negociat al deciziei Consiliului de asociere urmeaza schema aplicabila programelor din generatia anterioara, pentru a se asigura compatibilitatea cu conditiile propuse Ungariei de catre Comisie in anul 1998 (chiar daca aceasta tara nu le-a acceptat pana acum).
    Conform acestei noi scheme si pentru a se evita orice dezechilibru bugetar in detrimentul statelor membre sau al statelor candidate, precum si pentru a se asigura un impact cat se poate de neutru al participarii acestor tari asupra bugetului programelor disponibil pentru statele membre, contributiile pe care statele candidate trebuie sa le plateasca pentru participarea la programe au fost calculate astfel incat sa se obtina o corelare optima cu capacitatea lor de absorbtie.

    Referitor la agentiile comunitare
    In vederea pregatirii necesare a participarii viitoare la cateva agentii comunitare, alocarile PHARE multi-tara sunt acum cerute pentru anul 2000, pentru a acoperi costurile administrative aditionale suportate de aceste agentii, prin implementarea masurilor pregatitoare cu tarile ECE. Pe viitor urmatoarele contributii PHARE legate de acest tip de participare vor fi alocate pe baza cofinantarii de catre aceste state. Asemenea masuri pregatitoare sunt prezentate in detaliu in anexa nr. VI.
    Luandu-se in considerare cele de mai sus, fondurile PHARE solicitate in anul 2000 pentru:
    a) cele 10 tari ECE (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia) in ceea ce priveste participarea in urmatoarele 7 programe comunitare: "Intreprinderi mici si mijlocii", "Egalitatea sanselor intre femei si barbati", "SAVE II", "Media II", "Combaterea toxicomaniei", "Promovarea sanatatii" si "Prevenirea SIDA"
sunt cele prezentate in tabelul de mai jos (pentru detalii, vezi anexa nr. VII).
______________________________________________________
                 Total programe   Codul memorandumului
                    (in euro)         de finantare
______________________________________________________
Bulgaria              706.121             BG0011
Republica Ceha        344.361             CZ0015
Estonia                29.189             ES0010
Ungaria               244.169             HU0013
Letonia                     0
Lituania              197.303             LI0012
Polonia               921.599             PL0012
Romania               281.368             RO0009
Slovacia              143.861             SR0012
Slovenia                    0
______________________________________________________
TOTAL               2.867.971 euro
______________________________________________________

    Fondurile PHARE vor fi transferate numai dupa intrarea in vigoare a deciziilor corespunzatoare ale Consiliului de asociere, care sunt in lucru (vezi anexa nr. I).
    Toate fondurile vor fi transferate, cu orice pret, conform regulilor PHARE, prin linia bugetara B 7-030 catre statele interesate, pe baza unor memorandumuri de finantare separate, care sa acopere implicarea tarilor ECE in programe. Impreuna cu contributia proprie de la bugetul de stat fondurile PHARE vor constitui contributia nationala a statului din care se vor face plati ca raspuns la solicitarile de fonduri facute de catre directiile generale ale Comisiei, responsabile de respectivele programe.
    Fondurile PHARE trebuie astfel transferate incat sa permita tarilor ECE sa isi plateasca contributia nationala la timp.
    Contributia totala va intra in bugetul Uniunii Europene ca venituri alocate, dand nastere unor alocari suplimentare deschise in cadrul liniilor bugetare relevante ale programelor respective.
    b) Masurile pregatitoare legate de participarea in viitor a celor 10 tari ECE la urmatoarele agentii comunitare:
    - Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Vocationale (CEDEFOP) (Salonic);
    - Agentia Europeana pentru Mediu (EEA) (Copenhaga);
    - Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicinale (EMEA) (Londra);
    - Biroul pentru Armonizare in domeniul Pietei Interne (OHMI) (Alicante);
    - Agentia pentru Securitate si Sanatate in Munca (ASHW) (Bilbao);
    - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Luxemburg) sunt cele prezentate in tabelul de mai jos (mai multe detalii vezi in anexa nr. VI).
________________________________________________________________________
CEDEFOP      EEA        EMEA       OHMI     ASHW   Centrul de    Total
                                                   traduceri   (in euro)
________________________________________________________________________
380.000  1.100.000   2.657.958   149.404   780.000   107.000   5.174.362
________________________________________________________________________

    Rezumand, suma totala a fondurilor PHARE solicitate in anul 2000 prin aceasta propunere de finantare este de 8.042.333 euro (participarea la programe: 2.867.971; participarea la agentii: 5.174.362).
    (In anexa nr. VIII se prezinta un tabel cuprinzator privind fondurile PHARE solicitate in anul 2000 pentru cele 12 programe, acoperite atat prin aceasta propunere de finantare, cat si prin cea aprobata la data de 30 martie.)

    5. Aranjamente de implementare

    Fondurile PHARE vor fi transferate direct catre:
    a) tarile ECE participante la programele comunitare, pe baza unor memorandumuri de finantare separate ce vor fi semnate de Comisie si de fiecare tara. Datorita specificitatii acestor activitati, fondurile vor fi transferate intr-o singura transa Fondului National al fiecarei tari. Aceste fonduri vor fi luate din alocarile PHARE nationale ale fiecareia. Fondul National va fi responsabil de transferarea fondurilor inapoi catre Comisie, impreuna cu contributia nationala, ca urmare a solicitarii de fonduri a directiilor generale ale Comisiei Europene, responsabile cu programele in cauza. Art. 4 din Memorandumul de intelegere privind infiintarea Fondului National nu se va aplica in acest caz particular. Trebuie totusi remarcat faptul ca pentru fiecare program contributia PHARE poate fi transferata numai dupa intrarea in vigoare a deciziilor corespunzatoare ale Consiliului de asociere. In cazul in care exista o intarziere in ceea ce priveste intrarea in vigoare a deciziilor Consiliului de asociere, platile catre Fondul National pot fi impartite in doua sau mai multe transe;
    b) cele 6 agentii comunitare in cauza, pe baza unui acord-cadru si a acordurilor ulterioare cu privire la contributia anuala, ce vor fi semnate intre Comisie si fiecare agentie implicata. Aceste fonduri vor fi luate din alocatiile PHARE multi-tara si platite intr-o singura transa, intr-o maniera centralizata, de catre Comisie (si nu de catre statele implicate).

    6. Audit, monitorizare si evaluare

    Procedurile de monitorizare aplicate in programe vor acoperi si operatiunile finantate pentru beneficiarii din statele candidate.
    Toate contractele, acordurile si angajamentele juridice incheiate intre Comisie si tarile beneficiare vor fi supuse verificarilor Comisiei si Curtii de Conturi. Conturile si operatiunile desfasurate in cadrul unui program pot fi verificate oricand, la solicitarea Comisiei, de un auditor extern contractat de Comisie, fara a aduce prejudicii responsabilitatilor Comisiei si Curtii de Conturi a Uniunii Europene.
    Beneficiarii de sprijin in cadrul unor actiuni specifice au obligatia de a intocmi rapoarte si evidente privind operatiunile financiare efectuate, care sunt analizate din punct de vedere al continutului si al eligibilitatii cheltuielilor, in conformitate cu obiectivul de finantare al Comunitatii si tinandu-se seama de obligatiile contractuale si de principiile unei gestionari sanatoase si eficiente.
    Evaluarea prevazuta in deciziile ce stabilesc programele va acoperi si operatiunile finantate pentru beneficiarii din statele candidate.

    ANEXA 1

                    DECIZII ALE CONSILIULUI DE ASOCIERE
                 (clasificate dupa domeniul de activitate)

    Intreprinderi mici si mijlocii
    - Decizia nr. 4/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Bulgaria, pe de alta parte, din 23 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Bulgariei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/111/CE) - OJ L35/23 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 3/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ceha, pe de alta parte, din 25 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Republicii Cehe in programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/15/CE) - OJ L6/11 din 12 ianuarie 1999
    - Decizia nr. 5/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Estonia, pe de alta parte, din 4 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Estoniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (98/645/CE) - OJ L307/27 din 17 noiembrie 1998
    - Decizia nr. 2/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ungara, pe de alta parte, din 23 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Ungariei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/722/CE) - OJ L343/36 din 18 decembrie 1998
    - Decizia nr. 1/2000 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si Lituania din 17 februarie 2000, care adopta termenii si conditiile de participare a Lituaniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (2000/259/CE) - OJ L80/34 din 31 martie 2000
    - Decizia nr. 2/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Polona, pe de alta parte, din 5 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Poloniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/670/CE) - OJ L315/35 din 25 noiembrie 1998
    - Decizia nr. 2/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, din 14 decembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Romaniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/107/CE) - OJ L35/4 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 3/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Slovaca, pe de alta parte, din 4 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Republicii Slovace la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/111/CE) - OJ L35/23 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 4/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de alta parte, din 30 septembrie 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Sloveniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii (99/709/CE) - OJ L281/79 din 4 noiembrie 1999
    - Propunere pentru o decizie a Consiliului privind pozitia Comunitatii in cadrul Consiliului de asociere, referitoare la participarea Letoniei la programul comunitar din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii

    Eficienta energetica
    - Decizia nr. 6/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Bulgaria, pe de alta parte, din 11 decembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Bulgariei la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/113/CE) - OJ L35/29 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 4/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ceha, pe de alta parte, din 27 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Republicii Cehe la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/16/CE) - OJ L6/14 din 12 ianuarie 1999
    - Decizia nr. 2/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ungara, pe de alta parte, din 12 iulie 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Ungariei la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/626/CE) - OJ L247/27 din 18 septembrie 1999
    - Decizia nr. 2/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Lituania, pe de alta parte, din 21 mai 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Lituaniei la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/409/CE, ECSC, Euratom) - OJ L156/27 din 23 iunie 1999
    - Decizia nr. 4/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Polona, pe de alta parte, din 3 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Poloniei la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/12/CE) - OJ L6/4 din 12 ianuarie 1999
    - Decizia nr. 1/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, din 11 decembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Romaniei la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/248/CE, ECSC, Euratom) - OJ L96/19 din 10 aprilie 1999
    - Decizia nr. 2/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Slovaca, pe de alta parte, din 9 octombrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Republicii Slovace la programul comunitar pentru eficienta energetica, SAVE II (99/593/CE) - OJ L284/47 din 22 octombrie 1998
    - Propunere pentru o decizie a Consiliului privind pozitia Comunitatii in cadrul Consiliului de asociere, referitoare la participarea Letoniei la programul comunitar multianual pentru eficienta energetica SAVE II
    - Propunere pentru o decizie a Consiliului privind pozitia Comunitatii in cadrul Consiliului de asociere, referitoare la participarea Sloveniei la programul comunitar multianual pentru eficienta energetica SAVE II

    Audiovizual
    - Propunere pentru o decizie a Consiliului privind pozitia Comunitatii in cadrul Consiliului de asociere, referitoare la participarea Bulgariei la un program comunitar in cadrul politicii comunitare audiovizuale

    Sanatate si politici sociale
    - Decizia nr. 5/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Bulgaria, pe de alta parte, din 23 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Bulgariei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (99/112/CE) - OJ L35/26 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 2/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ceha, pe de alta parte, din 25 octombrie 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Republicii Cehe la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (99/744/CE) - OJ L298/27 din 19 noiembrie 1999
    - Decizia nr. 6/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Estonia, pe de alta parte, din 27 noiembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Estoniei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (98/724/CE) - OJ L343/42 din 18 decembrie 1998
    - Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Ungara, pe de alta parte, din 12 octombrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Ungariei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (98/616/CE) - OJ L295/40 din 4 noiembrie 1998
    - Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Lituania, pe de alta parte, din 21 mai 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Lituaniei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (99/410/CE, ECSC, Euratom) - OJ L156/30 din 23 iunie 1999
    - Decizia nr. 6/98 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, din 30 decembrie 1998, care adopta termenii si conditiile de participare a Romaniei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (99/110/CE) - OJ L35/18 din 9 februarie 1999
    - Decizia nr. 5/99 a Consiliului de asociere intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de alta parte, din 3 noiembrie 1999, care adopta termenii si conditiile de participare a Sloveniei la programele comunitare in domeniile sanatate si politici sociale (99/777/CE) - OJ L304/27 din 27 noiembrie 1999

    ANEXA 2

         Situatia participarii tarilor candidate*) la programele comunitare

    *) Cipru, Malta, Turcia si cele 10 tari ECE (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia)

    Legenda:

    0 - Aceasta tara nu a solicitat participarea la acest program
    0.1 - Aceasta tara intentioneaza sa participe mai tarziu la acest program
    0.2 - Aceasta tara intentioneaza sa participe la acest program, cu conditia optiunilor legislative necesare
    0.3 - Aceasta tara a cerut sa participe

    1 - Pregatirea propunerii Comisiei
    2 - Comisia a adoptat propunerea
    3-EP - Discutii cu Parlamentul European
    3-EPo - Parlamentul European si-a formulat opinia
    3-CM - Discutii in cadrul Consiliului de Ministri al UE
    3-CMa - Consiliului de Ministri al UE a adoptat pozitia Comunitatii
    3-Com - Comisia a adoptat pozitia Comunitatii pentru activitati nucleare activities
    4 - Procedura scrisa pentru adoptarea deciziei Consiliului de Asociere a fost lansata
    5 - Decizia Consiliului de Asociere a fost adoptata
    6 - Decizia Consiliului de Asociere a intrat in vigoare
    6B - Acordul bilateral a intrat in vigoare
______________________________________________________________________________
| Programe deschise|                       Tarile                              :
|in prezent pentru |                                                           :
|cel putin 10 tari |___________________________________________________________:
| candidate (ECE)  |  Bulgaria |   Cipru   |   Cehia   |  Estonia  |  Ungaria  :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|IDA II            |     0     |     0     |    0.3    |     0     |    0.3    :
|(1998 - 2004)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|IMM-uri           |     6     |     1     |     6     |     6     |     6     :
|(1997 - 2000)     |(1-Dec-98) |           |(1-Dec-98) |(1-Dec-98) |(1-Dec-98) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Sanse egale pentru|     0     |    0.1    |     6     |      0    |     6     :
|barbati si femei  |           |           |(25-Oct-99)|           |(1-Nov-98) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|PC.V pentru       |     6     |    6B     |     6     |      6    |     6     :
|cercetare si      |(1-Sep-99) |(20-Mai-99)|(1-Aug-99) |(1-Jun-99) |(1-Aug-99) :
|dezvoltare        |           |           |           |           |           :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|PC.V Euratom      |     6     |     0     |     6     |      0    |     6     :
|pentru cercetare  |(1-Sep-99) |           |(1-Aug-99) |           |(1-Aug-99) :
|si dezvoltare     |           |           |           |           |           :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Altener II        |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Carnot            |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|ETAP              |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Save II           |     6     |     0     |     6     |      0    |     6     :
|(1998 - 2002)     |(1-Jan-99) |           |(1-Dec-98) |           |(1-Jul-99) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|SURE              |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Vami 2002         |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|(1996 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Fiscalis          |     1     |     1     |     1     |     1     |     1     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Leonardo da Vinci |   3-CM    |     1     |   3-CM    |    3-CM   |   3-CM    :
|faza a II-a       |           |           |           |           |           :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Media II          |     2     |     6B    |     0     |     0.2   |   3-EPo   :
|(1996 - 2000)     |           |(1-Mai-99) |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Socrates faza     |   3-CM    |     1     |    3-CM   |    3-CM   |   3-CM    :
|a II-a            |           |           |           |           |           :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Youth             |   3-CM    |     1     |    3-CM   |    3-CM   |   3-CM    :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Cultura 2000      |    0.3    |     0     |    0.3    |    0.3    |    0.3    :
|(2000 - 2004)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Combaterea        |     6     |    0.1    |     6     |     0     |     6     :
|cancerului        |(1-Dec-98) |           |(25-Oct-99 |           |(1-Nov-98) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Combaterea        |     0     |    0.1    |     6     |     0     |     6     :
|toxicomaniei      |           |           |(25-Oct-99 |           |(1-Nov-98) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Monitorizarea     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|sanatatii         |           |           |           |           |           :
|(1997 - 2001)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Promovarea        |     0     |    0.1    |     6     |     6     |     6     :
|sanatatii         |           |           |(25-Oct-99 |(1-Dec-98) |(1-Nov-98) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Prevenirea        |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|vatamarilor       |           |           |           |           |           :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Boli provocate de |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|poluare           |           |           |           |           |           :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Prevenirea SIDA   |     6     |    0.1    |     6     |     0     |     6     :
|(1996 - 2000)     |(1-Dec-98) |           |(25-Oct-99 |           |(1-Nov-98) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Boli rare         |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Daphne            |     0     |     0     |     0     |     0     |    0.3    :
|(2000 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:

                                                         - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Programe deschise|                       Tarile                              :
|in prezent pentru |                                                           :
|cel putin 10 tari |___________________________________________________________:
|  candidate (ECE) |  Letonia  |  Lituania |   Malta   |  Polonia  |  Romania  :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|IDA II            |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|(1998 - 2004)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|IMM-uri           |     4     |     6     |     0     |     6     |     6     :
|(1997 - 2000)     |           |(1-Mar-00) |           |(1-Dec-98) |(1-Jan-99) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Sanse egale pentru|     0     |     6     |     0     |     0     |     6     :
|barbati si femei  |           |(1-Jun-99  |           |           |(1-Jan-99) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|PC.V pentru       |     6     |     6     |    0.3    |      6    |     6     :
|cercetare si      |(1-Aug-99) |(1-Oct-99) |           |(4-Sep-99) |(1-Jul-99) :
|dezvoltare        |           |           |           |           |           :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|PC.V Euratom      |     6     |     0     |     0     |      0    |     6     :
|pentru cercetare  |(1-Aug-99) |           |           |           |(1-Jul-99) :
|si dezvoltare     |           |           |           |           |           :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Altener II        |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Carnot            |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|ETAP              |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Save II           |     4     |     6     |     0     |     6     |     6     :
|(1998 - 2002)     |           |(1-Jun-99) |           |(1-Dec-98) |(1-Mar-99) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|SURE              |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Vami 2002         |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|(1996 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Fiscalis          |     1     |     1     |    0.2    |     1     |     1     :
|(1998 - 2002)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Leonardo da Vinci |   3-CM    |    3-CM   |     1     |    3-CM   |   3-CM    :
|faza a II-a       |           |           |           |           |           :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Media II          |    0.2    |    0.2    |     0     |     0.2   |    0.2    :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Socrates faza     |   3-CM    |    3-CM   |     1     |    3-CM   |   3-CM    :
|a II-a            |           |           |           |           |           :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Youth             |   3-CM    |    3-CM   |     1     |    3-CM   |   3-CM    :
|(2000 - 2006)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Cultura 2000      |    0.3    |    0.3    |     0     |    0.3    |    0.3    :
|(2000 - 2004)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Combaterea        |     0     |     0     |     0     |    0.1    |     6     :
|cancerului        |           |           |           |           |(1-Jan-99) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Combaterea        |     0     |     6     |     0     |    0.1    |     6     :
|toxicomaniei      |           |(1-Jun-99) |           |           |(1-Jan-99) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Monitorizarea     |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|sanatatii         |           |           |           |           |           :
|(1997 - 2001)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Promovarea        |     0     |     0     |     0     |    0.1    |     6     :
|sanatatii         |           |           |           |           |(1-Jan-99) :
|(1996 - 2000)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Prevenirea        |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|vatamarilor       |           |           |           |           |           :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Boli provocate de |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|poluare           |           |           |           |           |           :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Prevenirea SIDA   |     0     |     6     |     0     |    0.1    |     6     :
|(1996 - 2000)     |           |(1-Jun-99) |           |           |(1-Jan-99) :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Boli rare         |     0     |     0     |     0     |    0.3    |     0     :
|(1999 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:
|Daphne            |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     :
|(2000 - 2003)     |           |           |           |           |           :
|__________________|___________|___________|___________|___________|___________:

                                                         - continuare -
 ___________________________________________________
| Programe deschise|               Tarile           |
|in prezent pentru |                                |
|cel putin 10 tari |________________________________|
|  candidate (ECE) |  Slovacia |  Slovenia | Turcia |
|__________________|___________|___________|________|
|IDA II            |     0     |     0     |    0   |
|(1998 - 2004)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|IMM-uri           |     6     |     6     |    0   |
|(1997 - 2000)     |(1-Dec-98) |(1-Oct-99) |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Sanse egale pentru|     0     |     6     |    0   |
|barbati si femei  |           |(3-Nov-99  |        |
|(1996 - 2000)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|PC.V pentru       |     6     |     60    |    0   |
|cercetare si      |(1-Sep-99) |(1-Aug-99) |        |
|dezvoltare        |           |           |        |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|PC.V Euratom      |     6     |     6     |    0   |
|pentru cercetare  |(1-Sep-99) |(1-Aug-99) |        |
|si dezvoltare     |           |           |        |
|1998 - 2002)      |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Altener II        |     0     |     0     |   0.3  |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Carnot            |     0     |     0     |    0   |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|ETAP              |     0     |     0     |    0   |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Save II           |     6     |     6     |    0.3 |
|(1998 - 2002)     |(1-Nov-98) |(1-Jun-00) |        |
|__________________|___________|___________|________|
|SURE              |     0     |     0     |    0   |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Vami 2002         |     0     |     0     |    0   |
|(1996 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Fiscalis          |     1     |     1     |    0   |
|(1998 - 2002)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Leonardo da Vinci |   3-CM    |    3-CM   |   0.1  |
|faza a II-a       |           |           |        |
|(2000 - 2006)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Media II          |    0.2    |    0.2    |    0   |
|(1996 - 2000)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Socrates faza     |   3-CM    |    3-CM   |   0.1  |
|a II-a            |           |           |        |
|(2000 - 2006)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Youth             |   3-CM    |    3-CM   |   0.1  |
|(2000 - 2006)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Cultura 2000      |    0.3    |    0.3    |    0   |
|(2000 - 2004)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Combaterea        |     0     |     6     |    0   |
|cancerului        |           |(3-Nov-99) |        |
|(1996 - 2000)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Combaterea        |     0     |     6     |    0   |
|toxicomaniei      |           |(3-Nov-99) |        |
|(1996 - 2000)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Monitorizarea     |     0     |     0     |    0   |
|sanatatii         |           |           |        |
|(1997 - 2001)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Promovarea        |     0     |     6     |    0   |
|sanatatii         |           |(3-Nov-99) |        |
|(1996 - 2000)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Prevenirea        |     0     |     0     |    0   |
|vatamarilor       |           |           |        |
|(1999 - 2003)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Boli provocate de |     0     |     0     |    0   |
|poluare           |           |           |        |
|(1999 - 2003)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Prevenirea SIDA   |     0     |     6     |    0   |
|(1996 - 2000)     |           |(3-Nov-99) |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Boli rare         |     0     |     0     |    0   |
|(1999 - 2003)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|
|Daphne            |     0     |     0     |    0   |
|(2000 - 2003)     |           |           |        |
|__________________|___________|___________|________|

    ANEXA 3

                           AGENTII COMUNITARE

    1. Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Vocationale, Salonic, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 337/75 din 10 februarie 1975 - OJ L39 din 13 februarie 1975
    2. Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Munca si de Viata, Dublin, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 1.365 din 26 mai 1975 - OJ L139 din 30 mai 1975
    3. Agentia Europeana pentru Mediu, Copenhaga, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 1.210/90 din 7 mai 1990 - OJ L120 din 11 mai 1990
    4. Fundatia Europeana pentru Formare Profesionala, Torino, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 1.360/90 din 7 mai 1990 - OJ L131 din 23 mai 1990
    5. Centrul European de Monitorizare pentru Medicamente si Dependenta de Droguri, Lisabona, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 302/93 din 8 februarie 1993 - OJ L36 din 12 februarie 1993
    6. Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicinale, Londra, Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2.309/93 din 22 iulie 1993 - OJ L214 din 24 august 1993
    7. Biroul pentru Armonizare in domeniul Pietei Interne, Alicante, Reglementarea Consiliului nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 - OJ L11 din 14 ianuarie 1994
    8. Agentia pentru Securitate si Sanatate in Munca, Bilbao, Reglementarea Consiliului (CE) nr. 2.062/94 din 18 iulie 1994 - OJ L216 din 20 august 1994
    9. Oficiul Comunitar pentru Varietatea Plantelor, Angers, Reglementarea Consiliului nr. 2.100/94 din 27 iulie 1994 - OJ L277 din 1 septembrie 1994
    10. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Luxemburg, Reglementarea Consiliului (CE) nr. 2.965/94 din 28 noiembrie 1994 - OJ L314 din 7 decembrie 1994
    11. Centru European de Monitorizare a Rasismului si Xenofobiei, Viena, Reglementarea Consiliului nr. 1.035/97 din 2 iunie 1997 - OJ L151 din 30 iunie 1997
    12. Agentia Europeana pentru Reconstructie, Salonic, Reglementarea Consiliului (CE) nr. 2.454/99 din 15 noiembrie 1999 - OJ L299 din 20 noiembrie 1999

    ANEXA 4

    Contributia financiara pe anul 2000 (inclusiv partea PHARE de finantare) necesara participarii tarilor ECE la programele comunitare, conform deciziilor Consiliului de asociere (DCA)
 ___________________________________________________________________________
|Programe [n = noi]         |   Bulgaria    |   Rep. Ceha   |    Estonia    |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|  Contributia financiara   |Total pe tara  |Total pe tara  |Total pe tara  |
|         (in euro)         |               |               |               |
|                           |   Partea Phare|   Partea Phare|   Partea Phare|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|IDA II [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2004)              |  deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA     |
|___________________________|_______________________________________________|
|IMM-uri                    |833,102        |654,626        |368,294        |
|(1997 - 2000) [DCA]        |               |               |               |
|                           |        499,861|        200,000|         56,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Sanse egale                |               |163,870        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         76,575|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Life III [n]               | Participarea in anul 2000 nu este posibila,   |
|(2000 - 2004)              |   avand in vedere intarzierea in adoptarea    |
|                           |       programului de catre Comunitate         |
|___________________________|_______________________________________________|
|PC.V pentru cercetare si   |2,487,624      |12,635,551     |1,145,097      |
|dezvoltare [n]             |               |               |               |
|(1998 - 2002) (DCA)        |      1,499,663|              0|        545,001|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|PC.V Euratom pentru        |256,656        |1,303,649      |               |
|cercetare si dezvoltare    |               |               |     X X X     |
|(1998 - 2002) [DCA*]       |        154,864|              0|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|    Total cele doua PC.V   |2,744,280      |13,939,200     |1,145,097      |
|                           |               |               |               |
|                           |      1,654,527|              0|        545,001|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Altener II [n]             | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Carnot [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|ETAP [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Save II                    |231,768        |386,280        |               |
|(1996 - 2002) [DCA]        |        216,000|        148,942|     X X X     |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|SURE [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Fiscalis [n]               | Participarea tarilor candidate in anul 2000   |
|(1998 - 2002) [DCA]        |nu este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi |
|                           |                adoptata la timp               |
|___________________________|_______________________________________________|
|Vami 2002 (n) (1996 - 2000)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Media II [DCA in dezbatere]|334,312        |               |               |
|(1996 - 2000)              |               |     X X X     |     X X X     |
|                           |        310,910|               |               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Raphael                    |   Deoarece s-a adoptat de catre Comunitate    |
|(1997 - 2000)              | programul "Cultura 2000", programul "Raphael" |
|                           | a fost anulat, cu incepere de la 1/01/2000    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Cultura 2000 [n]           | Acest program s-a adoptat in februarie 2000.  |
|(2000 - 2004)              | Participarea tarilor candidate in anul 2000 nu|
|                           | este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi   |
|                           | gata in timp util pentru selectia proiectelor |
|___________________________|_______________________________________________|
|Leonardo da Vinci II [n]   |3,024,000      |2,558,000      |837,000        |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      2,880,000|      1,900,500|        337,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Socrates II [n]            |4,077,000      |5,094,000      |659,000        |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      3,745,110|      3,783,000|        305,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Youth [n]                  |739,000        |1,139,000      |519,000        |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |        517,300|        840,000|        250,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea cancerului      |71,914         |284,320        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |               |     X X X     |
|                           |         26,884|        132,860|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea toxicomaniei    |               |109,354        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         51,100|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Promovarea sanatatii       |               |164,031        |21,400         |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |               |
|                           |               |         76,650|         10,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Prevenirea SIDA            |55,319         |218,708        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |               |     X X X     |
|                           |         20,680|        102,200|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Monitorizarea sanatatii [n]| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1997 - 2001) [DCA]        |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli provocate de poluare  | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|[n] (1999 - 2001)          |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli rare [n] (1999 - 2003)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    | |___________________________|_______________________________________________|
|Prevenirea vatamarilor [n] | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1999 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Daphne [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(2000 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|TOTAL                      |12,110,695     |24,711,389     |3,549,791      |
|                           |               |               |               |
|                           |      9,871,272|      7,311,827|      1,503,001|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
    *) DCA]: Fondurile Phare pentru programele 5FP sunt decise anual in afara DCA

                                                         - continuare -
 ___________________________________________________________________________
|Programe [n = noi]         |   Ungaria     |   Letonia     |   Lituania    |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|  Contributia financiara   |Total pe tara  |Total pe tara  |Total pe tara  |
|         (in euro)         |               |               |               |
|                           |   Partea Phare|   Partea Phare|   Partea Phare|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|IDA II [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2004)              |  deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA     |
|___________________________|_______________________________________________|
|IMM-uri                    |896,981        |479,360        |384,130        |
|(1997 - 2000) [DCA]        |               |               |               |
|                           |        419,150|              0|        179,500|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Sanse egale                |109,170        |               |25,686         |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |     X X X     |               |
|                           |         51,014|               |         12,003|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Life III [n]               | Participarea in anul 2000 nu este posibila,   |
|(2000 - 2004)              |   avand in vedere intarzierea in adoptarea    |
|                           |       programului de catre Comunitate         |
|___________________________|_______________________________________________|
|PC.V pentru cercetare si   |10,898,162     |1,342,527      |2,329,680      |
|dezvoltare [n]             |               |               |               |
|(1998 - 2002) (DCA)        |      5,042,157|        738,328|        768,730|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|PC.V Euratom pentru        |1,124,398      |138,513        |               |
|cercetare si dezvoltare    |               |               |     X X X     |
|(1998 - 2002) [DCA*]       |        520,682|         76,244|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|    Total cele doua PC.V   |12,022,560     |1,481,040      |2,329,680      |
|                           |               |               |               |
|                           |      5,562,839|        814,572|        768,730|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Altener II [n]             | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Carnot [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|ETAP [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Save II                    |309,024        |57,942         |96,570         |
|(1996 - 2002) [DCA]        |               |               |               |
|                           |         63,400|              0|              0|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|SURE [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Fiscalis [n]               | Participarea tarilor candidate in anul 2000   |
|(1998 - 2002) [DCA]        |nu este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi |
|                           |                adoptata la timp               |
|___________________________|_______________________________________________|
|Vami 2002 (n) (1996 - 2000)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Media II [DCA in dezbatere]|               |               |               |
|(1996 - 2000)              |     X X X     |     X X X     |     X X X     |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Raphael                    |   Deoarece s-a adoptat de catre Comunitate    |
|(1997 - 2000)              | programul "Cultura 2000", programul "Raphael" |
|                           | a fost anulat, cu incepere de la 1/01/2000    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Cultura 2000 [n]           | Acest program s-a adoptat in februarie 2000.  |
|(2000 - 2004)              | Participarea tarilor candidate in anul 2000 nu|
|                           | este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi   |
|                           | gata in timp util pentru selectia proiectelor |
|___________________________|_______________________________________________|
|Leonardo da Vinci II [n]   |2,558,000      |1,123,000      |1,353,000      |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      1,267,000|        449,200|        664,500|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Socrates II [n]            |4,818,000      |894,000        |1,326,000      |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      2,384,000|        357,600|        638,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Youth [n]                  |1,539,000      |579,000        |699,000        |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |        760,000|        231,600|        340,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea cancerului      |167,476        |               |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |     X X X     |     X X X     |
|                           |         78,260|               |               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea toxicomaniei    |64,414         |               |21,400         |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |     X X X     |               |
|                           |         30,100|               |         10,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Promovarea sanatatii       |92,621         |               |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |     X X X     |     X X X     |
|                           |         43,150|               |               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Prevenirea SIDA            |128,828        |               |21,400         |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |     X X X     |               |
|                           |         60,200|               |         10,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Monitorizarea sanatatii [n]| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1997 - 2001) [DCA]        |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli provocate de poluare  | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|[n] (1999 - 2001)          |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli rare [n] (1999 - 2003)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    | |___________________________|_______________________________________________|
|Prevenirea vatamarilor [n] | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1999 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Daphne [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(2000 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|TOTAL                      |20,148,074     |4,614,342      |6,256,866      |
|                           |               |               |               |
|                           |     10,719,113|      1,852,972|      2,622,733|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
    *) DCA]: Fondurile Phare pentru programele 5FP sunt decise anual in afara DCA

                                                         - continuare -
 ___________________________________________________________________________
|Programe [n = noi]         |   Polonia     |   Romania     |   Slovacia    |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|    Contributia financiara |Total pe tara  |Total pe tara  |Total pe tara  |
|           (in euro)       |               |               |               |
|                           |   Partea Phare|   Partea Phare|   Partea Phare|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|IDA II [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2004)              |  deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA     |
|___________________________|_______________________________________________|
|IMM-uri                    |1,006,014      |419,440        |288,900        |
|(1997-2000) [DCA]          |               |               |               |
|                           |        723,954|        196,000|        135,000|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Sanse egale                |               |157,454        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         58,861|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Life III [n]               | Participarea in anul 2000 nu este posibila,   |
|(2000 - 2004)              |   avand in vedere intarzierea in adoptarea    |
|                           |       programului de catre Comunitate         |
|___________________________|_______________________________________________|
|PC.V pentru cercetare si   |32,595,772     |8,450,025      |4,738,332      |
|dezvoltare [n]             |               |               |               |
|(1998 - 2002) (DCA)        |     16,149,850|      4,224,658|      2,369,166|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|PC.V Euratom pentru        |               |871,815        |488,868        |
|cercetare si dezvoltare    |     X X X     |               |               |
|(1998 - 2002) [DCA*]       |               |        436,262|        244,434|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|    Total cele doua PC.V   |32,595,772     |9,321,840      |5,227,200      |
|                           |               |               |               |
|                           |     16,149,850|      4,660,920|      2,613,600|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Altener II [n]             | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Carnot [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|ETAP [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Save II                    |1,081,584      |560,106        |154,512        |
|(1996 - 2002) [DCA]        |               |               |               |
|                           |        690,824|         64,425|         62,292|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|SURE [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Fiscalis [n]               | Participarea tarilor candidate in anul 2000   |
|(1998 - 2002) [DCA]        |nu este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi |
|                           |                adoptata la timp               |
|___________________________|_______________________________________________|
|Vami 2002 (n) (1996 - 2000)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Media II [DCA in dezbatere]|               |               |               |
|(1996 - 2000)              |     X X X     |     X X X     |     X X X     |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Raphael                    |   Deoarece s-a adoptat de catre Comunitate    |
|(1997 - 2000)              | programul "Cultura 2000", programul "Raphael" |
|                           | a fost anulat, cu incepere de la 1/01/2000    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Cultura 2000 [n]           | Acest program s-a adoptat in februarie 2000.  |
|(2000 - 2004)              | Participarea tarilor candidate in anul 2000 nu|
|                           | este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi   |
|                           | gata in timp util pentru selectia proiectelor |
|___________________________|_______________________________________________|
|Leonardo da Vinci II [n]   |6,157,000      |4,317,000      |2,068,000      |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      4,109,110|      2,146,500|      1,430,800|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Socrates II [n]            |11,491,000     |7,743,000      |2,131,000      |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      7,665,470|      3,846,500|      1,456,700|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Youth [n]                  |3,759,000      |2,523,000      |1,343,000      |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |               |               |
|                           |      2,505,800|      1,252,000|        926,800|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea cancerului      |               |113,783        |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         42,535|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Combaterea toxicomaniei    |               |43,763         |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         16,360|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Promovarea sanatatii       |               |65,645         |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         23,540|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Prevenirea SIDA            |               |87,526         |               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |     X X X     |               |     X X X     |
|                           |               |         32,720|               |
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
|Monitorizarea sanatatii [n]| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1997 - 2001) [DCA]        |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli provocate de poluare  | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|[n] (1999 - 2001)          |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli rare [n] (1999 - 2003)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    | |___________________________|_______________________________________________|
|Prevenirea vatamarilor [n] | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1999 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Daphne [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(2000 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|TOTAL                      |56,090,370     |25,352,557     |11,212,612     |
|                           |               |               |               |
|                           |     31,845,008|     12,340,361|      6,625,192|
|___________________________|_______________|_______________|_______________|
    *) DCA]: Fondurile Phare pentru programele 5FP sunt decise anual in afara DCA

                                                         - continuare -
 ___________________________________________________________________________
|Programe [n = noi]         |   Slovenia    |                               |
|___________________________|_______________|                               |
|    Contributia financiara |Total pe tara  |     Total sprijin Phare       |
|           (in euro)       |               |                               |
|                           |   Partea Phare|                               |
|___________________________|_______________|_______________________________|
|IDA II [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2004)              |  deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA     |
|___________________________|_______________________________________________|
|IMM-uri                    |506,324        |                               |
|(1997-2000) [DCA]          |               |                               |
|                           |        236,600|                      2,646,065|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Sanse egale                |33,792         |                               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                        198,453|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Life III [n]               | Participarea in anul 2000 nu este posibila,   |
|(2000 - 2004)              |   avand in vedere intarzierea in adoptarea    |
|                           |       programului de catre Comunitate         |
|___________________________|_______________________________________________|
|PC.V pentru cercetare si   |4,442,186      |                               |
|dezvoltare [n]             |               |                               |
|(1998 - 2002) (DCA)        |      1,359,600|                     32,697,153|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|PC.V Euratom pentru        |458,314        |                               |
|cercetare si dezvoltare    |               |                               |
|(1998 - 2002) [DCA*]       |        140,400|                      1,572,886|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|    Total cele doua PC.V   |4,900,500      |                               |
|                           |               |                               |
|                           |      1,500,000|                     34,270,039|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Altener II [n]             | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Carnot [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|ETAP [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Save II                    |57,942         |                               |
|(1996 - 2002) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                      1,245,883|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|SURE [n]                   | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1998 - 2002)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Fiscalis [n]               | Participarea tarilor candidate in anul 2000   |
|(1998 - 2002) [DCA]        |nu este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi |
|                           |                adoptata la timp               |
|___________________________|_______________________________________________|
|Vami 2002 (n) (1996 - 2000)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Media II [DCA in dezbatere]|               |                               |
|(1996 - 2000)              |     X X X     |                               |
|                           |               |                        310,910|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Raphael                    |   Deoarece s-a adoptat de catre Comunitate    |
|(1997 - 2000)              | programul "Cultura 2000", programul "Raphael" |
|                           | a fost anulat, cu incepere de la 1/01/2000    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Cultura 2000 [n]           | Acest program s-a adoptat in februarie 2000.  |
|(2000 - 2004)              | Participarea tarilor candidate in anul 2000 nu|
|                           | este posibila, deoarece nici o DCA nu va fi   |
|                           | gata in timp util pentru selectia proiectelor |
|___________________________|_______________________________________________|
|Leonardo da Vinci II [n]   |985,000        |                               |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |                               |
|                           |        469,710|                     15,654,320|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Socrates II [n]            |882,000        |                               |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |                               |
|                           |        406,658|                     24,588,038|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Youth [n]                  |619,000        |                               |
|(2000 - 2006) [DCA]        |               |                               |
|                           |        329,660|                      7,953,160|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Combaterea cancerului      |59,256         |                               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                        280,539|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Combaterea toxicomaniei    |22,791         |                               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                        107,560|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Promovarea sanatatii       |34,187         |                               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                        153,340|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Prevenirea SIDA            |45,582         |                               |
|(1996 - 2000) [DCA]        |               |                               |
|                           |              0|                        225,800|
|___________________________|_______________|_______________________________|
|Monitorizarea sanatatii [n]| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1997 - 2001) [DCA]        |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli provocate de poluare  | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|[n] (1999 - 2001)          |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Boli rare [n] (1999 - 2003)| Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|                           |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    | |___________________________|_______________________________________________|
|Prevenirea vatamarilor [n] | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(1999 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|Daphne [n]                 | Participarea in anul 2000 nu este garantata,  |
|(2000 - 2003)              |   deoarece nu s-a negociat inca nici o DCA    |
|___________________________|_______________________________________________|
|TOTAL                      |8,382,974      |                               |
|                           |               |                               |
|                           |      2,942,628|                     87,634,107|
|___________________________|_______________|_______________________________|
    *) DCA]: Fondurile Phare pentru programele 5FP sunt decise anual in afara DCA

    ANEXA 5

    Sume necheltuite in 1999 din fondurile PHARE [in euro] pentru cele 8 programe de mai jos

    (Ele au fost deduse din partea PHARE a contributiilor financiare pentru anul 2000, asa cum s-a prevazut in deciziile Consiliului de asociere - DCA)
 ______________________________________________________________________________
|   Programe       | Bulgaria | Rep. Ceha | Estonia | Ungaria| Letonia|Lituania: |__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|IMM-uri           |          |           |         |        | Nici o | Nici o :
|1997 - 2000       |          |           |         |        | DCA in | DCA in :
|                  |   341,284|     80,098|   26,811| 235,995|  1999  |  1999  :
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Sanse egale pentru|          |           |         |        |        |        :
|barbati si femei  |   X X X  |           |  X X X  |        |  X X X |        :
|1996 - 2000       |          |          0|         |       0|        |       0:
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Save II           |          |           |         |        |        |        :
|(1998 - 2002)     |        46|      1,058|  X X X  |  80,600|       0|  48,720:
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Media II          |Nici o DCA|           |         |        |        |        :
|(1996 - 2000)     |in        |  X X X    |  X X X  |  X X X |  X X X |  X X X :
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Combaterea        |          |           |         |        |        |        :
|cancerului        |          |           |  X X X  |        |  X X X |  X X X :
|(1996 - 2000)     |    40,326|    132,860|         |  78,260|        |        :
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Combaterea        |          |           |         |        |        |        :
|toxicomaniei      |   X X X  |           |  X X X  |        |  X X X |        :
|(1996 - 2000)     |          |     51,100|         |  30,100|        |  14,000:
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Promovarea        |          |           |         |        |        |        :
|sanatatii         |   X X X  |           |         |        |  X X X |  X X X :
|(1996 - 2000)     |          |     76,650|   10,000|  43,150|        |        :
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|Prevenirea SIDA   |          |           |         |        |        |        :
|(1996 - 2000)     |         0|    102,200|  X X X  |  50,200|  X X X |   4,200:
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
|        TOTAL     |   381,656|    443,966|   36,811| 518,305|       0|  66,920:
|__________________|__________|___________|_________|________|________|________:
 ____________________________________________________________________________
|   Programe       | Polonia | Romania | Slovacia | Slovenia | TOTAL sprijin |
|                  |         |         |          |          |      Phare    |
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|IMM-uri           |         |         |          |          |               |
|1997 - 2000       |  407,843|    9,513|   43,723 |   236,600|      1,381,867|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Sanse egale pentru|         |         |          |          |               |
|barbati si femei  |  X X X  |         |   X X X  |          |               |
|1996 - 2000       |         |        0|          |         0|              0|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Save II           |         |         |          |          |               |
|1998 - 2002       |   85,336|   39,975|     9,708|         0|        265,443|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Media II          |         |         |          |          |               |
|1996 - 2000       |  X X X  |  X X X  |   X X X  |   X X X  | Nu se aplica  |
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Combaterea        |         |         |          |          |               |
|cancerului        |  X X X  |         |   X X X  |          |               |
|1996 - 2000       |         |   53,169|          |         0|        304,615|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Combaterea        |         |         |          |          |               |
|toxicomaniei      |  X X X  |         |   X X X  |          |               |
|1996 - 2000       |         |   20,450|          |         0|        115,650|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Promovarea        |         |         |          |          |               |
|sanatatii         |  X X X  |         |   X X X  |          |               |
|1996 - 2000       |         |   30,675|          |         0|        160,475|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|Prevenirea SIDA   |         |         |          |          |               |
|1996 - 2000       |  X X X  |   21,150|   X X X  |         0|        177,750|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|
|      TOTAL       |  493,179|  174,932|    53,431|   236,600|      2,405,800|
|__________________|_________|_________|__________|__________|_______________|

    ANEXA 6

                          MASURI PREGATITOARE
in vederea participarii la activitatea urmatoarelor agentii comunitare

    I. Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Vocationale (CEDEFOP)

    In ultimii ani Consiliul de conducere al CEDEFOP a acordat o atentie sporita preocuparilor tarilor candidate. Problema s-a discutat inca din anul 1995. In anii urmatori cooperarea cu aceste tari s-a realizat in principal prin Fundatia Europeana pentru Formare Profesionala (ETF). In anul 1997 CEDEFOP si ETF au semnat un memorandum de intelegere si coopereaza activ.
    CEDEFOP a pregatit o analiza a costurilor si estimari ale nevoilor financiare, cu scopul de a intensifica familiarizarea tarilor candidate cu activitatile CEDEFOP pe perioada 2000 - 2002. Costurile detaliate mai jos (in euro) corespund proiectelor de cooperare in anul 2000:
    Personal si misiuni       - 160.000
    Cheltuieli de functionare -  60.000
    Cheltuieli operationale*) - 160.000
    -----------------------------------
    TOTAL:                      380.000

------------
    *) Proiecte: 1. Transparenta calificarilor si implementarea planului de actiune, 2. Identificarea, evaluarea si recunoasterea invatarii neoficiale, 3. Program de vizite de studiu, 4. Furnizarea de material de referinta pentru programul "Leonardo da Vinci", 5. Pregatirea insertiei intr-un cadru de raportare pentru invatarea pe durata lunga, 6. Sprijin pentru cooperarea in cercetare [urmarea celui de-al doilea raport de cercetare (2000) si pregatirea celui de-al treilea raport (2001)], 7. Activitati de diseminare a informatiei, in special prin Jurnalul European si prin situl electronic de formare profesionala, 8. Finantarea VET (Instrumente directoare si aranjamente de finantare).

    II. Agentia Europeana pentru Mediu (EEA)

    Ca raspuns la cererea de obtinere a calitatii de membru EEA, inaintata de 13 tari candidate, si pe baza mandatului Consiliului UE, s-au deschis oficial, la 27 martie 2000, negocierile intre Comisie si aceste tari. In acest sens EEA este primul organism UE deschis pentru noile tari candidate in cadrul strategiei de preaderare. In paralel cu procesul de negociere tarile respective si EEA au in aceasta perioada sarcina de a pregati extinderea in termeni institutionali, din punct de vedere al extinderii activitatilor, al aspectelor procedurale etc.
    In acest context sunt asteptate eforturi considerabile, in anii 2000 - 2001, din partea EEA, pentru a se asigura pasii tranzitorii intre cooperarea existenta in prezent si noul statut de membru.
    Pentru a indeplini toate cerintele cuprinse in reglementarea de infiintare a EEA si pentru a asigura o integrare rapida si completa a tarilor candidate in programul de lucru al EEA, Agentia trebuie sa promoveze urmatorul set coerent de activitati, care implica contributii variate atat din partea specialistilor in problema respectiva, cat si a nivelurilor de conducere din EEA.
    Propunerea de proiect actuala este menita sa raspunda prevederilor din comunicarea Comisiei catre Consiliu din decembrie 1999 si detaliaza sprijinul necesar, asteptat de catre EEA in timpul procesului de tranzitie in ceea ce priveste cele 10 tari candidate beneficiare ale asistentei PHARE. Orizontul de timp prevazut pentru propunerea de proiect actuala este situat intre a doua jumatate a anului 2000 si prima jumatate a anului 2001.
    In acelasi timp, activitatile propuse se edifica pe cooperarea existenta in prezent intre EEA si cele 10 tari candidate beneficiare de asistenta PHARE si sprijinul oferit de programul PHARE multi-tara.

    a) Sprijin pentru implementarea viitoare a programului de lucru
    In cadrul acestei operatiuni sefii de proiecte EEA pentru fiecare problema (impreuna cu echipa de experti PHARE din EEA, ca partener) vor trebui sa dedice un timp adecvat pentru a acoperi toata aceasta munca si a asigura armonizarea activitatilor cu cele desfasurate de centrele europene pe probleme de mediu (ETC), prin planificare, intalniri, monitorizarea progreselor etc. In consecinta, se prevad urmatoarele suboperatiuni:
    - managementul si coordonarea legaturilor pe probleme de mediu din programul PHARE, in domeniile: calitatea aerului, emisiile din aer, apele teritoriale interne, uscatul si conservarea naturii (pentru anul 2000);
    - managementul si coordonarea ETC extinse (din punct de vedere geografic si al activitatii) prin acoperirea, de asemenea, a tarilor candidate beneficiare de asistenta PHARE (pentru anul 2001);
    - managementul si coordonarea activitatilor de raportare a problemelor de mediu, pentru o acoperire geografica larga (toate tarile candidate vor fi reflectate pe deplin in principalele rapoarte EEA pentru 2000/2001, adica Raportul diversitatii biologice, Raportul semnalelor de mediu, Raportul Kiev);
    - managementul si coordonarea extensiei retelei telematice EIONET si dezvoltarea aplicatiilor sale catre tarile ECE;
    - managementul si coordonarea retelei EIONET extinse, prin facilitarea participarii expertilor din tarile candidate la toate evenimentele relevante ale EEA (intalniri ordinare, intalniri de experti, grupuri de lucru etc.) conform programului de lucru al EEA;
    - sprijinirea extinderii structurii ETC prin includerea organizatiilor pertinente din tarile candidate printre partenerii consortiului;
    - pregatirea unui program de actiune pe 3 ani pentru integrarea noilor membri in toate actiunile programului de lucru al EEA, prin activitati ce vor fi initiate/dezvoltate si prin stabilirea structurii/persoanei responsabile in cadrul EEA si la nivel national; acest program va cuprinde si aranjamentele logistice/administrative si procedurale, in responsabilitatea EEA, pentru a facilita participarea deplina a tarilor candidate.

    b) Colectarea datelor, evaluarea si activitatile de raportare ce vor fi efectuate de catre EEA pe perioada tranzitiei
    Finantarea PHARE care sprijina tarile candidate ca raspuns la necesitatile majore ale EEA (raportare si activitatea centrelor pe probleme de mediu) se va termina in octombrie 2000. Un sprijin special trebuie acordat unor domenii precum: dezvoltarea EIONET, distribuirea informatiilor si participarea la principalele evenimente EEA, pentru a asigura o continuare normala a acestor activitati si pentru a le coordona cu asistenta PHARE care continua. Sunt necesare resurse umane suplimentare pentru a continua aceste activitati si pentru a pregati predarea lor noilor membri care se vor alatura treptat Agentiei in anul 2001, in paralel cu realizarea normala a operatiunilor EEA. Aceasta operatiune va include si activitati concrete, cum ar fi:
    - extinderea activitatilor centrelor europene pe probleme de mediu (ETC) de colectare a datelor ca baza pentru principalele rapoarte EEA;
    - evaluarea si dezvoltarea indicatorilor;
    - redactarea capitolelor/rapoartelor care se refera si la tarile solicitante;
    - mentinerea contactelor periodice si a fluxului informational cu retelele nationale (pentru fiecare zona cu probleme de mediu).

    c) Sprijin pentru procesul de extindere a EEA
    Aceasta operatiune va fi realizata in principal de managerii programului EEA si de functionarii superiori din EEA. Concret, aceasta se refera la urmatoarele suboperatiuni:
    - managementul si coordonarea cooperarii globale in domeniul major de activitate, conform cu programul de lucru EEA (evaluare si raportare, monitorizare si raportare tematica si tehnologia si diseminarea informatiilor);
    - managementul si coordonarea retelei institutionale extinse a EEA (EIONET extinsa);
    - coordonarea cu echipa de experti PHARE din EEA, responsabila de coordonarea proiectelor PHARE (din punct de vedere al armonizarii activitatilor pentru fiecare domeniu principal EEA);
    - sprijin si asistenta acordate Comisiei Europene si tarilor candidate prin furnizarea de date si informatii relevante de-a lungul procesului de negociere;
    - sprijin pentru activitatea suplimentara a EEA privind toate actiunile pregatitoare legate de recrutarea de personal nou si de experti nationali (care vor incepe cu 6 luni inainte de acordarea statutului de membru pentru noile tari).

    d) Sprijin pentru distribuirea informatiilor asupra mediului
    In cadrul acestei componente a sprijinului se preconizeaza o politica de larga diseminare a publicatiilor, rapoartelor si software ale EEA, distribuite gratuit tuturor tarilor candidate si care se adreseaza diferitelor grupuri-tinta.

    e) Activitati de suport logistic pentru reteaua extinsa
    Aceasta operatiune va acoperi toate serviciile de suport asigurate de EEA pentru a mentine reteaua extinsa, pentru a asigura logistica sesiunilor si alte servicii inrudite, implicate de activitatea zilnica in legatura cu tarile candidate.

    Principalele rezultate

    Ca urmare a proiectului se asteapta urmatoarele rezultate:
    - contributie la extinderea graduala a programului de lucru al EEA in tarile candidate;
    - participarea organizatiilor din tarile candidate la structurile EEA si EIONET;
    - includerea in principalele rapoarte EEA a problemelor de mediu din tarile candidate;
    - sprijin in ceea ce priveste o mai buna concordanta a noilor tari membre cu obligatiile din Reglementarea de infiintare ("furnizarea de informatii relevante, acordate la momentul oportun si sigure" etc.);
    - sprijin tehnic acordat Comisiei Europene in procesul de negociere, prin rezultatele furnizate de centrele europene pe probleme de mediu;
    - un plan de actiune concret pentru integrarea noilor membri in programul de lucru al EEA.

    Costuri pentru sprijinirea pregatirii tarilor ECE si integrarea lor in EEA

    Costul proiectului este estimat la 1,1 milioane euro pe o perioada de 12 luni. Pe categorii de costuri, proiectul va fi structurat dupa cum urmeaza:
    - 400.000 euro (500 de zile-om pe an implicand pana la o treime din personalul EEA) care acopera implementarea graduala a intregului program de lucru, integrarea activitatilor intr-o singura structura consistenta pentru centrele europene pe probleme de mediu, reflectarea ampla a tarilor candidate in principalele rapoarte ale EEA, extinderea geografica viitoare a activitatilor catre toate tarile candidate pentru participare la EEA, cat si a sprijinului tehnic acordat Comisiei Europene in timpul procesului de negociere etc. [actiunile mentionate la lit. a), c) si e)];
    - 600.000 euro - pentru activitati concrete in legatura cu actiunile care vor fi realizate de catre EEA si ETC pentru extinderea activitatilor curente la noii membri pentru principalele produse EEA. Vor fi atrase resurse umane suplimentare pentru realizarea acestor actiuni, inclusiv experti si organizatii relevante din tarile candidate [actiunea mentionata la lit. b)];
    - 100.000 euro - pentru publicatii, acces si costuri de distribuire a materialelor, rapoartelor si software ale EEA, furnizate gratuit si periodic tarilor ECE (atat numarul publicatiilor, cat si grupurile-tinta vizate vor creste considerabil, in conformitate cu politica UE privind accesul publicului la informatii) - care se refera la actiunea mentionata la lit. d).

    III. Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicinale (EMEA)

    In iulie 1999 EMEA a primit de la CEN un contract pentru derularea unui program de asistenta tehnica pentru tarile ECE in sectorul farmaceutic - Forumul de reglementare paneuropean (PERF). In prezent proiectul este finantat din fonduri PHARE si se incadreaza in Programul regional privind asigurarea calitatii (PRAQ III).
    Programul PERF II va fi derulat din noiembrie 2000 pana in decembrie 2003. Propunerea actuala se ocupa numai de prima faza a lui PERF II, care se desfasoara intre noiembrie 2000 - decembrie 2001. Se presupune ca finantarea pentru program este asigurata din PHARE in octombrie 2000, sub forma unei plati catre EMEA pentru a fi inclusa in buget.
    Obiectivul global al programului este sa ajute tarile candidate sa indeplineasca cerintele Cartii albe pentru reglementari tehnice cu privire la sectorul farmaceutic, in scopul abilitarii acestora de a functiona pe deplin in cadrul UE, dupa aderare. Ca urmare a incheierii aproape in totalitate a contractului original PERF, Comitetul de coordonare al PERF a decis ca PERF II sa se concentreze asupra a 4 domenii:
    - implementarea acquisului comunitar (seminare privind produsele de pe piata, probleme de frontiera si introducerea progresiva a produselor si procedurilor; examinarea legislatiei - ca o contributie in contextul pregatirii pentru viitoarea aderare);
    - practici bune de fabricare (armonizarea procedurilor; inspectii comune);
    - farmacovigilenta (folosirea lui Eudra Watch; managementul de criza);
    - formarea profesionala inter-agentii (activitati comune vizand schimbul de informatii stiintifice si de personal; participare la intalnirile grupurilor de lucru UE pentru reglementare pe probleme specifice, cu participarea unor delegati din tarile asistate de PHARE, specializati pe probleme de interes; studii de caz).

    1. Implementarea acquisului comunitar
    In cadrul obiectivelor initiativei PERF, pentru perioada 2000 - 2003 se propun 4 rezultate concrete:
    - instructiuni utile (destinate tarilor ECE) pentru o componenta largita a UE, la aderare si ca membri;
    - definiri perfectionate, pentru a rezolva probleme specifice de frontiera;
    - proceduri definite pentru "introducerea progresiva"; si
    - existenta unui personal calificat si instruit in mod corespunzator (in special in domeniul juridic) in tarile candidate, pentru a se asigura insertia adecvata a directivelor UE.
    Se propune o continuare a intalnirilor la seminarii, la care sa participe delegati CADREAC (Acordul de colaborare intre autoritatile de reglementare in domeniul medicamentului din UE si tarile asociate). Programul prevede organizarea a 5 reuniuni in 14 luni, din care doua se vor tine la Bruxelles in legatura cu o notificare catre solicitanti sau intalnirile Emacolex, iar 3 reuniuni se vor tine in tari ECE.

    2. Practici bune de fabricare
    Obiectivele concrete propuse in cadrul acestui domeniu de actiune prioritar in perioada 2000 - 2003 sunt:
    - instructiuni utile (destinate tarilor ECE) pentru o componenta largita a UE, la aderare si ca membri;
    - industria sa fie informata si in conformitate;
    - amplasarea unor sisteme operationale de alerta rapida, in conformitate cu instructiunile UE;
    - realizarea armonizarii cerintelor de raportare cu proceduri similare de examinare.
    Se propune initial o concentrare asupra formarii profesionale, castigarii de experienta practica in ceea ce priveste abordarile UE si asupra unei colaborari sporite intre inspectorate, telul final fiind acela de a asigura o utilizare a SOP si a sistemelor, compatibila cu standardele UE, de catre toti inspectorii care lucreaza in UE largita. Miezul programului pentru aceasta prima etapa va fi o serie de inspectii comune (5 ale industriei din CADREAC, 3 ale unor amplasamente din UE), plus doua seminare pe teme specifice si o reuniune care sa includa participarea unor delegati ai CADREAC la reuniunile ad-hoc organizate de EMEA pentru inspectori.

    3. Farmacovigilenta
    In jurul anului 2003 se asteapta ca:
    - sa fie amplasate in toate tarile sisteme de farmacovigilenta operationale si sigure;
    - sa fie amplasate in toate tarile sisteme operationale si testate pentru managementul de criza;
    - sa fie amplasat in toate tarile un sistem de comunicare paneuropean sigur;
    - sa se fi elaborat un proiect de instructiuni privind analiza riscurilor/beneficiilor in domeniul farmacovigilentei.
    Programul initial se concentreaza pe mentinerea contactelor stabilite intre factorii de reglementare in timpul programului PERF, pe garantarea faptului ca toate partile sunt constiente de aspectele tematice din domeniul farmacovigilentei si ca se adopta o abordare paneuropeana consecventa pentru rezolvarea lor si pe implementarea unor sisteme de farmacovigilenta de factura panEuropeana, care sa functioneze in conformitate cu principiile directoare ale UE. Toate reuniunile sunt legate de reuniunile Grupului de lucru CPMP pentru farmacovigilenta.

    4. Formarea profesionala inter-agentii
    Rezultatul dorit pentru aceasta componenta a PERF II este ca autoritatile competente sa opereze cu si sa aplice in mod consecvent principiile directoare si aceleasi standarde UE, intr-o maniera verificabila. In plus, se va pune accentul pe comunicatiile electronice sigure.
    Aceasta prima etapa va mentine contactele stabilite in timpul programului PERF original prin participarea unor delegati CADREAC la seminarii care trateaza studii de caz, la o sesiune de formare profesionala pentru evaluatori si la un program de detasare a unor evaluatori ai CADREAC la autoritati competente din UE. Sunt preconizate 20 de astfel de detasari (la care 5 tari vor trimite delegati in detasare pentru mai multe domenii tematice).

    5. Conferinta
    Se propune o conferinta pentru a raporta progresele realizate in primul an de extensie a initiativei PERF. In sensul abordarii adoptate de Conferinta de la Budapesta din februarie 2000, este de asteptat ca participanti platitori sa acopere o parte a costurilor. In termeni bugetari, au fost prevazute o indemnizatie pentru participarea factorilor de reglementare din CADREAC, precum si necesitatea de a sprijini financiar conferinta. Se poate prevedea, ca o alternativa, organizarea a 2 - 3 miniconferinte regionale destinate promovarii unei mai bune intelegeri a chestiunilor tehnice.

    6. Comitetul de coordonare
    S-au prevazut 3 reuniuni ale Comitetului de coordonare. Aceste reuniuni vor fi legate, cand este posibil, de reuniunile programate ale Consiliului de conducere al EMEA sau ale grupului sefilor de agentii ale UE; acestor reuniuni li se va adauga un forum de o zi pentru a se discuta probleme curente referitoare la functionarea autoritatilor competente.

    7. Rezumatul bugetului propus pentru faza I a programului pe 3 ani
    Pentru perioada noiembrie 2000 - decembrie 2001 s-au estimat urmatoarele cheltuieli pentru program:
_______________________________________________________________________________
   PAA            Activitati                           UE     CADREAC    TOTAL
                                                     (euro)    (euro)    (euro)
_______________________________________________________________________________
 Acquis           5 seminarii                        82.810   130.000   212.810
_______________________________________________________________________________
 GMP              2 seminarii, 8 inspectii comune    61.464   100.800   162.264
                  Participare la intalniri
                  ad-hoc intre inspectori
_______________________________________________________________________________
Farmacovigilenta  Participare la 5 grupuri de lucru  50.262   156.000   206.262
                  Un seminar
_______________________________________________________________________________
Probleme
veterinare        1 grup operativ, 9 seminarii       69.852   237.900   307.752
_______________________________________________________________________________
Inter-agentii     Evaluarea dosarului                61.476   504.000   565.476
                  Sisteme de calitate               140.135   104.000   244.135
_______________________________________________________________________________
                  Totaluri inter-agentii            201.611   608.000   809.611
_______________________________________________________________________________
Management        3 reuniuni ale Comitetului
                  de coordonare                       8.364    26.000    34.364
_______________________________________________________________________________
Toate             Conferinta                         93.952   120.000   213.952
_______________________________________________________________________________
Toate             Sprijin IT (Eudra)                          350.000   350.000
                  Personal pentru sprijin           360.943             360.943
_______________________________________________________________________________
PERF II                                             929.258 1.728.700 2.657.958
_______________________________________________________________________________

    IV. Oficiul pentru armonizare in domeniul pietei interne (OHMI)

    In cadrul cooperarii tehnice intre OHMI si tarile candidate, OHMI propune organizarea, in colaborare cu Comisia, a unui forum privind protectia marcilor in Europa (EUROFORUM - Marci).
    Acest forum va fi organizat in comun cu Comisia si cu tarile candidate. Finantarea va fi efectuata de OHMI si de Comisie. Tara gazda va contribui in natura.
    Scopul acestui forum consta in reunirea, pentru doua zile, a diferitilor actori interesati de protectia marcilor si de sistemul marcii comunitare: reprezentanti ai OHMI, ai oficiilor nationale ale statelor membre, ai oficiilor nationale ale tarilor candidate, ai Comisiei, agenti economici, reprezentanti ai sectorului industrial. Participantii activi vor anima diferitele seminarii, miniseminarii si mese rotunde care vor fi organizate pe toata durata forumului.
    Publicul vizat va fi constituit din intreprinderi mici si mijlocii din tarile candidate si din statele membre, camere de comert, agenti economici, avocati si reprezentanti ai mediului academic. Acest public va avea posibilitatea sa participe la toate activitatile propuse in timpul forumului.
    Participantii si publicul vor putea discuta, vor putea schimba opinii privind experienta lor si vor invata din teme variate, cum sunt:
    - protectia marcilor in Europa;
    - marca comunitara;
    - procedura de inregistrare a marcii la oficiile nationale si la OHMI;
    - criterii de acceptare si de refuz ale unei marci: motivele absolute de refuz;
    - coexistenta si infruntarea dintre doua marci identice sau similare: motivele relative de refuz;
    - clasificarea produselor si serviciilor sau legatura care exista intre o marca si produsul ori serviciul pentru care ea este protejata;
    - relatiile intre oficiile de proprietate industriala si agentii economici;
    - problema validitatii unei marci;
    - armonizarea legislatiilor in domeniul marcilor;
    - armonizarea jurisprudentei in domeniul marcilor;
    - noile forme de marci;
    - invatamantul in domeniul dreptului marcii in Europa si in statele candidate;
    - acordurile internationale si normele europene: situatia actuala;
    - rolul oficiului de proprietate industriala in calitate de interlocutor privilegiat al titularului de marca: o administrare cu vocatie comerciala.
    Paralel cu activitatile din timpul intalnirilor organizate la forum participantii isi vor putea expune documente si produse de distribuire in interiorul standurilor prevazute in acest scop.
    Acest eveniment va avea drept obiectiv intalnirea pentru prima data, la nivel european, a tuturor actorilor dreptului marcii interesati, prin extinderea Uniunii Europene, de aderarea la sistemul marcii comunitare, precum si la acquisul comunitar in domeniul legislatiei si protectiei marcilor din statele candidate. Acest forum se va concentra pe armonizarea care exista in acest domeniu. Aceasta activitate de cooperare va da posibilitatea diferitilor actori sa intre in contact unii cu altii si, de asemenea, sa instituie bazele unei cooperari veritabile in domeniul marcilor intre statele membre si statele candidate la aderare.
    Acest eveniment ar putea avea loc in a doua jumatate a anului 2000, de preferinta in octombrie. Prima data el va putea fi organizat in Polonia. Acest forum s-ar putea repeta, cel putin o data pe an, in diferite tari candidate, in cursul urmatorilor 3 - 4 ani.

    Costuri estimate pentru anul 2000
    - Reprezentanti ai oficiilor nationale ai PECO
      (indemnizatii si calatoria cu avionul)                66.100
    - Participanti ai OHMI (cofinantare cu OHMI)
      (indemnizatii si calatoria cu avionul)                23.370
    - Referenti din PECO, statele membre, din
      sectorul privat (cofinantare cu sectorul privat)      39.674
    - Sediu si material divers                              19.000
    - Transport (cofinantare cu tara gazda)                  2.250
                 TOTAL:                                    149.404

    V. Agentia Europeana pentru Siguranta si Sanatate in Munca

    Urmatoarele fonduri (in euro) necesare pentru anul 2000 includ toate aspectele costurilor suplimentare cerute de asocierea tarilor ECE la activitatea Agentiei.
    Costurile sunt impartite dupa cum urmeaza:
    a) Costuri cu personalul din Agentie, ca urmare a unei retele largite
    Va fi necesara forta de munca suplimentara pentru a infiinta si sustine puncte de contact nationale, retelele nationale, un sistem Internet/Extranet, pentru a vizita tarile ECE si a desfasura diferite reuniuni cu acestea in cadrul Agentiei:
    - un agent auxiliar, de nivel B (administrativ)          74.031
    - un agent auxiliar, de nivel B (Internet/Extranet)      74.031
                 TOTAL:                                     148.062

    b) Instalatii tehnice pentru abilitarea tarilor ECE de a infiinta si opera un web site comun al Agentiei
    - configuratia de baza pentru crearea unei
      retele a Agentiei pe Internet este estimata
      la 20.000 euro costuri de infiintare/tara             200.000
    - alte costuri pentru tarile ECE vor fi cele
      de operare pentru Internet (aproximativ
      20.000 euro/tara/an)                                  200.000
                 TOTAL:                                     400.000

    c) Costuri de calatorie
    Reuniunile urmeaza sa sprijine tarile in crearea unei retele de informatii pe Internet, infiintarea unui sistem de puncte de contact nationale, precum si a unei retele de informatii cu organizatiile de sanatate si siguranta in munca si cu partenerii sociali.
    - Reuniuni la Agentie:
      - o reuniune a Consiliului cu 3 reprezentanti din
        fiecare tara ECE                                     45.000
      - doua intalniri pentru punctele de contact            30.000
      - doua intalniri pentru grupurile Internet             30.000
    - Reuniuni in fiecare tara ECE cu doi reprezentanti
      ai Agentiei                                            30.000
                TOTAL:                                      135.000

    d) Contractorul
    Pe baza sprijinului initial al Agentiei un contractor
    trebuie sa asiste tarile ECE in crearea practica a
    unui web site comun                                     100.000
    Costuri totale estimate: (aproximativ) euro             780.000

    Agentia ar dori sa mentioneze in final ca ar fi posibil ca ea sa asiste administrarea unui program specific pentru sanatatea si siguranta in munca in tarile candidate. Agentia realizeaza in prezent o baza de date cu expertii UE in sanatate si securitate, care ar fi gata si dispusi sa lucreze in tarile candidate pentru un proiect specific. Ca exemplu se poate mentiona perfectionarea in domeniul sanatatii si securitatii in munca, domeniu in care Fundatia Europeana de Formare Profesionala a demarat primul proiect-pilot in 1999 in cooperare cu ASHW, UNICE si ETUC.

    VI. Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

    Centrul a identificat necesitatea diseminarii informatiei unor potentiali traducatori (atat la nivelul institutiei, cat si in exterior), autoritatilor nationale, institutiilor de invatamant superior (in special celor active in domeniul traducerilor) si, in general, cetatenilor din tarile candidate.
    Pentru a satisface aceasta necesitate se propune crearea unui web site, care sa includa facilitati interactive (intrebari puse frecvent sau FAQ si posibilitatea ca utilizatorul sa se inregistreze pe liste de e-mail pentru detalii privitoare la concursuri de recrutare sau la cereri de oferte pentru servicii externe de traducere).
    Prima operatiune ce trebuie facuta este un studiu de fezabilitate pentru a determina toate cerintele. Este insa deja clar ca cel putin urmatoarele resurse vor fi necesare pentru a dezvolta acest proiect:
    - un sef de proiect cu norma intreaga, care sa planifice si sa coordoneze activitatile;
    - hardware si software cerute pentru a suporta sistemul extins;
    - un operator cu norma intreaga, care sa creeze si sa administreze toate datele de pe web site. Pot fi necesare chiar mai multe persoane, in functie de complexitatea site-ului, de exemplu numarul de limbi suportate, frecventa modificarilor etc.;
    - daca vor fi introduse facilitati interactive, una sau mai multe persoane angajate cu norma intreaga (in functie de volumul de date primit) vor fi necesare pentru a administra aceste informatii;
    - va fi necesar un suport pentru traducere, pentru a asigura versiunile in alte limbi pentru web site, cat si pentru documentele suportate de acesta.
    Pe langa web site va fi util sa se tina seminarii si zile deschise pentru traducatorii interesati sa lucreze pentru institutii.
    Centrul de traduceri face in prezent investigatii privind posibilitatea unor finantari interinstitutionale pentru acest proiect.
    Resursele anticipate necesare in anul 2000 (in euro) sunt:
    Cheltuieli de operare                  78.500
    Cheltuieli de calatorie                28.500
    TOTAL:                                107.000

    ANEXA 7

    Fonduri PHARE [in euro] necesare pentru anul 2000 (dupa deducerea sumelor necheltuite in 1999, daca exista) pentru participarea tarilor ECE la cele 8 programe comunitare, acoperite de aceasta propunere de finantare
 ___________________________________________________________________________
|Programe       |Bulgaria|Rep. Ceha|Estonia|Ungaria|Letonia|Lituania|Polonia|
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|IMM-uri        |        |         |       |       |       |        |       |
|1997 - 2000    | 158,577|  119,902| 29,189|183,155|      0| 179,500|316,111|
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Sanse egale    |        |         |       |       |       |        |       |
|pentru barbati |        |         |       |       |       |        |       |
|si femei       |        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    |        |   76,575|       | 51,014|       |  12,003|       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Save II        |        |         |       |       |       |        |       |
|1998 - 2002    | 215,954|  147,884|       |      0|      0|       0|605,488|
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Media II       |        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    | 310,910|         |       |       |       |        |       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Combaterea     |        |         |       |       |       |        |       |
|cancerului     |        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    |       0|        0|       |      0|       |        |       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Combaterea     |        |         |       |       |       |        |       |
|toxicomaniei   |        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    |        |        0|       |      0|       |       0|       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Promovarea     |        |         |       |       |       |        |       |
|sanatatii      |        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    |        |        0|      0|      0|       |        |       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|Prevenirea SIDA|        |         |       |       |       |        |       |
|1996 - 2000    |  20,680|        0|       | 10,000|       |   5,800|       |
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|
|      TOTAL    | 706,121|  344,361| 29,189|244,169|      0| 197,303|921,599|
|_______________|________|_________|_______|_______|_______|________|_______|

                                                  - continuare -
 _______________________________________________________________
|Programe       |Romania |Slovacia |Slovenia|Total sprijin Phare|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|IMM-uri        |        |         |        |                   |
|1997 - 2000    | 186,487|   91,277|       0|          1,264,198|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Sanse egale    |        |         |        |                   |
|pentru barbati |        |         |        |                   |
|si femei       |        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |  58,861|         |       0|            198,453|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Save II        |        |         |        |                   |
|1998 - 2002    |  24,450|   52,584|       0|          1,046,360|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Media II       |        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |        |         |        |            310,910|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Combaterea     |        |         |        |                   |
|cancerului     |        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |       0|         |       0|                  0|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Combaterea     |        |         |        |                   |
|toxicomaniei   |        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |       0|         |       0|                  0|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Promovarea     |        |         |        |                   |
|sanatatii      |        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |       0|         |       0|                  0|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|Prevenirea SIDA|        |         |        |                   |
|1996 - 2000    |  11,570|         |       0|             48,050|
|_______________|________|_________|________|___________________|
|      TOTAL    | 281,368|  143,861|       0|          2,867,971|
|_______________|________|_________|________|___________________|

    ANEXA 8

    Fonduri PHARE [in euro] necesare pentru anul 2000 (dupa deducerea sumelor necheltuite in 1999, daca exista)
 ______________________________________________________________________________
|   Programe    | Bulgaria |Rep. Ceha | Estonia | Ungaria  | Letonia |Lituania :
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|IMM-uri        |          |          |         |          |         |         :
|1997 - 2000    |   158,577|   119,902|   29,189|   183,155|        0|  179,500:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Sanse egale    |          |          |         |          |         |         :
|pentru barbati |          |          |         |          |         |         :
|si femei       |          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |          |    76,575|         |    51,014|         |   12,003:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Save II        |          |          |         |          |         |         :
|1998 - 2002    |   215,954|   147,884|         |         0|        0|        0:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Media II       |          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |   310,910|          |         |          |         |         :
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Combaterea     |          |          |         |          |         |         :
|cancerului     |          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |         0|         0|         |         0|         |         :
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Combaterea     |          |          |         |          |         |         :
|toxicomaniei   |          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |          |         0|         |         0|         |        0:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Promovarea     |          |          |         |          |         |         :
|sanatatii      |          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |          |         0|        0|         0|         |         :
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Prevenirea SIDA|          |          |         |          |         |         :
|1996 - 2000    |    20,680|         0|         |    10,000|         |    5,800:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|   SUBTOTAL    |          |          |         |          |         |         :
|  (acopera 8   |          |          |         |          |         |         :
|   programe)   |   706,121|   344,361|   29,189|   244,169|        0|  197,303:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|PC.V. pentru   |          |          |         |          |         |         :
|cercetare si   |          |          |         |          |         |         :
|dezvoltare     |          |          |         |          |         |         :
|(1998 - 2002)  | 1,499,663|         0|  545,001| 5,042,157|  738,328|  768,730:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|PC.V. Euratom  |          |          |         |          |         |         :
|pentru         |          |          |         |          |         |         :
|cercetare si   |          |          |         |          |         |         :
|dezvoltare     |          |          |         |          |         |         :
|(1998 - 2002)  |   154,864|         0|         |   520,682|   76,244|         :
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Leonardo da    |          |          |         |          |         |         :
|Vinci II       |          |          |         |          |         |         :
|2000 - 2006    | 2,880,000| 1,900,500|  337,000| 1,267,000|  449,200|  664,500:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Socrates II    |          |          |         |          |         |         :
|2000 - 2006    | 3,745,110| 3,783,000|  305,000| 2,384,000|  357,600|  638,000:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|Youth          |          |          |         |          |         |         :
|2000 - 2006    |   517,300|   840,000|  250,000|   760,000|  231,600|  340,000:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|TOTAL cele doua|          |          |         |          |         |         :
|   PC.V + 3    |          |          |         |          |         |         :
|   programe    |          |          |         |          |         |         :
| educationale  | 8,796,937| 6,523,500|1,437,001| 9,973,839|1,852,972|2,411,230:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:
|     TOTAL     |          |          |         |          |         |         :
|  (acopera 12  |          |          |         |          |         |         :
|   programe)   | 9,503,058| 6,867,861|1,466,190|10,218,008|1,852,972|2,608,533:
|_______________|__________|__________|_________|__________|_________|_________:

                                                               - continuare -
 ______________________________________________________________________________
| Programe      | Polonia  |  Romania |Slovacia | Slovenia |TOTAL sprijin Phare|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|IMM-uri        |          |          |         |          |                   |
|1997 - 2000    |   316,111|   186,487|   91,277|         0|          1,264,198|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Sanse egale    |          |          |         |          |                   |
|pentru barbati |          |          |         |          |                   |
|si femei       |          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |    58,861|         |         0|            198,453|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Save II        |          |          |         |          |                   |
|1998 - 2002    |   605,488|    24,450|   52,584|         0|          1,046,360|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Media II       |          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |          |         |          |            310,910|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Combaterea     |          |          |         |          |                   |
|cancerului     |          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |         0|         |         0|                  0|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Combaterea     |          |          |         |          |                   |
|toxicomaniei   |          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |         0|         |         0|                  0|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Promovarea     |          |          |         |          |                   |
|sanatatii      |          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |         0|         |         0|                  0|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Prevenirea SIDA|          |          |         |          |                   |
|1996 - 2000    |          |    11,570|         |         0|             48,050|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|   SUBTOTAL    |          |          |         |          |                   |
|  (acopera 8   |          |          |         |          |                   |
|   programe)   |   921,599|   281,368|  143,861|         0|          2,867,971|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|PC.V. pentru   |          |          |         |          |                   |
|cercetare si   |          |          |         |          |                   |
|dezvoltare     |          |          |         |          |                   |
|(1998 - 2002)  |16,149,850| 4,224,658|2,369,166| 1,359,600|         32,697,153|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|PC.V. Euratom  |          |          |         |          |                   |
|pentru         |          |          |         |          |                   |
|cercetare si   |          |          |         |          |                   |
|dezvoltare     |          |          |         |          |                   |
|(1998 - 2002)  |          |   436,262|  244,434|   140,400|          1,572,886|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Leonardo da    |          |          |         |          |                   |
|Vinci II       |          |          |         |          |                   |
|2000 - 2006    | 4,109,110| 2,146,500|1,430,800|   469,710|         15,654,320|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Socrates II    |          |          |         |          |                   |
|2000 - 2006    | 7,665,470| 3,846,500|1,456,700|   406,658|         24,588,038|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|Youth          |          |          |         |          |                   |
|2000 - 2006    | 2,505,800| 1,252,000|  926,800|   329,660|          7,953,160|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|TOTAL cele doua|          |          |         |          |                   |
|   PC.V + 3    |          |          |         |          |                   |
|   programe    |          |          |         |          |                   |
| educationale  |30,430,230|11,905,920|6,427,900| 2,706,028|         82,465,557|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|
|     TOTAL     |          |          |         |          |                   |
|  (acopera 12  |          |          |         |          |                   |
|   programe)   |31,351,829|12,187,288| 6,571,761 2,706,028|         85,333,528|
|_______________|__________|__________|_________|__________|___________________|

    ANEXA 3 (D)

                        INFORMARE SI PUBLICITATE
pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Uniunii Europene

    1. Scop si obiective
    Informatiile si activitatile de publicitate privind asistenta Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor U.E., precum si crearii unei imagini consistente privind activitatile respective in toate tarile beneficiare. Informarea si publicitatea privesc activitatile care primesc o contributie de la Programul PHARE al Uniunii Europene.

    2. Principii generale
    Fiecare RAP responsabil cu implementarea memorandumurilor de finantare, precum si a altor forme de asistenta va fi responsabil cu publicitatea la fata locului.
    Aceasta actiune se va desfasura in cooperare cu delegatia Comisiei Europene, care va fi informata asupra demersurilor facute in acest scop.
    Autoritatile nationale si regionale competente vor desfasura activitatile necesare unei aplicari efective a acestor prevederi, in colaborare cu delegatia Comisiei Europene din tara respectiva. Informarea si masurile publicitare descrise mai jos se bazeaza pe prevederile reglementarilor si deciziilor care se aplica fondurilor structurale.
    Acestea sunt:
    - art. 32 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 4.253/88, amendata de Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.082/93; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 193/20 din 31 iulie 1993;
    - Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.
    Informarea si masurile publicitare trebuie sa fie conforme cu prevederile reglementarilor si deciziilor sus-mentionate. Ghidul informativ primit de la delegatia Comisiei Europene din tara respectiva este disponibil la autoritatile nationale, regionale si locale.

    3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE
    Informarea si masurile publicitare vor face subiectul unui set de masuri coerente, definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu Delegatia Comisiei, pentru toata durata memorandumului de finantare, si vor privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
    Costul informarii si publicitatii privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
    In cazul implementarii programelor PHARE se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. a) si b):
    a) Autoritatile competente din tara beneficiara trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Aceste documente trebuie distribuite corespunzator si trebuie tinute la dispozitia partilor interesate. Trebuie asigurata prezentarea in teritoriul tarii beneficiare a informatiilor si materialelor publicitare produse.
    b) Informarea si masurile publicitare la fata locului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    (i) pentru investitiile de infrastructura care depasesc 1 milion ECU;
    - panouri ridicate la fata locului, instalate in concordanta cu prevederile reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2;
    - panouri informative pentru lucrarile de infrastructura accesibile publicului, instalate conform prevederilor reglementarilor si deciziilor mentionate in paragraful 2 si in concordanta cu indicatiile tehnice din Ghidul informativ pus la dispozitie de delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara;
    (ii) in cazul investitiilor de productie, masuri pentru dezvoltarea potentialului local si alte masuri beneficiind de finantare PHARE, ISPA sau SAPARD:
    - masuri care sa constientizeze beneficiarii potentiali si opinia publica cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile de la paragraful 3 b) (i);
    - masuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii in formularul care trebuie completat de acesti solicitanti, care sa indice faptul ca o parte a acestui ajutor provine de la U.E., mai ales prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu reglementarile de mai sus.

    4. Transparenta asistentei U.E. in cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si publicul larg
    4.1. Cercurile de afaceri
    Cercurile de afaceri trebuie implicate in cea mai mare masura in asistenta care le priveste direct.
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre potentialii beneficiari, in special catre intreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie sa cuprinda si indicatii privind procedurile administrative care trebuie urmate.
    4.2. Alti beneficiari potentiali
    Autoritatile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau care ar putea beneficia de masuri de formare, angajare sau dezvoltare a resurselor umane. in acest sens se va asigura cooperarea dintre organismele de pregatire profesionala implicate in angajare, grupurile de afaceri, centrele de formare si organizatiile neguvernamentale.

    Formulare
    Formularele emise de autoritatile locale, nationale sau regionale privind anuntarea si solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte entitati eligibile pentru acest fel de asistenta vor trebui sa indice faptul ca U.E. si, in mod special, programele PHARE, ISPA sau SAPARD asigura aceste surse financiare.
    Notificarea de asistenta transmisa beneficiarilor trebuie sa mentioneze procentul sau volumul de asistenta finantat de programele amintite. In cazul in care astfel de documente poarta stema nationala sau regionala, trebuie sa poarte si sigla U.E. de aceeasi marime.

    4.3. Publicul larg
    Media
    Autoritatile competente vor informa mass-media, in maniera cea mai potrivita, despre actiunile cofinantate de U.E., PHARE, ISPA sau SAPARD in special. Contributia PHARE va fi reflectata corespunzator in aceasta informare.
    In acest context demararea operatiunilor (o data adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii vor face subiectul unor actiuni de publicitate, cu precadere in mass-media regionala (presa, radio, televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatia Comisiei din tara respectiva.
    Cele doua principii mentionate mai sus se aplica anunturilor, precum si comunicatelor de presa si comunicatelor publice.

    Actiuni informative
    Organizarea de actiuni informative, cum ar fi conferinte, seminarii, targuri si expozitii in legatura cu implementarea operatiunilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD va urmari sa faca explicita participarea U.E. In acest context se vor expune steagurile U.E. in camerele unde au loc intalniri si se va pune sigla U.E. pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei din tara beneficiara va ajuta, dupa necesitati, la pregatirea si implementarea acestui tip de actiuni.

    Materiale informative
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si masuri similare, finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, trebuie sa contina pe prima pagina o indicare clara a participarii U.E., precum si sigla U.E., in cazul in care este folosita stema nationala sau regionala.
    In cazul in care aceste publicatii au o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila in tara beneficiara, cat si de delegatul Comisiei, in numele acesteia, pentru a demonstra clar participarea U.E.
    Aceste publicatii trebuie sa se refere la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea partilor interesate.
    Principiile mentionate mai sus se aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

    5. Prevederile privind panouri, postere si placi comemorative
    Tarile beneficiare vor asigura transparenta masurilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, in concordanta cu urmatoarele masuri si informatii publicitare:

    Panouri
    Panourile cu informatii privind participarea U.E. la finantarea investitiei trebuie ridicate la locul tuturor proiectelor cu participare U.E. in valoare de 1 milion ECU sau mai mult. Chiar daca autoritatile locale sau regionale nu ridica un panou care sa mentioneze propria lor implicare, finantarea U.E. trebuie mentionata pe un panou special. Aceste panouri trebuie sa aiba o marime corespunzatoare anvergurii (tinandu-se seama de marimea contributiei U.E.) si trebuie sa corespunda instructiunilor prevazute in Ghidul informativ care se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene.
    Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrarii si in masura in care este posibil, aceste panouri vor fi inlocuite cu placi comemorative, in concordanta cu prevederile Ghidului informativ.

    Placi comemorative
    Aceste placi vor trebui amplasate in zonele accesibile publicului larg (centre de conferinte, aeroporturi, statii etc.). Placile trebuie sa cuprinda pe langa sigla U.E. si o mentiune privind programele PHARE, ISPA sau SAPARD si cofinantarea U.E.
    In cazurile in care autoritatile locale, regionale sau nationale, precum si orice alt beneficiar monteaza un asemenea panou, placa comemorativa ori poster sau fac orice alt demers menit sa asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion ECU, trebuie indicata participarea U.E.

    6. Prevederi finale
    Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot derula in orice situatie masuri suplimentare, daca se considera necesar. In aceste cazuri trebuie consultata si informata delegatia Comisiei, astfel incat aceasta sa poata participa, daca considera necesar, la realizarea acestor masuri.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin intermediul delegatiei din tara respectiva, va asigura asistenta tehnica sub forma indrumarii asupra cerintelor de design, in cazul in care este necesar. Se va realiza un Ghid informativ, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate referitoare la cerintele de design.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 47/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 47 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu