Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 45 din 21 august 2001

pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 august 2001
    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica amendamentele la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", incheiata la Paris la 15 iulie 1982, la care Romania a aderat prin Legea nr. 7/1990, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999).
    Art. 2
    Textul Conventiei privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", astfel cum a fost modificat si completat prin amendamentele prevazute la art. 1, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              AMENDAMENTELE
aduse Conventiei privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor

    (CARDIFF, MAI 1999)

    PREAMBUL
    Ultimele doua paragrafe din conventia originala au fost inlocuite cu alte doua noi paragrafe cu urmatorul cuprins:
    "dorind sa continue infiintarea si exploatarea sistemului de telecomunicatii prin satelit EUTELSAT ca o parte a retelei de telecomunicatii transeuropene pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii tuturor statelor participante, fara a prejudicia drepturile si obligatiile statelor-parti la acordurile relevante cu Uniunea Europeana si la alte acorduri internationale relevante,
    recunoscand necesitatea de a supune revizuirii si, dupa cum este necesar, sa adapteze la evenimentele tehnice, economice, de reglementare si politice din Europa si din lume si, in particular, hotararea de a transfera activitatile operationale si activul asociat EUTELSAT la o societate anonima care urmeaza sa fie infiintata sub o jurisdictie nationala, aceasta companie urmand sa opereze pe o baza solida economica si financiara cu respectarea principiilor comerciale acceptate, si a Acordului,"

    - La articolul I paragraful a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) termenul <<Conventie>> desemneaza Conventia privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit <<EUTELSAT>>, inclusiv preambulul si anexele sale, deschisa spre semnare de diferitele guverne la Paris la 15 iulie 1982, astfel cum a fost amendata dupa aceea;"
      - Paragraful b) se elimina.
      - Paragrafele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) expresia directorul general al EUTELSAT desemneaza seful organismului executiv al EUTELSAT;
    f) expresia secretarul executiv al EUTELSAT desemneaza seful Secretariatului EUTELSAT;
    g) expresia Compania <<Eutelsat>> - S.A. desemneaza o entitate stabilita in conformitate cu legea uneia dintre Parti; initial va avea sediul in Franta;"
      - Paragraful h) se elimina.
      - Paragrafele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "k) expresia principii de baza desemneaza principiile mentionate in cadrul art. III a) al conventiei;
    l) termenul Acord desemneaza Acordul incheiat intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A. avand ca scop definirea relatiei dintre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., obligatiile corespunzatoare ale acestora, precum si, in particular, sa asigure contextul care sa permita EUTELSAT sa supravegheze si sa asigure respectarea de catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. a principiilor de baza."
    - Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Crearea EUTELSAT si a Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    a) Prin prezenta conventie partile creeaza Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit, denumita in continuare EUTELSAT.
    b) (i) Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi infiintata pentru a opera sistemul de sateliti si pentru a furniza servicii prin satelit, iar pentru acest scop patrimoniul si activitatile operationale ale EUTELSAT vor fi transferate catre Compania <<Eutelsat>> - S.A.
    (ii) Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi guvernata de instrumentele sale constituente si de legile locului de incorporare.
    (iii) Oricare dintre parti pe al carei teritoriu se afla sediul central al Companiei <<Eutelsat>> - S.A. sau unde patrimoniul este localizat si/sau operat in conformitate cu acordurile incheiate intre acea parte si Compania <<Eutelsat>> - S.A. va lua masurile necesare pentru a facilita stabilirea si operarea Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    c) Relatia dintre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi stabilita prin acord.
    d) Dispozitiile pertinente din anexa A la conventie au scopul de a asigura continuitatea dintre activitatile EUTELSAT si cele ale Companiei <<Eutelsat>> - S.A."
    - Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Obiectivele EUTELSAT
    a) Obiectivul principal al EUTELSAT consta in a supraveghea ca setul principiilor de baza, asa cum este definit in acest capitol, este respectat de Compania <<Eutelsat>> - S.A., si anume:
    (i) obligatiile privind serviciul public/serviciul universal: asemenea obligatii se refera la segmentul de spatiu si la folosirea sa pentru a furniza servicii conectate la reteaua publica de comutatie telefonica; serviciile audio-video, precum si <<servicii viitoare>> vor fi furnizate in conformitate cu regulamentele nationale pertinente si cu acordurile internationale, in particular cu prevederile Conventiei europene de televiziune transfrontaliera, tinand seama de aplicarea conceptului de serviciu universal si de societate informationala;
    (ii) acoperire paneuropeana prin sistemul de satelit: Compania <<Eutelsat>> - S.A. va cauta, pe o baza economica, sa deserveasca prin intermediul sistemului de sateliti cu acoperire paneuropeana toate zonele in care statele membre au nevoie de servicii de comunicatii;
    (iii) nediscriminare: serviciile vor fi furnizate catre utilizatori pe o baza echitabila, supusa flexibilitatii comerciale, compatibila cu legile aplicabile;
    (iv) competitie corecta: Compania <<Eutelsat>> - S.A. se supune tuturor legilor si regulamentelor corespunzatoare unei competitii echitabile.
    b) EUTELSAT are, de asemenea, ca scop asigurarea continuitatii in ceea ce priveste drepturile si obligatiile in conformitate cu legea internationala, in special cu Regulamentul radiocomunicatiilor."
    - Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Costuri
    a) In ceea ce priveste costurile si cheltuielile EUTELSAT vor fi incheiate intelegeri intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu acordul.
    b) Costurile aparute cu ocazia crearii si functionarii secretariatului, inclusiv dar nu limitate la inchiriere, si costurile asociate intretinerii cladirii oficiului, salariile si remuneratia personalului, costul organizarii si desfasurarii reuniunilor Adunarii partilor, costul consultarilor dintre EUTELSAT si parti si alte organizatii, precum si costurile de aplicare a masurilor luate de EUTELSAT conform art. III, care sa asigure ca principiile de baza sunt respectate de Compania <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu paragraful a) al art. V, in cadrul plafonului stabilit in acord."
    - Articolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Structura EUTELSAT
    a) EUTELSAT cuprinde urmatoarele organe:
    (i) Adunarea partilor;
    (ii) secretariatul, condus de secretarul executiv.
    b) Fiecare organ actioneaza in limita atributiilor ce i-au fost conferite de conventie."
    - La articolul VII paragrafele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) Prima reuniune ordinara a Adunarii partilor este convocata si are loc in anul care urmeaza datei de intrare in vigoare a Conventiei. Adunarile ordinare se tin apoi din doi in doi ani, exceptand situatia in care Adunarea partilor hotaraste in cadrul unei adunari ordinare ca urmatoarea adunare ordinara va avea loc la un alt interval.
    d) Adunarea partilor poate sa tina si reuniuni extraordinare la cererea uneia sau a mai multor parti, sub rezerva de a fi acceptate de cel putin o treime din numarul partilor sau la cererea Companiei <<Eutelsat>> - S.A. Orice cerere de reuniune extraordinara trebuie sa fie motivata.
    e) Fiecare parte isi acopera propriile cheltuieli de reprezentare in timpul reuniunilor Adunarii partilor."
    - Articolul IX se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Adunarea partilor - atributii
    Adunarea partilor exercita urmatoarele atributii:
    a) ia in considerare si analizeaza activitatile Companiei <<Eutelsat>> - S.A. care au legatura cu principiile de baza. Compania <<Eutelsat>> - S.A. poate face recomandari in aceasta privinta, care vor fi luate in considerare de catre Adunarea partilor;
    b) asigura respectarea de catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. a principiilor de baza, in conformitate cu acordul;
    c) ia decizii asupra schimbarilor propuse in ceea ce priveste acordul, asemenea schimbari fiind supuse acordului mutual al partilor semnatare ale acestuia;
    d) ia deciziile corespunzatoare pentru asigurarea continuitatii in ceea ce priveste drepturile si obligatiile, in conformitate cu normele de drept international, respectiv cu Regulamentul radiocomunicatiilor de utilizare a frecventelor derivand din operarea segmentului de spatiu al EUTELSAT transferat catre Compania <<Eutelsat>> - S.A.;
    e) hotaraste in problemele legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT si state, indiferent daca ele sunt sau nu parti, sau organizatiile internationale si, in special, negociaza acordul de sediu mentionat la paragraful c) al art. XII din conventie;
    f) ia decizii in ceea ce priveste orice propunere de incetare a conventiei in conformitate cu paragraful c) al art. XIV din aceasta;
    g) examineaza reclamatiile ce ii sunt prezentate de parti;
    h) in virtutea dispozitiilor art. XIII din conventie adopta hotararile privind retragerea unei parti din EUTELSAT;
    i) hotaraste in legatura cu orice propunere de amendament la conventie, conform dispozitiilor art. XIV din conventie, si transmite Companiei <<Eutelsat>> - S.A. orice propunere de amendament care ar putea afecta indeplinirea performantelor activitatilor sale;
    j) hotaraste in legatura cu orice cerere de aderare prezentata conform dispozitiilor paragrafului e) al art. XVIII din conventie;
    k) in conformitate cu art. X din conventie decide in ceea ce priveste numirea in si revocarea din functie a secretarului executiv si, la recomandarea secretarului executiv, stabileste numarul, statutul, termenii si conditiile de angajare a personalului secretariatului, luand in considerare acordul;
    l) desemneaza un functionar principal din cadrul secretariatului, care sa indeplineasca functia de secretar executiv interimar, de cate ori secretarul executiv lipseste sau nu isi poate exercita indatoririle ori postul de secretar executiv devine vacant;
    m) adopta bugetul anual sau bianual;
    n) aproba schimbarile sediului Companiei <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu acordul."
    - Articolul X se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Secretariatul
    a) Secretariatul este condus de un secretar executiv numit de Adunarea partilor.
    b) Durata mandatului secretarului executiv este de patru ani, numai daca Adunarea partilor nu hotaraste altfel.
    c) Adunarea partilor poate dispune incetarea atributiilor secretarului executiv printr-o hotarare motivata, inaintea incheierii mandatului sau.
    d) Secretarul executiv este reprezentantul legal al EUTELSAT. Secretarul executiv actioneaza sub autoritatea Adunarii partilor si este direct raspunzator in fata acesteia pentru indeplinirea tuturor atributiilor secretariatului.
    e) Secretarul executiv numeste personalul secretariatului sub rezerva aprobarii acestor numiri de catre Adunarea partilor, conform art. IX paragraful k).
    f) In cazul in care postul de secretar executiv este vacant sau atunci cand acesta este absent ori nu isi poate exercita responsabilitatile, secretarul executiv interimar desemnat in mod legal de Adunarea partilor dispune de puterile conferite secretarului executiv, potrivit conventiei.
    g) Secretarul executiv si personalul secretariatului se vor abtine de la orice act incompatibil cu responsabilitatile lor fata de EUTELSAT."
    - Articolele XI, XII, XIII si XIV se elimina.
    - Articolul XV devine articolul XI, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Drepturi si obligatii
    a) Partile isi asuma drepturile si obligatiile prevazute de conventie, respectand pe deplin si promovand principiile si dispozitiile acesteia.
    b) Toate partile pot participa la toate conferintele si reuniunile la care sunt in drept sa fie reprezentate conform dispozitiilor conventiei, precum si la orice alta reuniune organizata de EUTELSAT sau tinuta sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT in legatura cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se tin.
    c) Inaintea oricarei conferinte sau reuniuni tinute in afara statului in care se afla sediul EUTELSAT, secretarul executiv urmareste ca hotararile luate de partea care face invitatia pentru o astfel de conferinta sau reuniune sa contina o clauza referitoare la admiterea si sederea in statul in care se tine respectiva conferinta sau reuniune, pe toata durata acesteia, a reprezentantilor tuturor partilor in drept sa participe."
    - Articolul XVI se elimina.
    - Articolul XVII devine articolul XII, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri si imunitati
    a) Sediul EUTELSAT se afla in Franta.
    b) In cadrul activitatilor autorizate de conventie EUTELSAT si bunurile sale sunt scutite pe teritoriul tuturor partilor de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum si de toate taxele vamale.
    c) Conform protocolului prevazut in prezentul paragraf fiecare parte acorda privilegii, scutiri si imunitati necesare EUTELSAT, inaltilor sai functionari si altor categorii de personal specificate in respectivul protocol, partilor si reprezentantilor acestora, precum si persoanelor care participa la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acorda persoanelor mentionate mai sus, in limita si in cazurile care vor fi prevazute de protocolul mentionat in prezentul paragraf, imunitate si jurisdictie pentru actele infaptuite, scrierile sau cuvantarile acestora in cadrul exercitarii functiilor lor si in limitele atributiilor lor. Partea pe teritoriul careia se afla sediul EUTELSAT negociaza sau, dupa caz, renegociaza de indata un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri si imunitati.
    Celelalte parti trebuie sa incheie imediat ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri si imunitati. Acordul de sediu si protocolul prevad fiecare conditiile in care ele inceteaza sa mai existe; ele sunt independente de conventie."
    - Articolul XVIII devine articolul XIII, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Retragerea
    a) Orice parte se poate retrage voluntar in orice moment din EUTELSAT printr-o notificare scrisa adresata depozitarului, astfel cum acesta este definit in art. XXI. O astfel de retragere intra in vigoare la trei luni dupa data primirii de catre depozitar a notificarii.
    b) Daca exista indicii ca una din parti nu isi indeplineste una dintre obligatiile care ii revin in termenii formulati de conventie, Adunarea partilor, in urma sesizarilor sau actionand din proprie initiativa si dupa ce a examinat toate explicatiile partii in cauza, poate hotari, daca va constata neindeplinirea unei obligatii, ca partea respectiva sa fie considerata retrasa din EUTELSAT. Incepand cu data unei astfel de hotarari conventia inceteaza sa mai fie in vigoare fata de partea in cauza. Adunarea partilor poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop.
    c) Partea care s-a retras sau care este considerata retrasa din EUTELSAT inceteaza sa mai aiba vreun drept de reprezentare in Adunarea partilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii efective, sub rezerva obligatiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat aceasta data.
    d) Orice notificare de retragere sau orice hotarare de excludere trebuie comunicata imediat de catre depozitar tuturor partilor."
    - Articolul XIX devine articolul XIV, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Amendamente si incetare
    a) Oricare parte poate propune amendamente la conventie, care vor fi transmise secretarului executiv care difuzeaza textul in timp optim tuturor partilor. Adunarea partilor nu studiaza proiectul de amendament decat dupa sase luni de la primirea sa, tinand seama de opiniile si recomandarile exprimate de Compania <<Eutelsat>> - S.A., ale carei opinii vor fi solicitate in cazul in care amendamentul propus la conventie ii poate afecta performantele. Adunarea partilor poate, intr-un caz deosebit, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevazute pentru problemele de fond.
    b) Daca este adoptat de Adunarea partilor amendamentul intra in vigoare la o suta douazeci de zile de la primirea de catre depozitar a notificarii de acceptare a acestui amendament din partea a doua treimi din numarul statelor care, la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor, se constituiau parti. Cand intra in vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate partile.
    c) Partile pot desfiinta EUTELSAT prin incetarea conventiei cu o majoritate de doua treimi din numarul lor.
    d) Incetarea conventiei nu va afecta continuarea existentei Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    e) In afara de cazul in care nu s-a convenit altfel cu Compania <<Eutelsat>> - S.A., nici o decizie stabilita ca urmare a prevederilor paragrafului c) al acestui articol nu va fi luata privind desfiintarea EUTELSAT pana cand drepturile si obligatiile internationale mentionate la paragraful b) al art. III nu au fost in totalitate stinse."
    - Articolul XX devine articolul XV, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Reglementarea diferendelor
    a) Orice diferend intre parti sau intre EUTELSAT si una sau mai multe parti, referitor la interpretarea sau la aplicarea conventiei, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B la conventie, daca el nu a putut fi rezolvat in alt mod intr-o perioada de un an incepand cu data la care una dintre partile la diferend a notificat celeilalte parti intentia sa de a-l rezolva prin buna intelegere.
    b) Orice diferend referitor la interpretarea si la aplicarea conventiei, care apare intre o parte si un stat care a incetat sa mai fie parte sau intre EUTELSAT si un stat care a incetat sa mai fie parte dupa momentul in care acel stat a incetat sa mai fie parte, este supus arbitrajului, conform dispozitiilor anexei B la conventie, daca nu a putut fi rezolvat in alt mod in timp de un an calculat de la data la care o parte la diferend a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva un astfel de diferend prin buna intelegere, sub rezerva ca statul care a incetat sa mai fie parte sa consimta acest lucru. Daca un stat inceteaza sa mai fie parte dupa supunerea la arbitraj a unui diferend la care participa conform paragrafului a), procedura de arbitraj continua pana la solutia finala."
    - Articolul XXI - Semnarea - rezerve - devine articolul XVI.
      - Paragraful c) se elimina.
      - Paragraful d) devine paragraful c), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) Nu poate fi formulata nici o rezerva fata de conventie."
    - Articolul XXII - Intrarea in vigoare - devine articolul XVII.
      - Paragrafele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) Conventia intra in vigoare dupa saizeci de zile de la data la care doua treimi din numarul statelor care, la data deschiderii spre semnare a conventiei, cu jurisdictie asupra partilor semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. (i) al art. XVI din conventie, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu conditia ca aceste parti semnatare sau semnatarii desemnati de ele potrivit Acordului ECS sa detina cel putin doua treimi din cotele-parti din finantare in baza Acordului ECS.
    b) Conventia nu poate intra in vigoare in mai putin de opt luni dupa data la care a fost deschisa spre semnare. Conventia nu intra in vigoare daca nu a putut face obiectul semnarii, ratificarii, acceptarii sau al aprobarii cerute de dispozitiile paragrafului a) din prezentul articol in termen de 36 luni de la data la care a fost deschisa spre semnare."
      - Ultima fraza a paragrafului d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Daca aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza in virtutea alin. (ii) sau (iii) din prezentul paragraf, prevederile paragrafului c) al art. XIII din conventie determina drepturile si obligatiile partii."
      - Paragraful e) se elimina.
      - Paragraful f) devine paragraful e), se modifica si va avea urmatorul cuprins.
    "e) In momentul intrarii sale in vigoare conventia substituie si pune capat Acordului provizoriu. Totodata nici o dispozitie a conventiei nu afecteaza drepturile sau obligatiile pe care o parte le-a acumulat anterior in calitate de parte semnatara a Acordului provizoriu."
    - Articolul XXIII - Aderarea - devine articolul XVIII.
      - Paragraful b) i) se modifica prin inlocuirea articolului XXI cu articolul XVI din conventie.
      - Paragraful c) se modifica prin inlocuirea cuvintelor "directorul general" cu cuvintele "secretarul executiv" si prin inlocuirea cuvintelor "... pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere in legatura cu modul in care isi propune sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT ..." cu cuvintele "... relevante pentru cererea sa...".
      - Paragrafele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "d) Secretarul executiv primeste cererea de aderare a statului solicitant si o trimite Adunarii partilor.
    e) Adunarea partilor ia o hotarare privind cererea statului solicitant in urmatoarele sase luni de la data la care secretarul executiv a decis ca el sau aceasta detine toate informatiile cerute in virtutea paragrafului c) din prezentul articol. Decizia secretarului executiv este comunicata fara intarziere Adunarii partilor. Hotararea Adunarii partilor se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotararile privind problemele de fond. In acest scop poate fi convocata o sesiune extraordinara a Adunarii partilor."
      - Paragraful f) se modifica prin inlocuirea cuvintelor "directorul general" cu cuvintele "secretarul executiv".
    - Articolul XXIV - Responsabilitati - devine articolul XIX.
    - Articolul XXV - Dispozitii diverse - devine articolul XX.
      - Paragraful c) se completeaza cu urmatorul text:
    "Raportul anual este, de asemenea, trimis si Companiei <<Eutelsat>> - S.A."
    - Articolul XXVI - Depozitarul - devine articolul XXI.
      - Paragraful c) se modifica prin: inlocuirea articolului XXII cu articolul XVII din conventie in ambele locuri unde apare; inlocuirea articolului XIII cu articolul X din conventie; inlocuirea articolului XVIII cu articolul XIII din conventie; eliminarea textului "toti semnatarii"; inlocuirea la alineatul (vi) a cuvintelor "directorului general" cu cuvintele "secretarului executiv" si eliminarea textului "... despre orice obiectie aferenta acesteia"; eliminarea alineatelor (x), (xi) si (xii); si prin renumerotarea alineatului (xiii) ca alineatul (x).
    - Anexa A - Dispozitii tranzitorii - se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Continuitatea activitatilor
    a) Orice acord trecut prin EUTELSAT si care este in vigoare la data la care Compania <<Eutelsat>> - S.A. a fost infiintata va ramane in vigoare, cu exceptia cazului si pana in momentul in care este modificat sau anulat conform dispozitiilor acelui acord. Orice hotarare luata de EUTELSAT si care este in vigoare la data la care a fost infiintata Compania <<Eutelsat>> - S.A. ramane in vigoare, exceptand cazul si pana in momentul in care aceasta hotarare este modificata sau anulata.
    b) Daca la momentul in care a fost infiintata Compania <<Eutelsat>> - S.A. un organ al EUTELSAT a angajat, dar nu a finalizat o actiune care a facut obiectul unei autorizari sau care este ceruta, secretarul executiv sau primul director executiv al Companiei <<Eutelsat>> - S.A., conform competentelor atribuite si in concordanta cu acordurile stabilite intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., se substituie acestui organ in scopul de a duce la un bun sfarsit aceasta actiune.
    2. Metoda de transfer
    a) EUTELSAT va incheia un acord de transfer (Acord de transfer) cu Compania <<Eutelsat>> - S.A. pentru transferul oricarui sau tuturor activelor si pasivelor referitoare la activitatea sa (asa cum vor fi detaliate in Acordul de transfer) catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. (Transferul).
    b) Transferul va consta intr-un transfer universal al tuturor drepturilor, titlurilor, dobanzilor si beneficiilor, al tuturor obligatiilor si responsabilitatilor corespunzatoare, al activelor si pasivelor, astfel incat dupa transfer acestea sa formeze o sucursala cu activitate completa si autonoma. Acest transfer va avea aceleasi efecte ca un transfer al activitatii prin scindare/divizare, transfer de activitate conform art. 382 si urmatoarele ale Legii franceze nr. 66 - 537 din 24 iulie 1966 referitoare la societatile comerciale, exceptand faptul ca nici una dintre obligatiile si formalitatile care sunt aplicabile in mod obisnuit celui care cedeaza (societe apporteuse) conform acestei legi nu sunt aplicabile EUTELSAT.
    c) In particular si fara sa aduca prejudicii celor mentionate mai sus, transferul va avea efect erga omnes pana la data specificata in Acordul de transfer, fara sa fie necesara notificarea, acordul sau aprobarea oricarei persoane, incluzand persoanele care sunt dependente de aceste obligatii si responsabilitati. Transferul va avea acelasi efect si asupra oricarei persoane cu care EUTELSAT a incheiat acorduri de natura intuitu personae.
    3. Administratie
    a) Conform pct. 2 c) de mai sus intregul personal al organului executiv al EUTELSAT va avea dreptul sa fie transferat la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si persoanele care isi exercita acest drept vor beneficia la data transferului de termenii si de conditiile de angajare care, in concordanta cu si respectand legea franceza, sunt cel putin echivalente cu cele de care beneficiau imediat inaintea datei acestui transfer.
    b) Privitor la persoanele care la data transferului sunt in incasare de beneficii conform regulilor sistemului de pensionare al EUTELSAT, aceste beneficii le vor fi platite in continuare, in concordanta cu clauzele importante ale acestor reguli care erau in vigoare la data transferului.
    c) Privitor la persoanele care la data transferului au dobandit dreptul de a beneficia de regulile sistemului de pensionare EUTELSAT se vor face aranjamentele corespunzatoare in scopul pastrarii acestor drepturi.
    d) Conform dispozitiilor paragrafului 1 al acestei anexe, conditiile de angajare a personalului, care erau in vigoare, continua sa fie aplicate pana cand Compania <<Eutelsat>> - S.A. va determina noile conditii de angajare.
    e) Directorul general al EUTELSAT isi asuma atributiile primului presedinte al directoratului Companiei <<Eutelsat>> - S.A. si ale primului secretar executiv pana la intrarea acestora in functie.
    4. Transferul la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si la secretarul executiv al functiilor EUTELSAT
    a) Directorul general al EUTELSAT ii informeaza despre data la care se infiinteaza Compania <<Eutelsat>> - S.A. si secretariatul acesteia pe toti cei interesati.
    b) Directorul general al EUTELSAT ia toate masurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si la secretarul executiv al tuturor drepturilor si obligatiilor asumate de EUTELSAT in calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT."
    - La anexa B punctul 1 se modifica prin inlocuirea articolului XX cu articolul XV si prin eliminarea cuvintelor "... sau la art. 20 din Acordul de exploatare".
        Punctul 3 se modifica prin inlocuirea articolului XX cu articolul XV si prin eliminarea cuvintelor "... si art. 20 din Acordul de exploatare".
        Amendamentul nr. 1 la Conventia EUTELSAT (Conferinta interguvernamentala, Paris, 15 decembrie 1983) se elimina.COMENTARII la Ordonanţa 45/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 45 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Toată lumea dacă aveți nevoie de un împrumut adevărat Patricia Kingsman este compania adevărată care acordă împrumuturi pe care nu le știe că fac acest lucru, dar compania este reală Nu vreau ca oamenii să fie scutiți pe internet de aceea spun acest lucru dacă aveți nevoie de un adevărat Împrumutul Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    O zi buna, Ma numesc Marcu Dorlca, sunt din limba romana. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu