Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 45 din 21 august 2001

pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 august 2001
    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica amendamentele la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", incheiata la Paris la 15 iulie 1982, la care Romania a aderat prin Legea nr. 7/1990, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999).
    Art. 2
    Textul Conventiei privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", astfel cum a fost modificat si completat prin amendamentele prevazute la art. 1, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              AMENDAMENTELE
aduse Conventiei privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor

    (CARDIFF, MAI 1999)

    PREAMBUL
    Ultimele doua paragrafe din conventia originala au fost inlocuite cu alte doua noi paragrafe cu urmatorul cuprins:
    "dorind sa continue infiintarea si exploatarea sistemului de telecomunicatii prin satelit EUTELSAT ca o parte a retelei de telecomunicatii transeuropene pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii tuturor statelor participante, fara a prejudicia drepturile si obligatiile statelor-parti la acordurile relevante cu Uniunea Europeana si la alte acorduri internationale relevante,
    recunoscand necesitatea de a supune revizuirii si, dupa cum este necesar, sa adapteze la evenimentele tehnice, economice, de reglementare si politice din Europa si din lume si, in particular, hotararea de a transfera activitatile operationale si activul asociat EUTELSAT la o societate anonima care urmeaza sa fie infiintata sub o jurisdictie nationala, aceasta companie urmand sa opereze pe o baza solida economica si financiara cu respectarea principiilor comerciale acceptate, si a Acordului,"

    - La articolul I paragraful a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) termenul <<Conventie>> desemneaza Conventia privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit <<EUTELSAT>>, inclusiv preambulul si anexele sale, deschisa spre semnare de diferitele guverne la Paris la 15 iulie 1982, astfel cum a fost amendata dupa aceea;"
      - Paragraful b) se elimina.
      - Paragrafele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) expresia directorul general al EUTELSAT desemneaza seful organismului executiv al EUTELSAT;
    f) expresia secretarul executiv al EUTELSAT desemneaza seful Secretariatului EUTELSAT;
    g) expresia Compania <<Eutelsat>> - S.A. desemneaza o entitate stabilita in conformitate cu legea uneia dintre Parti; initial va avea sediul in Franta;"
      - Paragraful h) se elimina.
      - Paragrafele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "k) expresia principii de baza desemneaza principiile mentionate in cadrul art. III a) al conventiei;
    l) termenul Acord desemneaza Acordul incheiat intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A. avand ca scop definirea relatiei dintre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., obligatiile corespunzatoare ale acestora, precum si, in particular, sa asigure contextul care sa permita EUTELSAT sa supravegheze si sa asigure respectarea de catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. a principiilor de baza."
    - Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Crearea EUTELSAT si a Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    a) Prin prezenta conventie partile creeaza Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit, denumita in continuare EUTELSAT.
    b) (i) Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi infiintata pentru a opera sistemul de sateliti si pentru a furniza servicii prin satelit, iar pentru acest scop patrimoniul si activitatile operationale ale EUTELSAT vor fi transferate catre Compania <<Eutelsat>> - S.A.
    (ii) Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi guvernata de instrumentele sale constituente si de legile locului de incorporare.
    (iii) Oricare dintre parti pe al carei teritoriu se afla sediul central al Companiei <<Eutelsat>> - S.A. sau unde patrimoniul este localizat si/sau operat in conformitate cu acordurile incheiate intre acea parte si Compania <<Eutelsat>> - S.A. va lua masurile necesare pentru a facilita stabilirea si operarea Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    c) Relatia dintre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A. va fi stabilita prin acord.
    d) Dispozitiile pertinente din anexa A la conventie au scopul de a asigura continuitatea dintre activitatile EUTELSAT si cele ale Companiei <<Eutelsat>> - S.A."
    - Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Obiectivele EUTELSAT
    a) Obiectivul principal al EUTELSAT consta in a supraveghea ca setul principiilor de baza, asa cum este definit in acest capitol, este respectat de Compania <<Eutelsat>> - S.A., si anume:
    (i) obligatiile privind serviciul public/serviciul universal: asemenea obligatii se refera la segmentul de spatiu si la folosirea sa pentru a furniza servicii conectate la reteaua publica de comutatie telefonica; serviciile audio-video, precum si <<servicii viitoare>> vor fi furnizate in conformitate cu regulamentele nationale pertinente si cu acordurile internationale, in particular cu prevederile Conventiei europene de televiziune transfrontaliera, tinand seama de aplicarea conceptului de serviciu universal si de societate informationala;
    (ii) acoperire paneuropeana prin sistemul de satelit: Compania <<Eutelsat>> - S.A. va cauta, pe o baza economica, sa deserveasca prin intermediul sistemului de sateliti cu acoperire paneuropeana toate zonele in care statele membre au nevoie de servicii de comunicatii;
    (iii) nediscriminare: serviciile vor fi furnizate catre utilizatori pe o baza echitabila, supusa flexibilitatii comerciale, compatibila cu legile aplicabile;
    (iv) competitie corecta: Compania <<Eutelsat>> - S.A. se supune tuturor legilor si regulamentelor corespunzatoare unei competitii echitabile.
    b) EUTELSAT are, de asemenea, ca scop asigurarea continuitatii in ceea ce priveste drepturile si obligatiile in conformitate cu legea internationala, in special cu Regulamentul radiocomunicatiilor."
    - Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Costuri
    a) In ceea ce priveste costurile si cheltuielile EUTELSAT vor fi incheiate intelegeri intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu acordul.
    b) Costurile aparute cu ocazia crearii si functionarii secretariatului, inclusiv dar nu limitate la inchiriere, si costurile asociate intretinerii cladirii oficiului, salariile si remuneratia personalului, costul organizarii si desfasurarii reuniunilor Adunarii partilor, costul consultarilor dintre EUTELSAT si parti si alte organizatii, precum si costurile de aplicare a masurilor luate de EUTELSAT conform art. III, care sa asigure ca principiile de baza sunt respectate de Compania <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu paragraful a) al art. V, in cadrul plafonului stabilit in acord."
    - Articolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Structura EUTELSAT
    a) EUTELSAT cuprinde urmatoarele organe:
    (i) Adunarea partilor;
    (ii) secretariatul, condus de secretarul executiv.
    b) Fiecare organ actioneaza in limita atributiilor ce i-au fost conferite de conventie."
    - La articolul VII paragrafele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) Prima reuniune ordinara a Adunarii partilor este convocata si are loc in anul care urmeaza datei de intrare in vigoare a Conventiei. Adunarile ordinare se tin apoi din doi in doi ani, exceptand situatia in care Adunarea partilor hotaraste in cadrul unei adunari ordinare ca urmatoarea adunare ordinara va avea loc la un alt interval.
    d) Adunarea partilor poate sa tina si reuniuni extraordinare la cererea uneia sau a mai multor parti, sub rezerva de a fi acceptate de cel putin o treime din numarul partilor sau la cererea Companiei <<Eutelsat>> - S.A. Orice cerere de reuniune extraordinara trebuie sa fie motivata.
    e) Fiecare parte isi acopera propriile cheltuieli de reprezentare in timpul reuniunilor Adunarii partilor."
    - Articolul IX se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Adunarea partilor - atributii
    Adunarea partilor exercita urmatoarele atributii:
    a) ia in considerare si analizeaza activitatile Companiei <<Eutelsat>> - S.A. care au legatura cu principiile de baza. Compania <<Eutelsat>> - S.A. poate face recomandari in aceasta privinta, care vor fi luate in considerare de catre Adunarea partilor;
    b) asigura respectarea de catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. a principiilor de baza, in conformitate cu acordul;
    c) ia decizii asupra schimbarilor propuse in ceea ce priveste acordul, asemenea schimbari fiind supuse acordului mutual al partilor semnatare ale acestuia;
    d) ia deciziile corespunzatoare pentru asigurarea continuitatii in ceea ce priveste drepturile si obligatiile, in conformitate cu normele de drept international, respectiv cu Regulamentul radiocomunicatiilor de utilizare a frecventelor derivand din operarea segmentului de spatiu al EUTELSAT transferat catre Compania <<Eutelsat>> - S.A.;
    e) hotaraste in problemele legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT si state, indiferent daca ele sunt sau nu parti, sau organizatiile internationale si, in special, negociaza acordul de sediu mentionat la paragraful c) al art. XII din conventie;
    f) ia decizii in ceea ce priveste orice propunere de incetare a conventiei in conformitate cu paragraful c) al art. XIV din aceasta;
    g) examineaza reclamatiile ce ii sunt prezentate de parti;
    h) in virtutea dispozitiilor art. XIII din conventie adopta hotararile privind retragerea unei parti din EUTELSAT;
    i) hotaraste in legatura cu orice propunere de amendament la conventie, conform dispozitiilor art. XIV din conventie, si transmite Companiei <<Eutelsat>> - S.A. orice propunere de amendament care ar putea afecta indeplinirea performantelor activitatilor sale;
    j) hotaraste in legatura cu orice cerere de aderare prezentata conform dispozitiilor paragrafului e) al art. XVIII din conventie;
    k) in conformitate cu art. X din conventie decide in ceea ce priveste numirea in si revocarea din functie a secretarului executiv si, la recomandarea secretarului executiv, stabileste numarul, statutul, termenii si conditiile de angajare a personalului secretariatului, luand in considerare acordul;
    l) desemneaza un functionar principal din cadrul secretariatului, care sa indeplineasca functia de secretar executiv interimar, de cate ori secretarul executiv lipseste sau nu isi poate exercita indatoririle ori postul de secretar executiv devine vacant;
    m) adopta bugetul anual sau bianual;
    n) aproba schimbarile sediului Companiei <<Eutelsat>> - S.A., in conformitate cu acordul."
    - Articolul X se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Secretariatul
    a) Secretariatul este condus de un secretar executiv numit de Adunarea partilor.
    b) Durata mandatului secretarului executiv este de patru ani, numai daca Adunarea partilor nu hotaraste altfel.
    c) Adunarea partilor poate dispune incetarea atributiilor secretarului executiv printr-o hotarare motivata, inaintea incheierii mandatului sau.
    d) Secretarul executiv este reprezentantul legal al EUTELSAT. Secretarul executiv actioneaza sub autoritatea Adunarii partilor si este direct raspunzator in fata acesteia pentru indeplinirea tuturor atributiilor secretariatului.
    e) Secretarul executiv numeste personalul secretariatului sub rezerva aprobarii acestor numiri de catre Adunarea partilor, conform art. IX paragraful k).
    f) In cazul in care postul de secretar executiv este vacant sau atunci cand acesta este absent ori nu isi poate exercita responsabilitatile, secretarul executiv interimar desemnat in mod legal de Adunarea partilor dispune de puterile conferite secretarului executiv, potrivit conventiei.
    g) Secretarul executiv si personalul secretariatului se vor abtine de la orice act incompatibil cu responsabilitatile lor fata de EUTELSAT."
    - Articolele XI, XII, XIII si XIV se elimina.
    - Articolul XV devine articolul XI, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Drepturi si obligatii
    a) Partile isi asuma drepturile si obligatiile prevazute de conventie, respectand pe deplin si promovand principiile si dispozitiile acesteia.
    b) Toate partile pot participa la toate conferintele si reuniunile la care sunt in drept sa fie reprezentate conform dispozitiilor conventiei, precum si la orice alta reuniune organizata de EUTELSAT sau tinuta sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT in legatura cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se tin.
    c) Inaintea oricarei conferinte sau reuniuni tinute in afara statului in care se afla sediul EUTELSAT, secretarul executiv urmareste ca hotararile luate de partea care face invitatia pentru o astfel de conferinta sau reuniune sa contina o clauza referitoare la admiterea si sederea in statul in care se tine respectiva conferinta sau reuniune, pe toata durata acesteia, a reprezentantilor tuturor partilor in drept sa participe."
    - Articolul XVI se elimina.
    - Articolul XVII devine articolul XII, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri si imunitati
    a) Sediul EUTELSAT se afla in Franta.
    b) In cadrul activitatilor autorizate de conventie EUTELSAT si bunurile sale sunt scutite pe teritoriul tuturor partilor de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum si de toate taxele vamale.
    c) Conform protocolului prevazut in prezentul paragraf fiecare parte acorda privilegii, scutiri si imunitati necesare EUTELSAT, inaltilor sai functionari si altor categorii de personal specificate in respectivul protocol, partilor si reprezentantilor acestora, precum si persoanelor care participa la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acorda persoanelor mentionate mai sus, in limita si in cazurile care vor fi prevazute de protocolul mentionat in prezentul paragraf, imunitate si jurisdictie pentru actele infaptuite, scrierile sau cuvantarile acestora in cadrul exercitarii functiilor lor si in limitele atributiilor lor. Partea pe teritoriul careia se afla sediul EUTELSAT negociaza sau, dupa caz, renegociaza de indata un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri si imunitati.
    Celelalte parti trebuie sa incheie imediat ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri si imunitati. Acordul de sediu si protocolul prevad fiecare conditiile in care ele inceteaza sa mai existe; ele sunt independente de conventie."
    - Articolul XVIII devine articolul XIII, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Retragerea
    a) Orice parte se poate retrage voluntar in orice moment din EUTELSAT printr-o notificare scrisa adresata depozitarului, astfel cum acesta este definit in art. XXI. O astfel de retragere intra in vigoare la trei luni dupa data primirii de catre depozitar a notificarii.
    b) Daca exista indicii ca una din parti nu isi indeplineste una dintre obligatiile care ii revin in termenii formulati de conventie, Adunarea partilor, in urma sesizarilor sau actionand din proprie initiativa si dupa ce a examinat toate explicatiile partii in cauza, poate hotari, daca va constata neindeplinirea unei obligatii, ca partea respectiva sa fie considerata retrasa din EUTELSAT. Incepand cu data unei astfel de hotarari conventia inceteaza sa mai fie in vigoare fata de partea in cauza. Adunarea partilor poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop.
    c) Partea care s-a retras sau care este considerata retrasa din EUTELSAT inceteaza sa mai aiba vreun drept de reprezentare in Adunarea partilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii efective, sub rezerva obligatiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat aceasta data.
    d) Orice notificare de retragere sau orice hotarare de excludere trebuie comunicata imediat de catre depozitar tuturor partilor."
    - Articolul XIX devine articolul XIV, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Amendamente si incetare
    a) Oricare parte poate propune amendamente la conventie, care vor fi transmise secretarului executiv care difuzeaza textul in timp optim tuturor partilor. Adunarea partilor nu studiaza proiectul de amendament decat dupa sase luni de la primirea sa, tinand seama de opiniile si recomandarile exprimate de Compania <<Eutelsat>> - S.A., ale carei opinii vor fi solicitate in cazul in care amendamentul propus la conventie ii poate afecta performantele. Adunarea partilor poate, intr-un caz deosebit, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevazute pentru problemele de fond.
    b) Daca este adoptat de Adunarea partilor amendamentul intra in vigoare la o suta douazeci de zile de la primirea de catre depozitar a notificarii de acceptare a acestui amendament din partea a doua treimi din numarul statelor care, la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor, se constituiau parti. Cand intra in vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate partile.
    c) Partile pot desfiinta EUTELSAT prin incetarea conventiei cu o majoritate de doua treimi din numarul lor.
    d) Incetarea conventiei nu va afecta continuarea existentei Companiei <<Eutelsat>> - S.A.
    e) In afara de cazul in care nu s-a convenit altfel cu Compania <<Eutelsat>> - S.A., nici o decizie stabilita ca urmare a prevederilor paragrafului c) al acestui articol nu va fi luata privind desfiintarea EUTELSAT pana cand drepturile si obligatiile internationale mentionate la paragraful b) al art. III nu au fost in totalitate stinse."
    - Articolul XX devine articolul XV, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Reglementarea diferendelor
    a) Orice diferend intre parti sau intre EUTELSAT si una sau mai multe parti, referitor la interpretarea sau la aplicarea conventiei, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B la conventie, daca el nu a putut fi rezolvat in alt mod intr-o perioada de un an incepand cu data la care una dintre partile la diferend a notificat celeilalte parti intentia sa de a-l rezolva prin buna intelegere.
    b) Orice diferend referitor la interpretarea si la aplicarea conventiei, care apare intre o parte si un stat care a incetat sa mai fie parte sau intre EUTELSAT si un stat care a incetat sa mai fie parte dupa momentul in care acel stat a incetat sa mai fie parte, este supus arbitrajului, conform dispozitiilor anexei B la conventie, daca nu a putut fi rezolvat in alt mod in timp de un an calculat de la data la care o parte la diferend a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva un astfel de diferend prin buna intelegere, sub rezerva ca statul care a incetat sa mai fie parte sa consimta acest lucru. Daca un stat inceteaza sa mai fie parte dupa supunerea la arbitraj a unui diferend la care participa conform paragrafului a), procedura de arbitraj continua pana la solutia finala."
    - Articolul XXI - Semnarea - rezerve - devine articolul XVI.
      - Paragraful c) se elimina.
      - Paragraful d) devine paragraful c), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) Nu poate fi formulata nici o rezerva fata de conventie."
    - Articolul XXII - Intrarea in vigoare - devine articolul XVII.
      - Paragrafele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) Conventia intra in vigoare dupa saizeci de zile de la data la care doua treimi din numarul statelor care, la data deschiderii spre semnare a conventiei, cu jurisdictie asupra partilor semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. (i) al art. XVI din conventie, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu conditia ca aceste parti semnatare sau semnatarii desemnati de ele potrivit Acordului ECS sa detina cel putin doua treimi din cotele-parti din finantare in baza Acordului ECS.
    b) Conventia nu poate intra in vigoare in mai putin de opt luni dupa data la care a fost deschisa spre semnare. Conventia nu intra in vigoare daca nu a putut face obiectul semnarii, ratificarii, acceptarii sau al aprobarii cerute de dispozitiile paragrafului a) din prezentul articol in termen de 36 luni de la data la care a fost deschisa spre semnare."
      - Ultima fraza a paragrafului d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Daca aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza in virtutea alin. (ii) sau (iii) din prezentul paragraf, prevederile paragrafului c) al art. XIII din conventie determina drepturile si obligatiile partii."
      - Paragraful e) se elimina.
      - Paragraful f) devine paragraful e), se modifica si va avea urmatorul cuprins.
    "e) In momentul intrarii sale in vigoare conventia substituie si pune capat Acordului provizoriu. Totodata nici o dispozitie a conventiei nu afecteaza drepturile sau obligatiile pe care o parte le-a acumulat anterior in calitate de parte semnatara a Acordului provizoriu."
    - Articolul XXIII - Aderarea - devine articolul XVIII.
      - Paragraful b) i) se modifica prin inlocuirea articolului XXI cu articolul XVI din conventie.
      - Paragraful c) se modifica prin inlocuirea cuvintelor "directorul general" cu cuvintele "secretarul executiv" si prin inlocuirea cuvintelor "... pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere in legatura cu modul in care isi propune sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT ..." cu cuvintele "... relevante pentru cererea sa...".
      - Paragrafele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "d) Secretarul executiv primeste cererea de aderare a statului solicitant si o trimite Adunarii partilor.
    e) Adunarea partilor ia o hotarare privind cererea statului solicitant in urmatoarele sase luni de la data la care secretarul executiv a decis ca el sau aceasta detine toate informatiile cerute in virtutea paragrafului c) din prezentul articol. Decizia secretarului executiv este comunicata fara intarziere Adunarii partilor. Hotararea Adunarii partilor se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotararile privind problemele de fond. In acest scop poate fi convocata o sesiune extraordinara a Adunarii partilor."
      - Paragraful f) se modifica prin inlocuirea cuvintelor "directorul general" cu cuvintele "secretarul executiv".
    - Articolul XXIV - Responsabilitati - devine articolul XIX.
    - Articolul XXV - Dispozitii diverse - devine articolul XX.
      - Paragraful c) se completeaza cu urmatorul text:
    "Raportul anual este, de asemenea, trimis si Companiei <<Eutelsat>> - S.A."
    - Articolul XXVI - Depozitarul - devine articolul XXI.
      - Paragraful c) se modifica prin: inlocuirea articolului XXII cu articolul XVII din conventie in ambele locuri unde apare; inlocuirea articolului XIII cu articolul X din conventie; inlocuirea articolului XVIII cu articolul XIII din conventie; eliminarea textului "toti semnatarii"; inlocuirea la alineatul (vi) a cuvintelor "directorului general" cu cuvintele "secretarului executiv" si eliminarea textului "... despre orice obiectie aferenta acesteia"; eliminarea alineatelor (x), (xi) si (xii); si prin renumerotarea alineatului (xiii) ca alineatul (x).
    - Anexa A - Dispozitii tranzitorii - se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Continuitatea activitatilor
    a) Orice acord trecut prin EUTELSAT si care este in vigoare la data la care Compania <<Eutelsat>> - S.A. a fost infiintata va ramane in vigoare, cu exceptia cazului si pana in momentul in care este modificat sau anulat conform dispozitiilor acelui acord. Orice hotarare luata de EUTELSAT si care este in vigoare la data la care a fost infiintata Compania <<Eutelsat>> - S.A. ramane in vigoare, exceptand cazul si pana in momentul in care aceasta hotarare este modificata sau anulata.
    b) Daca la momentul in care a fost infiintata Compania <<Eutelsat>> - S.A. un organ al EUTELSAT a angajat, dar nu a finalizat o actiune care a facut obiectul unei autorizari sau care este ceruta, secretarul executiv sau primul director executiv al Companiei <<Eutelsat>> - S.A., conform competentelor atribuite si in concordanta cu acordurile stabilite intre EUTELSAT si Compania <<Eutelsat>> - S.A., se substituie acestui organ in scopul de a duce la un bun sfarsit aceasta actiune.
    2. Metoda de transfer
    a) EUTELSAT va incheia un acord de transfer (Acord de transfer) cu Compania <<Eutelsat>> - S.A. pentru transferul oricarui sau tuturor activelor si pasivelor referitoare la activitatea sa (asa cum vor fi detaliate in Acordul de transfer) catre Compania <<Eutelsat>> - S.A. (Transferul).
    b) Transferul va consta intr-un transfer universal al tuturor drepturilor, titlurilor, dobanzilor si beneficiilor, al tuturor obligatiilor si responsabilitatilor corespunzatoare, al activelor si pasivelor, astfel incat dupa transfer acestea sa formeze o sucursala cu activitate completa si autonoma. Acest transfer va avea aceleasi efecte ca un transfer al activitatii prin scindare/divizare, transfer de activitate conform art. 382 si urmatoarele ale Legii franceze nr. 66 - 537 din 24 iulie 1966 referitoare la societatile comerciale, exceptand faptul ca nici una dintre obligatiile si formalitatile care sunt aplicabile in mod obisnuit celui care cedeaza (societe apporteuse) conform acestei legi nu sunt aplicabile EUTELSAT.
    c) In particular si fara sa aduca prejudicii celor mentionate mai sus, transferul va avea efect erga omnes pana la data specificata in Acordul de transfer, fara sa fie necesara notificarea, acordul sau aprobarea oricarei persoane, incluzand persoanele care sunt dependente de aceste obligatii si responsabilitati. Transferul va avea acelasi efect si asupra oricarei persoane cu care EUTELSAT a incheiat acorduri de natura intuitu personae.
    3. Administratie
    a) Conform pct. 2 c) de mai sus intregul personal al organului executiv al EUTELSAT va avea dreptul sa fie transferat la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si persoanele care isi exercita acest drept vor beneficia la data transferului de termenii si de conditiile de angajare care, in concordanta cu si respectand legea franceza, sunt cel putin echivalente cu cele de care beneficiau imediat inaintea datei acestui transfer.
    b) Privitor la persoanele care la data transferului sunt in incasare de beneficii conform regulilor sistemului de pensionare al EUTELSAT, aceste beneficii le vor fi platite in continuare, in concordanta cu clauzele importante ale acestor reguli care erau in vigoare la data transferului.
    c) Privitor la persoanele care la data transferului au dobandit dreptul de a beneficia de regulile sistemului de pensionare EUTELSAT se vor face aranjamentele corespunzatoare in scopul pastrarii acestor drepturi.
    d) Conform dispozitiilor paragrafului 1 al acestei anexe, conditiile de angajare a personalului, care erau in vigoare, continua sa fie aplicate pana cand Compania <<Eutelsat>> - S.A. va determina noile conditii de angajare.
    e) Directorul general al EUTELSAT isi asuma atributiile primului presedinte al directoratului Companiei <<Eutelsat>> - S.A. si ale primului secretar executiv pana la intrarea acestora in functie.
    4. Transferul la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si la secretarul executiv al functiilor EUTELSAT
    a) Directorul general al EUTELSAT ii informeaza despre data la care se infiinteaza Compania <<Eutelsat>> - S.A. si secretariatul acesteia pe toti cei interesati.
    b) Directorul general al EUTELSAT ia toate masurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la Compania <<Eutelsat>> - S.A. si la secretarul executiv al tuturor drepturilor si obligatiilor asumate de EUTELSAT in calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT."
    - La anexa B punctul 1 se modifica prin inlocuirea articolului XX cu articolul XV si prin eliminarea cuvintelor "... sau la art. 20 din Acordul de exploatare".
        Punctul 3 se modifica prin inlocuirea articolului XX cu articolul XV si prin eliminarea cuvintelor "... si art. 20 din Acordul de exploatare".
        Amendamentul nr. 1 la Conventia EUTELSAT (Conferinta interguvernamentala, Paris, 15 decembrie 1983) se elimina.COMENTARII la Ordonanţa 45/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 45 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    O zi buna,     Căutați afaceri, companie sau împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate ale dobânzii de 3% pe an, trimiteți-ne un e-mail cu detalii la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Domnul Kumah James
ANONIM a comentat Decretul 288 2015
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decretul 728 2006
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Legea 87 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan. Interest rate 1% easy process. Please Only serious inquiries. Contact us for more Details Email : bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo domande serie. Contattateci per maggiori dettagli Email: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo serie de hombres. Contattateci per maggiori dettagli Correo electrónico: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Yo migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 2021 2013
    Bine ați venit la compania de investiții Jorge Dominguez Sunt un împrumut de împrumut de afaceri, dau împrumuturi persoanelor care au nevoie și au încrederea că pot rambursa împrumutul și pot acorda credit Împrumuturilor cu dobândă de 2% și de la o durată de la 6 luni la 20 de ani dau împrumuturi cum ar fi: * Credite Xmas * împrumuturi auto, * credite pentru afaceri, * Credit ipotecar, * Credite educative * credite pentru construcții, * ipotecă comercială, * Împrumuturile pentru locuințe, * Credite pentru studenți, de la suma minimă de 2.000 până la suma maximă de 100.000.000 de euro, Vă rugăm să e-mail: [jdfinancier.agencia@yandex.com] Nu știu dacă aveți nevoie de un împrumut, dacă sunteți interesat de împrumuturi se poate întoarce la mine acum. jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Decretul 525 2017
    Dragă domnule doamnă, VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT? APLICI ACUM DACA ETI INTERESTATI! Oferim cel mai bun împrumut, oferim împrumut de consolidare a datoriei de până la 5 milioane * Configurare de afaceri Împrumut de până la 10 milioane * Împrumut personal Până la 4.000.000 * Împrumut de acasă Până la 5.000.000 * Imprumut de împrumut pentru mașină până la 7.000.000 * 5,000,000 * Investiții Credite până la 7,000,000 Euro * ETC Acordăm împrumuturi persoanelor fizice și cooperează organismelor cu rata dobânzii de 2% dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, Trimite-ne un e-mail. Vă așteptăm ca răspunsul dvs. să fie prompt, suntem la dispoziția dumneavoastră. contactați-ne prin: E mail: jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Ordin 3932 2017
    Aveți nevoie de împrumut? Doresc să vă prezint propunerea noastră de finanțare pentru toți proprietarii de afaceri / proiecte. Oferim tot felul de împrumuturi legitime pentru succesul afacerii dvs., în ajutorul și sprijinul acordat în producerea de diferite tipuri de credit, consultare, asistență juridică, scor scăzut de credit, numerar: petrecere a timpului liber, instruire, tratament, reparații, dezvoltare de afaceri și împrumuturi personale cu condiții de credit favorabile la rata dobânzii de 3% pe an. Pentru mai multe detalii Kindly Aplicați astăzi la Email: allianzfinance@consultant.com
ANONIM a comentat Decretul 1043 2007
    BUENAS NOTICIAS OBTENGA SU SOLICITUD DE PRÉSTAMO X-MAS URGENTE AHORA @ 3%. ¿Necesita urgentemente un préstamo legítimo de un prestamista certificado y acreditado, así como un inversionista ángel certificado según las leyes universales? El Buró Financiero cumple con las necesidades del tiempo y nos especializamos en financiamiento entre $ 5,000 y $ 50,000,000 (Millones) a una tasa de interés del 3% para una duración mínima de 12 meses (1 año) y una duración máxima de 30 años (360 meses). contáctenos ahora vía E-mail: jameswoodloan@gmail.com más información. WhatsApp +18638217638 * Préstamo personal (no garantizado) * Préstamo comercial (no garantizado) * Consolidación de Deuda de Préstamo * Mejora tu hogar SOLICITUD: 1) Prefijo (Sr., Sra., (MS). 2) Nombre: 3) Apellido: 4) Dirección: 5) País: 6) Estado: 7) Número de teléfono: 8) Móvil: 9) Ocupación: 10) Monto necesario como préstamo: 11) Ingreso mensual: 12) Duración del préstamo: 13) El propósito del préstamo: 14) ¿Has aplicado antes?  Todas las respuestas deben enviarse a: Correo electrónico: tasa de interés del préstamo del 3% sin ninguna garantía adicional. Esto es para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Las personas interesadas deben enviarnos un correo electrónico a: jameswoodloan@gmail.com o llamar a mr james wood +18638217638  cuando recibamos la solicitud, entonces procesaremos su solicitud de préstamo para su aprobación Sinceramente, Gracias y DIOS TE BENDIGA  Mr James Wood
ANONIM a comentat Decizia 660 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you. Please Only serious inquiries. For more details :Contact us Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie. Per favore, solo domande serie. Per maggiori dettagli contattaci Email: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias. Por favor Solo consultas serias. Para mas detalles contáctenos Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Atentamente. Sra. Emilia Fedorcakova Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem. Prosím len vážne otázky. Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás E-mail: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com S Pozdravom. Pani Emilia Fedorčáková
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Doriți să împrumutați și nu știți de unde să obțineți un împrumut autentic? Doriți să începeți o afacere, dar nu aveți capital? Căutați bani de urgență pentru uz personal? Trebuie să solicitați un împrumut pentru orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și fiabile pentru toți cei care au nevoie de o rată a dobânzii de doar 2%, serviciul nostru este 100% autentic și sunteți garantat să primiți împrumutul imediat ce aplicați. astăzi. Salutari, Jamie Freeman www.freemanfinance.webs.com Freemanloanfinance@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu