Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.24 din 24.08.2016

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 664 din 30 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora, activitate publică de interes naţional. Articolul 2(1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală, respectiv corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); b)animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv peşti, reptile şi amfibii; c)animal de interes economic - orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile populaţiei şi în fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice, cu excepţia animalului de companie; d)animal de companie - orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman; e)unităţi de creştere a animalelor - unităţi care aparţin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice, în care sunt deţinute animale în scopul creşterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare ştiinţifică, care necesită autorizaţii în vederea desfăşurării activităţii specifice/economice; f)crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu, în exploataţii nonprofesionale; g)ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz; h)unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor legale; i)neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea de ecarisare a deşeurilor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă; j)unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, noţiunea deşeuri de origine animală nu include conţinutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul. Articolul 3Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. Articolul 4(1) În cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie, în situaţia în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea sau eliminarea deşeurilor de origine animală nu îndeplineşte cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare sau capacităţile de eliminare a acestora sunt depăşite şi există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică sau animală, autorităţile competente au dreptul de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a deşeurilor de origine animală, cu excepţia cadavrelor întregi şi a tuturor părţilor corpului aparţinând animalelor suspecte de infecţie cu EST sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezenţa unei EST, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.(2) În cazul focarelor de epizootii, prefectul exercită atribuţiile prevăzute la art. 26 alin. (5)-(53) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5(1) Neutralizarea deşeurilor de origine animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-veterinare şi de către autorităţi competente privind protecţia mediului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi este supusă inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni.(2) Aspectele tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, provenite atât din unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe.(3) La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare.(4) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă.(5) Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.(6) Anual, la propunerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, stabileşte plafonul de cheltuieli aferent activităţii prevăzute la alin. (5), cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".(7) Pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală în cazurile prevăzute la alin. (3), Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. Articolul 6(1) În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor. (2) Criteriile pe baza cărora se stabilesc localităţile izolate, condiţiile de îngropare, precum şi modalitatea de autorizare sanitară veterinară şi de mediu a locurilor special amenajate pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Articolul 7(1) Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe, în domeniile lor de competenţă.(2) Responsabilitatea utilizării resurselor financiare prevăzute la art. 5 alin. (5) aparţine autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti. Articolul 8(1) Contractele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiul Bucureşti, după caz, verifică stadiul contractelor prevăzute la alin. (1) în vederea încheierii contractelor potrivit prezentei ordonanţe. Articolul 9În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare. Articolul 11Numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aparatele de specialitate ale consiliilor judeţene, respectiv aparatul de specialitate al primarului general, se suplimentează cu un post, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe. Articolul 12Prezenta ordonanţă implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 300 din 14 noiembrie 2009. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu