Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 137 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din 20 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                         si Cercetarii - pentru
                         activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

    CAP. 1
    Cadrul general

    Art. 1
    Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare programe-nucleu, pot fi initiate de unitatile de drept public, cu personalitate juridica, acreditate in acest sens, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 2
    (1) Unitatile prevazute la art. 1 elaboreaza programe-nucleu, pe perioade anuale sau multianuale, avand obiective din domeniul specific de activitate, care se incadreaza in strategia pe termen mediu si lung a domeniului/sectorului respectiv.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor stabilite in programele-nucleu se finanteaza proiecte de cercetare-dezvoltare.
    (3) Programele-nucleu nu pot contine propuneri de proiecte finantate in cadrul altor programe.
    (4) Fiecare dintre unitatile prevazute la art. 1 transmite pentru avizare si aprobare o singura propunere de program-nucleu.
    Art. 3
    (1) Propunerea de program-nucleu se intocmeste pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care contine:
    a) scopul programului-nucleu;
    b) durata programului-nucleu;
    c) obiectivele si proiectele inscrise in ordinea prioritatii;
    d) rezultatele estimate ale acestora;
    e) resursele umane si materiale necesare.
    (2) Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se va intocmi pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care contine:
    a) titlul, obiectivul si rezultatele preconizate pentru realizarea proiectului;
    b) rezumatul si prezentarea detaliata a proiectului, cu evidentierea situatiei existente pe plan national si international;
    c) schema de realizare si costurile aferente proiectului;
    d) resursele existente si necesare pentru realizarea proiectului;
    e) valorificarea si diseminarea rezultatelor cercetarii obtinute in proiect.
    Art. 4
    (1) Propunerea de program-nucleu, intocmita potrivit art. 3 alin. (1), se transmite de unitatea elaboratoare spre avizare institutiei publice sub coordonarea sau in subordinea careia aceasta functioneaza.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba propunerea de program-nucleu, in baza evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte continute in aceasta, facuta de catre Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, prin comisiile de specialitate organizate in cadrul acestuia, in conditiile prezentelor norme metodologice.
    (3) Valoarea anuala pentru finantarea de la bugetul de stat a programului-nucleu propus de una dintre unitatile prevazute la art. 1 nu poate depasi 50% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare realizate de aceasta in anul anterior.
    Art. 5
    Termenele in care se depun propunerile de programe-nucleu se comunica de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunt care se va publica pe pagina de Internet la adresa: http://www.mct.ro.

    CAP. 2
    Evaluarea si aprobarea programelor-nucleu

    Art. 6
    (1) In termenul stabilit de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare unitate prevazuta la art. 1 depune propunerea de program-nucleu, avizata conform prevederilor art. 4 alin. (1) si insotita de documentul care certifica indeplinirea conditiei prevazute la art. 4 alin. (3), la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileste, in cadrul alocatiilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de cercetare stiintifica, fondurile destinate finantarii programelor-nucleu si repartizeaza, in sistem competitional, aceste fonduri pe fiecare program-nucleu, tinand seama de:
    a) orientarea de dezvoltare generala la care trebuie sa contribuie programul-nucleu;
    b) coerenta si realismul programului-nucleu;
    c) impactul pozitiv al programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv;
    d) mijloacele si resursele necesare pentru implementare.
    Art. 7
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite repartizarea fondurilor destinate finantarii fiecarui program-nucleu, precum si propunerile de programe-nucleu si proiecte componente Colegiului consultativ, care repartizeaza comisiilor de specialitate organizate in cadrul acestuia propunerile de proiecte componente ale fiecarui program-nucleu, in vederea evaluarii si selectarii acestora.
    Art. 8
    Propunerile de proiecte cuprinse intr-o propunere de program-nucleu se evalueaza de catre un panel constituit din 3 membri ai comisiei de specialitate, selectati conform regulamentului-cadru al comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 9
    (1) Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face potrivit urmatoarelor criterii:
    a) incadrarea si contributia la obiectivul stabilit in propunerea de program-nucleu;
    b) claritatea si credibilitatea scopului;
    c) cunoasterea situatiei curente in domeniu si gradul de originalitate si inovare a propunerii;
    d) abordarea stiintifica/tehnica, claritatea si adecvanta metodologiei;
    e) credibilitatea si claritatea definirii fazelor si rezultatelor;
    f) competenta stiintifica si/sau tehnica a personalului propus, incadrarea fiecarei persoane numai cu contract individual de munca;
    g) nivelul adecvat al bugetului propus;
    h) calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor;
    i) planul de exploatare si/sau diseminare, transfer tehnologic.
    (2) Pe baza acestor criterii comisia de specialitate a Colegiului consultativ elaboreaza si supune spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare urmatoarele:
    a) metodologia de notare si cea de selectare a propunerilor de proiecte in vederea finantarii;
    b) fisa de evaluare individuala a propunerii de proiect;
    c) fisa de evaluare in panel a propunerii de proiect.
    (3) Membrii comisiilor de specialitate vor respecta regulile stabilite prin codul de conduita prevazut in regulamentul-cadru aprobat.
    (4) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor de specialitate membrii acestora raspund in conditiile legii.
    Art. 10
    In baza evaluarilor individuale si a evaluarilor in panel, comisia de specialitate intocmeste raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu, pe care il transmite la directia de specialitate a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, insotit de propunerea de program-nucleu si de lista proiectelor componente admise in urma evaluarii.
    Art. 11
    Conducerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea directiei de specialitate, aproba programul-nucleu si proiectele componente pentru fiecare unitate de drept public prevazuta la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

    CAP. 3
    Contractarea si finantarea programelor-nucleu

    Art. 12
    Pentru fiecare program-nucleu aprobat se incheie un contract de finantare intre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in calitate de autoritate contractanta, si unitatea executanta, in calitate de contractor.
    Art. 13
    Modelul contractului de finantare se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si se comunica unitatilor interesate o data cu programul-nucleu aprobat.
    Art. 14
    (1) Prin contractul de finantare se stabilesc cheltuielile estimate pentru intreaga durata de realizare a programului-nucleu si se angajeaza cheltuieli numai pentru primul an bugetar.
    (2) In cazul programelor-nucleu cu o desfasurare pe mai multi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari urmatori se face anual, prin act aditional la contractul de finantare, prin care vor fi prevazute sumele pentru finantarea programelor respective, stabilite in limita alocatiilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie pentru anul respectiv.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile care pot fi angajate si efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc prin contractul de finantare dintre categoriile de cheltuieli prevazute in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Pentru efectuarea achizitiilor de produse, servicii sau lucrari necesare realizarii programelor-nucleu, contractorii aplica prevederile legale privind achizitiile publice.
    Art. 16
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in calitate de autoritate contractanta, poate acorda trimestrial, la solicitarea contractorului, plati in avans in cuantum de pana la 30% din valoarea platilor prevazute a fi efectuate in trimestrul respectiv pentru executia proiectelor din programul-nucleu.
    (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) se face la efectuarea platilor prevazute in contractul de finantare pentru trimestrul respectiv.
    (3) Autoritatea contractanta poate efectua plata in avans pentru un trimestru numai daca suma acordata in avans pentru trimestrul precedent a fost recuperata integral.
    (4) Platile in avans prevazute la alin. (1) se efectueaza, dupa semnarea contractului de finantare, in baza conventiei de acordare a avansului, incheiata intre parti, numai in cazul indeplinirii de catre contractor a conditiilor prevazute la art. 65 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    Art. 17
    (1) In vederea calcularii costurilor aferente fiecarui proiect si fazelor sale de executie pe baza cheltuielilor inregistrate in contabilitatea generala, contractorii asigura:
    a) colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum si pe faze de executie;
    b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficientilor stabiliti in functie de criteriile de repartizare adoptate de contractor.
    (2) Pe baza operatiunilor prevazute la alin. (1) contractorul intocmeste devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de executie.
    (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-sef si de reprezentantul autorizat al contractorului, care raspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea si legalitatea cheltuielilor inscrise in acesta.
    Art. 18
    (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de executie realizate in cadrul proiectelor se efectueaza de catre autoritatea contractanta, in limita valorii acestor faze prevazute in contractul de finantare, la valoarea cheltuielilor inscrise in devizul postcalcul, pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere de plata;
    b) proces-verbal de avizare interna;
    c) raport de activitate;
    d) deviz postcalcul.
    (2) Pentru efectuarea platii autoritatea contractanta emite ordin de plata.

    CAP. 4
    Monitorizarea programelor-nucleu

    Art. 19
    Activitatile de monitorizare a programului-nucleu si a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componenta acestuia se realizeaza, in moduri specifice, de contractor si de autoritatea contractanta.
    Art. 20
    (1) Contractorul stabileste si aplica, in conditiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigura urmarirea, verificarea in mod sistematic si adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu si ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum si utilizarea, in conditii de legalitate, eficacitate si eficienta, a fondurilor alocate de la bugetul de stat si prevazute in contractul de finantare.
    (2) Pentru fiecare faza de executie a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizata in conditiile contractului de finantare, contractorul intocmeste:
    a) deviz postcalcul;
    b) raport de activitate;
    c) proces-verbal de avizare interna.
    (3) Dupa realizarea ultimei faze de executie din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaboreaza un raport de activitate privind desfasurarea programului-nucleu pe anul respectiv, insotit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, si transmite cate un exemplar al acestuia autoritatii contractante si comisiei de specialitate a Colegiului consultativ.
    Art. 21
    (1) Autoritatea contractanta asigura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin directiile sale de specialitate, pentru fiecare faza de executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori in vederea decontarii cheltuielilor efectuate si compararea datelor si informatiilor continute in acestea cu prevederile corespunzatoare din contractele de finantare.
    (2) Prin comisia de monitorizare compusa din 3 membri ai comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, selectati conform regulamentului aprobat al comisiei de specialitate, autoritatea contractanta asigura monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevazut la art. 20 alin. (3), in vederea luarii deciziei de continuare in anul bugetar urmator a executiei programului-nucleu.
    (3) Comisia de specialitate, in baza raportului comisiei de monitorizare, intocmeste raportul anual de evaluare, insotit de lista programelor-nucleu si a proiectelor componente aflate in derulare, propuse pentru continuarea finantarii, pe care le transmite la directia de specialitate a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) La repartizarea fondurilor pe fiecare program-nucleu, conform prevederilor art. 6 alin. (2), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va tine seama de propunerile comisiei de specialitate, prevazute in documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum si de necesitatea asigurarii cu prioritate a fondurilor destinate finantarii programelor-nucleu si proiectelor componente aflate in derulare.
    Art. 22
    Contractorii au obligatia ca dupa finalizarea fiecarui proiect component al programului-nucleu sa prezinte autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare rapoarte de valorificare, intocmite pe baza planului de exploatare si/sau diseminare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In cazul solicitarii justificate a uneia dintre parti sau la recomandarea comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, pot fi facute modificari si completari in structura programului-nucleu si a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act aditional la contractul de finantare, cu incadrarea in valoarea aprobata a programului-nucleu.
    Art. 24
    (1) Rezultatele cercetarii obtinute in cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu apartin contractorului, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
    (2) In vederea aplicarii, rezultatele cercetarii pot fi transferate, la cererea autoritatilor publice centrale sau locale, prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu acordul autoritatii care a avizat programul-nucleu.
    Art. 25
    Modelele documentelor care insotesc procedurile de evaluare, contractare, finantare si monitorizare a programelor nucleu si a proiectelor componente, care se elaboreaza sau, dupa caz, se aproba de autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, se comunica unitatilor interesate si se publica pe Internet la adresa: http://www.mct.ro sau prin alte mijloace de informare specifice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 137/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 137 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu