Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 137 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 110 din 20 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                         si Cercetarii - pentru
                         activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

    CAP. 1
    Cadrul general

    Art. 1
    Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare programe-nucleu, pot fi initiate de unitatile de drept public, cu personalitate juridica, acreditate in acest sens, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 2
    (1) Unitatile prevazute la art. 1 elaboreaza programe-nucleu, pe perioade anuale sau multianuale, avand obiective din domeniul specific de activitate, care se incadreaza in strategia pe termen mediu si lung a domeniului/sectorului respectiv.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor stabilite in programele-nucleu se finanteaza proiecte de cercetare-dezvoltare.
    (3) Programele-nucleu nu pot contine propuneri de proiecte finantate in cadrul altor programe.
    (4) Fiecare dintre unitatile prevazute la art. 1 transmite pentru avizare si aprobare o singura propunere de program-nucleu.
    Art. 3
    (1) Propunerea de program-nucleu se intocmeste pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care contine:
    a) scopul programului-nucleu;
    b) durata programului-nucleu;
    c) obiectivele si proiectele inscrise in ordinea prioritatii;
    d) rezultatele estimate ale acestora;
    e) resursele umane si materiale necesare.
    (2) Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se va intocmi pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care contine:
    a) titlul, obiectivul si rezultatele preconizate pentru realizarea proiectului;
    b) rezumatul si prezentarea detaliata a proiectului, cu evidentierea situatiei existente pe plan national si international;
    c) schema de realizare si costurile aferente proiectului;
    d) resursele existente si necesare pentru realizarea proiectului;
    e) valorificarea si diseminarea rezultatelor cercetarii obtinute in proiect.
    Art. 4
    (1) Propunerea de program-nucleu, intocmita potrivit art. 3 alin. (1), se transmite de unitatea elaboratoare spre avizare institutiei publice sub coordonarea sau in subordinea careia aceasta functioneaza.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba propunerea de program-nucleu, in baza evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte continute in aceasta, facuta de catre Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare si inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, prin comisiile de specialitate organizate in cadrul acestuia, in conditiile prezentelor norme metodologice.
    (3) Valoarea anuala pentru finantarea de la bugetul de stat a programului-nucleu propus de una dintre unitatile prevazute la art. 1 nu poate depasi 50% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare realizate de aceasta in anul anterior.
    Art. 5
    Termenele in care se depun propunerile de programe-nucleu se comunica de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunt care se va publica pe pagina de Internet la adresa: http://www.mct.ro.

    CAP. 2
    Evaluarea si aprobarea programelor-nucleu

    Art. 6
    (1) In termenul stabilit de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare unitate prevazuta la art. 1 depune propunerea de program-nucleu, avizata conform prevederilor art. 4 alin. (1) si insotita de documentul care certifica indeplinirea conditiei prevazute la art. 4 alin. (3), la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileste, in cadrul alocatiilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de cercetare stiintifica, fondurile destinate finantarii programelor-nucleu si repartizeaza, in sistem competitional, aceste fonduri pe fiecare program-nucleu, tinand seama de:
    a) orientarea de dezvoltare generala la care trebuie sa contribuie programul-nucleu;
    b) coerenta si realismul programului-nucleu;
    c) impactul pozitiv al programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv;
    d) mijloacele si resursele necesare pentru implementare.
    Art. 7
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite repartizarea fondurilor destinate finantarii fiecarui program-nucleu, precum si propunerile de programe-nucleu si proiecte componente Colegiului consultativ, care repartizeaza comisiilor de specialitate organizate in cadrul acestuia propunerile de proiecte componente ale fiecarui program-nucleu, in vederea evaluarii si selectarii acestora.
    Art. 8
    Propunerile de proiecte cuprinse intr-o propunere de program-nucleu se evalueaza de catre un panel constituit din 3 membri ai comisiei de specialitate, selectati conform regulamentului-cadru al comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 9
    (1) Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face potrivit urmatoarelor criterii:
    a) incadrarea si contributia la obiectivul stabilit in propunerea de program-nucleu;
    b) claritatea si credibilitatea scopului;
    c) cunoasterea situatiei curente in domeniu si gradul de originalitate si inovare a propunerii;
    d) abordarea stiintifica/tehnica, claritatea si adecvanta metodologiei;
    e) credibilitatea si claritatea definirii fazelor si rezultatelor;
    f) competenta stiintifica si/sau tehnica a personalului propus, incadrarea fiecarei persoane numai cu contract individual de munca;
    g) nivelul adecvat al bugetului propus;
    h) calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor;
    i) planul de exploatare si/sau diseminare, transfer tehnologic.
    (2) Pe baza acestor criterii comisia de specialitate a Colegiului consultativ elaboreaza si supune spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare urmatoarele:
    a) metodologia de notare si cea de selectare a propunerilor de proiecte in vederea finantarii;
    b) fisa de evaluare individuala a propunerii de proiect;
    c) fisa de evaluare in panel a propunerii de proiect.
    (3) Membrii comisiilor de specialitate vor respecta regulile stabilite prin codul de conduita prevazut in regulamentul-cadru aprobat.
    (4) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor de specialitate membrii acestora raspund in conditiile legii.
    Art. 10
    In baza evaluarilor individuale si a evaluarilor in panel, comisia de specialitate intocmeste raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu, pe care il transmite la directia de specialitate a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, insotit de propunerea de program-nucleu si de lista proiectelor componente admise in urma evaluarii.
    Art. 11
    Conducerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea directiei de specialitate, aproba programul-nucleu si proiectele componente pentru fiecare unitate de drept public prevazuta la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

    CAP. 3
    Contractarea si finantarea programelor-nucleu

    Art. 12
    Pentru fiecare program-nucleu aprobat se incheie un contract de finantare intre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in calitate de autoritate contractanta, si unitatea executanta, in calitate de contractor.
    Art. 13
    Modelul contractului de finantare se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si se comunica unitatilor interesate o data cu programul-nucleu aprobat.
    Art. 14
    (1) Prin contractul de finantare se stabilesc cheltuielile estimate pentru intreaga durata de realizare a programului-nucleu si se angajeaza cheltuieli numai pentru primul an bugetar.
    (2) In cazul programelor-nucleu cu o desfasurare pe mai multi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari urmatori se face anual, prin act aditional la contractul de finantare, prin care vor fi prevazute sumele pentru finantarea programelor respective, stabilite in limita alocatiilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie pentru anul respectiv.
    Art. 15
    (1) Cheltuielile care pot fi angajate si efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc prin contractul de finantare dintre categoriile de cheltuieli prevazute in normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Pentru efectuarea achizitiilor de produse, servicii sau lucrari necesare realizarii programelor-nucleu, contractorii aplica prevederile legale privind achizitiile publice.
    Art. 16
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in calitate de autoritate contractanta, poate acorda trimestrial, la solicitarea contractorului, plati in avans in cuantum de pana la 30% din valoarea platilor prevazute a fi efectuate in trimestrul respectiv pentru executia proiectelor din programul-nucleu.
    (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) se face la efectuarea platilor prevazute in contractul de finantare pentru trimestrul respectiv.
    (3) Autoritatea contractanta poate efectua plata in avans pentru un trimestru numai daca suma acordata in avans pentru trimestrul precedent a fost recuperata integral.
    (4) Platile in avans prevazute la alin. (1) se efectueaza, dupa semnarea contractului de finantare, in baza conventiei de acordare a avansului, incheiata intre parti, numai in cazul indeplinirii de catre contractor a conditiilor prevazute la art. 65 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    Art. 17
    (1) In vederea calcularii costurilor aferente fiecarui proiect si fazelor sale de executie pe baza cheltuielilor inregistrate in contabilitatea generala, contractorii asigura:
    a) colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum si pe faze de executie;
    b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficientilor stabiliti in functie de criteriile de repartizare adoptate de contractor.
    (2) Pe baza operatiunilor prevazute la alin. (1) contractorul intocmeste devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de executie.
    (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-sef si de reprezentantul autorizat al contractorului, care raspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea si legalitatea cheltuielilor inscrise in acesta.
    Art. 18
    (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de executie realizate in cadrul proiectelor se efectueaza de catre autoritatea contractanta, in limita valorii acestor faze prevazute in contractul de finantare, la valoarea cheltuielilor inscrise in devizul postcalcul, pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere de plata;
    b) proces-verbal de avizare interna;
    c) raport de activitate;
    d) deviz postcalcul.
    (2) Pentru efectuarea platii autoritatea contractanta emite ordin de plata.

    CAP. 4
    Monitorizarea programelor-nucleu

    Art. 19
    Activitatile de monitorizare a programului-nucleu si a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componenta acestuia se realizeaza, in moduri specifice, de contractor si de autoritatea contractanta.
    Art. 20
    (1) Contractorul stabileste si aplica, in conditiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigura urmarirea, verificarea in mod sistematic si adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu si ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum si utilizarea, in conditii de legalitate, eficacitate si eficienta, a fondurilor alocate de la bugetul de stat si prevazute in contractul de finantare.
    (2) Pentru fiecare faza de executie a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizata in conditiile contractului de finantare, contractorul intocmeste:
    a) deviz postcalcul;
    b) raport de activitate;
    c) proces-verbal de avizare interna.
    (3) Dupa realizarea ultimei faze de executie din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaboreaza un raport de activitate privind desfasurarea programului-nucleu pe anul respectiv, insotit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, si transmite cate un exemplar al acestuia autoritatii contractante si comisiei de specialitate a Colegiului consultativ.
    Art. 21
    (1) Autoritatea contractanta asigura, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin directiile sale de specialitate, pentru fiecare faza de executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori in vederea decontarii cheltuielilor efectuate si compararea datelor si informatiilor continute in acestea cu prevederile corespunzatoare din contractele de finantare.
    (2) Prin comisia de monitorizare compusa din 3 membri ai comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, selectati conform regulamentului aprobat al comisiei de specialitate, autoritatea contractanta asigura monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevazut la art. 20 alin. (3), in vederea luarii deciziei de continuare in anul bugetar urmator a executiei programului-nucleu.
    (3) Comisia de specialitate, in baza raportului comisiei de monitorizare, intocmeste raportul anual de evaluare, insotit de lista programelor-nucleu si a proiectelor componente aflate in derulare, propuse pentru continuarea finantarii, pe care le transmite la directia de specialitate a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) La repartizarea fondurilor pe fiecare program-nucleu, conform prevederilor art. 6 alin. (2), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va tine seama de propunerile comisiei de specialitate, prevazute in documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum si de necesitatea asigurarii cu prioritate a fondurilor destinate finantarii programelor-nucleu si proiectelor componente aflate in derulare.
    Art. 22
    Contractorii au obligatia ca dupa finalizarea fiecarui proiect component al programului-nucleu sa prezinte autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare rapoarte de valorificare, intocmite pe baza planului de exploatare si/sau diseminare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In cazul solicitarii justificate a uneia dintre parti sau la recomandarea comisiei de specialitate a Colegiului consultativ, pot fi facute modificari si completari in structura programului-nucleu si a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act aditional la contractul de finantare, cu incadrarea in valoarea aprobata a programului-nucleu.
    Art. 24
    (1) Rezultatele cercetarii obtinute in cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu apartin contractorului, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
    (2) In vederea aplicarii, rezultatele cercetarii pot fi transferate, la cererea autoritatilor publice centrale sau locale, prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu acordul autoritatii care a avizat programul-nucleu.
    Art. 25
    Modelele documentelor care insotesc procedurile de evaluare, contractare, finantare si monitorizare a programelor nucleu si a proiectelor componente, care se elaboreaza sau, dupa caz, se aproba de autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, se comunica unitatilor interesate si se publica pe Internet la adresa: http://www.mct.ro sau prin alte mijloace de informare specifice.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 137/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 137 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu