Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.13 din 23.08.2012

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 27 august 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Articolul 2(1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11).(2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 21).(3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 2.708,7 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.404,8 milioane lei.(4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).__*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate. Articolul 3(1) Sumele în valută, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană într-un dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul autorităţilor judiciare române, se încasează în contul de disponibilităţi deschis pe seama Ministerului Justiţiei la o instituţie de credit. În termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, contravaloarea în lei a sumei în valută se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul de stat în contul de venituri 20.44.01.02.01 „Donaţii din străinătate - De la guverne străine - curente“.(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.(3) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Justiţiei şi bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se utilizează exclusiv pentru creşterea capacităţii administrative a Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei şi a structurilor de combatere a crimei organizate ale Poliţiei Române. Articolul 4Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze angajamente legale în cadrul sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii în limita veniturilor încasate. Articolul 5Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ca din sumele aprobate la cap. 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 55 „Alte transferuri“, să asigure finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu“, ediţia a XXI-a din anul 2013, prin intermediul Artexim - instituţie publică subordonată. Articolul 6(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma de 1.768 mii lei şi se alocă bugetului judeţului Iaşi pentru finanţarea cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare cu suma de 100.000 mii lei şi se diminuează sumele prevăzute la poziţia 43 „Sume rezervate“ pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din anexa nr. 5 la Legea nr. 293/2011 cu suma de 1.768 mii lei, iar sumele pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se redistribuie între judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 41).(3) Se diminuează cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. Articolul 7(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se majorează cu suma de 612.986 mii lei.(2) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 112.986 mii lei se alocă, potrivit anexei nr. 51), pentru echilibrarea bugetelor locale şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se alocă, pe judeţe, potrivit anexei nr. 61), în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 88/2012, pe baza deconturilor justificative pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, denumite în continuare obligaţii de plată. (4) Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (5) Pentru eventualele arierate ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume în condiţiile prezentului articol.(6) În vederea determinării cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor prezenta direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, până la data de 10 septembrie 2012, următoarele documente:a)cerere scrisă întocmită pe baza certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale; b)situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b), după caz; c)certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale; d)acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, şi, respectiv, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a), precum şi acorduri încheiate între unităţi administrativ-teritoriale, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi operatorii economici cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. b), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. c). Prin aceste acorduri operatorii economici confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. (7) Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării.(8) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală.(9) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a analiza cererile scrise primite de la unităţile administrativ-teritoriale şi de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 aprobate potrivit anexei nr. 6, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care cererile scrise prezentate se încadrează în prevederile prezentului articol, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora şi în ordinea înregistrării acestora. Cererile scrise care nu se încadrează în prevederile prezentului articol şi cele pentru care nu mai există sume de repartizat se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu documentaţia aferentă. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene.(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente:a)bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b)cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b); c)ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local din subordinea acestora, după caz. (11) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate în condiţiile prezentului articol se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:a)bugetele locale majorate în condiţiile alin. (10) lit. a) cuprind sumele repartizate potrivit alin. (9), iar acestea sunt alocate în condiţiile prezentului articol; b)existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c)sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (10) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate; d)sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi în conformitate cu acordurile încheiate, care au stat la baza alocării; e)sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire. (12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (11) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcţiei finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici, care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (11). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (10) lit. a).(13) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor comunica Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rămase neutilizate potrivit alin. (12), inclusiv cele nerepartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit alin. (9).(14) După comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în condiţiile alin. (13), prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă:a)redistribuirea sumelor respective între judeţe, în acelaşi scop, potrivit alin. (3); b)termenul-limită până la care se primesc cererile; c)eventuala diminuare a termenului prevăzut la alin. (16).Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi utilizarea acestora se fac în condiţiile prezentului articol. (15) Pentru operaţiunile derulate prin conturile prevăzute în prezentul articol, unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată, care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(16) Prin arierate, în sensul prezentului articol, se înţelege obligaţiile de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, trecute de scadenţă cu 90 de zile la data depunerii cererii în condiţiile alin. (6).(17) În sensul prezentei ordonanţe, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea sumelor datorate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(18) În aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8(1) Ministerul Finanţelor Publice acordă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud un împrumut în sumă de 10.000.000 lei, cu scadenţa la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanţare de la Uniunea Europeană „Reabilitare DJ151 limita judeţ Mureş-Bistriţa“.(3) Suma acordată potrivit alin. (1) şi neutilizată până la data de 15 septembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în contul prevăzut la art. 9 alin. (4).(4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.(5) În termen de maximum o zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului.(6) După semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, menţionat în convenţie. Articolul 9(1) Împrumutul prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1).(2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului.(3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(4) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Articolul 10(1) În cazul în care Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nu achită la termen obligaţiile prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), la solicitarea Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud sistează alimentarea bugetului propriu al judeţului cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligaţiilor. (2) Până la restituirea integrală a obligaţiilor prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud, care au fost sistate în condiţiile alin. (1), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii, la solicitarea ordonatorilor principali de credite. Articolul 11Bugetul modificat al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 este prevăzut în anexa nr. 7 Capitolul IIDispoziţii finale Articolul 12Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA», din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.(2) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate programelor operaţionale, Ministerul Finanţelor Publice poate aloca temporar sume din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.(3) Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite şi modul de gestionare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. (2) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană, până cel târziu la data de 30 decembrie 2012.(5) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia să restituie diferenţa, până la concurenţa sumei totale alocate temporar conform prevederilor alin. (2), din bugetul propriu în termenul prevăzut la alin. (4). 2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR».(2) În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2011, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cuantum maxim de 834.620 mii lei. 3. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii. 4. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2). Articolul 13Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe nu se mai reţin sumele în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Cheltuielile bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe prin derogare de la prevederile art. 9, 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Articolul 15Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 13/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 13 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 13/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu