Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 24 ianuarie 2002

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetatenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din  1 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetatenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Niculescu,
                         secretar de stat

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                                 ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetatenilor proprii si a altor persoane

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare, denumite in continuare parti contractante,
    in dorinta de a dezvolta cooperarea dintre ele, in scopul asigurarii unei mai bune aplicari a dispozitiilor privind circulatia persoanelor si al respectarii drepturilor si garantiilor prevazute de legislatia nationala a statului fiecareia dintre ele,
    constiente de necesitatea combaterii migratiei ilegale si in vederea facilitarii readmisiei persoanelor care au intrat sau se afla ilegal pe teritoriile statelor partilor contractante,
    in conformitate cu prevederile tratatelor si conventiilor internationale la care statul fiecareia dintre partile contractante este parte, in special ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptata la Roma la 4 noiembrie 1950, si ale Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, modificata prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord, notiunile enumerate mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) strain - persoana care nu are cetatenia statului nici uneia dintre partile contractante;
    b) viza - permisul valabil, eliberat de autoritatile competente ale statului uneia dintre partile contractante, care da dreptul posesorului sa intre si sa ramana pe teritoriul statului acesteia, pentru perioada determinata, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile a acelui stat;
    c) permisul de sedere - un permis valabil, eliberat de autoritatile competente ale statului uneia dintre partile contractante, care da dreptul posesorului sa ramana pe teritoriul acestui stat si ofera posibilitatea intrarilor si iesirilor repetate.
    Art. 2
    Readmisia cetatenilor statelor partilor contractante
    1. Fiecare parte contractanta va readmite, la cererea celeilalte parti contractante, fara formalitati deosebite, persoana care nu indeplineste ori nu mai indeplineste conditiile legale in vigoare pentru intrarea si sederea sa pe teritoriul statului partii contractante solicitante, cu conditia sa se fi dovedit sau sa existe motive temeinice sa se prezume ca aceasta are cetatenia statului partii contractante solicitate.
    2. La cererea partii contractante solicitante, autoritatile competente ale statului partii contractante solicitate vor trebui sa elibereze fara intarziere persoanei care va fi readmisa documentele de calatorie necesare repatrierii acesteia. Imposibilitatea de plata a persoanei in cauza nu poate impiedica eliberarea documentului de calatorie necesar.
    3. Daca prin investigatiile ulterioare se dovedeste ca persoana readmisa nu era cetatean al statului partii contractante solicitate in momentul plecarii de pe teritoriul statului partii contractante solicitante si, astfel, nu indeplineste conditiile prevazute de paragraful 1, partea contractanta solicitanta va readmite persoana respectiva fara formalitati deosebite.
    Art. 3
    Dovada ori prezumarea cetateniei
    1. Cetatenia este dovedita pe baza oricaruia dintre urmatoarele documente valabile, eliberate cetatenilor proprii de catre autoritatile competente ale statului partii contractante solicitate:
    - in cazul partii contractante romane:
    a) pasaport national;
    b) buletin de identitate sau carte de identitate;
    c) adeverinta si/sau certificat de atestare a cetateniei;
    - in cazul partii contractante ungare:
    a) pasaport national;
    b) carte de identitate;
    c) certificat de atestare a cetateniei.
    2. Cetatenia poate fi prezumata pe baza:
    a) documentelor prevazute la paragraful 1, a caror valabilitate a expirat;
    b) declaratiei persoanei in cauza, data in forma scrisa;
    c) declaratiei scrise a unei terte persoane;
    d) oricarui document eliberat de autoritatile competente ale statului partii contractante solicitate, prin care sa se poata prezuma cetatenia persoanei in cauza, ca de exemplu: acte de stare civila, carte de identitate provizorie, carnet de marinar;
    e) fotocopiilor de pe documentele mentionate anterior;
    f) altor dovezi care, in cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractanta solicitata.
    Art. 4
    Readmisia strainilor
    1. O parte contractanta, la cererea celeilalte parti contractante, va readmite fara formalitati deosebite un strain care a ajuns pe teritoriul statului partii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului partii contractante solicitate si nu indeplineste conditiile legale de intrare sau de sedere.
    2. Fiecare parte contractanta va readmite, la cererea celeilalte parti contractante, un strain cu sedere ilegala pe teritoriul statului partii contractante solicitante si care are un permis de sedere sau o viza valabila ori un alt document valabil eliberat de autoritatile competente ale statului partii contractante solicitate, dand persoanei dreptul de intrare sau de sedere pe teritoriul statului acesteia pentru o perioada care sa nu depaseasca valabilitatea permisului.
    3. Daca investigatiile ulterioare dovedesc faptul ca persoana readmisa nu indeplineste conditiile prevazute la paragraful 1 sau 2, partea contractanta solicitanta va readmite persoana in cauza fara formalitati deosebite.
    4. Partile contractante vor readmite neintarziat, dupa informarea prealabila, dar nu mai tarziu de 24 (douazeci si patru) de ore, pe strainul pentru care se poate dovedi ca a trecut ilegal de pe teritoriul statului partii contractante solicitate, daca partea contractanta solicitanta cere readmisia in termen de 48 (patruzeci si opt) de ore de la intrarea ilegala. Daca aceasta procedura simplificata nu se poate aplica, readmisia se realizeaza conform prevederilor paragrafului 1.
    Art. 5
    Exceptii de la obligatia de readmisie a strainilor
    1. Obligatia de readmisie prevazuta la art. 4 nu va exista in cazul strainului care, in momentul intrarii pe teritoriul statului partii contractante solicitante, a fost in posesia unei vize valabile de intrare sau a obtinut o asemenea viza dupa intrare ori caruia i s-a eliberat de catre autoritatile competente ale statului acestei parti contractante un permis de sedere.
    2. Daca autoritatile ambelor parti contractante au eliberat persoanei in cauza o viza de intrare sau un permis de sedere, partea contractanta a carei viza de intrare sau permis de sedere expira mai tarziu va readmite persoana respectiva.
    3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu pot fi aplicate in cazul strainului caruia autoritatile competente ale partilor contractante i-au emis o viza de tranzit.
    4. Obligatia de readmisie nu exista nici in cazul strainului care:
    a) este un cetatean al unui stat tert vecin cu statul partii contractante solicitante, daca intre acest stat si statul partii contractante solicitante este in vigoare un acord de readmisie;
    b) a inaintat autoritatilor competente ale partii contractante solicitante o cerere pentru recunoasterea statutului de refugiat si aceasta nu a emis inca o hotarare definitiva.
    Art. 6
    Tranzitul sau transportul sub escorta in scopul readmisiei
    1. Oricare parte contractanta, la solicitarea celeilalte parti contractante, va permite fara formalitati deosebite tranzitul sau transportul sub escorta, pe cale aeriana, terestra sau fluviala, al unui strain, daca sunt indeplinite conditiile intrarii si transportului sub escorta in statul de destinatie, respectiv in statele de tranzit care urmeaza. In aceasta situatie nu este necesara eliberarea vizei de tranzit.
    2. Partile contractante nu solicita tranzitul sau transportul sub escorta, iar solicitarea poate fi refuzata, daca exista motive temeinice sa se prezume ca:
    a) strainul in cauza poate fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante ori este in pericol de a i se aplica pedeapsa cu moartea sau poate fi persecutat pentru motive de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un grup social ori din cauza convingerilor sale politice, in statul de destinatie sau in unul dintre statele de tranzit;
    b) tranzitul sau transportul sub escorta al strainului in cauza reprezinta o amenintare pentru ordinea publica sau siguranta nationala ori poate influenta in mod negativ relatiile internationale ale statului partii contractante solicitate.
    3. Partea contractanta solicitanta va readmite, in conditiile prevazute la paragraful 1, strainul al carui tranzit, transport sub escorta in statele de tranzit sau primire in statul de destinatie nu mai este posibila.
    Art. 7
    Termene
    1. Partea contractanta solicitata va raspunde fara intarziere, in cel mult 72 (saptezeci si doua) de ore de la primire, cererii de readmisie, adresata de partea contractanta solicitanta, formulata in temeiul art. 2.
    2. Cu exceptia procedurii simplificate, partea contractanta solicitata va raspunde fara intarziere, dar nu mai tarziu de 8 (opt) zile de la primire, cererii de readmisie, adresata de partea contractanta solicitanta, formulata in temeiul art. 4.
    3. Partea contractanta solicitata va raspunde fara intarziere, dar nu mai tarziu de 5 (cinci) zile de la primire, cererii de tranzit sau transport sub escorta, adresata de partea contractanta solicitanta, formulata in temeiul art. 6.
    4. Partea contractanta solicitata va readmite persoana mentionata la paragraful 1 fara intarziere, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile de la data aprobarii cererii.
    5. Cu exceptia procedurii simplificate, partea contractanta solicitata va readmite persoana mentionata la paragraful 2 fara intarziere, dar nu mai tarziu de 20 (douazeci) de zile de la data aprobarii cererii.
    6. La cererea temeinic motivata a partii contractante solicitante, termenele limita prevazute la paragrafele 4 si 5 vor putea fi prelungite, de comun acord, exclusiv pana la incetarea impedimentelor care au determinat cererea de prelungire.
    Art. 8
    Incetarea obligatiei de readmisie
    Cererea de readmisie a partii contractante solicitante, referitoare la persoanele mentionate la art. 4, va trebui inaintata partii contractante solicitate in termen de cel mult 9 (noua) luni de la data la care autoritatile competente ale statului partii contractante solicitante au constatat intrarea sau sederea ilegala pe teritoriul statului partii contractante solicitante. Dupa implinirea acestui termen partea contractanta solicitata nu mai are obligatia de a da curs cererii de readmisie.
    Art. 9
    Protectia datelor personale
    1. In scopul aplicarii prezentului acord partile contractante isi pot transmite urmatoarele categorii de date personale:
    a) numele de familie al persoanei in cauza, respectiv al membrilor de familie care o insotesc, eventual numele de familie anterior, prenumele, alte nume (false, porecle, pseudonime), data si locul nasterii, domiciliul, sexul, nationalitatea, cetatenia actuala sau anterioara, starea sanatatii, in masura in care aceasta este necesara in vederea readmisiei;
    b) datele inscrise in pasaport, in actul de identitate sau in alt document de calatorie (numarul, data eliberarii, autoritatea emitenta, locul eliberarii, perioada de valabilitate, teritoriul in care este valabil);
    c) alte date necesare identificarii persoanei in cauza;
    d) datele permisului de sedere sau ale vizei eliberate de autoritatile competente ale statului uneia dintre partile contractante sau de cele ale unui stat tert;
    e) date referitoare la locul unde se afla persoana in cauza si la itinerar;
    f) imprejurarile care reprezinta impedimente de fapt si de drept ale readmisiei;
    g) date referitoare la cererile anterioare sau prezente pentru acordarea statutului de refugiat.
    2. Pentru protectia datelor personale, gestionate in vederea aplicarii prezentului acord, se vor respecta urmatoarele dispozitii, cu luarea in considerare a prevederilor legislatiei in vigoare a statului fiecarei parti contractante:
    a) in cererea de solicitare a datelor personale se vor preciza felul datelor cerute, scopul si baza legala a folosirii acestora. La cererea partii contractante furnizoare, partea contractanta beneficiara va da informatii referitoare la utilizarea datelor personale;
    b) datele personale pot fi transmise doar autoritatilor competente in aplicarea prezentului acord. Remiterea datelor catre alte autoritati se poate face numai cu acordul scris, in prealabil, al partii contractante furnizoare;
    c) de corectitudinea si exactitatea datelor transmise este raspunzatoare partea contractanta furnizoare. Daca se dovedeste ca au fost furnizate si date eronate sau date ce nu trebuia sa fie comunicate, trebuie informata fara intarziere partea contractanta beneficiara, iar aceasta va lua imediat masuri de corectare a datelor eronate, respectiv de distrugere a datelor ce nu trebuia sa fie transmise;
    d) la cererea sa, persoana in cauza trebuie informata referitor la datele gestionate in legatura cu persoana sa si la scopul in care acestea urmeaza sa fie utilizate, precum si la autoritatea careia i-au fost transmise si scopul in care datele i-au fost transmise acesteia. Informarea persoanei respective poate fi refuzata doar daca legislatia statului partii contractante furnizoare permite acest lucru;
    e) partile contractante garanteaza persoanelor in cauza posibilitatea ca, in situatia incalcarii drepturilor lor privind protectia datelor personale in intelesul prezentului acord, sa se adreseze instantelor judecatoresti competente, in conformitate cu legislatia statului fiecarei parti contractante, si sa solicite acordarea de despagubiri;
    f) partea contractanta furnizoare comunica, cu prilejul transmiterii, termenele de distrugere a datelor prevazute de legislatia statului sau. Datele preluate trebuie distruse dupa realizarea scopului de folosire precizat la preluare, dupa expirarea termenului de gestionare prevazut de legislatia statului partii contractante furnizoare sau in cazul in care distrugerea datelor este solicitata de partea contractanta furnizoare;
    g) partile contractante au obligatia sa tina evidenta transmiterii, primirii si distrugerii datelor personale, inregistrand denumirea organului furnizor, respectiv beneficiar, si numele persoanelor care le-au transmis si, respectiv, le-au primit, precum si efectuarea si data transmiterii (primirii) si distrugerii acestora;
    h) partile contractante sunt obligate sa ia toate masurile organizatorice si tehnice necesare pentru asigurarea protectiei eficiente a datelor personale si in vederea impiedicarii accesului neautorizat, a modificarii, distrugerii si a aducerii lor la cunostinta publica.
    Art. 10
    Suportarea cheltuielilor
    1. Toate cheltuielile ocazionate de transportul persoanelor care urmeaza sa fie readmise, pana la frontiera statului partii contractante solicitate, precum si toate cheltuielile unei eventuale readmisii repetate, efectuate in baza art. 2 si 4, sunt suportate de partea contractanta solicitanta.
    2. Toate cheltuielile ocazionate de tranzitul sau de transportul sub escorta al strainilor si de eventuala readmisie repetata, realizate in baza art. 6, sunt suportate de partea contractanta solicitanta.
    Art. 11
    Aplicarea acordului
    Ministerul de Interne din Romania si Ministerul de Interne din Republica Ungara vor reglementa, printr-un protocol de aplicare a prezentului acord, urmatoarele:
    a) regulile detaliate ale procedurii de readmisie, tranzit sau de transport sub escorta;
    b) autoritatile competente pentru aplicarea prezentului acord;
    c) punctele de trecere a frontierei de stat, desemnate pentru readmisie, tranzit sau transport sub escorta;
    d) modul de dovedire a trecerii ilegale a frontierei de stat, precum si a sederii ilegale pe teritoriul statelor lor;
    e) formularul-tip pentru readmisie, tranzit sau transport sub escorta;
    f) modul si regulile de rambursare a cheltuielilor readmisiei.
    Art. 12
    Legatura acordului cu alte intelegeri si conventii internationale
    1. Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor ce rezulta din alte intelegeri si conventii internationale la care partile contractante sau statele partilor contractante sunt parte, in special:
    - aplicarii Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, modificata prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor; precum si
    - aplicarii acelor conventii in domeniul protectiei drepturilor omului la care statele partilor contractante sunt parti.
    2. Prezentul acord nu este aplicabil in cazul asistentei juridice intre statele partilor contractante privind extradarea si transportul sub escorta al persoanelor condamnate.
    Art. 13
    Solutionarea divergentelor
    Eventualele divergente aparute in interpretarea sau in aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi solutionate prin negocieri intre ministerele de interne din statele partilor contractante. In cazul in care nu se obtin rezultate, divergentele vor fi solutionate pe cale diplomatica.
    Art. 14
    Dispozitii finale
    1. Prezentul acord se incheie pentru o perioada nedeterminata.
    2. Partile contractante se vor informa reciproc, in scris, pe cale diplomatica, referitor la indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intra in vigoare in a 30-a zi de la primirea ultimei notificari referitoare la aceasta.
    3. Prezentul acord poate fi denuntat in scris, pe cale diplomatica, de oricare dintre partile contractante. In acest caz acordul isi pierde valabilitatea in a 180-a zi urmatoare primirii de catre cealalta parte contractanta a notei privind denuntarea.
    4. Aplicarea prezentului acord poate fi suspendata, in parte sau in totalitate, de oricare parte contractanta din motive de ordine publica, siguranta nationala sau sanatate publica, dupa informarea prealabila a celeilalte parti contractante. Partile contractante se vor informa fara intarziere, in scris, pe cale diplomatica, cu specificarea motivelor, referitor la introducerea, respectiv la incetarea aplicarii unei asemenea masuri. Suspendarea aplicarii prezentului acord va produce efecte de la data indicata in nota diplomatica referitoare la aceasta.
    5. Suspendarea prezentului acord nu va produce efecte in ceea ce priveste readmisia propriilor cetateni.
    6. Pentru protectia datelor personale furnizate pana in momentul producerii efectelor suspendarii prezentului acord se aplica in continuare dispozitiile art. 9.
    7. Partile contractante, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Aceste modificari sau completari vor intra in vigoare conform procedurii prevazute la paragraful 2.
    8. La data intrarii in vigoare a prezentului acord isi inceteaza valabilitatea Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind preluarea persoanelor, incheiata la Bucuresti la 1 septembrie 1992, si Protocolul de punere in aplicare a conventiei sus-mentionate, intocmit la Bucuresti la 22 aprilie 1994, precum si dispozitiile art. 24 alin. 1 si 2 si ale art. 25 din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat romano-ungare, colaborarea si asistenta mutuala in probleme de frontiera, semnat la Budapesta la 28 octombrie 1983.
    Semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001, in doua exemplare originale, in limbile romana, maghiara si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul diferentelor de interpretare a acordului, va prevala textul in limba engleza.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                        Ioan Rus

                        Pentru Guvernul Republicii Ungare,
                        Sandor PinterSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu