Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 1 din 13 martie 1992

privind registrul agricol

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din  7 aprilie 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 din Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinta, dezvoltarea agriculturii gospodariilor populatiei si buna utilizare a resurselor locale, consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei, si anume:
    a) capul gospodariei si membrii acesteia;
    b) terenurile pe care le detin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi pe specii;
    c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul anului; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine;
    d) cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti;
    e) mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica;
    f) tractoarele si masinile agricole.
    Formularul registrului agricol este cel prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    Pe baza datelor cuprinse in registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe comuna, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti privind:
    a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri de locuit si constructii gospodaresti, de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau animala, de tractoare si masini agricole;
    b) modul de folosinta a terenurilor, suprafata cultivata cu principalele culturi; numarul de pomi fructiferi pe specii;
    c) efectivele de animale pe specii si categorii la inceputul anului, evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine.
    Art. 4
    Se considera gospodarie, in sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna, avind buget comun si care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele, consuma si valorifica in mod comun produsele obtinute.
    In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei cu tot terenul, constructiile si animalele ce le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
    La comune, se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii gospodaresti. De asemenea, se inscriu toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, de municipii ori sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii.
    La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in registrul agricol numai gospodariile care detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin animale, din speciile bovine, porcine, caprine, cabaline si familii de albine.
    Persoanele care nu au domiciliul in localitate, dar au pe raza acesteia terenuri, animale sau constructii, vor fi inscrise in registrul agricol, dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului.

    CAP. 2
    Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol

    Art. 5
    Consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
    Registrul agricol, avind caracterul unui document oficial ce constituie o sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat si inregistrat in registrul de intrare-iesire al consiliului local respectiv.
    Art. 6
    Prefectii vegheaza la respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, precum si la corectitudinea datelor inscrise in acesta.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Mediului, Comisia Nationala pentru Statistica si Ministerul Economiei si Finantelor vor asigura, prin actiuni comune, indrumarea si controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, realitatea datelor inscrise in acesta pe gospodarii, precum si a datelor centralizate si raportate.
    Organele prevazute in alineatul precedent vor elabora norme tehnice de completare a registrului agricol.
    Art. 7
    Inscrierea datelor in registrul agricol se va face pe baza declaratiei date, sub semnatura proprie, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor, sau la sediul consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei.
    Persoanele care nu au domiciliul in localitate vor trimite declaratia prevazuta la alin. 1 prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin procura.
    In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. 1 sau, dupa caz, ale alin. 2.
    Art. 8
    Inscrierea datelor in registrul agricol se va face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre agentul agricol, respectiv de statisticianul sau functionarul caruia ii revine, prin hotarire a consiliului local respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi si centralizarii datelor din registrul agricol.
    Secretarul consiliului local coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.
    Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai de secretarul consiliului local respectiv.
    Art. 9
    La completarea registrului cu datele privind efectivele de animale va participa un specialist zooveterinar de la circumscriptia sanitar-veterinara sau centrele agricole comunale.
    In prezenta celor ce fac declaratia privind patrimoniul agricol, specialistul mentionat la alineatul precedent va verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispune, exactitatea datelor inscrise in registrul agricol si va raspunde impreuna cu secretarul consiliului local respectiv si functionarul insarcinat cu completarea registrului agricol de realitatea datelor inregistrate.
    La inscrierea si centralizarea datelor privind modul de folosinta a terenului va participa si tehnicianul cadastral, desemnat de Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului, judetean.
    Art. 10
    Termenele la care cetatenii urmeaza sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sint urmatoarele:
    a) 5 ianuarie - 20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, cladirile de locuit, constructiile gospodaresti si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile agricole, efectivele de animale existente in gospodarie la inceputul anului, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent, in efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine pe care le detin prin vinzari-cumparari, produsi obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri;
    b) 1 - 15 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor fructiferi.
    Art. 11
    Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti se va face in urmatoarele perioade:
    a) pina la 30 ianuarie, pentru datele privind evolutia efectivelor de bovine porcine, ovine si caprine pe intregul an expirat;
    b) pina la 15 februarie, pentru datele privind constructiile noi (cladiri de locuit si constructii gospodaresti), mijloacele de transport si masinile agricole;
    c) intre 1 - 15 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate si numarul pomilor.
    Art. 12
    Cu ocazia inscrierii datelor in registrul agricol se vor culege de la gospodarii, prin sondaj, informatii cu privire la productia vegetala si animala.
    Metodologia sondajului va fi reglementata in normele tehnice ce se vor elabora potrivit art. 6 alin. 3.
    Pe baza acestor informatii si a altor date furnizate de organele tehnice agricole se va stabili, pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, productia animala si vegetala din gospodariile populatiei.
    Art. 13
    Cetatenii sint obligati sa declare, in termenele prevazute la art. 10, date exacte, in vederea inscrierii acestora in registrul agricol.
    Art. 14
    Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija consiliilor locale.

    CAP. 3
    Raportarea datelor din registrul agricol

    Art. 15
    Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti vor fi comunicate de consiliile locale directiilor judetene de statistica si a municipiului Bucuresti, la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol.
    Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnatura primarului si a secretarului consiliului local, pe formularele elaborate de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 16
    Directiile judetene de statistica si a municipiului Bucuresti vor centraliza pe judete si, respectiv, pe municipiul Bucuresti datele primite si le vor transmite Comisiei Nationale pentru Statistica si prefectilor, la termenele stabilite in sistemul informational statistic.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Registrul agricol se va intocmi pentru o perioada de 5 ani, datele completindu-se anual potrivit formularului din anexa la prezenta ordonanta.
    Art. 18
    Incalcarea prevederilor cuprinse in prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 19
    Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum si nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul registrului agricol, neindeplinirea de catre personalul consiliilor locale a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta, daca faptele nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
    Contraventiile prevazute in alineatul precedent se constata si amenzile se aplica:
    a) persoanelor fizice obligate sa declare date - de catre primar si secretarul consiliului local;
    b) personalului consiliilor locale - de catre functionarii anume imputerniciti de organele prevazute la art. 6 alin. 2.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    Art. 20
    Contraventiilor prevazute la art. 19 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 21
    Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 22
    Ministerul Industriei va asigura cantitatea de hirtie necesara tiparirii registrelor agricole si centralizatoarelor.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Petru Marculescu

                       Secretari de stat
                       in Departamentul pentru
                       Administratia Publica Locala,
                       Doru Viorel Ursu
                       Teodor Mircea Vaida

    ANEXA 1

                                                   Semnatura declarantului
 ____________________________________________   ___________________________
| Nr.  | Strada | Nr.   | Categoria de | Cod | | 1992 |                    |
| crt. |        | casei | gospodarie   |     | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1993 |                    |
|   1  |    2   |   3   |      4       |  5  | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1994 |                    |
|      |        |       |              |     | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1995 |                    |
                                               |______|____________________|
                                               | 1996 |                    |
                                               |______|____________________|

                      CAP. 1 - Componenta gospodariei
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si   | Sexul | Situatia    |     A     | E | F |  G  |  H  |
| crt. | prenumele   | (M    | fata de     |___________|   |   |     |     |
|      | membrilor   | sau   | capul       | B | C | D |   |   |     |     |
|      | gospodariei | F)    | gospodariei |   |   |   |   |   |     |     |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|  1   |      2      |   3   |      4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 |  11 |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|      |             |       | Capul       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |             |       | gospodariei |   |   |   |   |   |     |     |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Data nasterii
    B = Anul
    C = Luna
    D = Ziua
    E = Studii
    F = Ocupatia
    G = Locul de munca
    H = Mentiuni

       CAP. 2 - Terenuri in proprietatea gospodariei

                                                  - ha -
 ____________________________________________________________
| Nr.  |                  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  A   |        B         |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Arabil - total   |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   2  | din care: irigat |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Pasuni naturale  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Finete naturale  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Vii              |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Livezi           |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   7  | Teren agricol    |      |      |      |      |      |
|      |  - total -       |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   8  | Teren forestier  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   9  | Alte terenuri    |      |      |      |      |      |
|      |  - total -       |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  10  | din care:        |      |      |      |      |      |
|      | curti si cladiri |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  11  | Suprafata totala |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 3 - Suprafata cultivata

                                                  - ha -
 ______________________________________________________________
| Nr.  |                    | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  A   |        B           |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Griu + secara      |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   2  | Orz + orzoaica     |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Ovaz               |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Porumb             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Fasole             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Floarea-soarelui   |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   7  | Sfecla de zahar    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   8  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   9  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  10  |         | timpurii |      |      |      |      |      |
|      | Cartofi | + vara   |      |      |      |      |      |
|------|         |----------|------|------|------|------|------|
|  11  |         | toamna   |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________|______|______|______|______|______|
|  12  | Legume total       |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  13  |         | in sere  |      |      |      |      |      |
|      | din     |----------|------|------|------|------|------|
|------| care:   | in       |      |      |      |      |      |
|  14  |         | solarii  |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________|______|______|______|______|______|
|  15  | Tomate             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  16  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  17  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  18  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  19  | Leguminoase perene |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  20  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  21  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  22  | Arbusti fructiferi |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  23  | Capsuni            |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  24  | Vie altoita si     |      |      |      |      |      |
|      | indigena pe rod    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  25  | Vie hibrida pe rod |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 4 - Pomi fructiferi (din masiv si razleti)

                                                  - bucati -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |             B              |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Numarul total al           |      |      |      |      |      |
|      | pomilor fructiferi         |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   2  |         | Total            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   3  |         | Meri             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   4  |         | Peri             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   5  |         | Gutui            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   6  |         | Pruni            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   7  |         | Caisi si zarzari |      |      |      |      |      |
|______| Pomi pe |__________________|______|______|______|______|______|
|   8  |   rod   | Piersici         |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   9  |         | Ciresi           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  10  |         | Visini           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  11  |         | Nuci             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  12  |         | Alti pomi        |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  13  | Pomi tineri                |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  14  | Duzi                       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 5 - Identificarea pe parcele a terenurilor
                    in proprietatea gospodariei
 ______________________________________________
| Nr.  | Denumirea  | Categoria de | Suprafata |
|      | parcelei   | folosinta    |  - ari -  |
|      | si locul   |              |           |
|      | de asezare |              |           |
|      |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  1   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  2   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  3   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  4   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  5   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  6   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  7   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|

       CAP. 6 - Animale domestice

    Situatia la inceputul anului                  - capete -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| crt. |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |             B              |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Taurine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   2  | Vaci                       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Junici                     |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Tauri reproducatori        |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Boi de munca               |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Tineret mascul             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   7  | din care: sub 6 luni       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   8  | Tineret femel              |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   9  | din care: sub 6 luni       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  10  | Bubaline - total           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  11  |         | Bivolite         |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  12  |         | Junici           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  13  |         | Bivoli           |      |      |      |      |      |
|      | din     | reproducatori    |      |      |      |      |      |
|______| care:   |__________________|______|______|______|______|______|
|  14  |         | Tineret mascul   |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  15  |         | Tineret femel    |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  16  | Ovine - total              |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  17  |         | Oi si mioare     |      |      |      |      |      |
|______| din     |__________________|______|______|______|______|______|
|  18  | care:   | Tineret sub 1 an |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  19  | din total: Ovine cu lina   |      |      |      |      |      |
|      | fina si semifina           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  20  | Caprine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  21  | din care: Capre            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  22  | Porcine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  23  |         | Scroafe de       |      |      |      |      |      |
|      |         | prasila          |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  24  | din     | Scrofite         |      |      |      |      |      |
|______| care:   |__________________|______|______|______|______|______|
|  25  |         | Porcine la       |      |      |      |      |      |
|      |         | ingrasat         |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  26  | Cabaline - total           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  27  | din care: Cai si iepe      |      |      |      |      |      |
|      | peste 3 ani                |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  28  | Magari si catiri           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  29  | Pasari - total             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  30  | din care:                  |      |      |      |      |      |
|      | Pasari ouatoare            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  31  | Familii de albine          |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  32  | Iepuri de casa             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  33  | Nutrii                     |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  34  | Nurci                      |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  35  | Vulpi                      |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 7 - Evolutia efectivelor de animale

    In cursul anului                                    - capete -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| crt. |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |              B             |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  |          | Vitei obtinuti  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   2  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   3  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Bovine   |_________________|______|______|______|______|______|
|   4  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   5  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   6  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   7  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|   8  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   9  | din      | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| care:    |_________________|______|______|______|______|______|
|  10  | Vaci si  | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______| bivolite |_________________|______|______|______|______|______|
|  11  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  12  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  13  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  14  |          | Purcei obtinuti |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  15  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  16  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Porcine  |_________________|______|______|______|______|______|
|  17  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  18  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  19  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  20  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  21  |          | Miei obtinuti   |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  22  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  23  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Ovine    |_________________|______|______|______|______|______|
|  24  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  25  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  26  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  27  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  28  |          | Iezi obtinuti   |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  29  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  30  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Caprine  |_________________|______|______|______|______|______|
|  31  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  32  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  33  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  34  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 8 - Constructii, mijloace de transport si utilaje agricole
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  |                                  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                                  |      |      |      |      |      |
|______|__________________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |                 B                |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|__________________________________|______|______|______|______|______|
|      |               | Suprafata        |      |      |      |      |      |
|  1   |               | construita - mp  |      |      |      |      |      |
|______| Case de       |__________________|______|______|______|______|______|
|      | locuit        | Anul darii in    |      |      |      |      |      |
|  2   |               | folosinta        |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|      |               | Suprafata        |      |      |      |      |      |
|  3   |               | construita - mp  |      |      |      |      |      |
|______| Grajduri      |__________________|______|______|______|______|______|
|      |               | Anul darii in    |      |      |      |      |      |
|  4   |               | folosinta        |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|      | Alte          | Suprafata        |      |      |      |      |      |
|  5   | constructii   | construita - mp  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|      | Mijloace de   |                  |      |      |      |      |      |
|  6   | transport cu  |                  |      |      |      |      |      |
|      | tractiune     |                  |      |      |      |      |      |
|      | animala       |                  |      |      |      |      |      |
|      | - numar       |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  7   | Autoturisme   |                  |      |      |      |      |      |
|      | nr./cmc       |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  8   | Autofurgonete |                  |      |      |      |      |      |
|      | nr./t         |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  9   | Autocamioane  |                  |      |      |      |      |      |
|      | nr./t         |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  10  | Tractoare     |                  |      |      |      |      |      |
|      | nr./CP        |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  11  | Remorci       |                  |      |      |      |      |      |
|      | tractor       |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  12  | Motocositoare |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  13  | Motocultoare  |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|  14  | Semanatori    |                  |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 1/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 1 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu