Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1224 din 16 septembrie 2010

privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 658 din 23 septembrie 2010Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) pct. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 9.806 din 16 septembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri de activităţi sunt prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de anestezie şi terapie intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.

Art. 4. - Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală.

Art. 5. - Normarea personalului din structurile de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) determinat potrivit normativului de personal la limita minimă poate fi majorat la propunerea motivată a direcţiei de sănătate publică sau a unităţilor sanitare, în funcţie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, respectiv la propunerea motivată a unităţilor sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului Bucureşti/autorităţilor administraţiei publice locale, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii, şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.

Art. 7. - (1) Numărul de posturi determinat potrivit cap. I din anexa nr. 9 poate fi majorat cu 15% pentru spitalele care au 800 de paturi şi peste.

(2) Pentru spitalele care au mai puţin de 51 de paturi, normativul de personal prevăzut în anexa nr. 9 pct. 1 este diminuat cu 30%.

(3) Competenţa de majorare a numărului de posturi potrivit prevederilor alin. (1) revine managerului cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.

(4) Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele funcţionale potrivit prevederilor alin. (2) este de competenţa managerului.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar-sanitar excedentar poate fi redistribuit potrivit competenţei profesionale în cadrul altor structuri din cadrul unităţii sanitare unde încadrarea cu personal este sub limita medie a normativului.

Art. 8. - Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unităţi sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unităţii, pe compartimente funcţionale, în funcţie de particularităţile existente în organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare publice.

Art. 9. -In funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1) şi de la numărul de posturi stabilit potrivit cap. I din anexa nr. 9, unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioade determinate, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 10. - Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

Art. 11. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 1-7 se abrogă.

2. Anexele nr. 9,16 şi 17 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 12-14.

Art. 12. - Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. Art. 13. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţile administraţiei publice locale, unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

ANEXA Nr. 1

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenţa medicală spitalicească

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

1.

Asistenţă la paturi

număr de paturi/1 post

5-15

8-12 (pe tură)

2.

Posturi fixe generale1)

număr de paturi/post

15-30

9-22

(pe tură)

3.

Secţii sau compartimente pentru transplant de organe

număr de paturi/1 post

3-5

1-3

(pe tură)

4.

Secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervenţională, chirurgie cardiovasculară

număr de paturi/1 post

4-6

2-4

(pe tură)

5.

Secţii şi compartimente de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, arşi, neonatologie, toxicologie clinică

număr de paturi/1 post

3-5

1-3

(pe tură)

6.

Compartimente de urmărire postoperatorii, de terapie intensivă, terapie acută

număr de paturi/ 1 post

3-5

2-4

(pe tură)

7.

Secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie neuromotorie şi neuromusculară, îngrijiri paliative

număr de paturi/1 post

10-12

4-8

(pe tură)

8.

Activităţi medicale de înaltă performanţă:

a) culturi de ţesuturi

număr de posturi/unitate

-

2

b) genetică medicală

număr de posturi/unitate

1

3

c) imunologie şi alergologie

număr de posturi/unitate

1

3

d) enzimologie

număr de posturi/unitate

-

3

e) endoscopie exploratorie

număr de posturi/unitate

1

3

f) angiografie şi cateterism cardiac

număr de posturi/unitate

2

4

g) explorări funcţionale în specialităţile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco-pulmonară, urologie, neurochirurgie

număr de posturi/unitate

4

h) medicină nucleară (radioizotopi)

număr de posturi/aparat/tură

1

2

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

i) terapie prin hiperbarism

număr de posturi/unitate

-

4

j) operaţii endoscopice

număr de posturi/unitate

-

3

k) terapie cu energii înalte

număr de posturi/aparat/tură

1

3

I) medicină experimentală

număr de posturi/unitate

-

3

9.

Serviciu de anatomie patologică2)

număr de paturi/1 post

100-200

50-100

10.

Aparatură de laborator de înaltă performanţă: tomograf, angiograf, PET, RMN etc.

număr de posturi/aparat

1/tură

1/tură

11.

Unităţi sanitare fără personalitate juridică ce funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:

a) dispensare TBC

număr de locuitori/post

50.000

25.000

b) cabinet de stomatologie urgenţă

număr de posturi/cabinet

1/tură

1/tură

B. Alt personal

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr de paturi/1 post

40-50

20-30

2.

Psiholog, logoped, sociolog asistent social6):

a) asistenţă la paturi

număr de posturi/unitate

1

1

b) spitale de pediatrie

număr de posturi/unitate

- până la 200 de paturi

1

1

- peste 200 de paturi

2

1

c) secţii şi compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologie

număr de paturi/1 post

70-90

d) chirurgie maxilo-facială si chirurgie funcţională ORL

număr de paturi/1 post

40-60

-

e) secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică ginecologie

număr de posturi/secţie, compartiment

1

3.

Asistent social din secţii sau compartimente de nou-născuţi, pediatrie, obstetrică-ginecologie îngrijiri paliative6)

număr de posturi secţie/compartiment

---

1

4.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr de posturi/sală de kinetoterapie3)

1/tură

-

5.

Fizician, fizician medical:

a) medicină nucleară (radioizotopi)

număr de posturi/unitate de lucru

1

-

b) terapii cu energii înalte

număr de posturi/unitate de lucru

1

-

c) betatron

număr de posturi unitate de lucru

1

-

6.

Farmacist4):

- farmacia cu circuit închis

număr de paturi/1 post

110-170

40-60

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Personal auxiliar

I.

Infirmiere:

a) pentru asistenţa la paturi

număr de paturi/1 post

20-25 (pe tură)

b) secţii şi compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, toxicologie clinică, chirurgie cardiovasculară

număr de paturi/1 post

6-10 (pe tură)

c) secţii şi compartimente de transplant de organe, arşi, cardiologie intervenţională, terapie intensivă

număr de paturi/1 post

2-6

(pe tură)

d) secţii şi compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie, neuromusculară, recuperare, medicină fizică şi balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie

număr de paturi/1 post

4-8

(pe tură)

e) săli de operaţie

număr de posturi/sală

1 (pe tură)

II.

Spălătorese

Kg lunar/1 post

600-800

III.

Ingrijitori:

a) pentru curăţenie

număr de m2/1 post

250-300

b) farmacii

număr de posturi/farmacie

1

IV.

Brancardieri5)

număr de paturi/1 post

40-60 (pe tură)

V.

Garderobier

număr de posturi/garderobă

- unităţi sanitare până la 400 de paturi

1/tură

- unităţi sanitare peste 400 de paturi

2/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) In unităţile sanitare cu mai puţin de 100 de paturi se normează câte un post de medic şi câte un post de asistent medical pe unitate.

3) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

4) In unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist pe unitate.

5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

6) Funcţia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexă care au în structură secţii sau compartimente de nou-născuţi şi/sau pediatrie cu respectarea ordinului ministrului sănătăţii pentru eficientizarea activităţii de asistenţă socială desfăşurată în cadrul unităţilor sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 2

NORMATIVE DE PERSONAL

în unităţile de epurare extrarenală

Nr. crt.

Tipul unităţii Categoria de personal

Numărul de posturi de personal

I.

Staţiile de dializă cu până la 8 aparate

1.

Medic nefrolog1)

1 post/tură

2.

Psiholog

1 post/staţie

3.

Asistent medical

1 post/aparat/tură

4.

Infirmieră

2 posturi/tură

5.

Ingrijitoare

1 post/tură

6.

Subinginersau tehnician

1 post/tură

7.

Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice

1 post/tură

8.

Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)

1 post/tură

9.

Statistician medical (pentru staţiile cu mai mult de 30 de bolnavi trataţi)

1 post/staţie

Nr. crt.

Tipul unităţii Categoria de personal

Numărul de posturi de personal

II.

Centrul de dializă cu peste 8 aparate

1.

Medic nefrolog1)

1 post/5 aparate2)

2.

Medic anestezie şi terapie intensivă

1 post/centru

3.

Medic chirurgie vasculară

1 post/centru

4.

Psiholog

1 post/centru

5.

Asistent medical

1 post/2 aparate/tură

6.

Asistent dieteti cian

1 post/centru

7.

Infirmieră

1 post/9 aparate/tură

8.

Ingrijitoare

1 post/9 aparate/tură

9.

Inginer aparatură medicală sau subinginer3)

1 post/centru

10.

Tehnician aparatură medicală

1 post/10 aparate/tură

11.

Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice

1 post/tură

12.

Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)

1 post/tură

13.

Statistician medical

1 post/centru

14.

Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanţe

1 post/tură

III.

Compartimentul de dializă peritoneală

1.

Medic nefrolog (competenţă în dializă)

1 post/compartiment

2.

Asistent medical

1 post/10 pacienţi trataţi prin dializă peritoneală

3.

Asistent medical

1 post/compartiment/tură

4.

Infirmieră

1 post/tură

5.

Ingrijitoare

1 post/tură

1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensivă, cu competenţă în dializă.

2) In cazul în care normarea posturilor de medici în raport cu numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.

3) Cu diplomă de licenţă si curs de formare profesională în domeniul aparaturii medicale.

ANEXA Nr. 3

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Unităţi, secţii şi compartimente de cronici:

a)

asistenţă la paturi

număr de paturi/1 post

18-25

12-20 (pe tură)

b)

posturi fixe generale1)

număr de posturi/unitate

număr de paturi/1 post

2

222) (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr de posturi/unitate

1

1

2.

Psiholog, logoped, sociolog

număr de posturi/unitate

1

-

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut3)

număr de posturi/unitate

1/unitate/tură

-

4.

Farmacist:

- farmacia cu circuit închis

număr de posturi/unitate

1

2

C. Personal auxiliar sanitar

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Personal auxiliar

I.

Infirmiere:

a)

asistenţă la paturi

număr de paturi/1 post

8-10 (pe tură)

II.

Spălătorese

kg lunar/1 post

600-800

III.

Ingrijitori

număr de m2/1 post

200-300

IV.

Brancardieri

număr de posturi/unitate

1/tură

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) Un post se va încadra cu asistent social.

3) Numai pentru unităţile care au încadrat medic în specialitatea medicină fizică, balneologie şi recuperare medicală.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 4

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru sanatorii şi preventorii

A. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt.

Tipul de unitate sanitară

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Sanatorii:

a) asistenţă la paturi

număr de paturi/1 post

30-45

20-30 (pe tură)

b) posturi fixe generale1)

număr de paturi/1 post

60-70

60-70 (pe tură)

2.

Preventorii

număr de paturi/1 post

70-100

30-50 (pe tură)

B. Alt personal

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist:

- sanatorii

număr de paturi/1 post

80-120

80-120

2.

Psiholog, logoped, sociolog:

a) sanatorii

număr de posturi/unitate

1

-

b) preventorii

număr de posturi/unitate

1

-

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr de posturi/sală de kinetoterapie2)

1/tură

-

4.

Farmacist3):

- farmacia cu circuit închis

număr de paturi/1 post

80-150

80-120

C.  Personal auxiliar sanitar

Nr. crt.

Tipul de unitate sanitară

Criteriul de normare

Număr de posturi

I.

Infirmiere

1.

Sanatorii:

- adulţi

număr de paturi/1 post

40-50 (pe tură)

- copii

număr de paturi/1 post

20-25 (pe tură)

2.

Preventorii:

- adulţi

număr de paturi/1 post

45-50 (pe tură)

- copii

număr de paturi/1 post

25-35 (pe tură)

II.

Ingrijitoare

număr de m2/1 post

200-300

III.

Spălătorese

kg lunar/1 post

600-800

1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie desfăşurată de bioingineri medicali etc.

2) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

3) Pentru sanatoriile cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activităţii, tură sau tură-contratură.

Pentru compartimentul de evaluare şi statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în această structură.

ANEXA Nr. 5

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru servicii judeţene/cabinete de medicină legală

Nr. crt.

Categoria de personal

Criteriul de normare

Normativ

I.

Serviciile judeţene de medicină legală

1.

Medici

număr de locuitori/1 post

1/75.000

2.

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate

număr de locuitori/1 post

1/100.000

3.

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

număr de locuitori/1 post

1/50.000

4.

Autopsieri

număr de locuitori/1 post

1/100.000

5.

Brancardieri

număr de posturi/unitate

1 post/tură

II.

Cabinete de medicină legală

1.

Medici

număr de posturi/cabinet

1 post/cabinet

2.

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

număr de posturi/cabinet

1 post/cabinet

NOTE:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250-300 m2.

2. In categoria „Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.

3. Pentru serviciile judeţene de medicină legală, normativul se calculează la populaţia judeţului.

ANEXA Nr. 6

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu

Ambulatorii de specialitate

I. Medici şi personal sanitar mediu

Nr. crt.

Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Cabinete medicale de specialitate

număr de posturi/cabinet

1 post/cabinet/tură

1 post/cabinet/tură

2.

Cabinete medicale de medicină dentară

număr de posturi/cabinet

1 post/cabinet/tură

1 post/cabinet/tură

3.

Laborator

număr de posturi/laborator/tură

1 post/ laborator/tură

2 posturi/laborator/ 2 ture

II. Alt personal

Nr. crt.

Asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu şi

asistenţi medicali cu studii

superioare

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr de posturi/laborator

2 posturi

4 posturi

2.

Pentru radiologie şi imagistică medicală

număr de posturi/aparat

-

2 posturi/tură

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr de posturi/sală de kinetoterapie*)

1/tură

-

*) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 m2.

ANEXA Nr. 7

NORMATIV DE PERSONAL

pentru dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Tipul de asistenţă medicală

Criteriul de normare

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii superioare

Asistenţă medicală primară:

a) în zone cu condiţii normale

număr de locuitori/1 post

1.000

b) în zone izolate, cu condiţii grele sau foarte grele

număr de locuitori/1 post

300

ANEXA Nr. 8

ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALE

A. Medici şi personal sanitar mediu

Tipul de activitate medicală sau unitatea sanitară

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu şi asistenţi medicali cu studii

superioare

Asistenţă medicală de reabilitare a sănătăţii - staţiuni balneoclimaterice

număr de paturi tratament/post

80-90

80-90

Proceduri de fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr de proceduri1)/ 1 post

-

30-50

B. Alt personal

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Normativ

Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr de proceduri1)/1 post

10-20

C. Personal auxiliar sanitar

Tipul de asistenţă medicală

Criteriul de normare

Număr de posturi

Proceduri de fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr de posturi/2 posturi personal sanitar mediu

1

1) Numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 8a la ordin.

NOTĂ:

Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ANEXA Nr. 8a

CALCULUL

numărului de proceduri pentru bazele de tratament fizio-electro-termo-balneo-terapie

CAPITOLUL I

Electroterapia

1. Galvanizări

2. Ionizări

3. Galvanostimulări

4. Galvanizări decontracturante

5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale

6. Faradizări

7. Masă vibratorie

8. Diadinamici

9. Curenţi exponenţiali

10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)

11. Miodinaflux

12. Nemectrodin

13. Nemectron

14. Neuroexponeflux

15. Magnetodialux

16. Diatermie

17. Ultrascurte

18. Microunde

19. Ultrasunete

CAPITOLUL II

Fototerapie

20. Solux (infraroşii)

21. Ultraviolete

22. Băi de lumină parţiale şi generale

23. Fototerapie în fotarii (colective)

CAPITOLUL III

Pneumoterapie

24. Aerosoli

25. Inhalaţii

26. Pulverizaţii individuale

27. Pulverizaţii colective

28. Cameră pneumatică

29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiune

CAPITOLUL IV

Hidro-termo-kinetoterapie

30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante

31. Impachetări umede complete sau parţiale

32. Impachetări uscate

33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante

34. Impachetări cu parafină

35. Băi de abur complete şi parţiale

36. Băi medicinale cu ingrediente chimice

37. Saună

38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.

39. Băi kineto la bazin individual (cadrul mediu lucrează în bazin cu bolnavul)

40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO2

41. Băi la bazin kineto colective

42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.

43. Proceduri prin mofete

CAPITOLUL V

Balneoterapie

44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.

45. Impachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)

46. Cataplasme cu nămol

47. Tampoane vaginale cu nămol

48. Irigaţii cu ape minerale

49. Duş - masaj

50. Duş scoţian

51. Duşuri alternante verticale

52. Duş subacval

53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)

54. Duş de abur (se asociază cu masaj)

55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternante

CAPITOLUL VI

Masoterapie

56. Masaj uscat

57. Masaj cu nămol

58. Masaj recuperator

CAPITOLUL VII

Kinetoterapie

59. Kinetoterapie individuală

60. Kinetoterapie colectivă

61. Kinetoterapie cu aparatură specială

62. Manipulări vertebrale şi articulaţii periferice

NOTĂ:

La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:

Fiecare dintre procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:

1. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:

- cap. I pct. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, Uşi 19;

- cap. III pct. 29;

- cap. IV pct. 30 şi 42;

- cap. V pct. 49, 53 şi 54;

- cap. VI pct. 56, 57 şi 58;

- cap. VII pct. 59 şi 60;

2. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 3 proceduri:

- cap. I pct. 6;

- cap. IV pct. 38;

- cap. V pct. 50 şi 52;

- cap. VI pct. 57;

3. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 4 proceduri:

- cap. IV pct. 39;

- cap. VI pct. 58;

4. la cap. IV pct. 41 şi 43 - 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofete se calculează la normare ca o procedură.

Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.

Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 de zile).

ANEXA Nr. 9

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ şi de deservire

Nr. crt.

Număr de posturi

I. Personalul din aparatul funcţional (tehnic, economic, informatică şi administrativ)

1.

Unităţi cu până la 100 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport, administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul de informatică

11

2

2

2

1

1

1

1

1

2.

Unităţi între 100 şi 300 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,

administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul de informatică

16

3

3

2

3

1

1

1

1

1

3.

Unităţi între 301 şi 500 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul audit

Compartimentul de informatică

26

4

5

3

3

3

1

2

1

1

3

Nr. crt.

Număr de posturi

4.

Unităţi între 501 şi 800 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,

administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul audit

Compartimentul de informatică

Compartimentul relaţii cu publicul

39

6

7

4

5

3

2

3

2

2

4

1

5.

Unităţi între 801 şi 1.000 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,

administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul audit

Compartimentul de informatică

Compartimentul relaţii cu publicul

46

7

8

5

6

4

2

4

2

2

5

1

6.

Unităţi între 1.001 şi 1.199 de paturi

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,

administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

Compartimentul audit

Compartimentul de informatică

Compartimentul relaţii cu publicul

53

8

9

6

6

5

2

5

2

2

7

1

7.

Unităţi cu 1.200 de paturi şi peste

Total posturi, din care:

RUNOS

Financiar-contabilitate

Aprovizionare, transport,

administrativ

Achiziţii publice, contractare

Compartimentul juridic

Compartimentul tehnic

59

9

10

6

7

6

2

7

Nr. crt.

Număr de posturi

Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă

2

Compartimentul audit

2

Compartimentul de informatică

7

Compartimentul relaţii cu publicul

1

II. Personal de deservire*)

1.

Pentru toate tipurile de unităţi

% din numărul de posturi aprobate în statul de funcţii

1%

*) Se utilizează numai pentru unităţile care asigură paza cu personal propriu.

NOTE:

1. In cazul unităţilor sanitare care funcţionează în sistem pavilionar, pentru personalul de deservire normativul este de 1,5% din numărul de posturi aprobat în statul de funcţii.

2. Comitetul director face parte din categoria personalului TESA, dar nu se include în normativul stabilit potrivit prezentei anexe.

3. Preotul nu face parte din categoria personalului TESA.

4. Nu se introduce în categoria personalului TESA personalul de informatică ce îşi desfăşoară activitatea în farmacia cu circuit închis.

5. Pentru unităţile sanitare clinice, institutele şi centrele medicale clinice numărul de posturi la compartimentul/biroul/serviciul RUNOS se majorează cu un post.

ANEXA Nr. 10

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor fixe şi de preparare a hranei în blocurile alimentare

I. Dispoziţii generale

1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităţi:

a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire;

b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc;

c) prepararea hranei în blocurile alimentare;

d) meserii specifice unor unităţi sanitare.

Activitatea de întreţinere şi de deservire a obiectivelor menţionate mai sus, precum şi de preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.

2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:

- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;

- capacităţile unităţilor sanitare;

- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;

- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;

- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.

3. In vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:

- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;

- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi de deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe şi de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;

- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;

- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;

- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;

- organizarea evidenţei primare;

- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;

- organizarea schimburilor II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.

4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii etc. atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

II. Meseriile ce pot fi utilizate

5.a) In activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a) vor putea fi folosite următoarele meserii:

Indicator tarifar de calificare

Meseria

05.11.05

lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

20.05.01

instalator de apă şi canal

20.05.02

instalator de încălzire centrală şi gaze

05.04.08

electrician de întreţinere şi reparaţii

09.08.00

tâmplar universal

05.22.01

sudor electric

05.22.02

sudor cu gaze

20.12.01

zidar - rosar tencuitor

20.13.00

zugrav - vopsitor

05.21.01

strungar la strung paralel şi de detalonat

06.01.02

laborant determinări fizico-chimice 

numai în unităţile şi la locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R)

19.00.09

operator hidraulic în alimentările cu apă

numai în unităţile în care au staţie proprie de alimentare cu apă

05.04.01

bobinator maşini electrice rotative

09.05.00

tapiţer

20.00.08

geamgiu

05.24.01

tinichigiu industrial

20.05.03

instalator frigorist

20.09.02

montator de placaje interioare şi exterioare

18.00.03

deratizator, dezinfectator, deparazitor

20.07.02

instalator termic si fonic

20.05.04

instalator de ventilare si condiţionare

24.00.01

preparator ser vaccin

- muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă,

lumină şi încălzire) ajutând muncitorii calificaţi

5.b) In activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b) vor putea fi utilizate următoarele meserii:

Indicator tarifar de calificare

Meseria

25.51.03

fochist la căldări pentru încălzire centrală

25.51.02

fochist la căldări pentru abur industrial

25.00.10

liftier

25.51.11

telefonist

25.51.12

telegrafist

24.52.08

proiecţionist

22.51.10

operator radio-radioficare

20.05.02

instalator de încălzire centrală şi gaze

05.15

optician (confecţioner lentile şi prisme)

05.04.08

electrician de întreţinere şi reparaţii

12.04.00

croitor

12.06.00

lenjer

18.04.00

frizer

19.03.00

peisagist floricultor

05.11.03

lăcătuş montator, agregate energetice şi transport

cosmetician

coafor

şofer

5.c) In activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:

- bucătar;

- ospătar;

- cofetar-patiser;

- carmangier;

- brutar;

- muncitor necalificat.

5.d) Meserii specifice unor unităţi sanitare:

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

03.04. sondor

III. Normative de personal

6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de 'ntreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităţi sanitare.

a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire se vor aplica următoarele normative:

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Număr de paturi convenţionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică

- 115 paturi convenţionale/1 post muncitor la unităţile cu personalitate juridică

Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice şi a încăperilor fără paturi, astfel:

- 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convenţional la normare;

- 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.

Prin pat fizic se înţelege paturile din secţiile şi compartimentele din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii.

Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operaţie, săli de naştere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.

Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 m2 ca încăpere fără paturi.

Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post de muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5.a) se face de conducerea unităţii sanitare. In cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5.a), în funcţie de specificul unităţii.

b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Centrale termice:

- 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală termică cu până la 4 cazane inclusiv

- în centralele termice cu peste 4 cazane câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.

- Staţii centrale de oxigen:

- 1 post de muncitor pe tură şi staţie

Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei se face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.

- Lifturi:

- 1 post de liftier/tură, conform programului de funcţionare a acestora stabilit de conducerea unităţii. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă „cu însoţitor".

- Centrale telefonice:

- 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare

- Confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale

- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice

- Aprovizionare, manipulare, depozitare şi deservire mijloace de transport

- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice; unităţile sub 200 de paturi fizice normează 1 post pe unitate

- Ingrijire animale pentru experienţă

- 1 post de muncitor la 300 de animale mici

- 1 post de muncitor la 70 de alte animale

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Frizer**)

- unităţi cu personalitate juridică între 100 şi 250 de paturi

- 1 post de frizer/unitate

- unităţi cu personalitate juridică peste 250 de paturi

- 2 posturi/unitate

- Intreţinere spaţii verzi, parcuri

- 1 post de muncitor la 10.000 m2***)

- Intreţinere sere pentru flori şi răsaduri

- 1 post de muncitor/seră***)

- Cosmetician

- 1 post de cosmetician pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan" Bucureşti

- Coafor

- 1 post de coafez pe unitate/tură la Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan" Bucureşti

- Activitatea de conducere auto

- 1 post de şofer pe mijloc de transport

- Supraveghere bolnavi psihici periculoşi

- 1 post de muncitor/pavilion*)/tură sau

- 1 post de muncitor la 60 de paturi/tură*)

- 1 post de muncitor/cameră de gardă/tură*)

- Deservire grup electrogen şi staţie acumulatori sau baterii

- 1 post de muncitor/grup sau staţie/tură

- Deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale

- 1 post de muncitor/tură/staţie

- Deservire staţii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă

- 1 post de muncitor/tură/staţie

- Crematoriu*)

- 1 post de muncitor/unitate

- Personal pentru servirea hranei****)

- 1 post de ospătar/40 de persoane servite/tură/2 ture

*) Se utilizează muncitori necalificaţi.

**) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi.

***) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

****) Se utilizează numai în sanatorii şi preventorii.

Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5.b) de conducerea unităţii sanitare publice.

c) Pentru determinarea numărului de posturi necesare preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- In blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi convenţionale

- 1 post de muncitor/40 de paturi convenţionale

- In blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi convenţionale

- 1 post de muncitor/50 de paturi convenţionale

Calculul paturilor convenţionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenţionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publică şi a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unităţii (personal din unitate, cursanţi la cursuri de specializare sau perfecţionare etc), după cum urmează:

- 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convenţional;

- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 3 mese la cantina unităţii corespunde cu 1 pat convenţional;

- 1 persoană fizică care serveşte zilnic 1-2 mese la cantina unităţii corespunde cu 1/2 pat convenţional.

Prin blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi se înţelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţii şi compartimente din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, din sanatorii şi preventorii etc, care însumează un număr mai mic de 500 de paturi convenţionale.

Prin blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi se înţelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secţiile şi compartimentele aceloraşi tipuri de unităţi sanitare publice menţionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 de paturi convenţionale.

Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existente la 31 decembrie din anul precedent şi a numărului mediu de persoane care au servit masa la cantina unităţii sanitare publice în anul precedent. Pentru unităţile sanitare nou-înfiinţate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătăţii.

Numărul mediu de persoane care au servit masa la cantina unităţii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenţionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unităţii, evidenţa acestor persoane şi a numărului de mese servite ţinându-se zilnic.

Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor cap. II pct. 5.c).

d) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice

Elemente de normare:

Criterii de normare:

1. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti

- Activitatea de forare

- 1 post pe fiecare policlinică balneară

IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor

7. Numărul de muncitori din activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe şi de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.

Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc, precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.

Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce revin acestora prin fişa postului.

8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.

Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului - modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.

Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.

V. Dispoziţii finale

9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.

10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:

- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);

- formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri.

ANEXA Nr. 11

METODOLOGIE

de aplicare a normativului de personal

1. Normarea posturilor de personal în unităţile sanitare publice se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă: secţii, compartimente, laboratoare, cabinete medicale etc.

2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de muncă incluse la posturi fixe generale, se face în raport cu necesităţile concrete ale fiecărei unităţi sanitare publice cu personalitate juridică.

3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul ordin se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.

4. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.

5. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:

a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoane

3 x 2 x 52 = 312 zile

b) acoperirea concediilor de odihnă

3 x 25 = 75 zile

c) acoperirea sărbătorilor legale

3 x 9 = 27 zile

TOTAL zile de efectuat

414 zile

Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.

Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.

6. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi.

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.778/2006)

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legală

Categoria de personal

Criteriul de normare

Normativ

I. Institute de medicină legală

1. Medici

număr de locuitori/1 post

1/100.000

2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate

număr de locuitori/1 post

1/200.000

3. Personal sanitar mediu

număr de locuitori/1 post

1/75.000

4. Autopsieri

număr de locuitori/1 post

1/400.000

5. Brancardieri

număr de posturi/unitate

1 post/tură

NOTE:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 m2.

2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. In categoria „Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.778/2006)

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină, încălzire şi de deservire a posturilor fixe

I. Dispoziţii generale

1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor pentru următoarele activităţi:

a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire;

b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc;

c) meserii specifice unor unităţi sanitare.

Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.

2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:

- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;

- capacităţile unităţilor sanitare;

- folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;

- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;

- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.

3. In vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:

- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;

- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe;

- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;

- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;

- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;

- organizarea evidenţei primare;

- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;

- organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.

4. Prezentele normative se aplică altor tipuri de unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

II. Meseriile ce pot fi utilizate

5.a) In activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a), vor putea fi folosite următoarele meserii:

Indicator tarifar de calificare

Meseria

05.11.05

lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

20.05.01

instalator de apă şi canal

20.05.02

instalator de încălzire centrală şi gaze

05.04.08

electrician de întreţinere şi reparaţii

Indicator tarifar de calificare

Meseria

09.08.00

tâmplar universal

05.22.01

sudor electric

05.22.02

sudor cu gaze

20.12.01

zidar - roşar tencuitor

20.13.00

zugrav - vopsitor

05.21.01

strungar la strung paralel şi de detalonat

06.01.02

laborant determinări fizico-chimice - numai în unităţile şi la locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.)

19.00.09

operator hidraulic în alimentările cu apă - numai unităţile în care au staţie proprie de alimentare cu apă

05.04.01

bobinator maşini electrice rotative

09.05.00

tapiţer

20.00.08

geamgiu

05.24.01

tinichigiu industrial

20.05.03

instalator frigorist

20.09.02

montator de placaje interioare şi exterioare

18.00.03

deratizator, dezinfectator, deparazitor

20.07.02

instalator termic şi fonic

20.05.04

instalator de ventilare şi condiţionare

24.00.01

preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire) ajutând muncitorii calificaţi

5.b) In activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b), vor putea fi utilizate următoarele meserii:

Indicator tarifar de calificare

Meseria

25.51.03

fochist la căldări pentru încălzire centrală

25.51.02

fochist la căldări pentru abur industrial

25.00.10

liftier

25.51.11

telefonist

25.51.12

telegrafist

24.52.08

proiecţionist

22.51.10

operator radio-radioficare

20.05.02

instalator de încălzire centrală şi gaze

05.04.08

electrician de întreţinere şi reparaţii

19.03.00

peisagist floricultor

05.11.03

lăcătuş montator, agregate energetice şi transport şofer

5.c) Meserii specifice unor unităţi sanitare

1. Serviciile de ambulanţă 05.04.04

electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport

05.24.02

tinichigiu carosier

05.29.00

vopsitor industrial

25.00.09

ungător - gresor

06.54.04

vulcanizator

conducător şalupă, motorist ofiţer punte ofiţer mecanic

2. Direcţia de sănătate publică

conducător şalupă, ofiţer mecanic

motorist

ofiţer punte

III. Normative de personal

6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe din unităţi sanitare.

a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, se vor aplica următoarele normative:

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Număr de paturi convenţionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică

- 115 paturi convenţionale/1 post muncitor la unităţile cu personalitate juridică

Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea încăperilor fără paturi, astfel:

- 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.

Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, de exemplu: laboratoare, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.

Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 m2 ca încăpere fără paturi.

Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 a) se face de conducerea unităţii sanitare. In cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 a) în funcţie de specificul unităţii.

b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Centrale termice:

- 1 post de fochist pe fiecare tură şi centrală termică cu până la inclusiv 4 cazane

- în centralele termice cu peste 4 cazane, câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură şi centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti - I.S.C.I.R.

- Staţii centrale de oxigen:

- 1 post de muncitor pe tură şi staţie.

Stabilirea duratei de funcţionare a staţiei se face cu avizul

inspectoratului teritorial al judeţului sau municipiului Bucureşti -

I.S.C.I.R.

- Lifturi:

- 1 post liftier/tură, conform programului de funcţionare a acestora stabilit de conducerea unităţii. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de'persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiţia expresă „cu însoţitor"

- Centrale telefonice:

- 1 post de telefonist pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare

- 1 post de telefonist/operator registrator de urgenţă pe fiecare poziţie la pupitru şi pe tură, în serviciile de ambulanţă

- Ingrijire animale pentru experienţă

- 1 post de muncitor la 300 de animale mici

- 1 post de muncitor la 70 alte animale

- Intreţinere spaţii verzi, parcuri

- 1 post de muncitor la 10.000 mp**)

- Intreţinere sere pentru flori şi răsaduri

- 1 post de muncitor pe seră**)

- Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente, mijloace de transport auto

- 1 post de muncitor la 8 maşini

- Activitatea de conducere auto

- 1 post de şofer pe mijloc de transport

- Deservire grup electrogen şi staţie acumulatori sau baterii

- 1 post de muncitor pe grup sau staţie

- Deservire staţii de epurare ape uzate şi reziduale

- 1 post de muncitor/tură/staţie

- Deservire staţii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă

- 1 post de muncitor/tură/staţie

- Crematoriu*)

- 1 post de muncitor/unitate

*) Se utilizează muncitori necalificaţi.

**) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5 b) de conducerea unităţii sanitare publice,

c) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice

Elemente de normare:

Criterii de normare:

1. Serviciile de ambulanţă

- Activitatea de întreţinere şi reparaţii curente mijloace de transport auto

- 1 post de muncitor la 8 autosanitare/pe 2 ture*)

*) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă, în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)

- câte un post pe fiecare şalupă

2. Direcţia de sănătate publică

- Conducător şalupă (ofiţer punte); motorist (ofiţer mecanic)

- câte un post pe fiecare şalupă

IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor

7. Numărul de muncitori pentru activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.

Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc, precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.

Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce le revin acestora prin fişa postului.

8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.

Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului, modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.

Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor de salarizare.

V. Dispoziţii finale

9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.

10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:

- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);

- formaţia de întreţinere şi reparaţii ale clădirilor.

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.778/2006)

METODOLOGIE

de aplicare a normativului de personal

1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.

2. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.

3. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:

a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoane

3 x 2 x 52 = 312 zile

b) acoperirea concediilor de odihnă

3 x 25 = 75 zile

c) acoperirea sărbătorilor legale

3 x 9 = 27 zile

TOTAL zile de efectuat

414 zile

Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.

Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.

4. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1224/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1224 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1224/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu