Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.999 din 20.12.2016

privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1049 din 27 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 55.562/2016 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA),în conformitate cu prevederile:Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 747/2015 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015;

Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările ulterioare;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;

Acordului de delegare pentru implementarea prin Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv măsura 10 „Agromediu şi climă", măsura 11 „Agricultură ecologică", măsura 13 „Plăţi zone cu constrângeri naturale", nr. P107/2015, încheiat la data de 24 iunie 2015 între AFIR şi APIA, cu modificările şi completările ulterioare;

Acordului de delegare pentru implementarea măsurii 215 „Plăţi pentru bunăstarea animalelor" cuprinse în axa II a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) nr. P86/2012, încheiat în data de 12 iulie 2012 între AFIR, APIA şi ANSVSA;

Acordului de delegare pentru implementarea, prin Sistemul integrat de administrare şi control (IACS), a măsurilor 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor" şi 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, nr. P111/2015 încheiat în data de 27 iulie 2015 între AFIR, APIA şi MMAP/DGP,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Se aprobă sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Sistemul de sancţiuni administrative prevăzut la alin. (1) se aplică schemelor de plăţi directe în agricultură (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri şi schema de sprijin cuplat), măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (măsura 10 „Agro-mediu şi climă", măsura 11 „Agricultura ecologică" şi măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"), măsurilor 214 „Plăţi de agromediu" şi 215 „Plăţi în favoarea bunăstării animalelor" pentru angajamentele în derulare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, plăţilor pentru angajamente de silvomediu, primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, măsurii de restructurare/reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri pentru vin, precum şi altor scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional. (3) Se aprobă elementele de control privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu ANEXA Nr. 1SISTEMUL DE SANCŢIUNI ADMINISTRATIVE pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016 Articolul 1Domeniul de aplicare(1) Sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate se aplică beneficiarilor următoarelor scheme şi măsuri de sprijin pentru fermieri:a)schemele de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat); b)măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 „Agromediu şi climă", măsura 11 „Agricultura ecologică" şi măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice"); c)măsurile 214 „Plăţi de agromediu" şi 215 „Plăţi în favoarea bunăstării animalelor" - angajamente în derulare din PNDR 2007-2013; d)plăţile pentru angajamente de silvomediu din PNDR 2014-2020; e)primele anuale în cadrul măsurilor pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite din PNDR 2014-2020; f)măsura de restructurare/reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri pentru vin; g)alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional. (2) Sancţiunile administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate nu se aplică fermierilor care beneficiază de ajutoare naţionale tranzitorii şi celor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri. Articolul 2Criterii/aspecte relevante privind aplicarea sancţiunilor(1) Sistemul de sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitea se stabileşte ţinând cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:a)neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni administrative, şi se datorează acţiunii neintenţionate a fermierului de nerespectare a unei norme de ecocondiţionalitate; b)nerespectarea deliberată (intenţia) presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat; c)repetarea unei neconformităţi presupune nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate; d)amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinată examinând, în special, dacă aceasta are un impact de anvergură sau dacă este limitată la exploataţia în cauză; e)gravitatea unei neconformităţi presupune cazul de nerespectare care depinde, în special, de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau ale standardului respectiv; f)durata (persistenţa) presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile. (2) Un anumit caz de nerespectare care nu constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor, în situaţii justificate, poate fi considerat ca fiind un caz minor, ţinând cont de gravitatea, amploarea şi persistenţa nerespectării, fermierul nefiind sancţionat dacă a întreprins măsuri de remediere a neconformităţii, în urma notificării transmise de APIA. Articolul 3Norme privind ecocondiţionalitatea(1) Ecocondiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC).(2) De asemenea, pentru anul 2016, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia întreţinerii pajiştilor permanente prin păstrarea, la nivel naţional, a raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007.(3) În conformitate cu prevederile alin. (1) şi cele ale anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiţionalitatea vizează următoarele domenii:domeniul „Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor" include cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) şi standarde privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru următoarele aspecte:• aspectul „apă": SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; GAEC 1 - Crearea/Menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă; GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură; GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării.• aspectul „sol şi stoc de carbon": GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului; GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii; GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.• aspectul „Biodiversitate": SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice; SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.• aspectul „Peisaj, nivelul minim de întreţinere": GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol; domeniul „Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următoarele aspecte:• aspectul „Siguranţa alimentară": SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare; SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor;• aspectul „Identificarea şi înregistrarea animalelor": SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor; SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor; SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină;• aspectul „Bolile animalelor": SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);• aspectul „Produse de protecţie a plantelor": SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor; domeniul „Bunăstarea animalelor" cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru bunăstarea animalelor, după cum urmează: SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor; SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor; SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă. Articolul 4Sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate 1. Constatarea neconformităţii şi aplicarea sancţiunilor pentru ecocondiţionalitate În cazul în care normele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate în orice moment în cursul unui an calendaristic şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea unică de plată începând cu anul 2016, cuantumul total al plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate beneficiarului (denumit în continuare cuantumul total) trebuie să fie redus ori beneficiarul să fie exclus de la plată, prin aplicarea unei sancţiuni administrative. Sancţiunea administrativă se aplică dacă neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului şi/sau dacă vizează suprafaţa exploataţiei agricole a beneficiarului sau animalele deţinute. Valoarea sancţiunilor administrative pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească cuantumul total la care ar avea dreptul fermierul vizat dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru respectiva plată în cadrul schemei/măsurii de plată/ajutorului/sprijinului solicitat. 2. Nerespectarea datorată neglijenţei Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea administrativă calculată este de 3% din cuantumul total. Pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide reducerea acestui procent la 1% sau creşterea până la 5% din cuantumul total (tabelul 1). Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiaşi neconformităţi se triplează. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulţi de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăşi 15% din cuantumul total. 3. Nerespectarea deliberată (intenţia) Dacă fermierul nu a respectat în mod intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din cuantumul total (tabelul 1). Pe baza rezultatelor din raportul de control se decide reducerea procentului în cauză până la maximum 15% sau, după caz, creşterea până la 100% din cuantumul total (tabelul 1). În cazurile de neconformitate deliberată cu niveluri mari de amploare, gravitate sau persistenţă (neconformităţi ale căror efecte sunt răspândite şi la alte ferme, de gravitate mare, permanente), în plus faţă de reducerea stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plăţile prevăzute la art. 1. 4. Aplicarea sancţiunilor pentru ecocondiţionalitate În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă. În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă. Sancţiunile administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea (GAEC + SMR) sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1. Sancţiunile administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Tipul neconformităţii Amploarea Gravitatea**) Persistenţa**) Sancţiune - % - Prima repetiţie A 2-a repetiţie A 3-a repetiţie A 4-a repetiţie
Neglijenţă*) Limitare la fermă Mică Nepermanentă (rectificabilă) Nu este cazul pentru SMR N/A N/A N/A N/A
***) 0% + Notificare 1-GAEC N/A N/A N/A N/A
Nepermanentă 1% 3% 9% + Notificare 2 15% + Notificare 3 81%
Permanentă 3% 9% 15% + Notificare 2 81% 100%
Medie Nepermanentă 3% 9% 15% + Notificare 2 81% + Notificare 3 100%
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Mare Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Răspândire asupra altor ferme Mică Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Neglijenţă*) Răspândire asupra altor ferme Medie Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Mare Nepermanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 5% 15% + Notificare 2 45% + Notificare 3 100% şi excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Intenţie Limitare la fermă Mică Nepermanentă 15% 100% + excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură Exclus de la măsură
Permanentă 20%
Medie Nepermanentă 20%
Permanentă 30%
Mare Nepermanentă 50%
Permanentă 100%+ excluderea de la măsură în anul următor****) Exclus de la măsură Exclus de la măsură
Răspândire asupra altor ferme Mică Nepermanentă 30% 100% + excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
Permanentă 40%
Medie Nepermanentă 40%
Permanentă 60%
Mare Nepermanentă 80%
Permanentă 100%+ excluderea de la măsură în anul următor****) Exclus de la măsură Exclus de la măsură

*) Notificări pentru nerespectare: notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul; notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării normelor de ecocondiţionalitate şi în anul următor; notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării ecocondiţionalităţii.**) Definirea criteriilor de gravitate pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate este prevăzută în tabelele 2, 3, 4 pentru SMR şi în tabelele 5, 6, 7 pentru GAEC. Definirea criteriilor de persistenţă pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate este prevăzută în tabelul 2 pentru SMR şi în tabelul 5 pentru GAEC. ***) Normele de ecocondiţionalitate care pot fi remediate de către fermier vizează GAEC 1 şi GAEC 5.2. ****) În cazurile de neconformitate deliberată cu niveluri mari de amploare, gravitate sau persistenţă, în plus faţă de reducerea stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plăţile prevăzute la art. 1. În cazul în care fermierului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu privire la remedierea neconformităţilor cel târziu până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate în termenul-limită, acesta va fi sancţionat retroactiv cu cel puţin 1% din cuantumul total rezultat din schemele şi măsurile de sprijin finanţate din fondurile europene sau din bugetul naţional. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier. Tabelul 2. Criteriile de gravitate şi persistenţă, nivelul de gravitate şi persistenţă şi descrierea acestora pentru SMR care se verifică la nivelul parcelei şi se determină prin raportarea suprafeţei/numărului de animalele neconforme la suprafaţa determinată/numărul de animale verificate

Criteriu Nivel Definiţie
Gravitate (în cazul SMR care se verifică la nivelul parcelei) Mică Nerespectarea afectează - <0-<30% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
Nerespectarea afectează - <0-<10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Medie Nerespectarea afectează - ≥30-<50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
Nerespectarea afectează - ≥10-<20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Mare Nerespectarea afectează - ≥50% din suprafaţa determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
Nerespectarea afectează - ≥ 20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8)
Persistenţă Nepermanentă Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
Permanentă Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

În cazul cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) care se verifică la nivelul exploataţiei, „Gravitatea" este definită conform tabelului 3. Tabelul 3. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate pentru cerinţele SMR detaliate pe elemente de control aferente fiecărei cerinţe obligatorii pentru fermieri, care se verifică la nivelul exploataţiei

Specificare SMR Elementul de control, conform raportului de control Cerinţa verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare Nivelul la care se va realiza controlul Gravitate
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 1.a 1.a) exploataţie mare
1.c 1.c) parcelă *) medie
1.d 1.d) parcelă *) mare
1.h 1.h) exploataţie mare
2 2 exploataţie mare
*) Pentru cererile de plată aferente campaniei 2016, SMR 1 - cerinţele 1c) şi 1d) se verifică şi se sancţionează conform prevederilor Manualului APIA de procedură privind ecocondiţionalitatea în anul 2016 - versiunea 2.0 a Ghidului APIA pentru inspectorii care realizează controlul pe teren - versiune 1.1 - Anul de cerere 2016 şi a Raportului de control pe teren aferent Campaniei 2016, documente ce au fost întocmite în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, în vigoare la data efectuării controlului pe teren.
Specificare SMR Elementul de control, conform raportului de control Cerinţa verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare Nivelul la care se va realiza controlul Gravitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice 1.b 1.b) exploataţie medie
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică 1.b 1.b) exploataţie medie
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare 1.a 1.c), 1.g), 1.i) exploataţie mare
1.b 1.a), 1.b) exploataţie mare
1.c 1.a), 1.d), 1.h) exploataţie mare
1.d 1.g) exploataţie medie
1.e 1.d), 1.e) exploataţie medie
1.f 1.d) exploataţie medie
1.g 1.c), 1.f) exploataţie medie
1.h 1.f), 1.h) exploataţie medie
1.i 1.h) exploataţie medie
1.j 1.g), 1.i) exploataţie medie
1.k 1.f), 1.i) exploataţie medie
2.a 2.a), 2.b), 3.a), 3.b) exploataţie mare
2.b 2.c), 2.e), 4 exploataţie mare
2.c 4, 5 exploataţie medie
2.d 2.d), 4 exploataţie medie
SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi betaagoniste în creşterea animalelor 1.a 3.a) exploataţie mare
1.b 3.a), 3.b), 3.c), 3.e) exploataţie mare
1.c 3.d), 3.f) exploataţie mare
2.a 1, 2 exploataţie mare
SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile - EST 1.a 1, 6 exploataţie mare
1.b 2 exploataţie mare
1.c 1, 6 exploataţie mare
1.d 4 exploataţie mare
1.e 3, 5 exploataţie mare
1.f 6 exploataţie mare
SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor 1 1 exploataţie mare
2 2 exploataţie medie
3 3 exploataţie mare
5 5 exploataţie mare
6 6 exploataţie mare
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor 1 art. 3 alin. (1) şi (2) din Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005 exploataţie mică
2 art. 4 din Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005, şi anexa la norma sanitară veterinară exploataţie mică
Specificare SMR Elementul de control, conform raportului de control Cerinţa verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare Nivelul la care se va realiza controlul Gravitate
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor 1 art. 3 din Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare exploataţie mică
2 art. 4 din Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa la norma sanitară veterinară exploataţie mică
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă 1 art. 4 din Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005, şi anexa la norma sanitară veterinară exploataţie medie

Tabelul 4. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate pentru cerinţele SMR 6-8 detaliate pe elemente de control aferente fiecărei cerinţe obligatorii pentru fermieri, care se verifică la nivelul exploataţiei, în funcţie de numărul de animale neconforme raportat la efectivul total verificat de animale al exploataţiei, exprimat procentual

Specificare SMR Elementul de control, conform raportului de control Cerinţa verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare Nivelul la care se va realiza controlul Gravitate
SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploataţie Conform tabelului 2
b) 1.d), 2.f), 3.d) exploataţie Conform tabelului 2
c) 1.c), 1.e), 2.d), 2.e), 3.e), 3.f) exploataţie Conform tabelului 2
d) 3.g) exploataţie Conform tabelului 2
e) 2.d) exploataţie Conform tabelului 2
f) 1.f), 2.g) exploataţie Conform tabelului 2
SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploataţie Conform tabelului 2
b) 1.d), 2.f), 3.d) exploataţie Conform tabelului 2
c) 1.f), 1.g), 2.h), 2.i), 3.e) exploataţie Conform tabelului 2
d) 1.c), 1.d), 1.i), 2.d), 2.e), 2.k), 3.f), 3.h) exploataţie Conform tabelului 2
e) 1.h), 2.j), 3.g) exploataţie Conform tabelului 2
f) 2.d) exploataţie Conform tabelului 2
g) 1.e), 2.g) exploataţie Conform tabelului 2
h) 1.e), 2.g), 3.b) exploataţie Conform tabelului 2
SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploataţie Conform tabelului 2
b) 1.d), 2.f), 3.e) exploataţie Conform tabelului 2
c) 1.c), 2.e), 3.d) exploataţie Conform tabelului 2
d) 1.b), 2.d) exploataţie Conform tabelului 2
e) 1.e), 2.g) exploataţie Conform tabelului 2
f) 1.a), 1.e), 2.g) exploataţie Conform tabelului 2

Tabelul 5. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate şi persistenţă pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul parcelei şi descrierea acestora

Criteriu Nivel Definiţie
Gravitate Mică Nerespectarea afectează - >0 - <30% din suprafaţa determinată a fermei pentru GAEC 1.1, GAEC 1.2, GAEC 5.1, GAEC 5.2, GAEC 6.1, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
Medie Nerespectarea afectează - ≥30 - <50% din suprafaţa determinată a fermei pentru GAEC 1.1, GAEC 1.2, GAEC 5.1, GAEC 5.2, GAEC 6.1, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
Mare Nerespectarea afectează - ≥50% din suprafaţa determinată a fermei pentru GAEC 1.1, GAEC 1.2, GAEC 2, GAEC 3, GAEC 5.1, GAEC 5.2, GAEC 6.1, GAEC 6.2, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
Persistenţă Nepermanentă Condiţii nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
Permanentă Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul

În cazul standardelor GAEC care se verifică la nivelul exploataţiei „gravitatea" este definită conform tabelului 6. Tabelul 6. Criterii de stabilire a gravităţii pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul exploataţiei

Specificare GAEC Elementul de control conform raportului de control Controlul se va realiza la nivelul parcelei/exploataţiei Încadrare gravitate
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării 3.1 exploataţie mare

Tabelul 7. Criterii gravitate GAEC 4 care se verifică la nivelul parcelei şi se evaluează în funcţie de gradul de acoperire a terenului arabil pe timpul iernii

Criteriu Nivel Definiţie
Gravitate Mică - între 15% şi 20% (>15% - ≤20%) din suprafaţa arabilă totală a fermei
Medie - între 0% şi 15% (>0% - ≤15%) din suprafaţa arabilă totală a fermei
Mare - 0% din suprafaţa arabilă a fermei

5. Sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate A. „Sancţiunea administrativă pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni administrative dintre cele stabilite în cadrul fiecăruia dintre domeniile „mediu, schimbări climatice şi bune condiţii agricole ale terenurilor", „sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi „bunăstarea animalelor". Sancţiunea administrativă pe domeniu" se stabileşte astfel: a)pentru domeniul „Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectelor: „Apă", „Sol şi stoc de carbon", „Biodiversitate" şi „Peisaj, nivel minim de întreţinere"; b)pentru domeniul „Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectelor: „Siguranţa alimentară", „Identificarea şi înregistrarea animalelor", „Bolile animalelor" şi „Produse de protecţie a plantelor"; c)pentru domeniul „Bunăstarea animalelor" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectului „Bunăstarea animalelor".B. „Sancţiunea administrativă calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor administrative finale pentru fiecare dintre domeniile: a)Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor; b)Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; c)Bunăstarea animalelor.C. „Sancţiunea administrativă aplicată" fermierului: a)în cazul în care sancţiunile administrative finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile prevăzute la lit. B sunt datorate neglijenţei, este:„sancţiunea calculată", dacă „sancţiunea calculată" este ≤5%; 5%, dacă „sancţiunea calculată" este >5%; b)în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul dintre domeniile prevăzute la lit. B este datorată repetiţiei, este:* pentru prima repetiţie: „sancţiunea calculată", dacă „sancţiunea calculată" este ≤15%; 15%, dacă „sancţiunea calculată" este >15%;* pentru a doua repetiţie: „sancţiunea administrativă calculată", conform tabelului 1 după notificarea fermierului; c)în cazul în care sancţiunile administrative finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile prevăzute la lit. B se datorează acţiunii intenţionate a fermierului, este:20%, dacă „sancţiunea calculată" este ≤20%; „sancţiunea calculată", dacă „sancţiunea calculată" este >20%, dar nu mai mult de 100%. ANEXA Nr. 2ELEMENTELE DE CONTROL privind respectarea normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri Tabelul 1. Elemente de control privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC)

Specificare GAEC Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşii de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă 1.1 - Menţinerea fâşiilor de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. parcelă
1.2 - Existenţa fâşiilor de protecţie pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă parcelă
GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură 2.1 - Documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii [autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către ANAR; calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii; contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi ANIF]; existenţa indiciilor de utilizare a apei pentru irigare (instalaţii de irigare în funcţiune pe teren, culturi recent irigate) parcelă
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării 3.1 - Utilizarea/neutilizarea de către fermier a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură; existenţa indiciilor de deversare directă sau a semnelor privind descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură; respectarea condiţiilor stabilite cu privire la depozitarea, manipularea, utilizarea şi evacuarea în mediu a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură parcelă şi exploataţie*)
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului 4.1 - Acoperirea, pe timpul iernii, a terenului arabil cu culturi de toamnă şi/sau lăsarea terenului arabil nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei parcelă
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii 5.1 - Efectuarea, de-a lungul curbelor de nivel, a lucrărilor solului, inclusiv a semănatului pe parcelele situate în blocuri fizice cu panta medie mai mare de 12%, cultivate cu plante prăşitoare parcelă
5.2 - Existenţa teraselor pe terenul agricol, menţinerea teraselor în bune condiţii agricole ale terenurilor şi înierbarea taluzurilor parcelă
GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile 6.1 - Corespondenţa dintre cultura declarată de floarea-soarelui şi cea constatată la controlul pe teren, iar rezultatele din controlul pe teren vor fi preluate în controlul administrativ, comparate cu datele istorice privind amplasarea culturii de floarea-soarelui. parcelă **)
6.2 - Existenţa unor indicii privind arderea miriştilor sau a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. parcelă
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol 7.1 - Menţinerea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol parcelă
7.2 - Prezenţa vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat parcelă
7.3 - Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea nivelului minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. parcelă

*) Pentru elementul de control aferent GAEC 3, verificarea pe teren se efectuează atât la nivelul parcelei (utilizarea/neutilizarea de către fermier a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură; existenţa indiciilor de deversare directă sau a semnelor privind descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură), cât şi la nivelul exploataţiei agricole (respectarea condiţiilor stabilite cu privire la depozitarea, manipularea, utilizarea şi evacuarea în mediu a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură). **) Pentru elementul de control aferent GAEC 6.1, verificarea se efectuează la nivelul parcelei agricole, la controlul administrativ, pe baza datelor istorice şi pe baza rezultatelor controlului pe teren. Tabelul 2. Elemente de control privind respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR)

Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole În scopul protecţiei resurselor de apă împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, se verifică: 1.a - existenţa capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd (platforme comunale/sisteme individuale), fără defecte structurale, precum şi mărimea acestor capacităţi având în vedere asigurarea necesarului de stocare a gunoiului de grajd în raport cu producţia de gunoi (efectivele de animale) şi durata de stocare conform Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Inspectorul verifică şi calculează mărimea spaţiului de depozitare în funcţie de numărul şi specia de animale aflate în exploataţie pe perioada de un an; exploataţie
1.b - să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole; parcelă
1.c - să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale pe terenul agricol în decursul unui an. În acest scop trebuie să urmeze un plan de fertilizare simplificat, întocmit pe baza standardelor privind cantităţile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, şi să asigure o distribuire uniformă a îngrăşămintelor pe terenul agricol*); parcelă**)
1.d - în cazul exploataţiilor care practică agricultura în sistem irigat şi în care producţia planificată necesită o cantitate mai mare de azot decât cea prevăzută de standardele privind cantităţile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, este obligatorie aplicarea unui plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole*); parcelă**)
1.e - existenţa unor indicii privind aplicarea îngrăşămintelor organice sau minerale pe terenul agricol în condiţii meteorologice şi pedologice nefavorabile (terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite de zăpadă); parcelă
1.f - Existenţa unor indicii privind aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul arabil cu panta mai mare de 12% şi neîncorporarea acestora în sol după aplicare; parcelă
1.g - menţinerea fâşiilor de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă, precum şi prezenţa urmelor de îngrăşăminte organice şi chimice pe suprafeţele de teren agricol ce constituie fâşii de protecţie în zonele de protecţie a apelor de suprafaţă sau în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apelor potabile/minerale şi a lacurilor terapeutice, ce indică nerespectarea cerinţei. Se verifică lăţimea acestora, în funcţie de panta terenului; parcelă
1.h - păstrarea de către fermieri a evidenţei suprafeţelor agricole utilizate, structura culturilor (plan de cultură), efectivele de animale, planul de fertilizare sau documente livrare/expediere a îngrăşămintelor; exploataţie
2 - deţinerea de către fermieri a actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor şi respectarea condiţiilor stabilite de acestea cu privire la depozitarea, manipularea şi aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale pe terenul agricol. exploataţie

*) În cazul cerinţelor 1.c şi 1.d verificarea se limitează la cantitatea de azot din gunoiul de grajd existent în fermă şi cantitatea de azot substanţă activă din îngrăşămintele organice şi sau minerale aplicate pe terenul agricol în decursul unui an (kg azot s.a./ha), conform planului de fertilizare. **) Pentru cererile de plată aferente campaniei 2016, SMR 1 - cerinţele 1.c şi 1.d se verifică şi sancţionează conform prevederilor Manualului APIA de procedură privind ecocondiţionalitatea în anul 2016 - versiunea 2.0, ale Ghidului APIA pentru inspectorii care realizează controlul pe teren - versiunea 1.1 - Anul de cerere 2016 şi ale Raportului de control pe teren aferent Campaniei 2016, documente ce au fost întocmite în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, în vigoare la data efectuării controlului pe teren.

Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice Pentru fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică, se verifică: 1.a - existenţa suprafeţei agricole a fermierilor în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică în aplicaţia IPA Online/SIVGIS; respectarea restricţiilor prevăzute în planul de management şi în regulamentul ariei în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole; parcelă
1.b - deţinerea de către fermieri a actelor de reglementare (autorizaţia de mediu/acordul de mediu/avizul de mediu/avizul Natura 2000 sau avizul administraţiei ariei), în situaţia în care aceste activităţi pot afecta în mod semnificativ ariile protejate; se verifică obţinerea actelor de reglementare în cazul în care titularul/deţinătorul terenului implementează/iniţiază planuri (PUG, PUZ), proiecte de construire sau de desfiinţare, se încadrează la cerinţele prevăzute în descrierea codului CAEN; exploataţie
2.a - existenţa indiciilor/privind metodele/mijloacele de capturare intenţionată şi ucidere a păsărilor sălbatice; parcelă
2.b - existenţa unor indicii privind deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor din natură; parcelă
2.c - existenţa unor indicii privind perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate; parcelă
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică) Pentru fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale protejate, se verifică: 1.a - existenţa suprafeţei agricole a fermierilor în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică în aplicaţia IPA Online/SIVGIS; respectarea restricţiilor prevăzute în planul de management şi în regulamentul ariilor în ceea ce priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul activităţilor agricole; parcelă
1.b - deţinerea autorizaţiei de mediu/acordului de mediu/avizului de mediu/avizului Natura 2000 sau avizului administraţiei ariei, după caz, şi respectarea condiţiilor prevăzute de acestea. Obţinerea actelor de reglementare este necesară în cazul în care titularul terenului implementează/iniţiază planuri (PUG, PUZ), proiecte de construire sau desfiinţare, se încadrează la cerinţele prevăzute în descrierea codului CAEN; exploataţie
2.a - existenţa unor indicii privind orice formă de recoltare sau a unor indicii privind mijloacele de capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. parcelă
2.b - existenţa unor indicii privind deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a animalelor sălbatice şi perturbarea intenţionată a animalelor sălbatice în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate; parcelă
2.c - existenţa unor indicii privind recoltarea florilor şi a fructelor, precum şi culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile lor biologice. parcelă
Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare Pentru fermierii care desfăşoară activităţi de producţie, prelucrare şi punere pe piaţă a alimentelor şi a hranei pentru animale, se verifică: 1.a - existenţa registrului exploataţiei (intrări şi ieşiri de efective, sacrificări, mortalitate, neutralizare cadavre etc.), completat la zi, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul exploataţiilor nonprofesionale şi al celor comerciale de tip A, acesta poate fi înlocuit de colecţia de documente; exploataţie
1.b - deţinerea de către fermier a documentelor privind originea şi starea de sănătate a animalelor achiziţionate în scopul producţiei de alimente. În cazul exploataţiilor nonprofesionale şi al celor comerciale de tip A care plasează pe piaţă produse de origine animală, se verifică carnetul de sănătate, completat la zi, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit; exploataţie
1.c - completarea zilnică a datelor în Registrul de consultaţii şi tratamente veterinare în fermă; exploataţie
1.d - deţinerea de către fermier, a documentelor privind natura şi originea produselor furajere folosite în hrana animalelor sau introduse pe piaţă. În cazul exploataţiilor nonprofesionale şi al celor comerciale de tip A, nu se aplică; exploataţie
1.e - deţinerea de către fermier a rezultatului analizelor pentru furajele şi ingredientele folosite în hrana animalelor sau introduse pe piaţă. Se verifică buletinele de analiză conform planului de autocontrol, numai în cazul exploataţiilor comerciale; exploataţie
1.f - deţinerea de către fermier a evidenţelor produselor de protecţie a plantelor şi biocidelor, utilizate în realizarea produselor de origine animală sau vegetală. Nu se aplică la gospodăriile individuale; exploataţie
1.g - deţinerea de către fermier a rezultatelor analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau plante, care sunt importante pentru sănătatea umană. În cazul producătorilor de lapte se verifică buletinele de analiză privind calitatea laptelui în cazul în care laptele este plasat pe piaţă. În cazul în care hrana pentru animale este plasată pe piaţă, se verifică dacă agricultorul deţine documentele privind înregistrarea/autorizarea ca operator în domeniul hranei pentru animale; exploataţie
1.h - existenţa datelor relevante pe eticheta produselor alimentare şi a hranei pentru animale achiziţionate sau distribuite pe piaţă. În cazul produselor alimentare de origine animală obţinute în centrele de prelucrare a laptelui integrate în cadrul exploataţiei se verifică respectarea prevederilor legislaţiei specifice în vigoare; exploataţie
1.i - deţinerea de către fermier, a reţetei de utilizare a aditivilor furajeri în hrana animalelor, precum şi a aditivilor alimentari în fabricarea produselor alimentare. Nu se aplică în cazul gospodăriilor individuale; exploataţie
1.j - existenţa planului fermei, iar circuitele pe care le utilizează în fermă şi sistemul de depozitare a produselor să fie corespunzătoare. Se verifică modul în care fermierul aplică proceduri în vederea evitării contaminării încrucişate a produselor obţinute, prin nerespectarea fluxurilor stabilite pentru circulaţia personalului, materiilor prime/ produselor finite, materialelor de ambalaj, deşeurilor etc.; exploataţie
1.k - deţinerea de către fermier, a informaţiilor cu privire la responsabilităţile directe în domeniul siguranţei produselor alimentare şi a hranei pentru animale, cât şi existenţa facilităţilor de acces la astfel de informaţii/surse de informare. exploataţie
În cazul agricultorilor cu activitate în domeniul alimentar, se verifică: 2.a - respectarea normelor generale privind igiena produselor alimentare la nivelul producţiei primare şi operaţiunilor asociate acesteia (transportul, depozitarea şi manipularea de animale vii şi produse primare la locul de producţie, operaţiunile de transport pentru livrarea acestora); exploataţie
Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
2.b - respectarea regulilor de bune practici privind igiena produselor alimentare de origine animală în toate etapele producerii, prelucrării, depozitării şi comercializării acestora, astfel: adăposturile pentru animale, spaţiile în care se realizează mulsul, sacrificarea, abatorizarea, recoltarea produselor, echipamentele de muls, recoltare; animalele de producţie, personalul de deservire, spaţiile de depozitare a produselor, mijloacele de transport şi distribuţie; exploataţie
2.c - deţinerea informaţiilor cu privire la bunele practici privind igiena produselor alimentare de origine animală şi nonanimală pe care le realizează la nivelul exploataţiei - deţinerea unui exemplar al Ghidului de bune practici privind igiena produselor alimentare de origine animală şi nonanimală; exploataţie
2.d - deţinerea informaţiilor cu privire la bunele practici privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor (erbicide, insecticide, fungicide etc.), a biocidelor şi a produselor pentru dezinfecţie şi igienizare la nivelul fermei. Se aplică în cazul produselor obţinute în centrele de prelucrare a laptelui integrate în cadrul exploataţiei. exploataţie
SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi betaagoniste în creşterea animalelor La nivelul exploataţiilor comerciale se verifică: 1.a - existenţa unui contract valabil încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, care să asigure supravegherea sanitară veterinară a animalelor de fermă; exploataţie
1.b - deţinerea şi completarea la zi a registrului de consultaţii şi tratamente sanitare veterinare la nivelul exploataţiei, urmărindu-se în special utilizarea substanţelor cu efect hormonal, tireostatic şi betaagonist la animalele din specia bovine, ovine şi caprine; exploataţie
1.c - respectarea perioadelor de aşteptare pentru produsele medicinale veterinare care conţin substanţe cu acţiune tireostatică, estrogenă, androgenă şi betaagonistă administrate în scop terapeutic; exploataţie
2.a în cazul exploataţiilor noncomerciale (gospodării individuale) se verifică înscrierea tratamentelor efectuate cu substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi betaagoniste în registrul de consultaţii şi tratamente [deţinut de către medicul veterinar de liberă practică, care asigură supravegherea sanitară veterinară a animalelor din gospodăriile populaţiei şi care, pentru acţiunile sanitare veterinare strategice, este împuternicit de către Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) din raza de activitate.] exploataţie
SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor Pentru fermierii care deţin animale din specia suine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor; se verifică fizic efectivul de animale prezent în exploataţie; exploataţie
1.b - existenţa registrului exploataţiei din care să reiasă istoricul fiecărui animal ce s-a regăsit la un moment dat în exploataţia respectivă; exploataţie
1.c - existenţa corespondenţei între datele înscrise în Baza naţională de date, registrul exploataţiei şi animalele din teren; exploataţie
1.d - înregistrarea în Baza Naţională de Date (BND) a efectivului de animale deţinut la data de 1 ianuarie până la sfârşitul lunii ianuarie a anului în curs; exploataţie
1.e - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu; exploataţie
1.f - existenţa unor animale ce şi-au pierdut crotalia auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei. exploataţie
SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor Pentru fermierii care deţin animale din specia bovine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor; exploataţie
Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
1.b - existenţa registrului exploataţiei, completat la zi, care să asigure trasabilitatea fiecărui animal ce a făcut obiectul verificării; exploataţie
1.c - ridicarea în termenul legal, de către proprietarul animalelor, a paşapoartelor bovinelor de la DSVSA judeţeană; exploataţie
1.d - existenţa corespondenţei între datele din registrul exploataţiei, paşapoartele animalelor, datele din BND şi situaţia din fermă; exploataţie
1.e - existenţa înscrierii în paşapoartele bovinelor în ceea ce priveşte schimbarea deţinătorilor bovinelor; exploataţie
1.f - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu; exploataţie
1.g - existenţa animalelor care şi-au pierdut o singură crotalie auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei; exploataţie
1.h - existenţa animalelor care şi-au pierdut ambele crotalii auriculare pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliilor. exploataţie
SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină Pentru fermierii care deţin animale din speciile ovine şi caprine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor din specia ovine şi caprine. Se verifică fizic efectivul de animale prezent în exploataţie; exploataţie
1.b - existenţa registrului exploataţiei, completat la zi, care să asigure trasabilitatea fiecărui animal ce a făcut obiectul verificării; exploataţie
1.c - existenţa corespondenţei între datele din registrul exploataţiei, datele din BND şi situaţia din fermă; exploataţie
1.d - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu; exploataţie
1.e - existenţa animalelor care şi-au pierdut o singură crotalie auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei; exploataţie
1.f - existenţa animalelor care şi-au pierdut ambele crotalii auriculare pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliilor. exploataţie
SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile - EST Pentru fermierii care deţin animale rumegătoare se verifică: 1.a - prelevarea probelor în caz de suspiciune privind nerespectarea interdicţiei totale de furajare, în vederea verificării respectării acesteia; exploataţie
1.b - respectarea de către fermier a obligaţiei de a anunţa orice îmbolnăvire sau moarte prin accesarea informaţiilor din registrul de tratamente şi consultaţii existent la medicul veterinar şi a celor referitoare la exploataţie din Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA); exploataţie
1.c - agricultorul să respecte obligaţia de a nu da în consum carnea şi alte produse provenite de la animalele în cauză până când nu se cunoaşte rezultatul testelor efectuate pentru depistarea EST, prin verificarea datei de emitere a buletinelor de analiză şi a datei de sacrificare din SNIIA; exploataţie
1.d - respectarea, de către fermier, a măsurilor stabilite de medicul veterinar, prin verificarea actelor sanitare veterinare utilizate în caz de suspiciune sau confirmare şi a SNIIA în caz de suspiciune sau confirmare a EST; exploataţie
1.e - respectarea de către fermier a prevederilor privind punerea pe piaţa internă de bovine, ovine ori caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de sănătate; exploataţie
1.f - respectarea obligaţiei de a anunţa orice sacrificare prin existenţa buletinelor de analiză pentru animalele pentru care este obligatorie testarea. exploataţie
Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor Pentru fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează sau utilizează produse de protecţie a plantelor (p.p.p.) se verifică: 1. conformitatea produselor de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie cu lista produselor omologate din baza de date PEST-EXPERT. exploataţie
2. respectarea de către fermieri a instrucţiunilor de utilizare înscrise pe eticheta produselor de protecţie a plantelor, care se regăsesc în baza de date PESTEXPERT şi dacă aceştia au utilizat p.p.p. doar în scopul menţionat pe etichetă şi în conformitate cu instrucţiunile de utilizare (au respectat doza/ha.to, omologată, cultura, agentul de dăunare şi respectarea momentului aplicării); exploataţie
3. deţinerea autorizaţiei de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), în cazul folosirii acestor produse; exploataţie
4. existenţa unor indicii (urme de tractor, urme de utilaje pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare, urme de p.p.p., aflate pe vegetaţia fâşiilor de protecţie) privind efectuarea de tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii; parcelă
5. - modul de depozitare în care sunt păstrate produsele de protecţie a plantelor; - modul de manipulare a produselor de protecţie a plantelor şi a deşeurilor (ambalaje p.p.p.); în acest caz se verifică dacă sunt echipamente de protecţie (salopete, cizme, mănuşi, ochelari etc.); - modul de curăţare a echipamentelor de protecţie şi a utilajelor utilizate în tratamente fitosanitare: fermierul trebuie să aibă condiţii de stocare a apelor reziduale (fosă/recipiente de stocare); - modul de preluare a ambalajelor şi a deşeurilor: fermierul trebuie să deţină un contract cu o unitate de preluare a deşeurilor/să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la p.p.p., în termen de 90 de zile, conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare (Program SCAPA www.aiprom.ro); - modul de utilizare a produselor de protecţie a plantelor: fermierul trebuie să deţină un proces-verbal de verificare a echipamentelor de stropit/erbicidat şi de instruire a operatorilor care vor efectua tratamentele fitosanitare; exploataţie
6. deţinerea registrului de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în cadrul exploataţiei agricole, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produsele de protecţie a plantelor. exploataţie
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor 1. Se verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005. exploataţie
2. Se verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 72/2005, şi anexa la norma sanitară veterinară. exploataţie

Specificare SMR Elemente de control (Se verifică, conform raportului de control.) Nivelul la care se va realiza controlul
SMR12 - Norme minime de protecţie a porcinelor 1. Se verifică respectarea prevederilor art. 3 din Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare. exploataţie
2. Se verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexa la norma sanitară veterinară. exploataţie
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă Se verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005, şi anexa la norma sanitară veterinară. exploataţieSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 999/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 999 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 999/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu