Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.95 din 25.01.2012

privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 01 februarie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) lit. b) şi ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1(1) Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (7) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului ex-ISPA şi pentru personalul din Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (UCVAP/CVAP) responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, se va solicita Ministerului Finanţelor Publice avizarea structurilor şi personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare.(2) În acest sens, cererea privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Serviciul de coordonare a sistemelor de management si control (SCSMC) din cadrul Direcţiei generale autoritatea de management ex-ISPA verifică şi analizează dosarul cererii de avizare şi propune, după caz, emiterea avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, în 20 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.(2) Compartimentul de monitorizare şi asigurare flux de informaţii din cadrul Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice verifică şi analizează dosarul cererii de avizare şi propune, după caz, emiterea avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, în 20 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete(3) Avizul favorabil se înaintează ministrului finanţelor publice în vederea semnării.(4) În cazul respingerii cererii de avizare a structurilor şi a personalului, se întocmeşte documentul justificativ privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 3Motivele de respingere a cererii de avizare a structurilor şi a personalului sunt: a)netransmiterea de către instituţia publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009; cu modificările şi completările ulterioare; c)nerespectarea condiţiilor de formă a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul documentelor reglementate prin acte normative; d)netransmiterea în termen de maximum 10 zile a tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru eliberarea avizului favorabil. Articolul 4Instituţia publică a cărei cereri de avizare a structurilor şi a personalului a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate şi menţionate în adresa de respingere transmisă de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 5(1) Ministerul Finanţelor Publice poate retrage avizul acordat şi în următoarele cazuri:a)în cazul în care instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale nu comunică Ministerului Finanţelor Publice orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b)când constată încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După remedierea problemelor constatate şi care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale. Articolul 6Cererea privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, avizul favorabil sau documentul justificativ privind respingerea motivată se vor întocmi potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2009. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1[Antetul instituţiei solicitante] Nr. .../... CERERE privind avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare Stimate domnule ministru, În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri şi/sau persoane din cadrul ........ ................ ................ ................ ............ (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare:
Nr. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
1. ........ ............ ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ .........
2. ........ ............ ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ .........

Persoana de contact din cadrul instituţiei noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul ........ ................ ................ .......... (tel ........ ............., fax ........ ........ ..........., e-mail ........ ........ ............). Cu stimă, ........ ........ ........... (numele şi prenumele) ........ ........ ............. (funcţia) [L. S.] Domnului ........ ........ ........., ministrul finanţelor publice ANEXA Nr. 2Ministerul Finanţelor Publice Nr. ................/........ ........ AVIZ FAVORABIL În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea ........ ................ ................ ................ ................ cu nr. ....... din .............,. (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate: 1. ........ ................ ................ ................ .............; 2. ........ ................ ................ ................ .............; 3. ........ ................ ................ ................ .............; 4. ........ ................ ................ ................ .............; 5. ........ ................ ................ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ................, Ministerul Finanţelor Publice atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ............., (numele şi prenumele) Ministrul finanţelor publice [L. S.] ANEXĂla Avizul favorabil nr. ......./.............. LISTA structurilor şi/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice, conform Cererii cu nr. ............ din ........ ........ ........ ................ ................ ................ ........... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

Nr. Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
1. ........ ............ ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ .........
2. ........ ............ ........ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ........ .........

Redactat: ........ ................ .............. (numele şi prenumele/funcţia/data) Semnătura: ........ ........ ............... ANEXA Nr. 3Ministerul Finanţelor Publice Nr. ............../........ ............... DOCUMENT JUSTIFICATIV privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate: 1. ........ ................ ................ ................ .............; 2. ........ ................ ................ ................ .............; 3. ........ ................ ................ ................ .............; 4. ........ ................ ................ ................ .............; 5. ........ ................ ................ ................ .............; ........ ................ ................ ................ ........ ........, Ministerul Finanţelor Publice respinge Cererea ........ ................ ................ ................ ................ ........ (denumirea instituţiei publice care a solicitat avizul favorabil) cu nr. ........ ......... din ........ .............. privind avizarea structurilor şi/sau persoanelor menţionate în anexă. Respingerea cererii se întemeiază pe următoarele considerente: ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Ministrul finanţelor publice, ........ ................ ........ (numele şi prenumele) [L.S.] Redactat: ........ ................ .............. (numele şi prenumele/funcţia/data) Semnătura: ........ ........ ............... ANEXĂ la Documentul justificativ nr. ........../........ ............ privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil LISTA structurilor şi/sau persoanelor pentru care nu s-a emis avizul favorabil, la Cererea ........ ................ ................ ................ ........ .............. cu nr. ............. din ........ ........ ......... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)

Nr. crt. Persoana/Persoanele pentru care s-a emis document justificativ de respingere (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care face parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
............ ........ ................ ............ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........

Vizat: ........ ................ ............... (numele şi prenumele/funcţia/data) Semnătura: ........ ........ ............... Redactat: ........ ................ .......... (numele şi prenumele/funcţia/data) Semnătura: ........ ................ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 95/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 95 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu