Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.942 din 04.04.2019

pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 285 din 15 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 2641 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.702 din 3 aprilie 2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă Procedura privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:a)Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 2; b)Anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 3; c)Oferta pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 4; d)Decizie privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, prevăzută în anexa nr. 5; e)Acord de principiu pentru cesiunea creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 6; f)Referat pentru aprobarea contractului de cesiune, prevăzut în anexa nr. 7; g)Contract de cesiune a creanţelor bugetare, prevăzut în anexa nr. 8.
(3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mihaela TriculescuANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1
(1) Procedura de cesiune a creanţelor bugetare se aplică debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor acte normative în baza cărora s-a declanşat procedura insolvenţei.
(2) Procedura de cesiune a creanţelor bugetare poate fi iniţiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe cu creanţe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.
Articolul 2Fac obiectul cesiunii creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanţe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune. Articolul 3
(1) Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe; b)plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; c)cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei; d)constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.
(2) Prin justificarea unui interes public se poate înţelege:a)justificarea necesităţii cesiunii creanţei în vederea menţinerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/ contractat de o autoritate sau instituţie publică să presteze un serviciu public şi care se află sub supravegherea şi controlul unei autorităţi sau instituţii publice; b)justificarea necesităţii cesiunii creanţei ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naţionale cu semnificaţie pentru viaţa comunităţii; c)orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanţei.
Articolul 4Competenţa pentru efectuarea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare datorate de contribuabili aparţine comisiei constituite potrivit art. 7.
Capitolul II Procedura privind demararea selecţiei cesionarului Articolul 5
(1) Procedura privind demararea selecţiei cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
(2) Pentru publicarea anunţului, organul fiscal întocmeşte un Referat justificativ privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(3) Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet potrivit alin. (1). Modelul ofertei este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
Articolul 6
(1) Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente:a)datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail; b)datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea şi codul de identificare fiscală, precum şi cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe; c)preţul cesiunii (în lei), care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, menţionat în anunţul prevăzut la art. 5 alin. (1), termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata şi precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menţionarea numărului ratelor, fără a putea depăşi 3 ani de la data încheierii contractului; d)menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în cazul în care plata preţului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune; e)justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanţei; f)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică; g)împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz; h)data şi semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului.
(2) Ofertele se depun sau se trimit prin poştă la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3), în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aflate în sarcina debitorului ........ ..............", precum şi numele şi prenumele/denumirea ofertantului.
(3) Plicurile cu ofertele înregistrate la organul fiscal nu se desigilează la registratura organului fiscal, urmând a se deschide de către comisia constituită potrivit art. 7.
Capitolul III Componenţa şi funcţionarea comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare Articolul 7
(1) Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, denumită în continuare comisia, este formată din 3 membri, respectiv:a)director general adjunct - administrarea veniturilor statului al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/şef administraţie adjunct - colectarea creanţelor al administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/şef administraţie adjunct - colectarea creanţelor al Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii, constituită la nivelul municipiului Bucureşti, după caz, sau înlocuitorul de drept al acestuia, care va îndeplini şi calitatea de preşedinte al comisiei; b)şeful serviciului/biroului juridic al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucureşti sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz; c)şeful serviciului executare silită al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/administraţiei judeţene sau de sector a finanţelor publice/Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituite la nivelul municipiului Bucureşti sau înlocuitorul de drept al acestuia, după caz.
(2) Secretariatul comisiei este asigurat de către un funcţionar public din cadrul serviciului/biroului juridic ori înlocuitorul acestuia, desemnat de către conducătorul organului fiscal.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se întruneşte în vederea deschiderii acestora.
(4) La analiza ofertelor, după verificarea condiţiei privind justificarea cesionarului pentru interesul public în vederea cesionării creanţelor, comisia realizează selecţia ofertelor în următoarea ordine:a)oferta care are termenul de plată a preţului cesiunii cel mai scurt, dar nu mai târziu de 3 ani de la încheierea contractului de cesiune, şi preţul cesiunii să fie cel puţin valoarea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă; b)oferta care are preţul cesiunii cel mai mare; c)garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare, respectiv se au în vedere cu prioritate ofertele conform cărora garanţia se constituie potrivit art. 211 lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior celelalte tipuri de garanţii.
(5) În situaţia în care sunt două sau mai multe oferte care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4), comisia transmite, atât prin poştă, cât şi prin fax sau la adresa de e-mail menţionată în ofertă, o notificare prin care solicită ofertanţilor aflaţi în această situaţie prezentarea unei noi oferte care să fie mai avantajoasă pentru cedent faţă de cea depusă iniţial, în termen de cel mult 10 zile de la data notificării.
(6) În cazul în care unul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă o nouă ofertă la termenul prevăzut la alin. (5), comisia ia în considerare pentru desemnarea câştigătorului oferta depusă de acesta iniţial, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (4).
(7) În cazul în care niciunul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă noi oferte în termenul prevăzut la alin. (5), comisia verifică ofertele iniţiale depuse de către ofertanţii notificaţi potrivit alin. (5) şi declară câştigătoare prima ofertă înregistrată la organul fiscal.
(8) Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor comisiei.
(9) După analizarea condiţiilor prevăzute la alin. (4)-(7), comisia emite o decizie prin care stabileşte rezultatul selecţiei, pe baza informaţiilor existente în ofertele depuse. Modelul deciziei este cel prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
(10) Decizia prevăzută la alin. (9) se comunică fiecărui ofertant prin intermediul secretariatului comisiei.
(11) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (9) ofertantul poate depune contestaţie la organul fiscal la nivelul căruia este constituită comisia emitentă a deciziei, competenţa de soluţionare revenind acestuia. Prevederile titlului VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
(12) Pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (9), organul de soluţionare competent are la bază un referat întocmit de către comisie, cu motivele avute în vedere la rezultatul selecţiei cesionarului.
Capitolul IV Procedura de încheiere a contractului de cesiune Articolul 8
(1) În baza deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9) organul fiscal emite, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii, un acord de principiu, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la ordin, prin care se stabileşte nivelul garanţiei ce trebuie constituită, în funcţie de informaţiile menţionate în ofertă.
(2) Valoarea garanţiilor trebuie să acopere:a)cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, precum şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii calculată potrivit Codului de procedură fiscală, în situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune; b)cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă de până la 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), dobânda se calculează pentru fiecare sumă achitată de la data încheierii contractului de cesiune până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite conform acestuia.
(4) În termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, ofertantul declarat câştigător trebuie să constituie garanţia stabilită conform acordului de principiu. La cererea temeinic justificată a ofertantului, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
(5) După constituirea garanţiei, în termen de cel mult 10 zile, organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câştigător, la care se anexează graficul de plată, în situaţia în care cesionarul a optat pentru plata în rate a preţului cesiunii, care are la bază un referat întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Termenul de plată al ratelor este data de 15 a lunii. Modelul contractului de cesiune este prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.
(6) Prin excepţie de la alin. (1), nu se mai emite acord de principiu în situaţia în care ofertantul plăteşte preţul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune. În acest caz, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei prevăzute la art. 7 alin. (9), organul fiscal încheie contractul de cesiune cu ofertantul declarat câştigător, cu condiţia confirmării plăţii preţului cesiunii.
(7) La data încheierii contractului de cesiune, organul fiscal predă cesionarului titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora şi păstrează la dosarul fiscal al debitorului copii conforme cu originalul ale acestor documente.
(8) Obligaţiile bugetare cuprinse în contractul de cesiune nu sunt considerate restante până la împlinirea termenului de plată prevăzut în acesta.
Articolul 9
(1) Garanţiile pot consta în:a)mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului; b)scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; c)instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător; d)încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal pentru executarea preţului cesiunii pentru care există un acord de principiu, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 8 alin. (2).
(2) Pot forma obiect al garanţiilor constituite potrivit alin. (1) bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bunurile mobile care, deşi au durata normală de funcţionare expirată, au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile în vigoare.
(3) Nu pot face obiectul garanţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) bunurile perisabile.
(4) Dispoziţiile art. 8 alin. (4) nu se aplică în cazul în care valoarea bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător deja sechestrate de organul fiscal acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), cu condiţia prezentării unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii garanţiei, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4). Dispoziţiile alin. (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(5) În situaţia în care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acoperă valoarea prevăzută la art. 8 alin. (2), ofertantul declarat câştigător constituie garanţie potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) pentru diferenţa de valoare neacoperită.
(6) Bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (1) lit. c) şi d) se evaluează de un evaluator autorizat, care întocmeşte un raport de evaluare conform standardelor de evaluare în vigoare.
(7) Pentru bunurile oferite drept garanţie potrivit alin. (1) lit. c) şi d), ofertantul declarat câştigător depune la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4), raportul de evaluare.
(8) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi preţul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.
(9) În scopul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la alin. (1) lit. d), valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligaţiile bugetare ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, precum şi preţul cesiunii, inclusiv dobânzile aferente acestuia.
(10) Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată stabilit conform contractului de cesiune.
(11) Pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în funcţie de valoarea rămasă de achitat din preţul cesiunii, precum şi din dobânda aferentă, la cererea cesionarului.
(12) Organul fiscal eliberează garanţiile în termen de cel mult 15 zile de la data plăţii integrale a preţului cesiunii.
(13) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, garanţia constituită potrivit alin. (1) lit. c) şi alin. (8) se execută de către un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare în favoarea organului fiscal nu acoperă valoarea garanţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2), cesionarul are obligaţia reîntregirii acesteia, pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă, în termen de cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.
(14) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunul care face obiectul garanţiei constituite potrivit alin. (1) lit. d) şi alin. (9) se execută de către organul fiscal pentru obligaţiile de plată ale garantului, cesionarul are obligaţia constituirii de garanţii pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv dobânda aferentă. În acest caz, până la constituirea garanţiei, sumele rămase după efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate în favoarea organului fiscal, urmând a stinge preţul cesiunii rămas nestins, dacă garanţia nu este constituită în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către organul fiscal a înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.
(15) La cererea cesionarului, organul fiscal competent poate executa garanţia constituită sub formele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau poate aproba valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor în condiţiile art. 248 din Codul de procedură fiscală, în situaţia în care se stinge întreaga sumă din preţul cesiunii, inclusiv dobânda aferentă calculată până la data stingerii.
(16) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de cesiune, bunurile care fac obiectul garanţiei constituite potrivit alin. (1) lit. c) şi d), precum şi alin. (8) şi (9) s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătoreşti care constituie titluri executorii, la solicitarea organului fiscal, cesionarul are obligaţia reconstituirii garanţiilor pentru preţul cesiunii rămas nestins, inclusiv pentru dobânda aferentă, dacă celelalte garanţii nu sunt îndestulătoare. Reconstituirea garanţiilor se realizează în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării solicitării organului fiscal.
Articolul 10
(1) În situaţia în care garanţia nu este constituită potrivit prevederilor art. 9, organul fiscal transmite următorului ofertant care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) o notificare prin care se solicită acordul privind declararea acestuia ca ofertant câştigător. Prevederile cap. III şi ale prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
(2) În situaţia în care se declară câştigător un alt ofertant, în urma notificării prevăzute la alin. (1), prin decizia prevăzută la art. 7 alin. (9) se fac menţiuni în acest sens şi se anulează decizia anterioară.
(3) În cazul în care următorii ofertanţi nu acceptă să fie declaraţi câştigători, procedura de selecţie a cesionarului se reia, aplicându-se în mod corespunzător prevederile cap. 2, 3 şi ale prezentului capitol.
Articolul 11
(1) După constituirea garanţiei, organul fiscal încheie cu cesionarul contractul de cesiune, în 5 exemplare, după caz, din care un exemplar se arhivează la organul fiscal, iar celelalte se comunică astfel:a)un exemplar se înmânează cesionarului; b)un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar; c)un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, organului fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de cesionar; d)un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, debitorului ale cărui creanţe bugetare au fost cesionate.
(2) În baza contractului de cesiune, organul fiscal procedează la:a)scăderea din evidenţa fiscală a debitorului a creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, precum şi la ridicarea eventualelor măsuri de executare silită întreprinse pentru aceste creanţe; b)înregistrarea în evidenţa fiscală a cesionarului a preţului cesiunii.
Articolul 12
(1) În situaţia în care preţul cesiunii nu este plătit de către cesionar la termenul/termenele de plată prevăzut/prevăzute prin contractul de cesiune sau garanţia nu este reîntregită la termenul prevăzut la art. 9 alin. (13), contractul de cesiune devine titlu executoriu, iar preţul cesiunii rămas nestins se recuperează potrivit Codului de procedură fiscală.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organul fiscal înştiinţează cesionarul privind nerespectarea termenului de plată prevăzut în contractul de cesiune şi calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, de la data încheierii contractului de cesiune până la data stingerii integrale a diferenţei de preţ al cesiunii rămas nestins din contract. În acest caz, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează de către organul de executare silită şi se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.
Articolul 13Ori de câte ori se constată erori în conţinutul contractului de cesiune, din oficiu sau la cererea cesionarului, organul fiscal procedează la încheierea unui act adiţional la contractul de cesiune.
ANEXA Nr. 2ANTET1) Nr. ................ din ........ ........ Aprobat Conducătorul organului fiscal, ........ ................ ................ ........ ........ Semnătura ........ ......... REFERAT privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare Ca urmare a intrării în procedura insolvenţei a debitorului ........ ................ ................ ........ .........2), cod de identificare fiscală ........ ........ ...............3), în temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, se demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe. Din analiza efectuată am constatat că este justificat interesul public în vederea cesiunii creanţelor, din următoarele considerente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ......... . . Creanţele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ........ ................2) sunt în cuantum total de ........ ........ ............... lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Obligaţia bugetară
Total, din care: Obligaţie principală Obligaţii fiscale accesorii
Dobânzi Penalităţi de întârziere Penalităţi de nedeclarare
0 1 2 = 3 + 4 + 5 + 6 3 4 5 6
Total general:

Din totalul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe sunt creanţe garantate în cuantum de ........ ............... lei. Întocmit Numele şi prenumele ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ Avizat Şef Serviciu/Birou juridic Numele şi prenumele ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare. 3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care creditorul bugetar demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare. 1. Denumire: Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal. 6. Circulă un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal. ANEXA Nr. 3ANTET1) Nr. ........... din ............. ANUNŢ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare În temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că ........ ........ ............2) demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către ........ ................ ........3), cod de identificare fiscală ........ ........ ...........4), cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în cuantum de ........ ........... lei. Persoanele interesate pot depune ofertele, până cel târziu la data de ........ ................ (zi, lună, an), la sediul organului fiscal, respectiv la adresa ........ ................ ........ . Ofertele se depun în plic închis, pe care vor fi înscrise următoarele: „Pentru Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare aflate în sarcina debitorului .............", precum şi numele şi prenumele/denumirea ofertantului. Oferta trebuie să cuprindă următoarele elemente: a)datele de identificare ale ofertantului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail; b)datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea şi codul de identificare fiscală, precum şi cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe; c)preţul cesiunii, care nu poate fi mai mic decât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, menţionat în anunţ, termenul de plată (zi/lună/an) până la care se face plata şi precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu menţionarea numărului ratelor, fără a putea depăşi 3 ani de la data încheierii contractului; d)menţiuni referitoare la tipul de garanţie ce va fi constituit, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care plata preţului cesiunii nu se face integral până la data încheierii contractului de cesiune; e)justificarea cesionarului cu privire la interesul public al cesiunii creanţei; f)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică; g)împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, după caz; h)data şi semnătura reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului cesionarului. Cesiunea creanţelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a)preţul cesiunii este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe; b)plata preţului cesiunii şi recuperarea creanţelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; c)cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanţei; d)constituirea de garanţii, cu excepţia situaţiei în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi calculate la nivelul prevăzut la art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, preţul cesiunii reprezintă atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, cât şi dobânda calculată până la termenul/termenele de plată stabilit/stabilite prin ofertă. Garanţiile ce trebuie constituite, în situaţia în care plata nu se efectuează integral la momentul încheierii contractului de cesiune, trebuie să acopere atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţă, cât şi dobânda aferentă calculată până la data achitării preţului cesiunii. Conducătorul organului fiscal Numele şi prenumele ........ ........ .......... Semnătura ........ ................ ............ L.S. 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona denumirea organului fiscal. 3) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care se demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care se demarează procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 1. Denumire: Anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de executare silită. 6. Circulă: - câte un exemplar la sediul organului fiscal şi pe pagina de internet; - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal. ANEXA Nr. 4În atenţia ........ ........1) Subsemnatul/Subscrisa, ........ ........ ..............2), cu domiciliul/sediul în localitatea ........ .............., str. ........ ................ ......... nr. ......, bl. .............., sc. ............, et. ............, ap. .........., judeţ ........ ........, sector ............., cod de identificare fiscală ........ ..........3), având adresa electronică ........ ................ ........ şi numărul de telefon/fax ........ .............., prin reprezentantul legal ........ ................4), formulez prezenta OFERTĂ pentru cesiunea creanţelor bugetare Având în vedere Anunţul privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare nr. ........ .......... din data de ........ ........, privind procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare datorate de debitorul ........ ........ ..............5), în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să îmi acceptaţi oferta în vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, la preţul de ........ ........ ......... lei. Interesul public în vederea cesiunii este justificat de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Menţionez că plata preţului cesiunii o voi efectua6):  integral, până la data încheierii contractului de cesiune;  integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, cu constituire de garanţii sub forma ........ ........ ..............7), care să acopere cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;  în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale, cu constituire de garanţii sub forma ........ ........ ..............7), care să acopere atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculate potrivit legii. Prin prezenta am luat cunoştinţă de faptul că, dacă efectuez plata preţului cesiunii într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, datorez dobânzi potrivit Codului de procedură fiscală. Totodată, am luat cunoştinţă de faptul că, dacă nu plătesc la termenele prevăzute în contractul de cesiune preţul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit Codului de procedură fiscală. Prin prezenta sunt de acord ca organul fiscal să prelucreze datele mele cu caracter personal în bazele de date ale acestuia8). Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele) Semnătura ........ ........... Data ........ ........ ........ 1) Se vor menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare. 2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului. 3) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz. 4) Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului. 5) Se va menţiona denumirea debitorului pentru care se cesionează creanţele bugetare. 6) Se va bifa căsuţa aferentă opţiunii conform căreia va efectua plata preţului cesiunii. 7) Se va completa tipul de garanţie pe care doreşte să îl constituie, respectiv: a)mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului; b)scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; c)instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător; d)încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal; e)încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.8) Acordul se va menţiona numai în cazul în care ofertantul este persoană fizică. ANEXA Nr. 5ANTET1) Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare Nr. ....... ......../........ .............. Către ........ ................ ................ .........2), cod de identificare fiscală ........ ...........3), str. ........ ........ .............. nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul ......, localitatea ........ .........., judeţul ................, cod poştal .......... DECIZIE privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, constituită în baza art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a analizat ofertele depuse în vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe în cazul debitorului ........ ................ ..............4), cod de identificare fiscală ........ ................5). I. Ca urmare a Anunţului privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare nr. ........... din data de ........ ........, privind participarea la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, comisia a constatat faptul că au fost depuse oferte, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele/ Denumirea Codul de identificare fiscală Preţul cesiunii oferit (lei) Termenul maxim de plată a preţului cesiunii Tipul garanţiei ce se va constitui Data depunerii ofertei

II. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, comisia nu a declarat câştigătoare următoarele oferte, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele/ Denumirea Codul de identificare fiscală Motivul pentru care oferta nu a fost declarată câştigătoare

1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului. 3) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al ofertantului, după caz. 4) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 5) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. III. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, Comisia a declarat câştigătoare oferta depusă de către ........ ................ ........, întrucât ........ ................ ................6). Preţul cesiunii a fost stabilit la valoarea de ............ lei, urmând a fi plătit la termenul/termenele de plată ..............., iar conform Ofertei nr. ............ din data de ................, cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanţelor. IV. Decizia nr. ............... din data de ........ ........ privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare se anulează, potrivit art. 10 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019, având în vedere faptul că ofertantul declarat câştigător prin aceasta nu a constituit garanţia prevăzută de art. 9 din ordinul anterior invocat.7) Împotriva prezentei decizii cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele comisiei, Numele şi prenumele ........ ........ ........ Semnătura ........ ................ ......... Membru comisie, Numele şi prenumele ........ ........ ............ Membru comisie, Numele şi prenumele ........ ........ ............ Secretar comisie, Numele şi prenumele ........ ........ ......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 6) Se va/vor menţiona condiţia/condiţiile ce a/au fost îndeplinită/îndeplinite de către ofertantul câştigător, astfel cum sunt prevăzute la art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019. 7) Se va completa în situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu constituie garanţia prevăzută la art. 9 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019. 1. Denumire: Decizie privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei şi ale art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul fiscal. 6. Circulă câte un exemplar la fiecare ofertant. 7. Se arhivează: - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare; un exemplar la dosarul fiscal. ANEXA Nr. 6ANTET1) Nr. ........... din ............. ACORD DE PRINCIPIU pentru cesiunea creanţelor bugetare Datele de identificare a ofertantului declarat câştigător Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ........ ............... Adresa: ........ ................ ........... Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ............... Datele de identificare a împuternicitului ofertantului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ........ ............... Adresa: ........ ................ ........... Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ............... În temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, având în vedere Decizia privind stabilirea rezultatelor selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare nr. ........... din data de ........ ........ a Comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, constituită la nivelul organului fiscal central, luând în considerare că oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare la preţul cesiunii oferit în valoare de ......... lei, la termenul/termenele de plată ........ ............. . 1. Se emite prezentul acord de principiu privind cesiunea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ........ ........... 2) , cod de identificare fiscală ........ ............ 3) , în valoare de ........ ........ lei. 2. Termenul/Termenele de plată la care se efectuează plata preţului cesiunii este/sunt ........ ........ ........ . 3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, astfel: a)în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează în cel mult 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe; b)în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma de ............... lei, reprezentând atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, în sumă de ............ lei, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii calculată potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ........... lei.4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de principiu, să depuneţi la organul fiscal raportul de evaluare. La cererea temeinic justificată a dumneavoastră, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile. 5. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată solicitat de dumneavoastră şi ce va fi stabilit prin contractul de cesiune, respectiv data de ............... . Conducătorul organului fiscal, Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura ........ ............ L.S. 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 1. Denumire: Acord de principiu pentru cesiunea creanţelor bugetare 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei. 5. Se întocmeşte în trei exemplare de către organul fiscal. 6. Circulă: - un exemplar la ofertantul declarat câştigător; - un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal. ANEXA Nr. 7ANTET1) Nr. ........... din ............. Aprobat Conducătorul organului fiscal, ........ ................ ................ ........ Semnătura ........ .......... REFERAT pentru aprobarea contractului de cesiune Subsemnatul(a) ........ ................, având funcţia de ........ ........... în cadrul Serviciului/Biroului juridic, ca urmare a intrării în procedura insolvenţei a debitorului ........ ........ ...........2), cod de identificare fiscală ............... 3) , în temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile privind cesiunea creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe. I. Creanţele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ........ ........ ..............2) sunt în cuantum total de ........ .......... lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Obligaţia bugetară
Total, din care: Obligaţie principală Obligaţii fiscale accesorii
Dobânzi Penalităţi de întârziere Penalităţi de nedeclarare
0 1 2 = 3 + 4 + 5 + 6 3 4 5 6
Total general:

II. Conform Deciziei privind stabilirea rezultatelor selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare nr. ............... din data de ........ ............... a Comisiei de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, s-au stabilit următoarele: II.1 ofertantul câştigător este ........ ........ .........4) , codul de identificare fiscală ........ ........ ......... 5) , care a oferit preţul cesiunii la valoarea de ........ ............ lei. Acest preţ este cel puţin egal cu valoarea creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe; II.2. termenul/termenele de plată a preţului cesiunii este următorul/sunt următoarele: ..............6), care se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; II.3. cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionării creanţelor, prin Oferta nr. ............... din data de ............... . III. Cesionarul a constituit/nu a constituit garanţii întrucât:7)  a plătit integral preţul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune, cu documentul de plată nr. ......... din data de .........;  va plăti integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Valoarea garanţiei constituite sub forma ........ ........ .............. acoperă cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;  în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ......... rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale. Valoarea garanţiei constituite sub forma ........ .......... acoperă atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculată potrivit legii. Prezentul referat va sta la baza încheierii contractului de cesiune a creanţelor bugetare. Întocmit Numele şi prenumele ........ ........ ............ Semnătura ........ ................ ............... Avizat Şef Serviciu/Birou juridic Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura ........ ................ ......... Şef Serviciu executare silită Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura ......... 1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act. 2) Se va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenţei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 4) Se va menţiona denumirea ofertantului declarat câştigător. 5) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, al ofertantului declarat câştigător. 6) Se va/vor menţiona termenul/termenele de plată a preţului cesiunii. 7) Se va bifa căsuţa aferentă opţiunii conform căreia va efectua/s-a efectuat plata preţului cesiunii. 1. Denumire: Referat pentru aprobarea contractului de cesiune 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal. 6. Circulă un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal, după caz ANEXA Nr. 8CONTRACT DE CESIUNE a creanţelor bugetare Încheiat astăzi, zi ........ lună......... an............., la sediul ........ ................ ......... 1) Articolul 1Părţile contractante 1. Creditorul bugetar: ............., cu sediul în ........ .........., CUI........ ........, reprezentat prin ........ ..........2), în calitate de Cedent, şi 2. ........ .........., cu domiciliul fiscal în ........ ............., cod de identificare fiscală........ ........3), prin reprezentantul legal/reprezentantul fiscal/împuternicitul ........ ........ ..............., în calitate de Cesionar. Articolul 2 Obiectul contractului Prezentul contract are ca obiect, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cesiunea creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, în valoare de ........... lei, pe care Cedentul o are faţă de debitorul ..............., cod de identificare fiscală ........ ........4) Articolul 3 Obligaţiile Cesionarului
(1) Cesionarul se obligă să plătească preţul cesiunii în cuantum de ........ ........... lei.
(2) Cesionarul a efectuat plata preţului cesiunii prin documentul de plată nr. ........... din data de ............../se obligă să efectueze plata preţului cesiunii, în contul ........ ........., deschis la unitatea Trezoreriei Statului ........ ...............: integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de cesiune. Cesionarul a constituit garanţii sub forma ........ ........ .............. 5), care au acoperit cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe;  în maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în ..... rate lunare/trimestriale/semestriale/ anuale. Cesionarul a constituit garanţii sub forma ........ ..............5), care au acoperit atât cuantumul creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, cât şi valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii, calculate potrivit legii. Valoarea dobânzilor aferente preţului cesiunii este de ........ .......... lei. Graficul de plată este prevăzut în anexa la prezentul contract.
Articolul 4 Obligaţiile Cedentului Cedentul predă, în original, la data încheierii prezentului contract, titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi actele de executare emise pentru recuperarea acestora, respectiv6): 1. ........ ................ ................ ................ ........ ............ 2. ........ ................ ................ ................ ................ 3. ........ ................ ................ ................ ............... Articolul 5 Efectele cesiunii
(1) La data încheierii prezentului contract, Cesionarul preia toate drepturile Cedentului.
(2) În situaţia în care plata preţului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, Cesionarul datorează dobânzi potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de la data scadenţei, respectiv data încheierii prezentului contract până la data stingerii inclusiv.
(3) În situaţia în care Cesionarul nu plăteşte Cedentului preţul cesiunii la termenul/termenele prevăzut(e) la art. 3, prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru Cedent, iar creanţa acestuia este o creanţă bugetară ce poate fi recuperată potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazul în care prezentul contract devine titlu executoriu potrivit alin. (3), Cesionarul datorează pentru preţul cesiunii neachitat obligaţii fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează de către organul de executare silită şi se consemnează într-un proces-verbal potrivit art. 227 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.
(5) Creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul cesiunii se scad din evidenţa fiscală a debitorului ........ .............., CIF ........ ........ ...........3).
(6) Preţul cesiunii se înregistrează în evidenţa fiscală a Cesionarului şi se urmăreşte încasarea acestuia de către organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de către Cesionar.
(7) Cedentul nu este responsabil pentru realizarea de către Cesionar a creanţelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe ce au făcut obiectul cesiunii.Prezentul contract intră în vigoare astăzi, ..............., data semnării lui, şi este încheiat în 5 (cinci) exemplare originale, din care: câte un exemplar se eliberează părţilor, un exemplar se comunică de către Cedent administratorului judiciar/lichidatorului ........ ..........., un exemplar se comunică de către Cedent debitorului ........ ................ şi un exemplar se comunică de către Cedent organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de către Cesionar. Cedent, ........ ................ Cesionar, ........ ................ 1) Se va menţiona sediul organului fiscal care are calitatea de cedent conform contractului de cesiune. 2) Se vor menţiona numele şi prenumele, precum şi funcţia reprezentantului legal al creditorului bugetar. 3) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al cesionarului, după caz. 4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 5) Se va completa tipul de garanţie pe care l-a constituit, respectiv: a)mijloace băneşti consemnate pe numele ofertantului declarat câştigător la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului; b)scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie potrivit art. 211 din Codul de procedură fiscală; c)instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câştigător; d)încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal; e)încheierea unui contract de gaj în favoarea organului fiscal.6) Se vor enumera titlurile de creanţă/titlurile executorii în care sunt individualizate creanţele bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanţe, actele de executare emise pentru recuperarea acestora, precum şi numărul şi data emiterii acestora.
ANEXĂ la Contractul de cesiune nr. ............./........... GRAFIC DE PLATĂ

Nr. crt. Termen de plată Cuantumul ratei (lei) Dobânda aferentă (lei) Total de plată (lei)
0 1 2 3 4 = 2 + 3SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 942/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 942 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 942/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu