Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.94 din 10.05.2011

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administraţiei şi Internelor
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 17 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări de Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul ordin instituie norme juridice referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, în instituţiile şi structurile aflate în subordinea MAI, precum şi ale personalului contractual detaşat la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare personal contractual. Articolul 2
(1) Activitatea profesională a personalului contractual se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale, denumită în continuare evaluare, constă în aprecierea obiectivă a activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale, stabilite anual, cu rezultatele obţinute în mod efectiv, în funcţie de criteriile stabilite de prezentul ordin.
(3) Scopul evaluării constă în:a)stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului; b)stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare; c)fundamentarea activităţii de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale; d)fundamentarea activităţii de recompensare; e)identificarea nevoilor de formare profesională continuă; f)validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională continuă; g)înlesnirea dialogului dintre şef şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale; h)acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.
(4) Rezultatul evaluării se consemnează în raportul de evaluare.
(5) Structura fişei postului este prevăzută în anexa nr. 1, iar modelul raportului de evaluare în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Activitatea de evaluare este o obligaţie de serviciu a şefilor ierarhici, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea acesteia.
(2) Evaluarea care nu corespunde realităţii atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(3) Şefii de la toate nivelurile ierarhice au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii activităţii, conduitei şi potenţialului de dezvoltare a personalului din subordine, respectiv a celui pe care a fost desemnat să îl evalueze dacă a intervenit situaţia prevăzută la art. 5 alin. (3), în vederea realizării unei evaluări cât mai complete şi corecte a personalului contractual.
Articolul 4Calificativele care se acordă pentru evaluarea personalului contractual sunt: a)foarte bine FB b)bine B c)satisfăcător S d)nesatisfăcător NS.
Capitolul IIOrganizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare Secţiunea 1Competenţele privind evaluarea personalului contractual Articolul 5
(1) Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de regulă de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, care vor înscrie obligatoriu în raportul de evaluare constatările şi concluziile asupra conţinutului evaluării, precum şi calificativul propus, respectiv acordat.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea personalului contractual se întocmeşte şi se aprobă de:a)ministrul administraţiei şi internelor, pentru şefii unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor a căror activitate este coordonată de către acesta; b)şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, pentru personalul contractual care i se subordonează direct.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) calificativul acordat constituie calificativ aprobat.
Articolul 6Nu pot realiza evaluări rudele şi afinii până la gradul al IV-lea inclusiv. Dacă şeful nemijlocit se află în una dintre situaţiile menţionate, evaluarea se întocmeşte de către o altă persoană care are cel puţin acelaşi nivel al funcţiei de conducere, desemnată de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, iar dacă şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice se află în una dintre situaţiile menţionate, evaluarea se realizează de unul dintre adjuncţii/locţiitorii desemnaţi de acesta.
Secţiunea a 2-aPerioada evaluată şi perioada de evaluare a personalului contractual Articolul 7
(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care se face evaluarea, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care perioada evaluată corespunde anului de învăţământ.
(2) Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizează în perioada 1 ianuarie-15 februarie a fiecărui an, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care activitatea de evaluare se realizează în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.
(3) Personalul contractual debutant nu se supune evaluării.
Articolul 8
(1) Evaluarea se face numai în cadrul perioadei de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (2) şi numai pentru personalul contractual care a desfăşurat activitate profesională în aceeaşi unitate cel puţin 6 luni.
(2) În mod excepţional, evaluarea personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, astfel:a)atunci când raportul de muncă al personalului contractual evaluat încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care evaluarea se face pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă; b)atunci când raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al şefului nemijlocit, respectiv al şefului unităţii/autorităţii sau instituţiei publice încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care evaluarea se face până la data la care au intervenit aceste situaţii sau, dacă nu este posibil, în termen de cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii; c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite, caz în care evaluarea se face la o dată anterioară promovării; d)în cazul detaşării pentru o perioadă de minimum o lună, caz în care evaluarea se face la finalul acestei perioade de către şeful unităţii unde are loc detaşarea.
(3) Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada în care i se suspendă raportul de muncă.
Secţiunea a 3-aEtapele activităţii de evaluare anuală a personalului contractual Articolul 9– Şefii unităţilor/autorităţilor sau instituţiilor publice care au în subordine personal contractual vor lua măsuri ca la începerea perioadei de evaluare să fie finalizate următoarele activităţi pregătitoare: a)emiterea dispoziţiei/ordinului de zi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului; b)instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor; c)difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului. Articolul 10În intervalul perioadei de evaluare se realizează următoarele activităţi: a)desfăşurarea de către şeful nemijlocit a interviului de evaluare, notarea concluziilor şi stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare care a început; b)acordarea de către şeful nemijlocit a punctajului pentru fiecare obiectiv profesional individual şi criteriu de evaluare; c)calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat şi a punctajului general de către şeful nemijlocit; d)înscrierea aprecierilor şi propunerilor de către şeful nemijlocit şi transmiterea raportului de evaluare la şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice; e)înscrierea concluziilor şi recomandărilor de către şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice şi aprobarea calificativului; f)aducerea la cunoştinţa personalului a rezultatului evaluării; g)consemnarea în cuprinsul fişei de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii ori, după caz, depunerea unei contestaţii la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face parte şeful care a aprobat evaluarea; h)soluţionarea contestaţiei şi acordarea calificativului final; i)luarea la cunoştinţă a calificativului final. Articolul 11
(1) La finele perioadei de evaluare se realizează următoarele activităţi:a)se analizează modul în care s-a desfăşurat evaluarea personalului la nivelul fiecărei unităţi/autorităţi sau instituţii publice; b)se trimite la eşalonul superior, respectiv la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în cazul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, raportul privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, situaţia statistică cu calificativele acordate, tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul nesatisfăcător şi măsurile propuse; se exceptează de la această prevedere instituţiile prefectului.
(2) Eşaloanele superioare prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi instituţiile prefectului trimit la Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea perioadei de evaluare, raportul privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, situaţia statistică cu calificativele acordate şi tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul nesatisfăcător.
Secţiunea a 4-aProcesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale Articolul 12Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de referinţă: a)fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului; b)obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată; c)criteriile de evaluare stabilite la art. 15 alin. (2)-(4). Articolul 13
(1) Pregătirea interviului se face de către şeful nemijlocit al persoanei evaluate şi cuprinde:a)studierea atribuţiilor, responsabilităţilor şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului, precum şi a obiectivelor înscrise în raportul de evaluare precedent; b)înscrierea în raportul de evaluare a recompenselor, sancţiunilor şi a studiilor, cursurilor de pregătire, stagiilor de documentare absolvite/efectuate în perioada evaluată; c)documentarea asupra activităţii personalului; d)întocmirea planului general de desfăşurare a interviului; pentru personalul care ridică probleme deosebite în activitatea profesională şi în conduită se va întocmi un plan de interviu individualizat, cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la această stare şi măsurile care pot fi luate pentru remedierea neajunsurilor; e)evidenţierea în planul de interviu a aspectelor cuprinse în raportul de evaluare care sunt susceptibile de a fi apreciate drept satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare, ori care pot genera confuzii şi interpretări; f)planificarea personalului pentru interviu, comunicarea locului, orei şi scopului, cu cel puţin două zile înainte de desfăşurarea acestuia.
(2) Desfăşurarea interviului de evaluare se bazează pe următoarele reguli:a)se iau în considerare atribuţiile înscrise în fişa postului personalului evaluat, obiectivele individuale înscrise în raportul de evaluare şi rezultatele activităţii; b)se recomandă imprimarea unui caracter de discuţie relaxată şi încurajarea exprimărilor deschise; c)şeful nemijlocit are datoria de a nu se lăsa influenţat de aprecierile altor persoane şi de a evalua nepărtinitor, fără prejudecăţi şi fără a impune o atitudine de severitate sau indulgenţă excesivă.
(3) În desfăşurarea interviului de evaluare pot fi avute în vedere următoarele aspecte:a)enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii în perioada evaluată; b)prezentarea principalelor deficienţe ale activităţii în perioada evaluată; c)prezentarea factorilor care se consideră că au influenţat, pozitiv, dar şi negativ, performanţa profesională în perioada evaluată; d)prezentarea eventualelor opinii şi argumente ale personalului evaluat referitoare la ceea ce se poate face în plan profesional în anul următor pentru perfecţionarea activităţii proprii şi a structurii din care face parte.
(4) Evaluatorul oferă persoanelor evaluate posibilitatea de a-şi susţine cu argumente eventualele obiecţii privind modul de apreciere, precum şi de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind relevante pentru activitatea sa.
(5) Interviul de evaluare se finalizează cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru anul următor.
Articolul 14
(1) Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:a)să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului; b)să fie cuantificabile; c)să fie prevăzute cu termene de realizare; d)să fie realiste, adică să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate; e)să fie flexibile, adică să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile unităţii/autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări semnificative în priorităţile sau resursele alocate unităţii/autorităţii ori instituţiei publice sau/şi cu privire la activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului. Obiectivele revizuite se menţionează în raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate.
Articolul 15
(1) Criteriile de analiză a postului, prevăzute de lege, în baza cărora sunt stabilite criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele:a)cunoştinţe şi experienţă; b)complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; c)judecata şi impactul deciziilor; d)influenţă, coordonare şi supervizare; e)contacte şi comunicare; f)condiţii de muncă; g)incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele:a)nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor; b)nivelul de implicare în îndeplinirea atribuţiilor; c)dificultatea/complexitatea atribuţiilor îndeplinite - în raport cu posturi similare; d)capacitatea de lucru cu supervizare redusă; e)loialitatea faţă de instituţie; f)capacitatea de lucru în echipă; g)capacitatea de comunicare.
(3) Suplimentar faţă de criteriile stabilite la alin. (2), pentru personalul contractual care ocupă posturi prevăzute cu studii superioare şi studii superioare de scurtă durată, respectiv studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat, se stabilesc următoarele criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale:a)capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi; b)capacitatea de a se perfecţiona şi a valorifica experienţa dobândită; c)spiritul de iniţiativă.
(4) Suplimentar faţă de criteriile stabilite la alin. (2), pentru personalul contractual care ocupă funcţii de conducere se stabilesc următoarele criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale:a)capacitatea de a organiza; b)capacitatea de a coordona; c)capacitatea de a controla; d)capacitatea de a decide; e)capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului; f)capacitatea de analiză şi sinteză; g)creativitatea şi spiritul de iniţiativă.
(5) Personalul contractual care ocupă temporar funcţii de conducere este evaluat pentru perioada respectivă conform prevederilor alin. (2) şi (3).
Articolul 16
(1) Obiectivele profesionale individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se notează de către evaluator cu note de la 1 la 5, nota 1 reprezentând minimul, iar nota 5 maximul.
(2) Îndeplinirea obiectivelor are o pondere de 70% în evaluarea finală, iar realizarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale are o pondere de 30% în evaluarea finală. Nota finală acordată persoanei evaluate este dată de media ponderată a notelor acordate la îndeplinirea obiectivelor, la care se adaugă media ponderată a notelor acordate la criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale.
(3) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; c)între 3,51 şi 4,50 - bine; d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.
(4) În cazul în care pe parcursul unui an personalul a fost evaluat pentru una sau mai multe situaţii prevăzute la art. 8 alin. (2), punctajul final se calculează ca medie aritmetică ponderată conform formulei: P1, P2, ... Pi = punctajul obţinut la fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 7 alin. (2); n1, n2, ... ni = numărul de luni pentru care s-a întocmit fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 8 alin. (2); P = punctajul final care se transformă în calificativ anual.
Secţiunea a 5-aAducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor, procedura de contestare şi modul de soluţionare a contestaţiei Articolul 17
(1) Rapoartele de evaluare se aduc la cunoştinţa celor evaluaţi, după aprobare, de către şefii care le-au întocmit. Evaluatorii au obligaţia să asculte opiniile celor evaluaţi cu privire la corectitudinea şi obiectivitatea aprecierilor şi să motiveze deciziile luate.
(2) Fiecare persoană evaluată va lua cunoştinţă, sub semnătură, de rezultatele evaluării.
Articolul 18
(1) Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării/calificativului acordat are dreptul de a contesta, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, rezultatul evaluării şi calificativul acordat. Contestaţia se menţionează în raportul de evaluare, prin marcarea în rubrica destinată, sau se depune la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face parte şeful care a aprobat evaluarea, printr-un raport personal al persoanei evaluate, în care se cuprind motivele şi argumentele corespunzătoare.
(2) Constituirea comisiei de cercetare a contestaţiei se dispune după cum urmează:a)de ministrul administraţiei şi internelor, pentru cercetarea contestaţiilor formulate împotriva evaluărilor aprobate de acesta; b)de şeful nemijlocit al celui care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei; c)de directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru personalul contractual detaşat la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii raportului de evaluare/raportului personal cu contestaţia.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), comisia este formată din membri ai Colegiului ministerului.
(4) Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dintre care unul este desemnat preşedintele comisiei.
(5) În comisia de cercetare a contestaţiei nu pot fi desemnaţi cei care au întocmit/aprobat evaluarea.
(6) Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza raportului de evaluare al cărui rezultat se contestă, obiectivelor stabilite/revizuite în raportul de evaluare precedent, fişei postului persoanei evaluate, referatului întocmit de şeful nemijlocit al persoanei evaluate, referatului întocmit de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a interviului realizat cu personalul contractual care a contestat evaluarea.
(7) Referatele prevăzute la alin. (6) cuprind motivaţia corespunzătoare a propunerii/acordării punctajelor şi calificativelor contestate.
(8) Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces- verbal care, împreună cu documentele de verificare şi raportul de evaluare, se prezintă şefului competent să soluţioneze contestaţia. Hotărârea asupra contestaţiei este definitivă, se consemnează în raportul de evaluare şi se comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termen de 5 zile lucrătoare de la constituirea comisiei de cercetare a contestaţiei.
(9) Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la raportul de evaluare, care se introduce în dosarul personal al persoanei evaluate.
Capitolul IIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19Pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2010, în cazul personalului contractual a cărui perioadă de evaluare anuală era stabilită între 1 decembrie şi 30 noiembrie a anului următor ori în anul de învăţământ 2009-2010, obiectivele profesionale individuale se stabilesc de către şeful nemijlocit, pe baza principalelor sarcini avute de personalul contractual în perioada evaluată. Articolul 20Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2), activitatea de evaluare a personalului contractual pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2010, respectiv în anul de învăţământ 2009-2010 începe la 15 zile şi se finalizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 21În situaţia în care calificativele obţinute în anii 2008 şi 2009 sunt necesare pentru promovarea personalului contractual, acestea se echivalează cu calificativele prevăzute de prezentul ordin, astfel: a)foarte bun = foarte bine; b)bun = bine; c)satisfăcător = satisfăcător; la nivel standardului stabilit postului = satisfăcător; corespunzător = satisfăcător; d)nesatisfăcător = nesatisfăcător. Articolul 22Imprimatele tipizate prevăzute prin prezentul ordin se asigură de către inspectoratele generale/similare pentru unităţile subordonate, iar pentru unităţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cele subordonate nemijlocit acestora de către Direcţia generală management resurse umane. Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 24Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1STRUCTURA FIŞEI POSTULUI Unitatea Caracterul documentului: FIŞA POSTULUI A. Identificarea postului 1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului 2. Denumirea postului 3. Poziţia postului din statul de organizare 4. Funcţia 5. Gradul/Treapta profesională 6. Nivelul de acces la informaţii clasificate 7. Relaţii cu alte posturi 7.1. Sfera relaţională internă: relaţii ierarhice relaţii funcţionale relaţii de control relaţii de reprezentare 7.2. Sfera relaţională externă: relaţii cu autorităţi şi instituţii publice relaţii cu organizaţii internaţionale relaţii cu persoane juridice privateB. Cerinţele postului 1. Pregătire: 1.1. studii de specialitate 1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare 1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere 1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere 1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi 1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor 2. Experienţă: 2.1. vechime în muncă 2.2. vechime în specialitate 3. Aptitudini şi abilităţi necesare 4. Starea sănătăţii 5. Trăsături psihice şi de personalitate C. Condiţii specifice postului 1. Locul de muncă 2. Programul de lucru 3. Deplasări curente 4. Încadrarea în condiţii de muncă 5. Riscuri implicate de post 6. Compensări D. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului Şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice ........ ........ ............... Şeful nemijlocit ........ ........ ........... Numele şi prenumele........ ................ ................ ................ .......... Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........... Data ........ .......... Semnătura ......... Data ................ Titularul postului ........ ................ ........ ......... Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura ........ ........ Data ........ ......... NOTĂ: Întocmirea fişelor postului se realizează potrivit Îndrumarului de completare a fişei postului din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare, adaptat conform prezentei structuri a fişei postului. Pentru posturile de personal contractual din structurile de ordine şi siguranţă publică se aplică în mod corespunzător şi prevederile referitoare la analiza postului stabilite de anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008, cu modificările ulterioare. ANEXA Nr. 2 Caracterul documentului: (INSTITUŢIA) ........ ................ ........ ............... Unitatea ........ ................ ........ .............. RAPORT DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual pentru perioada de la ........ ........ la ........ .............. model -Motivul evaluării: anuală o alte: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... A. Date de identificare Numele şi prenumele persoanei evaluate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... denumirea postului: ........ ................ ................ ........ ..............funcţia: ........ ................ ................ ................ ........ .......... gradul/treapta profesională: ........ ................ gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime: ........ ............. elementele de identificare a postului în unitate/structură (departament/serviciu/birou/compartiment ori similare): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. data încadrării în instituţie: ........ ........ ...........; data numirii în funcţie: ........ ............; data ultimei promovări: ........ ................ ........... calificative obţinute în ultimii 3 ani: III o II o I o B. Obiective realizate

Nr. crt. Obiectivele pentru perioada evaluată % din timp Realizat % Nota propusă Nota acordată
1.
2.
3.
4.
5.
Nr. crt. Obiectivele revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat % Nota propusă Nota acordată
1.
2.
3.
Total la îndeplinirea obiectivelor (70% din evaluarea finală) media notelor = media ponderată = media notelor x 0,7 =

C. Criterii de performanţă îndeplinite

Nr. crt. Criterii de performanţă utilizate în evaluare Nota şefului nemijlocit Nota şefului unităţii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Total la îndeplinirea obiectivelor (30% din evaluarea finală) media notelor = media ponderată = media notelor x 0,3 =

Nota evaluării = (media ponderată a notelor acordate la modulul B + media ponderată a notelor acordate la modulul C) = Calificativul evaluării = D. Obiectivele stabilite cu ocazia evaluării pentru următoarea perioadă evaluată

Nr. crt. Obiective % din timp
1.
2.
3.
4.
5.

E. Studii, cursuri de pregătire profesională, stagii de documentare absolvite/efectuate în perioada supusă aprecierii şi calificativele obţinute: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... F. Recompense şi sancţiuni disciplinare:

a) recompense acordate, data şi motivul:
b) sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul:

G. Potenţialul de dezvoltare şi propuneri ale şefului nemijlocit privind evoluţia profesională: a)promovarea în gradul/treapta profesională ........ ................ ................ ................ ................ ................ ....................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... b)participarea la cursuri/programe de formare profesională continuă: ........ ................ ................ ................ ....................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. c)desfăşurarea unei noi activităţi/modificarea raporturilor de muncă: ........ ................ ................ ................ .................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. d)altele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. H. Obiecţii ale persoanei evaluate în cadrul interviului:

Semnătura persoanei evaluate: ........ ........ Data interviului: ........ ..........

I. Aprecieri şi propuneri ale şefului nemijlocit: Şeful nemijlocit: numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Funcţia, data numirii: ........ ................ ........ ............. Semnătura: ........ ............. Data evaluării: ........ ................ J. Concluzii şi recomandări ale şefului unităţii/autorităţii sau instituţiei publice: Şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Gradul, numele şi prenumele: ........ ................ ................ ............. Funcţia, data numirii: ........ ................ ................ ................ ......... Semnătura: ........ ........ Data evaluării: ........... K. Luarea la cunoştinţă a rezultatelor evaluării: De acord cu rezultatele evaluării o Semnătura: .............. Data: .............. Contest rezultatele evaluării o Semnătura: ................ Data: .............. Motivaţia şi argumentele contestaţiei: Rezultatul contestaţiei: Şeful comisiei de cercetare a contestaţiei: Gradul, numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Semnătura: ............. Data: ............. Hotărârea privind rezolvarea contestaţiei: Luarea la cunoştinţă a rezolvării contestaţiei: Semnătura: ............. Data luării la cunoştinţă: ........ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 94/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 94 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 94/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu