Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 927 din 17 iunie 2004

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, si in temeiul art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9;
    2. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9;
    3. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real, cod 14.13.02.13/9r;
prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 pct. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole este prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                      __________
                                                    /   ROMANIA  \
                                                   |     ___      |
    215                                            |   / MFP \    |
                                                   |   \ ___ /    |
                                                   |  MINISTERUL  |
                            DECLARATIE             |  FINANTELOR  |
                                                   |  PUBLICE     |
                                                    \ __________ /

              PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                              _
                       Pentru anul ............     Declaratie rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

    DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                           Initiala              Cod numeric personal/Numar
  Nume                     tatalui  Prenume      de identificare fiscala
 ______________________________________________________________________________
|_________________________|________|_______|___________________________________|

        Strada                        Nr.   Bloc    Scara    Etaj     Ap.
        _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_____|_______|________|________|_________|
        Localitate                    Judet                           Sector
Adresa  _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_______________________________|_________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
                                           ____________________________________
    Organul fiscal de domiciliu/resedinta |____________________________________|

    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) ....................

 ______________________________________________________________________________
  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Tipul activitatii agricole   |        Suprafete de teren             |
|crt.|                                 |_______________________________________|
|    |                                 |Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|
|    |                                 |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |
|    |                                 |_______|_______|_______|_______|_______|
|    |                                 |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 1. |Cultivarea florilor in sere si   |       |       |       |       |       |
|    |solarii si/sau in sistem irigat  |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 2. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |legumelor si zarzavaturilor      |       |       |       |       |       |
|    |in sere si solarii si/sau in     |       |       |       |       |       |
|    |sistem irigat                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 3. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |arbustilor                       |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 4. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |plantelor decorative             |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 5. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |ciupercilor*)                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 6. |Exploatarea pepinierelor viticole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 7. |Exploatarea pepinierelor pomicole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 8. |Alte activitati asemanatoare     |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|

    Venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit
 ______________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele
inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

    Nume, prenume/Denumire .........................................
    Adresa .........................................................
           .........................................................
                                                        _______________________
    Cod de identificare al reprezentantului fiscal ... |_______________________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
 ______________________________________________________________________________
    Semnatura contribuabil      data      | Semnatura                data
                           ......  ...... | reprezentant fiscal ......  ......
    Numar telefon/fax                     | Numar telefon/fax
    contribuabil ........................ | reprezentant fiscal ..............
    E-mail .............................. | E-mail ...........................
 _________________________________________|____________________________________
    Loc rezervat organului fiscal               Nr. inregistrare .............
                                                Data .........................
 ______________________________________________________________________________
    *) Se inscrie suprafata totala cultivata cu ciuperci sau bureti obtinuta prin insumarea suprafetelor amenajate ca suport pentru aceste culturi.
 ______________________________________________________________________________
    Cod MFP 14.13.01.13/9                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

    _________
  /  ROMANIA  \
 |     ___     | Agentia Nationala de
 |   / MFP \   | Administrare Fiscala          Nr. inregistrare ..............
 |   \ ___ /   |
 |  MINISTERUL | Administratia Finantelor      Data ......../......../........
 |  FINANTELOR | Publice: ...............
 |   PUBLICE   |
  \___________/

                          DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
                  pentru veniturile din activitati agricole
                        - impunere pe norme de venit -
                                      _ _ _ _
                                anul |_|_|_|_|

 Catre:                                    CNP/NIF:
 Nume:
 Prenume:                            In baza art. 76 si art. 78 din Legea
 Domiciliul: Localitate              nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a
 Str.                                Declaratiei privind veniturile din
 Nr.    Bl.      Sc.      Ap.        activitati agricole pe anul .....
 Judet/Sector                        inregistrata sub nr. ..... din ......../
                                     Raportului de inspectie fiscala/Notei de
                                     constatare nr. ....... se stabileste
                                     impozitul pe venitul agricol, dupa cum
                                     urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit:

                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
|      Tipul activitatii agricole       |                Venitul net           |
|                                       |______________________________________|
|                                       | Decizie anterioara | Decizie curenta |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| .................................     |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| Total venit net                       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
| Impozit (15% x Total venit net)       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|

    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica, in perioada de prescriptie, impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor.

    1. Suma de  - ...........lei, se achita in doua transe egale astfel:
                - .......... lei, pana la data de 1 septembrie ....... inclusiv;
                - .......... lei, pana la data de 15 noiembrie ....... inclusiv.
    2. Suma de ............. lei, reprezentand diferente de impozit intre decizia curenta si decizia anterioara, se plateste in termen de ....... zile de la data comunicarii.

    Pentru impozitul neachitat pana la termenele precizate mai sus se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

 ______________________________________________________________________________
|                |   Functia   |   Nume si prenume    |   Data  |   Semnatura  |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Aprobat        |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Verificat      |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Intocmit       |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|

                                        Am primit un exemplar,
                                        Semnatura contribuabil ________________

                                        Data _____/_____/______       sau

                                        Nr. si data confirmarii de primire:
                                        _______________________________________
     Cod 14.13.02.13/9

    _________
  /  ROMANIA  \
 |     ___     | Agentia Nationala de
 |   / MFP \   | Administrare Fiscala          Nr. inregistrare ..............
 |   \ ___ /   |
 |  MINISTERUL | Administratia Finantelor      Data ......../......../........
 |  FINANTELOR | Publice: ...............
 |   PUBLICE   |
  \___________/
                          DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
                  pentru veniturile din activitati agricole
                        - impunere in sistem real -
                                      _ _ _ _
                                anul |_|_|_|_|

 Catre:                                    CNP/NIF:
 Nume:                               In baza art. ..... din ...................
 Prenume:                            si a Declaratiei speciale privind
 Domiciliul: Localitate              veniturile din activitati agricole pe anul
 Str.                                ......... inregistrata sub nr. ..... din
 Nr.    Bl.      Sc.      Ap.        ......../Raportului de inspectie fiscala/
 Judet/Sector                        Notei de constatare nr. ....... si Cererii
                                     de optiune pentru stabilirea venitului net
                                     in sistem real nr. ........... se
                                     stabileste impozitul pe venitul agricol,
                                     dupa cum urmeaza:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
| A.           Tipul activitatii agricole               | Decizie    | Decizie |
|                                                       | anterioara | curenta |
|_______________________________________________________|____________|_________|
|                                                       |            |         |
| ..................................................... |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 1. Total venit net                                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
 ______________________________________________________________________________
| B.                   Impozit anual                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 2. Impozit datorat                                    |            |         |
|    (rd. 1 x 15%)                                      |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 3. Obligatii stabilite privind|                       |            |         |
|    platile anticipate         |                       |            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|
| 4. Diferente de impozit anual | a. stabilite in plus  |            |         |
|    de regularizat             |    (rd. 2 - rd. 3)    |            |         |
|                               |_______________________|            |         |
|                               | b. stabilite in minus |            |         |
|                               |    (rd. 3 - rd. 2)    |            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|
| 5. Diferente de impozit,      | a. constatate in plus |            |         |
|    conform art. .... din .... |_______________________|            |         |
|                               | b. constatate in minus|            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|

    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Diferenta de impozit stabilita in plus (rd. 4a) in suma de ......................... lei se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei. Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Diferenta de impozit constatata in plus (rd. 5a) in suma de ........................ lei se plateste in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna.
    Diferenta stabilita/constatata in minus (rd. 4b sau rd. 5b) in suma de .......................... lei se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

 ______________________________________________________________________________
|                |   Functia   |   Nume si prenume    |   Data  |   Semnatura  |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Aprobat        |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Verificat      |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Intocmit       |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|

                                        Am primit un exemplar,
                                        Semnatura contribuabil ________________

                                        Data _____/_____/______       sau

                                        Nr. si data confirmarii de primire:
                                        _______________________________________
     Cod 14.13.02.13/9r

    ANEXA 2

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii si/sau in sistem irigat, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul respectiv. In cazul in care pe raza aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal pentru anul in curs;
    - in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, cand aceasta incepe dupa data de 30 iunie;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune in perioada de prescriptie, pana in momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se refera.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    Organul fiscal de domiciliu - se inscrie organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti.

    A. Date privind activitatea desfasurata
    Suprafete de teren - se inscrie, in randul corespunzator activitatii desfasurate, numarul de ari aferent fiecarei suprafete (parcele) de teren cultivate, situate in raza teritoriala a localitatii.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.
    Cod de identificare al reprezentantului fiscal - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

    ANEXA 3

                                  PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

    Impozitul pe veniturile din activitati agricole se calculeaza de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pe baza informatiilor transmise de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    In vederea stabilirii impozitului, in termen de 5 zile de la primirea declaratiilor, organul fiscal de sursa va transmite organului fiscal de domiciliu informatii privind baza de impunere.
    In situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania, stabilirea impozitului se efectueaza de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    Stabilirea impozitului pe veniturile din activitati agricole se efectueaza prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, corespunzatoare tipului de activitate desfasurata de catre contribuabil si perioadei lucrate, sau asupra venitului net stabilit in sistem real, dupa caz, impozitul fiind final.
    1. In cazul determinarii venitului net pe baza de norme de venit, contribuabilul depune Declaratia privind veniturile din activitati agricole, pentru anul fiscal in curs.
    In termen de 15 zile de la primirea declaratiei, organul fiscal competent emite si transmite contribuabilului Decizia de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - pe norme de venit.
    2. In situatia in care contribuabilul a optat pentru determinarea venitului net in sistem real, stabilirea impozitului pe veniturile din activitati agricole se efectueaza de organul fiscal competent, pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole, depusa de contribuabil.
    Pana la data de 31 mai a anului curent pentru anul precedent, organul fiscal emite Decizia de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real.

    ANEXA 4

                         CARACTERISTICI DE TIPARIRE,
modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 din ordin

    I. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9
    1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.01.13/9
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire (seturi):
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare;
    - se poate utiliza si echipamentul informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza gratuit.
    6. Se utilizeaza la declararea veniturilor din activitati agricole, prevazute la art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, impuse pe norme de venit.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole sau de reprezentantii fiscali ai acestora.
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul;
    - copia la contribuabil.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    II. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole
    - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9
    1. Denumire: Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere pe norme de venit
    2. Cod: 14.13.02.13/9
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole, in cazul stabilirii venitului net pe baza normelor de venit.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: organul fiscal de domiciliu fiscal sau de organul fiscal de sursa, in situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau la organul fiscal de sursa, dupa caz.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    III. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole
    - impunere in sistem real, cod 14.13.02.13/9r
    1. Denumire: Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real
    2. Cod: 14.13.02.13/9r
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza gratuit.
    6. Se utilizeaza la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole, in cazul stabilirii venitului net in sistem real.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau de organul fiscal de sursa, in situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
      un exemplar la organul fiscal de domiciliu fiscal sau la organul fiscal de sursa, dupa caz.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 927/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 927 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 927/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu