Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 927 din 17 iunie 2004

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, si in temeiul art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    1. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9;
    2. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9;
    3. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real, cod 14.13.02.13/9r;
prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 pct. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole este prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                      __________
                                                    /   ROMANIA  \
                                                   |     ___      |
    215                                            |   / MFP \    |
                                                   |   \ ___ /    |
                                                   |  MINISTERUL  |
                            DECLARATIE             |  FINANTELOR  |
                                                   |  PUBLICE     |
                                                    \ __________ /

              PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE
                                                                              _
                       Pentru anul ............     Declaratie rectificativa |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

    DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                           Initiala              Cod numeric personal/Numar
  Nume                     tatalui  Prenume      de identificare fiscala
 ______________________________________________________________________________
|_________________________|________|_______|___________________________________|

        Strada                        Nr.   Bloc    Scara    Etaj     Ap.
        _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_____|_______|________|________|_________|
        Localitate                    Judet                           Sector
Adresa  _______________________________________________________________________
       |_____________________________|_______________________________|_________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
                                           ____________________________________
    Organul fiscal de domiciliu/resedinta |____________________________________|

    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) ....................

 ______________________________________________________________________________
  A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Tipul activitatii agricole   |        Suprafete de teren             |
|crt.|                                 |_______________________________________|
|    |                                 |Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|Parcela|
|    |                                 |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |
|    |                                 |_______|_______|_______|_______|_______|
|    |                                 |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |  ari  |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 1. |Cultivarea florilor in sere si   |       |       |       |       |       |
|    |solarii si/sau in sistem irigat  |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 2. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |legumelor si zarzavaturilor      |       |       |       |       |       |
|    |in sere si solarii si/sau in     |       |       |       |       |       |
|    |sistem irigat                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 3. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |arbustilor                       |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 4. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |plantelor decorative             |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 5. |Cultivarea si valorificarea      |       |       |       |       |       |
|    |ciupercilor*)                    |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 6. |Exploatarea pepinierelor viticole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 7. |Exploatarea pepinierelor pomicole|       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| 8. |Alte activitati asemanatoare     |       |       |       |       |       |
|____|_________________________________|_______|_______|_______|_______|_______|

    Venitul net se determina pe baza de norme anuale de venit
 ______________________________________________________________________________
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele
inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal

    Nume, prenume/Denumire .........................................
    Adresa .........................................................
           .........................................................
                                                        _______________________
    Cod de identificare al reprezentantului fiscal ... |_______________________|

    Cont bancar
         Banca .................. Numar cont ..........................
 ______________________________________________________________________________
    Semnatura contribuabil      data      | Semnatura                data
                           ......  ...... | reprezentant fiscal ......  ......
    Numar telefon/fax                     | Numar telefon/fax
    contribuabil ........................ | reprezentant fiscal ..............
    E-mail .............................. | E-mail ...........................
 _________________________________________|____________________________________
    Loc rezervat organului fiscal               Nr. inregistrare .............
                                                Data .........................
 ______________________________________________________________________________
    *) Se inscrie suprafata totala cultivata cu ciuperci sau bureti obtinuta prin insumarea suprafetelor amenajate ca suport pentru aceste culturi.
 ______________________________________________________________________________
    Cod MFP 14.13.01.13/9                  Tiparit la CN "Imprimeria Nationala"

    _________
  /  ROMANIA  \
 |     ___     | Agentia Nationala de
 |   / MFP \   | Administrare Fiscala          Nr. inregistrare ..............
 |   \ ___ /   |
 |  MINISTERUL | Administratia Finantelor      Data ......../......../........
 |  FINANTELOR | Publice: ...............
 |   PUBLICE   |
  \___________/

                          DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
                  pentru veniturile din activitati agricole
                        - impunere pe norme de venit -
                                      _ _ _ _
                                anul |_|_|_|_|

 Catre:                                    CNP/NIF:
 Nume:
 Prenume:                            In baza art. 76 si art. 78 din Legea
 Domiciliul: Localitate              nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a
 Str.                                Declaratiei privind veniturile din
 Nr.    Bl.      Sc.      Ap.        activitati agricole pe anul .....
 Judet/Sector                        inregistrata sub nr. ..... din ......../
                                     Raportului de inspectie fiscala/Notei de
                                     constatare nr. ....... se stabileste
                                     impozitul pe venitul agricol, dupa cum
                                     urmeaza:

    I. Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit:

                                                                     - lei -
 ______________________________________________________________________________
|      Tipul activitatii agricole       |                Venitul net           |
|                                       |______________________________________|
|                                       | Decizie anterioara | Decizie curenta |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| .................................     |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
| Total venit net                       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|
 ______________________________________________________________________________
| Impozit (15% x Total venit net)       |                    |                 |
|_______________________________________|____________________|_________________|

    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica, in perioada de prescriptie, impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor.

    1. Suma de  - ...........lei, se achita in doua transe egale astfel:
                - .......... lei, pana la data de 1 septembrie ....... inclusiv;
                - .......... lei, pana la data de 15 noiembrie ....... inclusiv.
    2. Suma de ............. lei, reprezentand diferente de impozit intre decizia curenta si decizia anterioara, se plateste in termen de ....... zile de la data comunicarii.

    Pentru impozitul neachitat pana la termenele precizate mai sus se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

 ______________________________________________________________________________
|                |   Functia   |   Nume si prenume    |   Data  |   Semnatura  |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Aprobat        |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Verificat      |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Intocmit       |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|

                                        Am primit un exemplar,
                                        Semnatura contribuabil ________________

                                        Data _____/_____/______       sau

                                        Nr. si data confirmarii de primire:
                                        _______________________________________
     Cod 14.13.02.13/9

    _________
  /  ROMANIA  \
 |     ___     | Agentia Nationala de
 |   / MFP \   | Administrare Fiscala          Nr. inregistrare ..............
 |   \ ___ /   |
 |  MINISTERUL | Administratia Finantelor      Data ......../......../........
 |  FINANTELOR | Publice: ...............
 |   PUBLICE   |
  \___________/
                          DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA
                  pentru veniturile din activitati agricole
                        - impunere in sistem real -
                                      _ _ _ _
                                anul |_|_|_|_|

 Catre:                                    CNP/NIF:
 Nume:                               In baza art. ..... din ...................
 Prenume:                            si a Declaratiei speciale privind
 Domiciliul: Localitate              veniturile din activitati agricole pe anul
 Str.                                ......... inregistrata sub nr. ..... din
 Nr.    Bl.      Sc.      Ap.        ......../Raportului de inspectie fiscala/
 Judet/Sector                        Notei de constatare nr. ....... si Cererii
                                     de optiune pentru stabilirea venitului net
                                     in sistem real nr. ........... se
                                     stabileste impozitul pe venitul agricol,
                                     dupa cum urmeaza:

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
| A.           Tipul activitatii agricole               | Decizie    | Decizie |
|                                                       | anterioara | curenta |
|_______________________________________________________|____________|_________|
|                                                       |            |         |
| ..................................................... |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 1. Total venit net                                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
 ______________________________________________________________________________
| B.                   Impozit anual                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 2. Impozit datorat                                    |            |         |
|    (rd. 1 x 15%)                                      |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 3. Obligatii stabilite privind|                       |            |         |
|    platile anticipate         |                       |            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|
| 4. Diferente de impozit anual | a. stabilite in plus  |            |         |
|    de regularizat             |    (rd. 2 - rd. 3)    |            |         |
|                               |_______________________|            |         |
|                               | b. stabilite in minus |            |         |
|                               |    (rd. 3 - rd. 2)    |            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|
| 5. Diferente de impozit,      | a. constatate in plus |            |         |
|    conform art. .... din .... |_______________________|            |         |
|                               | b. constatate in minus|            |         |
|_______________________________|_______________________|____________|_________|

    Administratia finantelor publice isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a veniturilor, in perioada de prescriptie a impozitului pe venit.
    Diferenta de impozit stabilita in plus (rd. 4a) in suma de ......................... lei se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii prezentei. Pentru impozitul neachitat pana la termenul precizat mai sus, se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere.
    Diferenta de impozit constatata in plus (rd. 5a) in suma de ........................ lei se plateste in functie de data primirii prezentei, astfel:
    - pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 01 - 15 din luna;
    - pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data primirii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna.
    Diferenta stabilita/constatata in minus (rd. 4b sau rd. 5b) in suma de .......................... lei se compenseaza cu obligatiile neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar diferenta se restituie conform prevederilor legale in vigoare.
    Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
    Prezenta reprezinta titlu de creanta si devine executoriu in conditiile legii.

 ______________________________________________________________________________
|                |   Functia   |   Nume si prenume    |   Data  |   Semnatura  |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Aprobat        |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Verificat      |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|
| Intocmit       |             |                      |         |              |
|________________|_____________|______________________|_________|______________|

                                        Am primit un exemplar,
                                        Semnatura contribuabil ________________

                                        Data _____/_____/______       sau

                                        Nr. si data confirmarii de primire:
                                        _______________________________________
     Cod 14.13.02.13/9r

    ANEXA 2

                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind veniturile din activitati agricole", cod 14.13.01.13/9

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii si/sau in sistem irigat, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate in a carei raza teritoriala se afla terenul, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul respectiv. In cazul in care pe raza aceleiasi localitati se afla mai multe terenuri, se va depune o singura declaratie.
    Termen de depunere:
    - anual, pana la data de 30 iunie a anului fiscal pentru anul in curs;
    - in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, cand aceasta incepe dupa data de 30 iunie;
    - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
    Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
------------
    *) Declaratia rectificativa se poate depune in perioada de prescriptie, pana in momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se refera.

    Date de identificare ale contribuabilului
    Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre organele fiscale cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
    Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul Romaniei.
    Organul fiscal de domiciliu - se inscrie organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.
    Localitatea pe raza careia se afla terenul (terenurile) - se inscrie denumirea unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comuna sau sector al municipiului Bucuresti.

    A. Date privind activitatea desfasurata
    Suprafete de teren - se inscrie, in randul corespunzator activitatii desfasurate, numarul de ari aferent fiecarei suprafete (parcele) de teren cultivate, situate in raza teritoriala a localitatii.

    Date de identificare ale reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, daca exista.
    Cod de identificare al reprezentantului fiscal - se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

    ANEXA 3

                                  PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

    Impozitul pe veniturile din activitati agricole se calculeaza de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, pe baza informatiilor transmise de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    In vederea stabilirii impozitului, in termen de 5 zile de la primirea declaratiilor, organul fiscal de sursa va transmite organului fiscal de domiciliu informatii privind baza de impunere.
    In situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania, stabilirea impozitului se efectueaza de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul.
    Stabilirea impozitului pe veniturile din activitati agricole se efectueaza prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, corespunzatoare tipului de activitate desfasurata de catre contribuabil si perioadei lucrate, sau asupra venitului net stabilit in sistem real, dupa caz, impozitul fiind final.
    1. In cazul determinarii venitului net pe baza de norme de venit, contribuabilul depune Declaratia privind veniturile din activitati agricole, pentru anul fiscal in curs.
    In termen de 15 zile de la primirea declaratiei, organul fiscal competent emite si transmite contribuabilului Decizia de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - pe norme de venit.
    2. In situatia in care contribuabilul a optat pentru determinarea venitului net in sistem real, stabilirea impozitului pe veniturile din activitati agricole se efectueaza de organul fiscal competent, pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole, depusa de contribuabil.
    Pana la data de 31 mai a anului curent pentru anul precedent, organul fiscal emite Decizia de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real.

    ANEXA 4

                         CARACTERISTICI DE TIPARIRE,
modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art. 1 din ordin

    I. Declaratie privind veniturile din activitati agricole, cod 14.13.01.13/9
    1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activitati agricole
    2. Cod: 14.13.01.13/9
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire (seturi):
    - pe fata se tipareste continutul declaratiei;
    - pe verso se tiparesc instructiunile de completare;
    - se poate utiliza si echipamentul informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza gratuit.
    6. Se utilizeaza la declararea veniturilor din activitati agricole, prevazute la art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, impuse pe norme de venit.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole sau de reprezentantii fiscali ai acestora.
    8. Circula:
    - originalul la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla terenul;
    - copia la contribuabil.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    II. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole
    - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9
    1. Denumire: Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere pe norme de venit
    2. Cod: 14.13.02.13/9
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza: gratuit.
    6. Se utilizeaza la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole, in cazul stabilirii venitului net pe baza normelor de venit.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: organul fiscal de domiciliu fiscal sau de organul fiscal de sursa, in situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
    - un exemplar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau la organul fiscal de sursa, dupa caz.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    III. Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole
    - impunere in sistem real, cod 14.13.02.13/9r
    1. Denumire: Decizie de impunere anuala pentru veniturile din activitati agricole - impunere in sistem real
    2. Cod: 14.13.02.13/9r
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
    5. Se difuzeaza gratuit.
    6. Se utilizeaza la calculul impozitului pe veniturile din activitati agricole, in cazul stabilirii venitului net in sistem real.
    7. Se intocmeste:
    - in: 2 exemplare;
    - de: organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau de organul fiscal de sursa, in situatia in care contribuabilul nu are domiciliu fiscal in Romania.
    8. Circula:
    - un exemplar la contribuabil;
      un exemplar la organul fiscal de domiciliu fiscal sau la organul fiscal de sursa, dupa caz.
    9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 927/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 927 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 927/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu