Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 918 din 13 iulie 2004

pentru aprobarea Normelor privind conditiile atribuirii in folosinta gratuita catre concesionari a bunurilor mobile ce se afla in dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesioneaza

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 19 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind conditiile atribuirii in folosinta gratuita catre concesionari a bunurilor mobile ce se afla in dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesioneaza, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile implicate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile sanitare detinatoare ale bunurilor mobile vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul sanatatii,
                                Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                                     NORME
privind conditiile atribuirii in folosinta gratuita catre concesionari a bunurilor mobile ce se afla in dotarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale care se concesioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 884/2004

    Art. 1
    Bunurile mobile aflate in dotarea cabinetelor medicale se dau in folosinta gratuita la cerere, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 2
    Pentru atribuirea in folosinta gratuita a bunurilor mobile aflate in dotarea spatiilor destinate cabinetelor medicale ce se concesioneaza, concesionarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada incheierii contractului de concesiune;
    b) sa prezinte inventarul bunurilor mobile din dotarea spatiului respectiv;
    c) sa aiba aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pentru atribuirea in folosinta gratuita a bunurilor mobile.
    Art. 3
    In vederea atribuirii bunurilor in cauza concesionarul va depune o cerere la directia de sanatate publica din raza teritoriala a spatiului concesionat, insotita de documentele prevazute la art. 1 lit. a) si b).
    Art. 4
    Atribuirea bunurilor se face prin incheierea unui contract de imprumut de folosinta (comodat) cu proprietarul bunurilor.
    Art. 5
    Modelul-cadru al contractului de imprumut de folosinta (comodat) este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                     CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
                                (COMODAT)

                  Incheiat astazi ......................
                  La ...................................

    I. Partile contractante

    1.1. .................................. (unitatea sanitara care detine bunurile) cu sediul in ......................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., cod fiscal nr. ................., prin reprezentantul sau legal ......................... (numele si prenumele conducatorului unitatii), in calitate de comodant, pe de o parte, si
    1.2. ................................... (numele si prenumele titularului cabinetului medical), domiciliat in .................. str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., CNP ......................, medic titular al cabinetului .............., cu sediul social in .............................., inregistrat in Registrul unic al cabinetelor medicale sub nr. ..........., cod fiscal nr. ................, avand contul deschis la ........................., in calitate de concesionar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta (comodat) cu respectarea urmatoarelor clauze:

    II. Obiectul contractului

    2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului bunurile mobile prevazute in lista-anexa la prezentul contract.
    2.2. Durata normata de functionare a bunurilor mobile cuprinse in lista prevazuta la pct. 2.1 se va preciza in dreptul fiecaruia.
    2.3. La expirarea duratei normate de functionare a bunurilor mobile care se atribuie in folosinta gratuita, in cazul in care aceasta se implineste inlauntrul termenului pentru care s-a incheiat prezentul contract, acestea vor fi restituite de comodatar comodantului pe baza unui proces-verbal de predare-preluare.

    III. Obligatiile partilor

    3.1. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
    a) sa predea spre folosinta comodatarului bunurile cuprinse in lista-anexa;
    b) sa nu instraineze bunurile pe toata durata prezentului contract;
    c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului, sa foloseasca bunurile ca un bun proprietar;
    d) sa preia bunurile prevazute la pct. 2.3.
    3.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
    a) sa ceara si sa obtina spre folosinta bunurile care fac obiectul prezentului contract;
    b) sa foloseasca bunurile ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;
    c) sa suporte toate cheltuielile pentru functionarea bunurilor;
    d) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a bunurilor folosite;
    e) sa suporte toate pagubele si sa fie unic responsabil pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert;
    f) sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
    g) sa predea bunurile prevazute la pct. 2.3;
    h) in momentul expirarii contractului, sa predea comodantului bunurile in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda pentru orice degradare adusa acestora.

    IV. Durata contractului

    4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta pe o perioada de .................... ani.
    4.2. La expirarea prezentului contract, partile vor putea, de comun acord, sa prelungeasca perioada pentru care a fost incheiat prezentul contract.

    V. Incetarea contractului

    5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
    - nu isi executa una dintre obligatiile enumerate la pct. .......... din prezentul contract;
    - cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
    - isi incalca una dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului; sau
    - in termen de .......... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin.
    5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin .......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
    5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

    VI. Litigii

    6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
    6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

    VII. Clauze finale

    7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
    7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
    7.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de catre partea care sufera vreun prejudiciu al dreptului de a cere intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
    7.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ......... exemplare .........., cate .......... pentru fiecare parte, astazi ................, data semnarii lui.

                 Comodant,                    Comodatar,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 918/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 918 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu