Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 26 ianuarie 2011

pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 31 ianuarie 2011In aplicarea prevederilor art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXA

INSTRUCŢIUNI

privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Aplicaţia EMCS-RO STOCURI permite depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.

2. Soluţia tehnică pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru accesul operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitari, destinatari înregistraţi, utilizatori finali, operatori economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice la aplicaţia EMCS-RO STOCURI este conectarea securizată la o interfaţă web a EMCS-RO STOCURI, ce permite introducerea declaraţiilor, stocarea şi procesarea acestora.

3. Operatorii economici care vor utiliza soluţia tehnică recomandată la pct. 2 trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

A. Condiţii de acces

4. Accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii si statistică vamală.

B. Dosarul de autorizare

5. Autorizaţia de acces a operatorilor economici care au obligaţia să depună online declaraţiile privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societăţii comerciale, tipul autorizaţiei, informaţii privind sediul social al societăţii (localitate, adresă), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se depune de către reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, destinatar înregistrat, utilizator final sau operator economic care deţine certificat de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice. Cererea se transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

5.1. copia autorizaţiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, utilizator final sau copia certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice emis de autoritatea competentă;

5.2. formularul de înregistrare în aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

5.3. lista cuprinzând direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă se află sediul social al solicitantului şi persoanele desemnate (utilizatori) să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

5.4. o declaraţie-angajament completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizaţiei de acces

6. După verificarea documentelor menţionate la paragraful B se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, într-un singur exemplar, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Exemplarul original al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar o copie a acestuia se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

7. Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea şi sediul social ale societăţii, codul de acciză al antrepozitarului/ destinatarului înregistrat/utilizatorului final ori codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, după caz, denumirea certificatului digital, precum şi parola acestuia alocată fiecărui operator economic autorizat în funcţie de locaţia de unde se conectează, precum şi informaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizării acesteia. Impreună cu autorizaţia se va transmite fişierul electronic ce reprezintă certificatul digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO STOCURI), acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut în anexa nr. 3.

8. După obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă se află sediul social al acestuia, împreună cu lista cuprinzând persoanele (utilizatori) desemnate să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

D. Suspendarea, revocarea şi anularea autorizaţiei de acces

9. Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda autorizaţia de acces dacă:

9.1. titularul solicită;

9.2. titularul nu respectă regulile şi condiţiile tehnice impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal. Inainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, Autoritatea Naţională a Vămilor suspendă autorizaţia pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor anulează autorizaţia;

9.3. autorizaţia operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar, destinatar înregistrat, utilizator final sau operator economic care deţine certificat de autorizare pentru aeronave a fost invalidată.

10. Autoritatea Naţională a Vămilor poate anula sau revoca autorizaţia de acces în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Naţională a Vămilor poate dispune anularea autorizaţiei/ extinderii autorizaţiei şi atunci când titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

11. Decizia de suspendare, revocare sau anulare conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă titularului.

E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

12. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se actualizează la cererea titularului, atunci când:

12.1. au survenit modificări faţă de situaţia iniţială în ceea ce priveşte depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile;

12.2. unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii autorizaţiei au fost modificate (actualizate).

13. Cererea de actualizare a autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI se va transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu copia autorizaţiei de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

F. Extinderea autorizaţiei de acces

14. Extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, se acordă la cererea titularului, atunci când:

14.1. este titular al unei autorizaţii de acces la EMCS-RO STOCURI;

14.2. a obţinut o nouă autorizaţie de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize diferită de autorizaţia/autorizaţiile iniţială/iniţiale.

15. Cererea de extindere a autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2A, se va transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

15.1. o copie a noii autorizaţii de antrepozitar, destinatar înregistrat, utilizator final sau operator economic care deţine certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, după caz;

15.2. lista cuprinzând persoanele (utilizatori) desemnate să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

16. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

17. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI va parcurge toţi paşii prezentaţi în „Instrucţiunile de instalare si configurare ale aplicaţiei' EMCS-RO STOCURI prin conexiuni INTERNET", publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

18. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizaţiei se va transmite în scris Autorităţii Naţionale a Vămilor.

19. Pentru situaţia în care sunt modificări privind personalul desemnat să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile (anexa nr. 4), operatorul economic solicitant va transmite modificările în scris, în termen de 24 de ore de la producerea lor, la DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă se află sediul social al acestuia.

20. Autoritatea Naţională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicaţii pe pagina de internet proprie, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

21. Anexele nr. 1, 2, 2A şi 3-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

CERINŢE TEHNICE

pentru utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI

Cerinţe tehnice recomandate:

• hardware:

- Athlon/Pentium 1.5 GHz:

- minimum 1 GB RAM;

- spaţiu liber 4 GB HDD;

- USB;

- conexiune internet stabilă (256 Kbps), nerecomandat dial-up;

- imprimantă laser (600 dots/inch);

• software:

- Windows XP (patch SP3);

- Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară.

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

- Model -

Nr...................din....................

Către Autoritatea Naţională a Vămilor -

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Societatea..................................................................................................., autorizată ca:

( ) antrepozitar,

( ) destinatar înregistrat,

( ) utilizator final,

( ) operator economic care deţine certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, având CUI................................., cu sediul social în (localitatea, adresa)......................................................................, nume fişier certificat digital alocat pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO componenta Mişcări* ......................., reprezentată legal de........................., având funcţia de....................., solicit autorizarea.

Numele, prenumele şi funcţia

............................................

Semnătura şi ştampila

..................................

* Acest câmp este obligatoriu de completat pentru operatorii economici care beneficiază de o autorizaţie de acces la aplicaţia EMCS-RO MIŞCĂRI. Se vor completa numele fişierelor cu extensia *.p12, care se regăsesc în autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO MIŞCĂRI.

ANEXA Nr. 2A

la instrucţiuni

- Model -

Nr...................din....................

Către Autoritatea Naţională a Vămilor -

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

CERERE

de extindere a Autorizaţiei nr......de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Societatea.......................................................................................... solicităm extinderea Autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI cu nr................şi pentru:

( ) antrepozitar,

( ) destinatar înregistrat,

( ) utilizator final,

( ) operator economic care deţine certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, având CUI............................, cu sediul social în (localitatea, adresa) ....................................................

Numele, prenumele şi funcţia

..........................................

Semnătura şi ştampila

..................................

ANEXA Nr. 31)

la instrucţiuni

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE IN APLICAŢIA EMCS-RO STOCURI

TIP OPERATOR ECONOMIC

|_| antrepozitar

|_| destinatar înregistrat

|_| utilizator final

|_| operator economic care deţine certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice

COD DE ACCIZA ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT FISCAL/DESTINATAR ÎNREGISTRAT/ UTILIZATOR FINAL/ COD CERTIFICAT DE AUTORIZARE PENTRU APROVIZIONAREA AERONAVELOR CU PRODUSE ENERGETICE *

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**

NUME OPERATOR ECONOMIC

SEDIUL SOCIAL OPERATOR ECONOMIC

COD POŞTAL (ZIP)

ORAŞ/LOCALITATE

SECTOR/JUDEŢ

ŢARA

TELEFON

FAX

E-MAIL

NUME REPREZENTANT LEGAL

BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES LA APLICAŢIA RO-DAI sau la EMCS-RO MIŞCĂRI

|_| DA      Nr. autorizaţie:                   Data:

|_| NU

NUME FIŞIER CERTIFICAT DIGITAL ALOCAT PENTRU ACCESUL LA APLICAŢIA RO-DAI*" sau la EMCS-RO MIŞCĂRI

DATA INTRODUCERII IN EMCS-RO

****

DATA IEŞIRII DIN APLICAŢIA EMCS-RO

****

OPERATOR ECONOMIC

SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILĂ

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILĂ

* Se preia din autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, utilizator final sau codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice.

** Se preia din certificatul de înregistrare.

*** Se completează de către operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la aplicaţia RO-DAI sau EMCS-RO MIŞCĂRI. **** Se completează de către Autoritatea Naţională a Vămilor, restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

- Model -

LISTA

cuprinzând direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă se află sediul social al solicitantului şi persoanele desemnate (utilizatorii) să depună online declaraţii privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile în aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Nr. crt.

DJAOV/BV

Codul de acciză al antrepozitarului/ antrepozitului**,

destinatarului înregistrat sau

utilizatorului final, codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice al operatorului economic

Persoanele desemnate

Componenta pentru care se solicită conectarea

(S-STOCURI)

Numele utilizatorului/Parola

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

CNP

Adresa de unde se conectează la aplicaţie

Numele utilizator*

Parola*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

1.

ROBV0300

DJAOV AIba

2.

ROBV0900

DJAOV Braşov

3.

ROBV5600

DJAOV Harghita

4.

ROBV7820

DJAOV Covasna

5.

ROBV7900

DJAOV Sibiu

6.

ROBV8800

DJAOV Mureş

7.

ROBV8820

BV Aeroport Târgu Mureş

8.

ROBV5600

BV Odorheiu Secuiesc

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti

1.

ROBU1200

DJAOV Ilfov

2.

ROBU3910

DJAOV Giurgiu

3.

ROBU3980

BV Zona Liberă Giurgiu

4.

ROBU1030

BV Otopeni Călători

5.

ROBU7100

DJAOV Prahova

6.

ROBU8600

DJAOV Dâmboviţa

7.

ROBU1040

BV Băneasa

8.

ROBU1400

Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa

1.

ROCT1710

DJAOV Călăraşi

2.

ROCT1970

DJAOV Constanta

3.

ROCT1900

BV Constanta Sud

4.

ROCT5400

BV Mangalia

5.

ROCT8220

DJAOV Ialomiţa

6.

ROGL8900

DJAOV Tulcea

7.

ROCT8300

BV Sulina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova

1.

ROCR0310

DJAOV Teleorman

2.

ROCR2100

DJAOV Dolj

3.

ROCR2000

BV Corabia

4.

ROCR5800

BV Zimnicea

5.

ROCR7000

DJAOV Argeş

6.

ROCR7700

DJAOV Vâlcea

7.

ROCR8210

DJAOV Olt

8.

ROCR8810

DJAOV Gorj

9.

ROCR1720

BV Bechet

10.

ROCR1700

BV Calafat

11.

ROCR9100

BV Turnu Măgurele

12.

ROCR2110

BV Craiova Aeroport

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

1.

ROGL0700

DJAOV Brăila

2.

ROGL0710

BV Zona Liberă Brăila

3.

ROGL1500

DJAOV Buzău

4.

ROGL3600

DJAOV Vrancea

5.

ROGL3800

DJAOV Galaţi

6.

ROGL3810

BV Zona Liberă Galaţi

7.

ROGL3850

BV Giurgiuleşti

8.

ROGL3610

BV Oancea

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale laşi

1.

ROIS0100

BV Albita

2.

ROIS0600

DJAOV Bacău

3.

ROIS0620

BV Bacău Aero

4.

ROIS1600

DJAOV Botoşani

5.

ROIS2700

BV Dornesti

6.

ROIS4650

DJAOV Iaşi

7.

ROIS4800

BV Paşcani

8.

ROIS7400

DJAOV Neamţ

9.

ROIS4990

BV Sculeni

10.

ROIS8200

BV Şiret

11.

ROIS1610

BV Stânca Costesti

12.

ROIS8230

DJAOV Suceava

13.

ROIS9610

DJAOV Vaslui

14.

ROIS4660

BV laşi Aeroport

15.

ROIS1620

BV Rădăuti-Prut

16.

ROIS8250

BV Suceava Aeroport

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

1.

ROCJ0500

DJAOV Maramureş

2.

ROCJ0400

DJAOV Bistriţa-Năsăud

3.

ROCJ1800

DJAOV Cluj

4.

ROCJ1810

BV Cluj-Napoca Aero

5.

ROCJ4310

BV Halmeu

6.

ROCJ6570

DJAOV Bihor

7.

ROCJ7810

DJAOV Satu Mare

8.

ROCJ8000

BV SIGHET

9.

ROCJ9700

DJAOV Sălaj

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara

1.

ROTM0200

DJAOV Arad

2.

ROTM0230

BV Arad Aero

3.

ROTM2300

BV Zona Liberă Curtici

4.

ROTM8100

DJAOV Hunedoara

5.

ROTM5010

BV Jimbolia

6.

ROTM5510

BV Moraviţa

7.

ROTM6100

BV Naidăş

8.

ROTM7600

DJAOV Caraş-Severin

9.

ROTM8720

DJAOV Timiş

10.

ROTM8730

BV Timişoara Aero

11.

ROTM8750

BV Lugoj

12.

ROCR9000

DJAOV Mehedinţi

13.

ROCR7280

BV Orşova

14.

ROCR7270

BV Porţile de Fier I

Numele, prenumele şi funcţia

..........................................                                                                                             

Semnătura şi ştampila***

.............................................

* Se completează de către administratorii de sistem din cadrul DJAOV/BV.

** In cazul antrepozitarilor se va/vor completa codul de acciză al antrepozitarului sau/şi codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul să efectueze operaţiuni cu produse accizabile.

*** Semnătura şi ştampila sunt necesare pe fiecare pagină completată.

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

- Model -

Operator economic

Cod unic de înregistrare

.....................................

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor aplicaţiei EMCS-RO STOCURI

Nr................./data.......................

Societatea............................................................................, autorizată ca antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, utilizator final sau operator economic care deţine certificat de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice ......................................................................................, având CUI ......................................, reprezentată legal prin ................................................................., având funcţia de........................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai aplicaţiei EMCS-RO STOCURI, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific aplicaţiei EMCS-RO STOCURI, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm să respectăm:

1.  condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

c) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea si funcţionarea normală a aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

2.  resurse umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic si vamal capabil să utilizeze aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

b)  să asigurăm instruirea personalului utilizator al aplicaţiei EMCS-RO STOCURI cu privire la instrucţiunile în vigoare;

3.  confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI puse la dispoziţie de autoritatea vamală, la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

c) să nu utilizăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

h) să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea aplicaţiei EMCS-RO STOCURI;

i) să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicaţia EMCS-RO STOCURI altor persoane neautorizate;

j) să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii si parolele ce asigură accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI;

4.  asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate:

a)  să respectăm obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b) să asigurăm nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţia EMCS-RO şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

b) anularea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate. Aplicarea sancţiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data...................

Funcţia.............................................

Numele.............................................

Utilizator,

...............................

Semnătura.......................................

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

- Model -

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

Exemplar nr..............

AUTORIZAŢIE

de accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Nr.....................................din....................

1.  Denumirea şi sediul social al solicitantului ...........................................................................

............................................................................................

...............................................................................................

2. Codul de acciză al antrepozitarului/destinatarului înregistrat/utilizatorului final, codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice al operatorului economic..........

.......................................................................................................

3.  Nume certificat digital.....................

Parolă.......................................

Director,

.................

Autorizaţia este valabilă începând cu data de.....

ANEXA Nr. 7

la instrucţiuni

- Model -

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

Exemplar nr..............

EXTINDEREA

autorizaţiei nr..............de acces la aplicaţia EMCS-RO STOCURI

Nr.....................................din....................

1.  Denumirea şi sediul social al solicitantului .......................................................................

............................................................................................

............................................................................................

2. Codul de acciză al antrepozitarului/destinatarului înregistrat/utilizatorului final, codul certificatului de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice al operatorului economic..........

............................................................................................

3.  Nume certificat digital.....................

Parolă.......................................

Director,

......................

Extinderea autorizaţiei este valabilă începând cu data de.....


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 90/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu