Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9 din 17 ianuarie 2002

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 112 din 11 februarie 2002


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, aprobata si modificata prin Legea nr. 254/2001,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Accesul la Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid se face in urma incheierii contractului de transport cu transportatorul comun, care are obligatia sa presteze servicii de transport in conditii egale pentru toti clientii, in baza unor tarife stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    Transportatorul comun va elabora norme tehnice si proceduri specifice referitoare la modul in care desfasoara serviciile de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru clienti, precum si pentru accesul la Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, in vederea asigurarii exploatarii normale, transparente si nediscriminatorii a acestuia, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

                               Presedintele
                Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                              CONTRACT-CADRU
pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
           nr. ...... din anul ....., luna ......., ziua ......

    CAP. 1
    Partile contractante

    Intre ..............., cu sediul in ..................., judetul .........., codul postal ........, telefon ........., fax ........., telex ........., codul fiscal ............., inscrisa in registrul comertului la nr. .............., codul SIRUES .............., cont virament nr. ............., deschis la .................., reprezentata legal prin director general ................... si prin director economic ......................, denumita expeditor, pe de o parte, si
    ..........................., cu sediul in .........................., judetul ............, codul postal ........, telefon .........., fax .........., telex ............, codul fiscal ............., inscrisa in registrul comertului la nr. ............., codul SIRUES ..........., cont virament nr. ............., deschis la .................., reprezentata legal prin director general ......................... si prin director economic ........................., denumita transportator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

    CAP. 2
    Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul contractului consta in primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensantului si etanului lichid, dupa caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti, respectandu-se normele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 2.

    CAP. 3
    Durata contractului

    Art. 2
    Contractul se incheie pe o perioada de .................. convenita de parti.

    CAP. 4
    Programe de transport

    Art. 3
    (1) Programul cantitatilor anuale si lunare de produse care vor fi primite, depozitate, transportate si predate la destinatii va avea la baza solicitarea depusa de expeditor si acceptata de transportator, in conformitate cu anexa nr. 3.
    (2) In cazul in care cantitatile prevazute in anexa nr. 3 se modifica, expeditorul va accepta revizuirea corespunzatoare a tarifului de transport.
    Art. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea lunii un program cuprinzand estimarea predarii produselor pe destinatii.
    (2) Expeditorul confirma transportatorului, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.
    Art. 5
    (1) Consumurile tehnologice pentru primire, depozitare, transport si predare sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de catre transportator prin balanta (miscarea) produselor.
    Art. 6
    (1) In functie de conditiile de operare a dotarilor transportatorului si ca urmare a solicitarii in scris a expeditorului, transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau predare, precum si a cantitatilor si sortimentelor de titei, gazolina, condensat si etan lichid care urmeaza sa fie transportate.
    (2) Costurile suplimentare aparute ca urmare a modificarilor respective vor fi suportate de expeditor, pe baza documentelor si a calculatiilor prezentate la transport.

    CAP. 5
    Zestrea conductelor

    Art. 7
    Pentru a putea presta servicii de transport in conditii egale pentru toti expeditorii transportatorul va utiliza zestrea conductelor, proprietatea transportatorului sau expeditorului, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Expeditorul si transportatorul isi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolina, condensat si etan lichid, proprietatea lor, de la inceputul contractului, atat cantitativ, cat si calitativ.
    (2) In cazul in care reconstituirea cantitativa si calitativa a stocului fizic nu este posibila, la sfarsitul perioadei contractuale, pana la data de 20 ianuarie a anului urmator, pe baza de inventariere, se va face regularizarea valorica la pretul produselor. Termenul de decontare a facturii de regularizare este de ...... zile de la data primirii facturii (data primirii fiind confirmata de documentul postal de remitere). In cazul nerespectarii termenului de plata partea in culpa se obliga sa plateasca o penalitate de intarziere de ......% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea intarziata la plata.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Art. 9
    (1) Expeditorul are obligatia sa prezinte transportatorului documentele legale cu privire la proprietatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, la punctele de primire in vederea efectuarii transportului. Expeditorul ramane proprietarul titeiului si al celorlalte produse pe timpul transportului si suporta numai riscurile contractului.
    (2) Transportatorul raspunde de cantitatea si calitatea (conform anexei nr. 1) titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid din momentul primirii de la expeditor si pana in momentul predarii la destinatie, influentate de consumul tehnologic.
    Art. 10
    Expeditorul garanteaza pe propria raspundere ca titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu privind proprietatea si ca sunt libere de orice sarcini. In caz contrar expeditorul este obligat sa instiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat sa accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

    CAP. 7
    Tariful si modul de plata

    Art. 11
    (1) Facturarea serviciilor se va face de catre transportator decadal pe baza cantitatilor de produse livrate la destinatie, cu tarifele stabilite de autoritatea competenta in conditiile legii.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice si taxa pe valoarea adaugata nu sunt cuprinse in tarifele de transport al produselor.
    (3) Termenul de decontare este de ........ zile de la data primirii facturii de catre expeditor.
    (4) Plata facturilor se va face de expeditor in lei, in contul nr. ......... deschis la .................... .
    (5) Partile convin asupra modului de garantare a efectuarii platii serviciilor.
    (6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plati o factura emisa de transportator se va aduce acestuia la cunostinta in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ei. In caz contrar facturile emise sunt considerate acceptate in totalitate de expeditor.
    (7) Dupa 20 de zile de la data scadentei transportatorul va notifica expeditorului ca in termen de ...... zile se va proceda la oprirea pomparii pana la incasarea integrala a valorii facturii, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe expeditor.
    (8) Transportatorul are obligatia de a notifica expeditorului tarifele ajustate, cu mentiunea ca acestea se aplica de la data stabilita de autoritatea competenta si/sau de Oficiul Concurentei si nu sunt negociabile.
    (9) In cazul in care expeditorul nu accepta tarifele ajustate, aprobate conform alin. (8), contractul se reziliaza de drept, acesta fiind obligat sa plateasca serviciile deja prestate in conditiile prevazute in prezentul contract.

    CAP. 8
    Penalitati si despagubiri

    Art. 12
    In cazul nerespectarii termenului de decontare expeditorul se obliga sa plateasca penalizari de .......% pe zi de intarziere pana la achitarea facturii, incepand cu data scadentei, penalizare care va fi facturata expeditorului de catre transportator si va fi incasata lunar de la acesta.
    Art. 13
    (1) Transportatorul va aplica expeditorului, pe baza de factura, taxa de neutilizare de ........ lei sau dolari S.U.A. pentru nerealizarea cu mai mult de 10% din programul de transport anual sau contractual comunicat de expeditor.
    (2) Termenul de emitere a facturii este de ...... zile de la sfarsitul contractului, iar termenul de decontare este de ........ zile de la data primirii facturii.

    CAP. 9
    Obligatiile si drepturile expeditorului si ale transportatorului

    Obligatiile si drepturile expeditorului
    Art. 14
    Expeditorul se obliga sa predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid in conditiile de calitate prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 15
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure zestrea de produse necesara transportului de la punctele de primire la punctele de predare prevazute in anexa nr. 3.
    (2) La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare expeditorii detinatori ai zestrei conductelor vor accepta completarea acesteia cu cantitatile de produse fundamentate de transportator in vederea reluarii pomparii.
    Art. 16
    In cazul unor avarii pe conductele de gazolina si etan expeditorul se obliga sa asigure stocarea acestor produse conform anexei nr. 5.
    Art. 17
    In situatia in care se recupereaza titeiul de la avarii, expeditorul se obliga sa primeasca titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, daca este cazul. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal in care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit.
    Art. 18
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure certificate de analiza cu privire la cantitatea si calitatea produselor, eliberate de laboratoare de specialitate, cu respectarea standardelor in vigoare, in prezenta partilor interesate.
    (2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia sa le doteze in mod corespunzator.
    Art. 19
    Expeditorul este obligat sa notifice transportatorului in timp util situatiile in care rafinariile si rampele de descarcare sunt oprite. In caz contrar expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate in totalitate din vina sa.
    Art. 20
    (1) Expeditorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de standardele eliberate de Asociatia de Standardizare din Romania, curatarea lor, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare a acestora, sa le doteze si sa le intretina conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 21
    Expeditorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile si la termenele stabilite in cap. VII si VIII.
    Art. 22
    Expeditorul are dreptul sa conteste balanta (miscarea) de transport a produselor in maximum ........ zile lucratoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune ca balanta a fost acceptata.
    Obligatiile si drepturile transportatorului
    Art. 23
    Transportatorul se obliga sa primeasca, sa transporte si sa predea cantitatile zilnice de titei, gazolina, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    Art. 24
    Transportatorul se obliga sa actioneze in mod corespunzator pentru remedierea eventualelor avarii.
    Art. 25
    Transportatorul este obligat sa transmita expeditorului lista cuprinzand documentele si termenele de transmitere, cuprinse in anexa nr. 6.
    Art. 26
    Transportatorul are obligatia sa doteze cu utilaje, echipamente, instalatii, substante si personal calificat laboratoarele proprii in care se fac analizele produselor.
    Art. 27
    (1) Transportatorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de stasurile eliberate de Asociatia de Standardizare din Romania, curatarea lor, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare a acestora, sa le doteze si sa le intretina conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 28
    In termen de ....... zile lucratoare de la incheierea lunii, precum si la terminarea contractului transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexelor nr. 7.1 si 7.2, avand la baza procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se intocmesc si se semneaza de expeditor si de transportator pe baza bonurilor provizorii si a buletinelor de analiza.
    Art. 29
    Transportatorul se obliga sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.
    Art. 30
    Transportatorul va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, daca aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, va fi notificata in scris fiecarui solicitant.
    Art. 31
    Transportatorul nu este obligat sa presteze servicii de transport al produselor atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele Sistemului national de transport, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sa isi modifice cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta care ar putea afecta exploatarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;
    c) calitatea produselor solicitate sa fie transportate nu respecta:
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificatiile de calitate corespunzatoare pentru conductele Sistemului national de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportator conform legislatiei in vigoare;
    e) expeditorul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) expeditorul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici nu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate.
    Art. 32
    Transportatorul are dreptul sa opreasca pomparea in conditiile mentionate la art. 11 alin. (7).

    CAP. 10
    Clauze specifice la transportul pe calea ferata

    Art. 33
    Pentru cazul in care titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid sunt transportate pe calea ferata sau combinat pe conducte si calea ferata, partile contractante vor conveni clauze specifice cu programe de transport si in termene compatibile cu normele de transport pe calea ferata.

    CAP. 11
    Raspunderea contractuala

    Art. 34
    Daca din vina dovedita a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor Sistemului national de transport, transportatorul nu poate fi raspunzator fata de expeditor pentru nici o intarziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.
    Art. 35
    (1) Expeditorul are obligatia sa despagubeasca transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de transportator, din vina sa sau ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract.
    (2) Transportatorul are obligatia sa despagubeasca expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de expeditor, din vina sa ori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract.
    Art. 36
    Dupa semnarea cumulativa a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si buletin de analiza la punctul de primire) raspunderea pentru cantitatea si calitatea produselor trece in sarcina transportatorului pana la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si buletin de analiza), moment in care raspunderea pentru cantitate si calitate trece in sarcina expeditorului.
    Art. 37
    Transportatorul nu va raspunde pentru executarea necorespunzatoare a transportului pe calea ferata (neasigurarea vagoanelor-cisterna, intarzierea sau oprirea transporturilor cauzate de lucrari de reparatii sau de accidente pe calea ferata) provenind din vina operatorilor de transport feroviar.

    CAP. 12
    Reclamatii

    Art. 38
    Expeditorul trebuie sa anunte in scris transportatorul, in termen de ....... zile lucratoare de la receptia titeiului, reclamatiile in legatura cu calitatea acestuia, verificata prin probele recoltate si pastrate. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune insusirea de catre expeditor a rezultatelor.

    CAP. 13
    Clauze speciale

    Art. 39
    Contractul este sub incidenta legii romane.
    Art. 40
    Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract.
    Art. 41
    Arhivarea documentelor pe baza carora se intocmeste balanta (miscarea) de transport a produselor se face de ambele parti, conform normelor specifice de pastrare a documentelor.
    Art. 42
    Serviciile de specialitate ale expeditorului si transportatorului vor face punctaje pentru confirmarea soldurilor din evidentele contabile.
    Art. 43
    Nici una dintre prevederile prezentului contract nu va putea fi utilizata pentru stabilirea unei relatii de subordonare intre parti, fiecare parte fiind in intregime responsabila pentru obligatiile care ii incumba conform contractului.
    Art. 44
    Ziua de lucru este de 24 de ore, incepand cu ora 8,00 a primei zile, iar data primirii titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid ce vor fi transportate va fi cea inscrisa in bonul provizoriu, in functie de intervalul mentionat.
    Art. 45
    In cazul in care una dintre parti foloseste instalatii, utilaje si echipamente ale celeilalte parti, se vor incheia contracte de inchiriere sau de prestari de servicii distincte.
    Art. 46
    Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le intereseaza, pentru a se pune de acord asupra activitatilor curente si de viitor.
    Art. 47
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
    Art. 48
    Litigiile aparute in cursul derularii prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
    Art. 49
    Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional la initiativa uneia dintre parti.
    Art. 50
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si se comunica celeilalte parti contractante in termen de 5 zile, iar in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sa ateste evenimentele respective.
    Art. 51
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul contract.
    Prezentul contract a fost incheiat la data de .........., in doua exemplare, cu anexe, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de .............. .

            Expeditor                              Transportator

         Director general,                       Director general,
       ....................                    ....................
        Director economic,                       Director economic,
       ....................                    ....................
         Oficiul juridic                          Oficiul juridic


    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                  NORME
privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la incheierea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmeaza sa fie transportate (anexele A1 - A4 la prezentele norme).
    2. Transportatorul va preda la destinatie produse de aceeasi calitate cu cea a produselor primite, in cazul in care prin programul de transport agreat de parti se transporta pe aceeasi conducta un singur sortiment de titei (acelasi cu cel din zestrea conductei).
    3. In cazul in care pe aceeasi conducta se transporta mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.
    Conditii de pompabilitate
    a) Pentru titeiul din import:
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - temperatura de congelare = cu 7 grade C mai mica decat temperatura minima a solului, masurata pe traseul conductei;
    - viscozitatea la temperatura minima a solului:
    cst. maxim =
    - grade E =
    2. Temperatura solului masurata pe traseul conductei va fi comunicata zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sa pregateasca titeiul conform conditiilor precizate la alineatul precedent.
    3. Amestecurile trebuie pregatite omogen. Pentru verificarea omogenitatii titeiului din rezervoarele propuse la receptie se vor recolta probe pe toata inaltimea stocului pompabil, conform ASTM, in prezenta ambelor parti. Se considera omogene amestecurile la care diferenta dintre densitatile determinate la probele recoltate nu este mai mare de 0,005 g/cm^3. In cazul in care diferenta de densitate este mai mare se va determina punctul de congelare si viscozitate la probele de densitate maxima si minima. Daca aceste determinari se incadreaza in conditiile de pompabilitate precizate se considera ca titeiul poate fi pompat.
    b) Pentru titeiul din tara:
    Pentru asigurarea pomparii pe conducta a titeiurilor parafinoase acestea trebuie sa indeplineasca conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minimum 7 grade C sub temperatura solului masurata pe traseul conductei).
    Receptia si predarea
    a) Pentru transport pe conducta:
    1. Primirea produselor de la punctele de primire se va face prin receptie la intervalele prevazute in anexa B la prezentele norme, intocmita de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Inainte de umplerea rezervorului in vederea receptiei se izoleaza conducta de legatura dintre parti prin inchiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage raspunderea legala pentru partea vinovata.
    3. Receptia calitativa si cantitativa a produselor se efectueaza in rezervoarele si laboratoarele partilor, cu respectarea STAS, ASTM si instructiunilor in vigoare, prevazute in anexele C1 - C4 la prezentele norme.
    4. Transportatorul impreuna cu expeditorul vor intocmi: buletinul de analiza-tip, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare-primire a titeiului, procesul-verbal de predare-primire a titeiului din import, in doua exemplare semnate de cele doua parti (anexele D1 - D4 la prezentele norme).
    5. Predarea catre terti a titeiului si gazolinei se face de catre transportator numai la comunicarea scrisa a expeditorului si cu acordul partilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    6. In vederea receptiei se vor preleva probe de catre expeditor in prezenta transportatorului.
    7. Din rezervoarele receptionate se va pastra la transportator si la expeditor o proba-martor de un 1 litru, sigilata de ambele parti, timp de ...... zile de la receptie pentru analiza in caz de reclamatie. Analiza se efectueaza la un laborator stabilit de comun acord de ambele parti contractante. In situatia in care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste intemeiata, partea in culpa suporta consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pastreaza probele.
    8. Predarea etanului lichid la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija partilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).
    9. Expeditorul impreuna cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sa corespunda fisei de calitate eliberate de expeditor la predare catre transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.
    b) Pentru transport pe calea ferata la statia de destinatie:
    1. Receptia cantitativa a titeiului si gazolinei ce se transporta pe calea ferata se face astfel:
    - la rezervor, dupa transvazarea cantitatilor de titei si gazolina din vagoanele-cisterna in rezervoare;
    - la cazanele-cisterna, prin cantarirea vagoanelor-cisterna la plin si la gol pe cantare pod bascula, in prezenta expeditorului si transportatorului.
    2. Receptia calitativa a titeiului si gazolinei se face de catre expeditor prin recoltarea probelor din vagoanele-cisterna sosite in rampa de descarcare.
    3. Dupa efectuarea analizelor de laborator, atat ale titeiului, cat si ale gazolinei, expeditorul intocmeste buletinul de analiza.
    4. Dupa cantarirea fiecarui vagon-cisterna cu titei sau gazolina la plin se intocmeste nota de descarcare a cazanelor, in care se consemneaza toate numerele cazanelor cu titei sau gazolina sosite in rampa de descarcare, cantitatea bruta determinata prin cantarire, tara inscrisa pe tablita fiecarui vagon-cisterna.
    5. Vagoanele cu titei sau gazolina cantarite se pozitioneaza la gurile de descarcare in rampe.
    6. Se recolteaza probele pentru analiza in laborator a titeiului si gazolinei din vagoanele-cisterna.
    7. Dupa intocmirea buletinului de analiza se trece la descarcarea efectiva a cantitatilor de titei si de gazolina din vagoanele-cisterna.
    8. Vagoanele-cisterna descarcate se cantaresc in stare goala, pe cantare pod bascula, se intocmeste nota de descarcare a cazanelor in care se trece tara reala a fiecarui vagon-cisterna si se calculeaza cantitatea neta de titei sau gazolina care s-a descarcat. La cantarire participa expeditorul si transportatorul.
    9. Dupa efectuarea operatiunilor de cantarire la plin a vagoanelor-cisterna cu titei si gazolina si descarcarea propriu-zisa a acestora si cantarirea lor la gol, dupa notele de descarcare a cazanelor se intocmeste procesul-verbal de predare a titeiului sau gazolinei, care se semneaza de expeditor si transportator. Acesta va contine urmatoarele date:
    - cantitatea de titei determinata prin cantarire reprezinta o cantitate de titei bruta. Pe baza buletinului de analiza emis de laborator se determina continutul de apa, de sedimente si de sare;
    - cantitatea neta rezultata ca diferenta intre cantitatea bruta determinata prin cantarirea vagoanelor-cisterna si cantitatea totala de impuritati (apa, sedimente si sare).
    In cazul transportului titeiului cu vagoane-cisterna si cand nu exista posibilitatea de cantarire sau transvazare intr-un rezervor de receptie, se determina volumul de titei prin calibrare conform STAS 1165/66.

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA A1
    la norme

    Unitatea ...................

                        FISA DE CALITATE A TITEIULUI

________________________________________________________________________________
                       Continutul maxim          %                Congelare
 Sortimentul          in apa + impuritati     Cloruri              pacura
                         mecanice (%)
________________________________________________________________________________
 A1 Vest                      1           maximum 6 kg/vagon   sub -15 grade C
 A3 Vest                      1           maximum 6 kg/vagon   sub -15 grade C
 A3 Rest                      1           maximum 6 kg/vagon   sub -15 grade C
 A3 Selectionat               1           maximum 6 kg/vagon   sub -30 grade C
 A3 Neselectionat             1           maximum 6 kg/vagon   sub -15 grade C
 A3 Videle                    1           maximum 6 kg/vagon   sub -30 grade C
 A3 Independenta              1           maximum 6 kg/vagon   sub -30 grade C
 A3 Suplac                    1           maximum 6 kg/vagon   sub -30 grade C
 B (Oltenia si Rest)          1           maximum 6 kg/vagon   intre -15 si
                                                               18 grade C
 C (Moldova si Rest)          1           maximum 6 kg/vagon   peste +18 grade C
 C Selectionat                1           maximum 6 kg/vagon   peste +18 grade C
 C Rest Lebada                1           maximum 6 kg/vagon   peste +18 grade C
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA A2
    la norme

    Unitatea ....................

                       FISA DE CALITATE A GAZOLINEI

________________________________________________________________________________
Constanta fizica       Conditia admisa                Metoda de analiza
________________________________________________________________________________
Densitate la           maximum 0,650             NT 312-0, aparat VPD 3 omologat
                                                 in 1985 cu PV nr. 2
Culoare                incolora, maximum 23      STAS 34/67
Continut de apa        maximum 50 ppm            SR ISO 760/94
Continut gume actuale  maximum 10 mg/100 ml      SR EN 26246/96
Compozitie                                       SR ISO 2718/97
Temperatura finala de  maximum 185 grade C       SR ISO 3405/98
distilare
Tensiune de vapori     maximum 15 kgf/cm^2       NT 312-0, aparat VPD 3
      la 37,8 grade C                            omologat in 1985 cu PV nr. 2
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA A3
    la norme

    Unitatea ..................

              FISA DE CALITATE A ETANULUI LICHID

_______________________________________
Componenti       Limita     % g
_______________________________________
    C1           maxima      3
    C2           minima     32
    C3           maxima     43
    IC4          maxima     13,5
    IC4          minima     12,5
    C5+          maxima      1
    CO2          maxima      0,8
    S (total)    maxima     50 ppm
    apa          lipsa       -
_______________________________________

      Expeditor,        Transportator,
  ................    ................

    ANEXA A4
    la norme

    Unitatea ....................

                     FISA DE CALITATE A CONDENSATULUI

________________________________________________________________________________
  Constanta fizica            Conditia admisa             Metoda de analiza
________________________________________________________________________________
Densitate la 20 grade C       0,720 - 0,750                 STAS 35/81
Continut impuritati:
    - apa                     maximum 1%                    STAS 24-2/89
    - mecanice                                              STAS 24-1/89
Cloruri                       maximum 0,06%                 STAS 1166/89
Distilare                     maximum 260 grade C           STAS SR ISO 3405/98
                              - pana la 100 grade C = 21%
                              - pana la 200 grade C = 80%
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA B
    la norme

    Unitatea .....................

                        PUNCTE DE PREDARE-PRIMIRE
a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si periodicitatea predarii
________________________________________________________________________________
Nr.   Locatia     Punctul          Produsul         Estimat          Perioada
crt.              de predare                         t/zi            de receptie
________________________________________________________________________________
 0       1            2               3                4                 5
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA C1
    la norme

    Unitatea .....................

                                 LISTA
cuprinzand operatiunile dupa care se face receptia titeiului din tara
________________________________________________________________________________
Nr.                     Operatiunea                                     STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii, temperaturii lichidului din rezervoare       1165/66
     si determinarea cantitatii
  2. Luarea probelor                                                     41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura         35/81
     lichidului din rezervor la primire si predare
  4. Determinarea continutului de apa plus sediment prin               24/1/89
     centrifugare, precum si a continutului de apa prin metoda         24/2/89
     distilarii
  5. Determinarea continutului de cloruri                              1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                 39/80
  7. Determinarea viscozitatii titeiului                                117/87
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA C2
    la norme

    Unitatea .....................

                                   LISTA
cuprinzand operatiunile si stasurile conform carora se face receptia gazolinei
________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                      STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Luarea probelor                                                       41/78
  2. Determinarea temperaturii finale de distilare                SR ISO 3405/98
  3. Determinarea presiunii de vapori VPD 3                             NT 310-0
  4. Determinarea umiditatii in gazolina prin metoda Karl-Fisher   SR ISO 760/94
  5. Determinarea continutului de gume actuale                     SR EN26246/96
  6. Determinarea culorii                                                  34/67
  7. Determinarea densitatii cu VPD 3                                   NT 312-0
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA C3
    la norme

    Unitatea ......................

                                  LISTA
cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia condensatului
________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                          STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare
     si determinarea cantitatii                                          1165/66
  2. Luarea probelor                                                       41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura
     lichidului din rezervor la primire si predare                         35/81
  4. Determinarea continutului de apa plus sediment prin centrifugare,   24/1/89
     precum si a continutului de apa prin metoda distilarii              24/2/89
  5. Determinarea continutului de cloruri                                1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                   39/80
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA C4
    la norme

    Unitatea .....................

                                   LISTA
cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia titeiului din import
________________________________________________________________________________
Nr.                  Operatiunea                                         ASTM-D
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare      1250/90
  2. Luarea probelor                                                    4057/95
                                                                        AP.13.3
  3. Determinarea densitatii                                            5002/89,
                                                                        1298/90
  4. Determinarea continutului de apa prin metoda distilarii              95/90
  5. Determinarea continutului de cloruri                               P.77/79
  6. Determinarea punctului de congelare                                  97/96
  7. Determinarea viscozitatii cinematice                                445/96
  8. Determinarea sedimentului prin extractie                            473/95
  9. Determinarea continutului de sulf                             ASTM D129/91
                                                                    sau 1552-90
 10. Determinarea cantitatii nete de titei dupa metoda ASTM cu
     tabelele 53A, 54A
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA D1
    la norme

    Unitatea ....................

                            BULETIN DE ANALIZA
                       Nr. ......... din .............

    Titei (proba din rezervorul nr.) ..............
    Predat de .....................................
    Proces-verbal de predare-primire nr. ..........
    Masura stocului ...............................
_________________________________________________________________________
Nr.       Caracteristicile tehnice calitative       Valorile determinate
crt.
_________________________________________________________________________
  1. Temperatura titeiului in rezervor,  grade C
  2. Densitate   in laborator
     (kg/cm^3)   la temperatura rezervorului
  3. Impuritati  continut in apa
         %       continut in cloruri
  4.
  5.
  6.
  7.
________________________________________________________________________________

    Prezentul buletin de analiza constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat in conformitate cu Legea nr. 7/1977 privind calitatea produselor si serviciilor.

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA D2
    la norme

    Unitatea .....................
    Depozitul ....................

                        BON PROVIZORIU nr. ...........

    Pentru rezervorul nr. .........
    (predare-primire titei)

    Predator ..................................................................
    Primitor ..................................................................
    Ora .......................................................................
    Inaltimea cm initial ......................................................
    Lichidului cm final .......................................................
    Temperatura lichidului in rezervor (grade C) ..............................
    Densitate (kg/cm^3) .......................................................
    Apa %                       - - centrifuga
                                - - ASTM
    Analiza de laborator:   impuritati mecanice (%) ...............
                            Sare (kg/vagon) .......................
                            Total impuritati (%) ..................

                 Am predat,                          Am primit,

    ANEXA D3
    la norme

    Unitatea .......................

    Data ..........., anul .........

                              PROCES-VERBAL
                         de predare a titeiului

    Predator .............. Primitor ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Densitatea
    B - Temperatura (grade Celsius)
    C - Sedimente
 ______________________________________________________________________________
|           |          |  Analiza titeiului din  | Titei brut |          |     |
|           |          |        rezervor         |            |          |     |
|           |          |_________________________|____________|Impuritati|Titei|
| Rezervor  |Inaltimea |   |  |   Impuritati     |(litri)|(kg)|   (kg)   | net |
| nr. ....  |lichidului| A | B|       (%)        |       |8x2 |  9x7/100 | (kg)|
|           |   (cm)   |   |  |__________________|       |    |          | 9-10|
|           |          |   |  |Apa| C |Sare|Total|       |    |          |     |
|___________|__________|___|__|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
| Data 0    |    1     |2  | 3| 4 | 5 |  6 |  7  |   8   |  9 |    10    |  11 |
|___________|__________|___|__|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Initial    |          |   |  |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|___|__|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Final      |          |   |  |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|___|__|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Receptionat|          |   |  |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|___|__|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA D4
    la norme

    UNITATEA ....................

                              PROCES-VERBAL
                de predare-primire a titeiului din import
                        nr. .......... din ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Masura (cm)
    B - Temperatura rezervorului (grade Celsius)
    C - Numarul raportului de incercare
    D - Densitate la 15 grade Celsius (kg/l)
    E - Impuritati totale (% g)
    F - Volumul total litri (calibrare)
    G - Deplasarea capacului (litri)
    H - Volumul total corectat (litri)
    I - Factorul de corectie a volumului (tabelul nr. 54A)
    J - Volumul total standard (litri)
    K - Cantitatea bruta (kg)
 ______________________________________________________________________________
|Rezervor |A | B| C| D | E | F | G |  H  | I |  J |  K   |Cantitatea|Cantitatea|
|nr. .... |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    de    |   neta   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |impuritati|   (kg)   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    (kg)  |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|         |  |  |  |   |   |   |   |(7-8)|   |9x10|(5x11)| 12x6/100 | 12 - 13  |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|   1     |2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 |  9  | 10| 11 |  12  |   13     |    14    |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Plin     |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Gol      |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Diferenta|  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|

    Observatii ..........................................
    .....................................................

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                               DEFINITII

    act aditional - actul scris, incheiat intre partile contractante, prin care se aduc amendamente, modificari sau completari prezentului contract;
    an calendaristic - perioada de 12 luni incepand cu 1 ianuarie si incheindu-se la 31 decembrie;
    an contractual - perioada de 12 luni calculata la data intrarii in vigoare a prezentului contract;
    balanta - documentul care reflecta evolutia cantitatilor de titei primite, pompate si predate pe o perioada determinata;
    bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului, care atesta parametrii initiali (inaltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritatile mecanice si continutul de sare) ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg);
    buletin de analiza - certificatul de calitate care atesta proprietatile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat;
    contract - actul juridic civil incheiat intre expeditor si transportator pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    condensat - amestec de hidrocarburi gazoase si lichide, constituite din produse cu tensiune joasa de vapori, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura;
    consum tehnologic - cota procentuala din cantitatea primita, admisa de partile contractante ca pierdere pe timpul transportului;
    consum tehnologic efectiv - limita cantitativa in minus, determinata prin intermediul inventarierii stocului, tinandu-se seama de cantitatile primite, cantitatile predate si de stocul initial de titei;
    densitate - masa pe unitate de volum la 15 grade C sau la 20 grade C, exprimata in kg/mc;
    durata contractului - perioada pentru care se incheie contractul;
    expeditor - persoana juridica pentru care se efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    etan - o hidrocarbura obtinuta prin separarea gazelor de sonda, ce trebuie transportata sub forma lichida de la punctul de primire la punctul de predare la anumiti parametri de presiune si debit;
    forta majora - evenimentul independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care determina disparitia bunurilor sau impiedica partile sa isi execute obligatiile asumate;
    gazolina - fractiune petroliera lichida, sub presiune, cuprinzand hidrocarburi C1 - C15, rezultata din degazolinarea gazelor prin diferite procedee;
    notificare - orice comunicare avand legatura cu contractul, facuta in scris celeilalte parti si transmisa prin fax sau prin scrisoare recomandata. Data notificarii este data confirmarii de primire a faxului sau data depunerii la posta a scrisorii recomandate;
    parti contractante - expeditorul si transportatorul;
    proces-verbal de predare-primire - documentul care atesta calitatea si cantitatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid predate, respectiv primite;
    produse - titei, gazolina, condensat si etan lichid;
    punct de primire - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid;
    punct de predare - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul preda cantitativ si calitativ titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid;
    rafinarii oprite - nefunctionarea acestora, determinata de reviziile si opririle prevazute sa aiba loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descarcare;
    Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid intre punctele de primire si punctele de predare;
    STAS - standardul elaborat de Asociatia de Standardizare din Romania;
    stoc fizic - cantitatea de titei, gazolina, condensat si etan lichid existenta in conducte sau rezervoare aflate in proprietatea ori custodia transportatorului;
    transport - activitatea de primire, depozitare, conditionare, pompare si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid;
    transportator - persoana juridica romana care efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid la rafinarie;
    titei - amestec de hidrocarburi lichide ce se poate incadra in sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatura;
    trimestru - perioada de 3 luni consecutive a anului calendaristic, incepand cu data de 1 ianuarie;
    zestre - stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat in unitati volumetrice sau gravimetrice, avand caracter de permanenta.

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    Unitatea ..................

                          PROGRAMUL DE TRANSPORT
                           pentru anul ........

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Ianuarie
    B - Februarie
    C - Martie
    D - Aprilie
    E - Mai
    F - Iunie
    G - Iulie
    H - August
    I - Septembrie
    J - Octombrie
    K - Noiembrie
    L - Decembrie
                                                                      - tone -
________________________________________________________________________________
Nr   Punctul                  Punctul Total/
crt. de primire  Sortimentul    de     an     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
                              predare
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    Unitatea ................

                           LIMITELE MAXIME
admise drept consumuri tehnologice pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    - titei din tara      = ....................%
    - titei marin         = ....................%
    - titei din import    = ....................%
    - gazolina            = ....................%
    - condensat           = ....................%
    - etan lichid         = ....................%

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    Unitatea .................

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

                                SITUATIA
privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului in caz de avarii
____________________________________________________________
Nr.     Produsul    Punctul de depozitare   Capacitatea (t)
crt.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

         Expeditor,                        Transportator,
    ......................              ...................

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    Unitatea .................

                                 LISTA
    cuprinzand documentele si termenele de transmitere
________________________________________________________________________________
Nr.           Denumirea                Termenul de                     Intocmit
crt.         documentului              transmitere                 de ..........
________________________________________________________________________________
  1. Predarea titeiului, gazolinei,    a doua zi a decadei         transportator
     condensatului si etanului lichid
  2. Programul de predare a            cu 15 zile lucratoare       expeditor
     produselor destinate prelucrarii  inainte de inceperea lunii
  3. Graficul transportului titeiului  cu 15 zile inainte de       expeditor
     si gazolinei cu cazane CF         inceperea lunii
  4. Balanta de transport a            a opta zi lucratoare        transportator
     titeiului si gazolinei cu         a lunii urmatoare
     cazane CF
  5. Raportul de sinteza privind       zilnic (telefon/fax)        transportator
     activitatea de transport al
     titeiului pe calea ferata
  6. Balanta de transport a            a opta zi lucratoare        transportator
     produselor pe conducta            a lunii urmatoare
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         ......................              ...................

    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                           BALANTA (MISCAREA)
    titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - A1 Vest
    B - A3 Vest
    C - A3 Rest
    D - A3 Sel
    E - A3 Nesel
    F - A3 Videle
    G - A3 Indp
    H - A3 Suplac
    I - B Olt
    J - B Rest
    K - C Sel.
    L - C Mold.
    M - C R Leb
    N - C R
    O - Total
    P - Condensat
    R - Gazolina
    S - Etan lichid
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locatia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L| M| N| O| P| R| S|
|crt.|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    | Stoc 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri+|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |stoc 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |intrari |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |livrari |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Terti   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Pierderi|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |gazolina|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   2    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |iesiri  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Stoc 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|

            Transportator,
         ....................

    ANEXA 7.2
    la contractul-cadru

                          BALANTA (MISCAREA)
titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import
 ______________________________________________________________________________
|                           | Clientul |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|
| Stocuri conducte          |          |              |           |            |
| 14" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
| 20" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
| 28" Constanta - Baraganu  |          |              |           |            |
| 24" Constanta - Midia     |          |              |           |            |
| 24" Baraganu - Brazi      |          |              |           |            |
| 20" Baraganu - Onesti     |          |              |           |            |
| 12" F1 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
| 12" F2 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
| Total stoc conducte       |          |              |           |            |
| Stocuri rezervoare        |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
| Total stoc rezervoare     |          |              |           |            |
| Total stoc initial        |          |              |           |            |
| Primiri de la Oil Terminal|          |              |           |            |
| Pentru 14"                |          |              |           |            |
| Pentru 20"                |          |              |           |            |
| Pentru 28"                |          |              |           |            |
| Pentru 24"                |          |              |           |            |
| Total primiri             |          |              |           |            |
| Total primiri+stoc        |          |              |           |            |
| Livrari pe destinatii     |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
| Total livrat              |          |              |           |            |
| Pierderi                  |          |              |           |            |
| Transfer                  |          |              |           |            |
| Total iesiri              |          |              |           |            |
| Stoc final pe conducte    |          |              |           |            |
| 14" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
| 20" Constanta - Pitesti   |          |              |           |            |
| 28" Constanta - Baraganu  |          |              |           |            |
| 24" Constanta - Midia     |          |              |           |            |
| 24" Baraganu - Brazi      |          |              |           |            |
| 20" Baraganu - Onesti     |          |              |           |            |
| 12" F1 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
| 12" F2 Calareti - Teleajen|          |              |           |            |
| Total stoc conducte       |          |              |           |            |
| Stocuri rezervoare        |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
|                           |          |              |           |            |
| Total stoc rezervoare     |          |              |           |            |
| Total stoc final          |          |              |           |            |
|___________________________|__________|______________|___________|____________|

            Transportator,
         ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu