Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 897 din 28 mai 2001

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 11 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Agentii economici care solicita compensarea T.V.A. de rambursat cu T.V.A. datorata bugetului de stat de catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii ai acestora, rezultata din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate, neachitate pana la data efectuarii controlului, vor depune o data cu cererea de compensare, prevazuta in modelul prezentat in anexa la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, cu modificarile ulterioare, si o situatie centralizatoare care va cuprinde:
    - denumirea completa a furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii (fara prescurtari);
    - codul fiscal al acestora;
    - sediul social;
    - numarul si data fiecarei facturi fiscale, valoarea totala a acestora, din care T.V.A. aferenta;
    - suma totala a T.V.A. rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, neachitate pana la data depunerii cererii de compensare.
    2. In termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de compensare organul teritorial al Ministerului Finantelor Publice in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va proceda la verificarea si la stabilirea, conform legii, a T.V.A. de rambursat ce urmeaza sa fie compensata si, dupa incheierea actului de verificare, in baza situatiei privind furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii neachitati, anexata de agentul economic la cererea de compensare, va solicita imediat prin fax organelor fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii respectivi sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de acestia pana in momentul respectiv.
    3. Organele fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in baza deconturilor de T.V.A. depuse si a evidentei contabile prezentate de acestia, vor intocmi o nota de constatare si vor comunica, in cel mult 3 zile de la data primirii solicitarii, organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in ordinea vechimii acestora.
    4. In cazul in care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu are T.V.A. de plata, datorata, comunicarea se va face in acest sens.
    5. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea are sediul in raza aceluiasi organ fiscal cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, operatiunea de compensare va fi efectuata dupa finalizarea actului de verificare in termenul prevazut la pct. 2, pe baza procesului-verbal de compensare.
    6. Verificarea corectitudinii T.V.A. de plata, evidentiata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii in deconturile de T.V.A., si stabilirea eventualelor diferente se vor efectua si se vor consemna ulterior, de catre organele fiscale competente, in acte de verificare si control.
    7. Dupa primirea situatiei fiecarui furnizor de bunuri/prestator de servicii organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va decide, in limita sumei T.V.A. de compensat a acestuia, actualizata, conform actului de verificare incheiat si in functie de vechimea T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, care sunt cei care vor beneficia de compensarea prevazuta la lit. b)2 a art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    8. In conditiile in care exista 2 sau mai multi furnizori de bunuri/prestatori de servicii cu aceeasi vechime a T.V.A. de plata, in limita aceleiasi sume, se va alege furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care are T.V.A. de plata in cuantumul cel mai mare.
    9. Organele fiscale care au primit cererea de compensare aproba compensarea, in limita T.V.A. rezultate din facturile furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, dar nu mai mult decat T.V.A. de plata, datorata bugetului de stat, reflectata in contul 4423 "T.V.A. de plata" in evidenta furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii si pentru care s-a primit confirmare de la organele fiscale teritoriale in evidenta carora se afla inregistrati ca platitori furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii.
    10. Decizia organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va fi imediata, finalizarea operatiunilor de compensare mentionate mai sus consemnandu-se intr-un proces-verbal de compensare, conform modelului anexat la prezentele instructiuni, intocmit de organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat ca platitor contribuabilul care a solicitat compensarea.
    11. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea nu are sediul fiscal in raza aceluiasi organ fiscal la care se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, procesul-verbal de compensare se va intocmi pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii in 5 exemplare, care apoi vor fi transmise prin posta organului fiscal la care acesta este inregistrat ca platitor, in vederea avizarii si semnarii lor. Acest organ fiscal va retine doua exemplare, unul pentru evidenta pe platitori - persoane juridice - si unul pentru a fi inaintat furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, care va semna pentru luare la cunostinta pe exemplarul organului fiscal, iar pe celelalte 3 exemplare le va restitui prin posta organului fiscal emitent.
    12. Din cele 3 exemplare unul va fi retinut de organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, unul va fi transmis contribuabilului care a solicitat compensarea, pe baza semnaturii pentru luare la cunostinta, ultimul exemplar fiind inaintat trezoreriei statului in raza caruia isi are sediul agentul economic care a solicitat compensarea. In baza acestui exemplar, trezoreria respectiva intocmeste documentul de plata pentru virarea sumei la trezoreria de care apartine furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea obligatiei datorate bugetului de stat, reprezentand T.V.A. de plata.
    13. Pe baza procesului-verbal de compensare unitatile trezoreriei statului vor inregistra T.V.A. compensata in conturile de venituri ale bugetului de stat corespunzatoare, astfel:
    - in situatia in care agentul economic care a solicitat compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in raza aceleiasi unitati a trezoreriei statului cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii cu care a intrat in proces de compensare, operatiunea se efectueaza pe baza de nota contabila, in care contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) se debiteaza prin creditul contului 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii);
    - in situatia in care agentul economic care solicita compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in alta localitate decat cea a furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii cu care intra in proces de compensare, operatiunea de compensare se efectueaza pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului, intocmit distinct pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii.
    14. In cazul in care contribuabilul care a solicitat compensarea si furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii al acestuia au sediul in raza aceluiasi organ fiscal, procesul-verbal de compensare se intocmeste in 4 exemplare, din care un exemplar ramane la organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, cate un exemplar se transmite sub semnatura contribuabilului si, respectiv, furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, iar un exemplar se transmite unitatii trezoreriei statului.
    15. Pe baza ordinului de plata pentru trezoreria statului suma compensata se vireaza din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) in contul 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii), in rubrica "Obiectul platii", precizandu-se in mod obligatoriu "Compensarea conform art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, intre Societatea Comerciala ........................... si Societatea Comerciala ...........................".
    16. In evidenta pe platitori - persoane juridice - data compensarii obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, efectuata in conformitate cu prevederile art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, este data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.
    17. Suma compensata se va inscrie in decontul de T.V.A. aferent lunii in care a fost aprobat procesul-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    18. Calculul majorarilor de intarziere aferente T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, se va face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata a acesteia si pana la data compensarii obligatiei de plata, respectiv pana la data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in raza caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    19. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare se face astfel:
    a) la contribuabilul care a solicitat compensarea:
    401 "Furnizori" = 4424 "T.V.A. de rambursat"
    cu suma reprezentand T.V.A. de rambursat compensata;
    b) la furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare:
    4423 "T.V.A. de plata" = 411 "Clienti"
    cu suma reprezentand T.V.A. de plata compensata.

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ........................*)

                          PROCES-VERBAL DE COMPENSARE
                    nr. ............ data ................

    In baza prevederilor art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    avand in vedere ca ........................................*) solicita, conform cererii nr. ........... din data de ......................., compensarea T.V.A. de rambursat, aferenta lunii ................./anul ..............., in suma de ......................., cu obligatiile reprezentand T.V.A. de plata, datorata de .....................*), in baza actelor de verificare nr. ................... si nr. .....................*), se aproba compensarea T.V.A. de plata, datorata, in suma totala de ................................., pe lunile:
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de ........................ .

    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in .......... exemplare, din care: ... ...............................................................................
............................................................................. .

                Se aproba                        Se aproba
                Director,                        Director,
     ...........................    ...................................
                L.S.                L.S./Data ...................*)
    (Conducatorul organului fiscal   (Conducatorul organului fiscal al
       al contribuabilului care        furnizorului care a beneficiat
       a solicitat compensarea)                de compensare)
---------------
    Se vor mentiona:
    *) organul fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea
    *) contribuabilul care a solicitat compensarea, codul fiscal, sediul
    *) furnizorul care a beneficiat de compensare, codul fiscal, sediul
    *) actele de verificare incheiate de cele doua organe fiscale
    *) data stingerii din evidenta pe platitori a obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 897/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 897 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 897/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu