Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 897 din 28 mai 2001

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 11 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Agentii economici care solicita compensarea T.V.A. de rambursat cu T.V.A. datorata bugetului de stat de catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii ai acestora, rezultata din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate, neachitate pana la data efectuarii controlului, vor depune o data cu cererea de compensare, prevazuta in modelul prezentat in anexa la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, cu modificarile ulterioare, si o situatie centralizatoare care va cuprinde:
    - denumirea completa a furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii (fara prescurtari);
    - codul fiscal al acestora;
    - sediul social;
    - numarul si data fiecarei facturi fiscale, valoarea totala a acestora, din care T.V.A. aferenta;
    - suma totala a T.V.A. rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, neachitate pana la data depunerii cererii de compensare.
    2. In termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de compensare organul teritorial al Ministerului Finantelor Publice in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va proceda la verificarea si la stabilirea, conform legii, a T.V.A. de rambursat ce urmeaza sa fie compensata si, dupa incheierea actului de verificare, in baza situatiei privind furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii neachitati, anexata de agentul economic la cererea de compensare, va solicita imediat prin fax organelor fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii respectivi sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de acestia pana in momentul respectiv.
    3. Organele fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in baza deconturilor de T.V.A. depuse si a evidentei contabile prezentate de acestia, vor intocmi o nota de constatare si vor comunica, in cel mult 3 zile de la data primirii solicitarii, organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in ordinea vechimii acestora.
    4. In cazul in care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu are T.V.A. de plata, datorata, comunicarea se va face in acest sens.
    5. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea are sediul in raza aceluiasi organ fiscal cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, operatiunea de compensare va fi efectuata dupa finalizarea actului de verificare in termenul prevazut la pct. 2, pe baza procesului-verbal de compensare.
    6. Verificarea corectitudinii T.V.A. de plata, evidentiata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii in deconturile de T.V.A., si stabilirea eventualelor diferente se vor efectua si se vor consemna ulterior, de catre organele fiscale competente, in acte de verificare si control.
    7. Dupa primirea situatiei fiecarui furnizor de bunuri/prestator de servicii organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va decide, in limita sumei T.V.A. de compensat a acestuia, actualizata, conform actului de verificare incheiat si in functie de vechimea T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, care sunt cei care vor beneficia de compensarea prevazuta la lit. b)2 a art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    8. In conditiile in care exista 2 sau mai multi furnizori de bunuri/prestatori de servicii cu aceeasi vechime a T.V.A. de plata, in limita aceleiasi sume, se va alege furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care are T.V.A. de plata in cuantumul cel mai mare.
    9. Organele fiscale care au primit cererea de compensare aproba compensarea, in limita T.V.A. rezultate din facturile furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, dar nu mai mult decat T.V.A. de plata, datorata bugetului de stat, reflectata in contul 4423 "T.V.A. de plata" in evidenta furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii si pentru care s-a primit confirmare de la organele fiscale teritoriale in evidenta carora se afla inregistrati ca platitori furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii.
    10. Decizia organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va fi imediata, finalizarea operatiunilor de compensare mentionate mai sus consemnandu-se intr-un proces-verbal de compensare, conform modelului anexat la prezentele instructiuni, intocmit de organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat ca platitor contribuabilul care a solicitat compensarea.
    11. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea nu are sediul fiscal in raza aceluiasi organ fiscal la care se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, procesul-verbal de compensare se va intocmi pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii in 5 exemplare, care apoi vor fi transmise prin posta organului fiscal la care acesta este inregistrat ca platitor, in vederea avizarii si semnarii lor. Acest organ fiscal va retine doua exemplare, unul pentru evidenta pe platitori - persoane juridice - si unul pentru a fi inaintat furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, care va semna pentru luare la cunostinta pe exemplarul organului fiscal, iar pe celelalte 3 exemplare le va restitui prin posta organului fiscal emitent.
    12. Din cele 3 exemplare unul va fi retinut de organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, unul va fi transmis contribuabilului care a solicitat compensarea, pe baza semnaturii pentru luare la cunostinta, ultimul exemplar fiind inaintat trezoreriei statului in raza caruia isi are sediul agentul economic care a solicitat compensarea. In baza acestui exemplar, trezoreria respectiva intocmeste documentul de plata pentru virarea sumei la trezoreria de care apartine furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea obligatiei datorate bugetului de stat, reprezentand T.V.A. de plata.
    13. Pe baza procesului-verbal de compensare unitatile trezoreriei statului vor inregistra T.V.A. compensata in conturile de venituri ale bugetului de stat corespunzatoare, astfel:
    - in situatia in care agentul economic care a solicitat compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in raza aceleiasi unitati a trezoreriei statului cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii cu care a intrat in proces de compensare, operatiunea se efectueaza pe baza de nota contabila, in care contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) se debiteaza prin creditul contului 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii);
    - in situatia in care agentul economic care solicita compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in alta localitate decat cea a furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii cu care intra in proces de compensare, operatiunea de compensare se efectueaza pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului, intocmit distinct pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii.
    14. In cazul in care contribuabilul care a solicitat compensarea si furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii al acestuia au sediul in raza aceluiasi organ fiscal, procesul-verbal de compensare se intocmeste in 4 exemplare, din care un exemplar ramane la organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, cate un exemplar se transmite sub semnatura contribuabilului si, respectiv, furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, iar un exemplar se transmite unitatii trezoreriei statului.
    15. Pe baza ordinului de plata pentru trezoreria statului suma compensata se vireaza din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) in contul 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii), in rubrica "Obiectul platii", precizandu-se in mod obligatoriu "Compensarea conform art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, intre Societatea Comerciala ........................... si Societatea Comerciala ...........................".
    16. In evidenta pe platitori - persoane juridice - data compensarii obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, efectuata in conformitate cu prevederile art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, este data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.
    17. Suma compensata se va inscrie in decontul de T.V.A. aferent lunii in care a fost aprobat procesul-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    18. Calculul majorarilor de intarziere aferente T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, se va face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata a acesteia si pana la data compensarii obligatiei de plata, respectiv pana la data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in raza caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    19. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare se face astfel:
    a) la contribuabilul care a solicitat compensarea:
    401 "Furnizori" = 4424 "T.V.A. de rambursat"
    cu suma reprezentand T.V.A. de rambursat compensata;
    b) la furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare:
    4423 "T.V.A. de plata" = 411 "Clienti"
    cu suma reprezentand T.V.A. de plata compensata.

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ........................*)

                          PROCES-VERBAL DE COMPENSARE
                    nr. ............ data ................

    In baza prevederilor art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    avand in vedere ca ........................................*) solicita, conform cererii nr. ........... din data de ......................., compensarea T.V.A. de rambursat, aferenta lunii ................./anul ..............., in suma de ......................., cu obligatiile reprezentand T.V.A. de plata, datorata de .....................*), in baza actelor de verificare nr. ................... si nr. .....................*), se aproba compensarea T.V.A. de plata, datorata, in suma totala de ................................., pe lunile:
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de ........................ .

    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in .......... exemplare, din care: ... ...............................................................................
............................................................................. .

                Se aproba                        Se aproba
                Director,                        Director,
     ...........................    ...................................
                L.S.                L.S./Data ...................*)
    (Conducatorul organului fiscal   (Conducatorul organului fiscal al
       al contribuabilului care        furnizorului care a beneficiat
       a solicitat compensarea)                de compensare)
---------------
    Se vor mentiona:
    *) organul fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea
    *) contribuabilul care a solicitat compensarea, codul fiscal, sediul
    *) furnizorul care a beneficiat de compensare, codul fiscal, sediul
    *) actele de verificare incheiate de cele doua organe fiscale
    *) data stingerii din evidenta pe platitori a obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 897/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 897 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 897/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu