Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 897 din 28 mai 2001

pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 11 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Agentii economici care solicita compensarea T.V.A. de rambursat cu T.V.A. datorata bugetului de stat de catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii ai acestora, rezultata din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate, neachitate pana la data efectuarii controlului, vor depune o data cu cererea de compensare, prevazuta in modelul prezentat in anexa la Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, cu modificarile ulterioare, si o situatie centralizatoare care va cuprinde:
    - denumirea completa a furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii (fara prescurtari);
    - codul fiscal al acestora;
    - sediul social;
    - numarul si data fiecarei facturi fiscale, valoarea totala a acestora, din care T.V.A. aferenta;
    - suma totala a T.V.A. rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, neachitate pana la data depunerii cererii de compensare.
    2. In termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii de compensare organul teritorial al Ministerului Finantelor Publice in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va proceda la verificarea si la stabilirea, conform legii, a T.V.A. de rambursat ce urmeaza sa fie compensata si, dupa incheierea actului de verificare, in baza situatiei privind furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii neachitati, anexata de agentul economic la cererea de compensare, va solicita imediat prin fax organelor fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii respectivi sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de acestia pana in momentul respectiv.
    3. Organele fiscale in evidenta carora se afla inregistrati furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in baza deconturilor de T.V.A. depuse si a evidentei contabile prezentate de acestia, vor intocmi o nota de constatare si vor comunica, in cel mult 3 zile de la data primirii solicitarii, organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea sumele reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, in ordinea vechimii acestora.
    4. In cazul in care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu are T.V.A. de plata, datorata, comunicarea se va face in acest sens.
    5. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea are sediul in raza aceluiasi organ fiscal cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, operatiunea de compensare va fi efectuata dupa finalizarea actului de verificare in termenul prevazut la pct. 2, pe baza procesului-verbal de compensare.
    6. Verificarea corectitudinii T.V.A. de plata, evidentiata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii in deconturile de T.V.A., si stabilirea eventualelor diferente se vor efectua si se vor consemna ulterior, de catre organele fiscale competente, in acte de verificare si control.
    7. Dupa primirea situatiei fiecarui furnizor de bunuri/prestator de servicii organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va decide, in limita sumei T.V.A. de compensat a acestuia, actualizata, conform actului de verificare incheiat si in functie de vechimea T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, care sunt cei care vor beneficia de compensarea prevazuta la lit. b)2 a art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    8. In conditiile in care exista 2 sau mai multi furnizori de bunuri/prestatori de servicii cu aceeasi vechime a T.V.A. de plata, in limita aceleiasi sume, se va alege furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care are T.V.A. de plata in cuantumul cel mai mare.
    9. Organele fiscale care au primit cererea de compensare aproba compensarea, in limita T.V.A. rezultate din facturile furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, dar nu mai mult decat T.V.A. de plata, datorata bugetului de stat, reflectata in contul 4423 "T.V.A. de plata" in evidenta furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii si pentru care s-a primit confirmare de la organele fiscale teritoriale in evidenta carora se afla inregistrati ca platitori furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii.
    10. Decizia organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat contribuabilul care a solicitat compensarea va fi imediata, finalizarea operatiunilor de compensare mentionate mai sus consemnandu-se intr-un proces-verbal de compensare, conform modelului anexat la prezentele instructiuni, intocmit de organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat ca platitor contribuabilul care a solicitat compensarea.
    11. In situatia in care contribuabilul care a solicitat compensarea nu are sediul fiscal in raza aceluiasi organ fiscal la care se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, procesul-verbal de compensare se va intocmi pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii in 5 exemplare, care apoi vor fi transmise prin posta organului fiscal la care acesta este inregistrat ca platitor, in vederea avizarii si semnarii lor. Acest organ fiscal va retine doua exemplare, unul pentru evidenta pe platitori - persoane juridice - si unul pentru a fi inaintat furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, care va semna pentru luare la cunostinta pe exemplarul organului fiscal, iar pe celelalte 3 exemplare le va restitui prin posta organului fiscal emitent.
    12. Din cele 3 exemplare unul va fi retinut de organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, unul va fi transmis contribuabilului care a solicitat compensarea, pe baza semnaturii pentru luare la cunostinta, ultimul exemplar fiind inaintat trezoreriei statului in raza caruia isi are sediul agentul economic care a solicitat compensarea. In baza acestui exemplar, trezoreria respectiva intocmeste documentul de plata pentru virarea sumei la trezoreria de care apartine furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea obligatiei datorate bugetului de stat, reprezentand T.V.A. de plata.
    13. Pe baza procesului-verbal de compensare unitatile trezoreriei statului vor inregistra T.V.A. compensata in conturile de venituri ale bugetului de stat corespunzatoare, astfel:
    - in situatia in care agentul economic care a solicitat compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in raza aceleiasi unitati a trezoreriei statului cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii cu care a intrat in proces de compensare, operatiunea se efectueaza pe baza de nota contabila, in care contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) se debiteaza prin creditul contului 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii);
    - in situatia in care agentul economic care solicita compensarea T.V.A. de rambursat are sediul fiscal in alta localitate decat cea a furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii cu care intra in proces de compensare, operatiunea de compensare se efectueaza pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului, intocmit distinct pentru fiecare furnizor de bunuri/prestator de servicii.
    14. In cazul in care contribuabilul care a solicitat compensarea si furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii al acestuia au sediul in raza aceluiasi organ fiscal, procesul-verbal de compensare se intocmeste in 4 exemplare, din care un exemplar ramane la organul fiscal pentru evidenta pe platitori - persoane juridice -, cate un exemplar se transmite sub semnatura contribuabilului si, respectiv, furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, iar un exemplar se transmite unitatii trezoreriei statului.
    15. Pe baza ordinului de plata pentru trezoreria statului suma compensata se vireaza din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita" (analitic cod fiscal contribuabil beneficiar) in contul 20.13.01.01 "Taxa pe valoarea adaugata incasata" (analitic cod fiscal furnizor de bunuri/prestator de servicii), in rubrica "Obiectul platii", precizandu-se in mod obligatoriu "Compensarea conform art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, intre Societatea Comerciala ........................... si Societatea Comerciala ...........................".
    16. In evidenta pe platitori - persoane juridice - data compensarii obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, efectuata in conformitate cu prevederile art. 22 lit. b)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, este data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.
    17. Suma compensata se va inscrie in decontul de T.V.A. aferent lunii in care a fost aprobat procesul-verbal de compensare de catre organul fiscal in evidenta caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    18. Calculul majorarilor de intarziere aferente T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii, se va face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata a acesteia si pana la data compensarii obligatiei de plata, respectiv pana la data aprobarii procesului-verbal de compensare de catre organul fiscal in raza caruia se afla inregistrat furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensarea T.V.A. de plata, datorata.
    19. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare se face astfel:
    a) la contribuabilul care a solicitat compensarea:
    401 "Furnizori" = 4424 "T.V.A. de rambursat"
    cu suma reprezentand T.V.A. de rambursat compensata;
    b) la furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare:
    4423 "T.V.A. de plata" = 411 "Clienti"
    cu suma reprezentand T.V.A. de plata compensata.

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ........................*)

                          PROCES-VERBAL DE COMPENSARE
                    nr. ............ data ................

    In baza prevederilor art. 22 lit. b) 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    avand in vedere ca ........................................*) solicita, conform cererii nr. ........... din data de ......................., compensarea T.V.A. de rambursat, aferenta lunii ................./anul ..............., in suma de ......................., cu obligatiile reprezentand T.V.A. de plata, datorata de .....................*), in baza actelor de verificare nr. ................... si nr. .....................*), se aproba compensarea T.V.A. de plata, datorata, in suma totala de ................................., pe lunile:
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de .........................;
    ..................... anul ......... in suma de ........................ .

    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in .......... exemplare, din care: ... ...............................................................................
............................................................................. .

                Se aproba                        Se aproba
                Director,                        Director,
     ...........................    ...................................
                L.S.                L.S./Data ...................*)
    (Conducatorul organului fiscal   (Conducatorul organului fiscal al
       al contribuabilului care        furnizorului care a beneficiat
       a solicitat compensarea)                de compensare)
---------------
    Se vor mentiona:
    *) organul fiscal al contribuabilului care a solicitat compensarea
    *) contribuabilul care a solicitat compensarea, codul fiscal, sediul
    *) furnizorul care a beneficiat de compensare, codul fiscal, sediul
    *) actele de verificare incheiate de cele doua organe fiscale
    *) data stingerii din evidenta pe platitori a obligatiilor reprezentand T.V.A. de plata, datorata de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii care a beneficiat de compensare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 897/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 897 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 897/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu