Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.86 din 03.06.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 504 din 12 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se adresează solicitanţilor prevăzuţi la art. 2. 2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) şi ale alin. (61) din Lege; copia contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se prezintă la momentul încheierii contractului de racordare; 3. La articolul 4, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)încheierea, între solicitant şi OTS, a procesului-verbal de predare în exploatare/operare a obiectivului ST. 4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: Articolul 41
(1) În vederea realizării lucrărilor necesare racordării la ST, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum şi/sau a racordului şi a SRMP, solicitantul poate alege una dintre următoarele variante:a)acestea să fie realizate de OTS; selecţia operatorilor economici autorizaţi ANRE, precum şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE se realizează de OTS; b)acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatori de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant, dar toate lucrările să se realizeze prin intermediul OTS; c)acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatori de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), între OTS şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de OTS se încheie contracte ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părţi, coroborate cu dispoziţiile prezentului regulament, ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării şi/sau ale contractului de racordare încheiat între solicitant şi OTS.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), între OTS şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant se încheie contracte cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările ulterioare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), între solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de acesta se încheie contracte ale căror clauze contractuale se stabilesc de comun acord între părţi, coroborate cu dispoziţiile prezentului regulament, ale contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării şi/sau ale contractului de racordare încheiat între solicitant şi OTS.
5. La articolul 10 , după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins: (31) Lungimea racordului prevăzut la alin. (3) trebuie să fie mai mică sau egală cu limita distanţei de siguranţă a conductei de transport, în care se realizează racordarea. (32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (31), racordul şi SRMP aferente producătorilor de gaze naturale se amplasează cât mai aproape de facilităţile de producţie ale perimetrului exploatat. (33) Extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale necesară(e) racordării la SNT se realizează în condiţii de eficienţă economică, cu respectarea prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015. 6. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare şi locaţia solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), d), e) şi f) din Lege se proiectează, execută şi se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice. 7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 Lucrările de realizare a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării la ST şi/sau de realizare a racordului şi SRMP pot fi finanţate din: a)fonduri publice; b)fonduri private. 8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzut/posibil a fi realizată(e) de OTS în planul de investiţii anual/în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, respectiv al verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de către acesta, prin variantele prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. b) şi c). 9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111
(1) Pentru situaţia în care pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau pentru realizarea racordului şi SRMP a fost parcurs de către OTS procesul de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legale, cel puţin o dată, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziţionată(e) şi finanţarea acesteia/acestora nu se realizează din fonduri publice, solicitantul le poate realiza prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, respectiv al verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de către acesta.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de achiziţie publică, OTS îl notifică, în scris, pe solicitant despre acest fapt şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea realizării lucrării/lucrărilor prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE/verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de către acesta.
(3) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (2) solicitantul îi comunică OTS, în scris, operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de către acesta; comunicarea se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.
(4) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), OTS încheie contractele de prestări servicii, prevăzute la art. 41 alin. (3), cu operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant.
10. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) În termen de 5 zile de la data primirii ATR şi a ofertei de contract de racordare solicitantul îi transmite OTS comunicarea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.
(4) În termen de 5 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (3) OTS încheie cu solicitantul contractul de racordare la ST.
11. La articolul 181, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) ATP şi documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la ST la secţiunea 1 pct. 12 din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare; excepţie face solicitantul prevăzut la art. 2 lit. c) căruia i se comunică doar ATP.
(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), opţiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea; comunicarea se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, excepţie face solicitantul prevăzut la art. 2 lit. c).
12. La articolul 181, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) În situaţia în care modalitatea de finanţare a lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării, precum şi/sau de racordare la ST se realizează din fonduri private, solicitantul are posibilitatea să selecteze operatorii economici autorizaţi ANRE şi verificatorii de proiecte atestaţi ANRE, pentru aceste lucrări. 13. La articolul 19 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) etapele procesului de racordare la SNT; 14. La articolul 19 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins: h1) modalităţile de încetare a contractului; 15. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Tariful de racordare şi/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanţarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii, prevăzută în anexa nr. 4, dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, pentru proiectarea şi/sau execuţia ST, respectiv verificatorii de proiecte atestaţi ANRE. 16. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Tariful de racordare la ST prevăzut în contractul de racordare la ST este:a)tariful stabilit pe baza metodologiei aprobate de ANRE, în situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a); b)tariful rezultat în urma negocierii prevăzute la alin. (2), în situaţia precizată la art. 41 alin. (1) lit. b), la care se adaugă componenta tarifului de racordare la ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a racordului şi SRMP; c)componenta tarifului de racordare la ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi de punerea în funcţiune a racordului şi SRMP, în situaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. c). 17. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271 Operatorul economic autorizat ANRE care execută extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM are următoarele obligaţii: a)să execute integral şi la termen lucrarea; b)să remedieze viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor; c)să pună la dispoziţia OTS documentaţia tehnică/proiectul tehnic/dispoziţia de şantier/referatul de verificare aferente lucrării; d)să solicite OTS desemnarea unui reprezentant OTS - diriginte de şantier în vederea urmăririi lucrării în minimum 7 zile lucrătoare anterior demarării execuţiei; e)să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OTS - dirigintele de şantier; în caz contrar, lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor neverificate de reprezentantul OTS - dirigintele de şantier, precum şi refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către cel care execută lucrarea; f)să utilizeze materialele care respectă cerinţele de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare; g)să remedieze lucrările executate necorespunzător pe cheltuială proprie. 18. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins: Articolul 301
(1) Recepţia la terminarea lucrărilor se realizează conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) OTS efectuează plata către operatorii economici autorizaţi ANRE care execută extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau racordul şi SRMP în maximum 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
19. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Racordul şi SRMP sunt obiective ST şi sunt operate de OTS. 20. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Pentru racordul şi SRMP realizate în baza prevederilor prezentului regulament, OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.
(5) Obiectivele ST prevăzute la alin. (4), respectiv racordul şi SRMP, se predau de solicitant către OTS spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege, în baza unui proces-verbal de predare.
21. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament. 22. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IILucrările pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum şi/sau pentru realizarea racordului şi SRMP, neachiziţionate în urma procesului de licitaţie publică, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin. Articolul IIIPentru situaţia prevăzută la art. II, tariful de racordare şi, după caz, cota-parte ce îi revine solicitantului pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării rămâne/rămân cel/cele stabilit(e) prin contractul de racordare şi/sau cel de finanţare în cotă-parte, încheiat/încheiate cu operatorul de transport şi de sistem. Articolul IVOperatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Articolul VPână la data de 1 octombrie 2020, operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor prezentului ordin. Articolul VI Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăBucureşti, 3 iunie 2020.Nr. 86.ANEXĂ(Anexa nr. 4 la regulament) NOTIFICARE/COMUNICARE/NEGOCIERE model -Către Operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale - OTS ........ ........ Sediul: ........ ................ .......... Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ .............., identificat(ă) prin buletin/cartea de identitate ........ seria ...... nr. ....., (numele şi prenumele solicitantului) eliberat/eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ........ ................ ........, domiciliat(ă) în ........ ................ .........., str. ........ ................ ............. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................ ........, codul poştal .........., telefon ........ .............., cont bancar nr. ........ ........ .......... deschis la Banca ........ ............., persoană fizică, în calitate de solicitant, sau Societatea/Unitatea administrativ-teritorială ........ ................ ................ ................, cu sediul în ........ ................ ........ ........, (denumirea solicitantului) str. ........ ................ ........ ......... nr. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ........ ............., cod poştal ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ........ ..............., telefon ........ ........, fax ........ ........., cont bancar nr. ........ ........ .........., deschis la Banca ........ ........ ..............., reprezentată legal prin ........ ................ ........ .............., în calitate de ........ ........ ............., persoană juridică în calitate de solicitant, având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. ...... din data de ....., eliberat de dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunic următoarele: I. Pentru realizarea lucrărilor1 de: a)extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării; b)racordare, respectiv a racordului şi SRMP, pentru care aleg una dintre variantele2:1. acestea să fie realizate de OTS; selecţia operatorilor economici autorizaţi ANRE, precum şi a verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE se realizează de OTS; 2. acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatori de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant, dar toate lucrările se realizează prin intermediul OTS; 3. acestea să fie realizate de operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi de verificatori de proiecte atestaţi ANRE selectaţi de solicitant. În situaţia în care solicitantul alege varianta 2) sau 3) acesta comunică OTS, pentru fiecare lucrare în parte, şi următoarele: 1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire, în numele OTS, sunt obţinute de subsemnatul până la data de ........ ..............; documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare va fi depusă la autorităţile locale până la data de ........ .............; 2. documentaţia tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul/operatorii economic/economici ........ ................ ................ ..........., nr./data ........ ........ ........ autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în (denumirea) Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ........ ........ ............; 3. verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE ........ ................ ................ ............., nr. atestat ANRE/data ........ ........ ..........; (numele şi prenumele) 4. execuţia lucrării/lucrărilor va fi realizată de operatorul/operatorii economic/economici ........ ................ ................ ............., nr./data ................ autorizaţiei ANRE până la data de ........ ........ .......... (denumirea) II. Finanţarea lucrărilor se realizează din3: a)fonduri publice; b)fonduri private.III. Pentru varianta 2) aleasă vă comunic şi valorile tarifelor rezultate în urma negocierii cu operatorul economic autorizat ANRE, respectiv verificatorul de proiecte atestat ANRE, pentru proiectarea şi execuţia lucrării, sau verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării, care sunt următoarele: a)tariful aferent costurilor pentru obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire emise de organismele abilitate este de ........... lei; b)tariful aferent costurilor legate de proiectare este de ............ lei; c)tariful aferent costurilor legate de verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic este de .............. lei; d)tariful aferent costurilor legate de execuţie este de ................ lei.Totodată, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii. Semnătură solicitant: ........ ................ Data: ........ ............ 1 Se bifează/încercuieşte de solicitant lucrarea la care face referire. 2 Se bifează/încercuieşte de solicitant una dintre cele trei variante. 3 Se bifează/încercuieşte de solicitant modul de finanţare a lucrărilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 86/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 86 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 86/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu