Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.84 din 06.02.2013

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 01 aprilie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 973 din 2013 al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin. Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins: Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/14/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metil-nonil-cetonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr 123 din 9 mai 2012, ale Directivei 2012/15/UE a Comisiei din 8 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 123 din 9 mai 2012, ale Directivei 2012/16/UE a Comisiei din 10 mai 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 11 mai 2012, ale Directivei 2012/40/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012, şi ale Directivei 2012/43/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012.“ 2. La anexa nr. I, titlurile coloanelor se modifică după cum urmează:

„Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Gradul minim de puritate al substanţei active (*) Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE, cu excepţia cazului în care se aplică una dintre excepţiile menţionate în nota de subsol la această rubrică (**) Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice (***)“

3. La anexa nr. I, coloana 3 de la poziţia 24 se modifică după cum urmează:. Tetraborat disodic Nr. CE: 215-540-4 Nr. CAS (anhidru): 1330-43-4 Nr. CAS (pentahidrat): 12179-04-3 Nr. CAS (decahidrat): 1303-96-4 4. La anexa nr. I, după poziţia 53 se introduc trei noi poziţii , poziţiile 54, 55 și 56, al căror cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrevederile poziţiilor 54, 55 şi 56 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 mai 2014. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Marius Nica, secretar general Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Vladimir Alexandru Mănăstireanu ANEXĂModificarea şi completarea Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Gradul minim de puritate al substanţei active (*) Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE, cu excepţia cazului în care se aplică una dintre excepţiile menţionate în nota de subsol la această rubrică (**) Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice (***)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
54. Metil- nonil- cetonă Undecan-2-one Nr. CE: 203-937-5 Nr. CAS: 112-12-9 975 g/kg 01.05.2014 30.04.2016 30.04.2024 19 Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene s-a bazat pe utilizarea în interior de către utilizatori neprofesionali. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de metil-nonil-cetonă, în confor-mitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE.
55. Extract de margosa Denumirea IUPAC: nu se aplică Nr. CE: 283-644-7 Nr. CAS: 84696-25-3 Descriere: extract de margosa, extras cu apă din seminţele de Azadirachta indica şi procesat ulterior cu solvenţi organici 1000 g/kg 01.05.2014 30.04.2016 30.04.2024 18 Evaluarea riscului la nivelul Uniunii Europene nu a vizat toate utilizările potenţiale, dar a abordat, de exemplu, aplicarea numai de către profesionişti, excluzând contactul cu hrana pentru animale sau alimentele umane şi aplicarea directă pe sol. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de extract de margosa, în confor-mitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este condiţionată de luarea unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor în vederea protejării apelor de suprafaţă, a sedimentelor şi a artropodelor nevizate.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
56. Acid clorhidric Acid clorhidric Nr. CAS: nu se aplică Nr. CE: 231-595-7 999 g/kg 01.05.2014 30.04.2016 30.04.2024 2 În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de acid clorhidric, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I a Directivei 98/8. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor pentru utilizare neprofesională este condiţionată de modul de proiectare a ambalajului, care trebuie să minimizeze expunerea utilizatorului, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.

(*) Puritatea indicată în această coloană a fost gradul minim de puritate al substanţei active utilizate pentru evaluarea realizată în conformitate cu art. 11 din Directiva 98/8/CE. Substanţa activă din produsul introdus pe piaţă poate avea o puritate egală sau diferită dacă s-a demonstrat, din punct de vedere tehnic, echivalenţa acesteia cu substanţa evaluată. (**) Pentru produsele care conţin mai mult de o substanţă activă care intră sub incidenţa art. 16 alin. (2), termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) este cel al ultimei dintre substanţele lor active care urmează să fie inclusă în prezenta anexă. Pentru produsele pentru care prima autorizare a fost acordată cu mai puţin de 120 de zile înainte de termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) şi a fost depusă o cerere completă de recunoaştere reciprocă în conformitate cu art. 4 alin. (1) în termen de 60 de zile de la acordarea primei autorizări, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) în legătură cu cererea respectivă se prelungeşte la 120 de zile de la data primirii cererii complete de recunoaştere reciprocă. Pentru produsele pentru care un stat membru a propus să se acorde o derogare de la recunoaşterea reciprocă în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Directiva 98/8/CE, termenul-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 alin. (3) se prelungeşte la 30 de zile de la data adoptării deciziei Comisiei, adoptată în conformitate cu art. 4 alin. (4) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE. (***) În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conţinutul şi concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 84/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 84 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu