Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 83 din 6 aprilie 2010

privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a expertilor evaluatori, membri titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, care desfasoara activitati de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 351 din 27 mai 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 90.306 din data de 12 martie 2010 al Direcţiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea acestuia, precum şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 441/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Dan Cârlan,

secretar de stat

ANEXA

NORMELE   METODOLOGICE

de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. -In sensul prezentelor norme metodologice, prin expert evaluator se înţelege membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, denumită în continuare ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a proprietăţilor imobiliare (EPI), potrivit prevederilor Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, denumit în continuare MMP, a condiţiilor şi a procedurii de agreare a experţilor evaluatori.

(2) Agrearea experţilor evaluatori, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, conferă dreptul de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere şi agricole, utilizând recomandările Standardelor Internaţionale de Evaluare, denumite în continuare SIE, adoptate de ANEVAR, aflate în vigoare la data evaluării, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Procedura de agreare a experţilor evaluatori se aplică de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea MADR, denumite în continuare DADR, şi de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea MMP, denumite în continuare ITRSV.

Art. 4. - (1) Agrearea experţilor evaluatori se concretizează prin emiterea unui certificat de agreare cu valabilitate nelimitată, cu obligaţia pentru titular să îndeplinească prevederile art. 12 alin. (1).

(2)  Certificatul de agreare se emite de către conducătorii DADR şi ai ITRSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Certificatul de agreare emis în condiţiile alin. (2) se înscrie în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - Titularii certificatelor de agreare au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) dreptul de a fi înscrişi în Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP;

b)  dreptul de a fi informaţi asupra oricăror modificări ale condiţiilor sau procedurii de agreare;

c)  obligaţia de a desfăşura activităţile pentru care au fost agreaţi, cu respectarea recomandărilor SIE;

d)   obligaţia de a depune documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, cu respectarea termenelor legale.

CAPITOLUL II

Condiţiile şi procedura de agreare

Art. 6. -In vederea obţinerii agreării experţilor evaluatori, persoanele interesate trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii de agreare:

a) să fie membri titulari ai ANEVAR care desfăşoară activităţi de evaluare a proprietăţilor imobiliare;

b) să aibă experienţă de minimum 2 ani în practica evaluării terenurilor forestiere şi agricole.

Art. 7. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de agreare prevăzute la art. 6 vor întocmi dosarul de prezentare, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de agreare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae al expertului evaluator, din care să reiasă pregătirea profesională şi experienţa dobândită în evaluarea terenurilor forestiere şi agricole;

c)  documentul care atestă calitatea de membru titular al ANEVAR, expert evaluator de proprietăţi imobiliare (EPI);

d) portofoliul lucrărilor privind evaluarea terenurilor forestiere şi agricole;

e) declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că, în vederea realizării rapoartelor de evaluare, se vor folosi exclusiv abordările, metodele şi tehnicile recomandate de SIE.

(2) Dosarul de prezentare se depune şi se înregistrează la DADR în raza cărora domiciliază persoanele interesate în obţinerea agreării.

Art. 8. - Procedura de agreare se desfăşoară în următoarele etape:

1. analizarea dosarelor de prezentare la sediul DADR:

a)   cererea de agreare se înregistrează în registrul de evidenţă a certificatelor de agreare;

b)  la primirea dosarului de prezentare, persoana/comisia desemnată prin dispoziţia conducătorului DADR verifică îndeplinirea condiţiilor de agreare prevăzute la art. 6 şi existenţa documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-e);

c)  dacă dosarul de prezentare îndeplineşte condiţiile de agreare prevăzute de prezentele norme metodologice, persoana/ comisia întocmeşte certificatul de agreare în 3 exemplare originale şi îl supune aprobării conducerii, în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului de prezentare;

d) după aprobarea şi semnarea certificatului de agreare, o copie a dosarului de prezentare împreună cu cele 3 exemplare originale ale certificatului de agreare se transmit la ITRSV în al cărui teritoriu de competenţă domiciliază persoana interesată în obţinerea agreării;

2. analizarea dosarelor de prezentare la sediul ITRSV:

a)   cererea de agreare se înregistrează în registrul de evidenţă a certificatelor de agreare;

b)  la primirea dosarului de prezentare, persoana/comisia desemnată prin dispoziţia conducătorului ITRSV verifică îndeplinirea condiţiilor de agreare prevăzute la art. 6 şi existenţa documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-e);

c)  dacă dosarul de prezentare îndeplineşte condiţiile de agreare prevăzute de prezentele norme metodologice, persoana/comisia supune aprobării şi semnării cele 3 exemplare originale ale certificatului de agreare şi procedează după cum urmează:

(i) exemplarul nr. 1 al certificatului de agreare, împreună cu copia dosarului de prezentare, rămâne şi se arhivează de ITRSV;

(ii) exemplarul  nr. 2 al  certificatului de agreare se transmite în termen de 3 zile de la data semnării acestuia către DADR şi se anexează la dosarul de prezentare;

(iii) exemplarul  nr.  3 al  certificatului  de  agreare se comunică în termen de 3 zile de la data semnării acestuia persoanei interesate în obţinerea agreării.

Art. 9. - După încheierea procedurii de agreare, DADR comunică direcţiei coordonatoare din cadrul MADR informaţiile privitoare la numele şi prenumele experţilor evaluatori agreaţi, coordonatele de contact ale acestora, precum şi numărul şi data certificatului de agreare.

Art. 10. -In termen de 5 zile de la primirea informaţiilor referitoare la experţii evaluatori agreaţi, direcţia coordonatoare din cadrul MADR îndeplineşte formalităţile de întocmire şi publicare pe site-ul MADR a Listei experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP şi o transmite către ANEVAR, în scopul centralizării acesteia.

Art. 11. - (1) ANEVAR transmite către MADR datele de identificare ale persoanei înscrise în Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP căreia i-a fost aplicată una dintre sancţiunile disciplinare referitoare la suspendarea calităţii de membru sau excluderea din asociaţie în conformitate cu prevederile Statutului ANEVAR, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, în vederea suspendării certificatului de agreare.

(2) Dacă împotriva sancţiunii definitive aplicate de ANEVAR persoana sancţionată formulează plângere la instanţa judecătorească competentă, suspendarea certificatului de agreare operează până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus anularea sancţiunii aplicate de ANEVAR.

Art. 12. - (1) Pentru menţinerea valabilităţii certificatului de agreare, titularul este obligat ca, până cel târziu în data de 31 a lunii ianuarie a fiecărui an, să depună la DADR în raza căreia domiciliază copia legitimaţiei anuale de membru titular.

(2)  Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage anularea certificatului de agreare, iar DADR comunică direcţiei coordonatoare din cadrul MADR datele de identificare a persoanei al cărei certificat de agreare a fost anulat, în vederea excluderii acesteia din Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP.

(3) In luna martie a fiecărui an se actualizează Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR si MMP si se transmite către ANEVAR.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Documentele prevăzute la art. 7 pot fi transmise electronic sub formă de copii scanate, cu obligaţia ca DADR să înregistreze cererea de agreare şi să comunice solicitantului numărul de înregistrare.

(2) Certificatul de agreare poate fi comunicat electronic sub formă de copie scanată, la cererea solicitantului.

(3)  Adresele electronice se regăsesc pe site-ul MADR: http://www.madr.ro/pages/teritoriu. php?self= 17.

Art. 14. - Conducătorii DADR şi cei ai ITRSV desemnează persoana/comisia care se ocupă de analizarea şi soluţionarea dosarelor de prezentare depuse de către persoanele interesate în obţinerea agreării.

Art. 15. - Direcţia generală politici agricole este direcţia coordonatoare din cadrul MADR care se ocupă de îndeplinirea formalităţilor de întocmire, actualizare şi publicarea pe site-ul MADR a Listei experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP.

Art. 16. - MMP preia informaţiile privitoare la experţii evaluatori agreaţi din Lista experţilor evaluatori agreaţi de MADR şi MMP, postată pe site-ul MADR.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERTIFICAT   DE  AGREARE

- Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

a Judeţului (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail) ............................................./Municipiului Bucureşti

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare

..................................................................................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

CERTIFICAT   DE  AGREARE

Nr.....................din........................

Conducătorii  Direcţiei  pentru Agricultură şi  Dezvoltare Rurală a Judeţului  ................./Municipiului  Bucureşti şi Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare...................................., având în vedere Cererea nr............/.............., în temeiul prevederilor:

- art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 83/740/2010, eliberează dnei/dlui (numele şi prenumele expertului evaluator) ........................................................următorul:

CERTIFICAT DE AGREARE

pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a terenurilor agricole şi forestiere supuse exproprierii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor nu îşi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propuse de titularul prezentului certificat, aceasta aparţinând în exclusivitate semnatarului raportului de evaluare, întocmit conform Standardelor Internaţionale de Evaluare, Codului deontologic şi declaraţiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, şi nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entităţile locale.

Prezentul certificat are valabilitate nelimitată, iar titularul său este obligat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 6 şi art. 12 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 83/740/2010.

Director coordonator,

DADR a Judeţului.........................../Municipiului Bucureşti

Numele şi prenumele.........................................................

Semnătura.........................................................................

Ştampila............................................................................

Director coordonator,

ITRSV..............................................................................

Numele şi prenumele.........................................................

Semnătura.........................................................................

Ştampila............................................................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

REGISTRUL   DE   EVIDENŢĂ

a certificatelor de agreare

- Model -

Nr. crt.

Data înregistrării cererii de agreare

Numele şi prenumele expertului evaluator

Coordonatele de contact*

Numărul certificatului

de agreare/ din data

de

Data suspendării/ anulării certificatului

de agreare**

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

* Adresa poştală, adresa electronică, numerele de telefon/fax.

** In situaţia nerespectării prevederilor art. 11 şi 12 din Normele metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 83/740/2010.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CERERE   DE  AGREARE

- Model -

Către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.......................

Domnului director coordonator...................

Către Ministerul Mediului şi Pădurilor

- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare........................

Domnului director coordonator.........................

Subsemnatul/Subsemnata,..........................................., domiciliat(ă)în localitatea............................., str............................. nr............, telefon/fax.............................., e-mail............................................judeţul/sectorul........................, ţara.........................., având cetăţenia.................................., posesor/posesoare al/a legitimaţiei de membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România nr............din data de..................................., vă rog să-mi aprobaţi agrearea şi eliberarea certificatului de agreare, în vederea desfăşurării activităţii de evaluare a terenurilor agricole şi forestiere supuse exproprierii, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Data.......................................................

                                                                                                                                               

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu