Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 441 din 30 iunie 2009

privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania, care desfasoara activitati de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 478 din 10 iulie 2009Văzând Referatul de aprobare nr. 100.052 din data de 4 mai 2009, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. f) şi al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Direcţia generală îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, Direcţia generală de regim silvic şi cinegetic, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltarii rurale,

Ilie Sârbu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

CAPITOLUL 1

Prevederi generale

1.1. Scop

1.1.1.  Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, a condiţiilor şi criteriilor de agreare, precum şi a elementelor şi etapelor procesului de agreare a persoanelor juridice şi fizice experţi evaluatori, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - asociaţie naţională profesională de utilitate publică, denumită în continuare ANEVAR.

1.1.2. Agrearea persoanelor juridice şi fizice în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice conferă dreptul de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere şi agricole, pe baza standardelor internaţionale de evaluare elaborate de International Valuation Standard Committee, denumit în continuare IVSC, aflate în vigoare la data evaluării, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1.3.  Procedura de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, este organizată şi coordonată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DADR judeţene şi de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi vânătoare, denumite în continuare ITRSV.

1.1.4. Agrearea se concretizează prin emiterea unui certificat de agreare valabil pentru o perioadă de 3 ani, semnat de către directorul coordonator al DADR şi de către directorul coordonator al ITRSV, în urma analizării şi avizării dosarului de prezentare al persoanei fizice sau juridice beneficiare care solicită agrearea MAPDR. In urma expirării termenului de valabilitate, certificatul poate fi prelungit la cererea beneficiarului la fiecare 3 ani, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

1.2. Domeniu

1.2.1.  Activitatea care face obiectul prezentelor norme metodologice este emiterea de către MAPDR prin DADR judeţene şi ITRSV a Certificatului de agreare în favoarea persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse procedurii de expropriere în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2.2. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică de către:

- ITRSV, care acordă agrearea persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere;

- DADR judeţene, care acordă agrearea persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor agricole;

- persoanele fizice care solicită acordarea sau menţinerea (reînnoirea) agreării MAPDR în vederea desfăşurării activităţilor de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole;

-    persoanele juridice care solicită acordarea sau menţinerea (reînnoirea) agreării MAPDR în vederea desfăşurării activităţilor de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole.

1.3. Legislaţie şi documente de referinţă

1.3.1.  Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

1.3.2.  Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

1.3.3.  Standardele internaţionale de evaluare elaborate de IVSC;

1.3.4.     Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 2

Elemente ale normei metodologice de agreare

2.1. Criterii eliminatorii pentru obţinerea agreării

2.1.1.   Agrearea persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole, se realizează pe baza unor criterii privind experienţa acestora de a efectua evaluări de terenuri forestiere şi agricole.

2.1.2.   Criteriile eliminatorii pe baza cărora se va face agrearea persoanelor fizice şi juridice sunt următoarele:

2.1.2.1.  pentru persoanele fizice:

- calitatea de membru titular ANEVAR, acreditat pentru desfăşurarea de activităţi de evaluare a proprietăţilor imobiliare;

- experienţă în practica evaluării terenurilor de minimum 2 ani;

- asigurare de răspundere profesională de minimum 150.000 €;

- lipsa sancţiunilor contravenţionale sau penale;

2.1.2.2.  pentru persoanele juridice:

- statutul juridic. Persoanele juridice trebuie să fie persoane juridice române de drept privat, constituite ca asociaţii profesionale independente, nonguvernamentale sau societăţi comerciale, conform statutului şi actului de constituire, înregistrate la autorităţile competente;

- calitatea de membru asociat ANEVAR, acreditat pentru desfăşurarea de activităţi de evaluare a proprietăţilor imobiliare;

- capital social subscris şi vărsat de minimum 5.000 lei (50 milioane lei vechi);

- experienţă în practica evaluării terenurilor de minimum 3 ani;

- asigurare de răspundere profesională de minimum 500.000 €;

- lipsa sancţiunilor contravenţionale şi penale.

2.2. Criterii suplimentare pentru menţinerea agreării

2.2.1. Pentru menţinerea agreării, persoanele fizice şi juridice vor trebui să probeze că în decursul perioadei de valabilitate a agreării obţinute, pe lângă condiţiile eliminatorii prevăzute la alin. 2.1.2.1 şi, respectiv, 2.1.2.2, îndeplinesc o serie de condiţii suplimentare, şi anume:

a) depunerea unei cereri de menţinere a agreării, în termen de 30 de zile înainte de expirarea certificatului de agreare;

b) desfăşurarea unei activităţi de prestări de servicii în domeniul de competenţă pentru care s-a obţinut agrearea;

c) actualizarea cunoştinţelor în domeniul evaluării proprietăţilor imobiliare conform programului de pregătire continuă/stabilit prin Statutul ANEVAR;

d) respectarea codului deontologic prevăzut de standardele internaţionale de evaluare.

2.2.2. In vederea menţinerii agreării, MAPDR prin DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti şi ITRSV va emite un document de prelungire a termenului de valabilitate a Certificatului de agreare.

2.3. Condiţii de agreare

2.3.1. Persoanele fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR, vor îndeplini o serie de condiţii conform prezentelor norme metodologice.

2.3.1.1.  Persoanele fizice care se încadrează în criteriile prevăzute la alin. 2.1.2.1 vor depune o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care va însoţi dosarul de prezentare, la DADR judeţeană, precum şi la ITRSV în raza cărora domiciliază. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. curriculum vitae din care să reiasă pregătirea profesională şi experienţa dobândită în domeniul evaluărilor imobiliare, precum şi datele de identificare şi de contact;

2.  document prin care se face dovada calităţii de membru titular ANEVAR;

3.  poliţa de asigurare profesională;

4.   portofoliul de lucrări efectuate în domeniul evaluării proprietăţilor imobiliare, în special a terenurilor forestiere şi agricole;

5.  declaraţie pe propria răspundere că în vederea realizării rapoartelor de evaluare se vor folosi exclusiv abordările, metodele şi tehnicile prevăzute în standardele internaţionale de evaluare în vigoare, adoptate de IVSC;

6.  recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă experienţa în practica evaluării terenurilor, precum şi calitatea raportărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;

7.  declaraţie scrisă pe propria răspundere că au a fost sancţionate penal sau contravenţional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3.1.2.  Persoanele juridice care se încadrează în criteriile prevăzute la alin. 2.1.2.2 vor depune o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va însoţi dosarul de prezentare, la DADR judeţeană, precum şi la ITRSV în raza cărora au sediul. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1.  prezentarea societăţii (date de identificare, sediu, aria geografică în care societatea îşi desfăşoară activitatea, statutul societăţii);

2. documente prin care se face dovada calităţii de membru asociat al ANEVAR;

3.  poliţa de asigurare profesională;

4.  portofoliul de lucrări efectuate în evaluarea terenurilor forestiere şi agricole în perioada ultimilor 3 ani;

5.  certificat constatator emis de ORC, eliberat cu cel mult 15 zile înaintea depunerii dosarului, din care să rezulte obiectul de activitate, asociaţii şi administratorii, capitalul social, puncte de lucru, precum şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolvenţei;

6. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că în vederea realizării rapoartelor de evaluare se vor folosi exclusiv abordările, metodele şi tehnicile prevăzute în standardele internaţionale de evaluare în vigoare, adoptate de IVSC;

7.  recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă experienţa în practica evaluării terenurilor, precum şi calitatea lucrărilor   elaborate   în   domeniul   evaluării   terenurilor   în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;

8. declaraţie scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu au fost sancţionate contravenţional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3.2.  In vederea prelungirii valabilităţii Certificatului de agreare persoana fizică sau juridică agreată de MAPDR va depune o solicitare conform alin. 2.2.1. lit. a), însoţită de următoarele documente:

1.  portofoliul de lucrări de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole efectuate pe perioada agreată;

2.  recomandare ANEVAR;

3.   declaraţia conform prevederilor alin. 2.3.1.1 pct. 7 (persoanele fizice) şi alin. 2.3.1.2 pct 8.

2.3.3. In situaţia în care posesorul Certificatului de agreare care solicită prelungirea valabilităţii acestuia nu prezintă portofoliul de lucrări prevăzut la alin. 2.3.2 pct. 1, se va aplica procedura de agreare conform prevederilor subcap. 2.1 şi 2.3.

2.3.4.  După expirarea termenului de prelungire a valabilităţii Certificatului de agreare, se va relua procedura de agreare, conform prezentelor norme metodologice.

2.4. Procedura de agreare

2.4.1. Persoanele fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR în vederea desfăşurării activităţilor de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, vor transmite dosarele de prezentare însoţite de cererea-tip prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 (după caz) la DADR din judeţul în care au domiciliul/sediul.

2.4.1.2. Procedura de agreare se desfăşoară în următoarele etape:

1.  analizarea dosarelor la sediul DADR judeţeană:

a)  cererea se înregistrează într-un registru de evidenţă special, destinat solicitărilor depuse în scopul obţinerii agreării MAPDR a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii;

b)  la primirea dosarelor, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR cu analizarea dosarelor prezentate de persoanele juridice sau fizice verifică dacă sunt îndeplinite prevederile subcap. 2.1 (sau, după caz, 2.2) şi 2.3;

c)    în termen de 3 zile de la depunerea cererii persoana/comisia analizează conformitatea cu prevederile prezentelor norme metodologice, consemnând constatările în fişe de verificare, care se datează şi se ataşează la dosar;

d) în situaţia în care la analizarea dosarului se constată că dosarul trebuie completat, se comunică solicitarea de completare către persoana interesată în obţinerea agreării;

e) în situaţia în care se constată că dosarul de prezentare îndeplineşte prevederile prezentelor norme metodologice, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR întocmeşte Certificatul de agreare, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi va aviza prin semnarea tuturor exemplarelor;

f)    persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR va transmite un exemplar al dosarului de prezentare, însoţit de toate cele 3 exemplare ale Certificatul de agreare avizate, către ITRSV care controlează regimul silvic din judeţul respectiv;

2.  analizarea dosarelor la sediul ITRSV Persoana/Comisia    desemnată     de     către    directorul coordonator al ITRSV va efectua următoarele activităţi:

a) va înregistra dosarul într-un registru de evidenţă special şi exclusiv destinat solicitărilor depuse în scopul obţinerii agreării MAPDR a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii;

b)  va analiza dosarul de prezentare în vederea acordării avizului ITRSV;

c) în urma acordării avizului favorabil prin semnarea celor 3 exemplare, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al ITRSV va proceda după cum urmează:

- un exemplar va rămâne la ITRSV împreună cu dosarul de prezentare;

- un exemplar se transmite la DADR judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, care va fi anexat la dosarul de prezentare;

-  un exemplar se transmite persoanei fizice sau juridice beneficiare, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia.

2.4.2. Directorul coordonator al DADR va comunica trimestrial MAPDR - Direcţiei generale îmbunătăţiri funciare şi fond funciar lista persoanelor agreate pentru care se vor trece datele de identificare, coordonate de contact, numărul şi data Certificatului de agreare, precum şi numărul şi data documentului de menţinere a agreării, dacă este cazul.

CAPITOLUL 3

Dispoziţii finale

3.1.  Nominalizarea persoanei/comisiei care se ocupă de analizarea dosarelor depuse în vederea agreării intră în responsabilitatea directorilor coordonatori ai DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum si a directorilor coordonatori ai ITRSV

3.2. Drepturile persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care doresc să desfăşoare activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole şi care solicită agrearea MAPDR, sunt următoarele:

a) să fie incluse în Lista persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori membri ANEVAR, agreate de MAPDR pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în vederea exproprierii conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să fie informate despre eventualele modificări efectuate în documentele de agreare;

c)  să fie audiate înainte de aplicarea suspendării sau retragerii agreării;

d)  să facă contestaţii cu privire la deciziile de acordare a avizului nefavorabil.

3.3. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către ANEVAR, care doresc să desfăşoare activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole şi care solicită agrearea MAPDR, sunt următoarele:

a)  să desfăşoare exclusiv activităţile pentru care au fost agreate, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi prin respectarea standardelor internaţionale de evaluare;

b)  să depună documentele în termenele prevăzute de prezentele norme metodologice;

c) să ia act de prevederile Codului penal.

3.4. Sesizările primite de MAPDR cu privire la nerespectarea obligaţiilor de către persoanele fizice şi juridice agreate fac obiectul verificărilor în vederea stabilirii veridicităţii lor, iar în cazul confirmării acestora, atrag suspendarea sau retragerea agreării.

3.5. Direcţia generală îmbunătăţiri funciare şi fond funciar va întocmi formalităţile de publicare pe site-ul ministerului a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori membri ANEVAR, agreate de MAPDR în vederea desfăşurării activităţilor de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

3.6.  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERERE

privind agrearea persoanelor fizice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de evaluare a terenurilor

Către MAPDR   - DADR a Judeţului.......................

                          - ITRSV.........................................

Domnului director coordonator al DADR a Judeţului...................

Domnului director coordonator al ITRSV, judeţul.........................

Subsemnatul/Subsemnata,    ...................................................,   fiul/fiica   lui    ............................................   şi   al(a) ..........................................., CNP................................................................., născut(ă) la data de...............................,în localitatea ..................................... judeţul................................................., ţara................................, având cetăţenia...................., domiciliat(ă) în localitatea............................, str....................................nr......, judeţul/sectorul ......., telefon ..............., fax..............., e-mail ............................................posesor/posesoare al/a diplomei de expert evaluator al proprietăţilor imobiliare nr..............din data de..............., eliberată de ANEVAR, localitatea...................., promoţia........., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către MAPDR/menţinerea agreării acordate conform Certificatului de agreare nr.............din data de.............., în vederea desfăşurării activităţii de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

...................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Data............................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CERERE

privind agrearea persoanelor juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de evaluare a terenurilor

Persoana juridică...............

Nr...........din...............

Către MAPDR   - DADR a Judeţului.......................

                          - ITRSV........................................

Domnului director coordonator al DADR a Judeţului...................

Domnului director coordonator al ITRSV, judeţul.........................

(denumirea persoanei juridice)............................................................................, cu sediul în.........................., str..................................... nr............., judeţul..................., telefon..........., fax............., e-mail.............., înmatriculată la registrul comerţului cu nr...........................din .................., prin reprezentant....................................................., având funcţia de......................................., posesor al diplomei de expert evaluator al proprietăţilor imobiliare1 nr...........................din data de1......................, eliberată de ANEVAR, localitatea1 ...................., promoţia1 ....., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către MAPDR/menţinerea agreării acordate conform Certificatului de agreare nr.............din data de.............., în vederea desfăşurării activităţii de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Data...........................................................                                      

....................................................................

(numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice, funcţia, semnătura)

1 Se va completa dacă reprezentantul legal al persoanei juridice este membru ANEVAR.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

1. Model de Certificat de agreare care va fi anexat la dosarele de prezentare la sediile DADR şi, respectiv, ITRSV ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

CERTIFICAT   DE  AGREARE

Nr..............din...................

In urma analizării dosarului însoţit de Cererea de agreare nr........din data de.............., având în vedere documentele prezentate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 441/2009(denumirea persoanei fizice sau juridice),

........................................................................................................................................... cu sediul/domiciliul în localitatea..................., str.............................. nr........, sectorul/judeţul ................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr........din data de............., este agreată de Ministerul Agriculturii', Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să desfăşoare activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu îşi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de expertul evaluator, aceasta aparţinând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de evaluare, conform standardelor internaţionale de evaluare IVSC, codului deontologic şi declaraţiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, şi nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entităţile locale, acestea răspunzând conform prevederilor Codului penal.

Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.

Director coordonator,

DADR a Judeţului..................................

Comisia de avizare

DADR........................

Numele.............Semnătura..................

Director coordonator,

ITRSV..........................

Comisia de avizare

ITRSV................

Numele..................Semnătura....................

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr...../..........., se prelungeşte valabilitatea Certificatului de agreare de la data de.................până la data de .......................

Director coordonator,

DADR a Judeţului......................

Comisia de avizare

DADR.....................

Numele......................Semnătura.....................

Director coordonator,

 ITRSV..........................

Comisia de avizare

ITRSV................

Numele...................Semnătura......................

2. Model de Certificat de agreare care se eliberează beneficiarului agreării ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

CERTIFICAT   DE  AGREARE

Nr..............din...................

In urma analizării dosarului însoţit de Cererea de agreare nr........din data de.............., având în vedere documentele prezentate în  conformitate cu  prevederile  Ordinul  ministrului  agriculturii,   pădurilor şi dezvoltării  rurale  nr.  441/2009(denumirea persoanei fizice sau juridice),

....................................................................................................................................... cu sediul/domiciliul în localitatea......................, str........................nr........, sectorul/judeţul..............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr........din data de............., este agreată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să desfăşoare activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu îşi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de expertul evaluator, aceasta aparţinând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de evaluare, conform standardelor internaţionale de evaluare IVSC, codului deontologic şi declaraţiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, şi nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entităţile locale, acestea răspunzând conform prevederilor Codului penal.

Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.

Director coordonator,

 DADR a Judeţului.................

Director coordonator,

ITRSV...........................

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr......./........., se prelungeşte valabilitatea Certificatului de agreare de la data de.................până la data de ......................

Director coordonator,

DADR a Judeţului.................

Director coordonator,

 ITRSV...........................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 441/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 441 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu