Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.82 din 24.08.2015

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 668 din 02 septembrie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, centrele militare şi celelalte unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, conform actelor normative în vigoare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa
ANEXĂINSTRUCŢIUNI privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Reglementările din cuprinsul prezentelor instrucţiuni au ca scop:a)corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie; b)fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a), ţinând cont de specificul atribuţiilor în domeniu ale unităţilor/structurilor Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N.; c)asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii. (2) Prin documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege dosarul de pensie. Articolul 2 (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentelor instrucţiuni se realizează ţinând cont de prevederile
art. 15 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010.(2) Actele care alcătuiesc dosarul de pensie şi care se transmit Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. nu pot fi documente clasificate. Capitolul IIDosarul de pensie Articolul 3 (1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, cererea de pensionare prevăzută la anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare normele de aplicare, se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare.(2) În categoria actelor doveditoare necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute generic la art. 76 alin. (1) lit. a) ultima liniuţă din normele de aplicare, se includ şi următoarele documente:a)brevetul/atestatul de conferire, în original şi în copie, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei/Ordinului Meritul Militar; b)adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până la 1 aprilie 2001, în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asigurate în sistemul public de pensii - în original; c)adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţile militare ale M.Ap.N. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011 - în original; d)adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în instituţii ale sistemului/în afara sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - în original. Articolul 4Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea şi, după caz, de cele prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele instrucţiuni. Articolul 5Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de pensionare prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, precum şi de următoarele documente: a)actele prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele instrucţiuni, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar; b)în situaţia prevăzută la art. 84 lit. c) din Legea nr. 263/2010, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) sau b) din Legea nr. 263/2010 - în original şi copie.Articolul 6 (1) În situaţia în care dosarul de pensie este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane a unităţii militare.(2) Copiile documentelor depuse direct de solicitant la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii. (3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligaţia transmiterii/păstrării la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., se restituie solicitantului. Articolul 7 (1) Dosarul de pensie cuprinde formularul tipizat denumit „fişa de pensie“, completat potrivit prezentelor instrucţiuni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, fişa cu locurile de muncă în care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie, formularul tipizat denumit „situaţia veniturilor realizate lunar“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, precum şi toate celelalte documente, ordonate potrivit anexei nr. 3 şi consemnate în opis.(2) Situaţia veniturilor realizate lunar, în cuprinsul căreia sunt preluate datele referitoare la veniturile consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii şi care însoţesc cererea de pensionare, se transmite Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. atât sub formă de înscris, cât şi electronic. (3) Unităţile militare din M.Ap.N. transmit dosarul de pensie Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N., însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documentele ce alcătuiesc dosarul de pensie sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice. Articolul 8 (1) În situaţia în care dosarul de pensie nu conţine toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 76 din normele de aplicare şi la art. 3-5 din prezentele instrucţiuni, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., în termen de 5 zile de la data înregistrării, informează unitatea militară care a întocmit dosarul de pensie, în vederea completării acestuia şi/sau înştiinţării în scris a solicitantului, după caz, stabilind şi un termen în acest sens. (2) În situaţia în care documentele ce însoţesc cererea de pensionare nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 6 din prezentele instrucţiuni, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. analizează cauzele care au condus la această situaţie şi înştiinţează în scris solicitantul, în vederea remedierii deficienţelor constatate, stabilind şi un termen în acest sens.(3) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unităţile militare consemnează în mod expres despre aceasta în adeverinţele/documentele emise. Articolul 9Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu respectarea prevederilor art. 74 din normele de aplicare. Articolul 10Pentru cadrele militare din Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare se depun la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., potrivit protocoalelor încheiate cu aceste instituţii. Capitolul IIIFişa de pensie Articolul 11Fişa de pensie cuprinde date şi informaţii necesare pentru stabilirea şi plata pensiilor . Articolul 12 (1) Fişa de pensie se întocmeşte de către unitatea militară competentă, prevăzută la art. 74 alin. (3) din normele de aplicare, în trei exemplare, având următoarea destinaţie:a)exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie, împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cel în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de personal militar în activitate; b)exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanei asigurate obligatoriu, potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, împreună cu fotocopiile celorlalte documente care constituie dosarul de pensie;c)exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară unde s-a depus cererea de pensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensie. (2) În situaţia în care cererea de pensionare se depune direct la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., aceasta se comunică de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoţesc, centrului militar zonal/judeţean/de sector din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi.(3) Pe baza documentelor comunicate potrivit alin. (2) şi a memoriului original/dosarului personal, precum şi a altor documente pe care le deţine, centrul militar întocmeşte fişa de pensie şi situaţia veniturilor realizate lunar şi le înaintează Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Articolul 13 (1) Înscrierea datelor în fişa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de reglementările în vigoare, rezultate din evidenţele unităţilor militare sau depuse de cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti sau, după caz, de către urmaşii acestora.(2) Dacă datele din memoriul original sau din celelalte documente nu sunt complete sau prezintă erori, şeful structurii de resurse umane din unitatea militară unde este depusă cererea de pensionare ia măsuri pentru completarea şi/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente verificabile, astfel încât în fişa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realităţii. Articolul 14 (1) Completarea rubricilor din fişa de pensie se efectuează potrivit contexturii prevăzute de aceasta.(2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscrise lizibil, cu cerneală/pix de culoare albastră, fără ştersături sau modificări, ori se tehnoredactează. (3) Eventualele erori se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, confirmată prin semnătura persoanei care a înscris datele respective în fişa de pensie şi prin ştampila comandantului/şefului unităţii militare emitente.(4) În situaţia în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unele puncte din fişa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fişei de pensie, cu menţionarea punctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris. Articolul 15 (1) Fişa de pensie se semnează de către comandantul/şeful unităţii militare, şeful structurii de resurse umane, precum şi de către şeful structurii financiar-contabile.(2) La cererea expresă a solicitantului, fişa de pensie poate fi adusă la cunoştinţa acestuia, sub semnătură. Articolul 16Partea I a fişei de pensie cuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă şi domiciliul persoanei asigurate. Articolul 17Partea a II-a a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane, după cum urmează: a)la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziţia, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/scoaterii din evidenţele militare, gradul militar, arma, Semnul onorific În Serviciul Patriei/Ordinul Meritul Militar conferit; b)la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul personalului militar în activitate şi temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;c)la pct. 4 se specifică, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.Ap.N.:1. gradul de invaliditate: I, II sau III; 2. cauza invalidităţii, potrivit legii:

accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii;

neoplazii, schizofrenii şi SIDA;

boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca;3. termenul în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală; 4. numărul deciziei medicale şi data eliberării; 5. spitalul militar emitent al deciziei medicale; d)la pct. 5 se înscriu:1. în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana asigurată, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:

cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

cod 3 - concentrat sau mobilizat ca rezervist ori aflat în captivitate;

cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

cod 5 - cadru militar în activitate;

cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

cod 5.2 - soldat sau gradat voluntar;

cod 5.3 - soldat sau gradat profesionist;

cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);

cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

cod 8 - şomaj;

cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

cod 10 - avocat;

cod 11 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

cod 11.1 - spor de vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

cod 12 - agricultor;

cod 13 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

cod 13.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

cod 14 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

cod 15 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

cod 16 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001, potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;

cod 17 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

cod 18 - alte situaţii;2. în coloana nr. 4 se completează tipul, numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă; e)la pct. 6 se înscriu:1. în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana asigurată, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din alte acte doveditoare; 2. în coloana 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condiţiilor de muncă în care şi-a desfăşurat activitatea persoana asigurată, astfel:

grupa I - „I“;

grupa a II-a - „II“;

condiţii deosebite - „D“;

condiţii speciale - „S“, urmată de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, corespunzătoare locului de muncă în condiţii speciale - de exemplu, pentru unităţile miniere se va înscrie „S a)“;

alte condiţii - „A.C.“;3. în coloana 5, procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001; 4. în coloana 6, numărul şi data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă sau al condiţiilor de muncă respective. Capitolul IVCompletarea şi transmiterea în format electronic a datelor cuprinse în adeverinţele privind veniturile lunare realizate de către persoana asigurată Articolul 18 (1) Datele privind veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile M.Ap.N., până la data de 31 decembrie 2010, se centralizează de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cererea de pensionare, în situaţia veniturilor realizate lunar prevăzută la art. 7 alin. (2).(2) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează de către structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/judeţean/de sector.(3) Structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, prin preluarea datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc cererea de pensionare. Articolul 19Datele prevăzute la art. 18 din prezentele instrucţiuni se centralizează pe baza actelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi sub formă de înscris de unităţile militare care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către persoana asigurată sau de unităţile militare care gestionează arhiva unor astfel de documente create de/provenite de la unităţi militare desfiinţate, după caz. Articolul 20Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile militare ale M.Ap.N., potrivit prevederilor dispoziţiei şefului Statului Major General. Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 21Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se soluţionează prin valorificarea suporturilor materiale şi tehnice existente la data depunerii cererii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 22Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite, în termen de 15 zile de la data depunerii la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., depăşirea termenului putând să atragă răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz, potrivit legii. Articolul 23În situaţia în care unitatea militară nu are în compunere structură de resurse umane şi/sau structură financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezentele instrucţiuni revin structurii de resurse umane şi/sau structurii financiar-contabile din unităţile militare care le asigură din punctul de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil. Articolul 24Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni. ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la instrucţiuni model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT Unitatea militară ........ ................ ........ Exemplarul nr. ....... Nr. ........ ............. din ........ ........ ........ FIŞA DE PENSIE PARTEA I

ANEXA Nr. 2*) la instrucţiuni*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT Unitatea militară ........ ................ ........ Exemplarul nr. ....... Nr. ........ ............. din ........ ........ ........ ANEXA Nr. 3la instrucţiuni REGULI privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie I. Documentele din dosarul de pensie vor fi ordonate şi citite astfel: 1. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

adresa de înaintare a dosarului şi opisul în care se consemnează actele dosarului;

cererea de pensionare;

procura specială;

fişa de pensie;

certificatul de naştere, în copie;

certificatul de căsătorie, în copie;

cartea de identitate, în copie;

brevetul/atestatul privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în copie, sau adeverinţa, în original, din care rezultă conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;

certificatul care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

carnetul de muncă, în original şi în copie;

adeverinţă privind vechimea în muncă, după caz;

diploma de absolvire a învăţământului universitar, în original şi în copie, şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

livretul militar, în original şi în copie;

adeverinţă cu veniturile realizate lunar;

adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;

adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;

fişa cu locurile de muncă în care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie;

alte documente, întocmite în condiţiile legii.2. Pentru pensia de invaliditate:

documentele prevăzute la pct. 1;

decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;

formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie.3. Pentru pensia de urmaş:

documentele prevăzute la pct. 1, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

declaraţia pe propria răspundere;

actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

decizia de pensie şi talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

adeverinţă de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

F.I.A.M., în copie.II. Copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit prevederilor art. 6 din instrucţiuni. ANEXA Nr. 4la instrucţiuni model - ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT Unitatea militară ........ ................ ........ Exemplarul nr. ....... Nr. ........ ............. din ........ ........ ........ Către Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale În temeiul dispoziţiilor art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 74 alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, vă înaintăm dosarul de pensie privindu-l/privind-o pe domnul/doamna ........ ................ ........ ........., cuprinzând următoarele documente: ........ ................ ................ ........ ............COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ........ ................ .............., ........ ........ ............ (gradul) ........ ................ ................ ............... (prenumele şi numele) ŞEFUL ........ ................ ................ ........ ............ (denumirea structurii de resurse umane) ............. (gradul) ........ ................ ............. (prenumele şi numele)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 82/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 82 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 82/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu