Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.82 din 24.06.2015

privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
ACT EMIS DE: Secretariatul De Stat Pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 16 iulie 2015SmartCity1

În baza prevederilor:

art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;

anexei nr. 3/39 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,ca urmare a Referatului nr. 18/4.931 din 27 mai 2015 al Compartimentului buget-contabilitate privind necesitatea încheierii protocolului dintre Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014,secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Protocolul încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului înregistrat cu nr. 18/6.024/1.075 din 24 iunie 2015 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, Adrian Sanda
ANEXĂPROTOCOL privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit in continuare S.S.R.M., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, tel. 021.3198626, fax 021.3198628, CUI 4266499, cont RO03TREZ23A680100570201X deschis la ATCPMB, reprezentat prin domnul Adrian Sanda - secretar de stat, şi Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax 021.3076418, CUI 26604620, cont IBAN RO24TREZ7005003XXX004585, reprezentat prin doamna Gabriela Szabo - ministru, au convenit următoarele: Articolul 1(1) În vacanţa şcolară şi universitară din vara anului 2015, cele două părţi vor colabora pentru realizarea programului de trimitere în centrele de agrement aparţinând direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret sau în locaţiile agenţilor economici privaţi care funcţionează cu acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului (M.T.S.) a copiilor preşcolari, elevilor sau studenţilor care urmează la zi cursurile universitare şi de master în instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform legii, ai căror părinţi deţin certificate doveditoare a calităţii de revoluţionar eliberate în baza
Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Vârsta maximă a copiilor pentru participare în tabără este de 26 de ani. Articolul 2(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, va pune la dispoziţia S.S.R.M. oferta centrelor de agrement din subordinea M.T.S. şi oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi de M.T.S. În urma selectării ofertelor de către S.S.R.M. vor fi solicitate locurile corespunzătoare în tabere şcolare pentru copiii menţionaţi la art. 1, ce urmează a fi asigurate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret sau de către Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii.(2) Pentru a selecta tabăra, perioada şi pentru a afla costul acesteia, părinţii care deţin certificate de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri, care doresc participarea copiilor menţionaţi la art. 1 în tabere, se vor prezenta pentru informare la direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Rezervarea locurilor în centrele de agrement/locaţii private se face de către S.S.R.M. prin direcţii, conform avizului acordat de acesta. (3) Părinţii sau organizatorii de grupuri - preşedinţii de asociaţie care doresc participarea copiilor la programul pentru tabere - vor prezenta la S.S.R.M., cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, următoarele documente: 1. Părinţii: a)cerere în care sunt specificate: tabăra, perioada, costul acesteia, numele şi prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului;b)copie de pe BI/CI a/al părintelui; c)o copie a certificatului care atestă calitatea copilului de urmaş de erou-martir sau calitatea de revoluţionar a părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;d)originalul adeverinţei de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat, conform prevederilor legale, iar pentru copiii preşcolari, adeverinţă de la grădiniţă, în original; e)o copie a certificatului de naştere al copiilor sau, după caz, copie de pe BI/CI al/a copiilor; f)alte acte doveditoare (hotărâri judecătoreşti, anchete sociale etc.); g)declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit, pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale. 2. Asociaţiile de revoluţionari - organizatorii de grupuri: a)cerere în care sunt specificate tabăra, perioada şi costul acesteia; b)tabel nominal semnat şi ştampilat, în original, de către reprezentantul legal al asociaţiei, tabel care va conţine în mod obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare ale asociaţiei (adresă, nr. telefon/mobil, număr fax), numele şi prenumele părintelui care are calitatea de revoluţionar, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului, numele şi prenumele însoţitorului/însoţitorilor de grup; c)copie de pe BI/CI însoţitor; d)copie de pe certificatul copilului de urmaş de erou-martir sau copie a certificatului de revoluţionar al părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;e)copie de pe BI/CI al/a părintelui; f)adeverinţa de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original; pentru copii preşcolari, adeverinţă de la grădiniţă, în original; g)copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe BI/CI al/a copilului; h)alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri judecătoreşti etc.); i)declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.(4) Cererile şi tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la S.S.R.M., care nu conţin toate datele şi documentele justificative prevăzute la alin. (3), cele care prezintă modificări sau care au fost depuse spre avizare cu întârziere nu vor fi avizate.(5) S.S.R.M. va transmite direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti avizul, însoţit de o xerocopie a tabelului înaintat de către asociaţie la această instituţie, în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Articolul 3 (1) S.S.R.M. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa copiilor prevăzuţi la art. 1, în baza bugetului pentru anul 2015, achitând contravaloarea cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de tabără, direct, prestatorilor de servicii (direcţii judeţene pentru sport şi tineret sau agenţi economici privaţi acreditaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1). (2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de cazarea şi masa participanţilor se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.R.M., astfel încât plata către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1 să se realizeze în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea taberei. Pentru efectuarea plăţilor, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici trebuie să aibă conturi deschise la Trezoreria Statului. Articolul 4Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus vor transmite la S.S.R.M., în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă, factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.R.M. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.R.M., confirmate de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/însoţitorii legal/legali al/ai grupului (reprezentant - conducător/conducători grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre didactice), avizaţi pentru participarea în tabără de către S.S.R.M. (nume, prenume, BI/CI, semnătura, calitatea) că au participat efectiv la tabără. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între prestatorul de servicii (direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv agentul economic privat, în ale căror locaţii s-au desfăşurat taberele) şi S.S.R.M.Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, răspunde de modul de rezervare a locurilor în tabere şi de organizarea grupurilor. Articolul 6Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia S.S.R.M., prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi în anul 2015, cu care s-au încheiat contracte şi tarifele practicate de aceştia, precum şi oferta naţională a centrelor de agrement din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Atât preţurile din oferta agenţilor economici privaţi, cât şi preţurile din oferta naţională a centrelor de agrement din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului se adresează elevilor şi studenţilor cu vârsta de maximum 35 de ani. Articolul 7Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.R.M., aprobat pe anul 2015, în cuantum de până la 550 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile. Articolul 8 (1) Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 450. (2) Avizul se acordă în urma depunerii documentelor complete menţionate la art. 2 alin. (3). Articolul 9Sumele facturate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus se vor vira de către S.S.R.M. în termen de 15 zile de la finalizarea taberei, conform facturii şi documentelor prevăzute la art. 4, în conturile deschise la Trezoreria Statului şi comunicate de către aceştia. Articolul 10Pentru copiii care nu au avizul S.S.R.M. şi care beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.R.M. şi se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup. Articolul 11În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 550 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.R.M., aceştia vor plăti diferenţa. Articolul 12Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi. Art. 13 - Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Articolul 14Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Articolul 15Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Ministerul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, ministru Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, Adrian Sanda, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 82/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 82 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 82/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu