Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 819/117 din 15 aprilie 1998

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR
              MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 28 aprilie 1998

    In temeiul prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, ministrul finantelor, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si ministrul sanatatii
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor, al ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al ministrului sanatatii nr. 2.288 din 31 decembrie 1997 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 31 decembrie 1997, se modifica si se completeaza potrivit normelor prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, cu modificarile si completarile aduse potrivit prezentului ordin, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

                              Ministru de stat,
                              ministrul muncii si
                              protectiei sociale,
                              Alexandru Athanasiu

                              Ministrul sanatatii,
                              Ion Victor Bruckner

    ANEXA 1

                               NORME
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, aprobate prin Ordinul nr. 2.288/1997, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 3 litera a), in loc de "1997" se va citi "1998".
    2. Dupa primul alineat de la punctul 3 litera a) se introduc doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "Contributia de 2%, mentionata la alineatul precedent, se calculeaza in continuare conform reglementarilor din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, baza de calcul la care se aplica neincluzand sumele reprezentand indemnizatii pentru concediile medicale platite din fondul de salarii potrivit Legii nr. 49/1992.
    Drepturile salariale aferente perioadelor anterioare intrarii in vigoare a legii si platite dupa 1 ianuarie 1998 nu intra in calculul contributiei la asigurarile sociale de sanatate, asupra acestor drepturi calculandu-se numai contributia de 2%, stabilita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992."
    3. Punctul 3 litera b) se completeaza cu urmatorul text:
    "Contributiile pentru asigurari sociale de stat raman in continuare in cota de 23% pentru grupa a III-a de munca, 28% pentru grupa a II-a de munca si 33% pentru grupa I de munca, precum si de 13% in cadrul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru ingrijirea persoanelor in varsta, a persoanelor cu handicap si a copiilor, asa cum rezulta din Legea nr. 49/1992 si, respectiv, din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992."
    4. Punctul 5 litera b) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, membrii in consiliile de administratie, cenzorii, membrii adunarii generale a actionarilor, consilierii care participa la sedintele consiliilor judetene sau locale sau la alte sedinte pentru care primesc indemnizatii potrivit legii, membrii diverselor comisii care primesc indemnizatii pentru activitatea prestata, persoanele beneficiare de indemnizatii si de alte drepturi impozabile potrivit dispozitiilor legale in vigoare se asimileaza cu persoanele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii."
    5. Dupa litera b) de la punctul 5 se introduce litera b1) cu urmatorul cuprins:
    "b) Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, care excede impozitului din care se deduce, se inregistreaza in contabilitate astfel:
    - in cazul angajatilor cu contract individual de munca
    421/Personal                =  4311 analitic "Contributia la Fondul
    remuneratii datorate       initial de asigurari sociale de sanatate
    - in cazul angajatilor care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii
    401/analitic "colaboratori" =  4311 analitic "Contributia la Fondul
                                   initial de asigurari sociale de sanatate."
    6. Primul alineat de la punctul 5 litera c) se inlocuieste cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
    "c) o cota de 5% aplicata asupra venitului impozabil privind liber-profesionistii.
    Prin liber-profesionisti, in sensul art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 145/1997, se intelege:
    - persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe baza de libera initiativa, din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire;
    - persoanele care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii si venituri asimilate, altele decat cele mentionate mai sus.
    Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate pentru liber-profesionisti se stabileste astfel:
    - in cazul persoanelor impuse, pe baza venitului efectiv realizat, prin aplicarea cotei de 5% la venitul impozabil determinat de organele fiscale, ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata, si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.
    In situatia in care cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor depasesc veniturile realizate, calcularea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face la solicitarea expresa a asiguratului, pe baza venitului impozabil declarat de acesta, in scopul calcularii contributiei. Acest venit nu va fi, totusi, mai mic decat transa minima de venit anual impozabil pentru aceasta categorie de venituri, respectiv 3.000.000 lei;
    - in cazul persoanelor impuse, pe baza de norme anuale de venit, prin aplicarea cotei de 5% la norma de venit, stabilita prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    In situatia in care persoanele mentionate mai sus beneficiaza de reducere a normelor de venit, cota se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare, pentru impunerea veniturilor respective;
    - in cazul persoanelor supuse platii unui impozit forfetar trimestrial, o parte reprezentand 15% din impozitul forfetar se va varsa la Fondul de asigurari sociale de sanatate, diferenta de impozit de 85% urmand a fi virata la bugetul local;
    - in cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire, prin aplicarea unei cote de 5% asupra venitului impozabil, determinat potrivit reglementarilor in vigoare, aferente categoriei respective de venit.
    Aceste prevederi se aplica si persoanelor care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii, precum si venituri asimilate, altele decat cele mentionate."
    7. Punctul 5 litera d) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Veniturile agricole impozabile, care stau la baza calcularii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, se stabilesc la solicitarea expresa a asiguratului si nu pot fi mai mici decat veniturile care s-ar determina potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul agricol."
    8. Punctul 5 litera e) se completeaza cu doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "In anul 1998, persoanele prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1997, care realizeaza venituri din pensii, vor suporta contributia pentru formarea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din legea mentionata.
    In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, ajutoarele sociale acordate in baza legislatiei de pensii, precum si pensiile I.O.V.R. se asimileaza cu pensiile de asigurari sociale de stat."
    9. Punctul 5 litera f) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
    "In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, ajutoarele acordate cadrelor militare trecute in rezerva, fara drept la pensie, si ajutoarele acordate militarilor angajati pe baza de contract se asimileaza cu ajutorul de somaj."
    10. Punctul 7 litera b) se completeaza cu trei alineate cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se calculeaza si se retine de catre fiecare platitor de venit, la fiecare plata, si se vireaza la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe venitul respectiv.
    Aceste prevederi se aplica si in cazul persoanelor care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii, precum si venituri asimilate, altele decat cele mentionate."
    In situatia in care, in urma definitivarii impunerii pentru anul 1998, a rezultat plata unei contributii mai mari decat cea legal datorata, aceasta se va regulariza cu suma contributiei datorate pentru perioadele urmatoare datei regularizarii."
    11. La punctul 7 litera d), dupa primul alineat se introduc sase alineate cu urmatorul cuprins:
    "Pentru drepturile lunare curente, datele de virare corespund cu datele de depunere la posta a celei de-a doua transe a sumei de achitat, respectiv:
    - 8 a lunii, pentru contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, aferenta drepturilor de pensie pentru agricultori, beneficiari de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesionala;
    - 18 a lunii, pentru pensiile de asigurari sociale de stat si militare de stat.
    Oficiile de specialitate teritoriale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si cele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii vor lua masuri de diminuare a sumelor virate cu valoarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, calculata pentru eventuale mandate retinute de la achitare.
    Virarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, aferenta drepturilor restante de pensie de asigurari sociale de stat, ce se achita suplimentar prin mandat postal in perioada 23 - 27 a fiecarei luni, se va face in perioada 19 - 21 a lunii.
    Pentru pensionarii si somerii nou-inscrisi, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face de catre oficiile teritoriale de specialitate - pensii, somaj - si, respectiv, de catre institutiile militare abilitate, de la data deschiderii drepturilor, dar nu mai inainte de data de 1 ianuarie 1998.
    Pentru pensionarii si somerii aflati in plata curenta, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face de catre institutiile abilitate pentru intocmirea lunara a documentelor de plata a drepturilor.
    In cazul in care se constata ca au fost virate la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate contributii pentru persoane care nu mai beneficiau de dreptul de pensie sau de ajutor de somaj, ordonatorii de credite pot efectua regularizari, prin diminuarea viramentelor, pe baza unor tabele justificative, cu ocazia platilor ce urmeaza a fi facute in termen de o luna."
    12. Dupa alineatul 2 al punctului 7 litera d) se introduc trei alineate cu urmatorul cuprins:
    "In cursul anului 1998, eventualele modificari generale - indexari, corectari, majorari etc. - ale drepturilor de pensii, ajutoare de somaj, alocatii de sprijin si ajutoare de integrare profesionala se vor aplica, asupra tuturor drepturilor in cauza, dupa deducerea din acestea a majorarii prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997.
    Majorarea prevazuta la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 se aplica asupra noului cuantum al drepturilor pensionarilor sau somerilor, rezultat ca urmare a aplicarii prevederilor alineatului precedent, obtinandu-se noul cuantum absolut al contributiei datorate la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate.
    Valoarea majorarii prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 nu se mentioneaza in decizia de pensii."
    13. Alineatul 2 al literei e) de la punctul 7 se inlocuieste cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
    "Lunar, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, primarii comunica directiei generale de munca si protectie sociala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti <<Situatia cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social pentru care plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat>>" potrivit anexei.
    Aceasta situatie cuprinde date despre toate persoanele adulte din familia beneficiara de ajutor social pentru care drepturile au fost stabilite prin dispozitie a primarului si care nu au calitatea de asigurat potrivit art. 90 alin. (3) din Legea nr. 145/1997. Pentru aceste persoane angajatul primariei care are atributii legate de aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social intocmeste, lunar, tabelul prevazut in anexa.
    Tabelul se va completa astfel:
    - in col. 1 se trec numele si prenumele titularilor de ajutor social;
    - in col. 2 si 3 se trece adresa acestora (strada si, respectiv, numarul);
    - in col. 4 se mentioneaza numarul total al persoanelor din familie, inclusiv copiii;
    - in col. 5 se nominalizeaza persoanele adulte din familie, care nu au calitatea de asigurat potrivit art. 90 alin. (3) din Legea nr. 145/1997 si pentru care se suporta contributia de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    - in col. 6 se trece codul numeric personal al persoanelor nominalizate in col. 5, care este prevazut in actul de identitate al acestora.
    Situatia va prezenta in partea finala o recapitulatie in care se va consemna numarul total de persoane pentru care urmeaza sa se plateasca contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (total col. 5) de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca ordonator principal de credite bugetare.
    Intrucat aceste situatii reprezinta documente justificative de plata, ele vor fi dactilografiate sau redactate pe calculator si vor fi semnate de catre primar.
    Pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social ale caror date sunt cuprinse in <<Situatia cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social pentru care plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat>>, primaria elibereaza adeverinte din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social."
    14. Punctul 7 litera f) se completeaza cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
    "Potrivit art. 55 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 145/1997, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata pentru persoanele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. b) se suporta de catre bugetul asigurarilor sociale de stat pentru intreaga perioada in care persoana se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, potrivit art. III pct. 7 si 8 din Legea nr. 49/1992.
    Calculul sumelor datorate la asigurarile sociale de sanatate se efectueaza astfel:
    Salariul minim brut                Nr. de zile lucratoare in
    pe tara x 2 x 5%                   care s-a aflat in incapacitate
    ------------------------------- x  de munca, din luna pentru care
    Nr. de zile lucratoare din luna    se face calculul

    In cazul beneficiarilor de certificate medicale pentru program redus, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face proportional cu orele cumulate de program redus din cursul lunii.
    Virarea, lunar, de catre angajator a sumelor astfel calculate se face in conditiile prevazute la pct. 7 lit. f).
    In contabilitate, diminuarea contributiei de asigurari sociale de stat se reflecta astfel:
    - La agentii economici:
    4311/Contributia unitatii = 4311/analitic distinct
    la asigurarile sociale
    - La institutiile publice si la persoanele juridice fara scop lucrativ:
    233/Decontari privind     = 233/Decontari cu Fondul initial de
    contributia institutiei     asigurari sociale de sanatate
    la asigurarile sociale

    In cazul in care salariatul, in luna in care se face calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, beneficiaza atat de indemnizatia de concediu medical, cat si de salariu pentru zilele efectiv lucrate, baza de calcul a contributiei personale a asiguratului este formata numai din veniturile salariale, fara a se include indemnizatia pentru concediu medical."
    15. Punctul 7 se completeaza cu literele g) - i) cu urmatorul cuprins:
    "g) Persoanele care nu beneficiaza de calitatea de asigurat in conditiile prevazute la art. 55 si art. 90 din Legea nr. 145/1997 se asigura in anul 1998 direct prin directia sanitara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din legea mentionata.
    h) Persoanele fara venituri proprii si care sunt ingrijite in unitati de asistenta sociala au obligatia sa se asigure la directia sanitara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti prin grija conducerii acestor unitati.
    i) Persoanele care declara ca nu au venituri sau au venituri sub plafoanele prevazute in Legea nr. 67/1995 vor face dovada celor declarate, prin adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu, in care se precizeaza motivele pentru care nu beneficiaza de prevederile acestei legi."
    16. Dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "7^1. Pana la intrarea in posesia carnetului de asigurari sociale de sanatate, calitatea de asigurat va fi dovedita la unitatile sanitare cu: adeverinta de la angajator - salariatii si cei cu conventie civila de prestari servicii; document de la organele fiscale - liberi profesionistii, agricultorii; documentul cu care primesc drepturile - beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, ai Legii nr. 44/1994, ai Legii nr. 42/1990; adeverinta sau carnet de elev, student sau ucenic, pana la varsta de 26 ani, fara venituri din munca; certificatul de la comisia de expertiza medicala - persoanele cu handicap; documentul eliberat de institutiile abilitate - militarii in termen si persoanele private de libertate; adeverinta sau alt document eliberat de primaria de domiciliu - beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 67/1995, persoanele fara venituri, sotul, sotia, parintii, bunicii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
    Pentru pensionari si pentru beneficiarii de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesionala, dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face cu talonul mandatului postal de achitare a drepturilor sau cu talonul de plata prin cont curent personal, deschis la o unitate financiar-bancara. Aceste documente au inscrisa in rubrici distincte valoarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, defalcata pe surse de provenienta. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar sau de beneficiar al prevederilor Legii nr. 1/1991 poate fi dovedita cu decizia de pensionare, carnetul de evidenta a drepturilor de somaj sau cu o adeverinta eliberata de institutia care administreaza fondurile respective."

    ANEXA 1
    la norme

    Judetul .........................
    Primaria ........................
    (municipiu, oras, comuna, sector)
    Anul ............................
    Luna ............................

                               SITUATIA
cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social pentru care plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Numele si       Adresa     Numarul          din care:          Codul
crt. prenumele    ------------  total al     -------------------    numeric
     titularului  Strada   Nr.  persoanelor  numele si prenumele    personal
     de ajutor                               al persoanelor care
                                             nu au calitatea de
                                             asigurat potrivit
                                             art. 90 alin. (3)
                                             din Legea nr .145/1997
----------------------------------------------------------------------------
 0       1          2      3       4                  5               6
----------------------------------------------------------------------------
 1.
----------------------------------------------------------------------------
 2.
----------------------------------------------------------------------------
 3.
----------------------------------------------------------------------------
 4.
----------------------------------------------------------------------------
 5.
----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Numarul total de persoane pentru care urmeaza sa se plateasca contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (total col. 5): ........ persoane.

           Primar,                              Intocmit,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 819/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 819 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu