Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 798 din 31 august 2005

privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 846 din 19 septembrie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.656 din 30 august 2005,
    in temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala "Apele Romane" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                                  Sulfina Barbu

    ANEXA 1

                                ABONAMENTUL-CADRU
                             de utilizare/exploatare

    Art. 1
    (1) Drepturile de utilizare a resurselor gestionate, in calitate de operator unic, de Administratia Nationala "Apele Romane" se obtin in baza abonamentului de utilizare/exploatare incheiat de beneficiari cu operatorul unic.
    (2) Formularul-tip de abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa sau a potentialului hidroenergetic este prevazut in anexa nr. 1.
    (3) Formularul-tip de abonament de utilizare/exploatare a nisipurilor si pietrisurilor este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Pentru utilizarea resurselor in baza abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul plateste operatorului unic contributiile specifice de gospodarire a apelor prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Valoarea contributiilor se calculeaza conform metodologiei prevazute in anexa nr. 3, pe baza cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, prevazut in anexa nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Suma contributiilor datorate intr-un an de un beneficiar pentru totalitatea drepturilor de utilizare/exploatare care ii sunt atribuite se inscrie in abonamentul incheiat cu operatorul unic si reprezinta valoarea anuala a abonamentului.
    Art. 3
    (1) Abonamentul de utilizare/exploatare se incadreaza obligatoriu in prevederile actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor, emise pentru beneficiarul in cauza.
    (2) Beneficiarilor care se abat de la prevederile reglementate, prin depasirea atat a cantitatilor de apa utilizate, cat si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa li se aplica penalitati a caror valoare se calculeaza conform metodologiei prevazute in anexa nr. 4, pe baza nivelului penalitatilor prevazut in anexa nr. 6 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Procesele-verbale de constatare a abaterilor prevazute la alin. (2) se completeaza pe formularele-tip prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 4
    Anexele nr. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1 si 5*) fac parte integranta din prezentul abonament-cadru.
------------
    *) Anexele nr. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1 si 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

    FORMULAR-TIP DE ABONAMENT DE UTILIZARE/EXPLOATARE A RESURSELOR DE APA SAU A POTENTIALULUI HIDROENERGETIC

    ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR ...................................

                         ABONAMENT DE UTILIZARE/EXPLOATARE
                          A .............................
                            Nr. ........ din ..........

    I. PARTILE

    Intre ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - DIRECTIA APELOR ........................ in calitate de operator unic al resurselor de apa, cu sediul in ........................, str. ........................... nr. ......, jud. ..................., cod postal ..........., nr. telefon ................., nr. fax ..........., cont virament nr. ....................., deschis la .................................. sau nr. ...................... deschis la Trezoreria ....................... , nr. registru comert J ...................., CUI ..............................., reprezentat prin ......................... director si ........................................ director economic,
    si
    ..........................................................................
     (Denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
    .............................................. in calitate de Beneficiar, cu sediul in ............................., str. .................................. nr. ......., judetul ........................, nr. telefon ..................., nr. fax .................., cont virament nr. ..............................., deschis la ........................., nr. registru comert ....................., CUI ..................., reprezentat prin ..................................... director si ..................................... director economic
    s-a incheiat urmatorul abonament:

    II. OBIECTUL ABONAMENTULUI

    Art. 1
    Obiectul abonamentului este utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane, sau a potentialului hidroenergetic:
    ..........................................................................
              (se va specifica categoria de resurse si utilizare)
in limitele cantitatilor inscrise in anexele la prezentul abonament, numai in scopurile prevazute de actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor.
    Cantitatile de resurse solicitate sunt inscrise in anexele la abonamentul de utilizare/exploatare si pot fi ajustate in conformitate cu art. 2, numai in limitele prevazute de actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor.
    Art. 2
    Beneficiarul va utiliza/exploata cantitati suplimentare de resurse de apa peste cele inscrise in anexele la abonamentul de utilizare/exploatare, numai in limitele stabilite prin actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor, cu acordul operatorului, pe baza de notificare suplimentara, transmisa cu 5 zile inainte de perioada necesara si in conditiile in care operatorul are resurse si capacitati disponibile.
    In caz contrar, beneficiarul raspunde conform reglementarilor legale in vigoare.
    In cazul in care beneficiarul urmeaza sa isi diminueze activitatea cu mai mult de 25% pentru o perioada de timp mai mare de o luna, va notifica in scris diminuarea corespunzatoare a cantitatilor inscrise in anexele la abonamentul de utilizare/exploatare, dar in limitele stabilite prin actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor, cu cel putin 5 zile inainte de data operarii reducerii productiei.

    III. PERIOADA DE DERULARE A ABONAMENTULUI

    Art. 3
    Perioada de derulare a prezentului abonament de utilizare/exploatare este de la ................. la .....................

    IV. CONTRIBUTIILE SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR

    Art. 4
    Contributiile specifice de gospodarire a apelor sunt cele legal stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, valabile la data incheierii prezentului abonament.
    Contributiile specifice de gospodarire a apelor sunt prevazute in anexele prezentului abonament.
    Contributiile specifice de gospodarire a apelor sunt insusite si datorate in mod obligatoriu de catre Beneficiar odata cu incheierea abonamentului.
    Contributiile specifice de gospodarire a apelor se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Aplicarea contributiilor specifice de gospodarire a apelor reactualizate prin hotarare a Guvernului se face incepand cu data fixata prin actul normativ de reactualizare, ceea ce conduce la modificarea cu aceeasi data a anexelor prezentului abonament.

    V. VALOAREA ABONAMENTULUI DE UTILIZARE/EXPLOATARE

    Art. 6
    Valoarea totala a abonamentului de utilizare/exploatare este suma valorilor anuale precizate in anexe si calculate corespunzator contributiilor legale la data emiterii abonamentului, la care se adauga T.V.A.-ul legal.
    Art. 7
    Valoarea anuala a abonamentului de utilizare/exploatare se stabileste insumand contributiile calculate pe baza metodologiei prevazuta in anexa nr. 3 la abonamentul cadru de utilizare/exploatare si se consemneaza in:
    - prezentul abonament de utilizare/exploatare, in primul an al perioadei de derulare;
    - actele aditionale la prezentul abonament de utilizare/exploatare, in anii urmatori ai perioadei de derulare.
    Valoarea abonamentului se recalculeaza o data cu modificarea contributiilor, conform art. 5.
    Operatorul isi rezerva dreptul sa opereze la zi toate schimbarile valorice intervenite ca urmare a modificarilor legale de contributii pe parcursul derularii abonamentului.
    Art. 8
    Prezentul abonament de utilizare/exploatare are un numar de anexe stabilit anual in functie de contributiile specifice care se negociaza, in baza necesarului solicitat de beneficiar, in limitele prevazute de actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor; anexele se completeaza pe formularul-tip prevazut in Anexa nr. 1.1 la abonamentul-cadru.

    VI. UTILIZAREA/EXPLOATAREA RESURSELOR, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

    Art. 9
    (1) Cantitatile de resurse atribuite pentru a fi utilizate/exploatate sunt cele inscrise in anexele care fac parte integranta din prezentul abonament.
    Facturarea se face la nivelul cantitatilor de resurse utilizate lunar, recunoscute de parti prin proces-verbal semnat de persoanele imputernicite in acest sens.
    Operatorul efectueaza controale periodice, urmarind modul de functionare a instalatiilor beneficiarului si incadrarea activitatii acestuia in parametrii autorizatiei de gospodarire a apelor.
    (2) Cantitatile de substante poluante din apele uzate evacuate de beneficiar se stabilesc pe baza debitelor de apa evacuate masurate, cu echipamente autorizate metrologic, montate prin grija beneficiarului in instalatiile proprii de evacuare si a concentratiilor substantelor impurificatoare respective determinate de beneficiar si/sau de operator sau de un alt laborator agreat si a duratei efective de functionare a instalatiilor de evacuare.
    In cazul in care determinarile beneficiarului prezinta abateri mai mari de 20% fata de cele de control ale operatorului, beneficiarul poate efectua, pe cheltuiala proprie, analiza probei(lor) martor la un laborator independent acreditat, amplasat in localitatea unde isi are sediul operatorul. Proba martor este recoltata la momentul controlului, etichetata si sigilata de reprezentantii operatorului si pastrata in conditii corespunzatoare la sediul beneficiarului. Beneficiarul va informa prin fax operatorul asupra laboratorului si datei la care se efectueaza analiza, pentru ca un reprezentant al operatorului sa asiste la desigilarea probei martor. Daca beneficiarul nu prezinta operatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea abaterii, buletinul de analiza al probei martor, se vor lua in calcul rezultatele buletinului de analiza al operatorului, ca valori pe baza carora se vor determina cantitatile de substante impurificatoare evacuate in emisar.
    Facturarea se face la nivelul cantitatilor lunare recunoscute de parti prin proces-verbal semnat de persoanele imputernicite in acest sens.
    (3) Facturile emise in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt acceptate si recunoscute de beneficiar, iar procesul-verbal si factura intocmita in baza lui fac dovada faptului ca datoria este certa, lichida si exigibila.
    Art. 10
    (1) In cazul in care, la data incheierii abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu dispune de echipamente de masura a cantitatilor de apa utilizate/evacuate si functionarea instalatiilor de captare/evacuare a fost acceptata in aceste conditii prin autorizatia de gospodarire a apelor, sau cand echipamentele de masurare nu functioneaza, cantitatile receptionate se vor stabili avand in vedere debitele instalate si timpul efectiv de lucru evidentiat de beneficiar in registre speciale.
    (2) Neevidentierea timpului efectiv de lucru, respectiv nerespectarea termenelor prevazute in programul etapizat de dotare cu aparate de masura atrage receptia cantitatilor de apa utilizate/evacuate in sistem pausal, la nivelul debitelor instalate si a timpului calendaristic receptionat.
    Art. 11
    Procesele-verbale lunare precizate la art. 9 se vor incheia prin persoanele imputernicite de parti pana cel tarziu la data de 10 (zece) a lunii urmatoare.
    Art. 12
    Plata cantitatilor de resurse de apa utilizate se face de catre beneficiar cu instrumente legale de plata, in baza facturii emise de operator, in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
    Art. 13
    Beneficiarul va efectua platile prin conturile declarate in abonament.
    Beneficiarul va notifica operatorul in legatura cu orice modificare privind denumirea, statutul, proprietarul/administratorul, sediul, contul sau unitatea bancara in termen de 10 zile de la producerea sa.
    Notificarea va contine motivarea modificarii, responsabilitatea si modalitatile de lichidare a debitelor restante in cazul schimbarii proprietarului/administratorului si in anexa copii dupa toate documentele legale doveditoare ale modificarilor produse.
    Art. 14
    Pentru neachitarea facturilor in termenul scadent a obligatiilor de plata, utilizatorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate la nivelul si dupa procedura celor prevazute in Codul de procedura fiscala, pentru creante bugetare.
    Art. 15
    (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (2) Dobanzile prevazute la alin. (1) se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate amanari sau esalonari la plata obligatiilor restante.
    (3) Nu se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, stabilite potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Penalitatea de intarziere se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei obligatiilor de plata si pana la data achitarii acestora, inclusiv, iar cota acestora este de 0,5% din suma datorata si este stabilita in conditiile Codului de procedura fiscala.
    (2) In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata debitelor, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a documentului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii valabilitatii acestora, conform legii.
    Art. 17
    Neindeplinirea de catre beneficiar in termen de 6 luni de la data scadentei a obligatiei de plata a facturii da dreptul operatorului sa rezilieze de drept prezentul abonament de utilizare/exploatare si sa sisteze utilizarea/exploatarea resurselor de apa. Abonamentul va fi considerat reziliat de drept prin simpla notificare, fara punere in intarziere si fara interventia vreunei instante de judecata.
    Daca in urmatoarele 30 de zile de la data rezilierii abonamentului de utilizare/exploatare nu se achita sumele restante (inclusiv penalitatile si dobanzile pentru intarziere), operatorul este in drept sa recurga la executarea silita a intregii creante conform reglementarilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale. Eventualele consecinte ce rezulta din rezilierea abonamentului de utilizare/exploatare privesc in exclusivitate pe beneficiar.
    Art. 18
    (1) Beneficiarul are obligatia incheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul, a unui proces-verbal de reglare si confirmare certa a debitelor restante, care constituie si instiintare de plata, de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    (2) Acest proces-verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si/sau contractului constituie titlu executoriu in conditiile legii.
    (3) Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.
    (4) Executarea silita in temeiul titlului executoriu prevazut la alin. (2) se efectueaza de catre operator conform reglementarilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.
    Art. 19
    Pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apa cat si pentru depasirea concentratiilor maxim admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate si a cantitatilor corespunzatoare de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa, prevazute in actul de reglementare inscrise in anexele la abonamentul de utilizare/exploatare, Directiile Apelor bazinale aplica utilizatorilor penalitati calculate pe baza metodologiei prevazuta in anexa nr. 4 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare.

    VII. OBLIGATIILE PARTILOR

    Art. 20
    Administratia Nationala "Apele Romane" se obliga:
    a) sa aduca la cunostinta beneficiarului modificarile legale de contributii, in 5 (cinci) zile de la modificare;
    b) sa emita si sa transmita lunar factura;
    c) sa actioneze impreuna cu beneficiarul pentru obtinerea tuturor elementelor necesare actionarii in judecata a persoanelor fizice sau juridice care, prin poluare, au provocat pagube materiale Beneficiarului;
    d) sa anunte beneficiarului, in termen de 3 zile de la declansarea starii de restrictie, masurile ce se aplica in zona bazinului hidrografic in care acesta se afla.
    Art. 21
    Beneficiarul se obliga:
    a) sa accepte aplicarea contributiilor legal modificate de la data fixata prin actul normativ de modificare si sa incheie actul aditional in 5 (cinci) zile de la notificare, in conformitate cu art. 20 al prezentului abonament; in cazul refuzului semnarii in termenul stabilit, notificarea face dovada semnarii, acceptarii si incheierii actului aditional;
    b) sa achite contravaloarea facturilor la termenul de scadenta stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare;
    c) sa alerteze imediat operatorul si folosintele de apa din aval care ar putea fi afectate in cazul provocarii de catre el a unei poluari accidentale si sa suporte plata daunelor provocate si cheltuielile pentru inlaturarea efectelor poluarii conform prevederilor legii;
    d) sa asigure operatorului accesul si dreptul de control la instalatiile de prelevare si evacuare a apelor, la dispozitivele de masurare si la toate evidentele referitoare la acestea;
    e) sa suporte plata dobanzilor si penalitatilor pentru intarzierea la plata a facturilor precum si penalitatile pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare si evacuare a apelor, conform prevederilor Anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) sa respecte prevederile actului de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor si sa solicite reactualizarea acestuia, la expirarea termenului de valabilitate sau ori de cate ori survin modificari ale parametrilor cantitativi si calitativi ai folosintei;
    g) sa se supuna, in perioadele deficitare, prevederilor Planului de restrictii intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    h) sa opreasca functionarea instalatiilor de captare si evacuare utilizate, in cazul rezilierii abonamentului de utilizare/exploatare.
    i) sa incheie trimestrial sau, dupa caz, lunar, cu operatorul, un proces-verbal de reglare si confirmare certa a debitelor restante, care constituie si instiintare de plata de la data inmanarii sau comunicarii acestuia;
    j) sa nu cesioneze/subinchirieze drepturile sau bunurile obtinute prin prezentul abonament fara acordul scris al operatorului.

    VIII. FORTA MAJORA

    Art. 22
    Forta majora invocata in conditiile legii si comunicata celeilalte parti in termen de 3 zile lucratoare de la producere, apara de raspundere partea care o invoca.
    Restrictiile introduse in perioadele deficitare, cand se aplica planurile de restrictii, sunt asimilate "fortei majore".
    Dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 zile de la aparitie si va fi certificata de catre organismul abilitat de lege.

    IX. LITIGII

    Art. 23
    Solutionarea litigiilor se realizeaza de regula pe cale amiabila. In caz de litigii neconciliabile pe cale amiabila se va face apel la instantele de judecata competente de la sediul operatorului indicat in prezentul abonament.

    X. DISPOZITII FINALE

    Art. 24
    Partile se obliga sa adapteze abonamentele de utilizare/exploatare in derulare in cazul aparitiei unor modificari aduse prevederilor legale pe baza carora au fost incheiate.
    In cazul in care pe parcursul derularii abonamentului, apare ca necesara renegocierea anumitor clauze si conditii datorate altor cauze decat modificarile legislative, aceasta se face prin acte aditionale.
    Modificarile datorate modificarilor legislative se fac conform prevederilor din prezentul abonament.
    Art. 25
    Prevederile prezentului abonament de utilizare/exploatare sunt obligatorii, orice completari facandu-se numai prin acte aditionale.
    Art. 26
    Prezentul abonament de utilizare/exploatare inceteaza in urmatoarele cazuri:
    - partile convin de comun acord, prin exprimarea lui in scris;
    - la expirarea duratei abonamentului de utilizare/exploatare;
    - la retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor;
    - daca beneficiarul cesioneaza drepturile sau obligatiile fara a avea acordul scris al celeilalte parti;
    - in caz de dizolvare, lichidare sau faliment al beneficiarului;
    - in caz de reziliere in conditiile art. 17;
    Art. 27
    Incetarea abonamentului de utilizare/exploatare nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
    Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care a cauzat incetarea abonamentului de utilizare/exploatare.
    Art. 28
    In intelesul prezentului abonament de utilizare/exploatare, orice notificare adresata de o parte celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa acestei ultime parti la ultima adresa comunicata si confirmata prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    Notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una dintre parti.
    Art. 29
    Orice refuz la plata privind o factura emisa de operator va fi comunicat si motivat de catre beneficiar, in scris, in termen de maxim 7 zile de la data primirii de catre acesta a facturii. Comunicarea ulterioara, sau sub alta forma, a refuzului nu va fi luata in considerare.
    Nerespectarea acestui termen este considerata acceptarea sumei facturate.
    Prezentul abonament de utilizare/exploatare s-a incheiat in 2 (doua) exemplare egal autentice, din care 1 (unu) pentru beneficiar si 1 (unu) pentru operator; actele aditionale la abonamentul de utilizare/exploatare se incheie in acelasi numar de exemplare si fac parte integranta din prezentul abonament.

     OPERATOR,                            BENEFICIAR,
     ADMINISTRATIA NATIONALA              ..............................
     "APELE ROMANE"                       ..............................
     DIRECTIA APELOR ................

     DIRECTOR                             DIRECTOR

     DIRECTOR ECONOMIC                    DIRECTOR ECONOMIC

     OFICIUL JURIDIC                      OFICIUL JURIDIC

    ANEXA 1.1
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

        FORMULAR-TIP PENTRU ANEXELE ABONAMENTULUI DE UTILIZARE/EXPLOATARE

    ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR .................................

                            ANEXA NR. ...........*1)
    la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. ........./............

    GRAFICUL DE PUNERE LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI A RESURSELOR DE APA, A POTENTIALULUI HIDROENERGETIC SI A ALBIILOR CURSURILOR DE APE, CUVETELE LACURILOR SI MALURILOR ACESTORA

 ______________________________________________________________________________
|Folosinta de apa |  Denumire contributie  | Contributie specifica Lei/U.M.    |
|_________________|________________________|___________________________________|
|        0        |              1         |                   2               |
|_________________|________________________|___________________________________|
|                          Cantitate/Valoare*2) (lei)                          |
|______________________________________________________________________________|
|Total|Ian. |Febr.|Mar. |April.|Mai  |Iun. |Iul. |Aug. |Sept.|Oct. |Nov. |Dec. |
|an   |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|_____|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|Cant. |Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|Cant.|
|/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|/Val. |/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|/Val.|
|_____|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |
|_____|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|                 |                        |                                   |
|_________________|________________________|___________________________________|
|     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|_____|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    INDICATORI DE CALITATE SI CONCENTRATII LIMITA ADMISIBILE ALE ACESTORA*3)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Indicatori de |Concentratia |Cantitate       |      Q      | Observatii |
|crt.| calitate      |limita       |corespunzatoare | reglementat |            |
|    | reglementati  |reglementata |concentratiei   |    (l/s)    |            |
|    |               |(mg/l)       |limita (Kg)     |             |            |
|____|_______________|_____________|________________|_____________|____________|
|  0 |        1      |       2     |        3       |       4     |      5     |
|____|_______________|_____________|________________|_____________|____________|
|    |               |             |                |             |            |
|____|_______________|_____________|________________|_____________|____________|

    OPERATOR UNIC .......................,              BENEFICIAR,

------------
    *1) Se completeaza distinct dupa caz, pentru fiecare contributie specifica de gospodarirea apelor
    *2) Valoarea nu cuprinde si T.V.A.-ul legal, acesta aplicandu-se la facturile emise.
    *3) In cazul contributiei pentru primirea apelor uzate in resursele de apa, intr-o anexa la abonament se vor inscrie si limitele admisibile ale indicatorilor de calitate reglementati.

    ANEXA 2
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

    FORMULAR-TIP DE ABONAMENT DE UTILIZARE/EXPLOATARE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR

    ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR ............................

         ABONAMENT DE UTILIZARE/EXPLOATARE A NISIPURILOR SI PIETRISURILOR
                          Nr. ..... din ................

    I. PARTILE

    Intre ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - DIRECTIA APELOR ................................... in calitate de operator unic al resurselor de apa, cu sediul in ....................., str. ........................... nr. ..., jud. ................., cod postal ........, nr. telefon .............., nr. fax ............., cont virament nr. ....................., deschis la .................................. sau nr. ...................... deschis la Trezoreria ......................., nr. registru comert J ....................., CUI ................................ reprezentat prin ......................... director si ........................................ director economic,

    si

    ..........................................................................
    (Denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
..................................................... in calitate de Beneficiar, cu sediul in ..............................., str. ............................, nr. ......., judetul ........................, nr. telefon................., nr. fax .................., cont virament nr. ....................................., deschis la ......................., nr. registru comert ......................, CUI .................., reprezentat prin ....................................... director si ..................................... director economic
    s-a incheiat urmatorul abonament:

    II. OBIECTUL ABONAMENTULUI

    Art. 1
    Obiectul abonamentului este exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din:
................................................................................
(se va specifica perimetrul de exploatare din albiile si malurile cursului de apa sau din cuveta lacului de acumulare), in limitele cantitatilor inscrise in anexa la prezentul abonament, numai in scopurile prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor nr. ...........
    Art. 2
    Beneficiarul se obliga sa extraga si sa utilizeze nisipurile si pietrisurile numai in scopul declarat, sa inregistreze si sa declare toate cantitatile extrase, sub sanctiunea rezilierii unilaterale de catre operator a abonamentului, in cazul constatarii abaterilor conform prevederilor legale.
    Art. 3
    Delimitarea perimetrelor de exploatare vazute si acceptate de catre beneficiar se va materializa pe teren prin borne, numai in prezenta reprezentantilor autoritatii de gospodarire a apelor. Beneficiarul are obligatia intretinerii bornelor respective.
    Art. 4
    Beneficiarul se obliga sa se incadreze in cantitatile inscrise in abonament.
    Eventualele depasiri fata de acestea vor putea fi admise de operator, numai in limita cantitatilor reglementate prin autorizatia de gospodarire a apelor, pe baza de comanda suplimentara, transmisa cu 10 (zece) zile lucratoare inainte de perioada necesara.

    III. PERIOADA DE DERULARE A ABONAMENTULUI

    Art. 5
    Perioada de derulare a abonamentului este de la data .................. la data de ........... (perioada de valabilitate a autorizatiei de gospodarire a apelor)

    IV. CONTRIBUTIA SPECIFICA DE GOSPODARIRE A APELOR

    Art. 6
    Contributia specifica pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa sau din cuvetele lacurilor de acumulare este cea legal stabilita, prin Ordonanta de urgenta nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", valabila la data incheierii prezentului abonament.
    Contributia specifica pentru exploatarea nisipurilor si a pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa sau din cuvetele lacurilor de acumulare este insusita si datorata in mod obligatoriu de catre beneficiar odata cu incheierea abonamentului sau aditionalului la acesta.
    Contributia specifica pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa sau din cuvetele lacului de acumulare se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    Aplicarea contributiei specifice reactualizate pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa sau din cuveta lacului de acumulare se va face incepand cu data fixata prin actul normativ de reactualizare, ceea ce conduce la modificarea cu aceeasi data a anexelor prezentului abonament.
    Art. 8
    Refuzul beneficiarului de a accepta aplicarea contributiei specifice pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa sau din cuvetele lacurilor de acumulare de la data fixata prin actul legal de modificare, constituie motiv de reziliere unilaterala a abonamentului, la solicitarea operatorului, fara despagubiri, prin simpla notificare, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata.

    V. VALOAREA TOTALA A ABONAMENTULUI

    Art. 9
    Valoarea totala a abonamentului este cea consemnata in anexa nr. 1 la prezentul abonament, calculata corespunzator contributiei specifice legale la data emiterii abonamentului, la care se adauga TVA-ul legal.
    Valoarea se recalculeaza automat la modificarea contributiei specifice si a prevederilor actului de reglementare.
    Operatorul isi rezerva dreptul sa opereze la zi toate schimbarile valorice intervenite ca urmare a modificarilor legale a contributiei specifice pe parcursul derularii abonamentului.
    Art. 10
    Anexa la abonament se stabileste in baza necesarului solicitat de beneficiar, in limitele prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor.
    Anexa face parte integranta din abonament.

    VI. EXPLOATAREA NISIPURILOR SI A PIETRISURILOR

    Art. 11
    Exploatarea nisipurilor si pietrisurilor se va efectua numai in limita cantitatilor prevazute de actul de reglementare.
    Art. 12
    Receptia volumelor de nisipuri si pietrisuri extrase se efectueaza lunar, pana cel tarziu la data de 10 (zece) a lunii urmatoare, prin delegati autorizati ai partilor.
    Volumele extrase se vor consemna in procesul-verbal de receptie lunar, incheiat in 2 (doua) exemplare si inregistrat la beneficiar.
    Beneficiarul isi va desemna delegatii ce vor fi prezenti la punctele de lucru, la solicitarea operatorului, pentru incheierea acestor documente.
    Facturarea se va face conform procesului-verbal de receptie incheiat lunar.
    In aceste conditii, facturile emise sunt acceptate la plata si recunoscute de beneficiar, iar procesul-verbal si factura emisa in baza lui fac dovada faptului ca datoria este certa, lichida si exigibila.
    Art. 13
    Cantitatile de nisipuri si pietrisuri extrase se vor stabili pe baza evidentelor lunare de urmarire a cantitatilor zilnice efectiv extrase, prezentate de catre beneficiar si verificate de operator. Acestea trebuie sa concorde cu rapoartele lunare de productie insotite de evidenta transporturilor pe tipuri de mijloace auto, zile, ore etc. si avizele de insotire a marfii.
    Beneficiarul are obligatia intocmirii avizului de insotire a marfii inclusiv cu mentionarea orei si minutului la care a fost expediat nisipul si pietrisul, chiar daca lucreaza pentru statia de sortare proprie si la distante mici.
    Art. 14
    In cazul in care, la data incheierii procesului-verbal de constatare, beneficiarul nu dispune de documentele necesare sau acestea nu sunt tinute la zi, cantitatile receptionate se vor stabili avand in vedere nivelul cantitatilor autorizate.
    Aceasta prevedere este valabila si in cazul absentei reprezentantului beneficiarului, daca operatorul a solicitat prezenta acestuia.
    Art. 15
    Operatorul isi rezerva dreptul de a efectua prin sondaj, dupa caz, verificarea cantitatilor extrase.
    Anual, operatorul va regla facturarea in baza cantitatilor ce rezulta ca au fost excavate, din profilele post-executie prezentate la sfarsitul perioadei de valabilitate a abonamentului sau in documentatia pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru anul urmator. Diferentele vor fi facturate la valoarea contributiei specifice de gospodarire a apelor, valabila la data emiterii facturii.
    Art. 16
    Plata volumelor extrase se face de catre beneficiar cu instrumente uzuale de plata, in baza facturii emise de operator, in termen de 15 zile de la emiterea acesteia.
    Art. 17
    Beneficiarul va efectua platile prin conturile declarate in abonament.
    Beneficiarul va notifica operatorul in legatura cu orice modificare privind denumirea, statutul, proprietarul/administratorul, sediul, contul sau unitatea bancara in termen de 10 zile de la producerea sa.
    Notificarea va contine motivarea modificarii, responsabilitatea si modalitatile de lichidare a debitelor restante in cazul schimbarii proprietarului/administratorului si in anexa copii dupa toate documentele legale doveditoare ale modificarilor produse.
    Art. 18
    Orice refuz la plata privind o factura emisa de operator va fi comunicat si motivat de catre beneficiar, in scris, in termen de maxim 7 zile de la data primirii de catre acesta a facturii. Comunicarea ulterioara, sau sub alta forma, a refuzului nu va fi luata in considerare.
    Art. 19
    Pentru neachitarea facturilor in termenul scadent a obligatiilor de plata, beneficiarii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate la nivelul si dupa procedura celor prevazute in Codul de procedura fiscala, pentru creante bugetare.
    Art. 20
    (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (2) Dobanzile prevazute la alin. (1) se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate amanari sau esalonari la plata obligatiilor restante.
    (3) Nu se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, stabilite potrivit legii.
    Art. 21
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere dupa acest termen.
    (2) Penalitatea de intarziere se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei obligatiilor de plata si pana la data achitarii acestora, inclusiv, iar cota acestora este de 0,5% din suma datorata si este stabilita in conditiile Codului de procedura fiscala.
    (3) In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata debitelor, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a documentului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii valabilitatii acestora, conform legii.
    Art. 22
    Neindeplinirea de catre beneficiar in termen de 6 luni de la data scadentei a obligatiei de plata a facturii da dreptul operatorului sa rezilieze de drept prezentul abonament de utilizare/exploatare si sa sisteze utilizarea/exploatarea nisipurilor si pietrisurilor. Abonamentul va fi considerat reziliat prin simpla notificare, fara punere in intarziere si fara interventia vreunei instante de judecata.
    Daca beneficiarul aflat in aceasta situatie nu sisteaza exploatarea de nisipuri si pietrisuri, va fi penalizat conform reglementarilor in vigoare si va fi sanctionat conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Daca in urmatoarele 30 de zile de la data rezilierii abonamentului de utilizare/exploatare nu se achita sumele restante (inclusiv penalitati si dobanzi), operatorul este in drept sa recurga la executarea silita a intregii creante conform reglementarilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.
    Eventualele consecinte ce rezulta din rezilierea abonamentului de utilizare/exploatare privesc in exclusivitate pe beneficiar.
    Art. 23
    (1) Beneficiarul are obligatia incheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul, a unui proces-verbal de reglare si confirmare certa a debitelor restante, care constituie si instiintare de plata, de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    (2) Acest proces-verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si/sau contractului constituie titlu executoriu in conditiile legii.
    (3) Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.
    (4) Executarea silita in temeiul titlului executoriu prevazut la alin. (2) se efectueaza de catre operator conform reglementarilor legale in vigoare in materie de colectare a creantelor fiscale.

    VII. OBLIGATIILE PARTILOR

    Art. 24
    Administratia Nationala "Apele Romane" se obliga:
    a) sa permita extragerea cantitatilor consemnate in anexele prezentului abonament, in limitele si in conditiile stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor;
    b) sa predea perimetrul de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor;
    c) sa anunte beneficiarul, in termen de trei zile de la declansarea starii de restrictie, masurile ce se aplica in zona bazinului hidrografic in care acesta se afla;
    d) sa aduca la cunostinta beneficiarului modificarile legale ale contributiei specifice pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor conform art. 6 in 5 (cinci) zile de la modificare; in aceste conditii, notificarea impreuna cu confirmarea de primire tin loc de act aditional la prezentul abonament si fac dovada acceptarii noii contributii specifice de catre beneficiar;
    e) sa emita factura pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor pana cel tarziu la data de 10 (zece) ale lunii urmatoare dupa incheierea procesului-verbal de receptie lunar;
    Art. 25
    Beneficiarul se obliga:
    a) sa accepte aplicarea contributiei specifice legal modificate de la data fixata prin actul normativ de modificare.
    b) sa achite contravaloarea facturilor la termenul de scadenta stabilit prin abonament;
    c) sa alerteze imediat operatorul si folosintele de apa din aval care ar putea fi afectate in cazul provocarii de catre el a unei poluari accidentale si sa suporte plata daunelor provocate si cheltuielile pentru inlaturarea efectelor poluarii conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) sa asigure operatorului accesul, in orice moment, la lucrarile, constructiile, instalatiile sau activitatile care au legatura cu exploatarea nisipurilor si pietrisurilor si la toate evidentele referitoare la acestea, in vederea exercitarii dreptului de control si de aplicare a sanctiunilor prevazute de lege;
    e) sa suporte plata dobanzilor si penalitatilor pentru intarzierea la plata a facturilor precum si penalitatile pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare si evacuare a apelor, conform prevederilor din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) sa comunice in scris sistemului de gospodarire a apelor:
    - oprirea exploatarii, durata opririi si data de reintrare in functiune a balastierei, cu cel putin 3 (trei) zile calendaristice inainte;
    - incetarea definitiva a activitatii, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte.
    g) sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor;
    h) sa sisteze exploatarea nisipurilor si a pietrisurilor, in cazul rezilierii abonamentului;
    i) sa raspunda pentru daunele provocate Administratiei Nationale "Apele Romane" sau riveranilor;
    j) sa nu cesioneze/subinchirieze drepturile sau bunurile obtinute prin prezentul abonament, fara acordul scris al operatorului.
    Art. 26
    Forta majora invocata in conditiile legii si comunicata celeilalte parti in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la producere apara de raspundere partea care o invoca.
    Dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 zile de la aparitie si va fi certificata de catre organismul abilitat de lege.

    VIII. ALTE CLAUZE

    Art. 27
    Prezentul abonament inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) cand partile convin de comun acord, in scris, asupra incetarii abonamentului;
    b) la expirarea duratei abonamentului;
    c) cand oricare dintre parti cesioneaza drepturile sau obligatiile fara a avea acordul scris al celeilalte parti;
    d) cand beneficiarul nu obtine autorizatia de gospodarire a apelor;
    e) cand este retrasa autorizatia de gospodarire a apelor;
    f) la dizolvarea, lichidarea sau falimentul beneficiarului;
    g) in situatiile prevazute la art. 2, 8 si 22.
    Art. 28
    Incetarea abonamentului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
    Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care a cauzat incetarea abonamentului.
    Art. 29
    Partile se obliga sa adapteze abonamentele in derulare in cazul aparitiei unor modificari aduse prevederilor legale pe baza carora au fost incheiate.
    In cazul in care pe parcursul derularii abonamentului, apare ca necesara renegocierea anumitor clauze si conditii, datorate altor cauze decat modificarile legislative, aceasta se va face prin acte aditionale.
    Art. 30
    Pentru toate contraventiile si infractiunile savarsite in domeniul apelor se vor aplica prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pagubele provocate prin deteriorarea calitatii apelor si lucrarilor de gospodarire a apelor sunt suportate de catre persoanele fizice si/sau juridice care le-au produs, pe baza documentatiilor intocmite de catre organele de gospodarire a apelor.
    Art. 31
    Prevederile prezentului abonament de exploatare sunt obligatorii, orice completari facandu-se numai prin acte aditionale.
    Art. 32
    Solutionarea litigiilor se realizeaza de regula pe cale amiabila. In caz de litigii neconciliabile pe cale amiabila se va face apel la instantele de judecata competente de la sediul operatorului.
    Art. 33
    In intelesul prezentului abonament de utilizare/exploatare, orice notificare adresata de o parte celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa acestei ultime parti la ultima adresa comunicata si confirmata prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    Notificarile verbale nu sunt luate in consideratie de nici una dintre parti.
    Prezentul abonament s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, egal autentice, din care 1 (unul) pentru beneficiar si 1 (unul) pentru operator (actele aditionale se incheie in acelasi numar de exemplare si fac parte integranta din prezentul abonament).

    OPERATOR                                 BENEFICIAR
    ADMINISTRATIA NATIONALA                  ........................
    "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR ....................     .........................

    DIRECTOR                                 DIRECTOR

    DIRECTOR ECONOMIC                        DIRECTOR ECONOMIC

    OFICIUL JURIDIC                          OFICIUL JURIDIC

    ANEXA 3
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

                      METODOLOGIA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR

    I. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

    Art. 1
    Scopul metodologiei este de a prezenta detaliat si de a clarifica pentru utilizatorii de apa noile notiuni tehnice cu care se opereaza in domeniul gospodaririi apelor, precum si modul de implementare a mecanismului economic in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Mecanismul economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa include sistemul de contributii, plati, bonificatii si penalitati se aplica tuturor utilizatorilor de apa.

    II. CONTRIBUTIILE SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR, PARGHIE A MECANISMULUI ECONOMIC IN DOMENIUL APELOR

    Art. 3
    Mecanismul economic in domeniul apelor, prevazut de Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, care transpune Directiva-cadru in domeniul apelor nr. 60/2000 a Uniunii Europene in legislatia romaneasca, are la baza urmatoarele principii:
    a) apa constituie o resursa naturala cu valoare economica in toate formele sale de utilizare;
    b) utilizatorul plateste - recuperarea costurilor cu resursele de apa fara a avea in vedere realizarea de profit;
    c) protejarea calitativa si cantitativa a resurselor de ape subterane, care sunt considerate strategice;
    d) conservarea, refolosirea si economisirea apei sunt incurajate prin aplicarea sistemului de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a resurselor de apa;
    e) poluatorul plateste - crearea de parghii economice care sa stimuleze utilizatorii pentru a proteja resursele de apa si a descuraja poluarea acestora;
    f) risipirea si poluarea resurselor de apa sunt sanctionate prin aplicarea de penalitati;
    g) preocuparea constanta in protejarea cantitativa si calitativa a apei este incurajata prin acordarea de bonificatii;
    h) crearea de resurse financiare pentru a putea cofinanta proiecte si programe nationale in domeniul apelor, precum si de a acorda bonificatii.
    Art. 4
    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" contributiile specifice de gospodarirea apelor sunt:
    a) contributia pentru utilizarea resurselor de apa pe categorii de resurse si utilizatori;
    b) contributia pentru primirea apelor uzate in resursele de apa;
    c) contributia pentru potentialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane";
    d) contributia pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa si din cuvetele lacurilor de acumulare.

    III. CALCULUL CONTRIBUTIILOR SPECIFICE DE GOSPODARIRE A APELOR

    Art. 5
    Valoarea contributiilor specifice de gospodarirea apelor se calculeaza pe baza solicitarii beneficiarului si a prevederilor actului de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor o data cu incheierea abonamentului de utilizare/exploatare, se inscrie in anexele acestuia si se plateste lunar, in functie de utilizarea/exploatarea efectiva a resurselor, realizata de beneficiar in luna respectiva.

    III.1. Calculul contributiei pentru utilizarea resurselor de apa
    III.1.A. Calculul contributiei inscrise in abonamentul de utilizare/exploatare
    Art. 6
    La incheierea "abonamentului de utilizare/exploatare" pentru folosintele de apa care detin autorizatie de gospodarire a apelor sau sunt in procedura de autorizare, calculul contributiei se face la necesarul anual solicitat de utilizator, in limitele prevazute de autorizatia de gospodarire a apelor. Necesarul de apa al folosintei este asigurat in sursa, cu exceptia perioadelor deficitare, cand Administratia Nationala "Apele Romane" aplica restrictii, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    Abonamentul de utilizare/exploatare se negociaza si se incheie luand in consideratie necesarul solicitat de utilizator, tipul folosintei de apa si regimul de functionare al folosintei, dupa cum urmeaza:
    a) la unitati de gospodarie comunala, institutii publice, unitati de cult, agenti agrozootehnici de tip industrial, agenti economici industriali, cu exceptia producatorilor de energie electrica si termica, se ia in considerare necesarul de apa solicitat de utilizator in limitele prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor, corelat, daca este cazul, si cu volumul de apa prelevat de folosinta intr-o perioada anterioara;
    b) la agentii economici pentru irigatii, se ia in consideratie necesarul de apa solicitat de utilizator, corelat cu volumul de apa prelevat de folosinta intr-o perioada anterioara similara din punct de vedere hidrometeorologic si cu conditiile hidrometeorologice ale perioadei contractate, in limitele prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor;
    c) la agentii economici producatori de energie electrica si termica prin termocentrale se ia in consideratie necesarul de apa solicitat de utilizator corespunzator cerintei de apa autorizata (prevazuta in autorizatia de gospodarire a apelor) pentru functionarea folosintei in regim de "recirculare maxim tehnic realizabil", dupa caz, in regim de circuit deschis sau suplimentar fata de regimul de recirculare maxim tehnic realizabil, avand ca sursa raurile interioare si in regim de circuit deschis avand ca sursa Dunarea;
    d) la centrala nuclearo-electrica se ia in considerare necesarul de apa solicitat de utilizator corespunzator cerintei de apa autorizata pentru functionarea centralei in regim de circuit deschis la capacitatea instalata;
    e) la agentii economici din acvacultura (iazuri piscicole) se ia in considerare necesarul de apa solicitat de utilizator, care trebuie sa fie corespunzator volumului de apa utilizat pentru umplerea iazului plus cel pentru primenire; in cazul iazurilor piscicole amplasate in cascada, volumul de apa bruta asigurat in sursa este cel utilizat pentru primul lac din cascada, plus cel utilizat pentru primenire si dupa caz diferentele dintre volumele de apa aferente pentru fiecare din lacurile mai mari din aval fata de volumul de apa al primului lac;
    f) pentru agentii economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale in regim de uzinare, se ia in considerare stocul anual in sectiunea lacului, corespunzator anului cu probabilitatea de 95% .
    Art. 8
    Valoarea contributiei pentru utilizarea resurselor de apa inscrisa in abonament se calculeaza prin inmultirea numarului de unitati volumetrice corespunzatoare necesarului anual de resurse de apa al beneficiarului cu cuantumul contributiei in vigoare la data incheierii contractului (in prezent acesta este prevazut in anexa nr. 5 a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a se reactualiza periodic prin hotarare a Guvernului).

    III.1.B. Calculul contributiei lunare efective
    Art. 9
    (1) Valoarea contributiei pentru utilizarea resurselor de apa se calculeaza lunar inmultind volumele utilizate efectiv, inscrise intr-un proces-verbal de receptie, cu valoarea cuantumului contributiei in vigoare.
    (2) Valoarea contributiei lunare efective se incaseaza de catre operatorul unic in baza facturii transmise utilizatorului.
    (3) Pentru volumele de apa asigurate in sursa, mici si foarte mici facturarea se poate face si trimestrial sau semestrial.
    Art. 10
    (1) Volumele de apa utilizate se masoara cu echipamente de masura verificate metrologic, instalate prin grija utilizatorului.
    (2) In cazul in care utilizatorii nu au montate echipamente de masura a volumelor de apa si functionarea instalatiilor de captare/evacuare a fost acceptata in aceste conditii prin autorizatia de gospodarire a apelor, sau cand echipamentele de masurare nu functioneaza, cantitatile receptionate se vor stabili avand in vedere debitele instalate si timpul efectiv de lucru conform evidentei tinute de beneficiari in registre speciale.
    (3) Daca beneficiarul nu asigura evidentierea timpului efectiv de lucru, respectiv nu respecta termenele prevazute in programul etapizat de dotare cu aparate de masura (Legea apelor nr. 107/1996, art. 107 alin. (2), modificata si completata prin Legea nr. 310/2004), atunci receptia volumelor de apa/captate/evacuate se face la nivelul debitelor instalate si a timpului calendaristic receptionat.
    (4) La agentii economici producatori de energie electrica prin hidrocentrale volumele de apa uzinate se vor calcula in raport de cantitatea de energie produsa.
    Art. 11
    Pentru depasirea volumelor de apa utilizate inscrise in actul de reglementare al folosintei, utilizatorul suporta penalitati calculate pe baza metodologiei prevazute in anexa nr. 4 la Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare.

    III.2. Calculul contributiei pentru primirea apelor uzate in resursele de apa
    III.2.A. Calculul contributiei inscrise in abonamentul de utilizare/exploatare
    Art. 12
    (1) Cantitatile lunare ce fac obiectul abonamentului se determina dupa cum urmeaza:
    a) Cantitatea lunara de suspensii (K_sl), ce urmeaza a fi primita in receptor, se stabileste conform formulei:

    K_sl (kg/luna) = n_z (zile) x K_sz (kg/zi),

    unde:
    n_z = numarul de zile dintr-o luna in care functioneaza efectiv evacuarea
    K_sz = cantitatea zilnica evacuata in receptor, care se va calcula ca diferenta intre cantitatea de suspensii admisa a fi evacuata in receptor si cantitatea de suspensii masurata in sursa de apa, cu formula:

    K_sz (kg/zi) = 0,0036 x d_z (h) x q_ne (l/s) x (c_ns - c_na) (mg/l),

    unde:
    d_z = durata zilnica de functionare efectiva a evacuarii pentru care se face calculul
    c_na = concentratia medie anuala a suspensiilor din apa prelevata
    c_ns = concentratia admisa de suspensii in apele uzate evacuate
    q_ne = debitul de apa evacuat

    Concentratia admisa si debitul de apa evacuat se preiau din autorizatia de gospodarire a apelor in cazul in care folosinta este autorizata, sau din avizul de gospodarire a apelor.
    In cazul in care folosinta nu detine aviz sau autorizatie de gospodarire a apelor, se vor lua in considerare cel mult valorile limita admisibile de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptorii naturali din tabelul nr. 1 la anexa nr. 3 - NTPA-001, sau dupa caz din tabelul nr. 1 la anexa nr. 2 NTPA-002, aprobate prin H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11.05.2005.
    In cazul in care concentratia medie anuala din apa prelevata este mai mare decat concentratia admisa de suspensii din apele uzate evacuate, se va determina concentratia medie anuala exceptand perioadele de viitura in care apa receptorului natural este deosebit de incarcata in suspensii.
    b) Cantitatea lunara de substante organice (K_ol), ce urmeaza a fi primita in receptor, se stabileste conform formulei:

    K_ol (kg/luna) = n_z (zile) x K_oz (kg/zi),

    unde:
    n_z = numarul de zile dintr-o luna in care functioneaza efectiv evacuarea
    K_oz = cantitatea zilnica de substante organice, care se calculeaza ca diferenta intre cantitatea de substante organice admisa a fi evacuata in receptor si cantitatea de substante organice existenta in sursa de apa, cu formula:

    K_oz (kg/zi) = 0,0036 x d_z (h) x q_ne (l/s) x (c_no - c_ns) (mg/l),

    unde:
    d_z = durata zilnica de functionare efectiva a evacuarii pentru care se face calculul
    c_ns = concentratia medie anuala a substantelor organice din apa prelevata
    q_ne = debitul de apa evacuat
    c_no = concentratia de substante organice, admise a fi evacuate in receptor din apele uzate evacuate pentru: CBO5 si CCO -Cr, care se determina astfel:
    - daca in autorizatie sau dupa caz, in avizul de gospodarire a apelor indicatorul de caracterizare a continutului de substante organice este numai unul din indicatorii sus-mentionati, concentratia stabilita va fi cea aferenta acestuia;
    - daca in autorizatie sau dupa caz, in avizul de gospodarire a apelor continutul de substante organice se caracterizeaza prin indicatorii CBO5 si CCO -Cr, concentratia (c_no) se determina cu relatia:

           3 x C_CBO5 + C_CCOCr
    c_no = -------------------- (mg/l)
                    4

    In relatiile de mai sus s-au utilizat urmatoarele notatii:
    C_CBO5 - concentratia admisa pentru indicatorul CBO5;
    C_CCOCr - concentratia admisa pentru indicatorul - consum chimic de oxigen determinat prin metoda cu bicromat de potasiu.

    c) Cantitatile lunare de substante in solutie (K_sl) ce urmeaza a fi primite in receptor, se stabilesc conform formulei:

    K_sl (kg/luna) = n_z (zile) x K_sz (kg/zi),

    unde:
    n_z = reprezinta numarul de zile al lunii respective
    K_sz = cantitatea zilnica evacuata pentru toti indicatorii de calitate specifici tipului de apa uzata evacuata - substante in solutie, prevazuti prin autorizatie sau dupa caz, prin avizul de gospodarire a apelor, care se va calcula ca diferenta intre cantitatea de substante in solutie admisa a fi evacuata in receptor si cantitatea de substanta in solutie din apa prelevata din sursa de apa, cu formula:

    K_sz (kg/zi) = 0,0036 x d_z (h) x q_ne (l/s) x (c_ns - c_bs) (mg/l),

    unde:
    d_z = durata (in ore) zilnica de functionare efectiva a evacuarii pentru care se face calculul
    c_bs = concentratia medie anuala a indicatorului de calitate din apa prelevata
    q_ne = debitul de apa evacuat
    c_ns = concentratia admisa a poluantului in apele uzate evacuate pentru cloruri, sulfati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, azotati, amoniu, azot total, azotiti, fosfati, fosfor total, mangan, aluminiu, fier total ionic, substante extractibile cu eter de petrol, produse petroliere, detergenti sintetici anioni activi - biodegradabili, reziduu filtrabil uscat la 105 grade C, sulfiti, floruri, fenoli antrenabili cu vapori de apa, nichel, crom, amoniac, bariu, zinc, cobalt, sulfuri, hidrogen sulfurat, arsen, cianuri, mercur, cadmiu, plumb, argint, crom, cupru, molibden.

    Debitul de apa uzata evacuata si concentratia admisa se preiau din autorizatia de gospodarire a apelor in cazul in care folosinta este autorizata, sau din avizul de gospodarire a apelor.
    In cazul in care folosinta nu detine aviz sau autorizatie de gospodarire a apelor, se vor lua in considerare cel mult valorile limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea in receptorii naturali din tabelul nr. 1 la anexa nr. 3 - NTPA-001, sau dupa caz din tabelul nr. 1 la anexa nr. 2 - NTPA-002, aprobate prin H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11.05.2005.
    In cazul in care se calculeaza cantitatea zilnica de reziduu filtrabil uscat la 105 grade C, nu se va mai calcula cantitatea zilnica pentru elementele componente, coloidale si dizolvate anorganice si organice nevolatile la 105 grade Celsius, pentru a nu se lua in consideratie impreuna cu reziduul filtrabil uscat la 105 grade C si ceilalti poluanti inclusi in acesta. Dupa caz, functie de tipul apelor uzate evacuate, se va calcula reziduul filtrabil uscat la 105 grade C sau poluantii specifici inclusi in acesta: cloruri (Cl^-), sulfati (SO4^2-), sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+), fosfati (PO4^2-), fosfor total (P), mangan (Mn^2+), aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+), fluoruri (F^-), nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+), bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+), arsen (As), cadmiu (Cd^2+), plumb (Pb^2+), argint (Ag^+), crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+) si altele.
    Directiile Apelor din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" vor actiona fiecare in functie de conditiile specifice bazinului hidrografic respectiv. Corespunzator tipului de apa uzata se recomanda a fi luati in consideratie in cadrul abonamentului de utilizare/exploatare incheiat cu utilizatorul de apa, poluantii specifici si poluantii coloidali si dizolvati anorganici si organici, nevolatili la 105 grade Celsius, care compun reziduul filtrabil uscat la 105 grade C.
    Pentru situatiile in care la negocierea si incheierea abonamentului se constata ca valorile autorizate ale indicatorilor de calitate sau a debitelor care intra in calcul, sunt foarte mari in raport cu valorile efectiv realizate in perioada anterioara, similara, se recomanda ca la calculul contributiilor sa se foloseasca valorile efectiv realizate.
    d) Volumul lunar a apelor uzate poluate termic (K_Ti), ce urmeaza a fi primite in receptor, se stabileste conform formulei:

    K_Ti (mc x grade C/luna) = n_z (zile) x K_Ti (mc x grade C/zi),

    unde:
    n_z = numarul de zile din luna respectiva.
    K_Ti (mc x grade C/zi) = cantitatea zilnica de ape uzate poluate termic, care se stabileste cu formula:

    K_Ti (mc x grade C/zi) = q_ne (mc/s) x Delta T (grade C) x d_z (s),

    unde:
    d_z = durata zilnica de functionare efectiva a evacuarii
    q_ne = debitul de apa evacuat
    Delta T = diferenta de temperatura in grade Celsius admisa, intre temperatura apei uzate intr-o sectiune inainte de punctul de evacuare in receptor si temperatura apei din sursa in sectiunea de prelevare.

    Debitul de apa evacuat si diferenta de temperatura se preiau din autorizatia de gospodarire a apelor in cazul in care folosinta este autorizata sau din avizul de gospodarire a apelor.
    In perioada de iarna, intre 15 noiembrie si 15 martie, temperatura receptorului natural - sursei, se considera egala cu 4 grade Celsius.
    Pentru situatiile in care sursa de apa din care se efectueaza prelevarea nu este aceeasi cu receptorul in care se evacueaza apa uzata poluata termic, (Delta T) se va calcula facand diferenta intre temperatura apei receptorului intr-un punct amonte de punctul de evacuare si temperatura apei uzate inainte de evacuarea in receptor.
    (2) Concentratiile medii anuale din apa bruta prelevata pentru indicatorii suspensii, substante organice si respectiv pentru substante in solutie, din apa bruta prelevata se stabilesc astfel:
    a) pentru apa bruta de suprafata, din sectiuni de prelevare pentru potabilizare pe baza mediei determinarilor efectuate intr-o perioada anterioara (maxim un an);
    b) pentru apa bruta de suprafata din alte sectiuni decat cele pentru potabilizare pe baza concentratiilor corespunzatoare clasei de referinta a cursului de apa, inregistrata in sectiunea de prelevare intr-o perioada anterioara (maxim un an).
    (3) Pentru beneficiarii care evacueaza apa uzata intr-un receptor natural si o preleva din retele de alimentare centralizata detinute de operatorii de servicii de gospodarie comunala nu se aplica diferente intre prelevare si evacuare.
    (4) In cazul prelevarii de apa dintr-o sursa subterana, diferentele se aplica numai in situatia in care emisarul prezinta o incarcare naturala mare la unul sau dupa caz la mai multi indicatori specifici tipului de apa uzata evacuata, concentratia acestor indicatori in apa sursei considerandu-se egala cu concentratia indicatorului, corespunzatoare clasei II de calitate din "Normativul pentru obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata". Limitele corespunzatoare acestei clase corespund valorilor-tinta (obiective de calitate) si reflecta conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice.
    (5) In cazul prelevarii din doua sau mai multe surse de apa, respectiv surse de suprafata si surse subterane, sau mai multe surse de suprafata, concentratia indicatorilor specifici in sursa se va calcula corespunzator precizarilor anterioare pentru fiecare tip de sursa, ca medie ponderata cu volumul captat din fiecare sursa.
    (6) Pentru alte situatii specifice, concentratia indicatorilor in sursa se poate stabili de comun acord intre utilizator si unitatea de gospodarire a apelor, utilizand si alte mecanisme.
    (7) Indicatorii de calitate, concentratiile si respectiv cantitatile zilnice admise a fi evacuate se vor inscrie intr-o anexa la abonamentul de utilizare/exploatare.
    (8) Pentru fiecare din indicatorii de calitate reglementati, prezentati in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile lunare determinate conform precizarilor de mai sus se inscriu in anexele la abonamentul de utilizare/exploatare incheiat cu utilizatorului de apa.
    Art. 13
    Valoarea totala a contributiei pentru primirea apelor uzate in resursele de apa, inscrisa in abonamentul de utilizare/exploatare, se determina prin insumarea rezultatelor inmultirii cantitatilor lunare aferente fiecarui indicator de calitate cu numarul de luni/an in care functioneaza evacuarea si cu cuantumul contributiei specifice in vigoare la data incheierii abonamentului conform prevederilor legale (in prezent acesta este prevazut in anexa nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare).

    III.2.B. Calculul contributiei lunare efective
    Art. 14
    Cantitatile efective luate in calculul contributiei se determina lunar, folosind relatiile mentionate la punctul A de mai sus si luand in consideratie, dupa caz:
    1. concentratiile indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate, determinate prin analize de laborator efectuate de catre/prin grija utilizatorului, conform alin. (3) art. 19 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul limitelor admisibile;
    2. concentratiile indicatorilor de calitate din apa bruta prelevata, determinate prin analize de laborator, astfel:
    a) pentru sectiunile de prelevare pentru potabilizare pe baza analizelor efectuate de utilizator confruntate cu analizele de monitorizare a acestor sectiuni, efectuate de unitatile de gospodarire a apelor;
    b) pentru celelalte sectiuni, concentratia stabilita la incheierea abonamentului de utilizare/exploatare, urmand ca trimestrial sa se faca reglari pentru eventualele abateri constatate fata de aceasta, in urma programului de monitorizare;
    c) pentru alte situatii specifice concentratiile din apa prelevata se vor stabili intr-o sectiune amonte de sectorul de rau afectat (de exemplu - in cazul scurgerilor de pe haldele de steril etc.);
    3. debitul evacuat, masurat sau determinat in conformitate cu actele normative in vigoare;
    4. durata zilnica, efectiva de functionare a folosintei;
    5. numarul efectiv de zile de functionare a folosintei de apa, in intervalul convenit;
    6. temperatura efectiva a apei brute, masurata la priza folosintei de apa si a apei poluate termic inainte de punctul de evacuare in receptor (o sectiune de masura, amplasata pe canalul de evacuare, sau dupa caz, un camin amplasat pe conducta de evacuare).
    Art. 15
    Valoarea contributiei lunare efective se determina prin insumarea rezultatelor inmultirii cantitatilor evacuate efectiv, aferente fiecarui indicator de calitate, in limitele reglementate, cu cuantumul in vigoare al contributiei specifice fiecarui indicator de calitate; valoarea contributiei lunare efective se incaseaza de catre operatorul unic in baza facturii transmise utilizatorului.
    Art. 16
    Pentru depasirea concentratiilor maxime admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate inscrise in actul de reglementare si cantitatilor corespunzatoare acestora, se aplica penalitati, indiferent de marimea debitului evacuat, calculate pe baza metodologiei prevazute in anexa nr. 4 la Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare.

    III.3. Calculul contributiei pentru potentialul asigurat in scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane"
    III.3.A. Calculul contributiei inscrise in abonamentul de utilizare/exploatare
    Art. 17
    (1) Caderea medie lunara ce se inscrie in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare se determina dupa cum urmeaza:
    1. In cazul hidrocentralelor deservite de lacuri de acumulare cu regularizare anuala sau superanuala, cantitatile ce se inscriu in anexa abonamentului se stabilesc astfel:
    - caderea medie lunara (H_ml) asigurata pana la punctul de delimitare a proprietatilor, se calculeaza cu relatia:

    H_ml = (H_i + H_(i + 1)) : 2,

    unde:
    H_i - caderea corespunzatoare nivelului apei in lac la inceputul lunii "i" de pe linia de functionare in regim asigurat a graficului dispecer al lacului;
    H_(i + 1) - caderea corespunzatoare nivelului apei in lac la inceputul lunii "i+1" de pe linia de functionare in regim asigurat a graficului dispecer al lacului, elaborat pe baza cerintelor si volumul disponibil pentru anul respectiv.

    2. In cazul hidrocentralelor deservite de lacuri cu regularizare zilnica, saptamanala, lunara sau sezoniera caderea medie lunara ce se va inscrie in anexa abonamentului este cea corespunzatoare nivelului minim energetic, fiind constanta pentru toate lunile.
    (2) Numarul orelor de functionare se vor prelua din Regulamentul de exploatare al centralei hidroelectrice pentru anul hidrologic mediu.
    Art. 18
    Valoarea contributiei inscrise in abonament se obtine prin inmultirea marimii caderii cu numarul orelor de functionare din anul hidrologic mediu si cu cuantumul contributiei specifice in vigoare conform prevederilor legale la data incheierii abonamentului.

    III.3.B. Calculul contributiei lunare efective
    Art. 19
    Contributia lunara efectiva se calculeaza conform cu cantitatile stabilite pe baza de proces-verbal de receptie incheiat lunar intre prestator si beneficiar, pentru caderea medie lunara realizata la centrala respectiva, intre nivelul mediu lunar al apei si nivelul punctului de delimitare a uvrajelor si numarul orelor efective de functionare; valoarea contributiei lunare efective se incaseaza de catre operatorul unic in baza facturii transmise utilizatorului.

    III.4. Calculul contributiei pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apa si din cuvetele lacurilor de acumulare

    III.4.A. Calculul contributiei inscrise in abonamentul de utilizare/exploatare
    Art. 20
    (1) Pentru agentii economici autorizati sau dupa caz, aflati in procedurile de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor si de obtinere a permisului de exploatare volumul de nisipuri si pietrisuri care va fi inscris in abonament va fi corelat cu necesarul solicitat de beneficiar, in limitele inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor sau dupa caz in documentatia tehnica de fundamentare a solicitarii de autorizare.
    (2) Valoarea contributiei se determina prin inmultirea volumului ce urmeaza a fi exploatat anual cu cuantumul in vigoare la data incheierii abonamentului al contributiei specifice.

    III.4.B. Calculul contributiei lunare efective
    Art. 21
    (1) Contributia efectiva lunara ia in calcul cantitatile stabilite pe baza de proces-verbal de receptie lunar, luand in consideratie evidentele de urmarire a cantitatilor de nisipuri si pietrisuri extrase zilnic, prezentate de beneficiar si verificate de prestator.
    (2) Cantitatile zilnice efectiv extrase trebuie sa concorde cu rapoartele lunare de productie insotite de evidenta transporturilor pe tipuri de mijloace auto si avizelor de insotire a marfii.
    (3) Beneficiarul are obligatia intocmirii avizelor de insotire a marfii, chiar daca lucreaza pentru statia de sortare proprie si la distante mici.
    Art. 22
    Daca la data incheierii procesului-verbal de receptie, beneficiarul nu dispune de documentele necesare sau acestea nu sunt tinute la zi, cantitatile receptionate se vor stabili avand la baza nivelul cantitatilor autorizate. Aceasta prevedere este valabila si in cazul absentei reprezentantului beneficiarului, daca operatorul a solicitat prezenta acestuia.
    Art. 23
    Anual, reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Romane" regleaza facturarea cantitatii efectiv extrase in baza cantitatilor ce rezulta ca au fost excavate, din profilele post executie, prezentate la documentatia pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru anul urmator.

    ANEXA 4
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

                    METODOLOGIA DE CALCUL A PENALITATILOR

    A. Penalitati pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resursei de apa

    A.1. Calculul penalitatilor pentru depasirea debitelor sau volumelor de apa prelevate
    Abaterile se determina pe baza de masuratori efectuate de catre utilizatorii de apa sau de catre unitatile de gospodarire a apelor. Masuratorile se inscriu in Fisa de masuratori hidrometrice prezentata in anexa nr. 4.1., de catre cel ce realizeaza masuratoarea.
    Depasirea volumului de apa corespunzator debitului reglementat se determina cu relatia

                 _
    Delta V_n = >_ |(Q_pnc - Q_pna) D_f|,
              
    unde:
    Delta V_n = depasirea volumului corespunzator debitului reglementat,
    Q_pnc = debitul mediu zilnic prelevat, care se ia din coloana 11 a fisei de masuratori hidrometrice si din randurile in care acest debit este mai mare decat cel reglementat,
    Q_pna = debitul mediu zilnic reglementat prin autorizatie/aviz si abonament,
    D_f = durata zilnica de functionare,
    I = 1 ... n = numarul de zile in care debitul prelevat este mai mare decat cel reglementat.

    Relatia de mai sus se aplica pentru fiecare captare si se insumeaza pe totalul folosintei de apa.
    Suma de plata se determina prin inmultirea marimii abaterii cu penalitatea prevazuta in anexa nr. 6 a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" (corespunzatoare procentului de depasire).

    A.2. Calculul penalitatilor pentru depasirea in perioada de restrictii a debitelor sau volumelor prelevate prevazute in planurile de restrictii
    Abaterea se determina cu relatia:
                 _    _
    Delta V_r = >_ [(>_ Q_prej - Q_prp) D_f ],

    unde:
    Delta V_r = depasirea volumului corespunzator debitelor prevazute in planurile de restrictii
    Q_prej = debitul mediu zilnic prelevat prin captarea "j", inregistrat in coloana 11 a fisei de masuratori hidrometrice si in randurile in care acest debit este mai mare decat cel prevazut in planurile de restrictii
    Q_prp = debitul prevazut in planul de restrictii
    D_f = durata zilnica de functionare
    I = 1 ... n = numarul de zile in care debitul prelevat este mai mare decat cel prevazut in planul de restrictii
    J = 1 ... n = numarul de captari ale folosintei de apa

    Suma de plata se determina prin inmultirea marimii abaterii cu penalitatea prevazuta in anexa nr. 6 a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane".

    A.3. Calculul penalitatii pentru utilizarea/exploatarea resursei fara abonament de utilizare/exploatare
    Volumul de apa prelevat din surse de suprafata sau subterane fara acte de reglementare in vigoare se determina prin insumarea volumelor lunare inscrise in fisele de masuratori hidrometrice aferente fiecarei captari a folosintei prin care se preleva apa fara abonament.
    Suma de plata se determina prin inmultirea marimii abaterii cu penalitatea prevazuta in anexa nr. 6 a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane".

    A.4. Calculul penalitatii pentru folosirea apei in alt scop decat cel prevazut in actele de reglementare in vigoare
    Volumul de apa se preia din fisa de masuratori hidrometrice a postului pe baza constatarii ca este folosit in alt scop decat cel reglementat.
    Suma de plata se determina prin inmultirea marimii abaterii cu penalitatea prevazuta in anexa nr. 6 a Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane".

    B. Calculul penalitatilor pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate
    Pentru depasirea concentratiilor maxim admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite prin autorizatie sau dupa caz prin avizul de gospodarire a apelor inscrise in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare, se calculeaza penalitati.
    In anexa nr. 1 la abonamentul de utilizare/exploatare, se inscrie, printre alte obligatii ale utilizatorului, si un punct referitor la respectarea concentratiei limita admisibila a indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate. Se preiau din actul de reglementare si se inscriu indicatorii de calitate specifici tipului de apa evacuata, concentratiile limita admisibile ale acestora si corespunzator cantitatile zilnice admise a fi evacuate in emisari. Daca unitatea are mai multe evacuari, aceste date se completeaza pentru fiecare gura de evacuare.
    Cantitatea zilnica evacuata peste limita admisa (K_iz) se determina cu formula:

    K_iz (kg/zi) = 0,0036 x d_z (h) x q_ne (l/s) x (c_imed. realizata - c_limita) (mg/l),

    unde:
    - d_z = durata in ore, medie zilnica de functionare efectiva a evacuarii, pentru care se efectueaza calculul;
    - q_ne = debitul mediu zilnic evacuat;
    - c_imed. realizata = concentratia medie realizata la evacuare (mg/l);
    - c_limita = concentratia limita aferenta poluantului "i" admisa a fi evacuata

    Pentru substantele organice la care valorile limita sunt depasite, calculul se va efectua pentru fiecare substanta, iar apoi se va realiza media ponderata.
    Penalitati se aplica si pentru orice crestere a temperaturii apelor uzate evacuate, impurificate termic, peste valoarea de 35 grade C, prevazuta de Normativul NTPA-001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11 mai 2005.
    Cantitatile de substante poluante evacuate peste limita admisa inscrisa in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare se determina pentru fiecare poluant si pentru fiecare gura de evacuare.
    Pentru fiecare gura de evacuare se vor inregistra: debitul mediu zilnic admis a fi evacuat (l/s); durata medie zilnica de functionare a gurii de evacuare; indicatorii (poluantii) de caracterizare a calitatii apelor uzate evacuate. Pentru fiecare indicator de caracterizare a calitatii apelor uzate evacuate se vor inregistra concentratiile limita admise prin actul de reglementare, inscrise in abonament.
    Poluantii (indicatorii de calitate), concentratiile si respectiv cantitatile zilnice admise a fi evacuate sunt cele prevazute in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare incheiat de catre Directia Apelor bazinala si utilizatorul de apa si au de regula la baza, concentratiile limita admise la evacuare, inscrise in autorizatia sau dupa caz in avizul de gospodarire a apelor si debitele efluente corespunzatoare.
    Pentru determinarea cantitatilor de poluanti evacuati in apele de suprafata peste limitele admise, se intocmesc pentru fiecare indicator chimic evacuat, tabele de evidenta si calcul conform modelului din tabelul prezentat in anexa nr. 4 la H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.
    In tabel se determina cantitatea de poluanti evacuati peste limitele admise in apele uzate. Tabelul se completeaza dupa cum urmeaza:
    a) in coloana 0 se inscrie numarul sau denumirea evacuarii conform numerotarii date, precum si durata zilnica (in ore) de functionare a evacuarii.
    b) in coloana 1 se inscrie data masuratorii identica cu data prelevarii probelor de apa sau expresia "media masuratorilor folosintei de apa" daca acestea sunt luate in considerare.
    c) in coloana 2 se inscrie debitul evacuat masurat in momentul recoltarii probelor de apa (in l/s).
    d) in coloana 3 se inscrie concentratia determinata din analiza fizico-chimica a probelor de apa, inregistrata in buletinele de analiza emise de laborator.
    e) in coloana 4 se inscrie numarul efectiv de zile de functionare al folosintei de apa, in intervalul dintre doua determinari consecutive.
    f) in coloana 5 se inscrie debitul mediu evacuat (q_em) determinat cu una din relatiile:

            q_e1 + q_e2
    q_em = ------------ (l/s)
                2

    in cazul in care nu se iau in consideratie masuratorile utilizatorului si

           q_e1 + q_emu + q_e2
    q_em = ------------------- (l/s)
                    3

    in cazul in care se iau in consideratie masuratorile utilizatorului.

    In relatiile de mai sus s-au utilizat notatiile:
    q_e1 = debitul evacuat masurat in momentul t1;
    q_e2 = debitul evacuat masurat in momentul t2;
    q_emu = media debitelor evacuate masurate de folosinta de apa.

    Pentru o corelare cat mai apropiata de realitate a valorilor debitelor medii, acestea vor fi calculate luand in consideratie pentru mediere ultima masuratoare a lunii precedente si prima masuratoare a lunii curente, respectiv ultima masuratoare a lunii curente si prima masuratoare a lunii ulterioare.
    g) in coloana 6 se inscrie concentratia medie zilnica (c_em) din apele uzate evacuate, determinata cu una din relatiile:

           c_e1 + c_e2
    c_em = ----------- (mg/l)
                2

    in cazul in care nu se iau in consideratie determinarile utilizatorului si

           c_e1 + c_emu + c_e2
    c_em = ------------------- (mg/l)
                   3

    in cazul in care se iau in consideratie determinarile utilizatorului

    h) in coloana 7 se inscrie cantitatea zilnica (K_ez) de poluant evacuata cu apele uzate, calculata cu relatia:

    K_ez (kg/zi) = 0,0036 x d_z (h) x q_em (l/s) x c_em (mg/l)

    i) in coloana 8 se inscrie cantitatea zilnica evacuata peste limitele admise (Delta K_ez) calculata cu relatia:

    Delta K_ez = K_ez - K_ead,

    unde:
    K_ead = cantitatea zilnica de substanta admisa a fi evacuata in sursa, inscrisa in anexa nr. 2 la abonamentul de utilizare/exploatare, calculata in baza valorii concentratiei maxim admise.

    j) in coloana 9 se inscrie cantitatea totala pe intervalul dintre doua determinari consecutive de poluanti evacuati peste limitele admise (Delta K_eint), calculata cu relatia:

    Delta K_eint = n_z x Delta K_ez,

    unde:
    n_z = numarul de zile dintre doua determinari consecutive

    k) in coloana 10 se inscrie nivelul penalitatii (lei/Kg) preluat din anexa nr. 6 la Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", pentru indicatorul de calitate respectiv.
    Suma de plata inscrisa in coloana 11 se determina prin inmultirea cantitatii poluantului evacuat pe intervalul considerat peste limitele admise, cu nivelul penalitatii corespunzator poluantului respectiv.
    Dupa completarea tabelului pentru toate gurile de evacuare si pentru perioada unei luni, se calculeaza totalul aferent utilizatorului.
    Pentru indicatorul temperatura, penalitatea se calculeaza in situatia in care temperatura resursei de apa (emisarului), masurata intr-un punct stabilit de comun acord (in functie de lungimea de amestec a apelor uzate poluate termic cu resursa de apa), depaseste limita de 35 grade C impusa de Normativul NTPA-001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 11 mai 2005.
    Valoarea penalitatii se determina prin inmultirea numarului de grade Celsius ce depaseste limita admisa, de 35 grade C, cu debitul efluentului (mc/s) si cu nivelul penalitatii prevazut in anexa nr. 6 la Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane".
    In cazul termocentralelor amplasate in lant fata de cursul de apa, pentru calculul penalitatii se va considera ca temperatura de baza a resursei (la prelevare), temperatura apei emisarului, masurata amonte de prima termocentrala. Pentru fiecare termocentrala din cascada, la aceasta temperatura de baza se va adauga diferenta de temperatura "Delta T" (aportul propriu respectiv diferenta dintre prelevare si restitutie). Daca temperatura rezultata depaseste valoarea de 35 grade C, penalitatea se va calcula pentru ecartul de temperatura care depaseste 35 grade C.
    Pentru comunicarea sumei de plata, unitatea de gospodarire a apelor intocmeste procesul-verbal de constatare conform modelului din anexa nr. 5 la Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, care are acelasi regim ca si documentele cu regim special, acesta fiind inseriat si numerotat. Procesul-verbal de constatare constituie actul tehnic legal prevazut la art. 5 alin. (5) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea constatarii abaterilor si aplicarii penalitatilor pentru depasirea atat a cantitatilor de apa utilizate, cat si a concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, inscrise in abonamentul de utilizare/exploatare. Procesul-verbal de constatare se intocmeste in doua exemplare, unul pentru utilizator si unul pentru unitatea de gospodarire a apelor si se semneaza de agentul (tii) constatator (i) cu drept de control imputernicit in acest scop si de reprezentantul (tii) unitatii penalizate. Se intelege prin "agent constatator cu drept de control imputernicit in acest scop", specialistul posesor al legitimatiei de salariat al unitatii teritoriale a Administratiei Nationale "Apele Romane", nominalizat prin decizia directorului acesteia.
    Daca reprezentantul nu este de acord, va scrie expresia "Nu sunt de acord" insotita eventual de motivatia pentru care nu este de acord. Daca reprezentantul utilizatorului refuza sa semneze, se scrie expresia "Unitatea refuza sa semneze", iar daca nu este de gasit se scrie expresia "Reprezentantul unitatii nu a putut fi gasit".
    Procesul-verbal de constatare se inregistreaza si la utilizator si la unitatea de gospodarire a apelor.
    Daca utilizatorul care este penalizat, a semnat prin imputernicitul sau procesul-verbal de constatare, acesta va achita prin ordin de plata, valoarea penalitatii, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal.
    Daca unitatea care este penalizata a refuzat sa semneze, a semnat dar nu e de acord, sau nu a putut fi gasit imputernicitul sau, Directia Apelor transmite acesteia prin posta cu confirmare de primire procesul-verbal de constatare, avand stabilita valoarea penalitatii. In termen de 10 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal, unitatea penalizata va achita cuantumul penalitatii prin ordin de plata.
    Impotriva procesului-verbal de constatare si de stabilire a penalitatilor, unitatea penalizata poate face plangere in termen de 15 zile lucratoare de la primirea comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita abaterea.
    Procesul-verbal de stabilire a penalitatilor, neatacat in justitie in termenul stabilit, constituie titlu executoriu in intelesul art. 372 din Codul de procedura civila si al Codului de procedura fiscala.
    Directiile bazinale ale Administratiei Nationale "Apele Romane" urmaresc ca utilizatorii carora li s-au calculat penalitati sa achite suma de plata.
    In situatia in care se calculeaza penalitati pentru depasirea valorilor limita reglementate inscrise in contracte la poluantii specifici inclusi in reziduul filtrabil uscat la 105 grade C, nu se vor mai calcula penalitati pentru depasirea valorii reglementate inscrise in contract, pentru reziduul filtrabil uscat la 105 grade C.
    Pentru situatii de ploi torentiale, care pot genera cresteri mari ale concentratiilor la suspensii, CBO5, CCO la captare, fata de valorile prelucrarilor statistice, cantitatea de poluanti luata in calcul, de comun acord, nu va tine seama de cantitatile suplimentare inregistrate.

    ANEXA 4.1
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

                                             ________________________________
    UNITATEA .........................      | Codul p.h.e.         |         |
                _ _ _ _ _ _ _               |______________________|_________|
    COD FISCAL | | | | | | | |              | Categoria folosintei |         |
                                            |______________________|_________|
    SUBUNITATEA ......................      | Numarul folosintei   |         |
                                            |______________________|_________|
    JUDETUL ..........................      | Numarul p.h.e.       |         |
                                            |______________________|_________|

                        FISA DE MASURATORI HIDROMETRICE

    Perioada (anul, luna) ....................................................
    Denumirea si amplasamentul p.h.e. ........................................
    Element primar/secundar ..................................................
    Constanta p.h.e. .........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    O - Ora masuratorii
    C - Cod observator
    Z - Zilnic
    D - Durata de functionare
    I - Influenta masuratorilor
 ______________________________________________________________________________
|Ziua|O |C |Numar de   |Regim de   |Parametri  |Volum  |Q med |Starea       |I |
|    |  |  |ore de     |functionare|masurati si|zilnic |(mc/s)|instalatiilor|  |
|    |  |  |functionare|           |calculati  |(mc)   |      |             |  |
|    |  |  |           |           |(U.M.)     |       |      |             |  |
|    |  |  |           |           |___________|       |______|             |  |
|    |  |  |           |           |  |  |  |  |       |Z | D |             |  |
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|
|  0 | 1| 2|     3     |     4     | 5| 6| 7| 8|   9   |10| 11|     12      |13|
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|
|____|__|__|___________|___________|__|__|__|__|_______|__|___|_____________|__|

 ______________________________________________________________________________
|  Volum  |             Debite (mc/s)           | Numar de    | Numar mediu    |
|  lunar  |_____________________________________| zile de     | de ore de      |
|  (mc)   |  Mediu  |  Pe durata de functionare | functionare | functionare/zi |
|         |  lunar  |___________________________|             |                |
|         |         |  Mediu |  Maxim |  Minim  |             |                |
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|    0    |     1   |    2   |    3   |    4    |      5      |        6       |
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|
|_________|_________|________|________|_________|_____________|________________|

     Calculat,                                  Verificat,
     Functie, nume, semnatura                   Functie, nume, semnatura

               Numele si semnatura conducatorului unitatii

    ANEXA 5
    la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

                                FORMULARE-TIP
               PENTRU PROCESELE-VERBALE DE CONSTATARE A ABATERILOR

    A. In cazul depasirii volumelor de apa maxim admise pentru prelevare:

    ADMINISTRATIA NATIONALA                      UTILIZATORUL DE APA
    "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR .......................      ....................

                               PROCES-VERBAL
                          SERIA ....... Nr. .......
de constatare a depasirii volumelor de apa maxim admise pentru prelevare la unitatea
                        ............................

    Incheiat in ziua ........., luna ............., anul ...........

    Subsemnatul(tii) ........................... salariat(ti) la Directia Apelor .................., avand functia de ...................., imputernicit(ti) de director prin decizia nr. ....... emisa in baza art. 6 alin. (1) si (6) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, posesor al legitimatiei(lor) nr. ..........., eliberate de .............., in urma controlului efectuat in ziua de ..., luna .........., anul ...., la ..............................., str. ................. nr. ....., am constatat urmatoarele: .....................................................

________________________________________________________________________________
Nr.                 ABATEREA                 Marimea   Nivelul        Suma de
crt.                                         abaterii  penalitatilor  penalizare
                                             (mii mc)  (lei/1000 mc)  (lei)
________________________________________________________________________________
 0                     1                         2           3            4
________________________________________________________________________________
  1  Volumul de apa prelevat peste cel
     corespunzator debitului reglementat
  2  Volumul de apa prelevat peste cel
     corespunzator debitelor prevazute in
     planul de restrictii
  3  Volumul de apa preluat fara acte de
     reglementare
  4  Volumul de apa folosit in alt scop
     decat cel reglementat
________________________________________________________________________________
     TOTAL
________________________________________________________________________________

    De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a) (unitatea) ................., inregistrata la Registrul Comertului ...................., Cod fiscal R ......., reprezentat(a) prin ......................., avand calitatea de ..............., domiciliat(a) in str. ................... nr. ... si legitimatia cu seria ... nr. .........
    In temeiul art. 4 alin (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate de utilizare/exploatare a resursei de apa, inscrise in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare nr. .... are de plata suma de ......... lei, reprezentand penalitati calculate pentru abaterea constatata, pe baza prevederilor anexei nr. 6 punct B din Ordonanta de urgenta nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Penalitatile se vor achita in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii procesului-verbal, prin ordin de plata in contul nr. ............... al ..................... deschis la ............................................
    Unitatea penalizata a formulat urmatoarele obiectiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Impotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de instiintare de plata, se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se va depune la judecatoria teritoriala competenta.
    Prezentul proces-verbal de constatare, neatacat in justitie in termen de 15 zile de la data comunicarii, constituie titlu executoriu, in intelesul art. 372 Cod procedura civila.
    Intocmit in ..... exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astazi ...../ sau se va comunica unitatii penalizate.

    Organul constatator                              Unitate penalizata
    ...................                              ...................

    Administratia Nationala
    "Apele Romane"
    Directia Apelor ........................         ....................

    B. In cazul depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

    ADMINISTRATIA NATIONALA                      UTILIZATORUL DE APA
    "APELE ROMANE"
    DIRECTIA APELOR .......................      ....................

                                 PROCES-VERBAL
                            SERIA ..... Nr. .........
de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

    Incheiat in ziua ........., luna .................., anul ............

    Subsemnatul(tii) ........................... salariat(ti) la Directia Apelor .................., avand functia de ......................., imputernicit(ti) de director prin decizia nr. ....... emisa in baza art. 4 alin. (4) din H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa si art. 6 alin. (1) si (6) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, posesor al legitimatiei(lor) nr. ......, eliberate de ...................., in urma controlului efectuat in ziua de ..., luna ..........., anul ...., la ................................, str. .............., nr. ..... am constatat urmatoarele:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a) (unitatea) ................. inregistrata la Registrul Comertului ..............., Cod fiscal R ..........., reprezentat(a) prin ...................., avand calitatea de .................., domiciliat(a) in str. .................. nr. ... si legitimatia cu seria ..... nr. ..........
    In temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu modificarile si completarile ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate referitoare la concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la abonamentul de utilizare/exploatare nr. .... are de plata suma de ........................ lei, reprezentand penalitati calculate pentru abaterea constatata pentru fiecare poluant (indicator de calitate) a carei concentratie depaseste limitele admise, conform tabelului anexat (art. 4 alin. (7) la H.G. nr. 472/09.06.2000).
    Penalitatea se va achita in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii procesului-verbal, prin ordin de plata in contul nr. ............... al ..................... deschis la ............................................
    Unitatea penalizata a formulat urmatoarele obiectiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Impotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de instiintare de plata, se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se va depune la judecatoria teritoriala competenta.
    Prezentul proces-verbal de constatare, neatacat in justitie in termen de 15 zile de la data comunicarii, constituie titlu executoriu, in intelesul art. 372 Cod procedura civila.
    Intocmit in ..... exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astazi ...../sau se va comunica unitatii penalizate.

    Organul constatator                              Unitate penalizata
    ...................                              ...................

    Administratia Nationala
    "Apele Romane"
    Directia Apelor ........................         ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 798/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 798 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu